Sunteți pe pagina 1din 53

àôèˆ îIö£ó£Œ„C GÁõù‹

INTERNATIONAL INSTITUTE OF TAMIL STUDIES


Þó‡ì£õ¶ ºî¡¬ñ„ ꣬ô,
¬ñòˆ ªî£N™ ¸†ðŠ ðJôè õ÷£è‹, îóñE,
(ܬìò£Á ܼ«è), îóñE Ü…ê™, ªê¡¬ù - 600 113
«ðC: 044-22542992 ªî£¬ô ïèL: 044-22541436
E.Mail: iits@tn.nic.in
www.ulakaththamizh.org
M¬ôŠð†®ò™ - 2018-19
PUBLICATION CATALOGUE - 2018-19

2018
1. ð£¬õŠð£ì™èÀ‹ «õFKòº‹ ... 150.00
F¼ñF ê.õ°÷õ™L
ªõ.⇠980. 300 Aó£‹
2. Í¡Á ⿈F™ è‹ðK¡ º¿‚裊Hò‹ ... 150.00
«è.ñE &ó.«óè£
ªõ.⇠979. 200 Aó£‹
3. à¬ó«õ‰î˜ å÷¬õ ¶¬óê£I ... 100.00
«ðó£.G˜ñô£«ñ£è¡
ªõ.⇠978. 200 Aó£‹
4. ðˆñÿ º¬ùõ˜ å÷¬õ ïìó£êQ¡ ð¡ºè‹
ð¡ºè‹.. . . 100.00
«ðó£.Þó£.«ñ£è¡
ªõ.⇠977. 200 Aó£‹
5. F¼õóƒè‚ èô‹ðè‹ Íôº‹ à¬ó»‹ ... 40.00
º¬ùõ˜ «è£. Mêòó£èõ¡
ªõ.⇠975. 200 Aó£‹
6. ð£«õ‰î¼‹ îIöè ñÁñô˜„C»‹ ... 100.00
º¬ùõ˜ ². îI›„ªê™M Þó£ê£
ªõ.⇠974. 300 Aó£‹

1
7. è£Kò£ð†® õ†ì£ó ñ‡E¡ ªð¼¬ñ ... 140.00
ݘ. ðóî¡
ªõ.⇠973. 300 Aó£‹
8. ܼ‰îI›ñ¼ˆ¶õ‹ 500 .. 100.00
ð£‚è‹ îIö¡
ªõ.⇠971. 300 Aó£‹
9. ÞîNò™ «ñô£‡¬ñ (Ü.ªê£.) .. 90.00
èMë˜ ²ó£
ªõ.⇠966. 300 Aó£‹
10. ñ«ôCòˆ îI›‚è™M õóô£Á (Ü.ªê£.) .. 80.00
º¬ùõ˜ ê£I‚臵 ªüðñE
º¬ùõ˜ Aƒvì¡ ð£™ î‹¹ó£x
ªõ.⇠965. 300 Aó£‹
1 1 . Ý›õ£˜èœ åLªêŒ îI› ñ£¬ô .. 125.00
º¬ùõ˜ î.õê‰î£œ
ªõ.⇠974. 300 Aó£‹
12. ªî£™è£ŠHòˆF¡ 弬ñ»‹ º¿¬ñ»‹ .. 100.00
«ðó£.èð£ô²ŠHóñEò¡
ªõ.⇠906. 300 Aó£‹
13. APˆ¶õK¡ îI› Þô‚èí‚ ªè£¬ì .. 140.00
º¬ùõ˜ ܼœ ðˆñó£ê¡
ªõ.⇠887. 300 Aó£‹
14. îI› Þô‚èí õóô£ŸP™ ióñ£ºQõ˜ .. 110.00
º¬ùõ˜ «ü. ¹Qîñô˜
ªõ.⇠891. 300 Aó£‹
15. ܇í£: æ˜ Þ‰Fòˆ î¬ôõ˜ (Ü.ªê£.) .. 70.00
«ðó£. º¬ùõ˜ ï.«õ½„ê£I
ªõ.⇠825. 300 Aó£‹
1 6 . îIöè õóô£Á‹ ñ‚èÀ‹ ð‡ð£´‹ (ñ.ð.).. 275.00
ì£‚ì˜ «è.«è.Hœ¬÷
ªõ.â‡. M 441 700 Aó£‹
17. îI›„ ²¼‚ªè¿ˆ¶ Ë™ (ñ.ð.) .. 90.00
T.âv.Üù‰îï£ó£òí¡
ªõ.â‡.H451 300 Aó£‹

2
2017
18. F¼‚°øœ ªè£Kò ªñ£Nªðò˜Š¹ .. 350.00
ªõ.⇠937. 800 Aó£‹
19. îIöè «õO˜: õóô£Á‹ ÝŒ¾‹ (Ü.ªê£.)
(Ü.ªê£.).... 140.00
ªï™¬ô ªï´ñ£ø¡
ªõ.⇠943. 500 Aó£‹
20. The History of Tamil Nadu: The only
surviving Classical Civilizahion (Ü.ªê£.) .. 200.00
Dr. B. Eraiyarasan
ªõ.⇠944. 600 Aó£‹
21. F¼ñ‰Fóº‹ õ£›Mò½‹ .. 200.00
º¬ùõ˜ F.ñè£ô†²I
ªõ.⇠946. 600 Aó£‹
2 2 . F¼ñ‰FóˆF™ ñ¼ˆ¶õ‹ .. 200.00
º¬ùõ˜ F.ñè£ô†²I
ªõ.⇠947. 600 Aó£‹
23. F¼ñ‰FóˆF™ ܆죃è«ò£è‹ .. 120.00
º¬ùõ˜ F.ñè£ô†²I
ªõ.⇠948. 400 Aó£‹
24. F¼ñ‰Fóº‹ «ò£èº‹ .. 160.00
º¬ùõ˜ F.ñè£ô†²I
ªõ.⇠949. 400 Aó£‹
25. F¼ñ‰Fóº‹ Fò£ùº‹ .. 140.00
º¬ùõ˜ F.ñè£ô†²I
ªõ.⇠950. 400 Aó£‹
26. F¼ñ‰Fó e åOˆ «îùºî‹ .. 160.00
A¼wíñ ó£ü£
ªõ.⇠951. 400 Aó£‹
27. F¼ñ‰FóˆF™ Ý¡Iè ªïPèœ .. 140.00
º¬ùõ˜ «è£. Mêòó£èõ¡, º¬ùõ˜ F.ñè£ô†²I
ªõ.⇠952. 200 Aó£‹

3
28. è£ô‚èEî ÜPMò™ (Ü®Šð¬ì «ê£Fì‹)
ªî£°F- 1 .. 90.00
º¬ùõ˜ F.ñè£ô†²I
ªõ.⇠953. 200 Aó£‹
29. è£ô‚èEî ÜPMò™ (ê£îè èEî‹)
ªî£°F- 2 .. 120.00
º¬ùõ˜ F.ñè£ô†²I
ªõ.⇠954. 300 Aó£‹
30. è£ô‚èEî ÜPMò™ ªî£°F- 3 .. 120.00
º¬ùõ˜ F.ñè£ô†²I
ªõ.⇠955. 200 Aó£‹

2016
Ï.¬ð.
3 1 . îI› ªñ£N õóô£Á I (ñ.ð.) .. 150.00
Þ.Ý.ð .«î˜¾ - è¼M Ë™
ªõ.â‡. 930 400 Aó£‹
3 2 . îI› ªñ£N õóô£Á II .. 120.00
º¬ùõ˜ «è£.Mêòó£èõ¡
º¬ùõ˜ Ý.ñíõöè¡
ªõ.â‡. 910 300 Aó£‹
3 3 . °øœ ºˆ¶‚èœ .. 70.00
º¬ùõ˜ Í.Þó£ê£ó£‹ ÞÝð
ªõ.â‡. 929 300 Aó£‹
3 4 . F¼‚°øÀ‹ cF Þô‚AòƒèÀ‹ .. 110.00
º¬ùõ˜ Í.Þó£ê£ó£‹ ÞÝð
ªõ.â‡. 928 300Aó£‹
3 5 . Universal Wisdom in Thirukkural .. 70.00
Dr. M.Rajaram IAS
ªõ.â‡. 923 300 Aó£‹
3 6 . Thiruvalluvar and Buddha for Better Life .. 80.00
Dr. M.Rajaram IAS
ªõ.â‡. 922 300 Aó£‹
3 7 . Þó£êó£ê «ê£ö¡ àô£ (Íôº‹ à¬ó»‹) .. 50.00
º¬ùõ˜ «è£.Mêòó£èõ¡
ªõ. â‡.931 Aó£‹

4
3 8 . °ñ«óê êîè‹ (Íôº‹ à¬ó»‹) .. 80.00
º¬ùõ˜ «è£.Mêòó£èõ¡
ªõ. â‡. 932 Aó£‹
3 9 . ï‰îù£«óôŠð£†´ (Íôº‹ à¬ó»‹) .. 50.00
º¬ùõ˜ «è£.Mêòó£èõ¡
ªõ. â‡. 933 Aó£‹
4 0 . ÜøŠðk²ó êîè‹ (Íôº‹ à¬ó»‹) .. 80.00
º¬ùõ˜ «è£.Mêòó£èõ¡
ªõ. â‡. 934 Aó£‹
4 1 . ªð¼‰î¬ôõ˜ è£ñó£êK¡ ñ‚èœ
ðE»‹ «ñô£‡¬ñ»‹ (Ü.ªê£.) .. 115.00
º¬ùõ˜ F.Þó£üªóˆFù‹
ªõ.â‡. 784 400 Aó£‹
4 2 . ªñ£Nªðò˜ŠHò™(ñ.ð.) .. 75.00
F¼.².ꇺè«õô£»î‹
ªõ.â‡. B111 300 Aó£‹
4 3 . ݈FÅ® (Üó¹ ªñ£Nªðò˜Š¹) .. 130.00
ªõ.â‡.927 200 Aó£‹
4 4 . ð£óFî£ê¡ ð£ì™èœ (Üó¹ ªñ£Nªðò˜Š¹).. 260.00
ªõ.â‡.926 800 Aó£‹
4 5 . ð£óFò£˜ ð£ì™èœ (Üó¹ ªñ£Nªðò˜Š¹) . . 350.00
ªõ.â‡.925 800 Aó£‹
4 6 . F¼‚°øœ (Üó¹ ªñ£Nªðò˜Š¹) .. 300.00
ªõ.â‡.924 700Aó£‹
4 7 . á¡ à싹 Ýôò‹ .. 250.00
º¬ùõ˜ «è£.Mêòó£èõ¡, º¬ùõ˜ F.ñè£ô†²I
ªõ.â‡. 921 800Aó£‹
4 8 . õœ÷™ ªð¼ñèù£˜ C.ÜŠ¶™ ý‚A‹ .. 75.00
ªõ.â‡. 920 200 Aó£‹
4 9 . °Á‰ªî£¬è Íôº‹ ¹ˆ¶¬ó»‹ .. 200.00
F.ªê÷KŠ ªð¼ñ£œ Üóƒèù£˜
ªõ.â‡. 918 500 Aó£‹

2015
5 0 . Glory of Thirukkural .. 75.00
Dr.M.Rajaram IAS
ªõ.â‡. 915 200 Aó£‹

5
5 1 . F¼õóƒè‚ èô‹ðè‹ .. 30.00
FšMò Hœ¬÷ ªð¼ñ£œ
ªõ.â‡. 884 100 Aó£‹
5 2 . ÿóƒè˜ ñ舶õ‹ .. 50.00
Cõªð¼ñ£œ
ªõ.â‡. 883 300 Aó£‹
5 3 . ¬èõ™Lò ïõcî‹ .. 200.00
ªõ.â‡. 881 500 Aó£‹
5 4 . F¼‚èì‹ð ï£î ¹ó£í‹ .. 140.00
ªõ.â‡. 878 500 Aó£‹
5 5 . F¼‚è÷˜Š ¹ó£í‹ .. 80.00
è÷‰¬î ÝFŠðŠðù£˜
ªõ.â‡. 877 400 Aó£‹
5 6 . ò£Šð¼ƒèô‚è£K¬è .. 150.00
Ü.°ñ£ó²õ£I ¹ôõ˜
ªõ.â‡. 876 400 Aó£‹
57. òôƒè£ó‹ .. 160.00
Ü.°ñ£ó²õ£I ¹ôõ˜
ªõ.â‡. 874 500 Aó£‹
5 8 . F¼Šðõù¬êŠ ¹ó£í‹ .. 150.00
ï£ó£òí ºîLò£˜, â™ôŠð ºîLò£˜
ªõ.â‡. 873 400 Aó£‹
5 9 . ê£vFó‚ «è£¬õ .. 130.00
C.°ñ£ó«îõ˜
ªõ.â‡. 872 400 Aó£‹
6 0 . Tamil Literature .. 300.00
M.S. Puranalingam Pillai
ªõ.â‡. 871 600 Aó£‹
6 1 . ªð£F¬è G致 .. 200.00
ê£Iï£î¡
ªõ.â‡. 870 600 Aó£‹
6 2 . æƒè£ó M÷‚è‹ .. 150.00
CõCõ ܼíAK ºîLò£˜
ªõ.â‡. 866 500 Aó£‹

6
6 3 . F¼õ¼†ð£ ÞƒAîñ£¬ô .. 70.00
Þó£ñLƒè ²õ£Ièœ
ªõ.â‡. 865 300 Aó£‹
6 4 . Cî‹ðó êð£ï£î ¹ó£í‹ .. 80.00
êð£ðF ï£õô˜
ªõ.â‡. 862 300 Aó£‹
6 5 . F¼õ£†«ð£‚AŠ ¹ó£í‹ .. 150.00
¬õˆFù£î «îCè˜
ªõ.â‡. 860 300 Aó£‹
6 6 . F¼Šªð¼‰¶¬øŠ ¹ó£í‹ .. 130.00
eù£†C ²‰îó‹ Hœ¬÷
ªõ.â‡. 859 300 Aó£‹
67. õêù£ôƒè£óbð‹ .. 200.00
ªê‰Fîò£˜
ªõ.â‡. 858 500 Aó£‹
6 8 . «õî£‰îŠ Hóbð‹ .. 250.00
C. ó£ñ£²õ£Ièœ
ªõ.â‡. 856 600 Aó£‹
6 9 . Hóð‰îˆ Fó†´ .. 250.00
ªè£. ðœO‚ªè£‡ì£¡ Hœ¬÷
ªõ.â‡. 855 600 Aó£‹
7 0 . ÿèóð£ˆFó CõŠHóè£ê ²õ£Ièœ êKˆFó‹.. 100.00
è£Cõ£C Cõ£ù‰î
ªõ.â‡. 850 400 Aó£‹
7 1 . «õî Å÷£ñE .. 150.00
CõŠHóè£ê ²õ£Ièœ
ªõ.â‡. 849 400 Aó£‹
7 2 . ¬îôõ¼‚è„ ²¼‚è‹ .. 100.00
C.î.²ŠHóñEò ð‡®î˜
ªõ.â‡. 848 400 Aó£‹
7 3 . Fó£MìŠ Hóè£C¬è .. 150.00
êð£ðF ï£õô˜
ªõ.â‡. 847 500 Aó£‹

