Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect de lecție

Data : 20.02.2019
Unitatea şcolară : Liceul Tehnologic Agricol Beclean
Disciplina : Geografia fizică
Clasa: a IX –a B
Profesor: Sângeorzan Gabriela
Unitatea de învăţare : Atmosfera terestră
Titlul lecţiei : Factorii genetici ai climei
Tipul lecţiei : mixtă
Competenţe specifice: C1 - Utilizarea terminologiei științifice și disciplinare specifice (concepte,
noțiuni) pentru prezentarea unei informații pertinente;
C2 - Argumentarea unui demers explicativ;
C3 - Unor succesiuni de fenomene și procese naturale;
C4 - Utilizarea reprezentărilor cartografice în investigarea mediului geografic.
Obiective operaţionale :
a) Cognitive
- să definească noile noțiuni;
- să identifice factorii genetici ai climei;
- să cunoască modul de formare a maselor de aer.
b) Atitudinale
- formularea de întrebări şi răspunsuri
- evaluarea corectă a răspunsurilor celorlalţi elevi
- să ofere feedback colegilor
c) Metodologice
- sistematizarea informaţiilor
Forme de organizare a învăţării: frontală, individuală, pe grupe,
Metode didactice: expunerea sistematică şi observaţia, observarea , conversaţia euristică, comparaţia,
problematizarea, descoperirea, lucrul cu harta şi exerciţiul geografic, studierea manualului
Material didactic: harta fizică a lumii, manuale, planşe,
Evaluarea: Ce dovezi există că elevii au învăţat lecţia?
a) De conţinut:
- răspunsuri la întrebări
- analiza hărţilor şi a textelor oferite de profesor
b) De utilizare a operaţiilor gândirii:
- explicarea cauzelor, evoluţiei şi consecinţele fenomenelor
- raţionamentul
- analogii şi comparaţii
Material bibliografic:
- Mândruţ, O., Geografie fizică. Manual pentru clasa a IX-a, Editura Corint, Bucureşti, 2008;
- Dulamă,Maria Eliza, Modelul învățării depline a geografiei, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 2004

Desfășurarea lecției

Etapele Activitatea profesorului Activitatea Strategii Evaluare


lecţiei elevului didactice
1. Se verifică prezenţa mijloacelor de Pregătesc observarea -atentionare;
Organizarea învătământ necesare lecţiei, tabla, se manualele, - aprecieri
activităţii notează absenţii. caietele.
(1`)
2. Se adresează frontal elevilor mai Ascultă, conversația - observarea
Verificarea multe întrebări gândesc, comportamentului
cunostintelor formulează elevilor;
din lecția și răspund - analiza răspun-
anterioară: surilor;
„Atmosfera-
caractere
generale”
(10`)
Activitatea Captarea atenţei se relizează prin Sunt atenţi. conversatia - stimularea parti-
introductivă următorul text: „Fără atmosferă euristica ciparii elevilor la
prin captarea Pământul ar fi un deşert lipsit de Ascultă cu formularea ras-
atenției și viaţă. Cerul ar părea de culoare atenţie. punsurilor;
trecerea la neagră, nopatea ar veni şi ar
lecția nouă dispărea brusc. Soarele ar apărea ca
(2`) un disc de foc. Nu am vedea culorile
aurii ale aurorelor. Ziua ar fi foarte
cald 1000C, iar noaptea ar fi un ger Sunt atenţi.
năprasnic, temperatura ar coborî la -
1000C”.
4. Anunțarea Se scrie titlul lecției pe tablă: Factorii Notează în expunerea - observarea
lecției noi și genetici ai climei caiete comportamentului
a elevilor;
obiectivelor
propuse (1`)
5. Dirijarea - Ce întelegeti prin clima? Analizează descoperirea - provoacă parti-
învățării și Clima – situația medie a atmosferei și răspund ciparea tuturor
dobândirea pe o suprafață întinsă și pe un interval elevilor și îi de-
de noi mare de timp. termină să dialo-
cunoștințe -Dar vremea ce este? gheze
(30̓ ) Vremea - starea atmosferei la un Utilizează
moment dat. manualul și
- Ce sunt factorii genetici? răspund
Factor genetic – factor care
determina caracteristicile elementelor
meteorologice și climatice;
-Pe baza textului din manual, de la Utilizează conversația -participarea
pag. 60, identificați care sunt factorii manualul și expunerea tuturor elevilor la
genetici ai climei? răspund identificarea
Factorii genetici ai climei sunt: factorilor genetici
1. radiativi ai climei
2. dinamici
3. fizico-geografici
1. Factorii radiativi:
-radiațiile solare (ultraviolete, conversația
vizibile și infraroșii); Folosirea expunere -observarea
Expunere: Energia provenită de la manualului problematizare comportamentului
soare (=constanta solară) constituie elevilor
principala sursă pentru geneza
elementelor climatice. Expresia cea
mai clară o reprezintă radiația solară
totală anuală.
• Bilantul radiativ (Q) reprezintă
diferenţa dintre radiaţia primită (S, D,
A) şi cea cedată (R, T) la contactul cu
suprafeţei terestre cu atmosfera. Se
exprimă astfel: Q=(S+D+A) –(R+T)
unde:
• S – radiaţia directă

