Sunteți pe pagina 1din 9

O, preasfinte ?i �ntru tot l?udate, mare f?c?torule de minuni Nectarie, prime?

te
aceast? pu?in? rug?ciune de la noi, nevrednicii robii t?i, c?ci c?tre tine, ca la
un adev?rat izvor de t?m?duiri ?i grabnic folositor ?i ajut?tor preaminunat sc?p�nd
?i c?tre sf�nt chipul icoanei tale privind, cu lacrimi fierbin?i ne rug?m ?ie:
vezi, sfinte, durerile noastre, vezi s?r?cia ?i tic?lo?ia noastr?. Vezi r?nile
sufletelor ?i ale trupurilor noastre. Ne rug?m ?ie, Sfinte Ierarhe Nectarie, gr?be?
te de ne ajut? cu ne�ncetatele ?i sfintele tale rug?ciuni ?i ne sprijine?te pe noi,
robii t?i. Ia aminte la suspinele noastre ?i nu ne trece cu vederea pe noi, tic?lo?
ii ?i sc�rbi?ii, c? ?tim, sfinte al lui Dumnezeu, c? ?i dup? mutarea ta din via?a
aceasta trec?toare cine a n?zuit la ajutorul t?u ?i cu credin?? ?i s-a rugat nu a
r?mas neajutat. C? cine te-a chemat �ntru ajutor ?i nu l-ai auzit? Sau cine, �n
dureri fiind ?i alerg�nd spre ajutorul t?u, nu i-ai u?urat suferin?a?
Minunile ?i ajutorul t?u ne-au f?cut ?i pe noi, tic?lo?ii ?i sc�rbi?ii, s? te chem?
m s? ne vii �n ajutor. ?tim, o, alesule ierarh, de mul?imea t?m?duirilor pe care
le-ai f?cut, nou doctor f?r?-de-argin?i ar?t�ndu-te. Nu cunoa?tem nici suferin?? ?i
nici durere pe care s? nu le po?i alina.
Nu cunoa?tem nici o boal? c?reia tu s? nu �i po?i aduce t?m?duire, dar mai mult
dec�t at�t, nu numai c? ai t?m?duit boli despre care doctorii ziceau c? nu pot fi
t?m?duite, ci ?i pe mul?i bolnavi i-ai ajutat s? se �nt?reasc? �n credin?? ?i �n r?
bdare, ?i s? ia plat? de la Dumnezeu pentru osteneala lor.
�ngenunchind, ne rug?m ?ie, Sfinte Ierarhe Nectarie, ca s? te rogi pentru noi lui
Hristos, Cel Ce n-a trecut cu vederea rug?ciunile tale cele jertfelnice, ci te-a
�nt?rit ?i te-a primit �n cere?tile loca?uri.
C?tre Acela roag?-te, ca s? fim ?i noi ajuta?i ?i milui?i cu rug?ciunile tale, ?i
din pagube ?i necazuri izb?vi?i, ca s? binecuv�nt?m pe Dumnezeu Cel �n Treime l?
udat, totdeauna, acum ?i pururea ?i �n vecii vecilor. Amin!

* VIA?A BISERICII
o Editoriali?tii Bisericii
o Cuv�ntul ierarhului
o Puncte de vedere
o Reflec?ii
o Minuni - Vindecari - Vedenii
o Locuri de pelerinaj
o Catehism
o Documentar
o Interviu
o Reportaj
* FAMILIE
o C?s?torie
o Cresterea copiilor
o Stil de via??
* CUVINTE DUHOVNICE?TI
* �NTREAB? PREOTUL
* LITURGIC?
o Buchet de rug?ciuni
o Calendar ortodox
o Taine, ierurgii, slujbele Bisericii
o Iconografie
* BIBLIOTEC?
o Comentarii patristice
o Predici
o Conferin?e
o Articole teologice
o Tradi?ii
o Colinde
o Vie?ile p?rin?ilor
o Vie?ile sfin?ilor
o Dic?ionar
o Prezentare de carte
o Religie. ?tiin??. Filosofie
o Poezii
o Pateric
o Autori
o Tematic?
o Sinaxar alfabetic
o P?rin?i duhovnice?ti
o M?n?stiri
* MEDIA
o Radio
o TV
o Foto
o Video
o Audio
o Fluxuri de con?inut
* ?TIRI
o Biserica Ortodox? Rom�n?
o Educa?ie
o Ortodoxia �n lume
o Religia �n lume
o Social
*
o Acatiste
o Paraclise
o Canoane
o Rug?ciuni
o Calendar ortodox
o Maica Domnului
o Predici
o Nou pe site
o Persecu?ia cre?tinilor
o Sfintele Pa?ti
o Cr?ciun
o Liturgic?
o Iconografie
o M?n?stiri
Partea superioar? a formularului
Formular de c?utare
C?utare
Partea inferioar? a formularului
Acatistul Sf�ntului Acoper?m�nt al Maicii Domnului

Troparul, glasul al 4-lea


Ast?zi poporul cel binecredincios, luminat pr?znuind, umbri?i fiind prin venirea
ta, Maica lui Dumnezeu, ?i c?ut�nd c?tre prea cinstit? icoana ta cu umilin?? gr?im:
Acoper?-ne pe noi cu cinstitul t?u Acoper?m�nt, ?i ne scap? de tot r?ul, rug�nd pe
Fiul t?u, Hristos Dumnezeul nostru, s? m�ntuiasc? sufletele noastre.
