Sunteți pe pagina 1din 6

Revista Informatica Economica, nr.

8/1998 103

Teste grila propuse pentru examenul de licenta 1998 la specializarea


Informatica Economica, disciplina Sisteme informatice si baze de date

1. Schema externa a unei BDR se realizeaza e) estimarea eficientei economice a siste-


in SGBD Oracle: mului informatic.
a) cu ajutorul limbajului PL/SQL; Care dintre afirmatii este necorespunza-
b) cu ajutorul relatiilor virtuale; toare?
c) cu ajutorul relatiilor si a mecanismului de 4. Capacitatea unui sistem de coduri
acordare a drepturilor; reprezinta:
d) cu ajutorul clusterelor; a) totalitatea simbolurilor distincte utilizate;
e) nu se poate. b) totalitatea combinatiilor distincte posibil
2. Se considera relatiile: de realizat din simbolurile ce compun codul;
DEPARTAMENT (COD_DEP, DEN_DEP, c) numarul de simboluri elementare din cod;
LOC), ANGAJATI (COD_ANG, NUME, d) forma finala a codului cu precizarea clara
FUNCTIE, SAL, COD_DEP) a numarului de pozitii utilizate;
Stabiliti care din cererile de mai jos afiseaza e) numarul de caractere utilizate pentru cifra
numai departamentele care nu au angajati: de control.
a) SELECT d.cod_dep, denumire 5. Care din urmatoarele afirmatii referitoare
FROM angajati a, departament b
la metodologia OMT este adevarata:
WHERE a.cod_dep = d.cod_dep
a) modelul dinamic si modelul functional
AND a.cod_dep is null;
b) SELECT cod_dep, denumire nu pot fi integrate pentru ca unul reprezinta
FROM angajati, departament aspectele dinamice, iar celalalt aspectele
WHERE statice ale sistemului
angajati.cod_dep=departament.cod_dep b) modelul obiect si modelul functional pot
AND angajat.cod_ang is null; fi integrate numai in etapa de proiectare
c) SELECT cod_dep, denumire c) modelul obiect si modelul dinamic pot fi
FROM angajati, departament integrate numai in etapa de analiza
WHERE d) modelul obiect, modelul functional si
angajati.cod_dep(+)=departament.cod_dep; modelul dinamic nu pot fi integrate pentru
d) SELECT d.cod_dep, denumire
ca se construiesc independent
FROM angajati a, departament d
WHERE a.cod_dep (+) = d.cod_dep e) modelul obiect, modelul dinamic si mo-
AND a.cod_ang is null; delul functional pot fi integrate
e) SELECT d.cod_dep, denumire 6. Care din urmatoarele activitati sunt
FROM angajati a, departament d parcurse la realizarea unui sistem de coduri:
WHERE a.cod_dep = d.cod_dep (+); 1. Identificarea multimii elementelor ce
3. Studiul iesirilor sistemului informational urmeaza a fi codificate; 2. Analiza siste-
sub aspectul numarului de exemplare, desti- mului decizional; 3. Uniformizarea termino-
natiei fiecarui exemplar, corelatiilor logice logiei; 4. Uniformizarea datelor de intrare;
dintre indicatori, algoritmilor ce stau la baza 5. Alegerea tipului de cod; 6. Estimarea
elaborarii acestora, periodicitatea, frecven- capacitatii de calcul; 7. Determinarea cifrei
ta, continutul informational, forma de pre- de control; 8. Estimarea caracteristicilor
zentare, poate folosi la: codurilor; 9. Atribuirea codurilor elemente-
a) proiectarea machetelor pentru iesirile lor multimii de codificat; 10. Intretinerea
sistemului informatic; b) elaborarea diagra- nomen-clatorului de coduri.
mei de flux informational; c) estimarea ne- a)1, 2, 3, 7, 8; b) 1, 3, 5, 8, 9; c) 1, 4, 5, 6, 7;
cesarului de hârtie de imprimanta; d) ela- d) 4, 5, 7, 8, 9; e) 1, 2, 3, 8, 9.
borarea programelor;
104 Revista Informatica Economica, nr. 8/1998

