Sunteți pe pagina 1din 12

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÂRE
nr. din 2020
Chișinău

Cu privire la organizarea şi desfăşurarea acţiunilor consacrate


celei de-a 75-a aniversări a Zilei Victoriei şi a comemorării
eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei
------------------------------------------------------------

În temeiul pct. 1 lit. b) din Hotărârea Parlamentului nr. 433/1990 cu privire


la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica
Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1990, nr.5.2) şi în scopul
organizării şi desfăşurării acţiunilor consacrate celei de-a 75-a aniversări a Zilei
Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei:

1. Se aprobă componenţa nominală a Grupului de lucru pentru realizarea


Planului naţional de acţiuni consacrate celei de-a 75-a aniversări a Zilei Victoriei
şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei, conform anexei nr. 1.

2. Se aprobă Planul naţional de acţiuni consacrate celei de-a 75-a


aniversări a Zilei Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa
Patriei, conform anexei nr. 2.

3. Realizarea acţiunilor incluse în Planul naţional se va efectua din contul


şi în limitele mijloacelor autorităţilor responsabile, precum şi din alte surse,
conform legislaţiei.

4. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale să identifice


mijloacele financiare necesare pentru realizarea acţiunilor prevăzute în Planul
naţional.

5. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina


Grupului de lucru.
2

6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Prim-ministru ION CHICU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor Serghei PUȘCUȚA

Ministrul apărării Victor Gaiciuc

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\1499\1499-redactat-ro.docx
4

Anexa nr. 1
la Hotărârea Guvernului nr.

COMPONENȚA NOMINALĂ
a Grupului de lucru pentru realizarea Planului naţional de acţiuni
consacrate celei de-a 75-a aniversări a Zilei Victoriei şi a comemorării
eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei

Chicu Ion – Prim-ministru, preşedinte al Grupului de


lucru
Pușcuța Serghei – viceprim-ministru, ministru al finanţelor,
vicepreşedinte al Grupului de lucru
Gaiciuc Victor – ministru al apărării, vicepreşedinte al
Grupului de lucru
Usatîi Anatol – ministru al economiei şi infrastructurii
Voicu Pavel – ministru al afacerilor interne
Nagacevschi Fadei – ministru al justiției
Ciocoi Aureliu – ministru al afacerilor externe şi integrării
europene
Popovici Corneliu – ministru al educației, culturii și cercetării
Dumbrăveanu Viorica – ministru al sănătății, muncii și protecției
sociale
Perju Ion – ministru al agriculturii, dezvoltării regionale
și mediului
Vlah Irina – Guvernator (Bașcan) al unității teritoriale
autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri)
Ceban Ion – primar general al municipiului Chişinău
Spataru Călin – reprezentant al Serviciului de Informaţii şi
Securitate
Cebotari Oleg – şef de direcţie, Ministerul Apărării
Mironic Ala – preşedinte al Asociaţiei Obşteşti
„Organizaţia Veteranilor din Republica
Moldova”

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\1499\1499-redactat-ro.docx
5

Bordeianu Olga – preşedinte al Instituţiei publice naţionale a


audiovizualului „Compania „Teleradio-
Moldova”
Petrovici Alexei – preşedinte al Asociaţiei Obşteşti „Clubul
istoric patriotic rus”, preşedinte al
comitetului naţional coordonator „Pobeda”

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\1499\1499-redactat-ro.docx
6

Anexa nr. 2
la Hotărârea Guvernului nr.

PLAN NAŢIONAL
de acţiuni consacrate celei de-a 75-a aniversări a Zilei Victoriei
şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei

Responsabil Termen
Nr. Denumirea
pentru de
crt. acţiunilor desfăşurate
executare/parteneri executare
1 2 3 4
I. Activităţi preliminare
Evaluarea stării Complexului memorial Ministerul Apărării; Februarie
„Eternitate”, determinarea lucrărilor necesare Ministerul 2020
şi a costului acestora. Finanţelor;
Identificarea resurselor financiare necesare Ministerul
1. pentru desfăşurarea lucrărilor de reparaţie Economiei şi
conform devizului de cheltuieli elaborat de Infrastructurii;
către institutul municipal de proiectări Primăria
„Chişinău proiect” municipiului
Chişinău
Alocarea resurselor financiare pentru Ministerul Februarie –
lucrările de reparaţie a Complexului Finanţelor; mai 2020
memorial „Eternitate”. Ministerul Apărării;
Desfăşurarea procedurii de achiziție a Ministerul
lucrărilor de reparaţie. Economiei şi
2.
Efectuarea lucrărilor de reparaţie Infrastructurii;
Primăria
municipiului
Chişinău

