Sunteți pe pagina 1din 3

Familia definiție, carcateristici, tipuri. Structura familiei. Funcțiile familiei.

Noi modele familiale în


perioada de tranziție.
Data:
Profesor :
Şcoala:
Aria curriculară: Ştiinţe sociale
Disciplina: Sociologie
Conţinutul învăţării: Familia definiție, carcateristici, tipuri. Structura familiei. Funcțiile familiei. Noi
modele familiale în perioada de tranziție.
Tipul activităţii: Verificare-predare-evaluare

Competenţe generale: Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea


demersurilor de cunoaştere şi explicare a unor fapte, evenimente, procese din viaţa reală

Competenţe specifice:
1. Analizarea procesului socializării şi a rolului unor agenţi de socializare – familia, mass-media,
instituţii educaţionale, grupuri – în realizarea socializării
2. Caracterizarea individului în multiplele lui ipostaze: membru al unei familii, al unui grup social (de
prieteni, colegi ş.a.)
3.Spirit de observaţie şi interes pentru cunoaşterea obiectivă de tip sociologic
4. Manifestarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în schimbare

Competenţe derivate (operaţionale): la sfârşitul lecţiei toţi elevii vor putea să:
 Să definească familia și caracteristicile fiecărui tip de familie.
 Sa defineasca si sa caracterizeze structura familei.
 Să identifice şi să caracterizeze funcțiile unei familii.
 Sa identifice si sa explice noile modele familiale în perioada de tranziție
 Identificarea rolului sociologiei în analiza faptelor, fenomenelor şi a proceselor sociale
 Utilizarea unor instrumente specifice sociologiei pentru analiza vieţii sociale

Strategia didactică
Resursele procedurale: problematizarea, expunerea, conversaţia, abordarea euristică, studiul de caz
Resurse materiale: manual. calculator, video proiector , fişe didactice
Forme de organizare a clasei: individuală şi frontală.
Evaluare: continuă, orală.
Locul de desfăşurare: sala de clasă