7
7 4 . F¼‚°FKCò M«õè‹ Íôº‹ à¬ó»‹ .. 200.00
ê„Cî£ù‰î ²õ£Ièœ
ªõ.â‡. 846 500 Aó£‹
7 5 . Üè‹ ¹ø Ý󣌄C M÷‚è‹ .. 250.00
²Š¹ó£ò Ýê£Kò˜
ªõ.â‡. 845 500 Aó£‹
7 6 . ÿ ð£ô«ð£î‹ .. 220.00
«õ.°Š¹v²õ£Ió£x
ªõ.â‡. 844 500 Aó£‹
77. M²õHóñ ¹ó£í‹ .. 180.00
MA.²‰îó£ê£Kò£˜
ªõ.â‡. 843 500 Aó£‹
7 8 . õ£²«îõñùù‹ â¡Á õöƒ°‹ M«õèê£ó‹.. 220.00
C. õ£²«îõ «ò£W‰Fó˜
ªõ.â‡. 842 500 Aó£‹
7 9 . ùP ðó .. 40.00
CõHóè£ê ²õ£Ièœ
ªõ.â‡. 841 100 Aó£‹
8 0 . ÿ º¼è£ù‰î ²õ£Ièœ .. 20.00
Y. c„ê™ ó£ñù‰î ²õ£Ièœ
ªõ.â‡. 840 100 Aó£‹
8 1 . ¬êõ Ìûí ê‰FK¬è .. 140.00
ï£. èF¬ó«õŸHœ¬÷
ªõ.â‡. 839 400 Aó£‹
8 2 . ï‰îù£«óôŠð£†´ .. 60.00
å.C. «ê£í£êô ºîLò£˜
ªõ.â‡. 838 100 Aó£‹
8 3 . TAMIL CULTURE VOL XII .. 250.00
îQï£òè‹ Ü®è÷£˜
ªõ.â‡. A838 600 Aó£‹
8 4 . TAMIL CULTURE VOL XI .. 300.00
îQï£òè‹ Ü®è÷£˜
ªõ.â‡. 837 600 Aó£‹

8
8 5 . TAMIL CULTURE VOL X .. 300.00
îQï£òè‹ Ü®è÷£˜
ªõ.â‡. 836 600 Aó£‹
8 6 . TAMIL CULTURE VOL IX .. 300.00
îQï£òè‹ Ü®è÷£˜
ªõ.â‡. 835 600 Aó£‹
8 7 . TAMIL CULTURE VOL VIII .. 250.00
îQï£òè‹ Ü®è÷£˜
ªõ.â‡. 834 600 Aó£‹
8 8 . TAMIL CULTURE VOL VII .. 300.00
îQï£òè‹ Ü®è÷£˜
ªõ.â‡. 833 600 Aó£‹
8 9 . TAMIL CULTURE VOL VI .. 250.00
îQï£òè‹ Ü®è÷£˜
ªõ.â‡. 832 600 Aó£‹
9 0 . TAMIL CULTURE VOL I .. 250.00
îQï£òè‹ Ü®è÷£˜
ªõ.â‡. 831 600 Aó£‹
9 1 . â™hêK¡ ݃Aô ªñ£Nªðò˜Š¹èœ .. 210.00
«ðó£.ð.ñ¼îï£òè‹
ªõ.â‡. 827 400 Aó£‹
9 2 . TAMIL CULTURE VOL V .. 250.00
îQï£òè‹ Ü®è÷£˜
ªõ.â‡. 824 600 Aó£‹
9 3 . TAMIL CULTURE VOL IV .. 250.00
îQï£òè‹ Ü®è÷£˜
ªõ.â‡. 823 600 Aó£‹
9 4 . TAMIL CULTURE VOL III .. 250.00
îQï£òè‹ Ü®è÷£˜
ªõ.â‡. 822 600 Aó£‹
9 5 . TAMIL CULTURE VOL II .. 250.00
îQï£òè‹ Ü®è÷£˜
ªõ.â‡. 821 600 Aó£‹
9 6 . ªî£™è£ŠHò‹-CøŠ¹Šð£Jó‹ (ñ.ð.) .. 125.00
ªî£°Šð£CKò˜ Ý.CõLƒèù£˜
ªõ.â‡.A-18 300 Aó£‹
9
97.ªî£™è£ŠHò‹- ⿈îFè£ó‹-¹íKò™(ñ.ð.) .. 100.00
ªî£°Šð£CKò˜ Ý.CõLƒèù£˜
ªõ.â‡.A45 200 Aó£‹
98.ªî£™è£ŠHò‹-⿈îFè£ó‹-ªî£¬è ñó¹(ñ.ð.) ....9
90.00
ªî£°Šð£CKò˜ Ý.CõLƒèù£˜
ªõ.â‡.A49 200 Aó£‹
99.ªî£™è£ŠHò‹-⿈îFè£ó‹-à¼Hò™ (ñ.ð.) .. 60.00
ªî£°Šð£CKò˜ Ý.CõLƒèù£˜
ªõ.â‡.A57 200 Aó£‹
100. ªî£™è£ŠHò‹-⿈îFè£ó‹-àJ˜ ñòƒAò™ (ñ.ð.).. 120.00
ªî£°Šð£CKò˜ Ý.CõLƒèù£˜
ªõ.â‡.A59 300 Aó£‹
101.ªî£™è£ŠHò‹- ⿈îFè£ó‹-¹œOñòƒAò™(ñ.ð.).. 130.00
ªî£°Šð£CKò˜ Ý.CõLƒèù£˜
ªõ.â‡.A68 300 Aó£‹
102. ªî£™è£ŠHò‹-ªê£™ôFè£ó‹-«õŸÁ¬ñJò™ (ñ.ð.).. 120.00
ªî£°Šð£CKò˜ Ý.CõLƒèù£˜
ªõ.â‡.A78 400 Aó£‹
103. ªî£™è£ŠHò‹-ªê£™ôFè£ó‹- «õŸÁ¬ñ ñòƒAò™ (ñ.ð.)
(ñ.ð.).... 100.00
ªî£°Šð£CKò˜ Ý.CõLƒèù£˜
ªõ.â‡.A91 300 Aó£‹
104.ªî£™è£ŠHò‹-ªê£™ôFè£ó‹- MOñó¹ (ñ.ð.) .. 60.00
ªî£°Šð£CKò˜ Ý.CõLƒèù£˜
ªõ.â‡.A92 200 Aó£‹
105.ªî£™è£ŠHò‹-ªê£™ôFè£ó‹-àKJò™ ( ñ . ð . ) . . 100.00
ªî£°Šð£CKò˜ Ý.CõLƒèù£˜
ªõ.â‡.A134 300 Aó£‹
106.ªî£™è£ŠHò‹-ªð£¼÷Fè£ó‹-ÜèˆF¬íJò™ (ñ.ð.)..
(ñ.ð.)..22 3 0 . 0 0
ªî£°Šð£CKò˜ Ý.CõLƒèù£˜
ªõ.â‡.A153 400 Aó£‹
107. ªî£™è£ŠHò‹-ªð£¼÷Fè£ó‹-¹øˆF¬íJò™ ð°F-
ð°F-I (ñ.ð.) .. 150.00
ªî£°Šð£CKò˜ Ý.CõLƒèù£˜
ªõ.â‡.A242 400 Aó£‹

10
ð°F--II ..
108.ªî£™è£ŠHò‹-ªð£¼÷Fè£ó‹-¹øˆF¬íJò™ (ñ.ð.) ð°F 150.00
ªî£°Šð£CKò˜ Ý.CõLƒèù£˜
ªõ.â‡.B243 400 Aó£‹
109.ªî£™è£ŠHò‹-ªð£¼÷Fè£ó‹-è÷Mò™ (ñ.ð.) ....2
230.00
ªî£°Šð£CKò˜ Ý.CõLƒèù£˜
ªõ.â‡.A212 500 Aó£‹
110.ªî£™è£ŠHò‹-ªð£¼÷Fè£ó‹- èŸHò™ (ñ.ð.) ....11 5 0 . 0 0
ªî£°Šð£CKò˜ Ý.CõLƒèù£˜
ªõ.â‡.A177 400 Aó£‹
111.ªî£™è£ŠHò‹-ªð£¼÷Fè£ó‹-ªð£¼Oò™ (ñ.ð.) .. 100.00
ªî£°Šð£CKò˜ Ý.CõLƒèù£˜
ªõ.â‡.A180 400 Aó£‹
112.ªî£™è£ŠHò‹-ªð£¼÷Fè£ó‹-àõñJò™ (ñ.ð.) .. 60.00
ªî£°Šð£CKò˜ Ý.CõLƒèù£˜
ªõ.â‡.A284 200 Aó£‹
113..ªî£™è£ŠHò‹-ªð£¼÷Fè£ó‹-ªêŒ»Oò™ ð°F - I (ñ.ð.) .. 110.00
ªî£°Šð£CKò˜ Ý.CõLƒèù£˜
ªõ.â‡.A245 300 Aó£‹
114. ªî£™è£ŠHò‹-ªð£¼÷Fè£ó‹-ªêŒ»Oò™ ð°F - II(ñ.ð.)
(ñ.ð.) .. 110.00
ªî£°Šð£CKò˜ Ý.CõLƒèù£˜
ªõ.â‡.A243 300 Aó£‹
115.ªî£™è£ŠHò‹-ªð£¼÷Fè£ó‹-ªêŒ»Oò™ ð°F - III (ñ.ð.) .. 130.00
ªî£°Šð£CKò˜ Ý.CõLƒèù£˜
ªõ.â‡.A281 900 Aó£‹
116.ªî£™è£ŠHò‹-ªð£¼÷Fè£ó‹-ªêŒ»Oò™ ð°F - IV (ñ.ð.) .. 90.00
ªî£°Šð£CKò˜ Ý.CõLƒèù£˜
ªõ.â‡.A282 300 Aó£‹

2014

1 1 7 . êó«ê£F ñ£¬ô (ð£è‹ 2) .. 140.00


º¬ùõ˜ ð£ô Cõè죆ê‹,
º¬ùõ˜ Ý. îêóî¡
ªõ.â‡. 818 400 Aó£‹

11
118.êó«ê£F ñ£¬ô (ð£è‹ 1) .. 80.00
å¼ êÍèŠ ð‡ð£†´Š 𣘬õ
º¬ùõ˜ ð£ô Cõè죆ê‹
ªõ.â‡.817 300 Aó£‹
119.îI› - îI› ÜèóºîL . . 1250.00
º. ê‡ºè‹ Hœ¬÷
ªõ.â‡.816 3000 Aó£‹
120.F¼ñ£Ÿ«ðÁ F¼ˆîô õóô£Á .. 65.00
êð£óˆFù °¼‚èœ
ªõ.â‡.813 300 Aó£‹
121.îI› õóô£Á .. 260.00
Þó£.Þó£è¬õòƒè£˜
ªõ.â‡.812 500 Aó£‹
122.ñ£ù²õ£Ièœ ð£ì™èœ .. 390.00
õ®«õ½ ºîLò£˜
ªõ.â‡.811 500 Aó£‹
123.îIö˜ õóô£Á (ð£è‹ 2) .. 270.00
¹ôõ˜ è£.«è£M‰î¡
ªõ.â‡.810 500 Aó£‹
124.îIö˜ õóô£Á (ð£è‹ 1) .. 260.00
¹ôõ˜ è£.«è£M‰î¡
ªõ.â‡.809 500 Aó£‹
125.àôèˆ îINò™ ÝŒ¾èœ ªî£°F 2 (ªî£.Ë) . . 475.00
º¬ùõ˜ «è£.Mêòó£èõ¡ º¬ùõ˜ °.Cî‹ðó‹
ªõ.â‡.798 1000 Aó£‹
126.îIN™ Þ²ô£Iò ñó¹èœ ( Ü . ª ê £ . ) .. 60.00
º¬ùõ˜ Ý.ã裋ðó‹
ªõ.â‡.797 200 Aó£‹
127.îIN™ Þô‚Aò ñ£QìMò™ (Ü.ªê£.) . . 80.00
º¬ùõ˜ Ý.îù…ªêò¡
ªõ.â‡.796 300 Aó£‹
128.ñ¬øñ¬ôò®è÷£K¡ ð¡ºèŠ 𣘬õ(Ü.ªê£.).. 85.00
ñ¬ø. ñ£ùõ¡
ªõ.â‡.795 300 Aó£‹
129.ªðKò£˜ â¡Â‹ «ðªó£O (Ü.ªê£.) .. 50.00
¹ôõ˜ ºˆ¬îò£
ªõ.â‡.793 200 Aó£‹

12
130.F¼ñ‰Fó‹ 裆´‹ õ£›Mò™ ªïPèœ (Ü.ªê£.).. 165.00
º¬ùõ˜ F.ñè£ô†²I
ªõ.â‡.792 300 Aó£‹
131.ióñ£ºQõK¡ ªê£™Lô‚èí‹(Ü.ªê£.) .. 50.00
º¬ùõ˜ ªð.²ò‹¹
ªõ.â‡.790 200 Aó£‹
132.ÜPMò™ 𣘬õJ™ «õFKò
àì™ïô‚ ªè£œ¬èèœ (Ü.ªê£.) .. 60.00
F¼.º.«õƒèì£êôðF
ªõ.â‡.789 300 Aó£‹
13 3.¹ô‹ªðò˜‰î îIö˜ õóô£Á‹ õ£›Mò½‹ (ªî£.Ë.) ..
133.¹ô‹ªðò˜‰î 140.00
º¬ùõ˜ «è£. Mêòó£èõ¡, º¬ùõ˜ °.Cî‹ðó‹
ªõ.â‡.788 400 Aó£‹
134.àôèˆ îINò™ ÝŒ¾èœ(ªî£°F-1) ªî£.Ë.. 450.00
º¬ùõ˜ «è£.Mêòó£èõ¡ º¬ùõ˜ °.Cî‹ðó‹
ªõ.â‡.787 750 Aó£‹
135.ðöƒ°® ñ£íõ˜èÀ‚è£ù îI›ªñ£NŠ ð£ìË™ ñFŠd´.. 65.00
º¬ùõ˜ è£.è£ñó£x
ªõ.â‡.786 300 Aó£‹
136.Particles in Modern Malaysian Tamil: A
136.
Syntactico - Semantic Study (Ü.ªê£.) . . 50.00
º¬ùõ˜ A¼wí¡ Þó£ñê£I
º¬ùõ˜ è¼í£èó¡ A¼wí͘ˆF
ªõ.â‡.785 200 Aó£‹
137.è¬îŠð£ì™ ²õ®ˆ Fó†´‹ ðFŠ¹‹ (ªî£°F-3)
(ªî£°F-3).... 240.00
º¬ùõ˜ ².î£ñ¬óŠð£‡®ò¡
ªõ.â‡.781 600 Aó£‹
138.è¬îŠð£ì™ ²õ®ˆ Fó†´‹ ðFŠ¹‹ (ªî£°F-2).. 220.00
º¬ùõ˜ ².î£ñ¬óŠð£‡®ò¡
ªõ.â‡.780 500 Aó£‹
139.è¬îŠð£ì™ ²õ®ˆ Fó†´‹ ðFŠ¹‹ (ªî£°F-1).. 210.00
º¬ùõ˜ ².î£ñ¬óŠð£‡®ò¡
ªõ.â‡.779 500 Aó£‹

13
140.Yù‚ èMë˜ °«ñ£«ó£M¡ «îõ¬îèœ
(èM¬îˆ ªî£°Š¹) îIN™ ª ñ £ N ª ð ò ˜ Š ¹ . . 70.00
º¬ùõ˜ °.Cî‹ðó‹
ªõ.â‡.777 300 Aó£‹
141.ªñ£Nªðò˜Š¹ ËŸªø£¬è (2006-2013) (ªî£°F-3) .. 50.00
º¬ùõ˜ Þó£.«ñ£èù£
ªõ.â‡.774 300 Aó£‹
1 42. ªñ£Nªðò˜Š¹ ËŸªø£¬è (1980-2005) (ªî£°F-2) .. 160.00
º¬ùõ˜ Þó£.«ñ£èù£
ªõ.â‡.773 400 Aó£‹
143.F¼‚°øœ å¼ «îCò Ë™ .. 175.00
º¬ùõ˜ «è£.Mêòó£èõ¡
à¬ìò£˜ «è£J™ °í£
ªõ.â‡.772 500 Aó£‹
144.c˜ «ñô£‡¬ñ (Ü.ªê£.) .. 140.00
º¬ùõ˜ ð.º.ïìó£ê¡
ªõ.â‡.771 500 Aó£‹
145.ªî£ìKò™ «è£†ð£´èO¡ õ÷˜„C
ªî£™è£ŠHòˆ¬î º¡¬õˆ¶ (ªî£.Ë.) .. 65.00
º¬ùõ˜ °.Cî‹ðó‹
ªõ.â‡.770 500 Aó£‹
146.꣰‰îô‹ (èM¬î ï£ìè‹)
ï£ìè‹)(( Ü . ª ê £ . ) .. 75.00
«è£.«è£ð£ôA¼wí¡
ªõ.â‡.769 300 Aó£‹
147.ªêšMô‚Aò„ ê£ó‹ (𙶬ø «ï£‚A™) .. 70.00
º¬ùõ˜ ï£.²«ô£êù£
ªõ.â‡.767 300 Aó£‹
148.Þó£«ê‰Fó «ê£öQ¡ F¼õ£ôƒè£†´„
ªêŠ«ð´èœ (Ü.ªê£.) . . 80.00
F¼.ê.A¼wí͘ˆF
ªõ.â‡.765 300 Aó£‹
149.«õFK ñèKS»‹ ñîï™Lí‚躋 (Ü.ªê£.).. 45.00
º¬ùõ˜ ð£.Þó£ü«êè˜
ªõ.â‡.764 200 Aó£‹
150. ªî£™è£ŠHò àˆFèœ (Ü.ªê£.) . . 55.00
º¬ùõ˜ F. ܺî¡
ªõ.â‡.763 200 Aó£‹

