Sunteți pe pagina 1din 15

Şc. Gen.

Lunca Bradului

Înv. Peter Maria Lucia


Data: 14.04.2011
Clasa: a IV-a
Disciplina: Limba şi literatura română
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Unitatea de învăţare: Lumea necuvântătoarelor
Subiectul: Puiul după Ioan Al. Brătescu-Voineşti
Tipul lecţiei: predare- învăţare
Motivaţia:
Această lecţie este importantă deoarece textul are un pronunţat
caracter educativ, putând fi exprimate o serie de idei, experienţe,
judecăţi de valoare, să utilizeze analiza, sistematizarea pentru a
rezolva cu succes sarcinile primite.
Obiective de referinţă:
2.3 să redea prin cuvinte proprii conţinutul unui text citit sau al unui
mesaj audiat;
2.6 să manifeste independenţă în situaţiile de comunicare;
3.2 să desprindă idei principale şi informaţii de detaliu dintr-un text
citit (literar-nonliterar);

Obiective operaţionale:
O1. – să citescă fluent, corect, expresiv textul narativ în funcţie de
intonaţia impusă de semnele de punctuaţie;
O2. – să desprindă informaţii de detaliu din textul citit, dovedind
înţelegerea mesajului acestuia;
O3. - să sesizeze semnificaţia cuvintelor şi expresiilor din text,
integrându-le în enunţuri proprii;
O4. – să descopere însuşirile personajelor din text, aprobând sau
dezaprobând faptele lor;
O5. - să aplice noile cunoştinţe în rezolvarea de exerciţii aplicative pe
baza textului studiat;

Strategia didactică:
Metode şi procedee: exerciţiul, explicaţia, conversaţia, observaţia, lectura
explicativă, citirea în lanţ, selectivă, brainstorming, explozia stelară, cubul,
cvintetul, scheletul de recenzie
Mijloace didactice: flipchart, tablă, fise de lucru, dictionar, volume ale
scriitorului, markere, manual, videoproiector, material PPT, cub de carton,
steluţe colorate,

Resurse umane: 13 elevi


Forme de organizare: frontală, individuală,pe grupe
Evaluarea: observare sistematică, probă scrisă, probă orală, autoevaluare,
evaluare de către colegi.
Bibliografie:
 M.E.C.-Programa şcolară pentru clasa a IV-a (2005);
 Piţilă, Tudora; Mihăilescu, Cleopatra – Limba română – Manual
pentru clasa a IV-a, Ed. Aramis, Bucureşti, 2006;
 Mitu, Florica: Metodica predării- învăţării integrate a limbii şi
literaturii române în învăţământul primar, Editura Humanitas Educaţional,
Bucureşti, 2006
 Carmen Iordăchescu-Să dezlegăm taina textelor literare-clasa a-IV-a,-
Editura Carminis,Pitesti, 2006
 www. didactic.ro
N Strategia didactice
r.
c Etapele Ob Activitatea Material Forme de
Metode şi Evaluare
r lecţiei . invăţătorului Activitatea elevilor e și organizare
op. procedee mijloace
t
didactic
e
1
1
.
Moment  Asigur condiţiile optime Pregătesc materialele și se conversaţia Frontal
organizatoric pentru buna desfăşurare a lecţiei: organizează pe grupe.
1 min aerisirea sălii de clasă, pregătirea
materialului didactic, împărţirea pe
grupe.

Captarea Discuţie introductivă prin recitarea


2 atenţiei unor versuri: expunerea Frontal Observare
. sistematică
(evocare) “Dragi băieţi şi voi fetiţe/Nu vă Ascultă.
5 min emoţionaţi
/Azi avem ospeţi de seamă/Vreau
să-i salutaţi./ conversaţia
I-am poftit în clasa noastră / În
această zi/ Ca să demonstrăm cu Ascultă și răspund .
toţii/Cât de buni vom fi./
În echipe vom lucra,/ Fişe noi
vom completa/Un text nou vom Elevii emit idei. brainstorming Frontal Evaluare
studia/Vom cinsti primăvara.” orală
copacul ideilor plansa
La ce vă gândiţi când auziţi
cuvântul primăvară? Spuneti tot ce explicatia Cutia cu
. vă vine în minte. mascaota
Pe baza celor emise de elevi voi iepuras,
întreba elevii cine vine de Paşti la scrisoare
De Pşti vine Iepuraşul. Frontal
. copii?
Prezint elevilor cutia surpriză cu un Sunt atenţi.
iepuraş care va fi mascota zilei şi
care are o scrisoare pentru ei.
Citesc scrisoarea: obs.
sistemati-
“Dragi copii! Ascultă cu interes. expunerea că
Am auzit multe lucruri bune despre voi,:
că învăţaţi bine, ca sunteţi cuminţi, că o
ascultaţi pe doamna învăţătoare şi mute
altele, dar mai ales că sunteţi copii isteţi.
Însă eu am venit personal să mă conving
de toate acestea şi am adus cu mine câteva
surprize, pe care le veţi vedea pe parcursul
zilei. Strădania voastră va fi rasplătită.
Vă doresc mult succes. Cu drag, Ţup-Ţup.

