Sunteți pe pagina 1din 14

Arta funerară egipteană este dominată de:

2. teoria reîncarnării sufletului


Autorul culegerii de nuvele realiste „Decameron” este:
2. Boccaccio
Autorul frescei „Judecata de apoi” este:
1. Michelangelo
Academia slavo-greco-latină a fost fondată la:
1. Iaşi
Autorul ecuaţiei de gradul trei şi patru este:
3. G. Cardano
A studiat presiunea atmosferică şi a inventat termometrul cu mercur:
2. E. Toricelli
Autorul legii gravităţii universale este:
4. I. Newton
Autorul muzicii celei mai cunscute opere muzicale, ce a fost adoptată şi preluată ca imn al
Uniunii Europene?
2. Ludwig van Bethoven
Autorul versurilor la poemul devenit imn al Uniunii Europene
2. Friedrich von Schiller
Autorul legii fundamentale a geneticii este:
3. G. Mendel
Autorul romanelor “Mizerabilii” şi “Catedrala Notre Dame din Paris” este:
4. V. Hugo
Arcul Victoriei din or. Chişinău îşi are ca autor pe:
2. L. Zauşchevici
Autorul comediilor de moravuri “Chiriţa în Iaşi”, “Chiriţa în provincie”, “Iaşii în carnaval”
este:
4. V. Alecsandri
Autorul maşinei hidraulice şi primului ceasornic de apă este:
4. Ctesibios

B
Buddhismul a apărut în secolele:
2. VI-V î.e.n.
Budismul ca religie de stat a fost proclamat de:
2. Aşoca