14
151.ðFªù‡ W›‚èí‚° Ë™èÀ‹
ñQîõ÷ «ñ‹ð£´‹ (Ü.ªê£.) .. 50.00
º¬ùõ˜ â‹.꟰íõF
ªõ.â‡.762 200 Aó£‹
152.«ñ¬ô ìPë˜èO¡ îI›ˆªî£‡´ (Ü.ªê£.).. 175.00
º¬ùõ˜ â‹.ã.ê«õKò£˜
ªõ.â‡.761 500 Aó£‹

2013
153.¹ô‹ ªðò˜‰«î£˜ ð¬ìŠ¹èO™
ªêšMò™ Þô‚AòƒèO¡ è‹(ªî£.Ë.).. 100.00
º¬ùõ˜ «è£.Mêòó£èõ¡
º¬ùõ˜ °.Cî‹ðó‹
ªõ.â‡.758 300 Aó£‹
154.îI›ˆÉ¶ (膴¬ó‚ ªè£ˆ¶) (ñ.ð.) .. 40.00
ÜPë˜ îQï£òè Ü®èœ
ªõ.â‡.A302 200 Aó£‹
155.îQï£òè Ü®è÷£K¡ ÝŒ¾èœ (ñ.ð.) .. 50.00
º¬ùõ˜ ñ.ªê. óHCƒ
ªõ.â‡.A332 200 Aó£‹
156.îQï£òè Ü®è÷£˜ (ñ.ð.) .. 120.00
º¬ùõ˜ Üºî¡ Ü®èœ
ªõ.â‡.A173 300 Aó£‹
1 57.õ÷˜„CŠ ð£¬îJ™ àôèˆ îIö£ó£Œ„C GÁõù‹ .. 200.00
º¬ùõ˜ «è£.Mêòó£èõ¡, º¬ùõ˜ º.õ÷˜ñF,
º¬ùõ˜ Ü¡Qî£ñ²
ªõ.â‡.500 500 Aó£‹

2012
158.²õ®ŠðFŠ¹ º¡«ù£®èœ (Ü.ªê£.) .. 60.00
º¬ùõ˜ ñ.ê£.ÜP¾¬ìï‹H
ªõ.â‡.741 300 Aó£‹
159.ªð.ï£.ÜŠ¹²õ£IJ¡ ÜPMò™
膴¬óèœ-ªî£°F-3 (ªî£.Ë.) . . 235.00
º¬ùõ˜ º.õ÷˜ñF
ªõ.â‡.734 700 Aó£‹

15
160.«ê‚Aö£¼‹ Þ¬êˆîI¿‹ ( Ü . ª ê £ . ) .. 50.00
º¬ùõ˜ ð£WóF
ªõ.â‡.731 300 Aó£‹

2011

161.îIN™ ÞîNò™ (ªî£.Ë.) .. 270.00


º¬ùõ˜ Þ.²‰îó͘ˆF & ñ£.ó£. Üó²
ªõ.â‡.730 900 Aó£‹
162.ªð£¶¾¬ì¬ñ Þò‚è Þî›èœ(ªî£.Ë.) . . 115.00
º¬ùõ˜ Þ.²‰îó͘ˆF & ñ£.ó£. Üó²
ªõ.â‡.729 500 Aó£‹
163.àôè„ ªê‹ªñ£Nèœ
ªê‹ªñ£Nèœ(( ª î £ . Ë . ) .. 90.00
º¬ùõ˜ «è.ã.°í«êèó¡, º¬ùõ˜ p¡ ô£ø¡v
ªõ.â‡.728 400 Aó£‹
164.îLˆ Üø‹ (Ü.ªê£.) .. 45.00
º¬ùõ˜ Üóƒè ñ™Lè£
ªõ.â‡.727 400 Aó£‹
165.îI›Þ²ô£‹ à¼õ£‚躋 F¼‚°˜Ý¡ îI›
õ£CŠ¹‹ ÝŒMò™ C‰î¬ù (Ü.ªê£.).. 45.00
F¼. ý£e‹ ºvîð£
ªõ.â‡.726 300 Aó£‹
166.êƒè Þô‚AòˆF™ ð£í˜ õ£›Mò™(Ü.ªê£.) . . 80.00
º¬ùõ˜ è. 裉Fî£ê¡
ªõ.â‡.725 400 Aó£‹
167.ªðòKò™ (Ü.ªê£.) .. 55.00
º¬ùõ˜ Þó£.è‡í¡
ªõ.â‡.724 200 Aó£‹
168.ñîƒèÀ‹ ñQî«ïòº‹ (Ü.ªê£.) .. 90.00
F¼.Þó£.Cè£ñE
ªõ.â‡.723 400 Aó£‹
169.àôè ªñ£NèO™ îI›„ ªê£ŸèÀ‹
Þô‚èí‚ ÃÁèÀ‹ ( Ü . ª ê £ . ) .. 85.00
F¼.ð.ꇺ貉îó‹
ªõ.â‡.718 400 Aó£‹

16
170.²õ®Š ðFŠð£CKò˜èœ (Ü.ªê£.) .. 45.00
º¬ùõ˜ C.Þô†²ñí¡
ªõ.â‡.717 300 Aó£‹
171.ðö‰îI¿‹ A¬÷ªñ£NèÀ‹ (Ü.ªê£.) .. 65.00
º¬ùõ˜ ï.è¬ôõ£E
ªõ.â‡.716 400 Aó£‹
172.Ü‡í£ å¼ êÍè‚ °Pf´ (Ü.ªê£.) .. 40.00
º¬ùõ˜ põ£
ªõ.â‡.715 300 Aó£‹
173. ð¬ìŠHô‚Aò‹-MO‹¹G¬ôñ‚èœ ÝŒ¾«ï£‚° (Ü.ªê£.) .. 100.00
F¼ñF «ñèL¡ ê‰Fó£
ªõ.â‡.714 400 Aó£‹
174.îI¿‹ îI›‚ èŸHˆî½‹ (Ü.ªê£.) .. 60.00
º¬ùõ˜ Yî£ô†²I
ªõ.â‡.713 400 Aó£‹
1 7 5 ..ÞîNò™
ÞîNò™ àôè‹ (Ü.ªê£.) . . 120.00
º¬ùõ˜ ºA¬ô Þó£ê𣇮ò¡
ªõ.â‡.712 500 Aó£‹
1 7 6 ..õ™ô‹
õ™ô‹ îô¹ó£í‹ (Ü.ªê£.) . . 200.00
F¼. ê.A¼wí͘ˆF
ªõ.â‡.711 500 Aó£‹
177. ð‡¬ìˆ îI› ⿈¶‚èœ ( ñ . ð . ) .. 65.00
F.ï£.²ŠHóñEò¡
ªõ.â‡.A481 500 Aó£‹

2010

178.ï¡Û™ à¬óõ÷‹-ªî£°F-20 îINô‚èí‹ .. 95.00


º¬ùõ˜ Þó£.è‡í¡
ªõ.â‡.708 600 Aó£‹
1 7 9 ..ï¡Û™
ï¡Û™ à¬óõ÷‹-ªî£°F-19
ï¡Û™ Þô°«ð£î‹ .. 130.00
º¬ùõ˜ Þó£.è‡í¡
ªõ.â‡.707 600 Aó£‹

17
180.ï¡Û™ à¬óõ÷‹-ªî£°F-18
ªî£™è£ŠHò ï¡Û™ .. 120.00
º¬ùõ˜ Þó£.è‡í¡
ªõ.â‡.706 600 Aó£‹
1 8 1 . ï¡Û™ à¬óõ÷‹-ªî£°F-17 àK„ªê£™Lò™.. 5 5 . 0 0
º¬ùõ˜ Þó£.è‡í¡
ªõ.â‡.705 600 Aó£‹
182.ï¡Û™ à¬óõ÷‹-ªî£°F-16 ެ섪꣙Lò™.. 90.00
ެ섪꣙Lò™..9
º¬ùõ˜ Þó£.è‡í¡
ªõ.â‡.704 600 Aó£‹
183.ï¡Û™ à¬óõ÷‹-ªî£°F-15 ªð£¶Mò™-3 .. 1 2 0 . 0 0
º¬ùõ˜ Þó£.è‡í¡
ªõ.â‡.703 600 Aó£‹
184.ï¡Û™ à¬óõ÷‹-ªî£°F-14 ªð£¶Mò™-2 .. 1 1 5 . 0 0
º¬ùõ˜ Þó£.è‡í¡
ªõ.â‡.702 600 Aó£‹
185.ï¡Û™ à¬óõ÷‹-ªî£°F-13 ªð£¶Mò™-1 .. 1 4 0 . 0 0
º¬ùõ˜ Þó£.è‡í¡
ªõ.â‡.701 600 Aó£‹
186.ï¡Û™ à¬óõ÷‹-ªî£°F-12 M¬ùJò™ . . 190.00
º¬ùõ˜ Þó£.è‡í¡
ªõ.â‡.700 600 Aó£‹
1 8 7 ..ï¡Û™
ï¡Û™ à¬óõ÷‹-ªî£°F-11 ªðòKò™-2 . . 180.00
º¬ùõ˜ Þó£.è‡í¡
ªõ.â‡.699 600 Aó£‹
188.ï¡Û™ à¬óõ÷‹-ªî£°F-10 ªðòKò™-1 .. 200.00
º¬ùõ˜ Þó£.è‡í¡
ªõ.â‡.698 600 Aó£‹
189.ï¡Û™ à¬óõ÷‹-ªî£°F-9 ༹ ¹íKò™.. 95.00
º¬ùõ˜ Þó£.è‡í¡
ªõ.â‡.697 600 Aó£‹
190.ï¡Û™ à¬óõ÷‹-ªî£°F-8 ªñŒfŸÁŠ¹íKò™ .. 160.00
º¬ùõ˜ Þó£.è‡í¡
ªõ.â‡.696 600 Aó£‹
191.ï¡Û™ à¬óõ÷‹-ªî£°F-7 àJgŸÁŠ¹íKò™-2 .. 160.00
º¬ùõ˜ Þó£.è‡í¡
ªõ.â‡.695 600 Aó£‹
192. ï¡Û™ à¬óõ÷‹-ªî£°F-6 àJgŸÁŠ¹íKò™-1 .. 125.00
º¬ùõ˜ Þó£.è‡í¡
ªõ.â‡.694 600 Aó£‹

18
193.ï¡Û™ à¬óõ÷‹-ªî£°F-5 ðîMò™ .. 145.00
º¬ùõ˜ Þó£.è‡í¡
ªõ.â‡.693 600 Aó£‹
194.ï¡Û™ à¬óõ÷‹-ªî£°F-2 ð£Jó‹-2 .. 75.00
º¬ùõ˜ Þó£.è‡í¡
ªõ.â‡.692 600 Aó£‹
195.õ£.ªê.°.â¡ø ÝÀ¬ñò£÷˜ (Ü.ªê£.) . . 50.00
º¬ùõ˜ «ñ£è¡
ªõ.â‡.689 3 00 Aó£‹
196.îI›ï£ìè õ¬è»‹ õóô£Á‹ (Ü.ªê£.) . . 110.00
º¬ùõ˜ û£ü裡 èQ
ªõ.â‡.688 500 Aó£‹
197.èMë˜ °«ô£ˆ¶ƒèQ¡ ñ£Âì ò£ˆF¬ó
è£Mò õ£Q™ ¹Fò î£ó¬è (Ü.ªê£.) . . 45.00
º¬ùõ˜ ð¡m˜ªê™õ‹
ªõ.â‡.687 300 Aó£‹
198.Historical Heritage of the Tamils (ñ.ð)
198. .. 390.00
Dr.S.V.Subramanian, Dr.K.D.Thirunavukkarasu
ªõ.â‡.A83 800 Aó£‹
199.êƒè Þô‚AòˆF™ êÍè ÝŒ¾èœ(Ü.ªê£.) . . 55.00
º¬ùõ˜ «ü£Fó£E
ªõ.â‡.686 300 Aó£‹
200.è쟪ð£PJòŸ è¬ô„ ªê£Ÿèœ
(°Áƒè÷…Cò‹) (Ü.ªê£.) . . 150.00
Þó£.Þó£ñê£I, ²ð.²ŠHóñEò¡,
Þó£.²‰îóõ®«õ½
ªõ.â‡.683 600 Aó£‹
201.ÜóƒAò™ «ï£‚A™ èHô˜ ð£ì™èO™ è£íô£°‹
è¬îñ£‰î˜èœ .. 100.00
º¬ùõ˜ Þó£.Fó£Mìó£E
ªõ.â‡.682 400 Aó£‹
202.ï¡Û™ à¬óõ÷‹-ªî£°F-1 ð£Jó‹-1 .. 85.00
º¬ùõ˜ Þó£.è‡í¡
ªõ.â‡.681 600 Aó£‹
203.ï¡Û™ à¬óõ÷‹-ªî£°F-4 ⿈Fò™-2.. 140.00
º¬ùõ˜ Þó£.è‡í¡
ªõ.â‡.680 600 Aó£‹

19
204.ï¡Û™ à¬óõ÷‹-ªî£°F-3 ⿈Fò™-1 . . 115.00
º¬ùõ˜ Þó£.è‡í¡
ªõ.â‡.679 600 Aó£‹
205.Sangam Classics:New Perspectives
205. .. 105.00
Dr.A.Pandurangan
ªõ.â‡.678 600 Aó£‹
206.Comparative Studies in Literary Cultures . .
206. 100.00
Dr.A.A.Manavalan
ªõ.â‡.677 400 Aó£‹
207.îIöè ñ󹄪ê™õƒèœ - Þò™, Þ¬ê,ï£ìè‹
º¬ùõ˜ «è.ã.°í«êèó¡ (ªî£.Ë.) . . 170.00
ªõ.â‡.676 600 Aó£‹
208.ð£óFJ¡ îI› ªñ£NŠ ðŸÁ (Ü.ªê£.).. 50.00
F¼ñF A.ªè÷K ê‚F«õ™
ªõ.â‡.664 300 Aó£‹
209.°ñK ñ£õ†ì Þ²ô£Iò˜ ï‹H‚¬èèÀ‹
î˜è£‚èÀ‹ (Ü.ªê£.) .. 55.00
º¬ùõ˜ Hlì£ «ñð™ó£E
ªõ.â‡.660 200 Aó£‹
210.êƒèˆ îI› - 5 (ñ.ð.) .. 110.00
º¬ùõ˜ ê. ÜèˆFòLƒè‹
ªõ.â‡.659 400 Aó£‹
211.êƒèˆ îI› - 4 (ñ.ð.) .. 130.00
º¬ùõ˜ ê. ÜèˆFòLƒè‹
ªõ.â‡.658 400 Aó£‹
212.êƒèˆ îI› - 3 (ñ.ð.) .. 115.00
º¬ùõ˜ ê. ÜèˆFòLƒè‹
ªõ.â‡.657 400 Aó£‹
213.Þô‚è툪è-ò£Š¹-𣆮ò™(ñ.ð.) . . 300.00
º¬ùõ˜ ê.«õ.²ŠHóñEò¡
ªõ.â‡.655 900 Aó£‹
214.C.¬õ.ñ£îó‹Hœ¬÷ õ£›¾‹ ðE»‹ (Ü.ªê£.) .. 45.00
º¬ùõ˜ º.꟰íõF
ªõ.â‡.654 300 Aó£‹
215.ªê£™ô£ì™èœ (Ü.ªê£.) .. 75.00
º¬ùõ˜ º.põ£
ªõ.â‡.653 400 Aó£‹