7. Secventa de comenzi: bricatie; d) reducerea costului informatiei; e)


SET AUTOCOMMIT OFF; cresterea calitatii informatiilor.
DELETE FROM stoc; 12. Aducerea unei relatii din forma normala
ROLLBACK WORK; 2 in forma normala 3 presupune:
are ca efect: a) eliminarea dependentelor functionale par-
a) nu efectuaza nici o stergere; b) sterge toa- tiale intre atributele noncheie si atributele
te inregistrarile din tabela "stoc"; c) sterge care formeaza cheia relatiei; b) eliminarea
doar inregistrarea curenta din tabela "stoc"; dependentelor multivaloare; c) eliminarea
d) sterge fizic toate inregistrarile; e) sterge dependentelor tranzitive intre atributele non-
logic toate inregistrarile. cheie si atributele care formeaza cheia rela-
8. In SGBD FOXPRO intre doua relatii ale tiei; d) eliminarea atributelor compuse; e)
bazei de date pot fi stabilite in mod direct eliminarea dependentelor de tip jonctiune.
urmatoarele tipuri de legaturi: 13. In cadrul metodologiei OMT compo-
a) specializare sau generalizare; b) ierarhice nentele sistemului analizat si legaturile (aso-
sau de compunere; c) unu la unu, unu la cierile) dintre ele sunt puse in evidenta in:
multi sau multi la multi; d) unu la unu sau a) modelul dinamic;
multi la multi; e) unu la unu sau unu la b) modelul functional;
multi. c) modelul obiectelor;
9. Ciclul de viata al sistemului informatic: d) in toate modelele enumerate;
a) incepe cu decizia de realizare a sistemului e) in nici unul din modele enumerate.
informatic si se incheie cu decizia de aban- 14. Cifra de control din cod este folosita
donare a acestuia in forma existenta si pentru:
inlocuirea lui cu un nou sistem; b) incepe cu a) verificarea corectitudinii codului si
etapa de elaborare a propunerilor de reali- corectia automata a acestuia in procesul de
zare si se incheie cu etapa de implementare; culegere si transmitere a datelor; b) verifi-
c) incepe cu etapa de studiu si se incheie carea datelor in procesul de culegere, trans-
odata cu decizia de abandonare a sistemului mitere, prelucrare si editare; c) verificarea
informatic in forma existenta si inlocuirea corectitudinii codului in procesul de cule-
lui cu un nou sistem; d) incepe cu etapa de gere, transmitere si prelucrare a datelor; d)
proiectare si se incheie cu etapa de imple- sortarea, interclasarea si prelucrarea datelor
mentare a sistemului; e) incepe cu decizia de cu formare de grupe; e) jonctiunea si inchi-
realizare a sistemului informatic si se inche- derea tranzitiva a datelor.
ie cu etapa de implementare a sistemului. 15. In etapa de proiectare detaliata a
10. Elementele unui model de date pentru sistemelor informatice se realizeaza docu-
baze de date sunt: mentatia pentru:
a) operatorii, operanzii, expresiile; a) proiectul logic si fizic de ansamblu;
b) operanzii, structura, metodologia; b) proiectul logic si de ansamblu;
c) expresiile, restrictiile, legaturile; c) proiectul logic si tehnic de detaliu;
d) structura, operatorii, restrictiile; d) documentatia de sistem;
e) legaturile, structura, restrictiile; e) manualul de prezentare al sistemului.
11. Sistemul informatic are ca obiectiv 16. Dupa executia secventei de comenzi:
principal: CLOSE ALL
a) cresterea exactitatii si preciziei informa- USE firme
tiilor; b) asigurarea conducerii cu informatii APPEND
reale si in timp util, necesare fundamentarii care din urmatoarele secvente de comenzi va
si elaborarii operative a deciziilor; c) creste- afisa si ultima inregistrare adaugata:
rea gradului de incarcare a capacitatilor a) SET INDEX TO denf.idx
existente si reducerea duratei ciclului de fa- LIST
Revista Informatica Economica, nr. 8/1998 105

