Sunteți pe pagina 1din 3

,,

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic ”Petre Ionescu Muscel” Aviz Director,


Disciplina: Biologie
Anul şcolar: 2018 - 2019
Clasa: a V – a Aviz şef comisie metodică,
Nr. de ore / săptămână: 1 oră / săpt. TC
Profesor: Balea Ionela-Alina

PROIECTARE DIDACTICĂ ANUALĂ


Competenţe generale:
1. Explorarea sistemelor biologice, a proceselor şi a fenomenelor, cu instrumente şi metode ştiinţifice
2. Comunicarea adecvată în diferite contexte ştiinţifice şi sociale
3. Rezolvarea unor situaţii problemă din lumea vie pe baza gândirii logice şi a creativităţii
4. Manifestarea unui stil de viaţă sănătos într-un mediu natural propice vieţii

Nr. Conţinuturi Semestrul I Semestrul II TOTAL


crt. ÎNCADRAREA MATERIEI ORE
1. Laboratorul de biologie – metode şi instrumente de investigare a 2 ------- 2
mediului înconjurător
2. Vieţuitoarele din mediul apropiat şi mai îndepărtat (grădina / parc / 7 ------- 7
livada, pajişte, pădure, ape curgătoare / ape stătătoare)
3. Alte medii de viaţă din ţara noastră (peştera, Delta Dunării – Rezervaţie 3 ------- 3
a Biosferei, Marea Neagră) şi din alte zone ale Planetei
4. Grupe de vieţuitoare - bacterii, protiste, ciuperci, plante (muşchi, ferigi, ------- 11 11
gimnosperme, angiosperme), animale (spongieri, celenterate, viermi,
moluşte, artropode, peşti, amfibieni, reptile, păsări, mamifere) –
caractere generale
5. “Şcoala altfel” – proiect educaţional ------- 1 1
6. Recapitulare - Evaluare 6 4 11
TOTAL ORE 18 16 34
Planificare realizată conform Programei şcolare pentru disciplina BIOLOGIE, clasele V-VIII, aprobată prin OMEN Nr. 3393 din 28.02.2017, Bucureşti 2017
,,
Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic ”Petre Ionescu Muscel” Aviz Director,
Disciplina: Biologie
Anul şcolar: 2018 - 2019
Clasa: a V – a Aviz şef comisie metodică,
Nr. de ore / săptămână: 1 oră / săpt. TC
Profesor: Balea Ionela-Alina

PROIECTARE DIDACTICĂ SEMESTRIALĂ - SEMESTRUL I

Nr. Unitatea de Competenţe generale şi specifice Conţinuturi Nr. de Săpt. Observaţii


