Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA Nr.

ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI
Municipiul Bucureşti / Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti
Str. ........................................................... nr. ......., bl. ............, sc. ………….
Codul fiscal ........................................
Nr. ........................../.............................

Către: Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

SOLICITARE DE ÎNSCRIERE ÎN PROGRAMUL LOCAL MULTIANUAL PRIVIND


CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE

Domnule Primar,

Ca urmare a instiintarii dumneavoastra cu privire la posibilitatea înscrierii în Programul


local multianual privind cresterea preformantei energetice cu posibilitatea finantarii, la o data
ulterioara, in cadrul Axei prioritare 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de
carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a
energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile
publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidenţiale, având în vedere prevederile
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a
blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, si ale Ghidului solicitantului – Programul Operational
Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea A – Cladiri
rezidentiale, în temeiul împuternicirii acordate de adunarea generală a asociaţiei de proprietari prin
Hotărârea nr. ........... din data de ..................................,
Asociaţia de proprietari din Municipiul Bucuresti, Sectorul 6 str.
.................................................................................. nr. .........., bl. ............, sc. ………… codul
fiscal ........................................, codul poştal ................, prin prezenta, solicită înscrierea blocului
de locuinţe de la adresa sus menţionată în programul local de reabilitare termica.
În susţinerea cererii se anexează:
- Hotărârea adunării generale a proprietarilor privind inscrierea in programul local multianual
privind cresterea performantei energetice (a se vedea Anexa 4);
- Lista proprietarilor şi destinaţia spaţiilor din clădire, din care rezulta acordul (i) a 2/3 din totalul
proprietarilor de apartamente privind inscrierea in programul local multianual privind cresterea
performantei energetice a blocurilor de locuinte cu posibilitatea finantarii proiectului in cadrul
Programului Operational Regional (POR) Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie
cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 – Operatiunea A - Cladiri Rezidentiale, şi
pentru lucrarile de interventie propuse prin documentatia-tehnico-economica; precum si (iii) a
100% din totalul proprietarilor de apartamente cu destinatie de locuinte aflate in proprietatea
persoanelor juridice, a unitatii administrativ teritoriale sau a autoritatilor si autoritatilor si
institutiilor publice, precum si al proprietarilor apartamentelor cu destinatie de spatii comerciale
sau spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta aflate in proprietatea persoanelor fizice, a
persoanelor juridice, a unitatii administrativ teritoriale sau a autoritatilor si institutiilor publice, ai
caror proprietari sunt de acord in procent de 100% cu lucrarile de interventii propuse;
- Angajamentul de plata al: (i) proprietarilor de apartamente cu destinatie de locuinta (inclusiv
apartamentelor declarate la ONRC ca sedii sociale de firmă, care nu desfăşoară activitate
economică, cu destinaţie locuinţă), aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Consiliului Local
al Sectorului 6 (solicitantului) sau a autorităţilor şi instituţiilor publice si al (ii) proprietarilor de
apartamente cu destinaţie de spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă,
aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Consiliului Local al Sectorului 6
(solicitantului) sau a autorităţilor şi instituţiilor publice;
- contractul de mandat semnat de ambele părţi;

Preşedinte, .......................................

numele şi prenumele (in clar)

(semnătura)
L.S.