Condac 1:
�mp?r?tesei celei alese mai �nainte de veci, �mp?r?tesei celei mai �nalte dec�t
toat? f?ptura cerului ?i a p?m�ntului, care a venit oarec�nd la rug?ciune �n
biserica cea din Vlaherne ?i se ruga pentru cei din �ntuneric, acesteia ?i noi, cu
credin?? ?i cu umilin??, �i serb?m Acoper?m�ntul ei cel luminos. Iar tu, ca ceea ce
ai putere nebiruit?, izb?ve?te-ne pe noi din toate nevoile, ca s? strig?m ?ie:
Bucur?-te, bucuria noastr?; acoper?-ne pe noi de tot r?ul cu cinstitul t?u Acoper?
m�nt!
Icos 1:
Mul?imea arhanghelilor ?i a �ngerilor, cu �naintemerg?torul, cu Teologul ?i cu
Soborul tuturor sfin?ilor, �mpreun? cu tine, �mp?r?teasa lor, st�nd �n biserica din
Vlaherne ?i ascult�nd rug?ciunile tale pentru toat? lumea, cu bucurie c�nt? ?ie:
Bucur?-te, bun?voin?a Tat?lui celui mai �nainte de veci,
Bucur?-te, �nc?pere preacurat? a lui Dumnezeu, a Fiului cel f?r? de ani,
Bucur?-te, locuin?? umbrit? de puterea Duhului Sf�nt,
Bucur?-te, mirare ne�ncetat? a cetelor �ngere?ti,
Bucur?-te, spaima cea grozav? a puterilor celor �ntunecate ale iadului,
Bucur?-te, ceea ce e?ti �nt�mpinat? �n v?zduh de Heruvimii cei cu ochi mul?i,
Bucur?-te, cea ale c?rei laude le c�nt? Serafimii cei cu c�te ?ase aripi,
Bucur?-te, preabunule Acoper?m�nt, c?ruia cu credin?? ne �nchin?m ?i noi, neamul
cre?tinesc,
Bucur?-te, bucuria noastr?; acoper?-ne pe noi de tot r?ul cu cinstitul t?u Acoper?
m�nt!
Condac 2:
Sf�ntul Andrei cu Epifanie, v?z�ndu-te �n biseric?, �n v?zduh, rug�ndu-te lui
Dumnezeu pentru cre?tini, au cunoscut c? e?ti Maica lui Hristos Dumnezeul nostru ?
i, c?z�nd la p?m�nt, cu credin?? s-au �nchinat sf�ntului t?u Acoper?m�nt, c�nt�nd:
Aliluia!
Icos 2:
�n?elegere ne�n?eleas? e?ti N?sc?toare de Dumnezeu Fecioar? �ntru ap?rarea
poporului ortodox; pentru aceasta vr?jma?ii no?tri nu se pricep c�t de puternic?
este rug?ciunea Maicii lui Dumnezeu; �ns? noi, bine?tiind atotputernica ta ap?rare,
cu umilin?? c�nt?m ?ie:
Bucur?-te cea preamilostiv?, m�ng�ierea tuturor celor sc�rbi?i ?i �mpov?ra?i,
Bucur?-te, pov??uitoarea neadormit? a tuturor celor orbi?i ?i r?t?ci?i,
Bucur?-te, ceea ce cu rug?ciunile tale degrab? potole?ti m�nia lui Dumnezeu, cea cu
dreptate pornit? asupra noastr?,
Bucur?-te, ceea ce cu atotputernic? amenin?area ta potole?ti patimile noastre cele
rele,
Bucur?-te, puternic? de?teptare a con?tiin?elor adormite,
Bucur?-te, cea prin care iadul suspin? ?i duhurile r?ut??ii tremur?,
Bucur?-te, cea prin care se deschid nou?, credincio?ilor, por?ile raiului,
Bucur?-te, bucuria noastr?; acoper?-ne pe noi de tot r?ul cu cinstitul t?u Acoper?
m�nt!
Condac 3:
Puterea Celui Prea�nalt umbre?te pe cei ce cu credin?? ?i cu evlavie scap? la
preaputernicul t?u Acoper?m�nt, c?ci numai ?ie, uneia, Preasf�nt? ?i Preacurat?
