Sunteți pe pagina 1din 7

SCOALA : Şcoala Profesionala “H.P.

Bengescu” Ivesti
PROFESOR: Bobocea Sebastian
DATA:
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Limba și literatura română
CLASA: a V-a
SUBIECTUL: Textul narativ literar – textul suport: Secretul anticarului, de Ioana Pârvulescu
TIPUL LECŢEI: mixtă
COMPETENŢE SPECIFICE:
1.1 Identificarea temei, a unor informații esențiale și de detaliu, a intențiilor de comunicare explicite și/sau a comportamentelor care exprimă
emoții din texte narative, monologate sau dialogate;
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și secundare din texte diverse;
4.4. Respectarea normelor ortografice şi ortoepice în utilizarea structurilor fonetice, lexicale şi sintactico-morfologice în interacţiunea verbală.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
a) Cognitive:
O1 – să lectureze textul cursiv și expresiv;
O2 – să precizeze indicii spațiali și temporali ai acțiunii din textul suport;
O3 – să recunoască tema textului;
O4 – să identifice cuvinte-cheie din textul suport;
O5 – să alcatuiască planul simplu de idei;
b) Psihomotorii:
O6: să utilizeze corect mijloacele auxiliare folosite;
O7: să ortografieze corect planul de idei (tabel);
c) Afective:
O8: vor prezenta interes pentru lecţie, manifestat prin participare activă;

1
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a) Metode şi procedee: conversaţia, lectura expresivă, explicaţia, problematizarea, învăţarea prin descoperire, plicul cu jocuri;
b) Mijloace de învăţământ: manual, caietul elevului, schema lecţiei, plic, planșă;
c) Forme de organizare a activităţii: activitate frontală, individuală și pe minigrupe;

d) Resurse şi managementul timpului:

- spaţiu de lucru: sala de clasǎ


- capacităţi normale de învăţare ale elevilor, cunoştinţele lor anterioare;
- timpul de învăţare: 50 minute.
Conținuturi: Tipare textuale de structurare a ideilor: textul narativ literar, spațiu, timp, personaje, cuvânt-cheie, idee principală, temă
Modalităţi de evaluare: evaluare frontalǎ, evaluare scrisă, evaluare oralǎ/autoevaluare

Bibliografie:

- Programe şcolare pentru clasele V-VIII. Aria curriculara: limbă şi comunicare, Bucureşti, 2017;
- Anca Șerban, Ana-Maria Barău, Roxana Ciobanu, Iuliana Băiașu, Limba română. Manual pentru clasa a V-a, Editura CD Press,
Bucureşti, 2017;
- Pavelescu, Marilena, Metodica predării limbii şi literaturii române, Ghid pentru susținerea examenelor de definitivare și de acordare
a gradelor didactice, ed. Corint, București, 2010

2
MOMENTELE OB ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE TIMP METODE/ EVALUARE
LECŢIEI OP. NECE MATERIALE
SAR DIDACTICE

1.Momentul Se face prezenţa şi se notează absenţele. 1 min.


organizatoric Este asigurat climatul necesar bunei desfăşurări a lecţiei.
Captarea atenției se va realiza prin completarea la tablă a unui ciorchine. Conversația
(Anexa nr.1) Activitate Evaluare
2.Captarea 8 min.
atenţiei Pe tablă vor apărea răspunsurile succinte din întrebările pe care le-au avut ca temă. frontală
orală

Se va anunța tema și obiectivele operaționale: însuşirea cunoştinţelor despre


3.Anunţarea tema textului și cuvântul-cheie dintr-un text/fragment de text. Elevii vor 2 min. Expunerea Observarea
lectura textul și vor identifica spațiul și timpul acțiunii, vor afla ce înseamnă sistematică
temei şi a
cuvânt-cheie și-l vor identifica, apoi vom întocmi planul simplu de idei.
obiectivelor
Se scrie titlul lecției la tablă, iar elevii îl transcriu în caiete.