C
Conform mitologiei romane ce zeitate este tatăl celor doi fraţi gemeni - Romulus şi Remus?
4. Marte
Ce reprezenta Forumul roman?
4. ansamblul urbanistic care cuprindea instituţiile administrative, bazilicile, bibliotecile templele
Ce funcţii îndeplinea bazilica romană?
2. curte de justiţie sau bursă, sediul tribunalului
Creaţia cărui poet roman indică începutul înfloririi literaturii latine?
4. Ennius Qintus
Codul de legi la romani s-a numit:
1. Legile celor 12 table
Considerat părintele literaturii latine este:
1. Livius Andronicus
Cine din poieţii romani a cîntat în operele sale dragostea şi frumuseţea existenţei umane, fiind
exilat pe malul M. Negre, în Tomis?
2. Ovidius
Cine din scriitorii romani a tradus în latină poiemul “Odiseea?
4. Andronicus
Ce monument arhitectural roman prezenta măreţia Imperiului Roman?
2. Forumul imperial
Care este prima operă religioasă unde se relatează despre viaţa lui Hristos?
3. Evanghelia
Cine din autorii antici a scris despre geto-daci?
3. Hecateu, Sofocle, Herodot
Cine au pus în circulaţie noţiunea de “Evul Mediu”, pentru a demonstra lunga perioadă
anterioară, considerată de ei ca epocă de ignoranţă şi barbarie?
1. umaniştii Renaşterii
Cu destrămarea cărui imperiu îşi are începutul epoca medievală?
2. imperiul Roman de Apus
Ce concept mistico-religios, care propaga viaţa severă retrasă de societate, este răspîndit în
evul mediu?
4. ascetismul
Capitala Bizanţului era:
1. Constantinopol
Care oraş medieval a fost numit “Roma-nouă”?
3. Costantinopol
Care a fost elementul principal al religiei în Bizanţ?
2. cultul imperial
Cine din savanţii bizantini pune bazele algebrei, folosind în calitate de simboluri literele,
devnind vestit prin inventarea telegrafului luminos?
4. Leon Matematicul
Cum s-a numit amestecul inflamabil folosit pentru aruncare, care producea o flacără şi nu se
stingea în apă?
3. foc grecesc
Ce eveniment religios s-a produs în 1054?
3. divizarea bisericii din Roma de cea din Constantinopol numit „Marea Schismă”
Ce element important din cultura romană s-a practicat în Evul mediu
1. sistemul celor şapte arte libere
Cartea sfîntă a arabilor se numeşte:
4. Coranul
Cine din eminenţii savanţi arabi a studiat filosofia greacă adoptînd-o la maniera de gîndire şi
mentalitate musulmană?
3. al-Kindi
Creaţia cărui poet şi filosof din Siria este numită „Gloria naţională”?
2. al-Maarri
Care poet şi savant arab a căpătat renume mondial:
3. Omar Khayyam
Conceptul renascentist „timpuri întunecate” de „barbarie” a fost folosit de savantul:
3. Petrarca
Care sunt premizele ce au favorizat apariţia Renaşterii?
4. shimbările profunde în sfera social-economică, lărgirea cîmpului de cunoaştere şi necesitatea explicării realului
Combatanţii ideilor reformiste în Germania şi Franţa au fost:
4. Martin Luther, Jean Calvin
Care este deosebirea esenţială dintre umanişti şi reformişti în epoca Renaşterii:
2. interpretarea diferită a ideii lui Dumnezeu şi a religiei
Ce funcţie îndeplineşte pictura conform afirmaţiilor umaniştilor?
2. a unui sistem de cunoaştere senzorială şi spirituală a lumii în plină armonie
Cele mai valoroase opere ale lui Rembrandt sunt:
1. „Danaia”, „Întoarcerea fiului rătăcit”
Care este semnificaţia picturii conform afirmaţiilor savanţilor:
1. reprezintă filosofia, înţelepciunea şi toată ştiinţa în integritatea ei
Cine este autorul operelor “Hrismologhion”, “Aritmologhion”, “Vasilioghion”?
1. Dimitrie Cantemir
Care este cel mai vechi gen literar în cultura românească?
4. cronicile
Constataţi care mănăstire din Moldova a fost construită în 1470:
3. Căpriana
Cele dintîi scrieri româneşti au apărut:
3. la sf. sec. al XV-lea – încep. sec. al XVI-lea
Cine din cărturarii moldoveni a descris geografia şi etnografia Extremului Orient?
1. Nicolae Milescu Spătarul
Cine este cărturarul şi omul politic român devenit şeful corpului de traducători al Consiliului
diplomatic de la Moskova?
1. Dimitrie Cantemir
Cea mai remarcabilă operă de arhitectură de la mijlocul sec. al XVII-lea este considerată:
4. Manastira Trei Ierarhi
4. Cine este autorul teoriei heliocentrice?
1. N. Kopernic
Cine a studiat sistemul circulaţiei sanguine la om şi a mecanismelor activităţii vitale:
4. W.Harvey
Cum este caracterizat secolul XVII?
2. secolul geniilor
Care sunt trăsăturile de bază ale Iluminismului?
1. cultul raţiunii, egalitatea în drepturi, optimismul istoric
Care este esenţa curentului iluminist-realismul?
3. oglindirea veridică a realităţii, problemelor sociale acute, destinul omului simplu, interacţiunea lui cu mediul
ambiant
Care este elementul principal al curentului iluminist-sentimentalismul?
2. cultul sentimentului ca o expresie a naturii umane
Conform iluminiştilor cauza tuturor nenorocirilor din societate este:
3. ignoranţa
Ce a fost luat de către iluminiştii sec. al. XVIII-lea drept exemplu notoriu al frumosului şi
bunătăţii?
2. natura
Cine este autorul aforismului “Toate genurile sunt bune, înafară de cel plictisitor”?
2. Voltaire
Ce reprezintă curentul rococo?
2. artă rafinată, elegantă, frivolă şi uşuratică
Cursul de inginerie civilă în limba română în Academia domnească din Iaşi a fost predat de:
2. Gh. Asachi
Ce instituţie superioară a fost înfiinţată în 1860 la Iaşi?
2. Universitatea
Care a fost primul ziar editat in Iaşi în 1829 din iniţiativa lui G. Asachi?
4. „Albina românească”
Cine este autorul operelor “Dorul de brazi”, “Cîntecul ginţii latine”, “Legenda ciocîrliei”,
“Dumbrava Roşie”?
2. Vasile Alxandri
Ce instituţie s-a organizat în Basarabia 1813?
3. Seminarul Teologic
Cine din compozitori a apreciat valoarea artistică a cîntecului ţigănesc şi este autorul muzicii
corale româneşti?
3. G. Muzicescu
Care dintre următoarele invenţii aparţine lui Alfred Nobel?
2. dinamita
Cine a creat personajele Athos, Parthos şi Aramis
1. Alexandre Dumas tatăl
Cine este autorul monumentului lui Ştefan cel Mare din municipiul Chişinău?
2. Plămădeală
Cine din poeţii Republicii Moldova a scris literatură pentru copii primind diploma de onoare
Andersen:
4. Grigore Vieru
Ce scriitor rus a fost obligat de către guvernul ţării sale să refuze Premiul Nobel pentru
literatură în 1958:
1. Boris Pasternak
Ce scriitor francez în romanul său „Ciuma” (1947) preîntîmpina omenirea referitor la
pericolul reînvierii fascismului?