Maic? a lui Dumnezeu, s-a dat a �mplini toate cererile tale. Pentru aceasta,
credincio?ii de toate v�rstele te sl?vesc pe tine ?i pe Fiul t?u, c�nt�nd: Aliluia!
Icos 3:
Av�nd bog??ie de milostivire ne�mpu?inat?, tuturor, p�n? la marginile p?m�ntului,
le �ntinzi m�n? de ajutor, N?sc?toare de Dumnezeu Fecioar?. Bolnavilor le dai
vindecare, celor ce p?timesc alinare, orbilor vedere ?i tuturor le dai toate, fiec?
ruia dup? a lui trebuin??. Pentru aceasta cu mul?umire strig?m ?ie:
Bucur?-te, t?rie nesurpat? ?i ocrotirea tuturor cre?tinilor,
Bucur?-te, cea dint�i �nfrumuse?are a sfintelor loca?uri ?i altare,
Bucur?-te, �ngr?direa cea sigur? a tronurilor �mp?r?te?ti,
Bucur?-te, ajut?toare neadormit? a c?peteniilor de ora?e,
Bucur?-te, arhistrateg? nebiruit? a o?tilor cre?tine?ti,
Bucur?-te, oglind? sf�nt? a drept??ii pentru judec?torii cei nemitarnici,
Bucur?-te, minte des?v�r?it? a �nv???torilor,
Bucur?-te, binecuv�ntarea caselor ?i a familiilor evlavioase,
Bucur?-te, bucuria noastr?; acoper?-ne pe noi de tot r?ul cu cinstitul t?u Acoper?
m�nt!
Condac 4:
Fiind cuprin?i de viforul multor nevoi, N?sc?toare de Dumnezeu Fecioar?, tu ajut?-
ne nou?. ?i st�nd �naintea fe?ei altarului Domnului ?i ridic�nd m�inile tale,
roag?-te ca Domnul, �mp?ratul slavei, s? caute la nevrednica noastr? rug?ciune, ?i
s? asculte cererile celor ce cheam? numele t?u cel sf�nt ?i c�nt? Fiului t?u:
Aliluia!
Icos 4:
Auzit-a Domnul Dumnezeu pe Isus al lui Navi rug�ndu-se ?i a poruncit soarelui de a
stat p�n? ce a biruit asupra vr?jma?ilor lui. ?i acum Domnul Iisus aude rug?ciunile
tale, �mp?r?teas? aleas? a Duhului Sf�nt. Pentru aceasta ?i noi p?c?to?ii, n?d?
jduind la Acoper?m�ntul t?u, �ndr?znim a c�nta ?ie ca Maicii lui Dumnezeu:
Bucur?-te, cea luminat? de Soarele cel ve?nic, care ne luminezi pe noi cu Lumina
cea ne�nserat?,
Bucur?-te, ceea ce ai luminat tot p?m�ntul cu str?lucirea preacuratului t?u suflet,
Bucur?-te, ceea ce ai veselit toate cerurile prin cur??ia trupului t?u,
Bucur?-te, Acoper?m�ntul ?i p?strarea sfintelor loca?uri ale lui Hristos,
Bucur?-te, luminarea ?i �n?elep?irea p?storilor credincio?i ai Bisericii,
Bucur?-te, pov??uitoarea monahilor ?i a monahiilor care ne�ncetat slujesc lui
Dumnezeu,
Bucur?-te, lini?tea cea netulburat? a b?tr�nilor evlavio?i,
Bucur?-te, veselia cea tainic? a fecioarelor ?i a v?duvelor ce tr?iesc �n cur??ie,
Bucur?-te, bucuria noastr?; acoper?-ne pe noi de tot r?ul cu cinstitul t?u Acoper?
m�nt!
Condac 5:
V?z?torul de Dumnezeu, Moise, lupt�nd oarec�nd asupra lui Amalec, c�nd ridica
m�inile biruia Israel, iar c�nd le l?sa �n jos, atunci Amalec �nvingea. �ns?,
ajutat de cei ce-l sprijineau, a biruit pe vr?jma?i. Tu, �ns?, o, Maic? a lui
Dumnezeu, ridic�nd m�inile tale la rug?ciune c?tre Fiul t?u, de?i nesprijinit? de
nimeni, totdeauna biruie?ti pe vr?jma?ii cre?tinilor ?i e?ti scut nou?, celor ce
c�nt?m Fiului t?u: Aliluia!
