Sunteți pe pagina 1din 2

Rugăciuni către Sfinţii Arhangheli pentru fiecare zi a

săptămânii
safiisanatos.ro/sanatate-spirituala/credinta-si-religie/rugaciuni-catre-sfintii-arhangheli-pentru-fiecare-zi-saptamanii/

Claudiu Pastor December 2, 2014

Rugăciunea I-a (luni)

Către Sfîntul Arhanghel Mihail

Mare Arhanghele al lui Dumnezeu Mihaile, biruitorul


demonilor, biruieşte-i şi zdrobeşte-i pe toţi vrăjmaşii mei
văzuţi şi nevăzuţi. Şi roagă-L pre Domnul Atotţiitorul să mă
mîntuiască de toate necazurile şi de orice boală, de rana
aducătoare de moarte şi de moarte năprasnică, o, mare
Arhanghelul Mihail
arhistrategule Mihaile, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.

Rugăciunea a II-a (marţi)

Către Sfîntul Arhanghel Gavriil

O, mare arhistrategule al lui Dumnezeu Gavriile! Tu i-ai


binevestit Preacuratei Fecioare Maria zămislirea Fiului lui
Dumnezeu. Vesteşte-mi şi mie, păcătosului, ceasul straşnic
al morţii mele şi roagă-L pre Domnul Dumnezeu pentru
păcătosul meu suflet ca să-mi ierte păcatele mele şi să nu
Arhanghelul Gavriil
mă oprească diavolii la vămi.

Rugăciunea a III-a (miercuri)

Către Sfîntul Arhanghel Rafail

O, mare arhistrategule al lui Dumnezeu Rafaile! Tu eşti


călăuză, doftor şi tămăduitor, povăţuieşte-mă spre mîntuire şi
vindecă-mi bolile cele sufleteşti şi trupeşti. Du-mă la prestolul
lui Dumnezeu şi roagă milostivirea Lui pentru sufletul meu
păcătos, ca să mă ierte Domnul şi să mă păzească de
Arhanghelul Rafael
oamenii răi de acum şi pînă în veac. Amin.

Rugăciunea a IV-a (joi)

Către Sfîntul Arhanghel Uriil

O, mare arhistrategule al lui Dumnezeu Uriile! Tu eşti


strălucirea focului Dumnezeiesc şi luminătorul celor
întunecaţi de păcate: luminează mintea mea, inima mea,
voinţa mea cu puterea Sfîntului Duh. Povăţuieşte-mă pe
calea pocăinţei şi roagă-L pre Domnul Dumnezeu să mă
1/2
izbăvească de iadul cel mai de jos şi de toţi vrăjmaşii cei Arhanghelul Uriel

văzuţi şi nevăzuţi, întotdeauna, acum şi pururea şi în vecii


vecilor. Amin.

Rugăciunea a V-a (vineri)

Către Sfîntul Arhanghel Selafiil

O, mare arhistrategule al lui Dumnezeu Selafiile! Tu îl rogi


pre Dumnezeu pentru oamenii credincioşi, roagă îndurarea
Lui şi pentru mine, păcătosul, ca să mă izbăvească Domnul
de toate năpastele şi bolile şi de moarte năprasnică şi să mă
învrednicească de Împărăţia Cerurilor împreună cu toţi sfinţii
Arhanghelul Selaphiel
în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a VI-a (sîmbătă)

Către Sfîntul Arhanghel Iegudiil

O, mare arhistrategule al lui Dumnezeu Iegudiile! Tu eşti


apărător plin de rîvnă a slavei lui Dumnezeu. Tu îndemni spre
preaslăvirea Sfintei Treimi, îndeamnă-mă şi pre mine,
trîndavul, să slăvesc pre Tatăl, pre Fiul şi pre Sfîntul Duh şi
roagă-L pre Domnul Atotţiitorul ca să zidească întru mine
Arhanghelul Iegudiil
inimă curată şi duh drept să înnoiască întru cele dinlăuntru
ale mele şi cu duh stăpînitor să mă întărească a mă închina
în duh şi adevăr Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a VII-a (duminică)

Către Sfîntul Arhanghel Varahiil

O, mare arhistrategule al lui Dumnezeu Varahiile! Stînd


înaintea prestolului lui Dumnezeu şi de acolo aducînd
binecuvîntarea lui Dumnezeu în casele credincioşilor robilor
Săi, cere de la Domnul Dumnezeu îndurare şi binecuvîntare
caselor noastre, ca să ne binecuvînteze şi pre noi Domnului
Arhanghelul Varahiil
Dumnezeu din Sion şi din Muntele cel Sfînt al Lui şi să
prisosească belşugul roadelor pămîntului. Să ne dăruiască
nouă sănătate şi mîntuire şi întru toate bună sporire, biruinţă şi stăpînire asupra vrăjmaşilor
şi să ne păzească întru mulţi ani, ca într-un gînd să slăvim pre Dumnezeu: pre Tatăl, pre
Fiul şi pre Sfîntul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Sursa: izestrea.wordpress.com

2/2