Sunteți pe pagina 1din 69

PRACTICA IN FARMACIE AN V

1.Organizarea si funcţionarea farmaciei “DEFA-SIB”


1.1.Organizarea spaţiului farmaciei
Este o farmacie de circuit deschis, situată la parterul blocului 51, pe strada Luduş
Sibiu. Amplasarea spaţiilor în cadrul Farmaciei “DEFA-SIB” este descrisă în Anexa 1.
Conform legislaţiei şi reglementarilor în vigoare [9-16] spaţiile din farmacie sunt
următoarele:
Oficina este încăperea în care are acces publicul, unde se face eliberarea
medicamentelor şi a celorlalte produse de sănătate permise a fi comercializate în
farmacie. Suprafaţa acesteia este 31,44 m2 (legislatia prevede un minimum de 16m2), bine
iluminată şi pardoseala acoperită cu gresie.
Receptura este încăperea amenajată, dotată şi destinată preparării formulelor
magistrale şi oficinale, în care e permis doar accesul personalului de specialitate.
Receptura are pereţii acoperiţi cu materiale lavabile şi pardoseala acoperită cu linoleum.
Laboratorul se afla in aceeaşi încăpere cu receptura, fiind in general spaţiul în care se
prepară produse oficinale, elaborate conform unei farmacopei. (Legislaţia in vigoare
prevede că laboratorul şi receptura pot fi organizate în aceeaşi încăpere, dacă aceasta are
o suprafaţă de minimum 10 m2. Suprafaţa este de 18.84 m2.
Activitatea de preparare a medicamentelor este opţională, conform O.U.G.
nr.130/2010.
In Farmacia Defa-Sib se prepară medicamente oficinale şi magistrale.
Depozitul: cu o suprafaţă de 5.9 m2 reprezintă încăperea în care se păstrează
medicamentele şi celelalte produse de sănătate permise a fi comercializate în farmacie.
Dispune de o zonă specială dedicată păstrării medicamentelor şi produselor de sănătate
expirate, în vederea distrugerii, dispune de zone distincte inscripţionate privind
depozitarea altor produse de sănătate, altele decât medicamentele.
Spaţiul de confidenţialitate reprezintă locul unde pacientul se poate adresa
farmacistului, fără ca discuţia să fie auzită de terţe persoane. Este reprezentat de biroul
farmacistului şef.

1
Biroul farmacistului şef este o încăpere de 9.82 m2 despărţită de celelalte, în care
se desfăşoară activitatea administrativă a farmacistului şef. Are condiţii de asigurare a
confidenţialităţii discuţiilor, la nevoie.
Vestiarul cuprinde oficiul, vestiarul şi toaleta. Pereţii grupului social sunt
acoperiţi cu materiale lavabile iar pardoseala acoperită cu gresie.
În ceea ce priveşte dotarea farmaciei sunt indeplinite cerinţele legale:
1.2.Dotarea cu echipamente
La înfiinţarea farmaciei şi/sau la preluarea funcţiei de farmacist şef, acesta trebuie
să verifice îndeplinirea condiţiilor legate de echipamentele farmaciei:
 toate echipamentele din farmacie corespund destinaţiei pentru care au fost
proiectate şi condiţiilor legale de funcţionare;
 toate echipamentele au un astfel de design şi sunt astfel amplasate încât să
reducă la maxim riscul contaminărilor şi al erorilor;
 toate echipamentele sunt astfel alese încât să poată fi uşor spălate şi
curăţate;
 echipamentele sunt întreţinute şi verificate periodic, după caz, de către
firme autorizate în acest sens.
Dotarea cu mobilier
Mobilierul farmaciei: este adecvat, funcţional, are un design profesional şi este
uşor lavabil;
In oficină, mobilierul se compune din mese de eliberare a produselor, dulapuri,
rafturi, mese cu sertare, masă şi scaune pentru persoanele care aşteaptă, sau îşi
administrează medicamente;
Există un spaţiu de confidenţialitate (biroul farmacistului şef) în care pacientul
poate avea asigurată discreţia necesară în discuţia cu farmacistul;
In receptură (laborator) există mese pentru prepararea medicamentelor, dulapuri şi
rafturi pentru depozitarea substanţelor şi ambalajelor farmaceutice, a reactivilor pentru
masa de analiză; există mese pentru prepararea elaborărilor, şi spaţiu pentru distilator;
Depozitul farmaciei este dotat cu dulapuri, rafturi pentru depozitarea în bune
condiţii a produselor, inclusiv a celor în carantină;
In birou există mobilier adecvat pentru păstrarea documentelor şi desfăşurarea

2
activităţii administrative a farmacistului şef, precum şi aparatură corespunzătoare
activităţii;
Există mobilier adecvat pentru păstrarea arhivei cu documente specifice.
Aparatura farmaciei se compune din:
 aparatura necesară desfăşurării activităţii de depozitare a medicamentelor;
sisteme de asigurare a temperaturii adecvate în fiecare incintă (încălzire
centralizată, aparate de aer condiţionat, incinte frigorifice, sisteme de
monitorizare a temperaturii şi a umidităţii.
 aparatură necesară preparării medicamentelor (balanţe, cântare, distilator).
 aparatură necesară furnizării de servicii, precum măsurarea unor parametri
biologici (atunci când este cazul);
 aparatură necesară gestiunii cantitativ valorice (calculatoare, imprimante
program informatic, casa de marcat fiscalizată);
 sistem de asigurare a securităţii şi pazei incintei farmaciei: sistem de
alarma, camera video.
Vesela farmaciei se compune din:
 vase de sticlă, de porţelan, de metal emailat, şi ustensile farmaceutice
(spatule, linguriţe, mojar cu pistil, etc.);
 recipiente pentru ambalarea medicamentelor magistrale şi oficinale (de
sticlă, de material plastic), adecvate tipului de preparat farmaceutic.
1.3.Documentaţia farmaciei:
Se păstrează în conformitate cu cerinţele legale.
1.3.1.Documente care atestă legalitatea funcţionării:
Autorizaţia de funcţionare Nr. 362-30.05.2008. SC.”DEFA-SIB” SRL. Sibiu,
Str.Luduş, Bl. 51, Jud. Sibiuş condusa de Farmacit sef Bucur Maria.
Certificat de înregistrare emis de Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti,
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului; Oficiul Registrului Comerţului de pe lăngă
Tribunalul Sibiu.
“Firma Defa-Sib SRL, sediul social Sibiu Str. Luduş Bl. 51, Jud. Sibiu.
Activitatea principală 4773 Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice in
magazine specializate.

3
Cod Unic de Înregistrare 784064 din data de 30.11.1992
Nr. De ordine in Registrul Comerţului J 32/1488/19.09.1991
Data eliberării certificatului 10 Mar. 2009
Seria B Nr. 1918632”
Acord de funcţionare
“Emis de Primăria Municipiului Sibiu, cu Nr. Înreg. 86808 din data de 31,05,2006
Program de lucru:
Luni-Vineri: 08-20
Sâmbătă: 09-14
Descrierea obiectului de activitate: eliberare de medicamente tipizate, reţete magistrale,
produse tehnico-medicale, igienico-sanitare, cosmetic, plante medicinal.
Note. Prezentul Acord de functionare este insoţit de fişa de valabilitate.
1.Eliberata in temeiul Legii 215/2001, Legii 12/1990, Legii nr. 650/2002, OG. Nr.
99/2000, HG. Nr. 333/2003 si Hotarării Consiliului Local Nr. 243/2003.”
Autorizaţie de mediu Nr. SB 1066 din 29.05.2003 emisă de Inspectoratul de
Protecţie a Mediului (Ministerul Apelor si Protecţiei Mediului)
Autorizaţie de funcţionare din punct de vedere al Protecţiei Muncii
Emisă de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale-Protecţia muncii-Inspectoratul de stat
territorial pentru Protecţia Muncii Sibiu, Nr. 961/05.07.99
Autorizaţie de Prevenire şi stingere a incendiilor
Nr. 612249/24.10.1996- Grupul de pompieri al judeţului Sibiu.
Extras de Carte Funciară
1.3.2. Documente financiar contabile
Facturi
Note de recepţie
Rapoarte de gestiune
Reţete
Centalizatoare
Fişe de inventar
Documentele se întocmesc în sistem informatic BIZ Pharma emis de CNAS, cât şi
pe suport de hârtie, se arhivează conform prevederilor legale in vigoare.

4
1.3.3.Documente legate de activitatea profesională a farmaciştilor
Regulament de ordine interioară (Anexa 2) este intocmit conform RBPF, afisat
la loc vizibil, semnat si respectat de intreg personalul
Certificat RBPF
“Farmacia DEFA-SIB
Adresa SIBIU, Str. Ludoş nr. 51
Condusă de farmacist şef Bucur Maria
Îndeplineşte standardele de Bună Practică Farmaceutică
Seria SB Nr. 178 Data 06.05.2014”
Autorizaţie pentru deţinere şi utilizare de produse şi substanţe toxice de către
persoanele juridice Nr. 64/14.08.1997
Nr. 25/11.03.1996
DEFA-SIB este autorizată să deţină următoarele produse şi substanţe toxice în
scopul eliberării lor numai pe bază de reţete către populaţie: Tab II (Stupefiante); Tab III
(Stupefiante şi psihotrope).
Eliberarea produselor din Tab II se va face pe bază de reţete de culoare galbenă,
iar cele din Tab III, pe reţete de culoare verde.
Autorizaţie pentru activitatea cu stupefiante şi precursori Nr. 271/2002 emisă
de Ministerul Sănătăţii şi familiei, Direcţia Generală Farmaceutică conform Legii
339/2005.”Legea stabileşte regimul juridic privind cultivarea, producerea, fabricarea,
depozitarea, comerţul, distribuţia, transportul, deţinerea, oferirea, transmiterea,
intermedierea, achiziționarea, utilizarea şi tranzitul pe teritoriul naţional, al plantelor,
substanțelor şi preparatelor prevăzute în tabelele I, II și III”
1.3.4.Contracte
Contract încheiat cu CNAS privind decontarea contravalorii reţetelor compensate
şi gratuite
Contracte cu furnizorii de medicamente, materiale sanitare, cosmetice, substanţe
farmaceutice
1.3.5.Documente privind validarea periodică a echipamentelor
Farmacia deţine contracte de furnizare servicii cu firme care fac verificarea
periodică a balanţelor; a sistemului informatic şi a echipamentelor, a casei de marcat, ş. a.

5
1.4.Întreţinerea localului este prezentată pe larg in Anexa 3: Program de
curăţenie
Curăţenia se face întocmai, respectând protocolul afişat.
1.5.Serviciul de gardă şi de urgenţă
Programul farmaciei:
Luni-Vineri: 08-20
Sâmbătă: 09-14
Deci farmacia are program obişnuit de luni pâna vineri, iar sâmbăta program de
gardă.
1.6. Relaţia farmaciei cu sistemele de asigurări de sănătate:
Farmacia are incheiat contract cu CJAS, în calitate de furnizor de medicamente şi
servicii medicale.
Actele intocmite de farmacie pentru contractul de furnizare de medicamente cu şi fără
contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul asigurărilor sociale de sănătate
pentru anul 2016 sunt cuprinse în OPIS
1.Cererea tip pentru intrare in relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate
2.Certificatul de înmatriculare la registrul comerţului/actul de înfiinţare, după caz;
3.Codul unic de inregistrare;
4.Contul deschis la Trezoreria Statului;
5.Certificat de atestare fiscală valabil la data de 01.07.2016;
6.Autorizaţia de funcţionare a farmaciei
7.Dovada de evaluare a farmaciei valabilă la data încheierii contractului, cu
obligaţia de a o reînnoi pe toată perioada derulării contractului;
8.Certificatul de Reguli de bună practică farmaceutică, eliberat de Colegiul
Farmaciştilor din România – filiala judeţului Sibiu
9.Dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru farmacie,
valabilă la data încheierii contractului, cu obligaţia furnizorului de a o reînnoi pe toată
perioada derulării contractului (minim 4.000 E);
10.Lista personalului de specialitate

6
Pentru fiecare persoană inclusă în tabele s-au depus, în copie, următoarele
documente:
Carte de identitate;
Certificatul de membru al organizaţiei profesionale (Colegiul Farmacistilor din
România/Ordinul Asistentilor Medicali din România), avizat anual, pentru fiecare
categorie de personal (farmacisti/asistenti de farmacie);
Dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul
farmaceutic (farmaciştii – minim 5.000 E şi asistenţii de farmacie – minim 2.000 E)
Raport din REVISAL pentru personalul care urmează să fie înregistrat în contract
şi să funcţioneze sub incidenţa acestuia (farmacisti/asistenti de farmacie);
11.Declaraţia reprezentantului legal privind programul de lucru pentru farmacie
12.Declaraţia reprezentantului legal al farmaciei (furnizorului de medicamente)
privind persoana desemnată de acesta pentru relaţia cu CJAS SB însoţită de o
împuternicire legalizată
Reprezentant legal - copie xerox carte de identitate şi un numar de telefon mobil
al acestuia;
Număr de telefon/fax al furnizorului de medicamente;
Adresa de poştă electronică funcţională.
1.Documentele solicitate sunt depuse obligatoriu în dosar în ordinea menţionată în
opis
2.Toate documentele au fost depuse în formatul solicitat
3.Toate documentele trebuie să fie în termen de valabilitate la data contractării
(01.07.2016)
4.Toate documentele necesare încheierii contractelor, depuse în copie, sunt certificate
pentru conformitate prin sintagma “conform cu originalul” şi prin semnatura
reprezentantului legal, pe fiecare pagina.
5.Dosarele incomplete sau documentele care nu respectă formatul solicitat de către
CAS SB şi/sau nu sunt în termen de valabilitate nu pot fi validate. Invalidarea unor
documente conduce la respingerea dosarului de contractare.
6.Prezentul Opis se va depune la dosarul de contractare cu semnatura reprezentantului
legal.

7
2.Recepţia calitativă a substanţelor farmaceutice
Recepţia substantelor medicamentoase se efectuează de farmacistul diriginte sau
un înlocuitor, într-un spaţiu special amenajat sau într-un loc separat de activitatea
farmaciei, având la îndemână mijloace de cântărire şi măsurare corespunzătoare.
Reacţiile de identificare se execută la masa de analiză din farmacie, pentru
substanţele medicale, conform prevederilor FR X în vigoare. Efectuarea analizelor de
identitate este obligatorie pentru toate substanţele medicamentoase exceptându-se
substanţele toxice şi stupefiante pentru care se efectuează numai control organoleptic.
Rezultatul analizelor va fi consemnat în registrul de evidenţă al analizelor. În
cazul în care în urma verificărilor se constată neconcordanţe se întocmeşte un proces
verbal în care se specifică aceste neconcordanţe.
2.1.Analizele de identificare efectuate in farmacie
2.1.1.Acidum salicilicum
Identificare:
 10 mg acid salicilic se dizolvă în 2 ml de apă, prin încălzire la aproximativ 50
grade, se răceşte, se adaugă 0,05 ml Fe Cl3, 30 gr. la litru, apare o coloraţie
albastru- violet.
 0,1 g acid salicilic se dizolvă în 1 ml metanol. Se adaugă 3 ml acid sulfuric, 200
g/l şi se încălzeşte cu precauţie. Se degaja un miros caracteristic de salicilat de
metil.
2.1.2. Alcoholum
Identificare:
 La 2 ml alcool, se adaugă 0,5 ml acid acetic, 1 ml acid sulfuric şi se încălzeşte la
fierbere. Se formează acetat de etil cu miros caracteristic.
 La 0,5 ml alcool se adaugă 5 ml hidroxid de sodiu 100 g/l (R), 2 ml iod 0,05
moli/l şi se încălzeşte la aproximativ 50 grade C. Se formează un precipitat galben
(iodoform) cu miros caracteristic).
2.1.3.Glycerolum
Identificare:
 la 1 ml glicerol se adaugă 2 gr hidrogensulfonat de potasiu şi se încălzeşte. Se
formează acroleina cu miros caracteristic, înnecăcios.

8
 la 1 ml glicerol se adaugă 0,5 ml acid nitric (R) şi se agita cu precauţie. Se adăuga
pe pereţii eprubetei 0,5 ml dicromat de potasiu 106 (R) g/l. La zona de contact a
celor două lichide se formează un inel albastru care timp de 10 minute nu
difuzează în stratul inferior.
2.1.4.Resorcinolum

Identificare:
 spectrul în infraroşu trebuie să corespundă celui cu resorcinol prin dispersie în
bromura de potasiu.
 0,1 gr resorcinol se dizolvă în 2 ml hidroxid de sodiu (R) 100 gr/l, se adaugă 0,05
ml cloroform (R) şi se încălzeşte la fierbere. Apare o coloraţie roşie care prin
adăugare de acid clorhidric (R) în exces devine galbenă.
 0,1 gr resorcinol se dizolvă în 10 ml apa şi se adaugă 0,15 ml Fe Cl 3 30 gr/l (R).
Apare o coloraţie albastru violet, care la adăugarea de 0,5 ml amoniac 100 gr/%
(R) devine galben brună.
2.1.5. Acidum lacticum
Identificare:
 0,5 ml acid lactic se încălzeşte cu 2 ml acid sulfuric 10% (R); şi 1 ml permanganat
de potasiu 5% (R); se degaja aldehida acetică cu miros înţepător.
 0,5 ml acid lactic diluat cu 5 ml apa, se tratează cu 1 ml iod iodurat soluţie 4%
(R), 2,5 ml hidroxid de sodiu 10% (R) şi se încălzeşte; se formează iodoform, cu
miros caracteristic.
 0,5 ml acid lactic se adauga peste o soluţie preparată din 3 ml fenol soluţie (R);
coloraţia violet trece în galben.