Participarea delegaţiei veteranilor celui de-al Organizaţia Mai 2020


Doilea Război Mondial din Republica Veteranilor
3. Moldova la evenimentele dedicate celei de-a din Republica
75-a aniversări a Zilei Victoriei desfăşurate Moldova
în orașul Moscova, Federaţia Rusă
Participarea contingentului Armatei Ministerul Apărării Aprilie –
Naţionale la parada militară dedicată celei mai 2020
4. de-a 75-a aniversări a Zilei Victoriei,
desfășurată în orașul Moscova, Federaţia
Rusă
Organizarea activităţilor de restaurare şi Autorităţile Permanent
amenajare a complexelor memoriale, a administraţiei publice
5.
monumentelor şi a cimitirelor militare, locale
precum şi salubrizarea teritoriilor aferente

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\1499\1499-redactat-ro.docx
7

1 2 3 4
Implicarea tinerilor în acţiunile de Ministerul Educaţiei, Permanent
voluntariat pentru îngrijirea monumentelor şi Culturii şi Cercetării;
a cimitirelor militare. Ministerul Apărării;
Ministerul Afacerilor
6.
Interne;
autorităţile
administraţiei publice
locale
Elaborarea şi promovarea actelor normative Ministerul Apărării; Februarie
referitoare la instituirea distincţiei Ministerul 2020
comemorative cu prilejul împlinirii a 75 de Finanţelor;
7. ani de la Victorie. Comisia Naţională
Alocarea resurselor financiare pentru de Heraldică
confecţionarea distincţiei comemorative cu
prilejul împlinirii a 75 de ani de la Victorie
Desfăşurarea procedurii de achiziţie şi Ministerul Apărării Februarie –
8. confecţionarea distincţiei comemorative cu aprilie 2020
prilejul împlinirii a 75 de ani de la Victorie
Decorarea cu distincţia comemorativă cu Ministerul Apărării; Pe parcursul
prilejul împlinirii a 75 de ani de la Victorie a Ministerul anului 2020
veteranilor celui de-al Doilea Război Afacerilor Externe şi
9. Mondial din Republica Moldova, inclusiv a Integrării Europene;
celor stabiliţi cu domiciliul peste hotare Organizaţia
Veteranilor din
Republica Moldova
Prelevarea ceremonioasă a pământului de pe Instituții abilitate Pe parcursul
mormintele şi memorialele ostaşilor căzuţi în anului 2020
cel de-al Doilea Război Mondial, de pe
10.
întreg teritoriul Republicii Moldova în cadrul
acţiunii comemorative „Drumurile
memoriei”
Schimbarea legitimaţiilor veteranilor de Ministerul Apărării; 31
război de model vechi cu cele de model nou, Organizaţia decembrie
11. conform prevederilor Hotărârii Guvernului Veteranilor din 2020
nr. 182/2018 cu privire la legitimațiile Republica Moldova
veteranilor de război
Continuarea acţiunilor de căutare şi Instituții abilitate Permanent
identificare a mormintelor şi reînhumare a
12. osemintelor ostaşilor căzuţi în cel de-al
Doilea Război Mondial, în conformitate cu
legislaţia
Continuarea certificării locurilor Instituții abilitate Permanent
memorabile, mormintelor militare şi
13.
memorialelor celui de-al Doilea Război
Mondial

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\1499\1499-redactat-ro.docx
8

