Sunteți pe pagina 1din 7

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI OLT

C O LE G I U L TEH NI C BALŞ
C.U.I. 4 2 8 6 5 3 4

Oraşul Balş, str. Nicolae Bălcescu, nr. 213


Tel/fax: 0249.451.287, 0249.450.126
E-mail: gsicmb@yahoo.com
******************************************************************************************
Nr.______/____________________2018

Avizat,
Director,
Prof. LUTIC CLAUDIA-MARIANA
Avizat,
Resp. Comisie metodică,

COLEGIUL TEHNIC BALŞ-OLT

OPŢIONAL (CDŞ)

LECTURA ŞI ABILITĂŢILE DE VIAŢĂ


Aprobat prin O.M.E.C.T.S. nr. 3961/3.05.2012

Clasa: a VI-a A
Durata: 1 an şcolar: 2018-2019
Nr. ore/săptămână: 1oră

Profesor: BULACU KHRISTA-ŞTEFANIA


OPŢIONAL:
LECTURA ŞI ABILITĂŢILE DE VIAŢĂ

ARGUMENT
„Prieteni buni, cărţi bune şi o conştiinţă adormită, aceasta este viaţa ideală.” Mark Twain

Fascinaţia cărţii apare de la cea mai fragedă vârstă. Ea începe cu lumea poveştilor citite de
părinţi sau bunici şi se continuă în anii de şcoală, lectura îmbogăţind considerabil cunoştinţele
elevilor. De asemenea, ea produce satisfacţii deosebite elevului prin trăirea întâmplărilor fabuloase
care se petrec în operă, învăţându-l să deosebească răul de bine, cultivându-i gusturi, convingeri şi
sentimente alese.
Opţionalul, prin definiţie, este un demers didactic ce nu răspunde numai exigenţelor
abstracte ale acestei discipline, ci şi necesităţilor concrete ale elevului.
Pornind de la faptul că structurarea deprinderilor, abilităţilor şi cunoştinţelor de limbă şi
literatură română nu se obţin pur şi simplu printr-o receptare pasivă, ci prin acţiunea conştientă a
elevului, am ales acest opţional pentru clasa a VI-a A.
Parcurgerea programei de către elevii care studiază acest opţional conduce la formarea unor
competenţe de comunicare ce asigură integrarea cu succes în viaţa socială şi profesională.
Prezentarea opţionalului a pornit de la dorinţa de a-i determina pe elevi să iubească lectura,
conştientizându-i de faptul că timpul petrecut cu cartea este cu adevărat cel mai folositor. Şi chiar
dacă lectura trebuie făcută pe baza unei selecţii destul de riguroase, ea trebuie să devină asemeni
unei oaze de destindere în care el să se regăsească în ceasurile de răgaz, neconstrâns de cerinţele
unei programe obligatorii.
Mi-am propus, de asemenea, să insuflu elevilor dorinţa de a–şi alcătui o bibliotecă, spre a
avea cartea oricând la îndemână.
În vederea reţinerii unor date mai importante privind acţiunea, personajele, impresiile,
tipologiile, elevii vor fi deprinşi să alcătuiască fişe de lectură, să creeze, să interpreteze fapte,
acţiuni ale personajelor. Toate acestea le vor putea folosi în organizarea unor şezători literare sau în
pregătirea unor concursuri pe diverse teme.
Toate demersurile didactice care vor fi făcute vor avea drept scop să dezvolte elevilor gustul
pentru citit, să-i facă să iubească şi cartea şi pe cel care a scris-o. De asemenea, elevii vor descoperi,
prin lectura şi discutarea textelor propuse, noi modele de viaţă, principii de viaţă şi vor putea pune
în balanţă stilul personal şi pe cel al personajelor descoperite în minunata lume a literaturii.
COMPETENŢE GENERALE

1. Receptarea textului literar şi nonliterar din perspectiva abilităţilor de viaţă.


2. Utilizarea lecturii în vederea dezvoltării personale.

VALORI ŞI ATITUDINI

 Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi


 Asumarea unui set de valori personale care să confere identitate persoanei
 Dezvoltarea gândirii critice, flexibile şi prospective
 Cultivarea interesului pentru învăţarea pe parcursul întregii vieţi ca expresie a dezvoltării durabile
 Valorizarea creativităţii ca resursă pentru dezvoltarea personală şi comunitară
 Acceptarea diversităţii etnice, sociale, culturale, religioase, de opţiune etc.
 Acceptarea dialogului şi a comunicării interculturale

COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI ASOCIATE


Clasa a VI-a

1.Receptarea textului literar şi nonliterar din Conţinuturi asociate


perspectiva abilităţilor de viaţă

Competenţe specifice

Texte literare şi nonliterare


1.1 Citirea unor texte diferite care abordează Sensul global al textelor
problematica abilităţilor de viaţă Abilităţi de viaţă: abilităţi de comunicare,
abilităţi sociale, abilităţi de management al
1.2 Observarea comportamentului personajelor învăţării şi informaţiilor, abilităţi de
literare/ a persoanelor în vederea identificării autocunoaştere, abilităţi de autoîngrijire, abilităţi
abilităţii de viaţă absente sau dobândite cognitive, abilităţi practice
Comportamentul
Personaj literar; persoană

2. Utilizarea lecturii în vederea dezvoltării Conţinuturi asociate


personale

Competenţe specifice

2.1 Identificarea rolului lecturii în dezvoltarea Lectura experienţială


personală Lectura de identificare
2.2 Asocierea textelor citite cu experienţe Dezvoltarea personală
personale
PLANIFICARE ANUALĂ

ABILITĂŢI TEMA COMP. CONŢINUTURI NR. SĂPT.


SP. ORE
1. Abilităţi de ŞCOALA 1.1 Prezentarea opţionalului şi a SEM. I
autocunoaştere, 1.2 programei 1 I
abilităţi de - Ce este cartea? Ce cărţi citim?
comunicare - V. Voiculescu - Micul învăţător 1,1 II,III
- I. L. Caragiale – Bacalaureat 1,1 IV,V
- M. Sorescu – Dascălul 1 VI

-Evaluare: Eseu : Şcoala ideală 1 VII


2. Abilităţi de COPILARIA 2.1 - I. Teodoreanu – La Medeleni (vol I) 1,1 VIII,
management al 2.2 IX
învăţării şi 1.2 - L. Blaga – Hronicul şi cântecul 1 X
informaţiilor, 1.3 vârstelor (fragmente)
gândire critică - A. de Saint-Exupéry – Micul Prinţ 1,1 XI, XII

- Evaluare : ESEU pe tema copilăriei 1 XIII


3. Abilităţi FARMECUL 1.2 - Plugusorul 1,1 XIV,
sociale, abilităţi SĂRBATORILOR 2.1 - Sorcova XV
de a face conexiuni DE IARNA 3.1 - Scenetă de Crăciun
prin folosirea
propriei
experienţe
4. Abilităţi de 1.2 - I.Creangă – Fata moşului şi fata 1,1 XVI,
autocunoaştere, 2.2 babei XVII
abilităţi de FAMILIA / 2.2 - EVALUARE SEM I 1 XVIII
comunicare 1.3 SEM .II
3.1 I, II
- Legenda: Sigfrid şi Crimhilda 1,1
IUBIREA III
- SCRISOAREA DE DRAGOSTE 1

- N. Labiş – Mama, Scrisoare mamei 1 IV


- M. Eminescu – Povestea codrului 1 V
- N. Stănescu – Portret de 1 VI
adolescentă
Şc. A.
VII
- Evaluare 1 VIII
5. Abilităţi de CĂLĂTORIA/ 2.2 J. Swift – Călătoriile lui Gulliver 1,1 IX, X
autoîngrijire, 1.1 (Călătoria în Lilliput)
abilităţi de AVENTURA 1.3 - V. Alecsandri – Balta -Albă 1,1 XI, XII
comunicare 2.1 - R. Tudoran – Toate pânzele sus!
(FILM) 1 XIII

- Personajul preferat din operele


studiate –eseu- (studiu de caz, 1 XIV
caracterizare scrisă, desen)
- Evaluare 1 XV

- Evaluare finală 1 XVI


PLANIFICAREA ORELOR
SEMESTRUL I

Nr. Conţinutul învăţării Activităţi de învăţare Nr. Săpt. Evaluare


Crt ore
Prezentarea programei şi a -Prezentarea textelor ce vor fi studiate
opţionalului -Discutarea obiectivelor şi a metodelor de evaluare

 Ce este cartea? Ce cărţi citim? - exerciţii de redactare şi de explicare a termenului carte 1 I