3. Albert Camus
Concepţia dezurbanizării şi construcţiei „oraşelor-satelite”, „oraşelor-livezi” a fost realizată
pentru care oraş european?
1. Londra
Care din următorii scriitori a secolului al XX-lea au încercat să explice fenomenele vieţii, a
contradicţiilor şi conflictelor ei inerente?
3. A. Barbius, John Reed, St. Zweig
Care este trăsătura esenţială a romantismului din secolul al XIX-lea?
1. necorespunderea idealurilor umaniste proclamate de Ilumism şi realitatea instauratăîn urma revoluţiei burgheze
Cine din savanţii secolului al XX-lea a înaintat teza referitor la decăderea civilizaţiei
occidentale ca consecinţă a biruinţei tehnicii asupra spiritualităţii?
2. Spengler
Care procese au influenţat asupra stilului arhitectural din secolul al XX-lea?
3. demografic şi RTŞ
Conform afirmaţiilor lui Voltaire, procesul de dezvoltare a culturii depinde de:
4. raţiunea umană
Conform afirmaţiilor lui I.Kant cea mai amplă dezvoltare a spiritului uman are loc în:
4. sfera moralei, la care pretinde acest rol filosofia
Criteriul spaţial-geografic împarte cultura în:
4. orientală, occidentală, latino-americană
Conform crteriului tipologic cultura se împarte în:
4. primitivă, arhaică, evolutivă
Ce prezintă legenda?
4. creaţie populară bazată pe eveniment
Cine a recunoscut în Dumnezeu creatorul, observînd universul?
4. Avraam
Cine îl numeşte pe Isus “Mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatul lumii?
3. Ioan Botezatorul
Ce grup de popor a numit Mesopotamia ţara situată între fluvii?
3. grecii
Cînd a apărut cea mai veche scriere?
2. sec. VI al mil.IV i.e.n.
Cunoştinţele agrare ale mesopotamienilor au fost expuse în opera:
3. “Almanahul plugarului”
Cea mai veche scriere este numită:
1. cuneiformă
Care sunt cele mai valoroase zeiţăti sumeriene?
3. An, Enlil, Enki, Nunhursag
Ce popor antic este considerat inventatorul algebrei?
3. sumerienii
Care sunt cele trei lucruri blestemate de unul din eroii principali ai poiemului „Epopeea lui
Ghilgalmesh”
2. poarta, vînătorul, curtezana
Ce simbolizează templul egiptean?
2. legătura dintre forţele cosmice şi destinul existenţei terestre
Ce prezenta mastambas în Egiptul Antic?
4. construcţie funerară
Ce oraş antic a fost numit „balanţa dublei ţări”?
2. Memfis
Ce prezintă primele cărţi literare egiptene?
1. imnuri şi indicaţii rituale de călăuzire a morţilor în ultima lor călătorie
Cine este iniţiatorul mormîntului sub formă de piramidă?
1. Imhotep
Ce monument arhitectural egiptean este inclus în minunile lumii?
1. Orizontul lui Kheops
Care este cea mai valoroasă descoperire a egiptenilor?
1. papirusul
Cine a explicat că durata medie a anului este de 365 de zile 6 ore 11 minute şi 14 secunde?
3. Papa Grigorie al XIII-lea
Ce divinitate egipteană simbolizează destinele existenţei ca: maturitatea, moartea, învierea?
2. Osiris
Cine determina apartenenţa indienilor la castă
4. brahmanii
Ce semnifică noţiunea Veda?
4. ştiinţă, cunoaştere
Cel mai vestit om politic şi scriitor antic indian este considerat:
2. Kautilya
Culegerea indiană de norme religioase, morale, civile, juridice constituie:
1. Codul lui Manu
Cine este fondatorul budismului?
4. Siddhartha Gautama
Cele trei prescrieri esenţiale ale budismului sunt:
3. moralitate, înţelepciune, concentrare
Ce religie este lipsită de fondator şi biserică bine organizată?
4. Hinduismul
Cărui lider religios i s-a spus „Iluminatorul”:
2. Siddhartha Gautama
Ce semnifică noţiunea „carma”?
1. existenţă
Cine au inventat cifrele arabe?
4. indienii
Clanul la chinezi reprezintă:
4. o comunitate de familii bazată pe un strămoş comun real sau legendar
Cu-i aparţine noţiunea „ ...pentru a guverna asupra celorlalţi, individul trebuie să se
guverneze pe sine însuşi?
3. Confucius
Cine este autorul regulii de aur a moralităţii?
4. Confucius
Cine sunt inventatorii busolei şi a porţelanului?
1. chinezii
Ce îndeletnicire i-au făcut pe chinezi renumiţi în antichitate?
4. creşterea viermilor de mătase
Cu-i aparţine fraza „Eu sunt transmiţătorul şi nu iniţiatorul... Iubesc trecutul şi-l cercetez cu
înţelepciune”?
2. Confucius
Ce vietate ţineau chinezii în colivii?
2. greierii
Conform învăţăturii lui Confucius buna înţelegere dintre oameni şi ordinea în societate se
obţin prin:
1. desăvîrşirea interioară a individului, supunerea lui structurilor statale şi culturale existente
Conform confucianismului în centrul universului se găseşte:
4. omul
Ce popor a împărţit cifrele pînă la zece în pozitive şi negative?
3. chinezii
Cine din medicii antici primul a elaborat metoda de diagnosticare pe baza pulsului?
4. Bian Ţiie
Ce prezenta la greci akropolis?
1. oraş situat pe înălţime
Cauza regresării culturale a Greciei antice a fost:
3. apariţia statelor eleniste
Care era semnificaţia culturii eleniste?
4. păstrarea unităţii şi purităţii culturii greceşti
Conform mitologiei greceşti,ce acţiune a întreprins zeul Cronos?
3. a separat Cerul şi Pămîntul
Care zeiţă greacă a aruncat un măr, provocînd astfel războiul troian?
1. Eris
Conform mitologiei greceşti ce divinitate îşi consolidează domnia în Univers?
3. Zeus
Ce divinitate grecească a fost crescută de capra Amaldhieia?
3. Zeus
Care a fost predistinaţia primară a Jocurilor Olimpice?
2. cu ocazia marilor sărbători religioase şi acte de cult, urmate de concursuri sportive
Ce acţiune ale zeităţilor a evidenţiat savantul grec Hesiod?
3. sacrificiul pentru destinul omului
Conform spuselor lui Aristotel fondatorul filosofiei greceşti este:
2. Thales
Cine din savanţii greci a prezis exlipsa de soare din sec.VI î.e.n.?
4. Thales
Cine din savanţii greci a afirmat că pămîntul ocupă o jumătate din lume şi este nemişcat?
3. Anaximandru
Conform lui Anaximene substanţa primară a Universului este:
4. aerul
Cine din savanţii greci a afirmat că fenomenele sociale nu pot avea predestinare divină?
3. Tucidide
Cine din filosofi a afirmat că: “Nu Dumnezeu creează aerul, ci aerul îl crează pe
Dumnezeu”?
3. Anaximene
Care din tragediile lui Sofocle sunt numite “modelul perfect al tragediei”?
4. ”Oedip rege” şi „Antigona”
Care este cea mai mare invenţie a lui Arhimede?
2. şurubul fără sfărşit şi roata dinţată
Căru-i savant grec aparţine fraza: „În unul şi acelaş rîu nu te poţi scufunda de două ori”?
3. Heraclit
Cum se numea tatăl lui Zeus ?
1. Cronos