1 2 3 4
II. Organizarea şi desfăşurarea Zilei Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi
pentru Independenţa Patriei
Transmiterea mesajului conducerii Cancelaria de Stat; Mai
Republicii Moldova către veteranii de război Organizaţia 2020
14. din rândul participanţilor şi persoanelor Veteranilor din
asimilate participanţilor la cel de-al Doilea Republica Moldova;
Război Mondial. Ministerul Apărării
Asigurarea deplasării tur-retur a veteranilor Ministerul Economiei Mai
celui de-al Doilea Război Mondial în scopul şi Infrastructurii; 2020
participării la activităţile dedicate celei de-a Ministerul Afacerilor
75-a aniversări a Zilei Victoriei şi a Interne;
comemorării eroilor căzuţi pentru autorităţile
independenţa Patriei, desfăşurate administraţiei publice
15. în localităţile Republicii Moldova. locale;
Asigurarea ordinii publice şi a securităţii Organizaţia
circulaţiei rutiere de către subdiviziunile Veteranilor din
Ministerului Afacerilor Interne, în perioada Republica Moldova
organizării şi desfăşurării activităţilor
dedicate Zilei Victoriei şi a comemorării
eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei
Organizarea şi desfăşurarea depunerilor de Ministerul Apărării; Mai
flori la complexele memoriale, monumentele Ministerul 2020
şi cimitirele militare din Republica Moldova. Afacerilor Interne;
Organizarea meselor de pomenire în autorităţile
16. memoria celor căzuţi pentru independenţa administraţiei
Patriei publice locale;
Organizaţia
Veteranilor din
Republica Moldova
Organizarea şi desfăşurarea, cu participarea Ministerul Apărării; 9 mai
conducerii statului, delegaţiilor din raioane şi Ministerul 2020
corpului diplomatic acreditat în Republica Afacerilor Interne;
Moldova, a următoarelor activități: Ministerul Educaţiei,
- a mitingului solemn; Culturii şi
- depunerii de flori la Complexul memorial Cercetării;
17.
„Eternitate” şi la Complexul memorial „Cap Primăria
de pod Şerpeni” municipiului
Chişinău;
Organizaţia
Veteranilor din
Republica Moldova
Organizarea festivalului-concurs republican Ministerul Educaţiei, Aprilie –
„Credinţă, Speranţă, Iubire – Victoria 75” şi Culturii şi Cercetării; mai
18.
a concursului literar „Memorie Eternă” Comitetul executiv al 2020
UTA Găgăuzia;

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\1499\1499-redactat-ro.docx
9

1 2 3 4
Organizaţia
Veteranilor
din Republica
Moldova
Organizarea concertelor festive cu Ministerul Educaţiei, Mai
participarea formaţiilor artistice şi a artiştilor Culturii şi 2020
Cercetării;
19.
autorităţile
administraţiei
publice locale
Evoluarea orchestrelor militare ale Armatei Ministerul Apărării; Mai
Naţionale şi a fanfarelor Ministerului Ministerul 2020
20.
Afacerilor Interne în grădinile publice din Afacerilor Interne
ţară, cu repertoriu tematic.
Prezentarea de către Centrul Republican Ministerul Educaţiei, 9 mai
pentru Copii şi Tineret „Artico” a Culturii şi Cercetării 2020
21.
spectacolului festiv dedicat participanţilor
celui de-al Doilea Război Mondial
Organizarea în cadrul Bibliotecii Naţionale: Ministerul Educaţiei, Aprilie –
- a expoziţiilor de carte „Veşnicia clipelor de Culturii şi mai
glorie” şi „Eroii războiului – eroi ai Cercetării; 2020
cărţilor”; Biblioteca Naţională
22. - a expoziţiei „Secvenţe din cel de-al Doilea
Război Mondial”;
- a audiţiilor muzicale „Cântecele celui de-al
Doilea Război Mondial”;
- a întâlnirilor cu veteranii
Organizarea în cadrul Bibliotecii Naţionale Ministerul Educaţiei, Mai –
pentru copii „Ion Creangă”: Culturii şi septembrie
- a expoziţiei de carte, lucrări de artă Cercetării; 2020
23. plastică, realizate de copii, cu genericul Biblioteca Naţională
„Copiii lumii doresc pace”; pentru Copii
- a concursului de articole publicistice „Ion Creangă”
„Destine frânte de război”
Organizarea în cadrul Muzeului Naţional de Ministerul Educaţiei, Martie –
Istorie a Moldovei şi al Centrului de Cultură Culturii şi mai
şi Istorie Militară a unor expoziţii de Cercetării; 2020
24. documente şi materiale consacrate Ministerul Apărării
compatrioţilor căzuţi în cel de-al Doilea
Război Mondial: „Eroii moldoveni în cel de-
al Doilea Război Mondial”
Organizarea conferinţei ştiinţifice consacrate Academia Mai
celei de-a 75-a aniversări a Zilei Victoriei şi de Ştiinţe a Moldovei 2020
25.
a comemorării eroilor căzuţi pentru
independenţa Patriei

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\1499\1499-redactat-ro.docx
10

1 2 3 4
Organizarea întâlnirilor veteranilor celui de- Ministerul Apărării; Aprilie –
al Doilea Război Mondial cu recruţii, cu Ministerul Afacerilor mai 2020
efectivul Armatei Naţionale şi al Trupelor de Interne;
26. Carabinieri. Păstrarea unui minut de Organizaţia
reculegere în memoria celor căzuţi în cel de- Veteranilor
al Doilea Război Mondial din Republica
Moldova
Desfăşurarea „Lecţiei Păcii” în instituţiile de Ministerul Educaţiei, Mai,
învăţământ de toate tipurile Culturii şi Cercetării; septembrie
Ministerul Apărării; 2020
Ministerul Afacerilor
Interne;
27. Ministerul
Agriculturii,
Dezvoltării Regionale
şi Mediului;
Academia de Ştiinţe a
Moldovei
Organizarea şi desfăşurarea competiţiilor la Ministerul Educaţiei, Mai –
diferite probe de sport Culturii şi august
Cercetării; 2020
28.
autorităţile
administraţiei
publice locale
Amenajarea în instituţiile de învăţământ a Ministerul Educaţiei, Mai,
standurilor tematice dedicate profesorilor Culturii şi Cercetării septembrie
29.
participanţi la cel de-al Doilea Război 2020
Mondial
Organizarea emisiunilor la radio şi TV Instituţia publică Aprilie –
dedicate celei de-a 75-a aniversări a Zilei naţională a august
Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi audiovizualului 2020
pentru independenţa Patriei, cu genericul „Compania
30.
„Eroism şi creativitate – moştenire şi „Teleradio-
contemporaneitate” Moldova”;
alte instituţii mass-
media
Difuzarea reportajelor şi emisiunilor dedicate Instituţia publică Mai
Zilei Victoriei şi a comemorării celor căzuţi naţională a 2020
pentru independenţa Patriei. Difuzarea audiovizualului
documentarelor consacrate veteranilor de „Compania
31. război şi compatrioţilor căzuţi în cel de-al „Teleradio-
Doilea Război Mondial. Organizarea unor Moldova”;
dezbateri radiofonice şi televizate „Europa TV „Moldova 1” şi
după cel de-al Doilea Război Mondial” „Moldova 2”;
Radio Moldova

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\1499\1499-redactat-ro.docx
11

1 2 3 4
Reflectarea în direct a evenimentelor Instituţia publică 9 mai 2020
organizate la Complexul memorial naţională a
„Eternitate”, dedicate Zilei Victoriei şi a audiovizualului
comemorării celor căzuţi pentru „Compania
32.
independenţa Patriei. Realizarea unei ediţii „Teleradio-
speciale cu relatări live şi cu invitaţi în studio Moldova”;
TV „Moldova 1”;
Radio Moldova
Difuzarea în cadrul emisiunilor radiofonice Instituţia publică Pe parcursul
şi televizate „Scutul Patriei” şi „La datorie”, naţională a anului
precum şi publicarea în revista „Oastea audiovizualului
33. Moldovei” a materialelor consacrate faptelor „Compania
eroice ale concetăţenilor în cel de-al Doilea „Teleradio-
Război Mondial Moldova”;
Ministerul Apărării
Reflectarea evenimentelor organizate în Instituţia publică 1 – 9 mai
raioanele Republicii Moldova în programele naţională a 2020
informative din ajunul şi în Ziua Victoriei şi audiovizualului
a comemorării celor căzuţi pentru „Compania
34.
independenţa Patriei Teleradio-
Moldova”;
TV „Moldova 1” şi
„Moldova 2”
III. Asigurarea protecţiei sociale a veteranilor
Acordarea ajutoarelor materiale pentru Ministerul Sănătăţii, Mai
participanţii la cel de-al Doilea Război Muncii şi Protecţiei 2020
Mondial din rândul categoriilor specificate la Sociale;
art. 7 alin. (2) pct. 1) lit. a)-e) din Legea Casa Naţională de
nr. 190/2003 cu privire la veterani, pentru Asigurări Sociale;
persoanele cu dizabilități de pe urma celui structurile teritoriale
de-al Doilea Război Mondial din rândul de asistenţă socială
categoriilor specificate la art. 8 alin. (2) lit. a)
35.
din legea prenotată, precum și pentru
persoanele care au fost încadrate în grad de
dizabilitate în urma rănirii, contuziei,
schilodirii, fiind antrenate de organele puterii
locale la strângerea muniţiilor şi a tehnicii
militare, la deminarea teritoriului şi a
obiectelor în anii celui de-al Doilea Război
Mondial
Acordarea asistenţei medicale şi organizarea Ministerul Sănătăţii, Permanent
activităţilor de recuperare pentru veteranii de Muncii şi Protecţiei
36. război din rândul participanţilor şi Sociale;
persoanelor asimilate participanţilor la cel Instituția medico-
de-al Doilea Război Mondial, în sanitară publică