9
2.1.6. Ichthammolum
Ammonium ichthyolsulfonicum- ihtiol
Identificare:
 la 0,5 gr ihtiol se adaugă 5 ml hidroxid de sodiu 10% (R) şi se încălzeşte; se
degaja vapori de amoniac care albăstresc hârtia roşie de turnesol. După
evaporarea soluţiei, reziduul se încălzeşte la roşu cu 0,5 ml acid clorhidric (R); se
percepe un miros de hidrogen sulfurat.
 1 gr ihtiol se dizolvă în 50 ml apa, se obţine o soluţie transparenta brun-
negricioasa, se adaugă 5 ml acid clorhidric, (R); se formează un precipitat negru
răşinos, solubil în amestec de alcool şi eter în volume egale. În filtrat se adaugă
0,5 ml clorura de bariu (R); se formează un precipitat alb.
2.1.7.Mentholum – mentol
Identificare:
 0,02 gr substanţa se tratează cu 2 mg vanilina (R), 2 ml acid sulfuric (R) şi se
agită; apare o coloraţie galben portocalie. Se adăugă cu atenţie 2 ml apa; coloraţia
trece în violet (deosebire de timol).
2.1.8.Acidum Boricum
Identificare – La 0,1 g acid boric se adaugă 3 mL alcool (R), 0,15 mL acid
sulfuric (R) şi se aprinde; marginea flacării se colorează în verde.
Aspectul soluţiei – 0,3 g acid boric se dizolvă în 10 mL apa; Soluţia trebuie să fie
limpede şi incolora.
Aciditate – 2 mL soluţie A se completează cu apă proaspăt fiarta şi răcita la 10
mL şi se adaugă 0,05 mL metilorange – soluţie (I); Soluţia trebuie să se coloreze în
galben şi nu în portocaliu sau roz.
Dozare – 2 g acid boric se dizolvă în 100 mL amestec format din volume egale de
glicerol (R) şi apă în prealabil neutralizat la fenolftaleina-solutie (I) şi se titrează cu
hidroxid de sodiu 1 mol/L până la coloraţie roz. Se adaugă 50 mL glicerol (R) neutralizat,
în prealabil, la fenolftaleina-solutie (I) şi se continua titrarea până la reapariţia coloraţiei
roz.
1 mL hidroxid de sodiu 1 mol/L corespunde la 0,06183 g H3BO3.

10
2.1.9.Calcii Carbonas - Carbonat de calciu
Identificare
 0,1 g carbonat de calciu se dizolvă în 2 mL acid acetic 300 g/L (R) şi se adaugă
0,15 mL oxalat de amoniu 40 g/L (R); se formează un precipitat alb, cristalin,
insolubil în acid acetic 300 g/L (R), solubil în acizi minerali.
 0,5 g carbonat de calciu se agita cu 3 mL apă şi 3 mL acid acetic 300 g/L (R); se
degaja CO2 care barbotat în hidroxid de bariu soluţie (R) formează un precipitat
alb.
Alcalinitate
 5,0 g carbonat de calciu se încălzesc la fierbere cu 100 mL apă timp de 5 minute;
suspensia se filtrează fierbinte şi filtrul se spala cu 5 mL apa încălzită la
aproximativ 70 C, care se adauga la filtrat. După răcire se adauga metilorange-
solutie (I) şi se titrează cu acid clorhidric 0,1 mol/L până la coloraţie portocalie;
trebuie să se folosească cel mult 0,5 mL acid clorhidric 0,1 mol/L.
Dozare
 0,1 g carbonat de calciu se dizolvă într-un volum minim de acid clorhidric 250
g/L (R), se diluează cu apă la 100 mL şi se neutralizează cu amoniac 100 g/L (R).
Se adaugă 5 mL tampon amoniacal pH 10,0 (R), 10 mg etedat de magneziu şi
sodium (R), câteva cristale de eriocrom T (I) şi se titrează cu edetat disodic 0,05
mol/L până la coloraţie albastră.
1 mL edetat disodic 0,05 mol/L corespunde la 0,005 g CaCO3.
2.1.10.Kalii Iodidum
Identificare
 La 1 mL soluţie A se adăuga 0,5 mL acetat de sodiu 100 g/L (R) şi 4 mL acid
tartric-solutie (R); se formează un precipitat alb cristalin.
 La 2 mL soluţie A se adăuga 0,1 mL acid clorhidric (R), 0,2 mL clorura de fer
(III) 30 g/L (R), 2 mL cloroform (R) şi se agită; stratul cloroformic se colorează în
violet.
 2 mL soluţie A se acidulează cu acid nitric 100 g/L (R) şi se adaugă 0,15 mL
nitrat de argint 20 g/L (R); se formează un precipitat galben, insolubil în amoniac
concentrat.

11
Aspectul soluţiei – Soluţia A trebuie să fie limpede şi incoloră.
Alcalinitate – la 10 mL soluţie A se adăuga 0,1 mL acid clorhidric 0,1 mol/L şi
0,05 mL fenolftaleina – soluţie (I), Soluţia trebuie să rămână incolora.
Dozare – 0,3 g iodura de potasiu se dizolvă în 10 mL apa, într-un flacon cu dop
rodat; se adaugă 35 mL acid clorhidric (R), 5 mL cloroform (R) şi se titrează cu iodat de
potasiu 0,05 mol/L, adăugat picătură cu picătură şi agitând energic, până la decolorarea
cloroformului.
1 mL iodat de potasiu 0,05 mol/L corespunde la 0,0166 g KI.
2.2.Reţete magistrale, Elaborări
Ser efedrinat 1%
Rp: Clorhidrat de efedrina..............................................................................1g
Ser fiziologic qs ad....................................................................................100g
Mf. solutie (instilatii nazale)
Ds. extern
Clorhidratul de efedrina se prezinta sub forma de cristale acidulare, incolore sau
pulbere alba cristalina, cu gust amarui, fara miros, solubila in apa.
Serul fiziologic se gaseste sub forma de fiole tipizate sterile. Este o solutie de
clorura de sodiu (NaCl) 0,9%.
Preparare: se cantareste clorhidratul de efedrina si se dizolva cate putin cu serul
fiziologic.
Actiune: vasoconstrictoare, este un decongestionant nazal folosit pentru instilatii
nazale.
Indicatii: sinuzite, rinite, etc., pentru adulti si copii peste un an (2 pic.de 3-4ori/zi,
4-5 zile).
Conservare si depozitare: solutia se conditioneaza intr- un recipient prevazut cu
dop picurator, la "Separanda".
Ser efedrinat 0,5%
Rp:Clorhidrat de efedrina............................................................................0,5g
Ser fiziologic qs ad....................................................................................100g
Mf.-solutie (instilatii nazale)
Ds.-extern

12
Indicatii: pentru copii cu varsta mai mare de 3 luni (1-2 pic. de 3 ori/zi)
Solutia de argint (Ag) colloidal (Colargol) 1%
Rp:Argint coloidal.........................................................................................1g
Apa distilata (aqua distillata) qs ad...........................................................100g
Mf.-instilatii nazale
Ds.-extern
Argintul coloidal se prezinta sub forma de lamele verzi sau negru-albastrui, cu
luciu metalic, usor solubil in apa, insolubil in glicerina si solubil in alcool diluat.
Preparare: solutia se realizeaza prin metoda per descensum si nu se filtreaza.
Substanţa se presară la suprafaţa apei într-un vas cu deschidere largă şi se lasă timp de 15
- 40 minute. Se acoperă cu o sticla de ceas si se agita circular vasul de cateva ori pentru a
grabi dizolvarea, in final se poate omogeniza usor cu o bagheta de sticla.
Condiţionare: se conditioneaza in flacoane de sticla de culoare bruna, cu eticheta
"pentru uz extern".
Conservare: se prepară la cerere, în cantităţi mici. Se păstrează la loc răcoros,
ferită de lumină, iar în timp coloidul precipită pe pereţii flaconului.
Întrebuinţări: în infecţii pneumococice, stafilococice şi gonococice ale mucoasei
conjunctivale şi pentru instilatii nazale (rinite, sinuzite).
Glicerină boraxată 10%
Rp: Borax (tetraborat de sodiu).................................................................10g
Glicerină qs ad.........................................................................................100g
Mf. solutie
Ds.extern
Boraxul este o pulbere albă cristalină, fără miros, gust sărat-leşietic, eflourescentă,
solubilă în glicerină la cald.
Glicerina este un lichid siropos, limpede, incolor, fără miros, cu gust dulceag
hidroscopic.
Preparare: se cântăreşte glicerina într-o capsulă de porţelan, iar apoi se adaugă
boraxul pulverizat. Capsula se încălzeşte pe baie de abur agitându-se pănă la obţinerea
soluţiei.
Conservare: în recipiente bine închise ferite de umezeală.

13
Intrebuinţări: la badijonarea cavităţii bucale în afte, stomatite.
Soluţia de iod iodurat (Solutia Lugol)
Rp: Iod (iodum)...............................................................................................1g
Iodura de potasiu (kalii iodidum)....................................................................2g
Apa distilata (aqua distillata) qs ad...............................................................100g
Mf.solutie
Ds.extern / intern
Preparare: se cantareste iodul si iodura de potasiu si se amesteca cu cca. 3g de
apa. Se agita pana la dizolvarea substantelor, iar apoi se adauga apa pana la 100 de g.
Se obtine o solutie brun rosietica cu miros caracteristic de iod.
Condiţionare: se condiţionează în flacoane bine închise, la "Separanda".
Intrebuinţări: uz intern: afecţiuni tiroidiene
uz extern: afecţiuni dermatologice, antiseptic, antimicotic.
Soluţia de iod iodurat forte (Solutia Lugol forte)
Rp: Iod (iodum)............................................................................................5g
Iodura de potasiu (kalii iodidum)................................................................10g
Apa distilata (aqua distillata) qs ad..........................................................100g
Mf. solutie
Ds. extern / intern
Preparare: se căntareşte iodul si iodura de potasiu şi se amestecă cu 15 g de apă,
se agită până la dizolvarea substanţelor, iar apoi se adaugă apă până la 100 de g.
Alcool iodat ( Soluţia alcoolică de iod 1%)
Rp: Iod (iodum).............................................................................................1g
Alcool (alcoholum) qs ad..........................................................................100g
Mf. soluţie
Ds.extern
Preparare: se cântareşte iodul cu ajutorul ustensilelor din material plastic, os,
hârtie cerată, se dizolvă prin metoda per descensum, se amestecă pentru uniformizare.
Se obţine o soluţie de culoare brună cu miros caracteristic de iod si alcool.
Condiţionare: se condiţionează în flacoane bine închise, la loc răcoros, la
"Separanda".

14
Întrebuinţări: dezinfectant, antiseptic, antimicotic, in chirurgie, in micoze,
dermatite.
Alcool mentolat (Spirtul mentolat, Solutia alcoolica mentolata 1%)
Rp: Mentol (menthol)...................................................................................1g
Alcool (alcoholum) qs ad..........................................................................100g
Mf. solutie
Ds. extern
Mentolul se prezinta sub forma de pulbere alba cristalina sau cristale incolore cu
miros caracteristic de menta, gust arzator, la inceput ,apoi racoritor.
Preparare: se cantareste mentolul dupa care se tritureaza cu alcool cate putin si se
dizolva in solventul prevazut (in cantitatea necesara).
Se obtine o solutie limpede, incolora, cu miros caracteristic de menta.
Actiune: antiseptica, antipruriginoasa.
Indicatii: in varicela, boli alergice pruriginoase, pentru calmarea arsurilor solare,
frictiuni sau comprese in mialgii (dureri musculare), inhalatii in stari gripale.
Solutia de albastru de metil 1%
Rp: Clorura de metiltionini (methiltionini chloridum).................................1g
Apa distilata (aqua distillata) qs ad.........................................................100g
Mf. solutie
Ds. extern/ intern (sub forma de pulbere)
Albastru de metil sau clorura de metiltionini sau clorura de tetrametiltionini este
un colorant bazic, sub forma de pulbere cristalina sau cristale, avand culoare verde inchis,
cu luciu metalic, fara miros, gust slab amar, hidroscopica sau hidrosolubila.
Preparare: se cantareste albastru de metil pe hartie cerata si se dizolva in 80 g de
apa prin incalzire pe baie de apa, apoi se completeaza cu solventul pana la 100 de g. Se
filtreaza prin tifon sau printr-un strat subtire de vata.
Condiţionare: se conditioneaza in flacoane de sticla de culoare bruna.
Conservare: se prepară la cerere, se păstrează la loc răcoros, ferit de lumină, timp
limitat.
Acţiune: colorant si dezinfectant, afecţiuni buco-faringiene, antiseptic, etc.

15
Solutia alcoolica de acid salicilic (alcool cu acid salicilic)
Rp: Acid salicilic..............................................................................................1g
Alcool diluat (alcoholum dilutum) qs ad....................................................100g
Mf.solutie
Ds.extern
Acidul salicilic se prezinta sub forma de cristale acidulare, incolore sau sub forma
de pulbere alba cristalina, fara miros, cu gust caracteristic, la inceput dulceag apoi acru.
Preparare: se cantareste acidul salicilic si se dizolva cu putin alcool, iar apoi se
completeaza cu solvent pana la masa prevazuta. Se agita pana la omogenizare.
Indicatii: se foloseste numai pentru uz extern in micoze, dermatomicoze, eczeme
ale mainilor si picioarelor.
Actiune farmacologica: antiseptic si antimicotic. Alcoolul salicilic folosit in
concentratie de pana la 3% este keratoplastic (regenereaza), iar in concentratiimai mari de
3% este keratolitic (distruge celule si regenereaza bataturile).
Solutia de acid boric 3%
Rp: Acid boric (acidum boricum)...................................................................3g
Apa distilata (aqua distillata) qs ad...........................................................100g
Mf. solutie
Ds. extern
Acidul boric se prezinta sub forma de lamele cristaline lucioase, cu aspect sidefos
grase la pipait, sau sub forma de pulbere alba, aproape fara miros, cu gust slab acru.
Deoarece solubilitatea este mai mare la cald, proprietatile acestei solutii se vor
face la cald.
Preparare: se cântareste acidul boric si se dizolva in apa la cald, iar dupa racire se
filtreaza si se completeaza cu apa pana la 100g.
Actiune farmacologică: antiseptic şi dezinfectant al rănilor si mucoaselor; se mai
foloseste sub forma de spalaturi sau comprese.
Conservare: se conserva in recipiente bine inchise.
Solutia de violet de genţiana
Rp: Clorura de metilrosanilina (methilrosanilini chloridum)............................... 1g
Apa distilata (aqua distillata) qs ad..........................................................100g

16
Mf. solutie
Ds. extern
Violetul de gentiana se prezinta sub forma de pulbere, fara miros, cu gust amar,
fotosensibila si hidroscopica .
Preparare: se cantareste pulberea de violet de gentiana pe hartie cerata si se
dizolva in 80g de apa prin incalzire pe baie de apa, dupa care se completeaza pana la
100g. Se filtreaza prin vata sau tifon. Solutia obtinuta este limpede de culoare violacee,
fara sedimente, cu gust amar si miros caracteristic.
Conditionare: in flacoane de sticla de culoare bruna.
Conservare: se conserva timp limitat , la loc racoros ferit de lumina.
Actiune farmacologica: actiune antiseptica. Se foloseste numai pentru uz extern,
pe mucoase si tegumente, la nivelul mucoasei bucofaringiene se foloseste sub forma de
badijonari.
Siropul de portocale (Sirupus aurantionum) FR IX
Rp: Tinctura de portocale.................................................................................10g
Talc (talcum).....................................................................................................2g
Sirop simplu (sirupus sinplex) qs ad.............................................................100g
Mf. sirop
Ds. intern
Preparare: tinctura de portocale se amesteca cu 10g sirop simplu si 2g talc, se lasa
in repaus o ora, agitandu-se din cand in cand, apoi se filtreaza. Produsul filtrat se
completeaza cu sirop simplu până la masa prevăzută. Se obţine un lichid limpede, gălbui
cu gust dulce şi miros de coji de portocale.
Conservare: în flacoane bine închise la loc răcoros.
Întrebuinţări: se utilizează ca aromatizant al poţiunilor.
Exemple de soluţii oficinale in FR X
Alcool diluat (Alcoholum dilutum)
Rp: Alcool (alcoholum).....................................................................................675g
Apa distilată (aqua distillata)............................................................................325g
Mf.soluţie
Ds.extern