b) SET ORDER TO TAG Denf. OF productie; c) cunoasterea sistemului decizio-


firme.cdx nal; d) studiul fluxurilor tehnologice; e) ana-
DISPLAY ALL liza structurilor organizatorice.
c) ORDER denf.idx 21. Definitivarea documentatiei sistemului
LIST proiectat se realizeaza in etapa:
d) SET ORDER TO TAG Denf OF a) proiectarea de detaliu a sistemului infor-
firme.cdx matic; b) intretinerea sistemului informatic;
REINDEX c) implementarea sistemului informatic; d)
SET ORDER TO denf.idx receptionarea sistemului informatic; e) dez-
DISPLAY ALL voltarea sistemului informatic.
e) toate. 22. Se considera relatia: ANGAJATI
17. Secventa de comenzi FOXPRO: (COD_ANG, NUME, FUNCTIE, SAL,
USE firme COD_DEP). Stabiliti care din cererile de
INDEX ON Localitate TAG Localitate mai jos afiseaza, pentru fiecare functie,
SCAN FOR Localitate="Bucuresti" angajatii cu cel ma i mare salariu:
? RECNO( ) a) SELECT functie, nume, sal
DISPLAY FROM angajati
ENDSCAN WHERE sal = (SELECT max(sal) FROM
regaseste si afiseaza inregistrarile din tabela angajati GROUP BY functie)
"firme" in: GROUP BY functie
a) acces secvential; ORDER BY sal DESC;
b) acces direct dupa localitate; b) SELECT functie, nume, sal
c) acces direct dupa numarul inregistrarii; FROM angajati
d) acces dinamic (mixt) dupa numarul inre- WHERE (sal, functie) IN (SELECT
gistrarii si localitate; max(sal), functie FROM angajati GROUP
e) este gresita pentru ca lipseste comanda de BY functie)
salt pe urmatoarea inregistrare (SKIP). ORDER BY sal DESC;
18. Conditiile de implementare a sistemelor c) SELECT functie, nume, sal
informatice sunt: 1. difuzarea instructiunilor FROM angajati
de executare a procedurilor; 2. dezvoltarea GROUP BY functie
sistemului; 3. exploatarea sistemului; 4. asi- HAVING sal IN (SELECT max(sal)
gurarea resurselor hardware; 5. asigurarea FROM angajati)
fondului informational; 6.asigurarea conditi- ORDER BY sal DESC;
ilor organizatorice; 7. instruirea personalului d) SELECT nume, sal
utilizator; 8. elaborarea raportului de imple- FROM angajati
mentare. ORDER BY sal DESC
a) 1, 4, 5, 6; b) 1, 4, 6, 8; c) 3, 4, 5, 7; WHERE sal IN (SELECT max(sal)
d) 1, 2, 7, 8; e) 2, 4, 6, 8 FROM angajati GROUP BY functie);
19. Nivelurile de organizare a datelor in e) SELECT nume, sal
baze de date sunt: FROM angajati
a) fisier, inregistrare, cimp; ORDER BY sal DESC;
b) baza de date, fisier, valori; 23. Protectia bazei de date presupune asigu-
c) date, informatii, conceptual; rarea:
d) fisier, fizic, logic; a) integritatii si securitatii datelor; b) integri-
e) logic, fizic, conceptual. tatii si controlul redundantei datelor; c) con-
20. Studiul si analiza sistemului existent are trolului accesului concurent si gestiunea re-
ca obiectiv principal: telei; d) salvarii datelor si normalizarea; e)
a) stabilirea cerintelor informationale ale parolelor de acces si incapsularea datelor.
conducerii; b) cunoasterea sistemului de
106 Revista Informatica Economica, nr. 8/1998