Icos 5:
V?zutu-te-au pe tine cetele sfin?ilor, st�nd �n v?zduh, �n biserica din Vlaherne,
ridic�nd m�inile la rug?ciune c?tre Fiul t?u ?i Dumnezeu; iar arhanghelii cu
�ngerii c�ntau ?ie c�ntare de mul?umire. Deci, prin m�inile tale cele mai sfinte
dec�t ale lui Moise, �nt?re?te-ne ?i pe noi, cei ce cu umilin?? c�nt?m ?ie:
Bucur?-te, cea ale c?rei m�ini sunt ?inute la rug?ciune de �ns??i dragostea ?i
milostivirea ta cea c?tre noi,
Bucur?-te, c? �naintea ta nu pot s? stea vr?jma?ii no?tri v?zu?i ?i nev?zu?i,
Bucur?-te, ceea ce izgone?ti din ad�ncul sufletului nostru patimile ?i poftele cele
rele ?i spurcate,
Bucur?-te, ceea ce f?r? ardere ?ii pe m�inile tale focul cel dumnezeiesc al lui
Hristos, ?i pe noi cei reci ne aprinzi cu el,
Bucur?-te, aleas? �ncununare a celor ce, cu �ntreag? �n?elepciune, se lupt?
�mpotriva patimilor,
Bucur?-te, convorbirea cea de-a pururea cu cei ce se nevoiesc �n post ?i �n t?cere,
Bucur?-te, grabnic? ajut?toare a celor osteni?i de m�hnire ?i de �ntristare,
Bucur?-te, ceea ce ne dai harul umilin?ei ?i al r?bd?rii,
Bucur?-te, bucuria noastr?; acoper?-ne pe noi de tot r?ul cu cinstitul t?u Acoper?
m�nt!
Condac 6:
Propov?duitor al harului t?u celui ne�mpu?inat ?i al milelor tale s-a ar?tat
Sf�ntul Roman, dulce c�nt?torul, c�nd �n vis a primit de la tine o foaie de h�rtie
spre m�ncare, prin care �n?elep?indu-se, a �nceput a c�nta cu �n?elepciune �ntru
slava ta ?i a scris laude sfin?ilor, c�nt�nd cu credin??: Aliluia!
Icos 6:
Str?lucit-ai Fecioar? a lui Dumnezeu, din aurora drept??ii, Soarele cel adev?rat,
lumin�nd pe to?i cu �n?elepciune de la Dumnezeu Fiul t?u ?i aduc�nd la cuno?tin?a
adev?rului pe cei ce au credin?? ?i c�nt? ?ie:
Bucur?-te, ceea ce ai n?scut cu trup pe Hristos, puterea ?i �n?elepciunea
dumnezeiasc?,
Bucur?-te, ceea ce ai ru?inat �n?elepciunea cea de?art? a lumii acesteia ?i pe cei
orbi?i de d�nsa �i pov??uie?ti la calea m�ntuirii,
Bucur?-te, p?strarea dreptei credin?e ?i �nv???toarea dogmelor ortodoxe,
Bucur?-te, ceea ce tai eresurile ?i r?t?cirile cele pierz?toare,
Bucur?-te, ceea ce ?tii cele cu anevoie de prev?zut ?i la vreme le spui celor ce se
cuvine,
Bucur?-te, ceea ce ru?inezi pe cei mincino?i ?i prezicerile cele de?arte,
Bucur?-te, ceea ce �n ceasul nedumeririlor ne pui �n minte g�ndul cel bun,
Bucur?-te, ceea ce ne opre?ti de la deprinderile cele v?t?m?toare ?i de la poftele
cele rele.
Bucur?-te, bucuria noastr?; acoper?-ne pe noi de tot r?ul cu cinstitul t?u Acoper?
m�nt!
Condac 7:
Domnul atotv?z?torul ?i �ndelung-r?bd?torul, voind s? arate ad�ncul cel nem?rginit
al iubirii Sale de oameni, te-a ales pe tine pentru a fi Lui Maic? ?i te-a f?cut pe
tine cre?tinilor ap?r?toare nebiruit?. C? dup? judecata lui Dumnezeu, chiar de ar
fi cineva vrednic de os�nd?, totu?i, prin Acoper?m�ntul t?u cel puternic cap?t?
vreme de poc?in?? ?i c�nt?: Aliluia!
Icos 7:
Minunate a ar?tat Domnul faptele Sale �ntru tine, Preacurat? Maica Sa, c�nd s-a ar?
tat preaminunatul Acoper?m�nt �n m�inile tale, lumin�nd mai mult dec�t razele
soarelui ?i acoperind poporul ce era �n biserica din Vlaherne. Deci, v?z�nd ei
acest semn al milostivei tale ap?r?ri, cuprin?i de spaim? ?i de bucurie, to?i au
c�ntat ?ie:
Bucur?-te, Acoper?m�nt nef?cut de m�n?, care ca norul te-ai �ntins peste toat?
lumea,
Bucur?-te, ceea ce ai ?inut pe m�inile tale pe Fiul t?u ?i Arhiereul cel ve?nic,
Bucur?-te, c? prin aceasta ne ar??i mil? ?i har nou?, �n Biserica Ortodox?,
Bucur?-te, st�lp de nor care ne acoperi pe noi, credincio?ii, ferindu-ne de toate
ispitele ?i de smintelile lumii,
Bucur?-te, st�lp de foc care ne ar??i nou?, tuturor, calea m�ntuirii, chiar ?i �n
mijlocul �ntunecimii p?catelor,
Bucur?-te, v?dit? �nt?rire a credincio?ilor nevoitori,
Bucur?-te, �n?elep?ire tainic? a robilor lui Dumnezeu celor t?inui?i �n mijlocul
lumii,
Bucur?-te, ceea ce pe mine cel gol de fapte bune nu m? p?r?se?ti, ci cu Acoper?
m�ntul t?u ?i cu harul t?u m? miluie?ti,
Bucur?-te, bucuria noastr?; acoper?-ne pe noi de tot r?ul cu cinstitul t?u Acoper?
m�nt!