20
216.ïiù ï£ìèƒèÀ‹ áìèƒèÀ‹(Ü.ªê£.) .. 50.00
º¬ùõ˜ ï.ñ.i.óM
ªõ.â‡.652 300 Aó£‹
217. F¼ï£¾‚èóêK¡ (ÜŠð˜) àõ¬ñ ïô‹ (Ü.ªê£.).. 50.00
º¬ùõ˜ «è£.ªîŒõï£òè‹
ªõ.â‡.651 200 Aó£‹
218.Freudism in the Novels of James Joyce and
218.
T.Janakiraman: A Comparative study .. 125.00
º¬ùõ˜ ã.Wî£
ªõ.â‡.649 400 Aó£‹
219.Fó£Mì Þò‚èˆF™ Ü¡¬ù ñEò‹¬ñJ¡
ðƒ° (Ü.ªê£.) .. 40.00
º¬ùõ˜ ñƒè÷º¼«èê¡
ªõ.â‡.645 300 Aó£‹
220.Þ‰F ï£ìèŠðÂõ™ (Ý® ñ£îˆF™
å¼ï£œ) (Ü.ªê£.) .. 50.00
º¬ùõ˜ è£ñ£†C îóEêƒè˜
ªõ.â‡.644 300 Aó£‹
221.ªî£™Lò™ «ï£‚A™ êƒèè£ô‹(Ü.ªê£.ñ.ð.).. 70.00
º¬ùõ˜ è£. ó£ü¡
ªõ.â‡.A499 300 Aó£‹
222.Þ¼ð ËŸø£‡®¡ Þô‚Aò‚
«è£†ð£´èœ (Ü.ªê£.ñ.ð.) .. 65.00
º¬ùõ˜ Ü.Ü.ñíõ£÷¡
ªõ.â‡.A422 300 Aó£‹

2009
223.ñ.ªð£.C.J¡õ£›‚¬è õóô£ŸÁ
Þô‚Aòƒèœ (Ü.ªê£.) .. 60.00
º¬ùõ˜ «ò£.ë£ùê‰Fó ü£‡ê¡
ªõ.â‡.642 300 Aó£‹
224.îIöPë˜ Ü®è÷£CKòK¡ CÁõ˜
Þô‚AòŠ ð£ì™èœ ( Ü . ª ê £ . ) .. 30.00
º¬ùõ˜ Ü. Cõªð¼ñ£¡
ªõ.â‡.635 200 Aó£‹
225.°«ô£ˆ¶ƒè¡ èM¬îèœ å¼ «è£¹ó bð‹ (Ü.ªê£.).. 60.00
(Ü.ªê£.)..60.00
F¼.º.°ö‰¬î«õ½
ªõ.â‡.634 400 Aó£‹

21
226.Essays and Tributes on Tirukkural (1886-1986)..
226. (1886-1986)..11 0 0 . 0 0
Dr.A.A.Manavalan
ªõ.â‡.629 400 Aó£‹
227.Þ‰Fò„ ÅöL™ ªñ£N ÞöŠ¹ å¼ êºî£ò
ªñ£NJò™ 𣘬õ ( Ü . ª ê £ . ) .. 60.00
º¬ùõ˜ «î.ë£ù²‰îó‹
ªõ.â‡.628 300 Aó£‹
228. îIö˜ ð‡ð£†´„ ªê£Ÿ«è£¬õ-åŠð¬ùJò™ .. 250.00
º¬ùõ˜ °. ðèõF
ªõ.â‡.624 800 Aó£‹
229.°«ô£ˆ¶ƒè¡ 𣘬õJ™ êºî£ò‹(Ü.ªê£.).. 7 0 . 0 0
º¬ùõ˜ ².°.ð¡m˜ªê™õ‹
ªõ.â‡.622 400 Aó£‹
230.A Course in Modern Standard Tamil (Laboratory
230.
Manual) Texts and Exercises (ñ.ð.) . . 65.00
Dr Pon.Kothandaraman (Porko)
ªõ.â‡.619 400 Aó£‹
231.eùõ˜ êºî£ò ´Š¹øŠ ð£ì™èœ ÝŒ¾‹
ðFŠ¹‹ (Ü.ªê£.) . . 35.00
º¬ùõ˜ Ý. F¼ï£èLƒè‹
ªõ.â‡.618 200 Aó£‹
232.Þ²ô£Iò„ CŸPô‚Aòƒèœ (Ü.ªê£.) . . 40.00
º¬ùõ˜ ªü.ݘ.Þô†²I
ªõ.â‡.613 200 Aó£‹
233.Þ²ô£Iòˆ îINô‚Aòˆ «î£ŸÁõ£ŒèÀ‹
ªõOŠð£†´ º¬øèÀ‹ (Ü.ªê£.) . . 60.00
º¬ùõ˜ º.põ£
ªõ.â‡.611 200 Aó£‹
234.ÜPMò™ îI›„ ªêŒFˆ ªî£ì˜HòL¡
êÍèõóô£Á (Ü.ªê£.) .. 40.00
º¬ùõ˜ î.M.ªõƒè«ìvõó¡
ªõ.â‡.609 200 Aó£‹
235.¹¶¬õ„Cõ‹ èM¬îèÀ‹ ¹ó†C‚
«è£†ð£´èÀ‹ (Ü.ªê£.) .. 60.00
º¬ùõ˜ Cõ.Þ÷ƒ«è£
ªõ.â‡.607 300 Aó£‹
236.îI›„ ªê£ŸHøŠð£ó£Œ„C ( ñ . ð . ) .. 45.00
²õ£Ië£ùŠHóè£ê˜
ªõ.â‡.341 200 Aó£‹

22
237.ðóî®ò ê£vFó‹ (ñ.ð.) .. 175.00
F¼.âv.âv.ÿó£ñ«îCè¡
ªõ.â‡.A410 600 Aó£‹
238.îIö˜ ´M¬÷ò£†´èœ (ñ.ð.) .. 95.00
F¼.Þó£.ð£ô²ŠHóñEò¡
ªõ.â‡.B463 400 Aó£‹

2008
239.à.«õ.ê£Iîò˜ à¬óï¬ì Ë™èœ à혈¶‹
¹ôŠð£†´ ªïP (Ü.ªê£.) .. 35.00
º¬ùõ˜ ï£.à꣫îM
ªõ.â‡.603 200 Aó£‹
240.Bibliography On Translations
240. (ñ.ð.) .. 175.00
Dr.S.Sivakami
ªõ.â‡.A80 500 Aó£‹
241.è¬îŠð£ì™èO™ 膴Šð£†´ eø™èœ .. 95.00
º¬ùõ˜ Å.G˜ñô£«îM
ªõ.â‡.589 500 Aó£‹
242.ªõœ÷‚裙 ð.²ŠHóñEò ºîLò£˜ (î.õ.ªî£.Ë.).. 40.00
º¬ùõ˜ ê.Cõè£I & º¬ùõ˜ ñ.Þó£«ê‰Fó¡
ªõ.â‡.587 200 Aó£‹

2007
243.ñ«ôCòˆ îIö¼‹ îI¿‹ .. 100.00
º¬ùõ˜ ºó² ªï´ñ£ø¡
ªõ.â‡.586 500 Aó£‹
244.îINò™ ÝŒ¾„ C‰î¬ùèœ ÜPMò™
îèõ™ ªî£ì˜¹ (ªî£.Ë.) .. 80.00
º¬ùõ˜ ªê.p¡ ô£ø¡v, º¬ùõ˜ °.ðèõF
ªõ.â‡.585 400 Aó£‹
245.îINò™ ÝŒ¾„ C‰î¬ùèœ ªî£™Lò™,
õóô£Á êÍèMò™ ( ª î £ . Ë . ) .. 100.00
º¬ùõ˜ ªê.p¡ ô£ø¡v,º¬ùõ˜ °.ðèõF
ªõ.â‡.580 500 Aó£‹
246.ªðKò£KòŠ ªð‡Eò‹ (Ü.ªê£.) .. 35.00
º¬ùõ˜ °.ñ.Þó£ñ£ˆî£œ
ªõ.â‡.576 400 Aó£‹
247.F¼Š¹è› åOªïP - ªî£°F 3 .. 80.00
º¬ùõ˜ M.C.êCõ™L
ªõ.â‡.575 400 Aó£‹

23
248.F¼Š¹è› åOªïP - ªî£°F 2 .. 90.00
º¬ùõ˜ M.C.êCõ™L
ªõ.â‡.574 400 Aó£‹
249.F¼Š¹è› åOªïP - ªî£°F 1 .. 90.00
º¬ùõ˜ M.C.êCõ™L
ªõ.â‡.573 400 Aó£‹
250.Economic Heritage of the Tamils (ªî£.Ë.)..
250. 115.00
º¬ùõ˜ Ü¡Qî£ñ²
ªõ.â‡.570 400 Aó£‹
251.îIöè ♬ôŠ «ð£ó£†ìƒèœ (Ü.ªê£.)(ñ.ð.).. 6 0 . 0 0
º¬ùõ˜ ºA¬ô Þó£ê𣇮ò¡
ªõ.â‡.568 400 Aó£‹

2005
252.ªî£™è£ŠHòŠ ªð£¼÷Fè£ó‹ (Üè‹ & ¹ø‹)
݃Aô ªñ£Nªðò˜Š¹ (ªñ£.ªð.ñ.ð.) .. 50.00
º¬ùõ˜ Ü.Ü.ñíõ£÷¡
ªõ.â‡.A556 300 Aó£‹
253.«õFKòˆF™ êÍèMò™ Þ¬øJò™
C‰î¬ùèœ (ªî£.Ë.) .. 130.00
º¬ùõ˜ ê£.A¼†®ù͘ˆF,
º¬ùõ˜ T.Üöè˜ó£ñ£Âü‹
ªõ.â‡.A554 600 Aó£‹
254.àôèˆ îINô‚Aò õóô£Á A.H. 1851-2000.. 1 8 0 . 0 0
º¬ùõ˜ Cõˆî‹H, º¬ùõ˜ ê.Cõè£I
º¬ùõ˜ Þó£ñ °¼ï£î¡
ªõ.â‡.545 800 Aó£‹

2004
255.Þô‚èí Ë™èO™ 輈¶ õ÷˜„C(Ü.ªê£.).. 35.00
º¬ùõ˜ ªð.²ò‹¹
ªõ.â‡.528 300 Aó£‹
256.²õ®ŠðFŠ¹‚è¬ô õN裆® ì£‚ì˜ à.«õ.ê£. (Ü.ªê£.) .. 50.00
º¬ùõ˜ Ì. ²ŠHóñEò‹
ªõ.â‡.527 300 Aó£‹
257.ªñ£Nªðò˜Š¹ˆ îI› .. 60.00
º¬ùõ˜ ê.Cõè£I
ªõ.â‡.525 400 Aó£‹

24
258.êƒèˆ îIöK¡ ñQî«ïò ñEªïPèœ
Ü.ªê£.ñ.ð.) .. 45.00
º¬ùõ˜ ê£LQ Þ÷‰F¬óò¡
ªõ.â‡.524 400 Aó£‹
259.ªî.ªð£.eù£†C²‰îóù£K¡ îI›ˆªî£‡´‹
ªñ£NJò™ ðƒèOŠ¹‹ (Ü.ªê£.) . . 25.00
«ðó£.«è£.YQõ£ê ê˜ñ£
ªõ.â‡.523 200 Aó£‹
260.êÍèˆF½‹ Þô‚AòˆF½‹ áùºŸ«ø£˜ .. 80.00
º¬ùõ˜ Ü¡Q î£ñ²
ªõ.â‡.522 400 Aó£‹
261.ð£óFJ¡ êºî£ò„ C‰î¬ùèœ (Ü.ªê£.) . . 25.00
º¬ùõ˜ Þ÷ñF ê£ùAó£ñ¡
ªõ.â‡.521 200 Aó£‹
262.Þvô£Iòˆ îI›Š ¹Fùƒèœ CˆFK‚°‹
ÜPòŠðì£î õ£›¾‹ ð‡ð£´‹(Ü.ªê£.) . . 40.00
F¼.º.ÜŠ¶™ êñ¶
ªõ.â‡.520 200 Aó£‹
263.Þ‰Fò M´î¬ô‚° º‰¬îò îI› Þî›èœ
ªî£°F 4 (ªî£.Ë.) .. 45.00
º¬ùõ˜ Þ.²‰îó͘ˆF & ñ£.ó£.Üó²
ªõ.â‡.519 300 Aó£‹
264.Þ‰Fò M´î¬ô‚° º‰¬îò îI› Þî›èœ
ªî£°F 3 (ªî£.Ë.) .. 60.00
º¬ùõ˜ Þ.²‰îó͘ˆF & ñ£.ó£.Üó²
ªõ.â‡.518 300 Aó£‹
265.îINò™ ÝŒ¾„ C‰î¬ùèœ Þô‚èí‹ &
ªñ£NJò™ (ªî£.Ë.) .. 105.00
º¬ùõ˜ ªê.p¡ ô£ø¡v, º¬ùõ˜ °.ðèõF
ªõ.â‡.514 500 Aó£‹
266.Þô‚Aò Þî›èœ (ªî£.Ë.) .. 110.00
º¬ùõ˜ Þ.²‰îó͘ˆF & ñ£.ó£.Üó²
ªõ.â‡.511 600 Aó£‹
267.Có¬õò£bùŠ ðFŠ¹èœ (Ü.ªê£.) .. 30.00
ð.ªõ.ï£èó£ü¡
ªõ.â‡.510 200 Aó£‹

25
268.F¼ñí‹ ªê™õ‚«èêõó£ò ºîLò£˜(ªî£.Ë.).. 30.00
º¬ùõ˜ ê£.A¼†®ù͘ˆF & º¬ùõ˜ ê.Cõè£I
ªõ.â‡.509 200 Aó£‹
269.H¡ùˆÉ˜ Ü.ï£ó£òíê£I äò˜ (ªî£.Ë.).. 35.00
º¬ùõ˜ ê£.A¼†®ù͘ˆF & º¬ùõ˜ ê.Cõè£I
ªõ.â‡.508 200 Aó£‹
270.ï£ñ‚è™ èMëK¡ à¬óï¬ìŠð¬ìŠ¹èO™
裉Fòº‹ «îCòº‹ (Ü.ªê£.) .. 35.00
º¬ùõ˜ A.ó. ÜÂñ‰î¡
ªõ.â‡.507 200 Aó£‹
271.ÝŒ¾‚«è£¬õ - Þô‚èíMò™(ªî£.Ë.) .. 75.00
º¬ùõ˜ CŸH ð£ô²ŠHóñEò‹ ñŸÁ‹ ðô˜
ªõ.â‡.502 500 Aó£‹
2 7 2 Cõ‚èMñE C.«è.²ŠHóñEò ºîLò£˜ (ªî£.Ë.) .. 35.00
º¬ùõ˜ ê£.A¼†®ù͘ˆF & º¬ùõ˜ ê.Cõè£I
ªõ.â‡.498 200 Aó£‹
273.ÍîPë˜ º. Þó£è¬õòƒè£˜ (ªî£.Ë.) . . 40.00
º¬ùõ˜ ê£.A¼†®ù͘ˆF & º¬ùõ˜ ê.Cõè£I
ªõ.â‡.497 200 Aó£‹
274.°ñóñ¬ôŠ Hœ¬÷ˆîI› .. 75.00
F¼.î. ÌIï£èï£î¡ (ðF.)
ªõ.â‡.496 500 Aó£‹
275.ñ.ªð£.CJ¡ 𣘬õJ™ îI›ªñ£N Þô‚Aò‹
ð‡ð£´ (Ü.ªê£.) .. 30.00
F¼.ªð.².ñE
ªõ.â‡.495 200 Aó£‹
276.îE¬èñE õ.². ªêƒè™õó£òHœ¬÷(ªî£.Ë.).. 50.00
º¬ùõ˜ ê£.A¼†®ù͘ˆF & º¬ùõ˜ ê.Cõè£I
ªõ.â‡.494 300 Aó£‹
277. ܼ‰îI› ËŸ è£õô˜ Ü®è÷£˜(Ü.ªê£.).. 55.00
º¬ùõ˜ «õ.Þó£.ñ£îõ¡
ªõ.â‡.493 300 Aó£‹
278.MMLòˆ îI› (Ü.ªê£.) .. 40.00
º¬ùõ˜ Ü.Ýhv
ªõ.â‡.492 300 Aó£‹

