Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Sterpoaia


Profesor: Costescu Emilia Mihaela
Data: 17.02.2015
Clasa a VI –a
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Limba și literatura română
Unitatea de învățare: Literatura cultă. Opera epică. Schița
Tema lecției: Schița D-l Goe de I. L. Caragiale. Lectura textului suport
Tipul lecției: dobândire de noi cunoștiințe

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ:
1. Receptarea mesajului oral în diferite situații de comunicare
2. Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în diferite situații de
comunicare
3. Receptarea mesajului scris din diferite texte literare
4. Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise cu scopuri diverse

COMPETENȚE SPECIFICE:
1.2. sesizarea sensului unităților lexicale noi în funcție de context;
2.1. înlănțuirea clară și coerentă a ideilor într-un monolog;
2.2. utilizarea relațiilor de sinonimie, de antonimie, de omonimie în organizarea mesajului oral;
3.1. diferențierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit;
4.1. redactarea textelor cu destinații diverse.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1: să lectureze textul expresiv pe roluri;
O2: să identifice reperele spațio-temporale din text;
O3: să enumere personajele care participă la acțiune;
O4: să utilizeze cuvintele noi în alte contexte.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
Metode și procedee: conversația euristică, învățarea prin descoperire, explicația, lucrul cu dicționarul,
jocul de rol, exercițiul.
Mijloace și materiale: manualul, cartea Momente și schițe de I. L. Caragiale, caiete, Plassa cu explozia
stelara, tablă, Dex-ul.
Forme de organizare: colectivă, individuală, perechi.
Durata: 50 minute
Evaluare: observarea și aprecierea verbală, chestionare orală.

BIBLIOGRAFIE:
1. Anca Șerban, Sergiu Șerban, Limba română. Manual pentru clasa a VI – a, Ed. All Educational,
București, 2000;
2. Marilena Pavelescu, Metodica predării limbii și literaturii române. Ghid pentru susținerea examenelor
de definitivare și de acordare a gradelor didactice, Ed. Corint, 2010.
3. I.L. Caragiale, Momente şi schiţe, Ed. Eminescu, 1980
4. Adina Elena Sasu, Liviu Ioani, Dicţionar de personaje literare, Ed Paralela 45, Piteşti, 1980
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Evenimentele Timpul Conţinutul instructiv – educativ Activitatea elevilor Tehnici de instruire


lecţiei de lucru (activitatea profesorului) şi de evaluare

I. Moment 1 minut Stabilesc un climat favorabil derulării Îşi pregătesc cele necesare orei de Conversaţia
organizatoric activităţii de învăţare. Notez absenţii. limba română

II. Actualizarea 10 Verific temele elevilor atât cantitativ, cât şi Elevii prezintă caietele, citesc Conversaţia
cunoştinţelor minute calitativ. tema şi se corectează când este
anterioare şi Captarea atenției se va face prin proiectarea cazul.
captarea atenţiei unor imagini cu ajutorul videoproiectorului si
prin citirea unei poezii elevilor, cerându-le să
descopere la ce personaj se referă versurile Elevii sunt atenţi şi ascultă cu o Videoproiectorul
date: mare curiozitate poezia pentru a
identifica personajul.
Vă spun acum o poveste Planşa cu poezia
A unui băiat ce uimeşte.
Obraznic şi linguşit,
Mereu este răsplătit.
Conversaţia
De trei dame-i însoţit,
La Bucureşti a pornit,
Să nu fie repetent,
Ca în anul precedent.

Este mic, needucat,


Obraznic şi răsfăţat,
Personaj de schiţă este
Ia ghiceşte cine este !

Profesorul le adresează elevilor întrebări cu


privire la scriitorul I. L. Caragiale și cu privire
la opera acestuia: Elevii răspund întrebărilor cu
- Cine a fost I.L.Caragiale? informaţiile dobândite de-a lungul
- Știți în ce ani a trăit I. L. Caragiale? anilor de şcoală.
- Ați citit vreuna din operele lui?
- Despre ce era vorba în operă?

III. Anunţarea 2 minute Profesorul va anunța titlul noului capitol:


titlului şi a Structura operei literare și titlul noii lecții D-l Explicaţia
obiectivelor Goe de I. L. Caragiale, pe care le va nota pe Elevii conştientizează obiectivele
lecţiei şi notează titlul în caiete. Conversaţia
tablă. Apoi va enunța obiectivele lecției.