17
Preparare: se cântareşte zahărul si apa distilată si se amestecă. Se obţine un lichid
incolor, limpede, cu miros caracteristic, gust arzător.
Conservare: se conservă în recipiente bine închise, ferite de surse de foc.
Când se prescrie "alcool diluat", fără altă specificaţie, se foloseşte alcool de 70 de
grade.
Soluţia de rivanol (Soluţia de lactat de etacridină 0,1%)
Rp: Lactat de etacridină (etacridini lactas).......................................................0,1g
Apa distilată (aqua distillata) qs ad.................................................................100g
Mf. soluţie
Ds. extern
Lactatul de etacridină sau rivanolul se prezintă sub formă de pulbere cristalină,
galbenă, fără miros, cu gust amar.
Preparare: se cântareşte rivanolul şi se dizolvă in 80 g apă la cald (apa aproape de
fierbere), apoi se completează cu apă până la 100g. Soluţia se filtrează prin vată sau tifon.
Condiţionare şi conservare: se condiţionează în flacoane de sticlă de culoare brună
şi se depozitează la "Separanda". Soluţia se prepară la cerere şi se pastreză la loc răcoros,
ferită de lumină.
Soluţia obţinută are culoare galbenă cu fluorescenţă verde.
Acţiune farmacologică: antiseptic si dezinfectant. Se foloseşte în tratarea plăgilor
si arsurilor, dar si in ginecologie.
Dezavantaj: usucă plagile formând o crustă sub care nu mai poate pătrunde soluţia
şi unde se pot forma poluţii purulente, intîrziind vindecarea.
Apa oxigenată 3% (Soluţia diluată de peroxid de hidrogen 3%)
Rp: Perhidrol 30%.......................................................................................10g
Apă distilată (aqua distillata) qs ad...........................................................100g
Mf. soluţie
Ds. extern
Preparare: se amestecă 10g perhidrol (soluţie concentrată de oxid de hidrogen ) cu
apa distilata pana la 100g. Solutia obtinuta este limpede, incolora, fara miros, gust slab
caracteristic, iar in prezenta aerului, luminii si căldurii se descompune.
Conservare si conditionare: se prepară la nevoie in cantităţi mici, se conservă în

18
recipiente închise ermetic, ferite de lumină, la loc răcoros.
Întrebuinţări: are acţiune antiseptică si bactericidă (in concentraţii de 3%). Se
foloseşte pentru spălarea rănilor, la dezlipirea pansamentelor.
2.3.Proprietăţi fizico-chimice ale substanţelor
2.3.1.Acidum salicilicum-Proprietăţi fizico-chimice
Acidul salicilic este acidul 2-hidroxibenzoic. Conţine cel puţin 99,5% şi cel mult
100,5 % C7H6O3.
Descriere: cristale aciculare, incolore, sau pulbere cristalină albă, fără miros, cu
gust caracteristic dulceag, apoi acru.
Încălzit cu precauţie sublimează, iar prin încălzire brusca se descompune,
prezentând miros de fenol.
Solubilitate: solubil în 3 ml alcool, 3 ml eter, 15 ml apa la fierbere, 50 ml
cloroform, 100 ml glicerol, 500 ml apa.
Este solubil în soluţii de hidroxizi şi carbonaţi alcalini în soluţii de fosfaţi alcalini
şi de săruri alcaline ale acizilor organici.
Conservare: ferit de lumină.
Acţiune terapeutică şi întrebuinţări:
 cheratolitic şi antiseptic în soluţie de concentraţie 0,5-2 %, în ulcere ale pielii şi
leucoplazii bucale;
 ca antimicotic, în eczeme ale mâinilor şi picioarelor.
 Sub formă de unguent 1-5 % şi soluţie alcoolică 1-2 % este
folosit pentru badijonări.
 Nu se administrează intern decât sub formă de săruri: salicilat
de sodiu, salicilat de metil.
2.3.2. Alcoholum-Proprietăţi fizico-chimice:
Sinonime: alcool etilic, etanol
Alcoolul 96 % este un amestec de alcool şi apa. Conţine cel puţin 95% şi cel mult
96,7% V/V sau cel puţin 92,4% şi cel mult 94,9% M/M. C2H 6 O.
Descriere: lichid incolor, limpede, volatil, cu miros caracteristic şi gust arzător.
Arde cu flacăra de culoare albastră, fără fum, inflamabil.

19
Solubilitate: miscibil cu acetona, apa, cloroform, eter şi glicerol.
Aciditate: 25 ml alcool dilut se amesteca cu 25 ml de apă fiartă şi
răcită, se adaugă 0,2 ml fenolftaleina soluţie (I) şi cel mult 0,5 ml hidroxid de sodiu, 0,02
moli/l, trebuie să apară o coloraţie roz, persistenta 30 secunde.
Aspect: alcoolul trebuie să fie limpede şi incolor. Prin diluarea a 5 ml
alcool cu apă la 100 ml, Soluţia obţinută trebuie să fie limpede.
Conservare: în recipiente bine închise, ferit de surse de foc, la rece.
Observaţie: când se scrie Alcool”, fără altă specificaţie, se eliberează alcool 96 %
(V/V).
Acţiune terapeutică şi întrebuinţări: prepararea soluţiilor alcoolice, a tincturilor
şi extractelor alcoolice. Este un bun solvent pentru multe substanţe organice şi
anorganice.
2.3.3 Glycerolum-Proprietăţi fizico-chimice:
Glicerolul este 1, 2, 3, propantriol. Conţine cel puţin 98% şi cel mult 101% C3 H8
O3 raportat la substanţa anhidră.
Descriere: lichid siropos, limpede, incolor, fără miros şi cu gust dulceag,
higroscopic.
Solubilitate: miscibil cu apa şi alcool, puţin solubil în acetona, practic insolubil în
alcool, eter, uleiuri grase şi volatile.
Soluţia A: 50 gr glicerol se diluează cu apa proaspăt fiarta şi răcita la 100 ml. Într-
un balon cotat 10 ml soluţie se diluează cu apă la 25 ml.
Aspectul soluţiei: Soluţia A trebuie să fie limpede şi incolora.
Conservare: în recipiente bine închise.
Acţiune terapeutică şi întrebuinţări: excipient pentru prepararea unguentelor,
supozitoarelor, suspensiilor.

20
Supozitoarele cu glicerina pentru copii sau adulţi au un efect laxativ.
Se întrebuinţează pentru prepararea glicerinei boraxate 10% pentru badijonaj
bucal.

2.3.4.Resorcinolum- Proprietăţi fizico-chimice


Resorcinolul este 1,3 dihidroxibenzen. Conţine cel puţin 99,0 % şi cel mult 101,0
% C8 H6 O2.
Descriere: cristale incolore sau pulbere cristalină albă, cu miros slab caracteristic
şi gust dulceag, apoi amar, arzător. La lumina se colorează slab roz cenuşiu.
Solubilitate: solubil în 1 ml alcool, 1 ml apa, uşor solubil în eter, benzen, glicerol,
puţin solubil în cloroform şi sulfură de carbon.
Soluţia A: 2,0 gr resorcinol se dizolvă în 20 ml apa proaspăt fiarta şi se
completează cu acelaşi solvent la 40 ml.

Conservare: în recipiente bine închise, ferit de lumină, la Separanda.


Acţiune terapeutică şi întrebuinţări: keratolitic, antiseptic, sub formă de soluţii
2-5 % colir 1-2 % sau unguent 2 % în dermatologie: acnee, eczeme, psoriazis, micoze

21
cutanate.
2.3.5. Acidum lacticum-Proprietăţi fizico-chimice:
Este un amestec de acid 2-hidroxipropionic (acid lactic), acid 2 – (2-
hidroxipropioniloxi) propionic, acid lactil-lactic şi apa.
Conţine cel puţin 85 % şi cel mult 92 % C3 H6 O3.

Descriere: lichid de consistenta siropoasă, incolor sau slab gălbui, fără miros sau
cu miros slab, caracteristic; higroscopic.
În soluţii apoase are gust acru. Higroscopic.
Solubilitate: este miscibil în orice proporţie cu apa, alcool, eter.
Conservare: în flacoane bine închise.
Acţiune terapeutică şi întrebuinţări: extern, având acţiune cheratolitică şi
antiseptică locală, în gargarisme, spălaturi vaginale (soluţie 1-2%), în cauterizări şi
afecţiuni acute pentru modificarea ph-ului local.
Sărurile acidului lactic sunt: lactatul de calciu, magneziu, sodiu.
2.3.6. Ichthammolum
Ammonium ichthyolsulfonicum- ihtiol-Proprietăţi fizico-chimice:
Produs obţinut prin distilarea uscată a gudroanelor din unele şisturi bituminoase,
sulfonate şi neutralizate cu amoniac, cu conţinut de cel puţin 2,5% amoniac, 8-12% sulf
total, cel mult 1,5% sulf din sulfat de amoniu şi 6,5-10,6% sulf în combinaţie organică şi
sulfonică.
Proprietăţi: lichid vâscos brun închis, în strat subţire brun-rosiatic, cu miros
pătrunzător.
Solubilitate: solubil în apă şi glicerina, parţial solubil în alcool şi eter; se
amestecă în orice proporţie cu lanolina, vaselina şi untura de porc; nu se amesteca cu

22
uleiuri grase şi ulei de vaselină.
Soluţia apoasă are reacţie neutră.
Conservare: în recipiente bine închise.
Acţiune terapeutică şi întrebuinţări: antiseptic, antiinflamator, emolient utilizat
în unguente, ovule, glicerolate, pentru tratamentul furunculelor, degerăturilor, ulcerelor
varicoase.
Intră în compoziţia unguentului Cutaden în proporţie de 1,5%.
2.3.7.Mentholum – mentol-Proprietăţi fizico-chimice:
Mentolul este 2-izopropil -5-metilciclohexanol, obţinut din uleiul de mentă sau
preparat sintetic. Mentolul poate fi levogir obţinut pe cale naturală sau sintetică, sau
racemic obţinut pe cale sintetică.
Proprietăţi: cristale incolore aciculare sau pulbere cristalină, cu miros puternic
caracteristic, cu gust arzător, apoi răcoritor. La temperatura camerei se volatilizează.
Solubilitate: foarte uşor solubil în alcool, eter, uşor solubil în uleiuri grase, uleiuri
volatile ulei de parafină, foarte greu solubil în apă.
Conservare: în recipiente bine închise, la loc răcoros.
Acţiune terapeutică şi întrebuinţări: extern, ca analgezic, anestezic local,
antipruriginos, sub formă de alcool mentolat 1%, unguent 1%.
Intră în compoziţia produsului Inhalant, a apelor de gură şi a pastelor de dinţi.
2.3.8.Acidum Boricum - Acid Boric
Acidul boric are formula moleculară H3BO3 şi masa moleculară M = 61,83 g/mol.
Substanţa oficinală conţine cel puţin 99,0% şi cel mult 100,5% H3BO3.
Descriere – Lamele cristaline, lucioase, cu aspect sidefos, grase la pipăit sau
pulbere cristalină albă, fără miros, cu gust slab acru.
Solubilitate – Uşor solubil în glicerol, alcool la fierbere şi apă la fierbere, solubil
în alcool şi apa. Soluţia A – 0,3 g acid boric se dizolvă, prin încălzire, în 50 mL apă şi
după racire se filtrează; Soluţia filtrată se completează la 50 mL prin spălarea filtrului cu
apă.
Identificare – La 0,1 g acid boric se adaugă 3 mL alcool (R), 0,15 mL acid
sulfuric (R) şi se aprinde; marginea flacării se colorează în verde.
Aspectul soluţiei – 0,3 g acid boric se dizolvă în 10 mL apa; Soluţia trebuie să fie

23
limpede şi incolora.
Aciditate – 2 mL soluţie A se completează cu apă proaspăt fiarta şi răcita la 10
mL şi se adaugă 0,05 mL metilorange – soluţie (I); Soluţia trebuie să se coloreze în
galben şi nu în portocaliu sau roz.
Dozare – 2 g acid boric se dizolvă în 100 mL amestec format din volume egale de
glicerol (R) şi apă în prealabil neutralizat la fenolftaleina-solutie (I) şi se titrează cu
hidroxid de sodiu 1 mol/L până la coloraţie roz. Se adaugă 50 mL glicerol (R) neutralizat,
în prealabil, la fenolftaleina-solutie (I) şi se continua titrarea până la reapariţia coloraţiei
roz.
1 mL hidroxid de sodiu 1 mol/L corespunde la 0,06183 g H3BO3.
Conservare – În recipiente bine închise.
Acţiune farmacologică şi întrebuinţări – are acţiune antiseptică slabă. Se
caracterizează prin:
 Este bine suportat de piele şi mucoase, dar prin absorbţie poate da reacţii toxice
grave, mai ales la copii mici
 Se foloseşte sub formă de soluţie (3-4 % pentru comprese şi spălături) sau
unguent (10%)
 Este contraindicat la copiii sub 3 ani
 Preparate industriale: alcool boricat 3-4%
2.3.9.Calcii Carbonas
Carbonatul de calciu are formula moleculară CaCO3 şi masa moleculară M =
100,1 g/mol. Substanţa oficinală conţine cel puţin 98,5% şi cel mult 100,5% CaCO3.
Descriere – Pulbere fină, microcristalina, albă, fără miros şi fără gust.
Solubilitate – Practic insolubil în alcool şi apa. Se dizolvă în acizi cu degajare de
CO2.
Soluţia A – 2,5 g carbonat de calciu se dizolvă, prin încălzire la aproximativ 50
grade C, în 25 mL acid clorhidric 100 g/L (R), se răceşte şi se completează cu apă la 50
mL.
Conservare – În recipiente bine închise.
Acţiune farmacologică şi întrebuinţări – este folosit ca antiacid cu mecanism de
acţiune chimic, făcând parte din categoria neutralizante. În exces ridică pH-ul gastric la

24
maxim neutru, nu se absoarbe şi nu modifica rezerva alcalina:
CaCO3 + 2HCl CaCl2 + H2CO3
Din CaCl2 solubila, Ca2+ se absoarbe maxim 20%; restul formează saruri
insolubile (carbonati, fosfaţi), ce se elimină prin scaun. Administrat în doze mari (peste 2
g/odată sau mai mult de 8 g per zi) antrenează efectul de rebound acid, prin următoarele
mecanisme:
 Stimularea secreţiei de gastrina, consecinţa creşterii pH-ului
 Efectul direct stimulator al Ca2+, la nivelul celulelor parietale
 Hipercalcemie în insuficienţa renală
 În tratamente îndelungate, cu hipercalcemie marcată, se inhiba secreţia de
parathormon şi are loc retenţia de fosfor şi precipitarea sarurilor de calciu în
rinichi.
 Se foloseşte şi ca antidiareic în diareea de fermentaţie, în doze de 2-10 g/zi pentru
un timp limitat. Contraindicaţia acestui tratament este insuficiența renală gravă.
2.3.10.Kalii Iodidum
Iodura de potasiu ale formula moleculară KI şi masa moleculară M = 166,0 g/mol.
Substanţa oficinală conţine cel puţin 99,0% şi cel mult 100,5% KI raportat la substanţa
uscată.
Descriere – Cristale incolore sau pulbere cristalină său granular, albă, fără miros,
cu gust sărat şi slab amar.
Solubilitate – Foarte uşor solubilă în apă, uşor solubila glicerol, solubilă în
alcool, puţin solubilă în acetona.
Soluţia A – 10,0 g iodura de potasiu se dizolvă în 20 mL apă proaspăt fiartă şi
răcită şi se completează cu acelaşi solvent la 100 mL.
Conservare – în recipient bine închise, ferit de lumină.
Acţiune farmacologică şi întrebuinţări – După administrarea orală se
concentrează în tiroida în special în cazul bolnavilor de hipotiroidism. În doze mici
participa la sinteza hormonilor tiroidieni; este utilă pentru a substitui deficitul de iod din
apă şi alimente, pentru profilaxia şi tratamentul guşii endemic.
La doze mari (peste 6 mg/zi), la bolnavi cu hipotiroidism, are efect antitiroidian,
ducând la scăderea metabolismului bazal şi la corectarea unor simptome clinice cauzate

25
de hiperfuncţia tiroidiană.
Indicaţiile terapeutice sunt:
 Pregătirea preoperatorie a bolnavilor înaintea tiroidectomiei: iniţial se obţine
starea de eutiroidie prin administrare de tionamide, apoi timp de 10-14 zile, înaintea
intervenţiei chirurgicale se continua administrarea de iod (scopul administrării este de a
scădea sinteza hormonilor tiroidieni şi pentru a micşora vascularizaţia glandei).
2.3.11. Vaselinum album
Vaselina albă este un amestec semisolid de hidrocarburi săturate, obţinute din
petrol, purificate şi decolorate.
Descriere: masa albă, cu aspect omogen, filanta, onctuoasă, opaca în strat gros,
translucida în strat subţire, fără miros şi fără gust.
Vaselina albă topită pe baia de apă, trebuie să se prezinte ca un lichid transparent,
fără sediment, fără impurităţi mecanice, fără miros şi cu o slabă fluorescenta verde -
albăstruie.
Solubilitate: uşor solubilă în acetona, benzen, cloroform, eter, sulfură de carbon,
practic insolubila în alcool, apa şi glicerol, miscibila cu parafină lichidă şi uleiuri grase.
Conservare: în recipiente bine închise, la cel mult 25 de grade C.
Întrebuinţări: excipient la prepararea unguentelor.
Deoarece nu se absoarbe prin piele, cedează greu substanţele incorporate şi este
întrebuinţata când se urmăreşte o acţiune superficială.
Se foloseşte la prepararea unguentului simplu:
Adeps lanae anhydricus...10 gr.
Vaselinum album...90 gr.
2.3.12. Parafinum liquidum
Sinonime: ulei de parafină, ulei de vaselină
Parafină lichidă este un amestec lichid de hidrocarburi săturate, obţinut la
distilarea petrolului.
Descriere: lichid incolor, uleios, fără miros şi fără gust, lipsit de fluorescenţă la
lumina zilei.
Solubilitate: uşor solubilă în benzen, benzina, cloroform, eter, sulfură de carbon,
foarte greu solubilă în alcool, apa şi glicerol, miscibila în orice proporţie cu uleiuri grase