26
279.Ý󣌄CŠ «ðóPë˜ F.¬õ.
êî£Cõð‡ì£óˆî£˜ (ªî£.Ë.) .. 45.00
º¬ùõ˜ ê£.A¼†®ù͘ˆF & º¬ùõ˜ ê.Cõè£I
ªõ.â‡.491 300 Aó£‹
280.àôèˆ îINô‚Aò õóô£Á A.H.501 ºî™ 900 õ¬ó..70.00
õ¬ó..70.00
º¬ùõ˜ «ê£.ï.è‰îê£I
ªõ.â‡.490 500 Aó£‹
281.ð£óî ªõ‡ð£ (ñ.ð.) .. 80.00
ð‡®î Ü.«è£ð£¬ôò˜
ªõ.â‡.488 400 Aó£‹
282.ï£õô˜ ï.º. «õƒèìê£I 죘(ªî£.Ë.).. 50.00
º¬ùõ˜ ê£.A¼†®ù͘ˆF & º¬ùõ˜ ê.Cõè£I
ªõ.â‡.487 300 Aó£‹
283.ܼ‰îI› ÜPë˜ Ü.ê.ë£.(ªî£.Ë.) .. 50.00
º¬ùõ˜ ê£.A¼†®ù͘ˆF & º¬ùõ˜ ê.Cõè£I
ªõ.â‡.486 300 Aó£‹
284.Studies in Manimekalai
284. (ñ.ð.) .. 70.00
Dr. Balusamy
ªõ.â‡.484 300 Aó£‹
285.裘 ð¶, è÷õN ð¶, Þ¡ù£ ð¶,
ÞQò¬õ ð¶, ùP
(݃Aôªñ£Nªðò˜Š¹ì¡) .. 30.00
ªîCE
ªõ.â‡.480 200 Aó£‹
286.ï£õ™ è¬ôJò™ (Ü.ªê£) .. 50.00
º¬ùõ˜ Þó£.ð£ô²ŠHóñEò¡
ªõ.â‡.479 300 Aó£‹
287.ï£ìèMò™ (ñ.ð.) .. 70.00
ðKFñ£Ÿ è¬ôë˜
ªõ.â‡.478 300 Aó£‹
288.Þ‚è£ô àôAŸ°ˆ F¼‚°øœ ªî£°F 3 (ªî£.Ë).. 95.00
º¬ùõ˜ ê£.A¼†®ù͘ˆF (ðF.)
ªõ.â‡.477 500 Aó£‹

2003
289. ÜPMò™ îI› ÜPë˜ ªð.ï£.
ÜŠ¹²õ£I(ªî£.Ë.) .. 60.00
º¬ùõ˜ ê£.A¼†®ù͘ˆF, º¬ùõ˜ º. õ÷˜ñF
º¬ùõ˜ Ý. îêóî¡
ªõ.â‡.474 300 Aó£‹

27
290.Agreement in Dravidian Languages (Ed.) . .
290. 100.00
Dr.Ramakrishna Reddy
ªõ.â‡.472 400 Aó£‹
291.êƒèó ïñ„Cõ£ò˜ .. 60.00
º¬ùõ˜ Ü.ñ£îó¡
ªõ.â‡.471 500 Aó£‹
2 92.îINò™ ÝŒ¾„ C‰î¬ùèœ-Þô‚Aò‹(ªî£.Ë.).. 100.00
º¬ùõ˜ ªê.p¡ô£ø¡v, º¬ùõ˜ °.ðèõF
ªõ.â‡.470 500 Aó£‹
293.ñèO˜ Þî›èœ (ªî£.Ë.) .. 70.00
º¬ùõ˜ Þ.²‰îó͘ˆF, ñ£.ó£.Üó²
ªõ.â‡.459 400 Aó£‹
294.ÞòŸ¬è ªñ£Nò£Œ¾ îI› (ñ.ð.) .. 70.00
º¬ùõ˜ °.²Š¬ðò£ Hœ¬÷
ªõ.â‡.457 400 Aó£‹
295.Cò£˜ F¼ªñ£N ªî½ƒ° ªñ£Nªðò˜Š¹.. 4 0 . 0 0
º¬ùõ˜ àñ£
ªõ.â‡.456 200 Aó£‹
296. Social Heritage of the Tamils ( ª î £ . Ë . ) . . 75.00
º¬ùõ˜ Ü¡Qî£ñ²,
º¬ùõ˜ è®è£êô‹, º¬ùõ˜ Cõè£I
ªõ.â‡.454 400 Aó£‹
297. îI› Ü„²ˆî‰¬î ܇†K‚ Ü®è÷£˜(Ü.ªê£.).. 30.00
Ü®è÷£˜(Ü.ªê£.)..3
«ðó£. Ý. Cõ²ŠHóñEò¡
ªõ.â‡.453 200 Aó£‹
298. îI›ªñ£NJ¡ õóô£Á (ñ.ð.) .. 45.00
ÅKò ï£ó£òí ê£vFKò£˜
ªõ.â‡.A449 200 Aó£‹
299.à.«õ.ê£. ðFŠ¹Š ðE»‹ ð¡ºè ñ£†C»‹(Ü.ªê£).. 35.00
º¬ùõ˜ ªê. Þó£²
ªõ.â‡.447 200 Aó£‹
300.ªîCEJ¡ îIö£‚èŠ ð£ì™ Fó†´ .. 50.00
F¼.F.õ.ªîŒõCè£ñE
ªõ.â‡.446 300 Aó£‹

28
301. ð£óF Þ‰Fò£ (Ü.ªê£.) .. 40.00
º¬ùõ˜ Cô‹¹ ªê™õó£²
ªõ.â‡.444 300 Aó£‹
302.îIN™ M´î¬ô Þô‚Aò‹ ( Ü . ª ê £ . ) .. 20.00
º¬ùõ˜ è£. ªê™ôŠð¡
ªõ.â‡.442 200 Aó£‹
2002
303.I¼„êè®è‹ (ªñ£.Ë.ñ.ð.) .. 50.00
F¼.âv.ã.ð£ôA¼wíäò˜
ªõ.â‡.440 300 Aó£‹
304.îI› Ü¡¬ù (ñ.ð.) .. 65.00
ð‹ñ™ ê‹ð‰î ºîLò£˜
ªõ.â‡.438 300 Aó£‹
305.ªðKò£K¡ ð‡ð£†´Š ¹ó†C (Ü.ªê£.) .. 25.00
F¼.A.ióñE
ªõ.â‡.437 200 Aó£‹
306.. Work Book Spoken Tamil
306 .. 50.00
Dr.D.Renganathan
ªõ.â‡.436 300 Aó£‹
307.îQï£òè‹ Ü®è÷£K¡ ªê£Ÿªð£N¾èœ(ñ.ð.).. 40.00
àôèˆ îIö£ó£Œ„C GÁõù‹
ªõ.â‡.434 300 Aó£‹
308.ñ.ªð£.C.J¡ îI› à혾
à혾(( Ü . ª ê £ . ) .. 40.00
º¬ùõ˜ «ê¶Š 𣇮ò¡
ªõ.â‡.433 300 Aó£‹
309. ÜPMò™ ªî£N™¸†ð‚ è™M Þ¡¬øò ꉬî„
êõ£™èœ (Ü.ªê£.) .. 25.00
º¬ùõ˜ «ï£ò™
ªõ.â‡.432 200 Aó£‹
310.Vaisnavisam in Tamil Literature between the
310.
7th & 9th centuries .. 50.00
Mr.Indira Parthasarathy
ªõ.â‡.430 300 Aó£‹

29
311. ñ£÷M裂Q IˆFó‹ (ªñ£.Ë.ñ.ð.) . . 20.00
F¼.âv.âv.«îCè¡
ªõ.â‡.428 200 Aó£‹
312.²õ®ŠðFŠ¹ˆ Fø¡ ªî£°F 2 (ªî£.Ë.) . . 45.00
º¬ùõ˜ ê£.A¼†®ù͘ˆF, º¬ùõ˜ F.ñè£ô†²I
º¬ùõ˜ Å.G˜ñô£«îM, F¼.î.ÌIï£èï£î¡, (ðF)
ªõ.â‡.426 300 Aó£‹
313.²õ®ŠðFŠ¹ˆ Fø¡ ªî£°F 1 (ªî£.Ë.) . . 50.00
º¬ùõ˜ ê£.A¼†®ù͘ˆF, º¬ùõ˜ F.ñè£ô†²I
º¬ùõ˜ Å.G˜ñô£«îM, F¼.î.ÌIï£èï£î¡, (ðF)
ªõ.â‡.425 300 Aó£‹
314. ðöªñ£N ï£ÛÁ ªî½ƒ° ªñ£Nªðò˜Š¹.. 70.00
º¬ùõ˜ àñ£
ªõ.â‡.424 400 Aó£‹
315.îI› ï£õ™èO™ êºî£ò ñ£Ÿø‹(Ü.ªê£.).. 20.00
F¼.äê‚ Ü¼¬ñó£ü¡
ªõ.â‡.423 200 Aó£‹
316.APˆîõˆ îI› ï¬ìJò™ «ï£‚°(Ü.ªê£.).. 20.00
º¬ùõ˜ «ìM† Hóð£èó¡
ªõ.â‡.421 200 Aó£‹
317.îIöè ñèOKò™ (ªî£.Ë.) .. 80.00
º¬ùõ˜ Ü¡Qî£ñ² (ðF.)
ªõ.â‡.418 500 Aó£‹
318.CÁˆªî£‡ì˜ ï£ìè‹ (².ð.) .. 75.00
º¬ùõ˜ Þ.²‰îó͘ˆF (ðF.)
ªõ.â‡.416 500 Aó£‹
319.A Bunch of Essays on Tamil Literature
319. .. 30.00
Mr.P.N. Appuswami
ªõ.â‡.414 200 Aó£‹

2001

320.An Introduction to Religion and Philosophy


320.
- Tevaram and Tivviyappirapantam .. 200.00
Dr.R.Vijayalakshmy
ªõ.â‡.413 800 Aó£‹

30
321. Tamil Literature and Indian Philosophy .. 200.00
Dr.S.N.Kandaswamy
ªõ.â‡.409 900 Aó£‹
322. êîèˆ Fó†´ - II .. 55.00
º¬ùõ˜ Þó£«üvõK (ðF.)
ªõ.â‡.408 400 Aó£‹
323.êîèˆ Fó†´ - I .. 80.00
º¬ùõ˜ Þó£«üvõK (ðF.)
ªõ.â‡.407 500 Aó£‹
324.«ñ¬ô«ï£‚A™ îI›‚ èM¬î(Ü.ªê£.) .. 100.00
º¬ùõ˜ ð. ñ¼îï£òè‹
ªõ.â‡.405 600 Aó£‹
325.îIN™ Ýõíƒèœ ( ª î £ . Ë . ) .. 75.00
º¬ùõ˜ Ý.îêóî¡, º¬ùõ˜ F.ñè£ô†²I,
º¬ùõ˜ Å.G˜ñô£«îM,F¼.î.ÌIï£èï£î¡,
F¼.ªñ£.ñ¼îºˆ¶, F¼.Í.ðKñí¡. (ðF.)
ªõ.â‡.402 500 Aó£‹
326.²õ®„²ì˜ (ªî£.Ë.) .. 120.00
º¬ùõ˜ F.ñè£ô†²I, º¬ùõ˜ Å.G˜ñô£«îM,
F¼.î.ÌIï£èï£î¡. (ðF.)
ªõ.â‡.401 700 Aó£‹
327.àôèˆ îIö£ó£Œ„C GÁõù„ ²õ®-M÷‚è
܆ìõ¬í-4. .. 70.00
º¬ùõ˜ F.ñè£ô†²I (ðF.)
ªõ.â‡.400 400 Aó£‹
328.îI› Þô‚AòˆF™ âF˜è£ôMò™ .. 45.00
º¬ùõ˜ ê.Cõè£I
ªõ.â‡.399 300 Aó£‹
329.Üòôèˆ îI›‚ è¬ô Þô‚Aò„ êñè£ô„
ªê™ªïPèœ (ªî£.Ë.) .. 125.00
º¬ùõ˜ ï.è®è£êô‹ & º¬ùõ˜ ê.Cõè£I (ðF.)
ªõ.â‡.398 600 Aó£‹
330.Þ‰Fò M´î¬ô‚°ŠH¡ îINô‚Aò„
ªê™ªïPèœ (ªî£.Ë.) .. 55.00
º¬ùõ˜ ªê.p¡ô£ø¡v, º¬ùõ˜ °.ðèõF (ðF.)
ªõ.â‡.396 400 Aó£‹

31
331.Üöè¡ ªð¼ñ£œ è¬î (².ð.) .. 45.00
º¬ùõ˜ Å.G˜ñô£«îM (ðF.)
ªõ.â‡.394 300 Aó£‹
332. On Translating Tirukkural .. 50.00
Dr.V.Ramasamy
ªõ.â‡.392 300 Aó£‹
333. Translation Theory and Application .. 35.00
Dr.S.N.Kandaswamy
ªõ.â‡.391 900 Aó£‹
334. Sound Correspondences betweenTamil and Japanese..
..35.00
..35.00
Dr.Susumu Ohno
ªõ.â‡.390 200 Aó£‹
335. Social Life of the Tamils .. 70.00
Thiru S.Singaravelu
ªõ.â‡.389 400 Aó£‹
336. Narrinai Four Hundred (English Translation).... 175.00
Dr.Dakshinamurthy
õ.â‡.388 800 Aó£‹

2000
337. Four Long Poems from Sangam Tamil(ªî£.Ë.)..
(ªî£.Ë.)..30.00
(ªî£.Ë.)..3
ªõ.â‡.386 200 Aó£‹
338.ºˆó£ ó£þú‹ (ªñ£.ªð.ñ.ð.) . . 40.00
Mˆõ£¡ Þ.«è.ï«ìêê˜ñ£
ªõ.â‡.385 300 Aó£‹
339. Manimekalai (ªñ£.ªð.) .. 20.00
Madhaviah
ªõ.â‡.384 200 Aó£‹
340.ï£ô®ò£˜ Íôº‹ à¬ó»‹ ݃Aô
ªñ£Nªðò˜Š¹ì¡ (ªñ£.ªð.ñ.ð.) .. 90.00
Üùõóî Mï£òè‹Hœ¬÷
ªõ.â‡.383 600 Aó£‹
341.Indian Epistemology
341. .. 125.00
Dr.S.N.Kandaswamy
ªõ.â‡.375 500 Aó£‹

32
342.ðJôóƒè‚ èM¬îèœ (ªî£.Ë.) .. 18.00
º¬ùõ˜ ê.Cõè£I (ðF.)
ªõ.â‡.373 100 Aó£‹
343.îI› ï£ìè‹ «ïŸÁ‹ Þ¡Á‹ (ªî£.Ë.) . . 30.00
º¬ùõ˜ °.ðèõF (ðF.)
ªõ.â‡.372 300 Aó£‹
344.ªð.ï£.ÜŠ¹²õ£IJ¡ ÜPMò™ 膴¬óèœ
ªî£°F - 2 (ªî£.Ë.) .. 80.00
º¬ùõ˜ º.õ÷˜ñF (ðF.)
ªõ.â‡.371 500 Aó£‹
345.®½‹ «ñ¬ô èO½‹ îINò™ ÝŒ¾
(ªî£.Ë.) .. 75.00
º¬ùõ˜ °.ðèõF,º¬ùõ˜ ªê.p¡ ô£ø¡v (ðF.)
ªõ.â‡.370 400 Aó£‹
346.äŠð£Qò‚ è£î™ ð£ì™èœ .. 75.00
º¬ùõ˜ ñ«ù£¡ñE ꇺèî£v
ªõ.â‡.369 400 Aó£‹
347.Þ.ð.î.ñ. ÝŒ¾‚«è£¬õ - 1970 ªî£°F 3 .. 50.00
Cô‹¹ ªê™õó£², Üø«õ‰î¡ (ðF.)
ªõ.â‡.367 300 Aó£‹
348.Þ.ð.î.ñ. ÝŒ¾‚«è£¬õ - 1970 ªî£°F 2 .. 70.00
Cô‹¹ ªê™õó£², Üø«õ‰î¡ (ðF.)
ªõ.â‡.366 400 Aó£‹
349.Þ.ð.î.ñ. ÝŒ¾‚«è£¬õ - 1970 ªî£°F 1 . . 75.00
Cô‹¹ ªê™õó£², Üø«õ‰î¡ (ðF.)
ªõ.â‡.365 400 Aó£‹
350.Þ.ð.î.ñ. ÝŒ¾‚«è£¬õ - 1969 ªî£°F 2 .. 65.00
Cô‹¹ ªê™õó£², Üø«õ‰î¡ (ðF.)
ªõ.â‡.364 400 Aó£‹
351. Þ.ð.î.ñ. ÝŒ¾‚«è£¬õ - 1969 ªî£°F 1 .. 7 0 . 0 0
Cô‹¹ ªê™õó£², Üø«õ‰î¡ (ðF.)
ªõ.â‡.363 400 Aó£‹
352.Þó£ñ£òí‹ - «î£Ÿð£¬õ GöŸÃˆ¶ .. 125.00
º¬ùõ˜ º.Þó£ñ²õ£I
õ.â‡.360. 700

