Sunteți pe pagina 1din 6

Chestionar pentru examenul la disciplina Economia construcţiilor

pentru specialităţile FUA

1. Componenţa costului de deviz al lucrărilor de construcţii-montaj.


În dex costul este definit ca fiind suma de bani cheltuită pentru producerea
unui bun, efectuarea unei lucrări, prestarea unui serviciu.
Costul lucrărilor de construcţie-montaj este expresia bănească a consumului
de resurse (materiale, manoperă, utilaje de construcţii) necesare pentru
execuţia acestora, în condiţii organizatorice si tehnologice bine determinate.
Suma întreagă a cheltuielilor, determinată de deviz pentru construcţia
obiectului se numeşte costul de deviz sau investiţii capitale.
Costul de deviz al lucrărilor de construcţii-montaj____ cheltuieli directe
Cheltuieli de regie__________ % din cheltuieli directe
Beneficiu de deviz - % din suma cheltuielilor directe şi cheltuieli de regie.
Costul de deviz complet se determină prin formula: Cd= СD+ CI+BD+
Clim+TVA unde:
CD-costuri directe;
CI – cheltuieli indirecte (de regie);
BD- beneficiu de deviz;
Clim-cheltuieli limitate;
TVA- taxa pe valoare adaugată.
2. Componenţa cheltuielilor directe.
Cheltuielile directe sunt costurile legate nemijlocit de executarea proceselor
de construcţie şi cuprind:
 Costul de deviz al materialelor cuprinde cheltuielile legate de următoarele:
- procurarea de la furnizor a materialelor, articolelor, elementelor de
construcţii etc. utilizate pentru executarea lucrărilor de construcţii-
montaj, inclusiv, tarifele şi taxele vamale;
- transportarea materialelor pe şantierul de construcţii;
- ambalaj, rechizite;
- achiziţionarea-depozitarea materialelor;
- pierderile tehnologice şi de transport.
Valoarea resurselor materiale se determină pornind de la informaţia pe
care o deţine alcătuitorul privind preţurile pentru acest tip de cheltuieli.
Pentru întreprinderile de antepriză acestea sunt datele medii prin valoarea
efectivă a materialelor, elementelor şi articolelor (ţinând cont de
cheltuielile pentru transport până la depozitele obiectivului, inclusiv
pentru lucrările de încărcare-descărcare şi de cheltuielile pentru
achiziţionare-depozitare suportate de întreprinderea de antrepriză), care
se determină pe baza preţurilor de piaţă şi a tarifelor furnizorilor şi pe
baza datelor din evidenţă contabilă.
Cheltuielile de transport pot fi determinate luând în calcul datele efective
sau cele medii pe unitatea de măsură adoptată pentru materialul
transportat (pe m3, t, m2 etc.), în procente din valoarea materialelor, pe 1
t-km de încărcătură.
Cheltuielile de achiziţionare-depozitare se iau în calcul sub formă de
procente din valoarea materialelor şi sunt reglementate de CP L.01-07-
2012 Instrucţiuni privind determinarea valorii cheltuielilor de
achiziţionare-depozitare în construcţii. Fiecare întreprindere calculează şi
aprobă pentru sine o normă individuală de cheltuieli pentru achiziţionare-
depozitare, stabilită pe baza datelor din evidenţa contabilă. În caz de
necesitate, normele pot fi revizuite şi reaprobate, de regulă, o dată pe an.
În documentaţia de deviz şi de licitaţie elaborată la comanda
investitorului (devizul investitorului) valoarea resurselor materiale se va
determina pe baza:
- preţurilor de piaţă pentru materiale, articole şi elemente;
- tarifelor medii pentru transportul încărcăturilor;
- cheltuielilor de achiziţionare-depozitare.
Normele cheltuielilor de achiziţionare-depozitare se calculează în
procente din valoarea materialelor:
- pentru materiale de construcţii, tehnico-sanitare şi electrotehnice – 2%;
- pentru utilaje – 1,2 %;
- pentru construcţii metalice – 0,75 %.
Informaţia privind preţurile curente pentru resursele materiale folosite în
construcţii poate fi obţinută de la organele de statistică, din diferite
materiale informative publicate, de la fabricanţii de materiale.
Pentru obiectivele nescutite legal de taxa pe valoare adăugată (TVA) ,
valoarea materialelor, resurselor energetice, serviciilor de transport, altor
servicii achiziţionate se iau în calcul fără TVA.
Pentru obiectivele scutite legal de TVA valoarea materialelor, resurselor
energetice, serviciilor de transport, altor servicii achiziţionate se iau în
calcul ţinând cont de TVA.
 Salariul muncitorilor cuprinde salariul de bază al muncitorilor, nemijlocit