26
(cu excepţia uleiului de ricin) şi uleiuri volatile.
Conservare: în recipiente bine închise, ferit de lumină.
Acţiune terapeutică şi întrebuinţări: intern ca purgativ, iar extern la prepararea
unguentelor.
5.Activitatea de farmacovigilenţă
Farmacovigilenţa cuprinde totalitatea activităţilor de detectare, evaluare, validare
şi prevenire a reacţiile adverse la produse medicamentoase şi suplimente nutritive.
Tema 1: Reacţii adverse posibile ale un adult la ofloxacină comprimate (eliberate
pe prescripţie medicală pentru o infecţie cu piocianic)
-Reacţie alergică: cutanată, edem glotic
-Greaţă, vărsături, diaree
-Tulburări de auz, surditate
Tema 2: Reacţii adverse ale unui adult la cefiximă capsule eliberată pe prescripţie
medicală pentru tratamentul uretritei gonococice
-Diaree
-Reacţii alergice mergând până la şoc anafilactic
-Cefalee
Tema 3: Reacţii adverse ale unui copil de şapte ani la nifuroxazidă capsule
eliberată pentru tratamentul unei infecţii intestinale cu Proteus
-Reacţii alergice: erupţii cutanate
-Edem Quincke
-Şoc anafilactic
Tema 4: Reacţii adverse ale unei paciente la administrarea orală de ornidazol,
eliberat pe bază de prescripţie medicală pentru tratamentul lambliazei intestinale.
-Vertij,
-Cefalee
-Tulburari gastro-intestinale
Tema 5: Reactii adverse ale unei paciente la contraceptive orale estro-
progestative sunt, de ordin vascular (accident vascular cerebral, hipertensiune
arterială, flebită, diabet, hiperlipidemie, icter).
Utilizarea hormonilor estroprogestativi trebuie sa fie insoţită in mod obligatoriu

27
de un control medical serios: un bilant clinic inţial, o supraveghere regulată a greutăţii
corporale, a tensiunii arteriale, a metabolismului: glicemie, cholesterol, lipide. Se
recomand de asemenea controlul regulat al sânilor şi organelor genitale.
Reacţii adverse fără gravitate, sunt cefaleea, greaţa, creşterea greutăţii.
Tema 6: Anexa 4: Fişa pentru raportarea spontană a reacţiilor adverse la
medicamente
7. Farmacistul şi rolul său în prevenirea şi combaterea
consumului ilicit de droguri
Legea nr.339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor,
substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope prevede clasificarea medicamentelor
stupefiante şi psihotrope in trei tabele. Anexa 5
Tabelul II cuprinde medicamente care se prescriu pe reţetă galbenă, iar Tabelul III
cuprinde substanţe de mare risc, ce pot să indică toxicomanii
In capitolul VII al legii se prevede:
“Art. 34. - Farmaciile cu circuit deschis, farmaciile cu circuit închis, cabinetele
medicale în specialitatea medicina de familie, precum şi centrele de tratament pentru
toxicomani îşi desfăşoară activitatea cu plante, substanţe şi preparate stupefiante şi
psihotrope, în baza autorizaţiei de funcţionare, conform normelor metodologice de
aplicare a prezentei legi.
Art. 35. - Achiziţionarea de plante, substanţe şi preparate prevăzute în tabelele II
şi III din anexă poate fi efectuată numai de la o persoană juridică autorizată, potrivit
dispoziţiilor art. 15.
Art. 36. - (1) Persoanele juridice pot să achiziţioneze, să distribuie şi să utilizeze
în limita nevoilor lor plante, substanţe şi preparate prevăzute în tabelele II şi III din anexă
numai dacă deţin autorizaţie emisă de Ministerul Sănătăţii.
(2) Conţinutul şi modalitatea de control al truselor de prim ajutor vor fi precizate prin
normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
Art. 37. - (1) Preparatele şi substanţele stupefiante şi psihotrope pot fi utilizate în
scop medical numai pe baza prescripţiilor medicale, în conformitate cu normele
metodologice de aplicare a prezentei legi.

28
(2) Prescrierea substanţelor şi preparatelor prevăzute în tabelul II din anexă se
face pe formulare speciale, securizate, sau în condici de prescripţii medicale ori condici
de aparat, destinate exclusiv prescrierii acestora, în cadrul unităţilor sanitare umane sau
veterinare, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(3) Prescrierea substanţelor şi preparatelor prevăzute în tabelul III din anexă se
face pe formulare care se reţin la eliberare, în condiţiile prevăzute în normele
metodologice de aplicare a prezentei legi.
(4) Eliberarea substanţelor şi preparatelor prevăzute în tabelele II şi III din anexă,
fără prescripţie medicală, este interzisă, cu excepţia preparatelor prevăzute în normele
metodologice de aplicare a prezentei legi, în baza art. 6 alin. (2).
Art. 38. (1) Plantele şi substanţele prevăzute în tabelele II şi III din anexă pot fi
prescrise pacienţilor în conformitate cu prevederile art. 37, numai sub formă de preparate
farmaceutice, realizate industrial sau în farmacie, de către:
a) medicii titulari ai autorizaţiei de liberă practică, în conformitate cu normele
metodologice de aplicare a prezentei legi;
b) medicii veterinari titulari ai autorizaţiei de liberă practică, în conformitate cu
normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(2) Pacienţii aflaţi în tratament cu medicamente care conţin substanţe stupefiante
sau psihotrope prevăzute în tabelul II din anexă pot deţine cantitatea prescrisă numai în
baza prescripţiei medicale.
(3) Medicamentele care conţin substanţe stupefiante sau psihotrope, obţinute pe
bază de prescripţie medicală, rămase neutilizate, vor fi distruse conform procedurilor
stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
Art. 39.Modalitatea privind prescrierea şi eliberarea preparatelor farmaceutice
prevăzute în tabelele II şi III din anexă, precum şi modelul formularelor sunt prevăzute în
normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
Art. 40.Este interzisă deţinerea, în orice scop, a plantelor, substanţelor şi
preparatelor prevăzute în tabelele I, II şi III din anexă, în afară de cazul în care este
autorizată, potrivit prevederilor prezentei legi şi ale normelor metodologice de aplicare a
acesteia.

29
Art. 41.Condiţiile în care călătorii pot deţine medicamente ce conţin substanţe
stupefiante şi psihotrope vor fi stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei
legi.”
În farmacia DEFA SIB se respectă întocmai legislaţia în vigoare în ce priveşte
recepţia, depozitarea şi eliberarea medicamentelor stupefiante. Acestea se primesc in cutii
sigilate, se recepţionează de către farmacist, se păstreză in dulap încuiat şi evidenţa lor se
ţine în caietul de stupefiante.
Exemple de medicamente care pot produce toxicomanii
Morfină 20 mg/mL
Substanța activă: clorhidrat de morfină
Clasa ATC: Sistemul nervos > Analgezice > Opioide > Alcaloizi naturali din
opiu, N02AA
Acțiune terapeutică: analgezice, alcaloizi naturali din opiu, derivaţi morfinici
Indicaţii: dureri acute, dureri cronice
Mialgin 100 mg/mL solutie injectabilă
Substanța activă: clorhidrat de petidină
Clasa ATC: Sistemul nervos > Analgezice > Opioide > Derivați de
fenilpiperidină, N02AB
Acțiune terapeutică: sistemul nervos, analgezice, alcaloizi naturali din opiu,
derivaţi de fenilpiperidină
Indicaţii: dureri acute, medicaţie preoperatorie şi adjuvant în anestezia general
Fentanyl fiole 0,05 mg/mL; plasturi transdermici 25;50;100 mcg/h
Indicatii: Fentanyl este indicat ca analgezic narcotic adjuvant in anestezia
generala sau locala; ca premedicatie anestezica pentru inducerea anesteziei, in
administrare cu un neuroleptic precum droperidol, si ca adjuvant in mentinerea anesteziei
locale si generale; ca agent anestezic asociat cu oxigen, la pacienti cu risc sporit,
in interventii chirurgicale majore.
Sufentanyl 5 mg/m L este un analgezic opioid cu potență ridicată. Este un
agonist-I¼ specific, cu o afinitate pentru receptorii I¼ de 7 până la 10 ori mai mare
comparativ cu fentanylul.

30
Oxicodonă 40 mg/ 60 mg/ 80 mg, comprimate cu eliberare prelungită

Substanța activă: Clorhidrat de oxicodonă


Clasa ATC: Sistemul nervos > Analgezice > Opioide > Alcaloizi naturali din
opiu, N02AA
Indicaţii: dureri severe
Oximorfona este un puternic analgezic opioid, semisintetic, derivat din tebaina
(opiaceu natural), cu o actiune de 6-8 ori mai intensa decat cea a morfinei.
Se foloseste ca analgezic in cazul durerilor moderat-severe:
-ca medicatie preoperatorie;
-în cazul infarctului miocardic acut de ventricul stâng ce
asociază edem pulmonary.
În present ,oximorfona se administreaza injectabil sau sub forma de supozitoare.
Ultiva 1mg, 2mg, 5mg
Substanţa activă: Remifentanil
Clasa ATC: Sistemul nervos > Analgezice > Opioide > Alcaloizi naturali din
opiu, N02AA
Indicaţii: dureri severe
Calypsol sol. Inj.50mg/10Ml
Substanţa activă: Ketamina
Indicaţii: Ca agent anestezic unic recomandat în intervenţiile chirurgicale şi
procedurile diagnostice de scurtă durată la copii şi în cazuri speciale la adulţi: pentru
inducerea şi menţinerea anesteziei. În doze mici poate fi asociat cu alţi agenţi (în special
cu benzodiazepină) utilizat în anestezie. Poate fi asociat cu oricare altă metodă de
anestezie regional
Sintalgon 2,5mg; 5mg;10mg, comprimate
Substanţa activă: Metadonă
In cadrul terapiei de substitutie pentru tratarea toxicodependentei de heroina, un
rol important il are metadona, agonist opioid de sinteza cu profil farmacologic similar
morfinei.

31
In administrarea orală, dată fiind biodisponibilitatea corespunzătoare şi timpul de
injumătăţire plasmatic lung, metadona este indicată ca medicaţie de substituţie pentru
tratamentul dependenţei de heroină în doze suficiente pentru a diminua simptomele
sindromului de abstinenţă.
Obiectivele tratamentului de intretinere cu metadonă sunt:
Să impiedice pacientul să intre in sevraj.
Pacientul să se simtă bine şi să nu mai aibă poftă de drog
Să blocheze efectele drogurilor.
Metilfenidat este o substanta stimulanta a SNC folosită ca primă linie de
tratament a tulburarilor de atentie si hiperactivitate (ADHD), incă din 1957.
Este de asemenea indicat in tratamentul narcolepsiei.
In ultimii ani, au aparut temeri cu privire la siguranta substanţei, în special cu
privire la posibilul risc de aparitie a tulburarilor cerebrovasculare.
Comisia Europeana a solicitat CHMP (Committee for Medicinal Products for
Human Use = CHMP) sa efectueze o evaluare completa a raportului beneficiu-risc pe
care il prezinta medicamentele care contin metilfenidat si sa formuleze o opinie cu privire
la mentinerea autorizatiei de punere pe piaţă.
CHMP a concluzionat că nu este necesară introducerea urgentă de restricţii în
utilizarea medicamentelor care conţin metilfenidat şi că beneficiile acestora depăşesc în
continuare riscurile în cazul utilizării conform indicaţiilor aprobate pentru tratamentul
ADHD la copiii în vârstă de 6 ani şi mai mari şi la adolescenţi, în cadrul programului
complex de tratament.
Cu toate acestea, s-a concluzionat că, pentru creşterea la maximum a utilizării
acestor medicamente în condiţii de siguranţă, sunt necesare noi recomandări privitoare la
prescrierea acestor medicamente şi evaluarea analitică a pacienţilor în perioada anterioară
tratamentului precum şi la monitorizarea acestora în cursul tratamentului.

32
8.Substanţele cu regim legal special şi sportivii

Legea 69 din 28aprilie 2000 reglementează regimul substanţelor dopante.


Art. 86. (1) Structurile sportive de orice nivel, sportivii şi tehnicienii îşi vor
defăşura activitatea pornind de la excluderea utilizării mijloacelor şi metodelor care
sporesc în mod artificial performanţele sportive şi prejudiciază sănătatea sportivilor şi
etica sportivă.
(2) Pentru prevenirea utilizării şi pentru eliminarea dopajului din activitatea
sportivă Ministerul Tineretului şi Sportului şi Comitetul Olimpic Român susţin
Programul naţional antidoping, conform prevederilor Convenţiei antidoping a Consiliului
Europei.
(3) Programul naţional antidoping cuprinde măsuri referitoare la:
a) constituirea Comisiei Naţionale Antidoping;
b) constituirea şi funcţionarea laboratorului de control doping;
c) normele tehnice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping
si sancţiunile care se vor aplica pe linie de sport persoanelor dovedite că
sunt implicate în cazuri de dopaj.
9.Produse vegetale şi fitomedicamente
9.1 Althaea Officinalis - Nalba mare
Atât frunza de nalbă mare cât şi rădăcina de nalbă mare sunt oficinale în FRX.
Frunza plantei Althaea Officinalis (Malvaceae) uscată după recoltare conţine cel puţin
20% substanţe solubile. Rădăcină de nalbă curăţată de suber şi de o parte din parenchimul
cortical conţine cel puţin 25% substanţe solubile.
Descriere – Caractere macroscopice
Frunzele peţiolate, cu limbul triunghiular cordiform, tri- sau pentalobat, cu lobul
terminal ascuţit şi mai dezvoltat. Frunzele au margini neregulat serat dinţate, sunt lungi
de cel puţin 5 cm şi late de cel puţin 3 cm, tomentoase pe ambele fete, verde-cenusiu-
albicioase, cu nervurile proeminente pe fata inferioară. Mirosul este slab caracteristic iar
gustul este mucilaginos.
Rădăcinile neramificate, cilindrice sau conice, uneori tăiate longitudinal, lungi de
10 – 15 cm, groase de cel puţin 0,5 cm, flexibile şi uşoare, de culoare alb-gălbuie. La
exterior prezintă striaţii longitudinal, fibre lungi, fine, care se detaşează uşor şi cicatrice

33
galben-brune, urme ale radicelelor îndepărtate. Fractură, alb-gălbuie, este fibroasa la
exterior şi granuloasa în interior. În secţiune transversal se observă o zonă circulară mai
închisă la culoare, care separa scoarţă de zona lemnoasă. Mirosul este slab caracteristic şi
gustul dulceag mucilaginos.
Acţiune farmacologică şi întrebuinţări
 acțiune internă secretolitică pulmonară
 antiinflamatoare a aparatelor respirator, renal și gastrointestinal
 acțiune expectorantă și emolientă
Intern, sub formă de ceai în inflamațiile căilor respiratorii; în tulburări
gastrointestinale și în infecții renale.
Extern, cataplasme în: laringite, traheite, furunculoze și sub formă de gargară în:
abcese dentare, amigdalite.
9.2 Anisi Vulgaris Fructus - Fruct de anason
Fructul matur al plantei Pimpinella anisum (Apiaceae) conţine cel puţin 2,0%
V/m ulei volatil.
Descriere – Caractere microscopice
Fructe mici, piriforme, formate din două mericarpe care rămân de obicei unite
între ele, lungi de 2 – 5 mm, cu diametrul de 1,5 mm, cenuşiu-verzui sau galben-cenusii,
acoperite de peri aspri, foarte scurţi, cu câte cinci coaste subţiri, puţin proeminente, de
culoare deschisă. La partea superioară a fructului se observa stilopodul, în formă de disc
umflat care poartă resturile stilurilor, iar la bază, un peduncul subţire.
Acţiune farmacologică şi întrebuinţări
 Se folosește la tratarea anumitor afecțiuni digestive (în special ale intestinului) și
respiratorii
 Afecțiuni ale căilor urinare
 Slab efect laxativ
 Carminativ - proprietatea de a inhiba fermentaţiile digestive şi de a resorbi gazele
formate, ameliorând meteorismul şi colicile provocate de balonare.
9.3 Belladonnae Folium - Frunza de mătrăguna
Frunza plantei Atropa Belladonna (Solanaceae), cu sau fără vârfuri tulpinale,
uscată după recoltare. Conţine cel puţin 0,3% alcaloizi totali exprimaţi în hiosciamina.