24. Care din urmatoarele cerinte trebuie 30. Comanda GRANT din limbajul SQL
respectate la proiectarea unui sistem de co- permite:
duri: 1. unicitate; 2. elasticitate; 3. operatio- a) numai acordarea de drepturi la nivel de
nalitate; 4. portabilitate; 5. fiabilitate; 6. BD;
mostenire; 7. capacitate de refacere a codu- b) numai acordarea de drepturi la nivel de
lui. obiect al BD;
a) 1,2,4; b) 1,2,7; c) 3,5,6; d) 1,2,3; e) 4,5,6. c) acordarea de drepturi la nivel de BD si la
25. In FOXPRO comanda @ 5,x SAY y, nivel de obiect al BD;
unde x si y sunt variabile intregi diferite de d) revocarea drepturilor la nivel de BD si la
cinci: nivel de obiect al BD;
a) este o comanda de intrare standard; e) acordarea si revocarea drepturilor la nivel
b) scrie o valoare incepand din coloana 5; de BD.
c) este o comanda de iesire standard; 31. Evaluarea performantelor si limitelor
d) este gresita pentru ca y este de tip intreg; sistemului existent se face pe baza urma-
e) este gresita pentru ca apare x si y. toarelor criterii: 1. gradul de asigurare cu
26. Sistemul informational face legatura informatii necesare si suficiente a conducerii
intre: la diferite niveluri; 2. gradul de ocupare a
a) sistemul condus si sistemul informatic; suportului de memorie externa necesar bazei
b) sistemul de productie si sistemul de apro- de date; 3. masura in care sistemul infor-
vizionare; mational asigura realizarea obiectivelor, in-
c) sistemul de conducere si sistemul condus; deplinirii functiilor si sarcinilor de baza ale
d) sistemul de productie si sistemul condus; unitatii econo mice; 4. calitatea informatiilor
e) sistemul decizional si sistemul informatic. de intrare si iesire ale sistemului; 5. frec-
27. Obiectivele unui SGBD sunt: 1) facilitati venta intrarilor si iesirilor sistemului; 6. gra-
sporite de utilizare a datelor; 2) cresterea dul de ocupare a capacitatilor de productie.
gradului de securitate a datelor; 3) cresterea a) 1,3,5; b) 1,2,6; c) 3,4,5; d) 1,3,4; e) 4,5,6.
eficientei economice; 4) independenta date- 32. Studiul sistemului existent consta in:
lor; 5) partajabilitatea datelor; 6) organizarea 1.definirea caracteristicilor generale ale uni-
datelor; 7) transmisia datelor. tatii; 2. studiul sistemului informational; 3.
a) 1, 3, 5, 7; b) 1, 2, 4, 5; c) 2, 3, 5, 6; studiul resurselor necesare noului sistem; 4.
d) 2, 3, 4, 7; e) 1, 4, 5, 7. studiul functiei de baza a unitatii economice;
28. In alegerea sistemului de gestiune a 5. studiul strategiilor de implementare a
bazelor de date (SGBD) se tine cont de sistemului informa tic.
urmatoarele criterii: 1. facilitatile de descrie- a) 1,2,3; b) 2,3,4; c) 2,4,5; d) 1,2,4; e) 1,3,5.
re a datelor; 2. natura intrarilor sistemului; 3. 33. Care sunt functiile unui SGBD: 1) inde-
modelul de date utilizat in realizarea bazei pendenta datelor; 2) manipularea datelor; 3)
de date; 4. redundanta datelor din sistem; 5. descrierea datelor; 4) redundanta minima si
timpul necesar pentru in-struire si utilizare a controlata a datelor; 5) utilizarea datelor; 6)
SGBD-ului; 6. modelul conceptual al bazei distribuirea datelor; 7) administrarea datelor.
de date; 7. costul SGBD- ului a) 1,2,3,4; b) 1,3,5,6; c) 2,4,5,7;
a) 1,2,3; b) 3,4,5; c) 5,6,7; d) 1,3,5; e) 1,5,6. d) 2,3,5,7; e) 4,5,6,7.
29. Pentru a crea cereri imbricate in limba- 34. Studiul intrarilor sub aspectul sursei,
jului SQL se foloseste: destinatiei, periodicitatii, frecventei, numa-
a) clauza HAVING a comenzii SELECT; rului de caractere ce urmeaza a fi preluate si
b) clauza GROUP BY a comenzii SELECT; stocate, forma de prezentare, conditii de va-
c) clauza DISTINCT a comenzii SELECT; lidare, folosesc la:
d) clauza WHERE a comenzii SELECT; a) validarea datelor de intrare;
e) nu se pot crea cereri imbricate. b) elaborarea diagramei de flux informa-
tional;
Revista Informatica Economica, nr. 8/1998 107

c) estimarea volumului datelor de intrare; stoc NUMBER(11,2))