33
353.CôŠðFè£óˆF™ Þ¬ê„ ªê™õƒèœ .. 80.00
«êô‹ âv.ªêòô†²I
ªõ.â‡.359. 400Aó£‹
354.ÜóCù˜ W›ˆF¬ê„²õ®èœ Ëôèˆ îI›„
²õ®èœ M÷‚è ܆ìõ¬í ªî£°F 4 .. 110.00
º¬ùõ˜ Ý.îêóî¡,ªñ£.ñ¼îºˆ¶, Í.ðKñí¡ (ðF.)
ªõ.â‡.357. 600Aó£‹
355.ÜóCù˜ W›ˆF¬ê„²õ®èœ Ëôèˆ îI›„
²õ®èœ M÷‚è ܆ìõ¬í ªî£°F 3 .. 110.00
º¬ùõ˜ Ý.îêóî¡,ªñ£.ñ¼îºˆ¶, Í.ðKñí¡ (ðF.)
ªõ.â‡.356. 600Aó£‹

1999
356.F¼‚°øœ ÌóíLƒè‹Hœ¬÷
݃Aôªñ£Nªðò˜Š¹ì¡ .. 100.00
º¬ùõ˜ Þ.²‰îó͘ˆF (ðF.)
ªõ.â‡.351. 400Aó£‹
357.On Translation
357. (ªî£.Ë) .. 95.00
Dr.Valarmathi (Ed.)
ªõ.â‡.347 500 Aó£‹
358.Literary Criticism in Tamil and Sanskrit
358. .. 45.00
Dr.K.Meenakshi
ªõ.â‡.344 200 Aó£‹
359.ªê£ŸHøŠ¹ - åŠHò™ îI› Üèó£F(ñ.ð.).. 200.00
²õ£I ë£ùŠHóè£ê˜
ªõ.â‡.342. 1400Aó£‹
360.ÜóCù˜ W›ˆF¬ê„²õ®èœ Ëôèˆ îI›„
²õ®èœ M÷‚è ܆ìõ¬í ªî£°F - 2 .. 110.00
º¬ùõ˜ Ý.îêóî¡,ªñ£.ñ¼îºˆ¶, Í.ðKñí¡(ðF.)
ªõ.â‡.340. 600Aó£‹
361.HóFñ£ võŠù õ£êõîˆî‹ (ñ.ð.) .. 55.00
ýKýó ê£vFKò£˜
ªõ.â‡.339. 400Aó£‹
362.¹Fò ܬñ„êè‹ ¹K‰î ðEèœ .. 15.00
º¬ùõ˜ º.îI›‚°®ñè¡
ªõ.â‡.331. 100Aó£‹

34
363.Critical Studies in Kural
363. (ñ.ð.) .. 30.00
M.S.Purnalingam Pillai
ªõ.â‡.326 200 Aó£‹
364.Tamil India
364. (ñ.ð.) .. 40.00
M.S.Purnalingam Pillai
ªõ.â‡.325 200 Aó£‹

1998
365.ÜóCù˜ W›ˆF¬ê„²õ®èœ Ëôèˆ îI›„
²õ®èœ M÷‚è ܆ìõ¬í ªî£°F - 1 .. 110.00
º¬ùõ˜ Ý.îêóî¡,ªñ£.ñ¼îºˆ¶, Í.ðKñí¡ (ðF.)
ªõ.â‡.323. 600Aó£‹
366.àôèˆ îIö£ó£ŒC GÁõù„ ²õ® M÷‚è ܆ìõ¬í
ªî£°F 3 (ªñŒJò™ & ´Š¹øMò™) . . 70.00
º¬ùõ˜ F.ñè£ô†²I (ðF.)
ªõ.â‡.321. 400Aó£‹
367.àôèˆ îIö£ó£Œ„C GÁõù„ ²õ® M÷‚è
܆ìõ¬í ªî£°F - 2 (Þô‚Aò‹) .. 70.00
º¬ùõ˜ F.ñè£ô†²I(ðF.)
ªõ.â‡.320. 400Aó£‹
368.àôèˆ îIö£ó£Œ„C GÁõù„ ²õ® M÷‚è
܆ìõ¬í ªî£°F - 1 (Cˆî ñ¼ˆ¶õ‹) . . 75.00
º¬ùõ˜ F.ñè£ô†²I(ðF.)
ªõ.â‡.319. 500Aó£‹
369.Persona in Tolkappiyam
369. .. 50.00
Dr.Nirmal Selvamani
ªõ.â‡.314 300 Aó£‹
370.C¡ù¬í…꣡ è¬î (².ð.) .. 75.00
º¬ùõ˜ Å.G˜ñô£«îM (ðF.)
ªõ.â‡.313. 400Aó£‹
371.ð£EQJ¡ Üw죈Fò£J-îIö£‚è‹-ð°F 3.. 9 0 . 0 0
º¬ùõ˜ °.eù£†C
ªõ.â‡.306. 400Aó£‹
372.ð£EQJ¡ Üw죈Fò£J-îIö£‚è‹-ð°F 2.. 6 0 . 0 0
º¬ùõ˜ °.eù£†C
ªõ.â‡.305. 400Aó£‹

35
373.ð£EQJ¡ Üw죈Fò£J-îIö£‚è‹ -ð°F 1.. 9 5 . 0 0
º¬ùõ˜ °.eù£†C
ªõ.â‡.304. 400Aó£‹
374.ðóí˜(ñ.ð.) .. 85.00
«õƒèìó£ü§½ ªó†®ò£˜
ªõ.â‡.299. 400Aó£‹
375.ªõœO Mö£ ñô˜ .. 90.00
ªõ.â‡.278. 700Aó£‹

1997
376. A Grammar of Contemporary Literary Tamil . . 80.00
Dr.Pon.Kothandaraman
ªõ.â‡.269 400 Aó£‹
377.
377.Cilappatikaram (ªñ£.ªð.ñ.ð.) .. 100.00
Thiru V.R.Ramachandra Dikshitar
ªõ.â‡.267 600 Aó£‹
378.
378.Dedication (ªñ£.ªð.ñ.ð.) .. 25.00
S.P.Y.Surendranath Voegeli-Arya
ªõ.â‡.264 200 Aó£‹
379.Temple Chimes
379. (ªñ£.ªð.ñ.ð.) .. 20.00
S.P.Y.Surendranath Voegeli-Arya
ªõ.â‡.263 200 Aó£‹
380.Nala Venba
380. (ªñ£.ªð.ñ.ð.) .. 45.00
M.C.Langton
ªõ.â‡.262 300 Aó£‹
81.Six Long Poems From Sangam Tamil(ªñ£.ªð.ñ.ð.)..
3 81. (ªñ£.ªð.ñ.ð.).. 30.00
N.Raghunathan
ªõ.â‡.260 200 Aó£‹
382. (ªñ£.ªð.ñ.ð.)..
382.Kurinci-p-pattu-Mutollayiram(ªñ£.ªð.ñ.ð.).. 40.00
P.N.Appuswami
ªõ.â‡.259 200 Aó£‹
383.
383.Kuruntokai (ªñ£.ªð.ñ.ð.) .. 110.00
Dr.M.Shanmugam Pillai, David E.Ludden
ªõ.â‡.258 600 Aó£‹
384.Landscape And Poetry
384. (ñ.ð.) .. 50.00
Xavier S.Thani Nayagam
ªõ.â‡.257 300 Aó£‹

36
385.Tolkappiyam And Astadhyayi
385. .. 110.00
Dr.K.Meenakshi
ªõ.â‡.255 500 Aó£‹
386.îQï£òè Ü®è÷£K¡ ÞîNò™
õNˆ îI›ŠðE (Ü.ªê£.) .. 30.00
º¬ùõ˜ ð£.Þ¬øòóê¡
ªõ.â‡.246. 200Aó£‹

1995
387.ºˆî£ó‹ñ¡ è¬î (².ð.) .. 85.00
º¬ùõ˜ Å.G˜ñô£«îM (ðF.)
ªõ.â‡.226. 300Aó£‹
388.Silver Jubilee Special Lecture
388. (ªî£.Ë.) . . 60.00
Dr.R.Vijayalakshmi (Ed.)
ªõ.â‡.225 300 Aó£‹
389.Collected Papers of Thaninayagam Adigal(ªî£.Ë.)..
389. (ªî£.Ë.).. 100.00
ªõ.â‡.224 500 Aó£‹
390.Mysticism of Love in Saiva Tirumurais
390. .. 50.00
Dr.V.C.Sasivalli
ªõ.â‡.214 300 Aó£‹
391.â‡ðˆ¶ Í¡P™ îI› ð°F-2 (ªî£.Ë.) . . 30.00
º¬ùõ˜ Ü¡Qî£ñ²(ðF.)
ªõ.â‡.213. 200Aó£‹
392.The Contributions of the Tamils to Indian Culture:
392.
Vol.IV-Religion & Philosophy (ªî£.Ë.) . . 80.00
Dr.V.C.Sasivalli
ªõ.â‡.211 400 Aó£‹
393..The Contributions of the Tamils to Indian Culture:
393
Vol.III-Socio-Cultural Aspects (ªî£.Ë.) . . 90.00
Valarmathi (Ed.)
ªõ.â‡.210 500 Aó£‹
394.The Contributions of the Tamils to Indian Culture:
394.
Vol.II-Art & Architecture (ªî£.Ë.) . . 30.00
Dr.K.Bhagavathi (Ed.)
ªõ.â‡.209 200 Aó£‹

37
395.The Contributions of the Tamils to Indian Culture:
395.
Vol.I-Language & Literature (ªî£.Ë.) . . 18.00
Dr.K.Subbiah Pillai (Ed.)
ªõ.â‡.208 200 Aó£‹
396.â‡ðˆ¶ Í¡P™ îI› ð°F - 1(ªî£.Ë.) . . 47.00
º¬ùõ˜ Ü¡Qî£ñ² (ðF.)
ªõ.â‡.207. 400Aó£‹
397. CõAK °ñó êîè‹ (².ð.) .. 39.00
ªñŒ.ê‰Fó«êèó¡ (ðF.)
ªõ.â‡.206. 300Aó£‹
398.¹¶×˜„ ê‚èóõ˜ˆF Ü‹ñ£¬ù (².ð.) .. 27.00
ªñ£.ñ¼îºˆ¶ (ðF.)
ªõ.â‡.205. 200Aó£‹
399. °êôõ˜ ²õ£I è¬î (².ð.) .. 36.00
Þó£.õ²ñF (ðF.)
ªõ.â‡.203. 300Aó£‹
400.«î£†´‚è£K è¬î (².ð.) .. 28.00
º¬ùõ˜ õ.Üô«ñ½ (ðF.)
ªõ.â‡.201. 200Aó£‹

1994
401.àôèˆ îI› ñ£ï£†´‚ 膴¬óèœ Ü¬ì¾ . . 35.00
º¬ùõ˜ F.ñè£ô†²I
ªõ.â‡.199. 300Aó£‹
402.Selected Poems of Bharathidasan Translation:
402.
Tamil - Telugu (ªñ£.ªð.) .. 60.00
Dr.C.R.Sarma
ªõ.â‡.198 400 Aó£‹
403.Selected Poems of Bharathidasan Translation:
403.
Tamil - Kannadam (ªñ£.ªð.) .. 60.00
Mr.V.Pasumalai Arasu
ªõ.â‡.197 400 Aó£‹
404.Selected Poems of Bharathidasan Translation:
404.
Tamil - Malayalam (ªñ£.ªð.) .. 60.00
Dr.P.Padmanabhan Thampi-D.Ramakrishnan
ªõ.â‡.196 400 Aó£‹

38
405.Selected Poems of Bharathidasan Translation:
405.
Tamil - English (ªñ£.ªð.) .. 60.00
Dr.V.Murugan
ªõ.â‡.195 400 Aó£‹
406. A Comparative Study of Tamil and Japanese (Ü.ªê£.).. 15.00
(Ü.ªê£.)..15.00
Dr.Pon.Kothandaraman
ªõ.â‡.192 100 Aó£‹
407.èùè£H«ûè ñ£¬ô Føù£Œ¾ (Ü.ªê£.) . . 16.00
º¬ùõ˜ d.ì£‚ì˜ ïY‹b¡
ªõ.â‡.183. 200Aó£‹

1993
408.ì£‚ì˜ à.«õ.ê£. ªêš¬õ„ Å´õ£˜ ð£èõîŠ
ðFŠ¹ (Ü.ªê£) .. 30.00
º¬ùõ˜ «õ.Þó£.ñ£îõ¡
ªõ.â‡.178. 300Aó£‹

1992
409.ð¬ìŠ«ð£˜ Þô‚Aòƒèœ ( Ü . ª ê £ . ) .. 22.00
º¬ùõ˜ d.º.Üxñ™è£¡
ªõ.â‡.169. 200Aó£‹
410.Þô‚Aò„ C‰î¬ùò£÷˜ ®.â¡.«êû£êô‹(Ü.ªê£.)..
®.â¡.«êû£êô‹(Ü.ªê£.)..11 2 . 0 0
º¬ùõ˜ Ü.ï£.ªð¼ñ£œ
ªõ.â‡.164. 200Aó£‹

1991
411.Þô‚AòŠ ªð£¼† ð°Šð£Œ¾ .. 27.00
º¬ùõ˜ ê.Cõè£I
ªõ.â‡.157. 300Aó£‹

1989
412.A Tamil Reader Vol. I and Vol.II
412. .. 65.00
Dr.J.Vacek,Dr.S.V.Subramanian
ªõ.â‡.143 500 Aó£‹

39
1988
413.Chieftains of the Sangam Age
413. .. 20.00
Dr.K.D.Thirunavukkarasu
ªõ.â‡.141 200 Aó£‹
414.Tamilnadu-Bengal Cultural Relations ( ªî£.Ë.
414. ªî£.Ë.)) .. 3 5 . 0 0
Dr.A.N.Perumal,Dr.Ranganayaki Mahapatra
Dr.K.Subbiah Pillai (Ed.)
ªõ.â‡.137 400 Aó£‹
415. Thirukkural-The Daylight of the Psyche .. 25.00
C.Rajasingham
ªõ.â‡.136 300 Aó£‹
416. Tamil Verse in Translation .. 40.00
P.N.Appuswami
ªõ.â‡.131 400 Aó£‹
417.õ‡í‚è÷…CòŠ ¹ôõK¡ °ˆ¹ï£òè‹ ÝŒ¾¬ó
º¬ùõ˜ º.ÜŠ¶™èl‹ (Ü.ªê£.) . . 15.00
ªõ.â‡.129. 200Aó£‹

1986
418. Heritage of the Tamils-Education and Vocation(ªî£.Ë.).. 5 0 . 0 0
Dr.S.V.Subramanian, Mr.V.R.Madhavan (Ed.)
ªõ.â‡.123 500 Aó£‹
419. ñè£ñFŠ ð£õô˜ (Ü.ªê£.) .. 11.00
º¬ùõ˜ ªê.𲽺AJb¡
ªõ.â‡.122. 200Aó£‹
420. îI› ï£õ™èœ (ÜèóõK¬ê) (ªî£.Ë.).. 40.00
º¬ùõ˜ «õ.Yî£ô†²I (ðF.)
õ.â‡.116. 500Aó£‹
421.Tolkappiyam Phonology & Morphology An English
421.
Translation .. 25.00
Dr.D.Albert
ªõ.â‡.115 400 Aó£‹
422.â‡ðˆF󇮙 îI› (ªî£.Ë.) . . 90.00
º¬ùõ˜ ê.«õ.²ŠHóñEò¡,
º¬ùõ˜ ï.è®è£êô‹, º¬ùõ˜ Ü¡Qî£ñ²,(ðF.)
ªõ.â‡.113. 1200Aó£‹
²¼‚è M÷‚è‹

Ü.ªê£. - Üø‚è†ì¬÷„ ªê£Ÿªð£N¾


ªî£.Ë. - ªî£°Š¹ Ë™
².ð. - ²õ®Š ðFŠ¹
î.õ. - îIöPë˜ õK¬ê
ªñ£.ªð. - ªñ£Nªðò˜Š¹
ñ.ð. - ñÁðFŠ¹
ªñ£.Ë.ñ.ð. - ªñ£Nªðò˜Š¹Ë™ ñÁðFŠ¹
ªî£.°. - ªî£°Š¹‹ °PŠ¹‹
ðF. - ðFŠð£CKò˜/ðFŠð£CKò˜èœ
Ed. - Editor/Editors
ªõ.â‡. - ªõOf†´ â‡

°PŠ¹: ªî£¬èèœ õƒA õ¬óõ£è (Demand Draft)


INTERNATIONAL INSTITUTE OF TAMIL STUDIES
â¡ø ªðò¼‚° ÜÂŠðŠ ªðø«õ‡´‹.
ðíM¬ìò£è¾‹ (MO) ÜŠðô£‹.