34
Descriere – caractere macroscopice
Frunze subtiri, ovate, alungit ovate sau eliptice, acuminate, uşor îngustate spre
baza într-un peţiol scurt sau aproape sesile, cu marginile întregi, lungi de 5 – 22 cm şi late
de 3 – 11 cm, cu fata superioară verde până la verde-brun şi fata inferioară mai deschisa
la culoare. Frunzele tinere prezintă peri pe ambele fete; frunzele bătrâne au peri mai rari,
numai de-a lungul nervurilor. Între nervurile frunzelor se observa la lupa celule nisip
microcristalin de oxalat de calciu. Mirosul este slab, caracteristic, gust uşor amar,
neplăcut (toxic).
Acţiune farmacologică şi întrebuinţări
 Datorită acestor alcaloizi ambele produse inhiba terminaţiile nervoase
parasimpatice;
 excită sistemul nervos central;
 accelerează ritmul cardiac, provoacă midriaza, dilata bronhiile, diminuează
secreţiile şi peristaltismul intestinal.
Produsele farmaceutice bazate pe extracte de beladonă sunt indicate pentru
combaterea colicilor gastrointestinale și a spasmelor biliare
9.4 Calendulae Flos - Floare de galbenele
Inflorescenţele plantei Calendula officinalis (Asteraceae), uscate după recoltare,
conţin cel puţin 23,0% substanţe solubile.
Descriere – caractere macroscopice
Antodii cu diametrul de 3 – 5 cm, cu un involucru campanulat, format din două
rânduri de foliole ingust-lanceolate, pubescente şi cu un peduncul lung de cel mult 1 cm.
Receptaculul cu suprafaţa plană, cu diametrul de 0,5 – 1 cm. Flori radiare ligulate, seriate,
lungi de 1,5 – 3 cm, de două ori mai lungi decât involucrul, cu corola galbenă, galben-
portocalie sau galben-rosiatica, cu trei dinţi la vârf. Flori centrale tubuloase, cu corolla
galbenă sau galben-portocalie, cu gineceul de regulă rudimentar. Mirosul este slab
aromatic iar gustul amarui-sarat, uşor mucilaginos.
Acţiune farmacologică şi întrebuinţări
 ulcerul și gastritele
 tulburările de ciclu menstrual, în afecțiunile hepatice și afecțiunile biliare.
 tratarea locală a plăgilor de diverse origini, a înțepăturilor de insecte, a

35
degerăturilor și arsurilor, a infecțiilor localizate ale pielii, a plăgilor care se
vindecă greu.
9.5 Chamomillae Flos - Floare de muşeţel
Inflorescenţa plantei Matricaria Chamomilla (Asteraceae), uscată după
recoltare, conţine cel puţin 0,4% V/m ulei volatile de culoare albastră.
Descriere – caractere macroscopice
Antodii late de obicei de 1,5 – 2 cm, cu involucru format din trei rânduri de
foliole involucrale verzi, lanceolate, scuamoase, imbricate şi scarioase pe margine.
Pedunculul, lung de cel mult 2 cm, poarta receptaculul emisferic sau conic, înalt de 3 – 6
mm şi lat de 2 – 3 mm, cu 12 – 18 flori marginale femele, cu o ligulă albă, lateral, de 4 –
6 mm lungime, tridintata la vârf şi cu trei nervuri. Florile centrale foarte numeroase,
hermafrodite, galbene, tubuloase, lungi de 2 -3 mm, au corola cu cinci dinţi, cinci nervure
şi androceu sinanter care inconjoara stilul cu stigmat bifurcate. Mirosul este caracteristic
şi gustul uşor amar.
Acţiune farmacologică şi întrebuinţări
 Antiinflamator, emolient, gastroprotector, antiulceros, antispastic, coleretic,
colagog, antibacterian, etc.
 Intern se utilizează ca adjuvant în: faringite, laringite, tulburări digestive,
sinuzite, bronşite, radioterapie
 Extern se utilizează ca adjuvant în afecţiuni ale cavităţii bucale şi faringelui,
afecţiuni oculare, afecţiuni dermatologice, hemoroizi, etc.
9.6 Cynara scolymus - Anghinare
Frunza de anghinare (Cynarae Folium) este oficinala în FRX. Frunza plantei
Cynara Scolymus (Asteraceae), uscată după recoltare conţine cel puţin 1,0%
fenoli totali exprimaţi în cinarina şi cel puţin 0,35% flavonoide exprimate în rutozida.
Descriere – Caractere macroscopice – Frunze mari, lungi până la 50 cm, penat
septate sau fidate, cu segmente fidate sau lobate, terminate sau nu, la vârf, cu spini. Fata
superioară este verde sau verde-albicioasa, fata inferioară este alb-tomentoasa. Fără
miros, gust foarte amar.
Acţiune farmacologică şi întrebuinţări
 Coleretic şi colagog, hepatoprotector, regenerează celulele hepatice,

36
hipolipemianta, favorizează eliminarea renală a acidului uric, bacteriostatică (faţă
de Salmonella, Staphylococuccus şi Proteus), stimulează pofta de mâncare.
 Se utilizează ca adjuvant în: insuficienţă hepatică şi renală, hepatite cronice,
ciroza hepatică, colecistite acute şi cornice, diskinezie biliară, angiocolite,
enterite, infecţii intestinale, hipercolesterolemie, hiperlipidemie, obezitate,
ateroscleroza, guta, etc.
9.7 Crataegi Folium cum Flore- Frunza şi floare de păducel
Inflorescenţa şi frunzele de la baza acesteia, ale arbuştilor Crataegus monogyna şi/sau
Crataegus laevigata, recoltate înainte de completa dezvoltare a florilor şi uscate
conţin cel puţin 0,6% flavonoide exprimate în hiperozida.
Descriere – caractere macroscopice
Crataegus monogyna – Frunze variabile, lat ovate, rombic ovate sau rombic
obovate, la baza cuneate sau trunchiate, lungi până la 7 cm, penat lobate sau inegal
sectate, cu 3-9 lobi care pătrund cel puţin până la jumătatea laminei şi au marginea
întreagă, numai spre vârf neregulat serată. Fata superioară, verde, este glabra sau prezintă
cel mult peri răzleţi pe nervuri; fata inferioară, verde-cenusiu mai deschis, este păroasa
sau glabra şi prezintă o reţea de nervuri proeminente.
Crataegus laevigata – Frunze rotunde, romboidale, obovate până la ovate, la baza
lat cuneate, lungi de 2,5 – 4 cm, late de 2 – 3,5 cm, scurt şi obtuz lobate, cu 3 – 5 lobi
care pătrund numai până la jumătatea laminei şi cu marginea neregulat serată. Fata
superioară, verde, este glabra sau prezintă cel mult peri pe nervure; fata inferioară, verde
– cenuşiu mai deschis, este glabra sau cu peri cel mult pe nervure şi prezintă o reţea de
nervure proeminente.
Acţiune farmacologică şi întrebuinţări
Tonic cardiac, vasodilatator, sedativ cardiac şi nervos, antiaritmic,
hipocolesterolemiant, anticoagulant, antioxidant.
Recomandat în insuficienţa cardiaca, angina pectoral, hipertensiune, tulburări
cardiac cu substrat nervos, aritmii, palpitaţii.
9.8 Millefolii Flos - Floare de coada şoricelului
Inflorescenţa plantei Achillea Millefolium (Asteraceae) uscată după recoltare,
conţine cel puţin 0,2% m/V ulei volatile de culoare albastră.

37
Descriere – caractere macroscopice
Inflorescenţe în formă de corimb compus din capitule, sau capitule izolate.
Capitulele, alungit – ovate, cu diametrul de 2 – 5 mm, sunt acoperite la exterior cu
bractee eliptice, cu marginea brună, denticulate către vârf. Receptaculul conic, prevăzut
cu scuame ciliate, poarta la exterior cinci flori femele ligulate, obovate, tridentate, albe
(mai rar roz sau roşii). Flori centrale, în număr de 5 – 20, hermafrodite, gălbui sau alb-
cenuşii, cu corola tubuloasa şi pentalobata. Mirosul este caracteristic şi gustul aromat şi
amar.
Acţiune farmacologică şi indicaţii terapeutice
 Tonic digestiv, antiinflamator, stomahic, calmant, antispastic, hemostatic,
bactericid
 Intern ca adjuvant în: anorexie, sindrom dispeptic, diskinezii biliare, afecţiuni
gastrointestinale cu componenta spastic.
 Extern se utilizează ca adjuvant în plăgi, arsuri, hemoroizi, leziuni ano-rectale,
ulcer varicoase, înţepături de insecte.
9.9 Menthae Folium - Frunza de izma bună
Frunza plantei Mentha piperita (Lamiaceae), uscată după recoltare, conţine cel
puţin 1,0% V/m ulei volatil.
Descriere – caractere macroscopice
Frunze peţiolate, cu limbul ovat-lanceolat, acuminate, îngustate în peţiol, cu
marginea inegal serată, lungi de 3 – 8 cm, late de 1,5 – 3 cm, de culoare verde-închis pe
fata superioară, mai deschis pe fata inferioară, uneori cu nuanţa violaceu-rosiatica;
nervaţie penata; nervurile secundare formează cu nervura mediană un unghi ascuţit şi se
anastomozează între ele prin arcuri paralele cu marginile frunzei, de la care pleacă câte o
nervure scurtă spre fiecare dinte. Fata superioară este glabra; fata inferioară prezintă în
lungul nervurilor peri rari. Pe tot limbul frunzei se observa la lupa peri secretori sub
formă de puncte gălbui, lucioase. Mirosul este aromat, caracteristic de mentol, care se
accentuează prin frecare, gust iute înţepător şi răcoritor.
Acţiune farmacologică şi întrebuinţări
 gastrita sau ulcerul
 indigestia

38
 în tulburări hepatobiliare
 crampe intestinale, greţuri şi stări de vomă, dureri de cap, reumatism, nevralgie şi
afecţiuni respiratorii.
9.10 Equiseti Herba - Coada calului
Tulpina sterilă a plantei Equisetum arvense (Equisetacceae), uscată după
recoltare, conţine cel puţin 20,0% substanţe solubile.
Descriere – caractere macroscopice
Tulpini lungi de 20 – 50 cm, articulate şi ramificate, aspre, fistuloase, verde-
cenusii cu internoduri prevăzute cu 6 – 19 striaţii longitudinal adânci; ramuri verticilate,
simple, lipsite de lacuna centrală, cu patru coaste proeminente. Nodurile tulpinilor
prezintă Frunze mici, verzi, transformate, concrescute în teci cilindrice, lungi de 5 – 12
mm, adânc divizate în dinţi, de culoare brună, cu marginea mai deschisă, al căror număr
corespunde cu al striaţiilor de pe tulpină. Nu prezintă miros şi gust.
Acţiune farmacologică şi întrebuinţări
 Diuretic, astringent, hemostatic, dezinfectant urinar, antimicrobian,
antiinflamator, expectorant, bronhodilatator, reduce aciditatea gastrică
 Intern – adjuvant în edeme, infecţii urinare, ulcer gastric, gastrită hiperacidă,
hemoragii, etc.
 Extern – adjuvant în contuzii, ulcer varicos, plăgi, eczema, degerături, hemoroizi,
transpiraţie abundenta a picioarelor.
Ceaiuri medicinale:
9.11.Ceai hepatic 2
Compoziţie: iarba de rostopasca - Chelidonii Herba, iarba de sunătoare - Hyperici
Herba, coajă de cruşin - Frangulae Cortex, iarba de coada şoricelului -Millefolii Herba,
iarba de volbura - Convolvuli Herba, rădăcină de păpădie -Taraxaci Radix, fructe de
măceşe - Cynosbati Fructus, iarba de mentă - Menthae Herba, iarba de turiţa mare -
Agrimoniae Herba, mătase de porumb - Stigmata maydis.
Acţiune terapeutică: stimulează secreţia biliară, antispastica, uşor diuretica.
Indicaţii: în mod tradiţional ca adjuvant în dischinezii biliare, colecistite şi
angiocolite.
Mod de preparare: Decoct. O lingură de plante se fierbe în 250 ml apă timp de

39
20 minute; se strecoară şi se consuma la temperatura camerei.
Mod de utilizare: 2-3 căni pe zi, cu jumătate de oră înaintea meselor principale.
Contraindicaţii: sarcina şi alăptare, insuficienţă hepatică.
9.12.Ceai diuretic
Compoziţie: codiţe de cireşe (Stipites Cerasorum), muguri de plop
(Populi Gemmae), busuioc (Herba Basilici), frunze de rozmarin (Folium Rosmarini),
frunze de mesteacăn (Folium Betulae), rădăcină de brusture (Radix Bardanae), urzica vie
(Herba Urticae), fructe de măceş (Fructus Cynosbati), flori de şoc (Flos Sambuci).
Acţiune terapeutică: diuretic
Indicaţii: Litiaza renală, infecţii urinare, cistite, pielite, nefrite, uretrite,
insuficienţă renală.
Mod de preparare: se prepară infuzie din un plic de ceai la o cană cu apă
clocotită.
Mod de administrare: se beau 4-6 căni cu ceai pe zi, dintre care prima pe
stomacul gol.
Contraindicaţii: sarcina şi alăptare, insuficienta cardiacă şi renala.
9.13.Ceai gastric
Compoziţie: flori de gălbenele (Flos Calendulae), coada şoricelului (Herba
Millefolii), sunătoare (Herba Hyperici), rădăcină de lemn dulce (Radix Liquiritiae),
frunze de melisa (Folium Melissae), flori de salcâm (Flos Acaciae), rizomi de obligeana
(Rhizomi Calami), rădăcină de tătăneasa (Radix Symphyti).
Acţiune terapeutică: diminuează aciditatea gastrică, calmează senzaţia de arsuri
la stomac, cicatrizant, antiinflamator, antispastic, antiseptic.
Indicaţii: Gastrita hiperacida, ulcer gastoduodenal, enterocolite, colici gastrice.
Mod de preparare: se prepară infuzie din un plic de ceai la o cană cu apă
clocotită.
Mod de administrare: se beau 2-3 căni cu ceai pe zi, după mesele principale.
Contraindicaţii: sarcină şi alăptare.
9.14 Ceai antireumatic
Compoziţie: scoarţă de salcie (Salicis cortex), fructe de ienupăr (Juniperi
fructus), frunze de rozmarin (Rosmarini folium), muguri de plop (Populi gemmae),

40
frunze de frasin (Fraxini folium), frunze de mesteacăn (Betulae folium), urzica vie
(Urticae herba), flori de şoc (Sambuci Flos), flori de lavandă (Lavandulae flos).
Acţiune terapeutică: Efectul antireumatic al acestui ceai este conferit de
proprietăţile antiinflamatoare, antialgice, diuretice, cu eliminare de acid uric, ale plantelor
prezente în compoziţia să.
Acţiunea antiinflamatoare se datorează salicinei, care este un precursor al acidului
salicilic (aspirină) şi care se găseşte în scoarţă de sălcie şi în mugurii de plop. Acţiune
similară are salicilatul de metil din mesteacăn, flavonoidele din ienupăr, rozmarin, frasin
şi poliholozidele din urzica.
La acestea se adaugă efectul decontracturant muscular al rozmarinului,
ienupărului, urzica şi efectul febrifug al scoarţei de sălcie, mugurilor de plop şi al
mesteacănului.
Indicaţii: reumatism, hiperuricemie, gută.
Contraindicaţii: nu este indicat femeilor însărcinate şi mamelor care alăptează.
Mod de preparare: infuzie din 1-2 linguriţe amestec de plante la o cană cu apă
(200ml).
Mod de administrare: se beau 3-4 căni cu ceai pe zi între mese.
Durata unei cure obişnuite este de 6-8 săptămâni său conform recomandării medicului.
9.15.Ceai sedativ
Compoziţie: sunătoare (Hyperici herba), roiniţa (Melissae herba), rădăcină de
valeriană (Valerianae radix), conuri de hamei (Strobuli lupuli), sulfina (Meliloti herba),
măghiran (Majoranae herba), flori de tei (Tiliae flos), pasiflora (Passiflorae herba), flori
de lavandă (Lavandulae flos).
Acţiune terapeutică: Acţiunea sedativă şi relaxanta este produsă de farnesolul şi
flavonele din florile de tei şi de uleiul volatil din roiniţa. Face somnul odihnitor şi reduce
stresul.
Rădăcina de valeriană şi conurile de hamei, prin conţinutul în valepotriaţi, ulei
volatil şi oleo-rezine au efect hipotensiv şi sedativ al sistemului nervos central.
Alcaloizii din pasiflora asigura tot o acţiune sedativă şi calmantă.
Sunătoarea conţine ulei volatil cu efect calmant şi hipericina cu efect antidepresiv,
asigurând o bună calitate a somnului şi menţine un tonus ridicat peste zi.