Condac 8:
Pe tine, ceea ce te-ai ar?tat din cer �n biserica din Vlaherne, �ngerii te-au
c�ntat, apostolii te-au pream?rit, Soborul ierarhilor ?i al cuvio?ilor ?i ceata
sfintelor femei te-au l?udat, �naintemerg?torul ?i cu Teologul s-au �nchinat, iar
poporul ce era �n biseric?, cu veselie, a c�ntat: Aliluia!
Icos 8:
Domnul, Cel ce st?p�ne?te toate cele de sus ?i cele de jos, v?z�ndu-Te pe tine,
Maica Sa, st�nd �n biseric? ?i cu umilin?? rug�ndu-te Lui, a zis: Cere, o, Maica
Mea, c? nu M? voi �ntoarce dinspre tine, ci voi �ndeplini cererile tale ?i voi
milui pe to?i care c�nt? ?ie:
Bucur?-te, chivot al Legii �ntru care se p?streaz? sfin?irea a tot neamul omenesc,
Bucur?-te, n?strap? preasf�nt? �ntru care se p?streaz? p�inea vie?ii ve?nice pentru
cei fl?m�nzi de dreptate,
Bucur?-te, vasule cu totul de aur, �ntru care s-a g?tit pentru noi Trupul ?i
S�ngele Mielului Dumnezeiesc,
Bucur?-te, ceea ce iei �n atotputernicele tale m�ini pe cei p?r?si?i de doctori,
Bucur?-te, ceea ce ridici din patul durerii pe cei sl?bi?i cu trupul, dar nu cu
duhul ?i cu credin?a,
Bucur?-te, ceea ce dai �n?elegere ?i lumin? celor ce sunt �ntuneca?i la minte,
Bucur?-te, ceea ce cu �n?elepciunea ta ne �mpiedici din calea cea rea a p?catelor ?
i a patimilor,
Bucur?-te, bucuria noastr?; acoper?-ne pe noi de tot r?ul cu cinstitul t?u Acoper?
m�nt!
Condac 9:
Toat? firea �ngereasc? �?i aduce laud?, pentru c? e?ti cu adev?rat Maica lui
Dumnezeu ?i ap?r?toarea tuturor celor ce se roag? ?ie. Tu, cu Acoper?m�ntul t?u cel
dumnezeiesc, pe cei drep?i �i vesele?ti, pe p?c?to?i �i aperi, pe cei din primejdii
�i izb?ve?ti ?i te rogi pentru to?i credincio?ii care c�nt?: Aliluia!
Icos 9:
Ritorii cei mult vorbitori ca ni?te pe?ti f?r? de glas nu se pricep cum s? laude
dup? vrednicie praznicul cel mare al preacinstitului t?u Acoper?m�nt, c?ci toate
cele gr?ite de d�n?ii nu sunt �n stare nici a num?ra �ndur?rile tale. Dar noi, v?
z�nd nenum?ratele tale binefaceri, cu bucurie c�nt?m ?ie:
Bucur?-te, ceea ce ne p?ze?ti de molim? ?i de bolile cele aduc?toare de moarte,
Bucur?-te, ceea ce p?ze?ti ora?ele ?i satele de cutremurul cel n?praznic al p?
m�ntului,
Bucur?-te, ceea ce cu m�n? tare ne izb?ve?ti pe noi din rev?rsarea apelor ?i din
cufundare,
Bucur?-te, ceea ce cu roua rug?ciunilor tale ne izb?ve?ti pe noi de arderea
focului,
Bucur?-te, ceea ce ne scapi de foametea cea duhovniceasc?, hr?nindu-ne cu p�inea
vie?ii,
Bucur?-te, ceea ce aba?i de la capul nostru loviturile fulgerului ?i ale tr?
snetului,
Bucur?-te, ceea ce ne m�ntuie?ti pe noi de n?v?lirea celor de alt neam ?i de uciga?
ii cei t?inui?i,
Bucur?-te, ceea ce prin pace ?i prin dragoste ne izb?ve?ti de vr?jma?ii cei de o
credin?? cu noi ?i de vr?jm??ia casnic?,
Bucur?-te, bucuria noastr?; acoper?-ne pe noi de tot r?ul cu cinstitul t?u Acoper?
m�nt!