Scriu în mijlocul unei coli albe la individual,


flipchart cuvântul ,,MAMA’’. Flip-chart frontal Oral,
Marker aprecieri
Adresez elevilor următoarea verbale
întrebare: La ce vă gândiţi când Elevii răspund: familie,
Conversaţia,
auziţi cuvântul ,,mama’’? protecţie, căldură sufletească, brainstorming
Notez toate răspunsurile date de grijulie, responsabilă
elevi fără rezerve. ocrotitoare, calmă, răbdătoare.
Pot exista familii şi în lumea
vieţuitoarelor din natură? Daţi Elevii dau exemple: pisica cu
exemple. pisoii ei, cloşca cu pui etc.

Anunţarea Astăzi vom citi un text în care


3
. temei lecţiei autorul ne prezintă aspecte din viaţa
şi a unor păsări . Lecţia se numeşte
obiectivelor „Puiul” si este scrisă de I. Al. Ascultă cu atenţie.
Brătescu –Voineşti. Voi va trebui
să citiţi lecţia, să identificaţi
cuvintele necunoscute, să
răspundeţi la întrebări şi să
colaboraţi atunci când este necesar.
conversaţia
Scriu titlul ţi autorul lecţiei la tablă. Scriu titlul in caiete.
Conversaţia
Dirijarea Ce text am mai învăţat noi anul Textul „Nicuşor”
4 învăţării acesta scris tot de I.Al.Brătescu
Voineşti?
Observaşia, Videoproie
Prezint la videoproiector informaţii Urmăresc prezentarea. Conversaţia ctor,
despre autor şi textul însoţit de Material
imagini. PPT
Scurtă conversaţie pe marginea Răspund la întrebări.
textului. Lectura
Scaunul
Numesc un elev să citească lecţia Citeşte lecţia la scaunul autorului
model. autorului.
Citiţi lecţia în gând şi subliniaţi Identifică cuvintele noi:
cuvintele şi expresiile necunoscute. mirişte, cofeturi etc. Citirea selectivă Frontal
Fac citirea în lanţ şi selectivă a Citesc textul selectiv. manual
textului.
La citirea selectivă solicit elevilor
să explice şi semnele de punctuaţie
folosite.
Anunţ elevii că vom aplica metoda
cubul. Elevii vor lucra in perechi. Cubul In perechi
1.Descrie: într-un ciorchine prepeliţa Fişe de
însuşirile fizice şi morale ale lucru Frontal
prepeliţei. Cub de
2.Compară : predicatul cu subiectul carton
într-o diagramă Venn;
3. Analizează câte o parte de Compara subiectul cu
vorbire studiată ( substantiv, predicatul.
pronume, adjectiv, verb, numeral) Analizează părţi de vorbire
din textul Puiul. studiate din text.
4. Asociază:
a)Uniţi cuvintele cu sens Asociază cuvintele cu sens In perechi
Cubul Frontală
asemănător: asemănător. Fişe de
cofeturi cândva lucru
adună a proteja
odată dulciuri
îndată fuge
aleargă teren
păţanie fecior
mângâie strânge
mirişte repede
a ocroti alintă
flăcău întâmplare
b)Realizaţi acordul predicatului cu Realizează acordul predicatului
subiectul: cu subiectul.
Prepeliţa (a veni) din Africa.
Ea ( a face) un cuib pe un muşuroi.
Puii ( a umbla) prin grâu după
mâncare.
Mama (a ocroti) cu grijă puii.

5. Aplică:
a) Subliniaţi cu o linie predicatele şi Subliniază predicatele şi
cu două linii subiectele din szbiectele din enunţuri date.
eneuţurile următoare:
Prepeliţa a construit un cuib cu
multă migală.
Ouăle semănau cu nişte cofeturi.
Puii umblau prin grâu după
mâncare.
Puiul cel mare n-a alergat la
chemarea mamei.
În nopţile răcoroase ei se adunau
sub aripa ocrotitoare a mamei.
b) Ordonează ideile principale: Ordonează ideile principale.
Fişe de
Au ieşit şapte pui drăguţi. cubul lucru
Prepeliţa cloceşte şapte ouă în
cuibul din lanul de grâu.
După seceratul grâului, mama îşi
pregăteşte puii pentru călătorie.
Puiul cel mare este prins de un
flăcău.
Prepeliţa îi îngrijeşte pe puişori.
Analiza
6. Argumentează: Argumenteză pro şi contra. produselor d
grup
Aduceţi argumente pro şi contra
faţă de modul de comportare al
puiului cel mare. Frontal
Solicit liderului din fiecare grup să Prezintă rezolvarea sarcinilor
prezinte modul de rezolvare a de lucru şi sunt atenţi la
sarcinilor de lucru. celelalte echipe evaluând
rezultatele muncii acestora.
Obţinerea Individual Evaluare
performanţei Împart elevilor fişe de lucru: Completează scheletul de Scheletul
recenzie
de scrisă
recenzie.
Scheletul de recenzie Fişe de
(Anexa ) lucru

