Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM "ION MINCU" –

BUCURESTI
UNIVERSITÉ D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" / "ION MINCU" UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN
PLANNING
Strada Academiei 18–20, Telefon: (+40-21) 307.71.12, Fax: (+40-21) 307.71.09, COD 010014 - BUCURESTI, ROMANIA

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ

STUDII DE LICENȚĂ ȘI MASTER ÎN SISTEM INTEGRAT, 6 ANI, 360 DE CREDITE

An de studii VI / SP6-1 – Stagiu de practică profesională


ANEXA 1

CONVENŢIE DE STAGIU DE PRACTICĂPROFESIONALĂ

1. În conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, ale Legii 258/2007
privind practica elevilor şi studenţilor, şi ale Ordinului MECT nr. 3955 din 09/05/2008 privind aprobarea Cadrului
general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat şi a
Convenţiei-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de
masterat

Prezentul acord de desfăşurare a stagiului de practică profesională se încheie între:


 Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” – Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, sector
1, str. Academiei, nr. 18–20, Tel: (+40-21) 307.71.12, Fax: (+40-21) 307.71.09, reprezentată prin
prorector C.D.I.P.P. conf. dr. arh. Horia MOLDOVAN, în calitate de organizator de practică,
 Student arhitect………………………………………………., CNP…………………., nr. matricol
……………………….., tel……………….., e-mail…………………., înscris în anul de
studii…………… la Facultatea de Arhitectură din cadrul U.A.U.I.M. în calitate de practicant
şi
 …………………………………… (entitatea în cadrul căreia s-a desfăşurat stagiul de practică), cu
sediul în……………………………., tel………………, fax……………, e-mail…………………,
reprezentată legal prin ……………………………………., având ca domeniu principal de activitate
………… şi ca domeniu / domenii secundare de activitate……………………… în calitate de partener
de practică.

2. Responsabilităţile practicantului
 Practicantul are obligaţia ca pe durata derulării stagiului de practică să respecte programul de lucru stabilit şi să
execute activităţile specificate de tutore, în condiţiile respectării cadrului legal cu privire la volumul şi dificultatea
acestora.
 Pe durata stagiului, practicantul respectă regulamentul de ordine interioară al partenerului de practică. În cazul
nerespectării acestui regulament, conducătorul partenerului de practică îşi rezervă dreptul de a anula prezentul acord,
după ce în prealabil a ascultat punctul de vedere al practicantului şi al tutorelui şi a înştiinţat reprezentantul
organizatorului de practică (U.A.U.I.M.).
 Practicantul are obligaţia de a respecta normele de securitate şi sănătate în muncă pe care şi le-a însuşit de la
reprezentantul partenerului de practică înainte de începerea stagiului de practică.
 De asemenea, practicantul se angajează să nu folosească, în niciun caz, informaţiile la care are acces în timpul
stagiului despre partenerul de practică sau clienţii săi, pentru a le comunica unui terţ sau pentru a le publica, chiar
după terminarea stagiului, decât cu acordul respectivului partener de practică.

3. Responsabilităţile partenerului de practică


 Partenerul de practică va stabili un tutore pentru stagiul de practică, ale cărui obligaţii sunt menţionate în
portofoliul de practică.
 În cazul nerespectării obligaţiilor de către practicant, tutorele va contacta cadrul reprezentantul biroului de
practică din UAUIM, aplicându-se sancţiuni conform regulamentului.
 Înainte de începerea stagiului de practică, partenerul are obligaţia de a face practicantului instructajul cu privire
la normele de securitate şi sănătate în muncă, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Printre responsabilităţile sale,
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM "ION MINCU" –
BUCURESTI
UNIVERSITÉ D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" / "ION MINCU" UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN
PLANNING
Strada Academiei 18–20, Telefon: (+40-21) 307.71.12, Fax: (+40-21) 307.71.09, COD 010014 - BUCURESTI, ROMANIA

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ

STUDII DE LICENȚĂ ȘI MASTER ÎN SISTEM INTEGRAT, 6 ANI, 360 DE CREDITE

An de studii VI / SP6-1 – Stagiu de practică profesională


partenerul de practică va lua măsurile necesare pentru securitatea şi sănătatea în muncă a practicantului, precum şi
pentru comunicarea regulilor de prevenire asupra riscurilor profesionale.
 Partenerul de practică trebuie să pună la dispoziţia practicantului toate mijloacele necesare pentru dobândirea
competenţelor vizate.

4. Obiective ale stagiului de practică profesională, asumate de părţile semnatare.


Activitatea practică este o componentă esenţială a pregătirii universitare. Prin implicarea directă şi responsabilă în
activitatea profesională, într-un birou de arhitectură, antrepriză de construcţii, structură instituţională (sau departament
al acesteia), obiectivele formative fundamentale ale acestei etape de pregătire sunt:
- înţelegerea unora dintre problemele de natură juridică, procedurale, economice şi contractuale ale activităţii de
arhitect;
- aprofundarea unora dintre aspectele practice ale profesiei şi dobândirea de abilităţi specifice;
- conştientizarea rigorilor profesiei şi a responsabilităţilor pe care aceasta le implică;
- cunoaşterea unora dintre obligaţiile pe care le presupun relaţiile cu clientul şi cu autorităţile administrative,
precum şi a celor care decurg din raporturile patron-angajat (sau, după caz, alte relaţii similare de subordonare
ierarhică);
- formarea unor opţiuni profesionale realiste şi responsabile, în cunoștință de cauză, utile pentru integrarea
ulterioară pe piaţa muncii.

Prin prezenta, partenerul de practică numeşte ca tutore însărcinat cu respectarea condiţiilor de pregătire şi
dobândirea de către practicant a competenţelor profesionale planificate pentru perioada stagiului de practică
pe:
Arh./ Urb…………………………………………… având calitatea / funcţia de ……………….. în
cadrul…………………………….. (numele entităţii în cadrul căreia s-a desfăşurat stagiul de practică).

Perioada de desfășurare a stagiului: de la data de .…/…./…….. la data de .…/.…/……..

Organizator de practică, Practicant, Partener de practică.

U.A.U.I.M., Bucureşti stud. arh…………………… ……………………………...


Prorector C.D.I.P.P.
Conf. dr. arh. H. MOLDOVAN ………………………….. ……………………………...
(ştampila şi semnătura)
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM "ION MINCU" –
BUCURESTI
UNIVERSITÉ D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" / "ION MINCU" UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN
PLANNING
Strada Academiei 18–20, Telefon: (+40-21) 307.71.12, Fax: (+40-21) 307.71.09, COD 010014 - BUCURESTI, ROMANIA

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ

STUDII DE LICENȚĂ ȘI MASTER ÎN SISTEM INTEGRAT, 6 ANI, 360 DE CREDITE

An de studii VI / SP6-1 – Stagiu de practică profesională