implicaţi în procesul de construcţie, diferite plăţi supimentare cu caracter de
compensare sau stimulare (pentru condiţii nocive, lucrul pe timp de noapte,
vechimea în muncă etc.), premii etc. Se determină în baza documentului
normativ CP L.01.02-2012, prin valoarea unei om-ore (1 h-om).
La elaborarea devizelor investitorilor cheltuielile pentru salarizare se
recomandă să se determine pornind de la salariul mediu lunar în ramura
Construcţii,fixat trimestrial de către Biroul Naţional de Statistică şi anunţat
în scrisorile informative de către Organul Naţional de Dirijare în Construcţii
 Cheltuielile legate de exploatarea utilajelor de construcţii se determină în
baza documentului normativ CP L.01.04-2012, prin valoarea unei utilaj-ore
(1 h-ut) pe tipuri de utilaje.
Costul 1 h-ut cuprinde:
- cheltuielile iniţiale (cheltuielile legate de amplasarea şi reamplasarea
utiliajelor pe şantier, montarea şi demontarea lor, amenajarea
construcţilor provizorii etc.);
- cheltuielile anuale (amortizări, modernizări, reparaţii capitale);
- cheltuielile de exploatare a utilajului (salariul persoanei ce deserveşte
utilajul, inclusiv CAO, combustibil, lubrifianţi, carburanţi, energia
electrică, piese de schimb, reparaţii curente etc.).
3) Cheltuielile indirecte – clasificarea şi calculul reprezintă
totalitatea costurilor legate de crearea condiţiilor pentru execuţia
construcţiilor, organizarea, administrarea şi deservirea acestora.
Calcularea costurilor indirecte de către fiecare unitate de execuţie
trebuie să se efectueze pe baza propriilor analize, pentru a
identifica factorii care au condus la creşterea cotei aferente
costurilor indirecte. Creşterea nejustificată a cotelor aferente
cheltuielilor de regie, în condiţiile de piaţă, poate conduce la
pierderea competitivităţii şi a licitaţiilor.
Costurile indirecte se stabilesc în mod indirect, în procente din
costurile directe şi sunt divizate în 4 capitole:
- cheltuielile generale şi administrative;
- cheltuielile pentru deservirea lucrărilor din construcţii;
- cheltuielile pentru organizarea de şantier;
- alte cheltuieli generale şi de antrepriză.
Norma cheltuielilor indirecte (de regie) se admite:
- pentru lucrările generale de construcţii -14,5% din cheltuielile directe;
- pentru lucrările privind montarea utilajelor tehnologice şi de electricitate-
76,0 % din salariul muncitorilor-constructorilor.
- pentru lucrările de reglare şi punere în funcţiune a utilajului -60% din
salariul muncitorilor-constructorilor.
Calculul cheltuielilor indirecte se reglementează de CP L.01.03-2012
Instrucţiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie la determinarea
valorii obiectivelor.
Normativul cheltuielilor indirecte ( Nci) se calculează ca raportul dintre
valoarea costurilor indirecte pentru perioada corespunzătoare a anului
precedent ( CIpr) şi valoarea costurilor directe pentru aceeaşi perioadă
(CD pr).
În devizele investitorului normativul cheltuielilor indirecte se aplică în
mărime medie pe ramura Construcţii.
4) Beneficiu de deviz – destinaţie şi calculul reprezintă suma
mijloacelor necesare pentru acoperirea unor cheltuieli generale ale
întreprinderii de antrepriză, care nu sunt incluse în costul lucrărilor, şi constituie
partea normată a valorii producţiei de construcţii (plata impozitelor, dezvoltarea
producţiei, modernizarea utilajelor, plata dobânzilor pentru folosirea creditelor
bancare etc.).
Beneficiul de deviz se stabileşte în mod indirect în procente din suma
costurilor directe şi indirecte.
Determinarea beneficiului de deviz se efectuează conform CP L.01.05-2012
Instrucţiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea
preţurilor la producţia de construcţii.
Norma beneficiu de deviz (Nbd) se calculează de către întreprinderea de antrepriză
ca raportul dintre valoarea beneficiului de deviz pentru perioada precedentă (BDpr)
şi preţul de cost (suma costurilor directe şi indirecte) al lucrărilor executate pentru
aceeaşi perioadă (PC pr): Nbd = (BDpr : PCpr) x 100%, (7.6)
Pentru sporirea competitivităţii sale pe piaţa lucrărilor şi serviciilor de construcţii,
întreprinderile de antrepriză trebuie să analizeze în permanenţă norma beneficiului
de deviz pentru a
reduce valoarea construcţiei şi a exclude cheltuielile neproductive.
În devizele investitorului norma beneficiului de deviz se include în mărime medie
pe ramura Construcţii.

3) Componenţa documentaţiei de deviz pentru lucrări de constricţii-


montaj.
Pentru determinarea costului de deviz al obiectivului de construcţii se întocmeşte
documentaţia de deviz, care face parte din cadrul documentaţiei de proiect pentru construcţii
(NCM A.07.02-2012, pct.6.2.12, 6.3.10, 6.4.6) [10].
Conform [10, pct.6.2.1, 6.3.1, 6.4.2], documentaţia de deviz se elaborează în cadrul
proiectului, dacă acest compartiment este prevăzut de tema tehnică de proiectare.
Documentaţia de proiect reprezintă materiale grafice şi părți scrise prin care sunt
determinate soluţii urbanistice, de sistematizare spaţială, arhitecturale, constructive,
tehnologice și alte soluţii tehnice.

4) Devize locale – destinaţie şi conţinutul.


Devize locale sunt documente de deviz primare, elaborate pentru determinarea costului de
deviz al unui complex de lucrări şi care se întocmesc astfel:
- fie pe categorii de lucrări şi cheltuieli pentru execuţia unei clădiri, construcţii sau
lucrărilor, pe baza listelor cu cantităţile de lucrări. Valoarea stabilită de devizele locale cuprinde
cheltuielile directe, cheltuielile de regie şi beneficiul de deviz (Formularul nr.7 din CP L.01.01-
2012);
- fie pe tipuri de resurse. La întocmirea devizelor locale de resurse, indicii de resurse de
acelaşi tip se însumează conform listelor respective cu cantităţile de lucrări în următoarea
consecutivitate: materiale, manoperă, utilaje de construcţii. Valoarea de deviz a lucrărilor se
determină conform formularului pentru devizul local de resurse (Formularul nr. 3 din CP
L.01.01- 2012).
În Formularul nr.3 şi Formularul nr.7, după ,,Totalul” se includ:
- contribuţiile la asigurările sociale şi medicale defalcate din cheltuielile pentru salarizarea
muncitorilor-constructori în mărimea stabilită de legislaţia în vigoare;
- cheltuielile de transport, în % din costul materialelor;
- cheltuielile de achiziţionare-depozitare, în % din costul materialelor;
- cheltuielile de regie din totalul cheltuielilor directe (pentru lucrările de montare şi reglare
demarare
– din cheltuielile pentru salarizare);
- beneficiul de deviz din totalul cheltuielilor directe şi cheltuielilor de regie.
5) Devize pe obiect – destinaţie şi întocmirea lor.
Deviz pe obiect este documentul ce determină costul de deviz al obiectului în întregime prin
însumarea datelor din devizele locale şi se elaborează conform Formularului nr.8 din CP
L.01.01-2012.
În afară de aceasta, în devizul pe obiect se mai calculează, printr-un rând aparte, cheltuielile
limitate şi TVA.
În cadrul devizului pe obiect este evidenţiată structura tehnologică a investiţiilor capitale.
Conform acestei structuri volumul total al investiţiilor este divizat astfel:
- cheltuieli pentru lucrările de construcţii;
- cheltuieli pentru lucrările de montaj;
- cheltuieli pentru utilaj, mobilă etc.;
- alte cheltuieli (costul lotului de teren, costul elaborării documentaţiei de proiect,cheltuielile
legate de obţinerea licenţei etc.).
6) Deviz general – destinaţie şi întocmirea lor.
Devizul general pentru execuţia clădirilor şi construcţiilor se întocmeşte conform
Formularului nr.9 din CP L.01.01-2012. În devizul general se includ, prin rânduri aparte,
totalurile pe devizele pe obiecte şi calculele pe tipuri de cheltuieli, precum şi se evidenţiază
structura tehnologică a investiţiilor.
În devizele generale pentru obiectivele de producere şi obiectivele civile mijloacele se
repartizează pe următoarele capitole:
1. Pregătirea terenului pentru construirea obiectivului.
2. Obiectivul investiţii de bază.
3. Obiecte auxiliare şi de deservire.
4. Obiecte energetice.
5. Obiecte de comunicaţii şi transport.
6. Construcţii inginereşti şi reţele exterioare (apă, canalizare, termice, gaze).
7. Amenajarea terenului.
8. Organizarea lucrărilor de construcţii.
9. Alte cheltuieli.
10. Întreţinerea direcţiei (supravegherea tehnică) a întreprinderilor (instituţiilor) în
construcţie.
11. Pregătirea personalului de exploatare.
12. Lucrări de proiectări, prospectări, controlul de autor, verificare/expertizare.
După totalul capitolelor 1-12 în devizul general printr-un rând aparte se include rezerva de
mijloace pentru cheltuielile neprevăzute destinată acoperirii cheltuielilor, care apar în procesul de
elaborare a documentaţiei de execuţie sau în procesul de construcţie ca rezultat al precizării
soluţiilor de proiect sau a condiţiilor de construcţie pe obiecte, prevăzute în proiectul aprobat.
Această rezervă se determină din totalul capitolelor 1-12, în mărime de 2% - pentru obiectivele
din sfera socială, de 3% - pentru obiectivele de producere.
7) Metoda de resurse la întocmirea documentaţiei de deviz.
Metoda de resurse poate fi utilizată în orice fază de elaborare a documentaţiei de proiect
pentru construcţii: studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuţie, proiect de execuţie şi
dă posibilitatea de a determina cu mare exactitate, în orice moment, valoarea obiectivelor de
investiţii, pornind de la preţurile curente ale resurselor materiale, energetice şi de manoperă.
Punerea în aplicare a metodei de resurse este reglementată de Hotărârea Guvernului RM
nr.1570 din 09.12.2002 (MO nr.170-172 din 13.12.2002).
8) Baza normativă în construcţii.
Drept bază normativă de deviz pentru formarea preţurilor în construcţii serveşte sistemul
documentelor naţionale de deviz, cum ar fi:
- normative în construcţii moldovene (NCM);
- coduri practice în construcţii (CP);
- indicatoare de norme de deviz (IND).
Conform NCM L.01.01-2012, sistemul de formare a preţurilor în construcţii constă din
următoarele normative de deviz:
 documente normative care conţin reglementări şi recomandări pentru determinarea
valorii obiectivelor de construcţii;
 norme de deviz pentru lucrările de construcţii, montaj, reparaţii, restaurare şi reglaredemarare,
care conţin norme de consum pentru manopera, exploatarea utilajelor de construcţii şi
pentru consumul de materiale stabilite pe unitatea de măsură;
 norme de deviz pentru cheltuieli de regie, beneficiu de deviz, cheltuieli de achiziţionare
depozitare, norme de deviz pentru construirea clădirilor şi construcţiilor speciale provizorii,
cheltuieli suplimentare pentru executarea lucrărilor pe timp friguros, pentru întreţinerea
serviciilor beneficiarului şi altele exprimate în procente.
9) Întocmirea listelor cu cantităţile de lucrări.
La întocmirea listelor cu cantităţile de lucrări, devizelor locale şi calculelor,
volumul lucrărilor se determină în baza documentaţiei de proiect (sau în baza
descrierii lucrărilor – pentru lucrările de reparaţie şi de restaurare) conform
normelor de deviz şi regulilor de calcul a volumelor de lucru.
10) Notiuni si clasificarea mijloacelor fixe.
11)Uzura mijloacelor fixe.
12) Notiuni si clasificarea mijloacelor circulante.
13) Conţinutul salariului de bază, sporuri şi stimulente.
14) Forme şi metode de salarizare.
15) Definirea şi posibilitatile de majorare a productivităţi
muncii.
16) Venitul din activitatea economico-financiară.
17) Profitul întreprinderii – esenţa şi calculul.
18) Rentabilitatea - noţiune şi modalitatea de calcul.
19) Noţiune despre investiţii,
20) Ciclul de viata al investiţiilor.
21) Sursele de finanţare a investiţiilor.
22) Valoarea banilor în timp.
23) Coeficienţii de actualizare.