şi prezentarea criteriilor după care alegem o carte
- exerciţii de redactare nuanţată în raport cu structura şi
motivaţiile personale.
1.
- V. Voiculescu - Micul învăţător - exerciţii de descriere a unor modele reprezentative pentru 1 II Fişe
vârsta si opţiunile personale; 1 III
- I. L. Caragiale – Bacalaureat -exerciţii de realizare a unor imagini după opere literare 1 IV Activitate frontală/
-exerciţii de reperare a unor argumente şi a unor 1 V individuala
- M. Sorescu – Dascălul contraargumente; 1 VI
-exerciţii de exprimare liberă a opiniilor; Eseul argumentativ
-exerciţii de comunicare în grup;
- exerciţii de redare (prin povestire) a conţinutului unor
opere;
 -Evaluare: Eseu : Şcoala ideală - Analiza modului în care concep o şcoală ideală 1 VII
2. - I. Teodoreanu – La Medeleni (vol I) 1 VIII
- exerciţii de redare (prin povestire) a conţinutului unor 1 IX
- L. Blaga – Hronicul şi cântecul opere; Activitate frontală/
vârstelor (fragmente) - Analiza modului de a-şi petrece copilaria în operele 1 X individuală
literare şi copilăria personală
- A. De Saint-Exupéry – Micul Prinţ - exerciţii de reperare a unor argumente şi a unor 1 XI Activitate pe grupe
contraargumente; 1 XII
- Evaluare ESEU -exerciţii de exprimare liberă a opiniilor;
-exerciţii de comunicare în grup; 1 XIII
3. - Plugusorul 1 XIV Texte suport
- Sorcova - lectura textului suport pe ansamblu şi pe roluri; 1 XV Activitate pe grupe
- Scenetă de Crăciun - exerciţii de realizare a unor imagini după opere literare Activitate
- exerciţii de adaptarea comportamentului verbal şi individuală/
nonverbal la o situaţie de comunicare inedită (uneori frontală
neplăcută);
- exerciţii de exprimare liberă a opiniilor;

4. - I.Creangă – Fata moşului şi fata 1 XVI Activitate frontală


babei - lectura textului suport pe ansamblu şi pe roluri; 1 XVII Lectura textului
- exerciţii de realizare a unor imagini după opere literare suport
- exerciţii de argumentare în sprijinul ideii exprimate Activitate
- EVALUARE SEM I într-o operă proprie 1 XVIII individuală

SEM - Legenda: Sigfrid şi Crimhilda 1 I


II 1 II Activitate frontală
- lectura textului suport pe ansamblu şi pe roluri; Lectura textului
- SCRISOAREA DE DRAGOSTE - exerciţii de realizare a unor imagini după opere literare 1 III suport
- exerciţii de argumentare în sprijinul ideii exprimate Activitate
într-o operă proprie -exerciţii de exprimare liberă a individuală
- N. Labiş – Mama, Scrisoare mamei opiniilor; 1 IV
- M. Eminescu – Povestea codrului - exerciţii de comunicare în grup; 1 V
- N. Stănescu – Portret de 1 VI
adolescentă
1 VIII
- Evaluare Săpt. VII – Şcoala
Altfel
5. J. Swift – Călătoriile lui Gulliver - lectura textului suport pe ansamblu şi pe roluri; 1 IX Texte suport
(Călătoria în Lilliput) - exerciţii de realizare a unor imagini după opere literare 1 X Activitate pe grupe
- exerciţii de argumentare în sprijinul ideii exprimate Activitate
- V. Alecsandri – Balta –Albă într-o operă proprie individuală/
1,1 XI,XII
- R. Tudoran – Toate pânzele sus! Vizionare de film 1 XIII frontală
(FILM)
- exerciţii de reperare a unor argumente şi a unor
- Personajul preferat din operele contraargumente; 1 XIV
studiate –eseu- (studiu de caz, - exerciţii de redare (prin povestire) a conţinutului unor
caracterizare scrisă, desen) opere;
- exerciţii de adaptarea comportamentului verbal şi
- Evaluare semestrială nonverbal la o situaţie de comunicare inedită (uneori 1 XV
neplăcută);
- Evaluare finală -exerciţii de exprimare liberă a opiniilor; 1 XVI Prezentarea
-exerciţii de comunicare în grup; portofoliului

EVALUAREA
Evaluarea se va realiza, de regulă, prin metode complementare (observarea sistematică a comportamentului, interviul, portofoliul,
autoevaluarea, jurnalul de lectură, proiectul etc.) care permit evaluarea reacţiilor, a învăţării şi a comportamentului elevilor.
BIBLIOGRAFIE
* V. Alecsandri – Balta -Albă
* L. Blaga – Hronicul şi cântecul vârstelor
* I. L. Caragiale – Schiţe
* I.Creangă – Poveşti, povestiri, amintiri
* M. Eminescu- Poezii
* N. Labiş – Poezii
*A. Mitru – Din marile legende ale lumii
* A. de Saint-Exupéry – Micul Prinţ
* M. Sorescu –Poezii
*N. Stănescu – Poezii
* J. Swift – Călătoriile lui Gulliver
* I. Teodoreanu – La Medeleni
* R. Tudoran – Toate pânzele sus!
*V. Voiculescu - Micul învăţător
*Programa şcolară pentru cursul opţional LECTURA ŞI ABILITĂŢILE DE VIAŢĂ (CDŞ pentru clasele a V-a – a XII-a) Aprobată prin
O.M.E.C.T.S. nr. 3961/3.05.2012