4.Actualizarea Se pun întrebări despre noțiunile studiate în clasa a IV-a. (Anexa nr. 2) 26 min. Tablă Observarea
cunoștințelor Cine este autorul unui text? (Cel care redactează/scrie textul.) Cine a scris textul Caiete de sistematică
Secretul anticarului? (Textul a fost scris de Ioana Pârvulescu.)
Cum numim persoana care relatează/povestește/ narează în text? (Persoana care lucru
relatează întâmplările este povestitorul/naratorul.) Conversația
Despre ce relatează acesta?( Naratorul relatează întâmplările imaginate de autor.)
5. Dirijarea Cine săvârșește aceste întâmplări? ( Întâmplările sunt săvârșite de către personaje.) Activitate
Despre ce se vorbește în textul Secretul anticarului? (În textul suport se povestesc
învăţării niște întâmplări din copilărie.) inividuală și
Se face precizarea și se notează: frontală
O1 Tema unui text este aspectul general de viață înfățișat, care se desprinde din
întâmplări și din semnificațiile acestora.
Tema textului Secretele anticarului este copilăria. 3
O2 În text, există mai multe cuvinte care ne-au ajutat să înțelegem acest lucru și de
aceea le numim cuvinte-cheie. Notăm:
Cuvint-cheie este cuvântul care cuprinde esența unui text sau a unui fragment. Observarea
Vom descoperi care sunt cuvintele-cheie din textul studiat și vom întocmi planul de sistematică
idei cu ajutorul acestora, într-un organizator grafic. Învățarea prin
Pentru a formula ideea principală a unui fragment, se identifică mai întâi descoperire
cuvântul-cheie, se adaugă acestuia un predicat, apoi alte cuvinte care să răspundă Lectură
întrebării: Despre cine sau ce este vorba în fragmantul citit? Anexa nr.3 Schema
tablei

6.Obținerea O3 Elevii vor răspunde la întrebarea: De ce nu le-a spus anticarul care e ziua 3min. Activitate
performanțelor lui de naștere? frontală Evaluare
Problematizare orală

7. Feed-back-ul Rezolvarea unui exerciţiu:. Elevii vor descoperi în câteva enunțuri alte cuvinte- 5 min. Activitate
O5 cheie, care încep cu prefixoidul anti- și le vor afla sensul. Evaluare
individual și
orală
frontală
Exercițiul

8. Evaluare Vor fi apreciate răspunsurile elevilor și vor fi evidențiați elevii care s-au 4 min. Evaluare
descurcat foarte bine, încurajând autoevaluarea. orală
Autoevaluare

9.Tema pentru Pentru consolidarea cunoștințelor vor rezolva exercițiile 41 și 43 din 1min.
acasă manual, pag.29

4
Anexa nr.1

Secretul de Ioana Pârvulescu


anticarului
Povestitorul/Naratorul

Întâmplari/Acțiune

CINE? UNDE? CÂND? CE FAC? DE CE îi oferă un


Dina , Doru , -Oraș de munte cadou?
-În vacanță Îl vizitează
Matei, fetița și -Pe strada
-Zi de august pe anticar. Copiii îl îndrăgesc.
bătrânul anticar Maiakovski

5
Anexa nr. 2

TEXTUL NARATIV LITERAR

AUTORUL (CEL CARE ÎȘI IMAGINEAZĂ


ȘI SCRIE O OPERĂ)

NARATORUL ( CEL ACȚIUNEA PERSONAJE


CARE POVESTEȘTE (ORDINEA ( CARE
ÎNTÂMPLĂRILE) ÎNTÂMPLĂRILOR) PARTICIPĂ LA
ACȚIUNE)

TIMP SPAȚIU

6
Anexa nr.3 :SCHEMA TABLEI

Textul narativ literar

Tema unui text este aspectul general de viață înfățișat, care se desprinde din întâmplări și din semnificațiile acestora.
Tema textului Secretele anticarului este copilăria.
Cuvint-cheie este cuvântul care cuprinde esența unui text sau a unui fragment.

Delimitarea textului Cuvânt-cheie Idee principală


„Trecuseră...scriitoare.” căldură Căldura îi obosea pe copiii care nu aveau ce face în vacanță.
„După ce ne-am tot gândit...să-l cunosc și eu” anticar Se decid să-l viziteze pentru a-l cunoaște pe bătrânul anticar.
„Și cum nicăieri...om dintr-o carte.” om Omul care era anticar le devine prieten.
„Și-ntr-o zi, .. pentru tine.” cadou Copiii se hotârăsc să-i facă și ei un cadou.
„Doru n-a zis nimic...titlul unei cărți” secret Anticarul ține secretă ziua sa de naștere.