Condac 10:
Vr�nd s? m�ntuiasc? neamul omenesc din �n?el?ciunea vr?jma?ului, Domnul cel iubitor
de oameni te-a d?ruit pe tine s? fii Maic? nou?, p?m�ntenilor. Tu s? fii nou?
ajutor, acoper?m�nt ?i scutire, celor �ntrista?i m�ng�iere, celor m�hni?i bucurie,
celor asupri?i ap?r?toare ?i s? sco?i din ad�ncul p?catelor pe to?i care c�nt?:
Aliluia!
Icos 10:
Preasf�nt? �mp?r?teas?, cu �ngerii stai �mpreun? ?i te rogi zic�nd: ��mp?rate
ceresc prime?te pe tot omul ce se roag? ?ie ?i cheam? numele meu �ntru ajutor, ca
s? nu plece nimeni de la fa?a mea neajutat ?i neascultat�. Aceast? rug?ciune
auzind-o adunarea sfin?ilor cu mul?umire strig? ?ie:
Bucur?-te, ceea ce d?ruie?ti cu roade binecuv�ntate pe cei ce lucreaz? cu
dreptate ?i cu inim? curat?,
Bucur?-te, ajut?toarea ?i r?spl?tirea tuturor celor ce fac negu??torie cu dreptate,
Bucur?-te, mustrarea tuturor c?lc?torilor de jur?m�nt ?i a celor ce agonisesc cu
nedreptate,
Bucur?-te, grabnic? ajut?toare celor ce sunt �n primejdii pe uscat ?i pe ape,
Bucur?-te, ceea ce vesele?ti cu roadele credin?ei pe p?rin?ii cei f?r? de copii,
Bucur?-te, hr?nitoarea cea nev?zut? a celor s?rmani,
Bucur?-te, ap?r?toarea cea tare a celor ce sunt robi?i ?i izgoni?i,
Bucur?-te, �ngrijitoarea cea neadormit? a celor ce sunt �n leg?turi ?i �n temni?e,
Bucur?-te, bucuria noastr?; acoper?-ne pe noi de tot r?ul cu cinstitul t?u Acoper?
m�nt!
Condac 11:
C�ntarea noastr? cea cu umilin?? auzind-o, ia aminte la smerita noastr? rug?ciune,
N?sc?toare de Dumnezeu Fecioar?, c? pe tine te rug?m: Nu trece cu vederea glasul
robilor t?i. La tine n?zuim �n n?paste, �n m�hniri ?i �n necazurile noastre ?i
�naintea ta st�nd, cu lacrimi ne rug?m ?i c�nt?m: Aliluia!
Icos 11:
F?clie primitoare de lumin? v?z�ndu-te pe tine la rug?ciune �n v?zduh, �n biserica
din Vlaherne, poporul ce era de fa?? a strigat: �De unde este nou? aceasta ca s?
vin? Maica Domnului nostru aici?�. Iar Sf�ntul Andrei cu Epifanie cu smerenie c?tre
tine se rugau zic�nd:
Bucur?-te, d?t?toarea cea f?r? de zavistie a tuturor darurilor celor p?m�nte?ti ?i
suflete?ti,
Bucur?-te, credincioas? mijlocitoare a p?c?to?ilor celor ce pun �nceput de poc?
in??,
Bucur?-te, pururea �mpreun? ajut?toare a celor ce se lupt? �mpotriva patimilor ?i a
curselor diavole?ti,
Bucur?-te, nev?zut? �mbl�nzire a st?p�nilor tirani ?i cu n?rav de fiar?,
Bucur?-te, odihn? ?i bucurie tainic? a robilor bl�nzi ?i primitori,
Bucur?-te, lini?tea preadorit? a c?s?tori?ilor credincio?i,
Bucur?-te, grabnic? ?i f?r? suferin?? dezlegare a maicilor n?sc?toare de prunci,
Bucur?-te, Maic?, ajut?toarea noastr? �n ceasul sf�r?itului nostru,
Bucur?-te, bucuria noastr?; acoper?-ne pe noi de tot r?ul cu cinstitul t?u Acoper?
m�nt!
Condac 12:
Harul cel dumnezeiesc cere-l nou? de la Fiul t?u ?i Dumnezeul nostru. �ntinde nou?
m�n? de ajutor. Dep?rteaz? de la noi pe tot vr?jma?ul ?i potrivnicul. �mpac? via?a
noastr? ca s? nu pierim cumplit ?i f?r? de poc?in?? ?i prime?te-ne �n s?la?ele cele
ve?nice, ocrotitoarea noastr?, ca bucur�ndu-ne s? c�nt?m: Aliluia!
