Sunteți pe pagina 1din 2

Poluarea

□ Poluarea este un process de alterare a mediilor biotice și abitoice și a bunurilor create de om, cauzată de activitațile umane, cât și de unele
fenomene naturale.
□ Pentru ca o substanță să fie considerată factor poluator, aceasta trebuie să depășească limitele concentrației maxim admise și să exercite un
efect poluant .
□ Orice poluare este dată de o sursă care emite poluanți, o anumită dispersie în mediu și efecte asupra celorlalte componente.

Sursele poluării aerului


Categorie Tip
Punctuale
După formă Liniare
De suprafață
De volum
Joase (h<50m)
După înălțime Medii (850-150m)
Înalte (h>150m)
Fixe
După mobilitate Staționare
Mobile
După regimul de funcționare Continue
Intermitente
Instantanee

Categorie Tip Poluanți


Solul (viruși, pulberi)
Vulcanismul (cenușă, compuși gazoși)
Descărcări electrice
Naturale Descompunerea plantelor și animalelor
Plantele
Furtunile de praf
Animalele, omul
Dupa origine Industria
Agricultura
Antropice Transporturile
Tursimul
Comerțul
Așezările umane

Tip Poluanți

CO2 CO SOX NOX N2O COV Pulberi Pb Pulberi cu Fe Metale NH3 CH4 Pesticide
grele

Arderea combustibililor fosili

Traficul

Petrochimia

Metalurgia feroasă

Metalurgia neferoasă

Materiale de construcție

Agricultura
Poluanții
Poluant ● orice substanță solidă, lichidă, gazoasă prezentă în aer
● cu acțiune nocivă asupra sănătății
● generatoare de discomfort
● care alterează mediul înconjurător
A. Poluanți gazoși
□ Poluanți pe bază de sulf

Efectele asupra
Poluantul Caracteristici Tip Sursă
organismului uman
SO3
(trioxid de ○ se mai numește și anhidridă sulfurică
sulf) ○ este legat de centralele electrice pe ○ acțiune iritantă la nivelul
cărbuni căilor respiratorii superioare
H2SO3 ○ apare în condițiile existenței unor emisii de ▪ Faza I
(acid dioxid de sulf și aer umed ◦ salivație puternică
sulfuros) ◦ tuse cu expectorații
H2SO4 ○ ia naștere din combinația trioxidului de sulf ◦ spasme
(acid în aer umed ○ arderea de combustibili ◦ dificultăți în respirație
sulfuric) ○ compușii acizi dau ploile acide, care atacă fosili ▪ Faza II
organismele vii sau obiectele din mediu ○ procese industriale ◦ rinite
○ unul dintre cele mai periculoase gaze din ○ extragerea cuprului ◦ laringite
anorganic
industrie ○ combustia menajeră din ◦ faringite
○ puternic coroziv, inflamabil și exploziv mediul urban sau rural ◦ traheite
○ este mai greu ca aerul, ceea ce duce la ○ transporturi ◦ bronșite
localizarea sa la nivelul de viață/ respirație al ○ lucrări agricole Acestea se pot croniciza pe
H2S omului (1,5m) fondul unui mediu incărcat
(hidrogen ○ Arde în aer, dar este solubil în apă și cu aceste gaze.
sulfurat) hidrocarburi ▪ Faza III
○ La temperaturi de peste 250°C se ◦ boli cardiovasculare
autoaprinde ◦ modificare spectrului
○ Nu are culoare, dar are miros specific proteinelor sanguinice
○ Are efecte mortale imediat la concentrații
mai mari de 750 mg/cm3

□ Poluanți pe bază de azot

Poluantul Caracteristici Tip Sursă Efectele asupra


organismului uman
N2 O ○ sunt inițial produși primari ai arderilor ○ afectează căile respiratorii
(oxidul combustibililor superioare și inferioare
○ rezultă din procesele de
nirtros) ○ gaz solubil în apă, incolor, având miros ○ irită ochii, nasul
ardere la temperaturi înalte,
specific ○ cauzează salivație
care au loc în motoarele cu
○ generat de arderile de combustibili fosili puternică
ardere internă
○ favorizează formarea ploilor acide ○ produce de la secreții
○incălzirea pe bază de
NO2 ○ dioxidul de azot este un produs secundar bronhice, dificultăți în
butan și kerosen, sau de la
(dioxid de ○ gaz toxic, culoare roșu -brun, miros respirație până la congestii
sobe
azot) înțepător specific pulmonare, edem pulmonar
anorganic ○ se estimează că sursele
○ mai greu ca aerul acut, fibroză pulmonară
principale de poluare cu
○ unul dintre compuși implicați în formarea ○ la contact cu sângele,
oxizi de azot sunt mijloacele
smogului crează dificultăți în
de transport (59% din
transportul oxigenului către
emisiile de oxizi de azot)
țesuturi , fenomen cunoscut
sub numele de hipoxie
NH3 ○ gaz incolor, înecăcios și înțepător
○ este format prin distilarea
○irită ochii și caile
(amoniac) ○ solubil în apă respiratorii în concentrașie
fracționară a aerului lichid
○mai usor de 1,7 ori decât aerul redusă