D
Din tribul cărui personaj biblic a făcut parte Isus Hristos?
4. Iuda
Din punct de vedere cronologic, prima a apărut relgia:
1. budistă
De ce istoria civilizaţiei indiene nu poate fi divizată în peroadele culturii universale?
2. respectării stricte a tradiţiei
Determinaţi scrierile sacre şi epopeile indiene:
4. Vedele, Upanişadele, Mahabharata, Ramayana
După Confucius jen-ren înseamnă:
2. a iubi pe oameni
Din ce cauză Zeus a pedepsit oamenii lipsindu-i de foc?
4. din cauza abandonării alimentaţiei vegetale
De ce romanii includeau în Panteonul său zeităţi străine?
4. pentru a demonstra puterea sa
Din ce limbă provine numele Hristos?
1. greacă
Divinitatea cărei credinţe a fost prezentată în Bizanţ în trei ipostaze?
2. creştină
Determinaţi în ce lăcaş sfînt din Bizanţ era inaugurat împăratul:
4. catedrala Sf. Sofia
Determinaţi principiile individualismului renascentist:
3. dreptul fiecărui om la dezvoltarea personală şi libertatea manifestării propriilor sale posibilităţi
Din indicaţia cărei forţe s-au scris cronicile în Moldova secolelor XIV-XVI?
1. domnitorului
Despre care din următoarele personalităţi se afirmă că ar fi spus “Dumnezeu este mort”?
4. F. Nietzsche
Determinaţi particularităţile epocii luminilor:
1. ideea echităţii sociale, cultul raţiunii, optimismul istoric
Drept primul sculptor din Moldova ce a pus bazele diverselor genuri de sculptură este
recunoscut:
2. Plămădeală
Denumirea poemului devenit imn al Uniunii Europene
2. ”Oda bucuriei”
Descoperirea celulei şi formularea teoriei celulare a fost efectuată de către savanţii:
4. M. Schleiden, K. Wolf
De ce în gîndirea mitologică naturalul şi culturalul nu se contrapuneau?
1. din cauza existenţei unei armonii dintre aceste două începuturi
Determinaţi aspectele culturii spirituale:
2. conştiinţa socială, valorile de cult şi artistice

E
Expresia “Ştiinţa este putere” aparţine lui:
2. F. Bacon
Evidenţiaţi ideile expuse în estetica iluministă:
3. perceperea artistică a esenţei artei şi creaţiei, acţiunea moralei, a frumosului asupra omului
Expresia “Statul este fericit, cînd este iubit de cetăţeni” aparţine lui:
1. Bestujev
Evidenţiaţi particularităţile culturii secolului al XIX-lea:
2. revoluţia tehnico-ştiinţifică şi măreţele realizări în ştiinţă, sfera politică, în filosofie şi creaţie
Echivalentul lui Zeus în mitologia romană este recunoscut:
3. Jupiter
Evidenţiaţi zeitatea dragostei la romani:
2. Cupidon
Evidenţiaţi ce monument din Grecia antică reprezenta unul din cele şapte minuni ale lumii:
1. Statuia lui Zeus
Eshil este fondatorul:
2. tragediei
Festivalul din Grecia antică care avea loc în onoarea zeului mărilor, Poseidon, se numea:
1. Jocurile Istmice
Evidenţiaţi cele mai valoroase monumente arhitecturale indiene antice:
4. stupa, templul săpat în stîncă
Evidenţiaţi centrele preistoriei culturii indiene:
2. Mohenjo-Daro, Harapa
Elementul principal al vieţii administrative egiptene îl reprezenta:
3. scribul
Evidenţiaţi condiţiile istorice ce au contribuit la apariţia şi dezvoltarea Renaşterii italiene:
1. constituirea oraşelor-state, schimbările economice şi sociale, apariţia culturii de tip urban

F
Funcţionalismul este:
3. stil arhitectural
Fixaţi evenimentele ce se înscriu în sfera noţiunii de Renaştere:
2. mişcarea intelectuală a umanismului, reforma religioasă, mişcarea artistică
Fixaţi opera religioasă în care găsim cea mai veche menţiune referitor la populaţia peninsulei
Arabia:
2. Coran
Forumul lui Traian a fost planificat de:
2. Apollodor
Funcţia umanizatoare îndeplinită de cultură, contribuie la:
3. modelarea personalităţii noastre, cizelarea sensibilităţii şi rezonanţei omeniei noastre la umanul de lăngă noi

M
Mitologia prezintă
3. o concepere spirituală a lumii prin personificarea fenomenelor naturii şi calităţilor omeneşti
Mitologia şi religia greacă constituie un:
4. complex de legende
„Mona Liza” (Djoconda) şi „Cina cea de taină” sînt lucrări pictate de:
2. Leonardo da Vinci
Mitropolitul Dosoftei este autorul operei religioase:
4. ”Psaltirea în versuri”

N
Numiţi prima minune a lumii, ridicată în Mesopotamia:
3. Grădinile suspendate
Noţiunea „colere” înseamnă:
2. modificarea obiectelor naturale ca rezultat al acţiunii omului, întroducerea în lumea naturii a esenţei umane
Noţiunea Brahman ţnseamnă:
1. cel ce posedă putere sacră
Numiţi cartea sfîntă indiană:
3. Vedele
Noţiunea „Nirvana” înseamnă:
4. mîntuire
Noţiunea “scolastica” semnifică:
4. sistem filosofic apărut pe baza dogmelor creştine
Numele prinţului medicilor arabi este:
4. Ibn-Sina (Avicena)
Numiţi autorul operei literare „Poezii pastorale”:
1. Petrarca
Numiţi muzicianul, autorul Simfoniei a treia, care prin activitatea sa a demonstrat victoria
voinţei umane asupra suferinţei fizice:
4. Bethoven
Numiţi autorul pieselor “O noapte furtunoasă”, “O scrisoare pierdută”:
3. Ion Luca Caragiale
Numiţi arhitectul care timp de 20 ani a meditat asupra arhitecturii or. Chişinău:
2. A. Bernardazzi
Numiţi cîntăreaţa ce s-a bucurat de un renume mondial, prezentînd spectacolele sale în
centrele muzicale ale Europei, iar numele ei i-a rămas înscris cu litere de aur în Teatrul „La
Scala”:
2. Maria Cibotari

Î
În ce sens Cicero folosea noţiunea „cultura agrorum”?
3. cultivării sufletului uman în baza procesului educaţional şi experienţei personale
În ce sens elinii folosesc noţiunea „paidele” ca educaţie deosebită?
2. în sensul deosebirii culturii eline de la cultura barbarilor
În ce sens cultura e înţeleasă ca continuare a naturii?
1. influenţei factorului conştient asupra naturii prin redarea ei unei noi dimensiuni
În ce poiem din Mesopotamia sunt explicate raporturile fundamentale, cum ar fi: natură –
cultură, resemnare – disperare, boală – moarte, durere – nebunie?
3. Epopeea lui Ghilgalmesh
În timpul cărui faraon egiptean a fost construit Sfinxul din Giseh?
2. Khefren
În ce direcţie a fost orientată ştiinţa egipteană?
1. acumularea cunoştinţelor despre universul fizic, fiinţa umană şi rolul ei în cadrul acestuia
În mitologia egipteană taurul de aur reflectă:
2. imaginea perfectă a eternităţii
În ce ţară oamenii beţivi erau condamnaţi la moarte?
1. China
În înţelegerea filosofului chinez Mo Zi egalitatea oamenilor înseamnă:
4. egala capacitate etică şi intelectuală
În genurile artistice numite „artă” chinezii includeau:
3. pictura şi caligrafia
În anul 105 î.e.n. chinezii au inventat:
2. hîrtia
În rezultatul evoluţiei societăţii greceşti ce divinitate devine protectoare al familiei, străinilor şi
justiţiei?
2. Zeus
În operele căror autori antici este expusă legenda referitor la fondarea oraşului Roma?
4. Vergilius şi Plutarh
În perioada timpurie ce zeitate romană devine zeul fertilităţii şi ocrotitorul Romei?
3. Marte
În cinstea căror zeităţi romane erau organizate cele mai prezentative sărbători religioase?
4. zeilor agricoli
În mitologia romană zeul soarelui şi luminii recunoscut:
3. Jupiter
În Roma Antică cel mai de vază orator a fost:
1. Cicero
În ce ţară s-au folosit pentru prima dată cifrele arabe şi cifra „0”?
2. Bizanţ
În ce perioadă a istoriei universale şi-a făcut apariţia poporul arab?:
3. medievală
În ce constă chintesenţa Renaşterii?
4. renaşterea antichităţii, trecerea de la conceptele religioase la cele umaniste despre lume şi om
Începutul renaşterii porneşte din statul european:
1. Italia
În ce constă esenţa noii paradigme a culturii din sec. al XVII-lea?
3. substituirea concepţiei tradiţionale teologice prin cea raţională, teoretico-ştiinţifică de cunoaştere a lumii
În opinia iluminiştilor, reorganizarea societăţii era posibilă prin intermediul:
4. ştiinţei şi artei, instruirii şi civilizării omului
În rezultatul cărei revoluţii a fost adoptată “Declaraţia dreptului poporului”?
4. revoluţiei franceze din 1789
În ce sens noţiunea de cultură este folosită de către iluminişti?
2. pentru a dezvălui înţelepciunea omului şi a evidenţia realizările lui în sfera spirituală
În mersul RTŞ din secolul al XX-lea s-a manifestat:
4. puterea nemărginită a „raţiunii umane”
În Grădina publică „Ştefan cel Mare” în 1957 a fost inaugurat:
3. Aleea Clasicilor
În Basarabia în perioada interbelică a evoluat colectivul artistic:
4. „Doina”

i
Indicaţi capodoperele literaturii mesopotamiene:
4. Poiemul cosmogonic Enuma-Elish, Coborirea Zeiţei Ishtar în Infern, Epopeea lui Ghilgalmesh
Istoria Egiptului antic începe cu activitatea faraonului:
3. Narmer (Menes)
Identificaţi centrul principal grecesc din prima perioadă:
2. Micena
Ideea „calul lui Troian” îi aparţine lui:
3. Odiseu
Inventatorii morii de apă şi a pedalei la roata olarului sunt:
2. grecii
Indicaţi oraşul întemeiat de Alexandru cel Mare în 331 î.e.n. care este socotit cel mai mare
centru al culturii eleniste:
2. Alexandria
Indicaţi ce monument arhitectural era socotit capodopera arhitecturii romane?
3. panteonul din Roma – “templul tuturor zeilor
Indicaţi cetatea romană construită într-un vechi centru daco-getic pe litoralul mării Negre:
1. Tomis
Islamul ca religie universală a apărut în:
4. sec.VII
Indicaţi particularităţile umanismului:
4. cultul omului şi recunoaşterea geniului uman ca făuritor şi transformator
Interesele căror clase reprezentau umaniştii?
2. intelectualităţii
Interesele căror pături sociale reprezentau reformiştii?
2. burgheziei tinere
Identificaţi autorul faimoasei sculpturi „Pieta” din bazilica Sf. Petru din Roma:
4. Michelangelo
Identificaţi autorul operei “Divanul sau Gîlceava înţeleptului cu lumea sau Judeţul sufletului
cu trupul”:
2. Dimitrie Cantemir
Indicaţi prima carte tipărită la tipografia din Iaşi:
2. ”Cazania” lui Varlaam
Indicaţi genurile principale ale clasicismului iluminist:
4. romanul, comedia, dramaturgia
Indicaţi tendinţele principale în dezvoltarea culturii secolului al XX-lea:
3. continuitatea şi tradiţiile în cultura contemporană, criza culturii şi căile ieşirii din ea,estimarea procesului cultural
în diferite concepţii culturologice
Identificaţi cultul dominant în mitologia egipteană:
1. soarele

S
Savantul grec Anaximene primul a descris:
4. mişcarea continuă a planetelor
Scrierea căru-i popor antic a constituit temelia „tuturor alfabetelor europene”?
1. fenicienilor
Sansara reprezintă:
4. reincarnare
Se consideră că împărăţia lui Zamolxis era:
4. lăcaş subteran, sub numele Kogaionon
Se presupune că monumentul “Tropaeum Traiani”(Columna lui Traian) şi a podului peste
Dunăre a fost planificat de:
4. Isidor din Sevilia
Stabiliţi domeniile ştiinţei dezvoltate de geto-daci:
2. medicina, astronomia
Sub ce aspect savanţii apreciază cultura epocii medievale?
2. constituirii unităţii cultural-europene, formării naţiunilor şi statelor naţionale
Selectaţi reprezentantul Renaşterii italiene care a fost represat de tribunalul bisericesc:
1. Giordano Bruno
Studioul de filme artistice şi documentare „Moldova-Film” a fost înfiinţat în anul:
3. 1957
Savanul cărei capele este desenat de Michelangelo:
2. Sixtine