d) estimarea vitezei de raspuns a sistemului; CLUSTER zona1(codm);
e) estimarea necesarului de echipamente de are ca efect crearea:
culegere si transmitere a datelor. a) unei table fara nici o restrictie de inte-
Care dintre afirmatiile de mai sus nu este gritate;
adevarata? b) unei tabele si includerea ei intr- un cluster;
35. Estimarea marimii fisierelor este nece- c) unei tablele si a unui cluster;
sara pentru: d) unei baze de date;
a) stabilirea necesarului de suporturi tehnice e) comanda este gresita deoarece contine
de date; NOT NULL.
b) estimarea necesarului de echipamente de 40. Modelele de date pentru baze de date
iesire; sunt:
c) determinarea gradului asocierilor dintre a) ierarhic, retea, unu la unu, multi la multi;
colectiile de date; b) relational, retea, entitate-asociere, multi la
d) determinarea tipurilor de date utilizate de multi;
sistem; c) retea, relational, ierarhic, orientat obiect;
e) stabilirea indicilor de activitate . d) distribuit, relational, punctual, orientat
36. Care din urmatoarele secvente de obiect;
comenzi FOXPRO regaseste si afiseaza in e) relational, multimedia, secvential, deduc-
cel mai scurt timp toate contractele inche- tiv.
iate in data de 18 mai 1998: 41. Comanda:
a) USE contract SELECT DISTINCT codm,denm FROM
LIST FOR Data = {18/05/98} marfa WHERE codm>100 ORDER BY
b) USE contract denm;
LIST WHILE Data = {18/05/98} simuleaza implementarea operatorilor relati-
c) USE contract onali de:
SET FILTER TO Data = {18/05/98} a)proiectie si jonctiune; b)selectie si inter-
LIST sectie; c) selectie; d) selectie si proiectie;
d) USE contract ORDER TAG Data e) nu implementeaza operatorii relationali.
SEEK {18/05/98} 42. Pentru asigurarea coerentei unei baza de
DISPLAY FOR Data = {18/05/98} date distribuite se utilizeaza:
e) USE contract ORDER TAG Data a) tehnica blocarii in doua faze;
SEEK {18/05/98} b) tehnica marcilor de timp;
DISPLAY WHILE Data = {18/05/98} c) tehnica realizarii in doua faze;
37. Conceptul de obiect din bazele de date d) tehnica inelului virtual;
orientate obiect corespunde in bazele de date e) tehnica fragmentarii datelor.
relational conceptului de: 43. Cu ocazia proiectarii unei baze de date la
a) tuplu; b) relatie; c) domeniu; d) structura nivelul unei facultati s-a ajuns la urmatoarea
a relatiei; e) atribut. structura:
38. Schema functionala a fiecarui subsistem/ STUDENTI (MARCAS, NUME, ANSTUDII, GRUPA,
MEDIA)
aplicatie informatica se elaboreaza in etapa: PROFESORI(MARCAP,NUME,GRAD_DID,TITLU_ST)
a) proiectarea de ansamblu; STUD_PROF(MARCAP, MARCAS, COD_LUCR)
b) studiu si analiza sistemului existent; LUCR_DIPL(COD_LUCR, DEN_LUCR, DOMENIU)
STUD_ACTIV(MARCAS, CODLB, CODSPORT)
c) conceperea sistemului informatic; LIMBI_STR(CODLB, DEN_LB)
d) proiectarea de detaliu; SPORTURI(CODSPORT, DEN_SP)
e) elaborarea programelor. Considerind urmatoarele ipoteze:
39. Comanda: - un profesor poate indruma una sau mai
CREATE TABLE stoc multe lucrari de diploma;
( codm NUMBER(5) NOT NULL,
108 Revista Informatica Economica, nr. 8/1998

- o lucrare poate fi elaborata de unul sau mai a) SELECT; b) CREATE TABLE;


multi studenti; c) CREATE DATABASE; d) CREATE
- un student poate fi indrumat de unul sau VIEW;
mai multi profesori; e) nu se pot defini.
- un student poate cunoaste una sau mai 45. Notiunile utilizate in definirea structurii
multe limbi straine; relationale a datelor sunt:
- un sport poate fi practicat de unul sau mai a) relatie, fisier, tuplu, inregistrare, tip set;
multi studenti; b) atribut, schema relatiei, chei, domeniu,
- un student poate practica unul sau mai relatie, tuplu;
multe sporturi. c) tabela, atribut, tuplu, tip inregistare, chei;
Precizati forma normala superioara in care d) tabela, fisier, cimp, valori, tuplu;
se gaseste structura bazei de date: e) diferenta, disjunctia, conjunctia, divizi-
a) FN1; b) FN2; c) FN3; d) FN4; e) FN5. unea.
44. Restrictiile de integritate se pot defini in
limbajul SQL cu ajutorul comenzii: