Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE INCHIRIERE

Nr. .......................

1. PARTILE CONTRACTANTE:

1.1 ..................... SRL societate romana cu sediul in .........................., str.


............................Nr......................, Bl....................., Sc. ................., inregistrata la Registrul
Comertului sub nr. ........................., CUI: .................................., Cont
bancar: .............................................. deschis la ..........................., tel. ............................., ,
reprezentata de ..................., avand CI seria .............., nr............... in calitate de ............................,
denumita in continuare PRESTATOR/....................
si

1.2 ..................... SRL societate romana cu sediul in .........................., str.


............................Nr......................, Bl....................., Sc. ................., inregistrata la Registrul
Comertului sub nr. ........................., CUI: .................................., Cont
bancar: .............................................. deschis la ..........................., tel. ............................., ,
reprezentata de ..................., avand CI seria .............., nr............... in calitate de ............................,
denumita in continuare Beneficiar,

Au convenit la încheierea prezentului contract cu respectarea urmatoarelor clauze:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Prezentul contract are ca obiect stabilirea conditiilor generale de inchiriere a urmatoarelor
echipamente, asa cum sunt prezentate mai jos:
................................... - ......buc
Locul prestatiei (evenimentului)

3. VALOAREA CONTRACTULUI

3.1. Valoarea totala a prezentului contract este de ............. lei, suma ce reprezinta
contravaloarea serviciilor asigurate de SC ..................... si pe care Beneficiarul o va plati in contul
SC ..................... pana la data de ....................................

4. MODALITATI DE PLATA. CONDITII DE PLATA. PENALITATI CLAUZA


PENALA
4.1. Plata se va face astfel:

- Avans .........................., in termen de....... zile dupa semnarea contractului


si emiterea facturii fiscale;
- Diferenta ..................... lei, in termen de ............ zile de la finalizarea
evenimentului.
4.2. In cazul anularii de catre Beneficiar a evenimentului/serviciilor care face/fac obiectul
prezentului Contract, BENEFICIARUL intelege si se obliga sa plateasca valoarea integrala a
Contractului pentru prejudiciul cauzat PRESTATORULUI/ SC ..........................Srl , in
maximum 30 (treizeci) de zile de la data anularii evenimentului/ serviciilor.
4.3. In cazul in care BENEFICIARUL nu plateste PRESTATORULUI onorariul cuvenit la
termenul stabilit, conform Art. 4.1, intarzierea platii dupa termenul de scadenta va genera
penalitati de plata de catre BENEFICIAR in valoare de 1 % din suma restanta pe zi de
intarziere
4.4. Modificarea datei evenimentului la cererea Beneficiarului, in cazul in care echipamentul
este disponibil pentru reprogramare, este posibila cu plata de catre Beneficiar catre Prestator a
unei penalitati egale cu 50 % din valoarea onorariului pentru blocarea datei initiale.

5. OBLIGATIILE PARTILOR:

5.1 OBLIGATIILE PRESTATORULUI:

SC............................
- Se obliga sa livreze produsele inchiriate de Beneficiar in data de ................., pana la
ora ............... in locatia comunicata.
- Se obliga sa ridice produsele inchiriate de la locatia ............ in data de .......................
- Se obliga sa asigure intretinerea si buna functionare pentru produsele inchiriate pe perioada
inchirierii, prin prezenta unei echipe de ....... persoane pe toata durata evenimentului.

5.2 OBLIGATIILE Beneficiarului:

Beneficiarul .:
- Se obliga sa efectueze plata, conform art. 3 si 4 din prezentul contract;
- Se obliga sa asigure conditii de utilizare si pastrare; este raspunderea Beneficiarului pentru
eventuale deteriorari datorita folosirii inadecvate sau folosirii in alt scop decat cel pt care au fost
produse echipamentele inchiriate; este raspunderea Beneficiarului in cazul furtului produselor pe
perioada inchirierii.
- BENEFICIARUL are obligația să dețină toate autorizațiile, aprobările, acordurile, licențele,
documentatia, avizele și certificatele obligatorii, valabile, conforme si corespunzatoare necesare,
atât pentru organizarea și funcționarea activității societății acestuia, cât și pentru organizarea
evenimentului care face obiectul prezentului Contract. BENEFICIARUL are obligația de a organiza
și desfășura evenimentul stipulat în prezentul Contract in conditii de legalitate, permanentă
securitate și siguranță potrivit legislației incidente în vigoare. BENEFICIARUL este singurul
responsabil pentru organizarea si desfasurarea intregului eveniment stipulat in prezentul Contract,
orice acte sau fapte care ar putea aduce prejudicii de orice fel oricarui participant la eveniment sau
terte persoane in legatura cu evenimentul, cad in raspunderea exclusiva a BENEFICIARULUI,
PRESTATORUL fiind in acest sens, exonerat de orice fel de raspundere.
- BENEFICIARUL se obliga sa asigure si sa indeplineasca toate conditiile si masurile
necesare desfășurării optime, in siguranta si securitate a evenimentului. BENEFICIARUL se obliga
sa indeplineasca si sa respecte toate prevederile legale incidente și în conformitate cu cele mai bune
practici în domeniu, acționând ca un bun profesionist;
- In cazul nerespectarii sau a indeplinirii necorespunzatoare a oricarei obligatii sau clauze
asumate prin prezentul Contract, PRESTATORUL are dreptul sa solicite BENEFICIARULUI, pe
langa cele stipulate prin prezentul Contract, repararea integrala a prejudiciului cauzat.

6. SANCTIUNI

6.1 In cazul neplatii facturii emise de Sc ..............., in conformitate cu termenele stabilite,


Beneficiarul datoreaza o penalizare de 1 % pe zi de intarziere din valoarea sumelor neplatite.
6.2 In cazul in care produsele inchiriate sufera deteriorari majore, furt sau alte situatii care
impiedica utilizarea lor ulterioara, Beneficiarul se obliga sa plateasca contravaloarea remedierii
produselor sau, daca acest lucru nu este posibil, sa achite contravaloarea produselor respective;
SC .............................. va factura produsele respective si Beneficiarul va plati factura in termen de
15 zile lucratoare de la data facturii.

7. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

7.1 Prezentul contract este solutionat de dreptul roman.


7.2 In cazul oricaror dispute aparute intre partile contractante in legatura cu interpretarea,
executarea si/sau modificarea prezentului contract, se va incerca, in primul rand, rezolvarea lor pe
cale amiabila. In cazul in care acest lucru nu este posibil, competenta de solutionare va reveni
instantelor judecatoresti competente aflate pe raza sediului Prestatorului, dupa lege.

8. DURATA CONTRACTULUI
8.1. Prezentul contract intra in vigoare odata cu semnarea lui de catre ambele parti.
Contractul inceteaza la momentul la care partile isi vor fi indeplinit obligatiile, conform celor
prezentate mai sus.

9.INCETAREA CONTRACTULUI

9.1. Prezentul contract inceteaza prin :


- Ajungere la termen;
- Acordul partilor;
- Reziliere, in cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale.
9.2. Prevederile prezentului nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat
incetarea contractului

10. FORTA MAJORA

10.1.Forta majora, convenita ca fiind acel eveniment imprevizbil si de neinlaturat, care


impiedica una dintre parti sau partile sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin contract,
exonereaza de raspundere partea care o invoca in conditiile legii. Partea care invoca forta majora va
inmana celeilalte parti certificarea emisa de autoritatea competenta in maxim 48 de ore de la
obtinere. Daca durata confirmata a cazului de forta majora este mai mare de 10 zile, partile se vor
reuni in mod obligatoriu pentru a decide conditiile continuarii contractului sau rezilierea acestuia.
10.2. Exonerarea de raspundere opereaza numai pe durata existentei cazului de forta majora.
11. DISPOZITII FINALE

11.1 Partile convin ca reprezinta mijloc de proba, cu deplina forta juridica, orice
corespondenta prin fax/email, la numerele notificate in prezentul contract, insotita de confirmarile
de expediere-primire.
11.2 Orice modificare a prezentului contract se face prin act aditional semnat de ambele
parti,considerat ca fiind parte integranta in momentul semnarii.

Prezentul contract s-a incheiat astazi.................., in 2 exemplare, unul pentru Sc .....................,


unul pentru Beneficiar , fiecare avand valoare de original.

SC ………………… SRL SC .................... SRL

…………………… ........................
Administrator Administrator