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\1499\1499-redactat-ro.docx
12

1 2 3 4
conformitate cu legislaţia „Spitalul Clinic al
Ministerului
Sănătăţii, Muncii şi
Protecţiei Sociale”;
Centrul Republican
Experimental
Protezare, Ortopedie
şi Reabilitare;
Organizaţia
Veteranilor din
Republica Moldova
Acordarea ajutorului de protezare şi Ministerul Sănătăţii, Permanent
ortopedie veteranilor celui de-al Doilea Muncii şi Protecţiei
Război Mondial, precum şi asigurarea cu Sociale;
cărucioare-fotolii pliante şi aparate auditive, Centrul Republican
conform legislaţiei Experimental
Protezare, Ortopedie
şi Reabilitare;
Centrul republican
de audiologie,
37.
protezare auditivă şi
reabilitare medico-
pedagogică pentru
copii şi adulţi;
instituţiile medico-
sanitare publice;
structurile
teritoriale de
asistenţă socială
Organizarea unor acţiuni de binefacere, în Autorităţile Aprilie –
comun cu agenţii economici, pentru administraţiei mai 2020
38. acordarea ajutoarelor materiale veteranilor publice locale
celui de-al Doilea Război Mondial şi
familiilor acestora
Organizarea şi desfăşurarea de către Autorităţile Permanent
reprezentanţii autorităţilor administraţiei administraţiei
publice locale a vizitelor la domiciliul publice locale;
veteranilor de război din rândul Organizaţia
39.
participanţilor şi persoanelor asimilate Veteranilor din
participanţilor la cel de-al Doilea Război Republica Moldova
Mondial. Identificarea şi soluţionarea
problemelor cu care se confruntă aceştia

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\1499\1499-redactat-ro.docx
NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea


acţiunilor consacrate celei de-a 75-a aniversări a Zilei Victoriei şi a comemorării
eroilor căzuţi pentru Independenţa Patriei”

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului


Proiectul hotărîrii „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea acţiunilor consacrate
celei de-a 75-a aniversări a Zilei Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru
Independenţa Patriei” a fost elaborat şi se promovează de către Ministerul Apărării.
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile
urmărite --------------------------------------------------------- -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— ----------- ------------------------------------------------------------------------------- —

In baza Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 433-XII din 26 decembrie 1990
cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în
Republica Moldova, anual la data de 9 mai, Republica Moldova marchează Ziua
Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru Independenţa Patriei.
Anul acesta se împlinesc 75 de ani de la Victoria ţărilor dinAcoaliţia anti-hitleristă
asupra Germaniei naziste în cel de-al Doilea Război Mondial. In această conflagraţie
mondială, circa 53 900 de co-naţionali au căzut pe câmpurile de luptă.______________
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene________________
Proiectul nu contravine legislaţiei Uniunii Europene.
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi__________
Prin hotărîrea în cauză se urmăreşte instituirea unui Grup de lucru, responsabil de
implementarea Planul naţional de acţiuni ce prevede organizarea şi desfăşurarea pe
parcursul anul 2020 a unui şir de activităţi prilejuite celei de-a 75-a aniversări a Zilei
Victoriei în cel de-al Doilea Război Mondial şi a unor măsuri de protecţie socială a
veteranilor de război.
5. Fundamentarea economico-financiară_____________________________________
Realizarea proiectului dat se efectua în limita bugetului aprobat al instituţiilor
responsabile pentru anul 2020. Totodată reparaţia capitală a Complexului memorial
„Eternitate”, conform informaţiei parvenite de la Institutul municipal de proiectări
„Chişinăuproiect”, se estimează la circa 4 mln. lei. Cheltuielile legate de
confecţionarea medaliei jubiliare „75 de ani de la Victoria asupra fascismului în cel de­
al Doilea Război Mondial”, se estimează la circa 195 mii lei.
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare________________
Proiectul hotărîrii Guvernului se încadrează în cadrul normativ în vigoare, aprobarea
acestuia nu va genera ca consecinţă necesitatea amendării altor acte normative.
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului_______________________________
Proiectul dat nu a fost consultat public.

Ministru Victor GAICIUC