Sunteți pe pagina 1din 4

TESTARE

Teoria și metodologia curriculumului

1. Prin curriculum defineşte:


a) sloganul limbajului practicienilor
b) programul disciplinelor sau materiilor şcolare
c) actul predării asigurat elevilor structuri conceptuale şi cognitive
d) relaţiile între fapte şi valori, anumite competente şi moduri de comportare etc.

2. Termenii-nucleu ai curriculum-ului sunt:


a) componente structurale și procese fundamentale
b) disciplina de învățământ şi programul de studii
c) surse, determinări și condiţionări
d) forme de organizare și diferenţieri curriculare

3. Curriculum-ul poate fi de mai multe tipuri:


a) Aprofundare
b) Extindere
c) Opţionalul ca disciplină nouă
d) Opţionalul ca temă integratoare
e) Toate tipurile enumerate sunt corecte

4. Identificați o etapă a evoluţiei conceptului de curriculum:


a) Etapa formă
b) Etapa non-formală
c) Etapa documentară
d) Etapa postmodernă

5. Obiectivele educaţionale sunt:


a) finalităţi educaţionale care au un nivel redus de generalitate
b) precizarea performanţei
c) stabilirea unui nivel minimal acceptat de reuşită
d) scopuri educaţionale
6. Identificați tipurile de Curriculum la decizia şcolii:
a) Toate tipurile enumerate sunt corecte
b) Curriculum nucleu aprofundat
c) Curriculum extins
d) Curriculum elaborat în şcoală

7. Resursă foarte importantă în context educaţional


a) Temperamentul cadrelor didactice
b) Timpul de instruire/școlar
c) Activismul elevilor
d) Calitățile managerului școlar

8. Curriculumul este format din:


a) două componente definitorii:
b) trei componente definitorii:
c) cinci componente definitorii:
d) patru componente definitorii

9. Conţinutul procesului de învăţământ reprezintă:


a) ansamblul cunoştinţelor, capacităţilor, atitudinilor
b) strategiile cognitive proiectate la nivelul planului de învăţământ, a programelor şcolare, a
manualelor şcolare,
c) activitatea de predare-învăţare-evaluare, asigurând realizarea obiectivelor generale şi spe-
cifice
d) toate ideile sunt corecte

10. Proiectarea curriculară reprezintă:


a) principalele repere funcționale
b) progres educaţionale procedurale
c) un proces multidimensional şi corelat a mai multor componente
d) selectarea, delimitarea şi explicarea procesului educaţional

2
11. Câte teze sunt necesare pentru respectarea normelor sau regulilor metodologice de
proiectare curriculară:
a) 10
b) 14
c) 16
d) 8

12. Competenţa şcolară înseamnă:


a) nivelului de agresivitate al elevului
b) liste de conţinuturi disciplinare
c) rezolvării unor probleme școlare
d) un ansamblu integrat de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini dobândite de elev

13. Sistemul de competenţe-cheie transversale pentru sistemul de învăţământ din Republica


Moldova a fost definit pe baza competenţelor-cheie stabilite de Comisia europeană şi a
profilului absolventului. Câte competențe?:
a) 5 competenţe
b) 10 competenţe
c) 4 competenţe
d) 12 competenţe

14. În condiţiile descentralizării învăţământului, politica educaţională în domeniul


curriculumului propune realizarea unui:
a) curriculum orientativ (core-curriculum)
b) curriculum aplicativ
c) curriculum recomandat
d) curriculum circular

15. Manualul şcolar reprezintă:


a) un instrument al predării şi al învăţării
b) un program şcolar la fiecare obiect de studiu
c) un ghid de modele grafice şi de structurare a informaţiei
d) exerciţii, aplicaţii practice, teme de reflecţie etc.
16. Din perspectiva educaţiei permanente, integrarea conţinuturilor vizează adaptarea
procesului instructiv-educativ la:
3
a) posibilităţile aptitudinale
b) toate ideile enumerate sunt corecte
c) nivelul intereselor cognitive
d) ritmul şi la stilul de învăţare al elevului

17. Interdisciplinaritatea reprezintă o modalitate de:


a) fenomene şi procese studiate
b) dezvoltare cognitivă a elevului
c) organizare a conţinuturilor învăţării
d) abordare trans-disciplinară a obiectelor școlare

18. Mono-disciplinaritatea este:


a) organizare a conţinuturilor este axată aici pe demersurile elevului
b) eludarea conţinuturilor informaţionale
c) aplicarea demersurilor interdisciplinare sistematice.
d) forma tradiţională de organizare a conţinuturilor învăţării, pe discipline predate relativ
independent unele de altele

19. Orarul şcolar reprezintă:


a) modalitate de organizare a conţinutului învăţământului, un document de concretizare a
planului de învăţământ
b) o unitate şcolară
c) un plan de învăţământ
d) numărul cadrelor didactice din instituția de învățământ.

20. Planul de învăţământ stabileşte:


a) modelul pedagogic al disciplinei
b) scopurile şi obiectivele pregătirii elevilor
c) instrumentele de bază ale elevului
d) sarcinile de învăţare