Icos 12:
C�nt�nd puternicul t?u Acoper?m�nt, te l?ud?m ca pe o mare solitoare a noastr? ?i
ne �nchin?m ?ie, ceea ce te rogi pentru cre?tini. Noi credem ?i n?d?jduim c? vei
cere de la Fiul t?u ?i Dumnezeul nostru bucuria cea vremelnic? ?i cea ve?nic?,
pentru noi to?i, cei ce cu dragoste c�nt?m ?ie:
Bucur?-te, tare ap?r?toare a toat? lumea,
Bucur?-te, sfin?irea tuturor stihiilor cere?ti ?i p?m�nte?ti,
Bucur?-te, binecuv�ntarea tuturor timpurilor anului,
Bucur?-te, c?lcarea curselor ?i ispitelor ce vin de la trup, de la lume ?i de la
diavolul,
Bucur?-te, preaputernic? �mp?care a celor �nvr?jbi?i,
Bucur?-te, ceea ce te �nduri de cei dispre?ui?i ?i lep?da?i,
Bucur?-te, ceea ce ridici din groapa pierz?rii pe cei dezn?d?jdui?i,
Bucur?-te, bucuria noastr?; acoper?-ne pe noi de tot r?ul cu cinstitul t?u Acoper?
m�nt!
Condac 13:
O, preac�ntat? St?p�n?, Preacurat? Fecioar?, N?sc?toare de Dumnezeu, la tine ridic
ochii sufletului ?i ai trupului meu; c?tre tine �ntind m�inile mele cele slabe ?i
din ad�ncul inimii strig ?ie: Caut? la credin?a ?i la umilin?a sufletului meu.
Acoper?-m? cu atotputernicul t?u Acoper?m�nt ?i m? izb?ve?te de toate nevoile; iar
�n ceasul sf�r?itului meu s? stai l�ng? mine, o, �ntru tot bun? St?p�n?, ?i s? m?
izb?ve?ti de chinurile cele g?tite pentru p?catele mele, ca, m�ntuindu-m?, pururea
s? c�nt: Aliluia!(Acest Condac se zice de trei ori).
Apoi se zice iar??i Icosul �nt�i: Mul?imea Arhanghelilor... ?i Condacul �nt�i: �mp?
r?tesei celei alese...
Icos 1:
Mul?imea arhanghelilor ?i a �ngerilor, cu �naintemerg?torul, cu Teologul ?i cu
Soborul tuturor sfin?ilor, �mpreun? cu tine, �mp?r?teasa lor, st�nd �n biserica din
Vlaherne ?i ascult�nd rug?ciunile tale pentru toat? lumea, cu bucurie c�nt? ?ie:
Bucur?-te, bun?voin?a Tat?lui celui mai �nainte de veci,
Bucur?-te, �nc?pere preacurat? a lui Dumnezeu, a Fiului cel f?r? de ani,
Bucur?-te, locuin?? umbrit? de puterea Duhului Sf�nt,
Bucur?-te, mirare ne�ncetat? a cetelor �ngere?ti,
Bucur?-te, spaima cea grozav? a puterilor celor �ntunecate ale iadului,
Bucur?-te, ceea ce e?ti �nt�mpinat? �n v?zduh de Heruvimii cei cu ochi mul?i,
Bucur?-te, cea ale c?rei laude le c�nt? Serafimii cei cu c�te ?ase aripi,
Bucur?-te, preabunule Acoper?m�nt, c?ruia cu credin?? ne �nchin?m ?i noi, neamul
cre?tinesc,
Bucur?-te, bucuria noastr?; acoper?-ne pe noi de tot r?ul cu cinstitul t?u Acoper?
m�nt!
Condac 1:
�mp?r?tesei celei alese mai �nainte de veci, �mp?r?tesei celei mai �nalte dec�t
toat? f?ptura cerului ?i a p?m�ntului, care a venit oarec�nd la rug?ciune �n
biserica cea din Vlaherne ?i se ruga pentru cei din �ntuneric, acesteia ?i noi, cu
credin?? ?i cu umilin??, �i serb?m Acoper?m�ntul ei cel luminos. Iar tu, ca ceea ce
ai putere nebiruit?, izb?ve?te-ne pe noi din toate nevoile, ca s? strig?m ?ie:
Bucur?-te, bucuria noastr?; acoper?-ne pe noi de tot r?ul cu cinstitul t?u Acoper?
m�nt!
Rug?ciuni c?tre Maica Domnului
O, Preacurat? Maic? a Domnului, a puterilor de sus, �mp?r?teasa cerului ?i a p?
m�ntului, atotputernic? ap?r?toare ?i t?rie a noastr?, prime?te aceast? c�ntare de
laud? ?i de mul?umire de la noi, nevrednicii robii t?i. �nal?? rug?ciunile noastre
la tronul lui Dumnezeu ?i Fiul t?u, ca s? fie milostiv nedrept??ilor noastre. S?
adauge harul S?u tuturor celor ce cinstesc preacinstit numele t?u ?i cu credin?? ?i
cu dragoste se �nchin? f?c?toarei de minuni icoanei tale. C? nu suntem vrednici s?
fim milui?i de D�nsul, dac? tu, St?p�n?, nu-L vei milostivi asupra noastr?. ?ie
toate sunt cu putin?? de la D�nsul ?i pentru aceasta n?zuim la tine, c? e?ti
acoperitoarea noastr? ?i grabnic? ajut?toare.