41
Uleiul din florile de lavandă şi maghiran este sedativ, relaxant, hipotensiv.
Sulfina are un efect calmant, combate agitaţia şi tulburările de somn. Datorită
compoziţiei sale complexe, ceaiul are o acţiune sedativă, relaxanta şi calmantă.
Datorită compoziţiei sale complexe, ceaiul are o acţiune antiinflamatoare,
decongestiva, dezinfectanta, cicatrizanta.
Indicaţii: insomnii, nervozitate, migrene, stări depresive.
Contraindicaţii: sarcina şi alăptare, copii mici şi sugari; persoane hipotensive.
Mod de preparare: infuzie din 1 lingura amestec la o cană cu apă.
Mod de administrare: copii peste 14 ani şi adulţi: se bea o cană cu ceai la
nevoie, seara, înainte de culcare.
9.16.Ceai antidiabetic
Compoziţie: frunze de afin (Myrtilli folium), frunze de nuc (Juglandis folium),
frunze de dud (Mori folium), salvie (Salviae herba), urzica vie (Urticae herba), rădăcină
de brusture (Bardanae radix), teci de fasole (Phaseoli fructus sine semine), mentă
(Menthae herba).
Acţiune terapeutică: hipoglicemiant (scade glicemia) și de stimulare a funcțiilor
pancreasului.
Indicaţii: Dieta persoanelor diabetice sau predispuse la diabet zaharat, pentru
scăderea glicemiei.
Contraindicaţii: La dozele recomandate nu se cunosc.
Mod de preparare: Peste un plic de ceai se toarnă 200 ml apă clocotită și se lasă
10 minute acoperit.
Mod de administrare: Se beau 2-3 căni cu ceai pe zi, cu o jumătate de oră înainte
de masă.
9.17.Ceai laxativ
Compoziţie: frunze de senna (Folium Sennae), scoarţă de cruşin (Cortex
Frangulae), rădăcină de lemn dulce (Radix Liquiritiae), fructe de mărar (Fructus Anethi),
fructe de anason (Fructus Anisi).
Acţiune terapeutică: laxativ-purgativ, prin creşterea peristaltismului intestinului
gros, reglarea motilităţii gastrointestinale, antispastic.
Indicaţii: Constipaţie, calmarea colicilor şi a spasmelor abdominale

42
caracteristice.
Contraindicaţii: copii sub 12 ani, sarcina şi alăptare. Nu se administrează în caz
de ulcer gastric şi duodenal, enterocolite acute şi cronice.
Mod de preparare: se prepară infuzie din un plic de ceai la o cană cu apă
clocotită.
Mod de administrare: în funcţie de gradul de constipaţie, se beau 1-2 căni cu
ceai pe zi, preferabil după-amiaza şi seară. Se recomanda îndulcirea cu miere de albine.
9.18.Ceai antihemoroidal
Compoziţie: Coada şoricelului (Achillea millefolium), Urzică vie (Urtica dioica),
Muşeţel flori (Matricaria chamomilla), Gălbenele flori (Calendula officinalis), Sulfină
(Melilotus officinalis).
Acţiune terapeutică: Datorită compoziţiei complexe, acest ceai are acţiune
laxativă, antiinflamatoare, astringentă, hemostatică, cicatrizantă şi antispastică.
Indicaţii: Este eficient în afecţiunile hemoroidale, cu şi fără sângerări şi
constipaţie.
Contraindicaţii: copii sub 12 ani, sarcina şi alăptare. Nu se administrează în caz
de ulcer gastric şi duodenal, enterocolite acute şi cronice.
Mod de preparare: se prepară infuzie din un plic de ceai la o cană cu apă
clocotită.
Mod de administrare: se beau 1-2 căni cu ceai pe zi, preferabil după-amiaza şi
seară.
9.19.Ceai depurativ
Compoziţie: frunze de păpădie (Taraxaci folium), urzica (Urticae Herba), trei
fraţi pătaţi (Violae tricoloris herba) cicoare (Cichorii herba), rădăcină de brusture
(Bardanae radix), frunze de mesteacăn (Betulae folium), fructe de ienupăr (Juniperi
fructus), flori de şoc (Sambuci flos), frunze de frasin (Fraxini folium).
Acţiune terapeutică: depurativ prin eliminarea toxinelor atât pe cale renală prin
diureza, cât şi pe cale intestinală prin laxatie şi tegumentara prin sudoraţie.
Acţiunea benefică a ceaiului este completată de favorizarea eliminării acidului
uric conferită de principiile active din frasin, ienupăr, mesteacăn şi a colesterolului
(păpădie, mesteacăn, ienupăr, brusture).

43
Produsul are de asemenea acţiune antialergică prin substanţele active din
mesteacăn şi trei fraţi pătaţi.
Pierderea excesivă de săruri minerale şi vitamine este prevenita datorită
compoziţiei bogate a plantelor selecţionate în potasiu, calciu, magneziu, fier şi vitaminele
A, B complex şi C.
Indicaţii: cure de purificare a organismului utile în afecţiuni reumatice, guta,
obezitate, hipercolesterolemie, edeme, boli de piele.
Contraindicaţii: la dozele recomandate nu se cunosc contraindicaţii. Nu se indica
administrarea la copii sub 6 ani, femeilor însărcinate şi mamelor care alăptează.
Mod de preparare: infuzie din 1-2 linguriţe amestec de plante la o cană cu apă
(200ml).
Mod de administrare: copii peste 14 ani şi adulţi:
Copiii peste 6 ani vor bea 1-2 căni cu ceai pe zi.
Adulţii vor bea 3-4 căni cu ceai pe zi între mese
Durata unei cure obişnuite este de 6-8 săptămâni său conform recomandării
medicului.
9.20.Ceai antihipertensiv
Compoziţie: frunze şi flori de păducel, talpa gâştei–partea aeriană, coada calului-
partea aeriană, codiţa şoricelului-partea aeriană, rădăcină de valeriană, isop-partea
aeriană, troscot-partea aeriană şi mătase de porumb, în părţi egale.
Acţiune terapeutică: antihipertensiv
Indicaţii: HTA
Contraindicaţii: copii sub 12 ani, sarcină şi alăptare.
Mod de preparare: 1 linguriţă de plantă la o cană (250 ml) cu apă clocotită. Se
infuzează (acoperit, fără foc) 10-15 minute.
Mod de administrare: Se strecoară şi se beau 1-3 căni/zi.
9.21.Exemple de medicamente tipizate cu extracte din plante
 Păducel comprimate
Compoziţie: pulbere din funze şi flori de păducel şi excipienţi.
Acţiune: are proprietăţi funcţionale cardiotonice (efect inotrop pozitiv),
coronarodilatatoare moderate (îmbunătăţeşte fluxul sanguin la nivelul arterelor coronare,

44
restabileşte integritatea vaselor sanguine, efect pozitiv de utilizare a oxigenului),
vasodilatatoare periferice, normo-tensor (scade tensiunea arterială la persoanele
hipertensive şi o creşte la cele hipotensive), are efect anticoagulant şi diuretic blând,
sedativ asupra sistemului nervos central, potenţează efectul medicamentelor digitalice şi
beta-blocante, are efect antioxidant şi antispastic.
Indicaţii: asigură aportul de substanţe bioactive necesare regimului dietetic în
insuficienţa cardiacă congestiva, angina pectorală, miocardoscleroza, aritmii, recuperare
după infarct miocardic, eretism cardiac, afecţiuni cardiace cu substrat nervos, stări de
nelinişte, încordare, iritabilitate, stări emotive, tulburări neurovegetative din menopauza
(palpitaţii, anxietate), hipertensiune arterială de cauză psihogena (stres etc.),
ateroscleroza; la persoanele cu vârsta de peste 50 de ani (administrare prelungită) pentru
îmbunătăţirea circulaţiei sanguine la nivelul inimii şi prevenirea acţiunii nocive a
radicalilor superoxidici asupra sistemului cardiovascular.
Precauţii: în sarcina şi în perioada de alăptare numai la recomandarea medicului;
în asociere cu medicaţia cardiovasculară şi anticoagulanta (tonice cardiace, hipotensoare,
beta-blocante, medicaţie antiplachetara, derivaţi de warfarina) doza şi ritmul de
administrare ale produsului vor fi stabilite de medic, deoarece păducelul poate potenta
sau inhiba acţiunea unor medicamente utilizate în aceste boli.
Mod de administrare: 1-2 capsule de 1-3 ori pe zi (preferabil imediat după mese)
sau la recomandarea medicului. Se poate administra în cure prelungite.
 Tonic cardiac-Paducel şi trandafir-60 comprimate
Acţiuni: reglator general al funcţiei cardiace (cardiotonic, antiaritmic,
vasodilatator, coronarodilatator), reglator al tensiunii arteriale, antiinflamator,
vasoprotector, hipocolesterolemiant, fluidifiant sanguin, sedativ blând, antispastic,
antianemic.
Recomandat în: cardiopatii ischemice, angină pectorală, insuficienţă cardiacă,
tulburări de ritm cardiac, sindrom hiperkinetic cardio-vascular, distonie neuro-vegetativă
cu manifestări cardiace (palpitaţii, înţepături etc).
Administrare:
Pentru adulti si copii peste 14 ani: de 3 ori câte 1-2 comprimate pe zi.
Pentru copii intre 5 si 14 ani: de 3 ori câte ½-2 comprimate pe zi, în funcţie de

45
greutate, vârstă şi sfatul medicului.
Contraindicaţii: Nu se cunosc.
Se recomandă administrarea cu prudenţă în cazul gravidelor, a copiilor (a se cere
sfatul medicului) şi a femeilor care alăptează.
 Tinctura de Talpa Gâştei (Leonurus cardiaca Soluţie hidroalcoolică)
Este o soluţie hidroalcoolică obţinută prin preparare la rece din părţile aeriene ale
plantei Leonurus cardiaca. Dintre produsele vegetale administrate pe cale orală, soluţiile
hidroalcoolice sunt cel mai uşor asimilate de către organism, efectul apărând la scurt
timp.
Este obţinută printr-un procedeu de extracţie repetată, care permite obţinerea unui
extract hidroalcoolic cu 35% mai concentrat.
Contribuie la funcţionarea normală a aparatului cardiovascular, prin: menţinerea
ritmului cardiac şi tensiunii arteriale în limite normale, reducerea disconfortului ce apare
la nivel cardiacprotejarea organismului împotriva stresului, contribuind la funcţionarea
normală a aparatului cardio-vascular.
Precauţii: Se administrează cu prudenţă la persoanele cu gastrită hiperacidă şi
ulcer gastric şi duodenal (datorită conţinutului în alcool, poate creşte aciditatea gastrică).
Contraindicaţii: Din cauza conţinutului de alcool nu se recomandă administrarea
în: hepatite virale, toxice şi metabolice, steatoză hepatică, ciroză hepatică, sarcină şi
alăptare, alergie la talpa-gâştei, tratamente care nu permit consumul de alcool.
10.Alimente cu destinaţie nutriţională specială. Suplimente
alimentare
Lapte praf de început 0-6 luni START
Milupa 1
Nan 1
Aptamil 1
Sunt recomandate sugarilor fără intoleranţă la proteinele din laptele de vaca, alte
forme de intoleranta digestiva sau boli metabolice contin suplimente de vitamina D, fier,
calciu, zinc, iod si vitamine, pe langa o cantitate optima de glucide, proteine si lipide.
sunt formule adaptate fiziologiei nou nascutului pentru o crestere armonioasa si
echilibrata, avand ca sursa de proteine laptele de vacă există preparate adaptate având

46
formula chimică apropiată de cea a laptelui matern, care previn obezitatea şi întăresc
sistemul imunitar sau formule de lapte îmbogăţite cu prebiotice sau probiotice pentru a
ajuta funcţionarea sistemului digestiv (Hipp Combiotic (Plus) pentru copii sănătoşi –
prebiotice + probiotice si Nan Nativa – probiotice).
Formule de lapte praf de CONTINUARE – pentru sugari 6 luni – 12 luni,
folosite ca baza a unei alimentatii diversificate sunt usor modificate faţă de cele pentru
inceput, fiind suplimentate cu fier datorita faptului ca de obicei in jurul varstei de 4-6 luni
se epuizeaza rezervele de fier ale sugarului.
-Milupa Milumil 2 (6-8 luni), 3 (9-12 luni)
-NAN 2 ( >6 luni), NAN 3 ( > 12 luni), NAN 4 ( >18 luni)
-Aptamil 2 (>6 luni), 3 ( >10 luni), 4 ( >12 luni)
Formule SPECIALE – lapte medicament recomandate in situaţii patologice
sau in diverse afectiuni.
Formule de lapte pentru prematuri
Sunt adaptate astfel încât să corespundă necesitatilor nutriîionale crescute şi
pentru a putea fi asimilate avand in vedere imaturitatea tuturor organelor si sistemelor
–PreNan stage 1 ( G<1800 gr) si 2 (G=1800 pana la 3500-4000 gr)
-Aptamil Prematil – prematuri si dismaturi G<2500gr – suplimentat cu LC- PUFA
(acizi grasi polinesaturati cu lant lung), care au un rol esenţial in formarea tesuturilor,
dezvoltarea creierului si a organelor, nucleotide implicate in dezvoltarea sistemului
imunitar si refacerea celulelor intestinale distruse si MTC ( trigliceride cu lant mediu), ce
cresc biodisponibilitatea acizilor grasi si cresc absorbtia calciului.
-Hipp Pre Organic
Formule de lapte hipoalergenice /hipoantigenice (extensiv hidrolizate) – pentru
copii cu istoric familial de alergii (astm bronsic, dermatita atipica, rinita alergica, urticarie
acuta – teren atopic)
-contin proteine provenite din laptele de vaca (hidrolizat de cazeina) insa acestea
sunt hidrolizate si descompuse pentru a putea fi digerate si asimilate mai usor.
-aceste formule de lapta risca sa aiba o valoare nutritiva redusa, iar datorita
procesului complex de productie de obicei sunt mai scumpe fata de formulele obisnuite
de lapte.

47
-NAN HA 1 (0-6 luni), 2 (6-12 luni),3 ( >12 luni),
-Humana HA 1 ( <4 luni) imbogatit cu LC-PUFA, 2 (4-8 luni), 3 ( > 8 luni) –
imbogatite cu prebiotice si oligozaharide.
-Hipp HA 1 (<6 luni) si 2 (>6 luni),
-Novalac HA
-Aptamil HA 1 (<6 luni), Aptamil HA 2 ( > 6 luni)
Alergie la proteina laptelui de vaca (formule hidrolizate total)
– sursa de proteine este din laptele de vaca, insa proteinele sunt extensiv hidrolizate
pentru a fi adaptate sugarilor cu intoleranta la proteinele din lapte.
-Aptamil Pepti: formula de lapte extensiv hidrolizata
-Humana SL – Nu contine proteine din lapte de vaca, gluten, lactoza, galactoza,
zaharoza fructoza. Este recomandata in intoleranta la lactoza, intoleranta la proteinele din
lapte de vaca, galactozemie si in dieta vegetariana.
Formule pe baza de soia: sunt formule de lapte praf in care proteinele provin din
soia in cazul sugarilor cu alergie la proteinele din laptele de vaca trebuie folosite cu
precautie deoarece se poate declansa o alergie incrucisata.
Humana SL – lape special care contine izolat proteic de soia.
Formule de lapte de vaca fara lactoza parţial sau total delactozate indicate în
intoleranta la lactoză primară (congenitală) sau secundară unei infecţii digestive. Conţine
lipide de sursă vegetală şi nucleotide pentru refacerea mucoasei intestinale. Sursa de
carbohidrati este maltodextrina care are o osmolaritate redusa.
-Aptamil Lactose Free, Nan FL, Humana SL, Novalac AD ( fara lactoza, fara
gluten)
Alte tipuri de formule
-Alfare (intolerante digestive si sindroame de malabsorbtie)
-Infasource: hipercalorica si hiperproteica
-HMF ( Human Milk Fortifiers) – fortifianti al laptelui matern. Sunt recomandati
pentru suplimentarea laptelui la mama in cazul bebelusilor nascuti prematur sau cu
greutate mica la nastere.
-FM 85 kcal (Nestle) – supliment pentru laptele de mama, 1 lingurita la 100 ml
-Milupa Aptamil FMS

48
-Novalac SD – lapte praf pentru satietate prelungita folosit in cazul sugarilor
lacomi
Formule pentru tulburari digestive: colici, constipatie, balonare, flatulenţă
-Nestle Nativa 1 (0-6 luni ), 2 (6-12 luni), 3 (> 12 luni)
-NAN Sensitiv – pentru preventia alergiilor, combatarea colicilor si a tulburarilor
digestive functionale.
-Milumil Confort – continut redus de lactoza, proteine partial hidrolizate, contine
acid palmitic sub forma de beta palmitat pentru a imbunatati absorbtia lipidelor si a
calciului. Milumil Confort 1 (0-5 luni), 2 (6-8 luni), 3 (9-12 luni).
-Hipp Comfort
-Novalac IT – constipaţie, tranzit intestinal încetinit, Novalac AC – pentru colici
si meteorism abdominal
Formule de lapte anti-reflux gastroesofagian cu vascozitate crescută
conţine proteine parţial hidrolizate pentru accentuarea evacuarii gastrice si reducerea
presiunii intragastrice
-Nan AR, Humana AR – faina de roscove, fara gluten, zaharoza, fructoza,
imbogatit cu taurina, Hipp AR, Novalac AR
11.Cunoaşterea produselor homeopatice
Natura şi originea
Prepararea
Controlul calităţii
Eliberarea
12.Medicamente biologice
12.1.Vaccinurile sunt preparate biologice dotate cu proprietăți antigenice, care
declanșează apariția răspunsului imun la organismele supuse vaccinării.
Protecția imunologică se instalează după un interval de timp variabil de la
inoculare (săptămâni, luni), în funcție de vaccin, și este de lungă durată (ani).
 Engerix B 20 micrograme-ml suspensie injectabilă
Vaccin impotriva hepatitei B (ADNr) (adsorbit) (VHB)

