Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum vitae

Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Manole , Bianca Larisa
Adresă(e) Str. Mărăşeşti, nr. 263, bl. 12, sc. A, ap. 30, et. 7, Ploieşti, Prahova
Telefon(oane) 0724769908
Fax(uri)
E-mail(uri) larisa_niculae@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi) Română

Data naşterii 28.01.1989

Sex Feminin

Experienţa profesională OPERATOR CALCULATOR

Perioada 15.09.2009 – 09.08.2018


Numele şi adresa angajatorului SC Delice Internațional SRL

09.08.2019 - prezent

Tipul activităţii sau sectorul de activitate OPERATOR CALCULATOR


Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada 2009-2011
Calificarea / diploma obţinută Agent turism-ghid
Disciplinele principale studiate / Promovarea produsului turistic. Analizarea ofertei turistice, Furnizarea informaţiilor de interes turistic,
competenţe profesionale dobândite Asigurarea unui climat favorabil turiştilor, Coordonarea activităţii turistice etc.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Colegiul Economic ,,Virgil Madgeraru", Ploiești
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Postlicială
internaţională

Perioada 2004-2009
Calificarea / diploma obţinută Organizator banqueting
Disciplinele principale studiate / Marketingul afacerii, Managementul calităţii, Organizarea serviciilor de protocol, Calitatea relaţiilor cu
competenţe profesionale dobândite clienţii, Promovarea activităţilor de servire
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Colegiul Economic ,,Virgil Madgeraru", Ploiești
Nivelul în clasificarea naţională sau Liceu
internaţională

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e) Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)


Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Manole Bianca Larisa © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisă
conversaţie
Limba engleză B1 Nivel de bază B1 Nivel de bază B1 Nivel de bază B1 Nivel de bază B1 Nivel de bază
Limba francză Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel
A2 A2 A2 A2 A2
intermediar intermediar intermediar intermediar intermediar
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale Competenţe de comunicare şi de relaţionare cu clienţii, dar şi interrelaţionarea cu colegii.
Spiritul de echipă.

Competenţe şi aptitudini tehnice Bună cunoaştere şi utilizare a materialelor tehnice legate de organizare de evenimente (materiale
audio- video ), a celor din gospodăria proprie (electrocasnice ), a unor materiale tehnice sanitare.

Competenţe şi aptitudini de utilizare Competenţe de utilizare a mijloacelor de învăţământ (audio, video), a calculatorului (Word, Power
a calculatorului Point, Excel), dobândite la cursurile de profil din timpul studiilor şi prin autoinstruire.

Competenţe şi aptitudini artistice Fotografia la nivel amator; sunt pasionată de călătorii, pictură, lectură, înot, dans.

Permis de conducere -

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Manole Bianca Larisa © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010

S-ar putea să vă placă și