Durata: 50 min

Bibliografie:
Sociologie Doina-Olga Stefanescu, Alfred Bulai editura-Humanitas Educational
Sociologie Lupşa Elena, Bratu Victor Corvin
Sociologie Cătălin Zamfir, Septimiu Chelcea
Activitatea
Momentele Conţinutul esenţial Activitatea profesorului Metode Evaluare
elevilor
lecţiei
Moment - notarea absenţelor
organizatoric - observaţii - se pregătesc de conversa
-2 min . - distribuirea fişelor lecţie ţia
didactice
Comunică elevilor subiectul
Sensibiliza- lecţiei „Familia, definiție,
rea pentru caracteristici, tipuri.
activitate Structura familiei. Funcțiile Strategie
- notează titlul
-3 min. familiei..”scriindu-1 pe tablă discursivă
lecţiei în caiet
şi enunţă competenţele de tip arg.
- notează
specifice pe care aceştia persuasiv
obiectivele
trebuie să le dobândească ă
operaţionale
Stârneşte curiozitatea şi
interesul elevilor în legătură
cu tema ce urmează a fi
abordată.
“Controlul social și
devianța Dau răspunsuri Frontală
comportamentală”De la întrebările ce Dialogul,
Verificarea finirea Controlul le sunt adresate, Analiza, Individu
cunoştinţelor social și devianța îşi Argume ală
3min. comportamentală. ntarea
reactualizează
Dimensiunile si Solicită elevilor să rezolve exerciţiu Pe bază
cunoştinţele
sensurile controlului exerciţiile de pe fişa didactică l de fişe
social, tipurile si
Fac conexiuni
cu conţinuturi didactice
mijloacele de control
social,functiile care au fost
controlului social si prelucrate în
devianta capitolele
comportamentala. precedente.
. Predarea Convers
noilor Profesorul defineste Elevii ascultă aţia Observaţ
cunoştiinţe- familia, strucura și funcțiile explicaţiile şi îşi euristică ia
35 min. familiei. notează în caiet Explicaţi sistemati
Profesorul intreaba ce cred definiţiile.Dau a că
el. despre funcțiile familiei. exemple de Problem Notarea
Profesorul adreseaza cateva relatii dupa ati-zarea elevilor
……………… intrebari elevilor. modelul Dialogul Aprecieri
Profesorul întreabă elevii ce mecanicist. verbale
cred despre familiile Elevi dau asupra
monoparentale, cuplurile exemple si contribuţ
fară descendenți, persoanele argumenteaza. ii
divorțate, concubinajul și Elevii raspund lor la
celibatul. la intrebari. desfăşura
rea orei
Fixarea - Solicită elevii să precizeze Enumeră
cunoştinţelor obiectivele lecţiei studiate obiectivele
5 min. Profesorul va solicita lecţiei
eleviilor să definească Raspund la
familia, tipurile de familii, intrebari şi îşi
structura familiei, funțiile fixează Convers
familiei și noile modele conţinuturile aţia
familiale în perioada de predate
tranziție.
Încheierea Evidenţiază gradul de
lecţiei şi tema participare al clasei la lecţie, Salută Convers
pentru acasă- remarcând elevii cu profesorul la aţia
2 min. contribuţii deosebite. Salută ieşirea din clasă.
elevii la ieşirea din clasă
CONTINUTURI
4. Predarea noilor cunoştiinţe- 35 min.
. Familia în sens sociologic este definită drept un grup natural și social fundamental, caracteristic
tuturor societăților, bazat pe căsătorie și rudenie. Familia se distinge de alte forme de asociere umana
prin urmatoarele caracteristici:- este formată din persoane unite prin relații de căsătorie, sânge sau
adopție.
– membrii familiei, de regulă locuiesc sub același acoperiși, alcătuind un singur menaj
– este compusă din persoane ce interacționează comunică în cadrul rolului de soț-soție, mamă-tată
– menține si perpetuează o cultură comună derivată în principal din cultura societății date.
Familia de origine este grupul din care face parte individul prin naștere, în acest caz raporturile
parentale și filiale sunt dominante, familia de origine asigurând protecția și socializarea descendenților.
Familia conjugală este constituită prin alegerea partenerului și are ca fundament căsătoria, înțeleasă ca
uniune liber consimțită intre doua persoane de sex opus, în condițiile legii și cu scopul întemeierii unei
familii.
Familia nucleară este compusa dintr-un barbat și o femeie căsătoriți și urmașii lor. Nașterea copiilor
declanșează fenomenul rudeniei.
Evoluția formelor de viață familiară evidențiază influențele sociale și culturale multiple.
Fiecare societate are un sistem familiar propriu adică un sistem de reglementare a relațiilor dintre
bărbații și femeile de vârstă matură și dintre acestia și copii.
În raport cu modul de exercitare autoritătii în cadrul familiei, sistemele familiare pot fi: egalitare
patriarhale, matriarhale
Familia îndeplinește anumite funcții pentru cei care fac parte din ea:
– Subzistența fizică a membrilor familiei, prin procurare de hrană adăpost și îmbrăcăminte.
– Creșterea numărului de membrii ai familiei prin reproducere sau adopție.
– Socializarea copiilor pentru rolurile de adulți în familie și în alte grupuri sociale.
– Menținerea ordinii între membrii familiei și străini.
– Păstrarea moralei și a motivației necesare pentru îndeplinirea unor sarcini in familie și alte grupuri
sociale.
– Producerea și ditribuția de bunuri și servicii necesare pentru menținerea unității familiale.
Familia este o instituție universală întâlnită pretutindeni și îndeplinind aceleași funcții principale:
transmiterea moștenirii biologice și culturale, asigurarea protecției materiale și emoționale pentru
descendeți, formarea unui climat de dezvolatare a personalității tuturor membrilor ei.
Restructurarea familiei, ca urmare a schimbărilor petrecute include cupluri fără descendeți, familiile
monoparentale, persoanele divorțate, concubinajul, celibatul.
Celibatul sau nonmariajul reprezintă un model de menaj în care individualitatea se afirmă în plină
libertate.
Din analiza acestor cauze nu trebuie sa se înțeleagă că celibatul înseamnă neaparat frustrație si
neîmplinire, cel putin pentru persoanele care îl acceptă deliberat și care nu au trăit nici-o dată vreun
mariaj.
Familiile fară copii reprezintă o formă a restrucurării familiei, cu o pondere importanta în țara noastra
20% și tot odată un model spre care se orientează o parte semnificativă a populației tinere. În cadrul
familiei fără copii axul central al vieții familiale nu îl mai reprezintă copii ci cuplul soț-soție care devine
centrul de greutate în jurul caruia gravitează dorințele.
Concubinajul sau uniunea consensuală reprezintă un model de asociere, un mod de atrăi împreună a
cuplurilor moderne, în afara contractului căsătoriei.
Familiile monoparentale sunt reprezentate de menajele formate dintr-un singur părinte și copii
acestuia, menaje ce pot apărea fie in urma divorțului, abandonului familiar, decesului unuia dintre
părinți, a adopției realizate de o persoana singură sau a creșterii copiilor înafara căsătoriei.