crt. învăţare ore
1. Laboratorul 1. Explorarea sistemelor biologice, a proceselor şi a Test iniţial 1 S1
de biologie fenomenelor cu instrumente şi metode ştiinţifice Laboratorul de biologie 1 S2
1.1. Extragerea informaţiilor din texte, filme, tabele, desene, Metode şi instrumente de investigare a 1 S3
scheme, ca surse pentru identificarea caracteristicilor unor sisteme mediului înconjurător
biologice, a unor procese şi fenomene
2. Ecosisteme 1. Explorarea sistemelor biologice, a proceselor şi a Ecosistem – biotop şi biocenoză. Factorii 1 S4
terestre fenomenelor cu instrumente şi metode ştiinţifice de mediu şi variaţia lor
1.1. Extragerea informaţiilor din texte, filme, tabele, desene, Parcul (caracteristici generale şi relaţii 1 S5
scheme, ca surse pentru identificarea caracteristicilor unor sisteme între vieţuitoare)
biologice, a unor procese şi fenomene Pajiştea (caracteristici generale şi relaţii 1 S6
1.2. Realizarea dirijată a unor activităţi simple de investigare pe între vieţuitoare)
baza unor fişe de lucru date Pădurea (caracteristici generale şi relaţii 1 S7
2. Comunicarea adecvată în diferite contexte ştiinţifice şi sociale între vieţuitoare)
2.1. Organizarea informaţiilor ştiinţifice după un plan dat Peştera 1 S8
2.2. Utilizarea adecvată a terminologiei specifice biologiei în Tundra. Savana. Deşertul 1 S9
comunicarea orală şi scrisă Lecţie recapitulativă
3. Rezolvarea unor situaţii problemă din lumea vie pe baza 1 S10
Evaluare 1 S11
gândirii logice şi a creativităţii
3. Ecosisteme 3.1. Identificarea caracteristicilor sistemelor biologice pe baza Lacul şi balta 1 S12
acvatice modelelor Râul şi fluviul Dunărea 1 S13
3.2. Utilizarea unor algoritmi cunoscuţi în investigarea lumii vii Delta Dunării. Marea Neagră / Oceanele 1 S14
4. Manifestarea unui stil de viaţă sănătos într-un mediu natural Locul omului şi impactul său asupra 1 S15
propice vieţii mediului
4.1. Utilizarea achiziţiilor din domeniul biologiei în viaţa cotidiană Lecţie recapitulativă 1 S16
4.2. Recunoaşterea consecințelor activităților umane şi ale Evaluare 1 S17
propriului comportament asupra mediului înconjurător Recapitulare semestrială 1 S18
,,
Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic ”Petre Ionescu Muscel” Aviz Director,
Disciplina: Biologie
Anul şcolar: 2018 - 2019
Clasa: a V – a Aviz şef comisie metodică,
Nr. de ore / săptămână: 1 oră / săpt. TC
Profesor: Balea Ionela-Alina

PROIECTARE DIDACTICĂ SEMESTRIALĂ - SEMESTRUL II


Nr. Unitatea de Competenţe generale şi specifice Conţinuturi Nr. de Săpt. Observaţii
crt. învăţare ore
1. De la 1. Explorarea sistemelor biologice, a proceselor şi a
bacterii la fenomenelor cu instrumente şi metode ştiinţifice Bacterii. Protiste. 1 S1
angiosperme 1.1. Extragerea informaţiilor din texte, filme, tabele, desene, Ciuperci 1 S2
scheme, ca surse pentru identificarea caracteristicilor unor Plante – muşchi şi ferigi 1 S3
sisteme biologice, a unor procese şi fenomene Gimnosperme şi Angiosperme 1 S4
1.2. Realizarea dirijată a unor activităţi simple de investigare pe Lecţie recapitulativă 1 S5
baza unor fişe de lucru date Probă de evaluare 1 S6
2. Comunicarea adecvată în diferite contexte ştiinţifice şi
sociale
2. Animale Animale nevertebrate: 1 S7
2.1. Organizarea informaţiilor ştiinţifice după un plan dat
nevertebrate şi  Spongieri. Celenterate
2.2. Utilizarea adecvată a terminologiei specifice biologiei în
vertebrate
comunicarea orală şi scrisă  Viermi. Moluşte 1 S8
 Artropode 1 S9
Şcoala altfel *proiect 1 S10
3. Rezolvarea unor situaţii problemă din lumea vie pe baza
educaţional
gândirii logice şi a creativităţii
Animale vertebrate: 1 S11
3.1. Identificarea caracteristicilor sistemelor biologice pe baza
 Peşti. Amfibieni 1 S12
modelelor
3.2. Utilizarea unor algoritmi cunoscuţi în investigarea lumii vii  Reptile. Păsări 1 S13
4. Manifestarea unui stil de viaţă sănătos într-un mediu  Mamifere 1 S14
natural propice vieţii Importanţa vieţuitoarelor pentru
4.1. Utilizarea achiziţiilor din domeniul biologiei în viaţa om şi natură 1 S15
cotidiană Lecţie recapitulativă 1 S16
4.2. Recunoaşterea consecințelor activităților umane şi ale Recapitulare - Evaluare finală
propriului comportament asupra mediului înconjurător
* Săptămâna 15.04 – 19.04.2019 este rezervată activităţilor extraşcolare şi extracurriculare, având un orar specific.