Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum vitae

Informaţii personale
Nume / Prenume Ștefăniță Tatiana
Adresă(e) Or. Iargara. R-nul Leova, str. Miorița 77
Telefon(oane) 026394101 Mobil: 068590997
Fax(uri) --------
E-mail(uri) tabacaru@mail.ru

Naţionalitate(-tăţi) MD

Data naşterii 08.07.1989

Sex feminin

Locul de muncă vizat / LICEUL Teoretic ,,Lucian Blaga”, or. Iargara


Domeniul ocupaţional

Experienţa profesională
Perioada Din 2012 până în prezent
Funcţia sau postul ocupat Profesor de limba și literatura română
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie şi formare
Perioada 1996-2007 Școala medie Tigheci; 2007-2012 UPS Ion Creangă or. Chi șinău
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licență, învățământ superior.
Disciplinele principale studiate / Educație și formarea profesorilor. Limba și literatura română/franceză
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ UPS ,,ION CREANGĂ” or. Chi șinău
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Națională
internaţională

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e) română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)


Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisă
conversaţie
Limba italiană italiană Franceză, italiană Franceză,
Limba rusă rusă rusă rusă Rusă, franceză
Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile)

Competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi
organizatorice instrucţiunile)

Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile)

Competenţe şi aptitudini de utilizare Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile)
a calculatorului

Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile)

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile)

Permis(e) de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de
Informaţii suplimentare contact, referinţe etc. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)