Auzi-ne pe noi, cei ce ne rug?m ?ie; ocrote?te-ne pe noi cu atotputernicul t?u
Acoper?m�nt ?i cere de la Dumnezeu Fiul t?u s? dea p?storilor no?tri sfin?enie, ca
s? privegheze ?i s? oc�rmuiasc? sufletele noastre; oc�rmuitorilor de ora?e, �n?
elepciune ?i putere;�judec?torilor, dreptate ?i nec?utare la fa??;��nv???torilor,
minte ?i smerit? �n?elepciune; so?ilor, dragoste ?i �n?elegere; fiilor, ascultare;
asupri?ilor, r?bdare; asupritorilor, fric? de Dumnezeu; celor m�hni?i, r?bdare ?i
bucurie duhovniceasc?; ne�nfr�na?ilor, �nfr�nare; ?i nou?, tuturor, duhul �n?
elepciunii ?i al cucerniciei, duhul milostivirii ?i al bl�nde?ii, duhul cur??iei ?i
al drept??ii.
A?a, Doamn? Preasf�nt?, milostive?te-te asupra noastr? ?i asupra neputinciosului t?
u popor. Pe cei r?t?ci?i pov??uie?te-i pe calea cea bun?, pe cei b?tr�ni �i
sprijine?te, pe prunci �i p?ze?te ?i pe noi, pe to?i, ne ap?r? ?i ne ocrote?te cu
milostivirea ta. Pe to?i, scoate-ne din ad�ncul p?catului ?i ne lumineaz? ochii
inimii noastre spre c?utarea m�ntuirii. Milostiv? fii nou? aici, �n aceast? via??,
iar la �nfrico??toarea judecat? s? te rogi pentru noi c?tre Fiul t?u ?i Dumnezeul
nostru. C? tu, Doamn?, e?ti slava celor cere?ti ?i n?dejdea p?m�ntenilor. Tu e?ti,
dup? Dumnezeu, n?dejdea ?i ap?r?toarea noastr?, a tuturor celor ce ne rug?m ?ie cu
credin??. Deci ne rug?m ?ie, Atotputernic? ajut?toarea noastr?, ?i ?ie ne pred?m pe
noi �n?ine, unul pe altul ?i toat? via?a noastr?, acum ?i pururea ?i �n vecii
vecilor. Amin.
�mp?r?teasa mea cea preabun? ?i n?dejdea mea, N?sc?toare de Dumnezeu, primitoarea
s?racilor ?i ajut?toarea str?inilor, bucuria celor m�hni?i ?i acoperitoarea celor
nec?ji?i, vezi-mi nevoia, vezi-mi necazul, ajut?-mi ca unui neputincios, hr?ne?te-
m? ca pe un str?in; necazul meu �l ?tii, deci dezleag?-l precum voie?ti, c? n-am
alt ajutor afar? de tine, nici alt? m�ng�iere bun?, ci numai pe tine, Maica lui
Dumnezeu, ca s? m? p?ze?ti ?i s? m? acoperi, �n vecii vecilor. Amin.
Preacurat? Doamn? St?p�n?, de Dumnezeu N?sc?toare Fecioar?, care po?i face tot
binele, prime?te aceste cinstite daruri, care se cuvin numai ?ie, de la noi
nevrednicii robii t?i, Ceea ce e?ti aleas? din toate neamurile ?i te-ai ar?tat mai
�nalt? dec�t toate f?pturile cere?ti ?i p?m�nte?ti. C?ci pentru tine a fost cu noi
Domnul puterilor ?i prin tine am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu ?i ne-am �nvrednicit
de Sf�ntul Trup ?i de Preacuratul Lui S�nge. Pentru aceasta fericit? e?ti �n
neamurile neamurilor, ceea ce e?ti de Dumnezeu fericit?, mai luminat? dec�t
heruvimii ?i mai cinstit? dec�t serafimii. ?i acum, Preasf�nt? St?p�n? de Dumnezeu
N?sc?toare Fecioar?, �ntru tot l?udat?, nu �nceta a te ruga pentru noi, nevrednicii
robii t?i, ca s? ne izb?vim de sfatul celui �n?el?tor ?i de toat? primejdia, ?i s?
fim p?zi?i nev?t?ma?i de toat? lovirea cea �nveninat? a diavolului; ci p�n? �n
sf�r?it cu rug?ciunile tale p?ze?te-ne pe noi neos�ndi?i. Ca prin paza ?i cu
ajutorul t?u fiind m�ntui?i, slav?, laud?, mul?umit? ?i �nchin?ciune, pentru toate
s? �n?l??m, Unuia �n Treime Dumnezeu, Ziditorul tuturor, acum ?i pururea ?i �n
vecii vecilor. Amin.