Payment can be made by Bank Drafts payable in favour of the


INTERATIONAL INSTITUTE OF TAMIL STUDIES (CHENNAI)

LEARN TAMIL THROUGH COMPACT DISCS - Rs. 500.00


TAMIL ULAGAM - MULTIMEDIA - CD (2 Nos.)

°ö‰¬îèœ è¬ô‚è÷…Cò‹ 10 ªî£°Fèœ


2000 Aó£‹ T 35 $ 1200.00
îI› õ÷˜„Cˆ ¶¬øJ¡ W›‚裵‹
ªõOf´èÀ‹ àôèˆ îIö£ó£Œ„C GÁõùˆF™
A¬ì‚°‹
îI› ´ õóô£Á 𣇮òŠªð¼«õ‰î˜ è£ô‹ 500 Aó£‹ T28 80.00
°ø÷ºî‹ 700 Aó£‹ T 26 130.00
´¬ì¬ñò£‚èŠð†ì Ë™èœ
2012-2013
ÞîNò™ è¬ô 500 Aó£‹ T 36 170.00
â¡.M.è¬ôñE
ð£óFò£˜ 膴¬óèœ 500 Aó£‹ T37 180.00
²ŠHóñEò ð£óFò£˜
îI›Š ¹¬îò™ 300 Aó£‹ T 38 60.00
ð£Ö˜ è‡íŠð ºîLò£˜
ªð¼‹ð£í£ŸÁŠð¬ì, ð†®ùŠð£¬ô 300 Aó£‹ T 39 110.00
ó£.Þó£è¬õòƒè£˜
ܼíAKï£î˜ 400 Aó£‹ T 40 140.00
ªêƒè™õó£ò Hœ¬÷
ÜõÀ‹ Üõ‹ 300 Aó£‹ T 41 150.00
ï£ñ‚è™ èMë˜
Fò£ù‹ 300 Aó£‹ T 4 2 110.00
¹LΘ‚«èCè¡
«ê£ö˜ õóô£Á 500 Aó£‹ T 4 3 150.00
ñ£.Þó£êñ£E‚èù£˜
î£J¡ C¬ô 300 Aó£‹ T 44 60.00
ï£ó£ CòŠð¡
âù¶ ï£ìè õ£›‚¬è 500 Aó£‹ T 45 250.00
å÷¬õ ꇺè‹
M´î¬ôŠ «ð£K™ «ê¶ðFñ¡ù˜ 300 Aó£‹ T 4 6 90.00
âv.â‹.èñ£™
«õ¼‚° c˜ 300 Aó£‹ T47 110.00
ó£ü‹ A¼wí¡
è™A õ÷˜ˆî îI› 400 Aó£‹ T 4 8 60.00
Üñó˜ è™A
º«ê£LQ 400 Aó£‹ T 4 9 70.00
õ.ê£Iï£îê˜ñ£
GˆFô õ™L 400 Aó£‹ T 50 200.00
ï£.𣘈îê£óF
è÷ŠHó˜ ݆CJ™ îIöè‹ 500 Aó£‹ T51 80.00
ñJ¬ô YQ. «õƒèìê£I
ªñ£N åŠHò½‹ õóô£Á‹ 500 Aó£‹ T 52 100.00
ó£.YQõ£ê¡
«êó ñ¡ù˜ õóô£Á 300 Aó£‹ T 5 3 125.00
å÷¬õ ¶¬óê£IŠHœ¬÷
F™¬ôŠªð¼ƒ«è£J™ õóô£Á 400 Aó£‹ T 54 90.00
ñ£.ªõœ¬÷ õ£óíù£˜
܇í£M¡ 膴¬óèœ 500 Aó£‹ T 5 5 200.00
ÜPë˜ Ü‡í£
èMñE C.«îCò Mï£òè‹Hœ¬÷ 500 Aó£‹ T56 190.00
èMñE C.«îCò Mï£òè‹Hœ¬÷
F¼‚°øœ Üö°‹ ܬñŠ¹‹ 300 Aó£‹ T57 100.00
ê.î‡ì£ð£E «îCè˜
ïóC‹ñ õ˜ñ¡ 400 Aó£‹ T 5 8 170.00
ñJ¬ô YQ.«õƒèìê£I
ï.H„ê͘ˆF è¬îèœ 500 Aó£‹ T 5 9 250.00
ï£.H„ê͘ˆF
îI› à¬óï¬ì 300 Aó£‹ T 60 100.00
Ü.º.ðóñCõ£ù‰î‹
2014-2015
¹¶‚èM¬î «î£Ÿøº‹ õ÷˜„C»‹ 400 Aó£‹ T61 150.00
õ™L‚è‡í¡
Þ‰Fò è¬ô„ªê™õ‹ 300 Aó£‹ T 62 75.00
ªî£.°.ð£vèóˆ ªî£‡¬ìñ£¡
Þ†ô˜ 400 Aó£‹ T 63 150.00
ªõ. ê£Iï£î ê˜ñ£
Þô‚Aò‚ è¬ô 500 Aó£‹ T 6 4 200.00
Ü.ê.ë£ùê‹ð‰î¡
ÜPò «õ‡®ò 䋪𣼜 400 Aó£‹ T 6 5 80.00
Üóƒè YQõ£ê¡
ðFŸÁŠðˆ¶ 500 Aó£‹ T 66 250.00
å÷¬õ ¶¬óê£IŠHœ¬÷
F¼õ¼†ð£ C‰î¬ùèœ 400 Aó£‹ T67 160.00
è.ªõœ¬÷õ£óíù£˜
¹ó†Cò£÷˜ ªðKò£˜ 500 Aó£‹ T 68 130.00
ªï.¶.²‰îóõ®«õ½
îI›ªñ£N õóô£Á 300 Aó£‹ T 69 150.00
ªî.ªð£.eù£†C ²‰îóù£˜
îI¿‹ Høð‡ð£´‹ 300 Aó£‹ T70 80.00
ªî.ªð£.eù£†C ²‰îóù£˜
M´î¬ôŠ «ð£K™ îI› õ÷˜‰î õóô£Á
õóô£Á500 Aó£‹ T71 210.00
ñ.ªð£.Cõë£ù‹
àJ«ó£Mò‹ 200 Aó£‹ T72 120.00
F¼.ï£óí¶¬ó‚è‡í¡
«è£¬î CKˆî£œ 400 Aó£‹ T73 140.00
CôŠðFè£ó M¼‰¶ 400 Aó£‹ T74 120.00
ï.ê…êM
ð‡¬ìò îIö˜ ï£èK躋 ð‡ð£´‹ 400 Aó£‹ T75 150.00
ñ¬øñ¬ôò®èœ à¬óñE‚«è£¬õ 400 Aó£‹ T76 120.00
ñ¬øˆF¼ ñ¬øñ¬ôò®è÷£˜
îIö˜ «î£Ÿøº‹ ðóõ½‹ 400 Aó£‹ T77 100.00
è£.«è£M‰î¡
CÁè¬î‚ è÷…Cò‹ 800 Aó£‹ T78 500.00
¹¶¬ñŠHˆî¡
õ£ì£ñ™L 400 Aó£‹ T79 190.00
².꺈Fó‹
Þ¬÷ò˜ ÜPMò™ è÷…Cò‹
ñí¬õ ºvîð£ 500 Aó£‹ T 80 290.00
îI› Þô‚Aò õóô£Á 300 Aó£‹ T81 120.00
C.ð£ô²ŠHóñEò¡
ªî£™è£ŠHò‹ 300 Aó£‹ T 82 200.00
܇í£M¡ ð¬ìŠ¹èœ 800 Aó£‹ T 83 500.00
ÜPë˜ Ü‡í£
cF‚ è÷…Cò‹ 800 Aó£‹ T 8 4 340.00
¹ôõ˜ °ö‰¬î
õL¬ñ‚° ñ£˜‚è‹ 200 Aó£‹ T 8 5 60.00
õ.à.Cî‹ðóù£˜
èM.è£.º.ªûgŠ èM¬îèœ 600 Aó£‹ T 86 250.00
è£.º.ªûgŠ
CôŠðFè£ó‹ 800 Aó£‹ T87 500.00
ï.º.«õƒèìê£I 죘
õ™L‚è‡í¡ CøŠ¹„ CÁè¬îèœ 300 Aó£‹ T 88 120.00
õ™L‚è‡í¡
ñE«ñè¬ô 600 Aó£‹ T 89 300.00
ï.º.«õƒèìê£I죘
ªè£ƒ°ï£´ 500 Aó£‹ T 90 250.00
¹ôõ˜ °ö‰¬î
2016
ï£ò¡ñ£˜ õóô£Á 300 Aó£‹ T91 160.00
F¼.M.èLò£í²‰îóù£˜

44
ñ¬ø‰¶«ð£ù îI› Ë™èœ 400 Aó£‹ T 92 190.00
ñJ¬ô YQ.«õƒèìê£I
àôè ñîƒèÀ‹ êK‰î ꣋ó£xòƒèÀ‹ 200 Aó£‹ T93 70.00
C.H.CŸøó²
ÝŸøƒè¬óJQ«ô 300 Aó£‹ T 9 4 150.00
ó£.H.«ê¶ŠHœ¬÷
Üõœ HK¾ 200 Aó£‹ T 9 5 60.00
ªõ.ê£Iï£î ê˜ñ£
Cõ¡ 200 Aó£‹ T 96 60.00
ï.C.艬îò£˜ Hœ¬÷
ªñ£NJò™ 300 Aó£‹ T97 120.00
«ðó£. ì£‚ì˜ ó£.YQõ£ê¡
F¼‚«è£¬õò£˜ 500 Aó£‹ T 98 200.00
ê.î‡ìð£E «îCè˜
«õK™ ð¿ˆî ðô£ 300 Aó£‹ T 9 9 100.00
².꺈Fó‹
ð£óF è£ôº‹ 輈¶‹ 700 Aó£‹ T100 270.00
ªî£.º.C.ó°ï£î¡
õóô£ŸÁ‚ 裆Cèœ 300 Aó£‹ T101 60.00
å÷¬õ.¶¬óê£IŠHœ¬÷
àò˜îó‚ 膴¬ó Þô‚èí‹ 800 Aó£‹ T 102 300.00
ë£.«îõ«ïòŠ ð£õ£í˜
䃰ÁËÁ 1000Aó£‹ T 103 450.00
¹LΘ‚«èCè¡
óƒÃ¡ ó£î£ 300 Aó£‹ T 104 120.00
ÜPë˜ Ü‡í£
îI›‚裊Hòƒèœ 300 Aó£‹ T 105 130.00
A.õ£.üè‰ï£î¡
ð£óF‚°H¡ îI› à¬óï¬ì 300 Aó£‹ T 106 110.00
õ™L‚è‡í¡
ªñ£ý…ªê£-î«ó£ (Ü) C‰¶ªõO ï£èKè‹ 300 Aó£‹ T107 120.00
ì£‚ì˜ ñ£.Þó£êñ£E‚èù£˜
äõ˜ ó£ê£‚èœ è¬î 400 Aó£‹ T 108 160.00
õ£ùñ£ñ¬ô
«ðóPë˜ ªð…êI¡ H󣃂L¡ 500 Aó£‹ T 109 200.00
è£.܊𣶬ó
è£ô‰«î£Á‹ îIöè‹ 300 Aó£‹ T110 90.00
ð£«õ‰î˜ ð£óFî£ê¡
â‹.«è.Fò£èó£ü ð£èõî˜ F¬ó»‹-õ£›¾‹ 300 Aó£‹ T 111 120.00
M‰î¡

45
Ëôè‚è¬ô 400 Aó£‹ T 112 160.00
Ü.F¼ñ¬ô ºˆ¶ê£I
ñE«ñè¬ô ªõ‡ð£ 300 Aó£‹ T113 80.00
ð£«õ‰î˜ ð£óFî£ê¡
²°í ²‰îK 200 Aó£‹ T 114 60.00
ñ£Îó‹ ê.«õîï£òè‹ Hœ¬÷
ð£…ê£L êðî‹ ð£®ò ð£óF (õóô£Á)
(õóô£Á)800 Aó£‹ T115 400.00
ó£ü‹ A¼wí¡
2017
ê¡ ò£† ªê¡ - õ£›‚¬è õóô£Á 400 Aó£‹ T116 140.00
ªõ.ê£Iï£îê˜ñ£
«îCòˆ î¬ôõ˜ è£ñó£x 600 Aó£‹ T117 270.00
â¡.M.è¬ôñE
Þ÷ƒ«è£õ®èœ ò£˜? 800 Aó£‹ T118 460.00
ªî£.º.C.ó°ï£î¡
õ…Cñ£ ïèó‹ 300 Aó£‹ T119 100.00
ó£.ó£è¬õòƒè£˜
è¬íò£N‚ èù¾ 400 Aó£‹ T 120 140.00
è™A
ªè£ƒ° îIöè õóô£Á 400 Aó£‹ T 121 130.00
è£.܊𣶬ó
è‹ð‹ Cõ‹ M™L»‹ Cõ‹ 700 Aó£‹ T 122 310.00
Þó£ò.ªê£.
îI›‚ èì™ Þó£ò.ªê£. 300 Aó£‹ T123 100.00
ï.²Š¹ ªó†®ò£˜
F¼ë£ù ê‹ð‰î˜ õóô£Á 300 Aó£‹ T 124 100.00
è£.².Hœ¬÷
F¼õ£Ï˜ îôõóô£Á 500 Aó£‹ T 125 150.00
î‡ìð£E «îCè˜
¬îˆFƒèœ 300 Aó£‹ T 126 90.00
²‰îó ꇺè¡
ï£èìóC °ºîõ™L 500 Aó£‹ T127 160.00
ñ¬øñ¬ôò®èœ
è‹ð¡ ¹Fò 𣘬õ 700 Aó£‹ T 128 200.00
Ü.ê.ë£ùê‹ð‰î¡
âv.âv.ªî¡ùó² ï£õ™èœ 800 Aó£‹ T 129 440.00
âv.âv.ªî¡ùó²
êƒèËŸ 裆Cèœ 600 Aó£‹ T 130 210.00
A.õ£.üè‰ï£î¡
ñQîQ¡ ñèˆî£ù ê‚Fèœ 600 Aó£‹ T131 200.00
¹LΘ‚«èCè¡
C‰¶ªõOˆ îIö˜ 300 Aó£‹ T 132 70.00
ï.C.艬îò£ŠHœ¬÷