49
Indicatii:
Engerix B este un vaccin care previne infecţia cu virus hepatitic B. De asemenea
poate preveni infecţia cu virus hepatitic D.
Mod de administrare:
 Injectare intramusculară la nivelul regiunii superioare a braţului pentru adulţi şi
copii
 Injectare intramusculară în porţiunea antero-laterală a coapsei la nou-născuţi,
sugari şi copii mici
 Injectare subcutanată pentru persoanele care se învineţesc uşor sau au probleme
de coagulare
 Cât de mult se administrează
 Adulţilor si copiilor cu vârsta peste 16 ani li se va administra vaccinul de 20
micrograme/1 ml (Engerix B).
 Nou-născuţilor şi copiilor cu vârsta până la 15 ani (inclusiv) li se va administra
vaccinul de 10 micrograme/0,5 ml (Engerix B Junior).
Există mai multe scheme de administrare a Engerix B.
Schema 1- pentru adulti si copii
Prima injecţie- la o data stabilită impreună cu medicul
A doua injecţie- la 1 lună după prima injecţie
A treia injecţie- la 6 luni dupa prima injective
Schema 2- pentru adulti si copii
Prima injecţie- la o dată stabilită împreună cu medicul
A doua injectie- la 1 lună după prima injecţie
A treia injectie- la 2 luni după prima injecţie
A patra injectie- la 12 luni după prima injecţie
La sugari în cadrul schemei 2 se va putea administra Engerix B concomitent cu
alte vaccinuri uzuale.
Această schemă se poate utiliza de asemenea cand este necesară vaccinarea
datorită expunerii recente la virusul hepatitic B, deoarece asigură protectie mai rapidă.
Schema 3- doar pentru adulti (18 ani si peste)

50
Aceasta schema va fi administrată doar in circumstante exceptionale, ca de
exemplu când trebuie să calatorească într-o zonă cu risc crescut de infectare în decursul a
o lună de la începerea vaccinării.
Prima injectie- la o data stabilita impreuna cu medicul d
A doua injectie- la 1 saptamana dupa prima injective
A treia injectie- la 3 saptamani dupa prima injective
A patra injectie- la 12 luni dupa prima injective
Schema 4: doar pentru copii cu varsta intre 11 si 15 ani
Aceasta schema se utilizeaza doar daca exista indoiala administrarii celei de-a
treia doze copilului. În cadrul acestei scheme se utilizează vaccinul de 20 micrograme/ 1
ml. Acesta va asigura un nivel mai ridicat de protectie decat 2 doze ale vaccinului de 10
micrograme/0,5 ml.
Prima injecţie- la o dată stabilită împreună cu medicul.
A doua injecţie- la 6 luni dupa prima
Când se foloseşte această schemă protecţia nu se obţine de obicei decât după ce-a
de-a doua doză. Aceasta schema de doua doze se utilizeaza doar cand riscul de infectare
cu virusul hepatitic B este relativ redus in cursul vaccinarii si poate fi asigurata
finalizarea schemei de vaccinare.
Conservarea Engerix B
Nu se lasă la vederea şi îndemâna copiilor.
Nu se va utiliza acest vaccin după data de expirare inscrisă pe cutie
Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.
A se pastra la frigider (2°C – 8°C).
A nu se congela.
Nu utilizati Engerix B dupa data de expirare inscrisa pe cutie.
Orice vaccin neutilizat se va arunca după deschidere.
Nu trebuie aruncat niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere.
 Vaccin BCG liofilizat
Vaccin BCG liofilizat - Mycobacterium bovis BCG (Bacillus Calmette-Guerin),
subtulpina românească I.C., 1,5 - 6 x 106 UV/ml (Unităţi Viabile) per 1 ml, echivalent
pentru 0,15 - 0,6 x 106 UV (Unităţi Viabile) per doză de 0,1 ml.

51
Solvent pentru suspensie injectabilă - Sauton diluat (sulfat de magneziu, fosfat
dipotasic, acid citric, L-asparagină monohidrat, citrat de fier amoniacal, glicerină, apă
pentru preparate injectabile) condiţionat în volum de 3 ml/fiolă.
Grupa farmacoterapeutică: vaccin BCG
Indicaţii terapeutice:
Vaccinul BCG liofilizat este utilizat pentru imunizarea specifică împotriva
tuberculozei.
Doza recomandată: 1 doză = 0,1 ml din suspensia de 2 ml vaccin BCG liofilizat
obţinută după reconstituirea conţinutului unei fiole în solvent (Sauton diluat).

Mod de administrare
Se administrează la nou născuţi începând de la vârsta de 4 zile şi până la vârsta de
2 luni, precum şi la copiii între 5 şi 10 luni, care nu prezintă cicatrice vaccinală sau
prezintă o cicatrice vaccinală sub 3 mm, fără testare tuberculinică prealabilă.
Revaccinările cu acest produs se realizează la grupele de vârstă stabilite de Ministerul
Sănătăţii, pentru persoane care, dupa testarea tuberculinică cu 2 unităţi PPD, prezintă o
reacţie sub 9 mm în diametru.
Conservare
Produsul nu se va folosi după data expirării înscrisă pe ambalaj. Vaccinul BCG
liofilizat va fi păstrat la temperaturi intre de 2-80 C si ferit de lumina naturală. Expus
chiar pentru scurt timp la lumina directă sau difuză a zilei produsul se degradează, bacilii
find omorâţi.
Nu se vor folosi fiole neimprimate sau fisurate.
12.2.Serurile imune sunt seruri heterologe obţinute prin hiperimunizarea
animalelor mari cu diferite antigene, purificate şi concentrate pentru eliminarea
proteinelor “de balast” care pot determina accidentele seroterapiei.
Tipuri de seruri: seruri antitoxice (antitetanic, antidifteric), antibacteriene
(antimeningococic), mixte (anticărbunos), antivirale (antirabic), antiveninoase
(antiviperin)
Indicatii de utilizare: seroprofilaxie (rabie, tetanos) sau seroterapie (tetanos,
difterie, gangrenă gasoasă, antrax, botulism).

52
 VTA
DCI: Serul antitetanic:
Compoziţie: Serul antitetanic purificat şi concentrat prin metoda hidrolizei
fermentative “Termoferm I” este un ser antitoxic ce se obţine din sângele cailor
hiperimunizati cu anatoxina tetanică.
Indicatii: în tratamentul şi profilaxia tetanosului.
Doze si mod de administrare:
In scop terapeutic: se recomandă o doza unică (20 000-60 000 U.A.I. la adulţi şi
10 000-20 000 U.A.I. la copii), în raport cu precocitatea aplicării şi forma clinică.
Jumătate de doză se administrează pe cale intramusculară şi jumătate pe cale
subcutanată. În formele severe, se recomandă şi calea intravenoasă. Înainte de inocularea
serului, trebuie făcută desensibilizarea conform instrucţiunilor de utilizare a serurilor
terapeutice. Dacă este necesar, doza se poate repeta şi a doua zi. Concomitent cu serul,
dar in alta regiune anatomica, se asociaza vaccin tetanic adsorbit 0,5 ml; imunizarea
activa se completeaza cu doua inoculari a 0,5 ml vaccin adsorbit, la o saptamana interval;
dupa 6 luni se executa un rapel.
In scop profilactic: se aplică în cazul plăgilor tetanigene, la cei nevaccinaţi
antitetanic, la cei vaccinaţi incomplet, precum şi la cei cu antecedente vaccinale nesigure.
După asanarea chirurgicală şi aseptizarea plăgilor, se va administra o doză unică de ser
antitetanic 3 000-20 000 U.A.I.; se va efectua vaccinare antitetanica de urgenta cu V.T.A.
(vaccin tetanic adsorbit) si tratament cu antibiotice. Administrarea serului antitetanic se
face pe cale subcutanata dupa desensibilizare, conform instructiunilor pentru utilizarea
serurilor terapeutice.
Conditii de păstrare: serul antitetanic se va pastra la intuneric, la
o temperatura de +2C - +10C.
 Favirab
DCI: Ser antirabic purificat şi concentrat
Compozitie: Serul antirabic purificat si concentrat se obţine din serul imun
provenit de la caii hiperimunizaţi cu antigen rabic.

53
Fiecare fiolă conţine 500 sau 1 500 UI neutralizante/fiolă. Conţinutul fiolelor este
limpede, fără flocoane sau particule în suspensie. Se livrează în cutii cu câte 10 fiole.
Prezervant: mertiolat de sodiu 1/10 000.
Indicatii: Se administrează persoanelor muşcate grav de animale turbate sau
suspecte de turbare, în special când muşcăturile sunt localizate la cap, gât, palme sau
organe genitale.
Serul se administrează în toate cazurile de muşcături produse de animale sălbatice
turbate sau suspecte de turbare. Se recomanda ca administrarea serului să se facă într-un
timp cât mai scurt după accident, când acţiunea protectoare este maximă. Seroterapia
antirabică este urmată în mod obligatoriu de vaccino-terapia antirabică (conform
instrucţiunilor de folosire a vaccinului rabic).
Doze si mod de administrare: Se administrează după testarea sensibilităţii,
conform indicaţiilor pentru utilizarea serurilor terapeutice. Cantitatea de ser necesară în
tratamentul antirabic este de 40 UI/kg corp, dar nu mai mică de 10 ml. Serul antirabic se
inoculează pe cale intramusculară. La cantităţi mari se inoculează în mai multe locuri,
pentru a uşura resorbţia. Este recomandabil ca în muşcăturile grave să se infiltreze
ţesuturile din jurul plăgilor cu ser antirabic pană la 1/3 din doza totală. Nu se face
suturarea plăgilor înainte de a treia zi. Întreaga cantitate de ser antirabic se administrează
o dată, iar vaccinarea începe în aceeaşi zi sau în ziua următoare.
12.3.Imunoglobulinele
 Immunoglobulin i.v.
Compoziţie: Substanţa uscată reprezintă imunoglobulina umană având un grad de
puritate de cel puţin 95%, sucroza ca agent stabilizator şi urme de clorură de sodiu.
Produsul nu conţine agenţi de conservare.
Iminoglobulinele sunt constituite în proporţie de aproximativ 90%
din imunoglobulina G (Ig G) monomerică şi o fracţie mică reprezentată de produse de
degradare, Ig G dimeric şi polimeric precum şi din urme de Ig A si Ig M. Distribuţia
subclaselor Ig G corespunde cu cea din serul normal. Anticorpii sunt prezenţi în mare
măsură în forma nativă. Deci se poate anticipa un timp de înjumătăţire biologic normal de
aproximativ trei săptămâni şi un efect imunobiologic optim. Soluţia 6%
conţine anticorpi antivirus rubeolic având un titru minim (HHT) de 1:1250.

54
Indicatii: Toate formele de afecţiuni caracterizate prin deficit de anticorpi,
congenitale sau dobandite (agamaglobulinemia, hipogamaglobulinemia etc.). Imunizare
pasiva in hepatita A si pojar şi - dacă nu sunt disponibile imunoglobulinele specifice - şi
în alte infecţii virale endemice (ex. rubeola, oreion, varicela).
Infecţii sistemice severe cu complicatii toxicoseptice, în completarea
tratamentului antibiotic.
Mod de administrare: Solutiile de imunoglobuline trebuie administrate
la temperatura corporală.
Trebuie evitate agitarea si formarea de spuma la dizolvarea substantei uscate in
solvent. A se perfuza doar solutii clare. La începutul tratamentului, soluţia de
imunoglobulina 3% (liofilizatul dizolvat in tot volumul de solvent) se perfuzeaza lent cu
un ritm de 10-20 picaturi pe minut. Dupa 15 minute ritmul perfuziei se poate creste la 20-
30 picaturi pe minut, iar dupa 30 minute la 40-50 picaturi pe minut. Solutia 6% se
recomanda in cazul administrarii repetate de doze crescute (liofilizatul se dizolva in
jumatate din volumul solventului). La inceput solutia poate fi perfuzata cu un ritm de 20-
30 picaturi pe minut si dupa 15 minute cu un ritm de pana la 50 picaturi pe minut. La
copii sau la alti pacienti la care administrarea intravenoasa este dificila datorita unor
motive tehnice, preparatul poate fi administrat si intramuscular, de preferat intragluteal,
ca solutie 6% (liofilizatul se dizolva in 50 sau 16,5 ml apa distilată).
Condiţii de păstrare: Immunoglobulin i.v. Biochemie este stabilă timp de trei ani
depozitată la temperaturi sub 20°C. A nu se folosi după data termenului de expirare.
Soluţiile de imunoglobuline trebuie folosite imediat după preparare. Se interzice
depozitarea şi pastrarea solutiei preparate - chiar si in frigider - datorita pericolului
contaminarii microbiene.
 Octagam soluţie perfuzabilă, 50 mg-ml
Substanța activă: Imunoglobulină umană normală
Clasa ATC: Antiinfecțioase de uz sistemic > Imunoseruri și imunoglobuline >
Imuniglobuline > Imunoglobuline de origine umană, J06BA
Indicaţii: imunodeficienţa primară, sindromul Wiskott Aldrich -Mielom,
leucemie limfatică cronică cu hipogamaglobulinemie secundară, HIV-SIDA, purpură

55
trombocitopenică imună, transplant allogen de măduvă hematopoietică, Sindromul
Guillain Barre, Boala Kawasaki
Acțiune terapeutică: anticorpi umani
Format: soluţie perfuzabilă
12.4.Preparate şi substituenţi de sânge
Sângele integral are indicaţii din ce în ce mai restrânse datorită faptului că,
depistându-se corect defectul hematologic, acesta va fi suplinit exact cu derivatul sanguin
preparat.
Plasma proaspata congelata la minus 60°C se pastreaza mai multe luni; la minus
30°C păstrează toţi factorii labili V-VIII. Este însă vector de patologie rala.
Are indicaţii in controlul imediat al hemoragiilor prin hipotaminoza K, prin
transfuzii masive, purpura trombocitopenica in cursul plasmafe-rezei si in deficit de
factori II, V, VII, X, XI.
Crioprecipitat contine factori VIII, I, XIII si fibro-nectină. Principalele indicaţii
sunt hemofilia, boala von Willebrand, CID. La minus 30°C se păstrează 1 an.
Crioconcentrat de factor VIII se pastreaza sub forma liofilizata si dupa
administrare are timp de injumatatire de 12 ore.
Plasma fara crioprecipitat este plasma proaspata congelata fara factori I, VIII,
XIII si fibro-nectina, indicata ca expander plasmatic.
PPSB - concentrat de protrombina (factor II, VII, X, IX) are indicatii in hemofilia
B, hipotaminoza K, insuficienta hepatica.
Antitrombina III - se prezinta sub forma liofilizata. Se indica in soc cu CID si
accidente trombo-embolice, rezistenta la heparina. T1/2 2-3 ore.
Imunoglobuline polivalente sau specifice: imuno-globulinele specifice IgG anti D;
de exemplu se administreaza in 48 ore de la nasterea unui copil Rh(+) din mama Rh(-)
sau la toate cazurile cu a imunizare Rh. Imunoglobulina IgG antiHBS se utilizeaza in
profilaxia hepatitei rale.
Albumina se prepară din plasma sau din sangele conţinut in placenta umană.
Indicaţia sa majoră este refacerea volemică. Se prezintă sub formă de albumină umană
5% si 20%.

56
12.5.Enzime
 Triferment
Compoziţia calitativă şi cantitativă: Comprimate filmate gastrorezistente care
conţin pancreatină 275 mg.
Pancreatina conţinută într-un comprimat filmat gastrorezistent echivalează cu o
activitate enzimatică minimă de 2970 unităţi amilază, 3720 unităţi lipază şi 250 unităţi
protează (Farmacopeea Europeană).
Indicaţii terapeutice: Tulburări dispeptice în cadrul insuficienţei pancreasului
exocrin, în pancreatite cronice şi în boala fibrochistică a pancreasului.
Doze şi mod de administrare: Doza uzuală este de 1-2 comprimate filmate
gastrorezistente Triferment administrate oral de 3 ori pe zi, la sfârşitul meselor.
Comprimatele filmate se înghit întregi, cu puţină apă.
Conservare: La temperaturi între 8-15ºC, în ambalajul original.
 Colebil
Compoziţia calitativă şi cantitativă: 1 drajeu conţine bilă bovină pulbere,
metenamină, salicilat de sodiu, oleum menthae.
Indicaţii terapeutice: Ca tratament adjuvant în tulburările dispeptice atribuite
deficitului de bilă în intestin şi în constipaţia cronică.
Doze şi mod de administrare: Adulţi: 1-3 drajeuri de 2-3 ori pe zi. Copii peste 7
ani: 1 drajeu de 2-3 ori pe zi. Se administrează oral după mesele principale. Durata uzuală
a unei cure de tratament este de 2-3 săptămâni.
Conservare: La temperaturi între 8-15ºC, în ambalajul original.
12.6.Produse obţinute prin tehnica AND-ului recombinant
 Remicade (Infliximab) 100 mg pulbere pentru concentrat pentru soluţie
perfuzabilă
Compoziţia calitativă şi cantitativă: Fiecare flacon conţine infliximab
(infliximabum) 100 mg. Infliximab este un anticorp monoclonal IgG1 chimeric uman-
murinic în celulele hibride murine produs prin tehnologia ADN-ului recombinat. După
reconstituire, fiecare ml conţine 10 mg infliximab.