IV. Dirijarea 30 de Pentru a realiza lectura textului, profesorul va


învăţării minute citi model un paragraf din opera, apoi va Explicaţia
solicita elevilor citirea textului pe roluri.
Profesorul va verifica apoi nivelul de
.
comprehensiune al cuvintelor din text. Elevilor
li se va solicita să noteze cuvintele Conversaţia
necunoscute pe caiete, apoi un elev va citi
explicația din subsolul paginii manualului
pentru fiecare din cuvintele necunoscute. Dacă
vor exista alte cuvinte necunoscute care nu
sunt explicate în subsolul paginii, profesorul va
solicita unui elev consultarea Dex-ului pus la
dispoziție de biblioteca școlii.
Dupa lecturarea textului, pentru verificarea
informatiilor, elevii vor primi cate o fisa cu Plansa cu explozia
explozia stelara, urmand sa raspunda la stelara
urmatoarele intrebari: (anexa 1)
1. Când se petrece acţiunea ? Fisa de lucru
2. Unde se petrece acţiunea ? Elevii primesc fisa si incep sa
3. Care sunt personajele ? formuleze raspunsuri la cele 5
4. Ce trăsături îl definesc pe tânărul Goe? intrebari. Conversaţia
5. Cum se termină acţiunea ?

În continuare elevii vor fi grupaţi în echipe şi Ei precizează reperele spaţio-


vor primi o fişă cu diverse exerciții ( să temporale ale schiței D-l Goe
completeze tabelul BINGO, să construiască
enunțuri cu termenii învăţaţi, să completeze
spaţiile punctate, etc.) (anexa 2)

Elevii sunt concentrati si rezolva Fisa de lucru


cerintele.

Dupa rezolvarea cerintelor fiecare Conversaţia


echipa isi va desemna un lider care
va prezenta raspunsurile.
Exerciţiul
V. Asigurarea 3 minute Are loc pe tot parcursul lecţiei prin aprecieri
feed – back-ului verbale. Sunt notaţi elevii care au avut cele mai
şi a retenţiei multe intervenţii pe tot parcursul orei.

VI. Asigurarea 2 minute Temă pentru acasă: Ajunşi la Bucureşti, Elevii notează în caiete. Conversaţia
retenţiei şi a membrii familiei şi Goe asistă la ceremonia de
transferului 10 Mai. Imaginaţi-vă că aventurile lui Goe nu
se termină aici, ci continuă cu alte două fapte
pe care le va săvârşi. Povestiţi-le! (maxim 5
peripeţii)
D-L GOE…

Explozia stelară

Când se petrece acţiunea ?

Care sunt personajele operei? Unde se petrece acţiunea ?

Ce trăsături îl definesc pe tânărul Goe? Cum se termină acţiunea?


Anexa 2
1. BINGO! Completează fiecare căsuţă, răspunzând la întrebări:

Autorul schiței D-l Goe Numele satului în care s-a născut Titlul unei alte schițe
I.L.Caragiale

Ce gen literar a mai abordat Titlul unei piese de teatru Sensul cuvântului urbe
Caragiale?

2. Completează cu cuvintele corespunzătoare:

 Goe poartă un frumos costum de _________________________.

 Ca să nu mai rămâie repetent şi anul acesta, mam-mare, mamiţica şi tanti Miţa au promis
tânărului Goe să-l ducă-n _____________________ de 10 mai.

 Goe vrea să stea în coridorul vagonului cu_______________.

 Băiatul a rămas fără _________________ şi fără _______________.


3. Precizeaza forma literară a următoarelor cuvinte/expresii:
ciucalată = …………….……..…….…. să nu rămâie = …………….…………….
n-am declaratără = …………..………... să vie = …………………….……………
n-am plătitără = ………….…...………. să râză = …………………………………
4. Alcatuieşte enunţuri cu următorii termeni: dame, cupeu, beret, macaz, pică.
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………...
5. Transformă din vorbirea directă în vorbire indirectă:

„ Dar mamiţa adaogă:


- Da pe mamiţa n-o pupi?
- Pe tine nu vreau! zice Goe cu homor.
- Aşa? Zice mamiţa. Lasă... şi-şi acoperă ochii cu mâinile şi se face că plânge.
- Las că ştiu eu că te prefaci! zice Goe.
- Ţi-ai găsit pe cine să-nşeli! zice mam-mare.”
D-l Goe…

Vă spun acum o poveste


A unui băiat ce uimeşte.
Obraznic şi linguşit,
Mereu este răsplătit.

De trei dame-i însoţit,


La Bucureşti a pornit,
Să nu fie repetent,
Ca în anul precedent.

Este mic, needucat,


Obraznic şi răsfăţat,
Personaj de schiţă este
Ia ghiceşte cine este !

S-ar putea să vă placă și