Realizarea Care este învăţătura desprinsă Să fim ascultători si sa nu


feed-backului din textul citit astăzi? ieşim din cuvântul părinţilor Conversaţia în echipe

Ce se poate întâmpla dacă nu atâta vreme cât ei au grijă de Imagini Evaluare


noi. scrisă şi
ne scultăm părinţii? decupate
cu pui sau orală
Propun realizarea unui cvintet Alcătuiesc cvintetul şi îl cvintetul prepeliţă
despre prepeliţă şi pui. prezintă.
Evaluarea Apreciez modul în care elevii
performanţel Ascultă aprecierea făcută. frontal
au citit, au răspuns la întrebări conversaţia
or Primesc diplome.
şi au colaborat pe parcursul Evaluare
formativă
lecţiei. Diplome
Înmânez elevilor diplome
pentru strădania de care au dat
dovadă precum şi o diplomă
pentru cel mai bun cititor. Recepţionează tema şi sunt
atenţi la explicaţii. Fişe
Anunţ tema : de completat
harta lecturii.
Anexe:

1.Fişa de scriitor:

IOAN ALEXANDRU BRĂTESCU –VOINEŞTI


( 1868-1946)
S-a năsut la 1 ianuarie 1868, la Târgovişte.
Ca scriitor , s-a făcut cunoscut prin cinci volume de schiţe şi nuvele .
A scris despre fiinţele necăjite, triste sau părăsite.A privit cu sensibilitate
lumea celor mici, apropiindu-se de sufletul copiilor .
Un mare critic literar, Garabet Ibrăileanu, spunea că I. Al. Brătescu –Voineşti
este ”scriitorul cu suflet îndreptat spre fiinţele nenorocite, părăsite, străine într-o lume
neprielnică. El ne dă în câteva cuvinte cât altul în câteva pagini”

Recomandări de lectură
Puiul
Nicuşor
Privighetoarea
Niculăiţă Minciună
Moartea lui Castor
Dragi elevi din clasa a IV-a !

Am auzit multe lucruri bune despre voi: că


învăţaţi bine, ca sunteţi cuminţi, că o ascultaţi pe
doamna învăţătoare şi mute altele, dar mai ales că
sunteţi copii isteţi. Însă eu am venit personal să mă
conving de toate acestea şi am adus cu mine câteva
surprize, pe care le veţi vedea pe parcursul zilei.
Strădania voastră va fi rasplătită.
Vă doresc mult succes.

Cu drag, Ţup-Ţup.

Succes ,dragii mei!


Cubul:

1.DESCRIE 2. COMPARĂ
1.Descrie: într-un ciorchine 2.Compară : predicatul cu subiectul
însuşirile fizice şi morale ale într-o diagramă Venn
prepeliţei.

p S
PREPELIŢA

3. ASOCIAZĂ 4. ANALIZEAZĂ
Asociază: Identifică şi analizează câte o parte
a)Uniţi cuvintele cu sens asemănător: de vorbire studiată ( substantiv,
cofeturi cândva
pronume, adjectiv, verb, numeral)
adună a proteja
odată dulciuri din textul Puiul.
îndată fuge
aleargă teren
păţanie fecior
mângâie strânge
mirişte repede
a ocroti alintă
flăcău întâmplare
b)Realizaţi acordul predicatului cu
subiectul:
Prepeliţa (a veni) din Africa.
Ea ( a face) un cuib pe un muşuroi.
Puii ( a umbla) prin grâu după mâncare.
Mama (a ocroti) cu grijă puii.
5. APLICĂ 6. Argumentează
a) Subliniaţi cu o linie predicatele şi cu două Ce părere aveţi despre modul de
linii subiectele din eneuţurile următoare:
comportare al puiului?
Prepeliţa a construit un cuib cu multă migală.
Ouăle semănau cu nişte cofeturi. Prezentaţi argumente pro şi contra.
Puii umblau prin grâu după mâncare.
Puiul cel mare n-a alergat la chemarea mamei.
În nopţile răcoroase ei se adunau sub aripa pro contra
ocrotitoare a mamei.

b) Ordonează ideile principale:


Au ieşit şapte pui drăguţi.
Prepeliţa cloceşte şapte ouă în cuibul din
lanul de grâu.
După seceratul grâului, mama îşi
pregăteşte puii pentru călătorie.
Puiul cel mare este prins de un flăcău.
Prepeliţa îi îngrijeşte pe puişori.
Exprimaţi într-o propoziţie(enunţ ) despre ce este vorba în textul citit.

..............................................................................................................

• Alegeţi o expresie semnificativă (sintagmă pentru conţinutul


textului).
..............................................................................................................

• Rezumaţi, într-un cuvânt, esenţa textului

.......................................................................................................

• Alegeţi “culoarea sentimentală” a textului. Argumentaţi:

.............................................................................................................
• Completaţi propoziţia: “Din aceast text am învăţat că:

.................................................................................................................
.................................................................................................................

• Găsiţi un simbol (grafic) pentru textul în cauză. DESEN


Cvintetul

PREPELIŢĂ

PUIUL