46
îI› Þô‚Aò õóô£Á 400 Aó£‹ T 133 140.00
ì£‚ì˜ ó£.YQõ£ê¡
ªîŠ«ð£-76 300 Aó£‹ T 134 80.00
ê£M
àñ˜èò£‹ 700 Aó£‹ T 135 250.00
ï£ó£.CòŠð¡
Þô‚èí„ C‰î¬ùèœ 300 Aó£‹ T 136 70.00
âv.¬õò£¹KŠHœ¬÷
êñíˆ îI› Þô‚Aò õóô£Á 300 Aó£‹ T11 37 90.00
ªî.ªð£.eù£†C²‰îóù£˜
eó£ èM¬îèœ 300 Aó£‹ T 138 110.00
eó£
2017-2018
ð£óFJ¡ ¹Fò ݈FÅ® 300 Aó£‹ T 139 110.00
Ü.YQõ£ê¡
19-Ý‹ ËŸø£‡®™ îI› Þô‚Aò‹ 400 Aó£‹ T 140 190.00
ñJ¬ô. YQ «õƒèìê£I
Þô‚Aò‚ 膴¬óèœ 200 Aó£‹ T 141 80.00
º.Þó£è¬õòƒè£˜
Þ¬êˆîI› 300 Aó£‹ T 142 100.00
F¼.è.ªõœ¬÷õ£óíù£˜
èù¾èO¡ ðô£ðô¡èœ 200 Aó£‹ T 143 70.00
¹LΘ‚ «èCè¡
å÷¬õò£˜ 200 Aó£‹ T 144 70.00
¹ôõ˜ è£.«è£M‰î¡
ðö‰îIö˜ ï£èKè‹ 200 Aó£‹ T 145 80.00
è£.²ŠHóñEò Hœ¬÷
¹è«ö‰F ï÷¡è¬î 200 Aó£‹ T 146 80.00
ó£.YQõ£ê¡
êƒèŠ ¹ôõ˜ ê¡ñ£˜‚è‹ 300 Aó£‹ T147 90.00
ê£I Cî‹ðóù£˜
²î‰FóŠ «ð£K¡ â¿„C‚ è÷‹ 300 Aó£‹ T 148 100.00
Üóƒè.YQõ£ê¡
îIöè‹ 400 Aó£‹ T 149 140.00
ï.C.艬îò£ŠHœ¬÷
ªî£™ Fó£Mì ªñ£N 致H®Š¹ 200 Aó£‹ T 150 80.00
²‰îó ꇺèù£˜
ªõO„êˆ¬î «ï£‚A.... 300 Aó£‹ T151 110.00
². 꺈Fó‹
¹¶¬ñŠHˆî¡ è¬îèœ Cô Mñ˜êùƒèÀ‹
MûñˆîùƒèÀ‹ 200 Aó£‹ T 152 360.00
ªî£.º.C.ó°ï£î¡

47
ºˆªî£œ÷£Jó‹ 500 Aó£‹ T 153 170.00
ï.²Š¹ªó†®ò£˜
Ü¡¹Š ðE‚° æ˜ Ü¡¬ù ªî«óê£ 200 Aó£‹ T 154 70.00
«è.H.côñE
è™M G¬ô 200 Aó£‹ T 155 70.00
ªêèió𣇮òù£˜
°ì° 300 Aó£‹ T 156 100.00
ã.«è.ªê†®ò£˜
ªôQ¡ õ£›Aø£˜ 200 Aó£‹ T157 50.00
ªï.¶.²‰îóõ®«õ½
ð£óFî£êQ¡ CÁè¬îèœ 300 Aó£‹ T 158 150.00
ð£óFî£ê¡
«è£¹ó bð‹ 400 Aó£‹ T 159 240.00
ï£.𣘈îê£óF
cF Ë™èœ 500 Aó£‹ T 160 200.00
ï.º.«õƒèìê£I 죘
ªñ£N õ÷‹ 200 Aó£‹ T161 80.00
è£.܊𣈶¬ó
ê¶óèó£F 500 Aó£‹ T 162 330.00
ióñ£ºQõ˜
Ü‡í£ «ð£ŸPò ªð¼ñ‚èœ 300 Aó£‹ T 163 150.00
ÜPë˜ Ü‡í£
îIö˜ F¼ñíˆF™ î£L 200 Aó£‹ T 164 50.00
ñ£.Þó£êñ£E‚èù£˜
õœÀõ‹ 400 Aó£‹ T 165 180.00
õ.²ð.ñ£E‚èù£˜

7Ýõ¶ àôèˆ îI› ñ£ï£†´‚ 輈îóƒè‚ 膴¬óˆ


ªî£°Š¹ (ªñ£gCò²)

Vol.1 English (Paper Pack) 1500 Aó£‹ T17 294.00


Vol.1 English (Deluxe) 1500 Aó£‹ T18 423.00
Vol.1 îI› (Paper Pack) 1500 Aó£‹ T19 215.00
Vol.1 îI› (Deluxe) 1500 Aó£‹ T2 0 335.00
ªê‰îI›„ ªê£ŸHøŠHò™ ÜèóºîL Þò‚èè
ªõOf´èœ àôèˆ îIö£ó£Œ„C
GÁõùˆF™ A¬ì‚°‹

Þó‡ì£‹ ñìô‹-ºî™ ªî£° (è) 1600Aó£‹ED4 300.00


Í¡ø£‹ ñìô‹-ºî™ ð£è‹ (ê-ê£) 1200Aó£‹ED5 300.00
Í¡ø£‹ ñìô‹-Þó‡ì£‹ ð£è‹ (C-Å) 1200Aó£‹ED6 300.00
Í¡ø£‹ ñìô‹-Í¡ø£‹ ð£è‹ (ªê-ªí÷) 900Aó£‹ED7 300.00
裋 ñìô‹-ºî™ ð£è‹ (î-î£) 1400Aó£‹ED8 300.00
裋 ñìô‹-Þó‡ì£‹ ð£è‹ (F-¶) 900Aó£‹ED9 300.00
裋 ñìô‹-Í¡ø£‹ ð£è‹(ªî-ªî÷)900Aó£‹ED10 300.00
ä‰î£‹ ñìô‹-ºî™ ð£è‹ (ï.ï£) 1600Aó£‹ED11 400.00
ä‰î£‹ ñìô‹-Þó‡ì£‹ ð£è‹ (G.c) 900Aó£‹ED12 400.00
ä‰î£‹ ñìô‹-Í¡ø£‹ ð£è‹ (¸-ªï÷) 1100Aó£‹ED13 400.00
ãö£‹ ñìô‹-ºî™ ð£è‹ (ñ-ñ£) 1600Aó£‹ED17 400.00
ãö£‹ ñìô‹-Þó‡ì£‹ ð£è‹ (I-Í) 1600Aó£‹ED18 400.00
ãö£‹ ñìô‹ -Í¡ø£‹ ð£è‹ (ªñ-ªñ÷)800Aó£‹ED19 400.00
â†ì£‹ ñìô‹-ºî™ ð£è‹ (ò-õ) ED20 400.00
1600Aó£‹ED20
â†ì£‹ ñìô‹-Þó‡ì£‹ ð£è‹ (õ£-i) 1200Aó£‹ED21 400.00
â†ì£‹ ñìô‹-Í¡ø£‹ ð£è‹ (ªõ.ªõ÷) 1000Aó£‹ED22 400.00
ðF«ù£ó£‹ ñìô‹ îI› ÜèóºîL õóô£Á 1600Aó£‹ED23 300.00
â‡.235/ã/2008,
ªðÁï˜

Ü¡¹¬ìf˜,
õí‚è‹.
î£ƒèœ «è†´œ÷ Ë™(èœ) Þ¼ŠH™ Þ™¬ô/ ðFõ…êL™
ªðø Ï. ÜŠð¾‹.

«ñ½‹, ÞŠð†®òL™ àœ÷ Ë™èO¡ «î¬õ‚°‚


W›‚°Pˆ¶œ÷õ£Á èí‚A†´ˆ ªî£¬èJ¬ùŠ ðíM¬ì Ü™ô¶
«è†¹‚ 裫꣬ô (M.O/D.D) õN International Institute of Tamil Studies
â¡ø ªðòK™ º¡ðíñ£è ÜŠHŠ ªðŸÁ‚ ªè£œ÷ô£‹.
ï¡P.
àôèˆ îIö£ó£Œ„C GÁõùˆFŸè£è,

Ü…ê™ ªêô¾ Mõó‹

* 嚪õ£¼ ËL¡ ªõOf†´ ⇵‚°Š ð‚èˆF™ ܉ËL¡


â¬ì °P‚èŠð†´œ÷¬î‚ è£íô£‹.
* 嚪õ£¼ 100 Aó£‹ â¬ì‚°‹ Ü…ê™ ªêô¾ Ï.1/-Ý°‹.
* ÜFèŠð†ê‹ å¼ ð£‚ªè†®™ 5 A«ô£ õ¬ó ÜŠðô£‹.
* 5 A«ô£ õ¬ó»œ÷ å¼ ð£‚ªè†´‚°Š ðFõ…ê™ ªêô¾
Ï.17/-Ý°‹ .
* 嚪õ£¼ ˽‚°‹ GÁõù‹  èN¾ 10 M¿‚裴 Ý°‹.
(GÁõù Ë™èÀ‚° ñ†´‹)
* Ë™è¬÷ º¡ðí‹ ÜŠHŠ ªðŸÁ‚ªè£œ÷ «õ‡´‹.
*M.H.H. F†ì‹ ï¬ìº¬øJ™ Þ™¬ô.
â´ˆ¶‚ 裆ì£è å¼ Ë½‚° M¬ô»ì¡ «ê˜ˆ¶ Ü…ê™
ªêô¾ èí‚W´ ªêŒ»‹ º¬ø
300 Aó£‹ â¬ì ªè£‡ì å¼ ËL¡ M¬ô Ï. 30/- â¡ø£™ GÁõù‹
 èN¾ Ï.3/-ä‚ èN‚è «õ‡´‹. H¡ ê£î£óí Ü…ê™ ªêô¾
Ï.3/-ä‚ Ã†ì «õ‡´‹. Þˆ¶ì¡ ðFõ…ê™ ªêô¾ Ï.17/-ä„ «ê˜ˆ¶‚
ªè£œ÷ «õ‡´‹. (Ï.30-3=27+3+17=Ï.47/-). âù«õ 300 Aó£‹
â¬ìªè£‡ì Ï.30/- M¬ô»œ÷ å¼ ËL¬ùŠ ðFõ…êL™
ªðø«õ‡´ªñ¡ø£™ Ï.47/- ÜŠð«õ‡´‹. Þšõ£Á «î¬õò£ù
˽‚°‚ èí‚W´ ªêŒ¶ àKò ªî£¬è ÜŠH Ë™è¬÷ àì‚°ì¡
ªðŸÁ‚ ªè£œ÷ô£‹.
àôèˆ îIö£ó£Œ„C GÁõùˆF™
ï¬ìªðÁ‹ õ°Š¹èœ

1. º¶è¬ôˆ îI› º¿«ïó‹ (M.A. Tamil) Þó‡ì£‡´


2. ÝŒMò™ G¬øë˜ îI› º¿«ïó‹ (M.phil Tamil) æ󣇴
3. º¬ùõ˜ ð†ì ÝŒ¾ îI› (Ph.D. Tamil) º¿«ïó‹,
{ ð°F «ïó‹
4. ²õ®Jò™ ð†ìò õ°Š¹ æ󣇴
5. îI› (èŸø™) ÜPºè õ°Š¹ Í¡Á ñ£î‹
6. îI› (èŸø™) CøŠ¹ õ°Š¹ ÝÁ ñ£î‹
7. F¼ñ‰Fóº‹ õ£›Mò½‹ ð†ìò õ°Š¹ æ󣇴
8. F¼õ£êè ë£ùè¬ôñE ð†ìò õ°Š¹ æ󣇴
9. ê¡ñ£˜‚è„ ªê‹ªð£¼†´E¾ àò󣌾
Þ¼‚¬è ð†ìò õ°Š¹ Þó‡ì£‡´

õ.
⇠޼‚¬èèœ ªð£ÁŠð£÷˜
1. ªî£™è£ŠHò˜ ÝŒM¼‚¬è º¬ùõ˜ Ü.êbw
2. F¼Íô˜ ÝŒM¼‚¬è º¬ùõ˜ F. ñè£ô†²I
3. ê¡ñ£˜‚è „ªê‹ªð£¼†´E¾
àò󣌾 Þ¼‚¬è F¼. ܼœï‰F Cõ‹
4. ð£«õ‰î˜ ð£óFî£ê¡ Þ¼‚¬è º¬ùõ˜ «è£.ð¡m˜ ªê™õ‹
5. ¬õíõ Þ¼‚¬è «î. eù£ ªô†²I, ê‰Fó¡
6. îI› ÞòŸ¬è ñ¼ˆ¶õ
ÝŒM¼‚¬è F¼. ÞóM
7. ÜèˆFò˜ ñ¼ˆ¶õ Þ¼‚¬è ñ¼. ÞóM„ê‰Fó¡
8. ðö‰îIö˜ õ£›Mò™
àò󣌾 Þ¼‚¬è ì£‚ì˜ èô£GF
TAMIL ULAGAM
Multimedia Package (CD) for Non-Tamils
Tamil Ulagam, the multimedia package is meant for
Tamils/Non-Tamils in India / Foreign countries who wish to learn
Tamil language. It offers for the first time a comprehensive auto-
instructional course both for the written Tamil and spoken Tamil.
It contains,
- Introduction
- Tamil sounds (Pronunciation clues are provided)
- Tamil scripts (with animation to learn the hand move
ment to practice script wirting)
- 20 Conversational lessons (both in written Tamil and
equivalent spoken Tamil. They are provided in translit
eration also)
- 5 narrative, poetic lessons (Tamil language, Tamilnadu,
poems from Sangam literature, news paper cuttings, prov
erbs - in written Tamil)
- Grammar including Sandhi rules (pertaining to the les
sons)
- Conversion rules (Written Tamil to Spoken Tamil)
- Exercises
- Language games
- Vocabulary (with English translation, grammatical notes
and cultural explanations)
This package has 2 CDs. The first one contains Introduction, Tamil
sounds, Tamil scripts and 1-12 Conversational lessons and the
second carries other lessons.
The Design: This package is designed in such a way that it inte-
grates all aspects of Tamil language to master in understanding,
speaking, reading and writing.
It is user friendly and interactive. It has multiple entries and exit
points with options and one is free to choose anyone or many as
per one’s requirement and interest.

Cost : Rs. 500/- DIRECTOR


JOURNAL OF TAMIL STUDIES
JOURNAL OF TAMIL STUDIES is a Quarterly , bi-lingual journal
with more emphasis on objective writing covering areas such as GRAM-
MAR, LITERATURE, COMPARATIVE LITERATURE, MUSIC,
DANCE, HISTORY, CULTURE, SCULPTURE, FOLKORE, TRANS-
LATION, TEXTUAL CRITICISM, LINGUISTICS, PHILOSOPHY
etc.
SUBSCRIPTION RATES
within India outside India
LIFE MEMBERSHIP Rs. 6000.00 U.S.$.200 or Rs. 12000.00
INSTITUTION MEMBERSHIP Rs. 8000.00 U.S.$. 250 or Rs. 15000.00
ANNUAL Rs. 400.00 U.S.$. 24 or Rs. 1400.00
SINGLE COPY Rs. 120.00 U.S.$ 7 or Rs. 400.00
* By enrolling yourself as a Life member / Institution member you will
be entitled to get all the available back volumes.
* Payment: International Money Order / Bank Drafts accepted in favor
of “THE JOURNAL OF TAMIL STUDIES”
ORDER FORM
From
.....................................................
.....................................................
.....................................................
To
The Editor-in-Chief.
JOURNAL OF TAMIL STUDIES,
International Institute of Tamil Studies
C.I.T.Campus, T.T.T.I. Post,
Chennai - 600 113. India
Sir,
I am willing to enroll myself as a Life Member/Institution Mem-
ber / Annual Member of your Journal of Tamil Studies. Therefore I
enclose herewith a Cheque / Draft for Rs/US $ ............ to enable me to
do so. Please forward all available issues of the Journal to the address
given below. Postal Charges will be paid by me.
.....................................
....................................
.....................................
Thanking you. Yours faithfully