2
Factorii genetici ai climei, clasa a IX-a
• D – radiaţia difuză
• A – radiaţia atmosferei
• R – radiaţia reflectată de suprafaţa
terestră
• T – radiaţia terestră
• Albedoul=capacitatea de reflexie a
diferitelor suprafețe
2. Factorii dinamici sunt: expunerea
- vânturile Folosirea conversația completarea
- presiunea atmosferică amualului lucrul cu schiței de pe tablă
Expunere: manualul de către elevi
Circulația maselor de aer este
determinată de încălzirea inegală a
suprafeței terestre și de mișcarea de
rotație a Pământului.
Principalele sisteme de vânturi, cu
influență puternică asupra climei
zonelor și regiunilor pe care le
străbat, sunt:
 Alizeele - în zona lor de formare
crează un deficit de umiditate
(=>deșerturi tropicale)
 Musonii - aduc precipitații
foarte mari în S și SE Africii
 Circulația vestică (Vânturile de
Vest) dintre 40 si 60 de grade
latitudine (nordică și sudică) ce
se desfașoară în lungul
paralelelor (V-E) și aduce
precipitații spre interiorul
continentelor
 Vânturile polare - răcesc
regiunile apropiate cercurilor
polare
 Mișcarea convergentă a
aerului din zona intertropicală
(calmele ecuatoriale) are
precipitații bogate și o
nebulozitate ridicată.
3. Factorii fizico - geografici - ţin
de caracteristicile suprafeţei terestre,
nuanţează foarte mult elementele
climatice şi tipurile de climă.
Cei mai semnificativi sunt:
• raportul dintre uscat şi apă
(oceane şi mări)
• relieful (prin altitudine,
expunere, orientarea sistemelor
montane);
• curenţii oceanici;
• lacurile şi fluviile;
• stratul de zapadă şi gheaţă;
• vegetaţia;
• activitaţile societăţii omeneşti.
6. Atingerea Se face prin întrebări scurte: răspund la conversatia - observarea
feedback- 1.Care sunt factorii genetici ai climei? întrebări euristica comportamentului
ului (1̓ ) 2.Un exemplu de factor dinamic? elevilor;
3.Un exemplu de factor fizico-
geografic?
7. Fixarea completează dialogul - observarea
cunoștințelor rebusul comportamentului
se face elevilor;
printr-un
rebus

4
Factorii genetici ai climei, clasa a IX-a
Schița lecției

Factorii genetici ai climei


Clima – situatia medie a atmosferei pe o suprafață întinsă și pe un interval mare de timp.
Vremea - starea atmosferei la un moment dat.
Factor genetic – factor care determina caracteristicile elementelor meteorologice și climatice
Factorii genetici ai climei sunt:
1. radiativi
2. dinamici
3. fizico-geografici

1. Factorii radiativi:
- radiațiile solare (ultraviolete, vizibile și infraroșii);
- Bilantul radiativ (Q) reprezintă diferenţa dintre radiaţia primită (S, D, A) şi cea cedată (R,
T) la contactul cu suprafeţei terestre cu atmosfera.
Se exprimă astfel: Q=(S+D+A) –(R+T) unde: S – radiaţia directă
D – radiaţia difuză
A – radiaţia atmosferei
R – radiaţia reflectată de suprafaţa terestră
T – radiaţia terestră
- Albedoul = capacitatea de reflexie a diferitelor suprafețe

2. Factorii dinamici sunt:


- vânturile
- presiunea atmosferică
- circulația maselor de aer este determinată de: - încălzirea inegală a suprafeței terestre
- mișcarea de rotație a Pământului
Principalele sisteme de vânturi sunt: - alizeele
- musonii
- vânturile de vest (circulația vestică)
- vânturile polare
- mișcarea convergentă a aerului din zona intertropicală

3. Factorii fizico - geografici:


• raportul dintre uscat şi apă (oceane şi mări)
• relieful (prin altitudine, expunere, orientarea sistemelor montane);
• curenţii oceanici;
• lacurile şi fluviile;
• stratul de zapadă şi gheaţă;
• vegetaţia;
• activitaţile societăţii omeneşti.

S-ar putea să vă placă și