P
Pe baza căror valori culturale contemporanii comunică cu strămoşii săi:
1. mijloacelor de muncă şi obiectelor de trai
Pe baza căror valori culturale se realizează funcţia de reglare a culturii?
1. normelor de drept şi etice
Prima capitală a Egiptului antic:
1. Tinis
Primul popor care a cucerit India sunt:
3. arienii
Pe ce s-a axat Confucius în elaborarea ideilor sale?
3. pe conduita etică a omului
Pe ce principii se bazează codul etic al lui Confucius?
1. reciprocitate, omenie, dragoste
Pe baza căror principii este formulat morala confucianistă?
1. negarea eului egoist şi acceptarea justeţei
“Pagoda Gîştelor” reprezintă:
2. monument arhitectural
Prima constituţie democratică a Atenei este formulată de:
4. Solon
Prima triadă de zeităţi greceşti este:
1. Haos, Gala (glia), Eros
Pe ce munte a fost înlănţuit Prometeu?
1. Kaukaz
Pînă cînd s-au ţinut Jocurile Olimpice?
2. 394 e.n.
Pe baza căror elemente s-a dezvoltat cultura medievală?
1. antic-roman în descompunere, creştin, cultural tribal al barbarilor
Principalii exponenţi ai scolasticii din evul mediu sunt consideraţi:
2. Abelard, Toma de Aquino
Primele universităţi fondate în Europa au fost:
4. Bologna, Oxford, Paris
Pe parcursul cărei perioade a existat Imperiul Bizantin?
2. 395-1453
Principalul centru sfînt al musulmanilor este:
4. Mecca
Promotor al ideilor umaniste, numit „prinţul umanismului” este:
1. Rotterdam
Pictorii valoroşi ai Olandei sec. al XVII-lea sunt:
2. Rubens, Rembrandt
Prin ce se deosebeşte cronografia din secolul al XVII-lea de cea a secolelor anterioare?
4. prin limba scrisă şi funcţia socială a autorilor
Primele cronici slavo-române au fost scrise în Ţara Moldovei în timpul domniei lui:
3. Ştefan cel Mare
Primele cronici, în Ţara Moldovei, au fost scrise de:
1. Macarie, Eftimie, Azarie
Prima tipografie în Moldova a început să funcţioneze în anul:
2. 1642
”Psaltirea în versuri” este scrisă de:
3. Dosoftei
Prima culegere de drept în limba română este:
1. Pravila lui Vasile Lupu
Programul politic al Iluminismului englez a fost formulat de:
1. Locke
Principalul promotor al învăţămîntului şi culturii în Basarabia a fost:
2. Mitropolitul G. Bănulescu – Bodoni
Prima femeie laureată a Premiului Nobel a fost:
4. Marie Curie

T
Teoreticianul principal al societăţii literare “Junimea” din Iaşi a fost:
2. T. Maiorescu
Telegraful, fonograful, telefonul cu bobină şi becul electric inventat de:
2. T. Edison
Termenul „Renaşterea” pentru prima dată a fost pus în circulaţie de savantul:
1. Vazari
Termenul „umanism” înseamnă:
4. sistem de valori cultural-intelectuale
Tiparul a fost inventat de:
4. Iohann Gutenberg
Totemismul reflectă:
2. legătura de rudenie dintre individ şi obiectele materiale

Ţ
Ţara, în care funcţionarii de stat erau obligaţi să susţină examene de promovare este:
4. China
Ţinînd cont de teoria dreptului natural elaborată de iluminişti, drepturile inalienabile ale
omului sunt:
4. viaţa, libertatea, proprietatea

L
Lucrarea “Istoria Imperiului Otoman” are ca autor pe:
3. Dimitrie Cantemir
La întrebarea “Ce este Iluminismul” răspunde savantul:
3. I. Kant
”Letopiseţele Moldovei” au fost publicate prima dată de către:
2. M. Kogâlniceanu
Legea păstrării şi conservării energiei a fost descoprită de:
3. G. Helmgolz, L.Meier
La babiloneni Shamash prezenta:
2. zeul soarelui şi al justiţiei
La baza mitologiei egiptene a stat:
3. cultul stămoşilor şi rudelor defuncte
La chinezi balaurul simbolizează:
1. puterea şi înţelepciunea

O
Oraşul Constantinopol a fost fondat în anul:
3. 330
Opera cea mai cunoscută a literaturii arabe medievale este:
1. „O mie şi una de nopţi”

R
Reglementarea morală a comportamentului omului se înfăptuieşte prin intermediul:
4. obiceiurilor, tradiţiilor, ritualurilor de producţie
Regula de Aur a lui Isus Hristos este formulată în:
2. Predica de pe munte

H
Herodot a numit Egiptul:
2. dar al Nilului
Hotărîrea „Sfatului Ţării” despre unirea Basarabiei cu România a fost luată la:
3. 27 martie 1918

Z
Zeul cutremurelor în mitologia greacă este considerat:
2. Poseidon
Zeiţa lunii venerată de geto-daci era:
4. Bendis (Bendita)

V
Vechiul Testament semnifică:
2. Biblie ebraică
J
J.J.Rousseau ca criteriu de apreciere a culturii primitive a luat:
2. puritatea şi naturaleţea moravurilor umane
Jocurile Olimpice au fost organizate în anul:
4. 776 î.e.n.