57
Indicaţii terapeutice:
Poliartrită reumatoidă Remicade, în asociere cu metotrexatul, este indicat pentru
diminuarea semnelor şi simptomelor, precum şi îmbunătăţirea stării fizice.
Boala Crohn
Colita ulcerativă
Artrita psoriazică
Spondilita ankilozantă
Psoriazis
Doze şi mod de administrare: Tratamentul cu Remicade trebuie iniţiat şi
supravegheat de către medici specializaţi, cu experienţă în diagnosticarea şi tratarea
poliartritei reumatoide, bolilor inflamatorii intestinale, spondilitei ankilozante, artritei
psoriazice sau psoriazisului.
Remicade trebuie administrat intravenos. Perfuziile cu Remicade trebuie
administrate de către personal medical calificat, instruit pentru a detecta orice probleme
legate de perfuzii. Pacienţii trataţi cu Remicade trebuie să primească prospectul şi Cardul
Special de Alertare.
Pe durata tratamentului cu Remicade, alte terapii concomitente, de exemplu cele
cu corticosteroizi şi imunosupresoare trebuie optimizate.
Conservare: Remicade va fi păstrat în general de către profesioniştii din
domeniul sănătăţii.
A se păstra la frigider (2°C – 8°C).
Acest medicament poate fi păstrat, de asemenea, în cutia originală, în afara
frigiderului la temperaturi de până la maximum 25°C pentru o singură perioadă de până
la șase luni. În această situație, medicamentul nu trebuie introdus din nou în depozitare
frigorifică.
Atunci când este pregătită soluţia de Remicade este recomandat ca aceasta să fie
utilizată de îndată ce este posibil (în decurs de 3 ore). Totuşi, dacă soluţia este pregătită în
condiţii care nu conţin bacterii, poate fi păstrată în frigider între 2°C şi 8°C timp de 24
ore.

58
Humira 40 mg/0,80 ml soluţie injectabilă pentru utilizare la copii şi adolescenţi
Compoziţia calitativă şi cantitativă: Fiecare flacon de 0,8 ml conţine
adalimumab 40 mg. Adalimumabul este un anticorp monoclonal uman recombinant
exprimat pe celulele ovariene de hamster chinezesc.
Indicaţii terapeutice:
Artrită juvenilă idiopatică
Artrită asociată entezitei
Psoriazis în plăci la copii și adolescenți
Boală Crohn la copii
Doze şi mod de administrare: Tratamentul cu Humira trebuie iniţiat şi
supravegheat de medici specialişti cu experienţă în diagnosticarea şi tratamentul
afecţiunilor pentru care este indicat Humira. Pacienţii trataţi cu Humira trebuie să
primească un card special de atenţionare. După instruirea corespunzătoare asupra tehnicii
de injectare, pacienţii pot să-şi autoadministreze Humira dacă medicul lor consideră că
acest lucru este adecvat şi dacă se asigură supravegherea medicală în funcţie de
necesităţi.
Conservare: Humira va fi păstrat în general de către profesioniştii din domeniul
sănătăţii.
A se păstra la frigider (2°C – 8°C).
Acest medicament poate fi păstrat, de asemenea, în cutia originală, în afara
frigiderului la temperaturi de până la maximum 25°C pentru o singură perioadă de până
la șase luni. În această situație, medicamentul nu trebuie introdus din nou în depozitare
frigorifică.
Atunci când este pregătită soluţia de Humira este recomandat ca aceasta să fie
utilizată de îndată ce este posibil (în decurs de 3 ore). Totuşi, dacă soluţia este pregătită în
condiţii care nu conţin bacterii, poate fi păstrată în frigider între 2°C şi 8°C timp de 24
ore.

59
12.7.Insulina
 Lantus 100 unităţi/ml soluţie injectabilă în flacon
Compoziţia calitativă şi cantitativă: Fiecare ml conţine insulină glargin* 100
unităţi (echivalent cu 3,64 mg). Fiecare flacon conţine soluţie injectabilă 5 ml, echivalent
cu 500 unităţi, sau soluţie injectabilă 10 ml, echivalent cu 1000 unităţi. *Insulina glargin
este produsă prin tehnologia ADN-ului recombinant din Escherichia coli.
Forma farmaceutică: soluţie injectabilă limpede, incoloră
Indicaţii terapeutice: Tratamentul diabetului zaharat la adulţi, adolescenţi şi
copii cu vârsta de 2 ani şi peste.
Doze şi mod de administrare: Lantus conţine insulină glargin, un analog al
insulinei, şi are durată de acţiune prelungită.
Lantus trebuie administrat o dată pe zi, oricând în timpul zilei, însă la aceeaşi oră
în fiecare zi. Schema de administrare a dozei (doza şi momentul administrării) trebuie
ajustată în mod individual.
La pacienţii cu diabet zaharat de tip 2, Lantus poate fi administrat şi în asociere cu
medicamente antidiabetice orale. Potenţa acestui medicament este exprimată în unităţi.
Aceste unităţi sunt valabile exclusiv pentru Lantus şi nu sunt identice cu UI sau unităţile
utilizate pentru a exprima potenţa altor analogi de insulin
Mod de administrare: Lantus se administrează pe cale subcutanată. Lantus nu
trebuie administrat intravenos. Durata prelungită de acţiune a Lantus este dependentă
de injectarea sa în ţesutul subcutanat. Administrarea intravenoasă a dozei uzuale
subcutanate poate determina hipoglicemie severă.
Conservare: Cum se păstrează Lantus Nu se lasă acest medicament la vederea şi
îndemâna copiilor.
Nu se va utiliza acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie şi pe
eticheta stiloului injector (pen-ului) după „EXP”. Data de expirare se referă la ultima zi a
lunii respective.
Stilourile injectoare (pen-urile) neutilizate A se păstra la frigider (2°C-8°C).
A nu se congela şi a nu se pune lângă pereţii congelatorului sau pachetul cu lichid
de congelare din lada frigorifică.

60
A se ţine stiloul injector (pen-ul) preumplut în cutie pentru a fi protejat de lumină.
Stilourile injectoare (pen-urile) în curs de utilizare Stilourile injectoare (pen-urile)
preumplute, în curs de utilizare sau transportate ca rezervă, pot fi păstrate maxim 4
săptămâni, la temperaturi care nu depăşesc 30°C şi la distanţă de căldură sau lumină
directă. Stiloul injector (pen-ul) în curs de utilizare nu trebuie păstrat la frigider. A nu se
utiliza după acest interval de timp. Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a
reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să aruncaţi medicamentele pe care nu le
mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.
 Apidra 100 Unităţi/ml soluţie injectabilă în flacon
Compoziţia calitativă şi cantitativă: Fiecare ml conţine insulină glulizin 100
Unităţi (echivalent cu 3,49 mg).
Fiecare flacon conţine soluţie injectabilă 10 ml, echivalent cu 1000 Unităţi.
Insulina glulizin este produsă prin tehnologia ADN-ului recombinant din Escherichia
coli.
Forma farmaceutică: soluţie injectabilă în flacon Soluţie apoasă, incoloră,
limpede
Indicaţii terapeutice: tratamentul diabetului zaharat la adulţi, adolescenţi şi copii
cu vârsta de 6 ani sau peste, atunci când este necesar tratamentul cu insulină.
Doze şi mod de administrare: Potenţa acestui preparat este exprimată în unităţi.
Aceste unităţi sunt valabile exclusiv pentru Apidra şi nu sunt identice cu UI sau unităţile
utilizate pentru a exprima potenţa altor analogi de insulin.
Apidra trebuie utilizată în regimuri terapeutice care includ o insulină cu durată de
acţiune intermediară sau prelungită sau analogi de insulină bazală şi poate fi utilizată în
asociere cu medicamente antidiabetice orale. Doza de Apidra trebuie ajustată în mod
individual.
Administrare subcutanată: Flacoanele de Apidra sunt destinate utilizării cu
seringi pentru insulină, cu scală de unităţi corespunzătoare şi cu pompe pentru insulină.
Administrare intravenoasă: Apidra trebuie utilizată la o concentraţie de 1
Unitate/ml insulină glulizin în sisteme de perfuzie cu soluţie perfuzabilă de clorură de
sodiu 9 mg/ml (0,9%) cu sau fără clorură de potasiu 40 mmol/l, utilizând pungi pentru
perfuzie din plastic poliamidă/poliolefin coextrudat, cu o linie special destinată perfuziei.

61
Insulina glulizin pentru administrare intravenoasă, cu concentraţia de 1 Unitate/ml, este
stabilă la temperatura camerei timp de 48 ore. După diluare pentru administrare
intravenoasă, soluţia trebuie să fie inspectată vizual pentru particule înainte de
administrare. Trebuie utilizată numai dacă soluţia este limpede şi incoloră, dacă nu este
tulbure sau cu particule solide vizibile. S-a dovedit că Apidra este incompatibilă cu
soluţia de glucoză 5 % şi soluţia Ringer şi, prin urmare, nu trebuie utilizată împreună cu
aceste soluţii. Utilizarea împreună cu alte soluţii nu a fost studiată.
Conservare: Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. Nu
utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie şi pe eticheta stiloului
injector (pen-ului) după „EXP”. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.
Stilourile injectoare (pen-urile) neutilizate A se păstra la frigider (2°C-8°C). A nu se
congela şi a nu se pune lângă pereţii congelatorului sau pachetul cu lichid de congelare
din lada frigorifică. A se ţine stiloul injector (pen-ul) preumplut în cutie pentru a fi
protejat de lumină. Stilourile injectoare (pen-urile) în curs de utilizare Stilourile
injectoare (pen-urile) preumplute, în curs de utilizare sau transportate ca rezervă, pot fi
păstrate maxim 4 săptămâni, la temperaturi care nu depăşesc 30°C şi la distanţă de
căldură sau lumină directă. Stiloul injector (pen-ul) în curs de utilizare nu trebuie păstrat
la frigider. A nu se utiliza după acest interval de timp. Nu aruncaţi niciun medicament pe
calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să aruncaţi
medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.
13. Produse dermato-cosmetice
13.1.Crema hidratantă Gerovital Plant
Compoziţie: Aqua, Glycerin Stearate, Xylitylglucoside, Anhydroxylitol,
Xylitol, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Ceteareth-20, Simmondsia Chinensis Seed
Oil, Glycine Soja Oil, Octyldodecanol, Dimethicone, Phenethyl Alcohol,
Caprylyl Glycol, Polyacrylamide, C13-C14 Isoparaffin, Laureth-7, Theobroma
Cacao Seed Butter, Propylene Glycol, Hypericum Perforatum Flower/Leaf/Stem
Extract, Thymus Serpillum Extract, Althaea Officinalis Leaf Extract, Equisetum
Arvense Extract, Alcohol, Leontopidum Alpinum Extract, Parfum, EDTA, BHA,
Plukenetia Volubilis Seed Oil, Glycosphingolipids, Sodium Surfactin,
Phospholipids, Tocopheryl Acetate, Cholesterol.

62
Utilizare: Este un produs destinat îngrijirii pielii feţei şi gâtului, o cremă
de zi cu efecte intensiv hidratante.
Complexul Herbatonic şi Aquaxylul asigură echilibrul optim de hidratare,
nutrire şi remineralizare a pielii.
Ceramidyl-Omega reface funcţia de barieră a pielii, aceasta devenind mai
hidratantă, mai elastică, mai tonică. Uleiurile naturale de Jojoba şi Soia hrănesc
şi regenerează pielea, asigurând protecţie întreaga zi.
Extractul organic de Floare de Colţ are efecte antioxidante, calmante
protejând pielea împotriva factorilor de mediu nocivi.
Se foloseşte zilnic, dimineaţa, după demachierea şi tonifierea
corespunzătoare a tenului. Se aplică pe faţă, gât şi decolteu şi se masează uşor
până la completa absorbţie în piele.
Precauţii: se va testa pe o mică porţiune de piele pentru a nu exista o
alergie la unul din component.
Conservare: la loc uscat si răcoros, ferită de lumină si umezeală, care le-ar putea
descompune si oxida. Nu se recomandă deschiderea borcanului decât la nevoie, folosin-
du-se de aceea cantităţi mici si astupându-se borcanul imediat după întrebuinţare.
13.2.Apa de gură cu clorhexidină
Compoziţie:
Detergentii. Laurilsulfatul de sodiu si benzoatul de sodiu sunt detergenti introdusi
în multe tipuri de apa de gura destinate combaterii placii dentare. Clătirea se efectuează,
în acest caz, înaintea periajului dentar (astfel încât placa dentară să fie dizolvată deja de
detergenţi).
Clorura de cetilpiridiniu. Acest compus de amoniu are proprietati antibacteriene si
contribuie la prevenirea formarii placii dentare. Din acest motiv, clorura de cetilpiridiniu
este introdusa de regula in apele de gura care improspateaza respiratia.
Clorhexidina. Persoanele care doresc sa elimine placa dentară şi să îşi trateze
boala parodontală sunt sfătuite să utilizeze apa de gură pe baza de clorhexidină, eliberată
exclusiv cu prescriptie medicala. Uleiurile esentiale: uleiul de mentă sau de eucalipt.
Acţiunea lor este antibacteriană si dau cel mai bun randament in eliminarea respiraţiei
neplăcute.

63
Peroxidul de hidrogen. Ingredientul are proprietăţi antibacteriene şi contribuie la
diminuarea plăcii dentare şi la prevenirea gingivitei. Peroxidul de hidrogen poate avea,
totodata, efectul albirii dintilor, insa poate cauza iritatii daca este folosit excesiv.
Clorura de zinc. Apa de gura cu clorura de zinc combate respiratia neplacuta. In
general, aceste formule promit mentinerea prospeţimii cavităţii orale până la 12 ore.
Ingrediente natural: planta numita sanguinaria, echinacea, gentiana (Hydrastis
canadensis), aloe sau vitamina C. Toate acestea au acţiune antibacteriană, împrospătează
respiraţia si îmbunătăţesc sănătatea cavităţii bucale.
Utilizare: Este o apă de gură terapeutică. Aceasta conţine ingrediente active care
cu efect antibacterian şi care reduc placa dentară, protejând împotriva gingivitei.
Precauţii: Utilizarea sa prelungita poate conduce la formarea petelor dentare.
Conservare: la temperatura camerei
13.3.Spumă de bărbierit
Compoziţie:
-un săpun format “in situ” din TEA sau hidroxid de potasiu sau de sodiu şi un acid
gras sau o combinaţie de diferiţi acizi graşi, saturaţi, cu 10-12 atomi de C în catenă. În
calculul cantităţii de bază se ţine seama de faptul că în compoziţie trebuie să rămână cca.
2-3% acizi graşi liberi, pentru a îmbunătăţi lubrefierea şi a mări stabilitatea spumei
-agenţi tensioactivi care pot fi anionici sau neionici (monostearat de gliceril, lauril
sulfat de sodiu)
-agenţi de umectare (glicerina, sorbitol, PG)
-propulsor
-emolienţi (uleiuri siliconice, ulei mineral, miristat de izopropil) în proporţie de
1-2%
-parfum
-agenţi activi cu acţiune cicatrizantă, răcoritoare, antiinflamatoare, dezinfectatntă
(alantoină, camfor, uleiuri volatile, extracte de plante)
-conservanţi
-agenţi de chelatizare, derivaţi de EDTA
Utilizare: rolul produselor utilizabile înainte de ras este de a facilita această
operaţiune prin înmuierea părului şi lubrifierea pielii

64
Precauţii: in general nu sunt
Conservare: la temperatura camerei
13.4.Loţiune după ras
Compoziţie:
-alcool (40-60%), care are drept scop dizolvarea parfumului şi asigurarea unui
anumit grad de astringenţă
-umectanţi (glicerina, sorbitol sau ambele în proporţie de 5-10%)
-p-amino benzoat de etil pentru acţiune anestezică
-mici cantităţi de acid (lactic, citric, boric sau benzoic pentru restabilirea pH-ului
pielii)
-parfum
-compuşi tensioactivi pentru solubilizarea parfumului sau pentru emulsionare
-conservant (germicid) care poate fi un compus tensioactiv cationic (o sare de
amoniu cuaternară)
-emolienţi
-modificatori de vâscozitate
-mentol
-propulsor
Utilizare: se aplica pe faţă după ras uniform pentru a preveni iritaţia pielii
Precauţii: in general nu sunt
Conservare: la temperatura camerei
13.5.Cremă pentru îngrijirea pielii copiilor
Compoziţie:
1.Sepicide HB2 15.
2.Apa distilata Aqua Baza 36.50
3.Soothex Boswellia Serrata Extract & Dipropylene Glycol Principiu activ 0.10
Sulfat de magneziu Magnesium Sulfate Coemulgator 0.60
4.Cutina HR Hydrogenated Castor Oil factor de consisteţă 0.80, Sorbitan Oleate,
Emulgator 10.00, Cera Alba, Hydrogenated Castor Oil, Stearic Acid
5.Montane 481 VG
6.Talc Talc Absorbant 9.00

65
7.Enbamox BHA sau Antraciene 12 BHA Antioxidant 0.10
8.Paraffinum Perliquidum Paraffinum Liquidum Emolient 14.00, Emolient,
principiu 0.10
activ
9.Ulei Calendula Calandula Officinalis Oil
10.a-Bisabolol Bisabolol Principiu activ 0.10
11.Ceară de albine topită Cera Alba factor de consistenţă 1.00
12. Vaselina Petrolatum Baza 7.00
13. Lanolina Lanolin Emolient 9.00
14. Oxid de zinc
Utilizare: se aplică pe pielea sugarului după baie
Precauţii: este în general bine tolertă de pielea copiilor
Conservare: la temperatura camerei

14. Produse tehnico-medicale


In farmacia “DEFA-SIB” se elibereza produse tehnico-medicale din clasele de
risc I-III
Clasa I risc slab: feşe de tifon, feşe elastice, comprese sterile, vată, romplast role
şi plasturi, urocultoare, coprocultoare, pampers pentru copii şi adulţi.
Clasa II a risc mediu: perfuzoare, seringi şi ace
Clasa II b risc potenţial ridicat: prezervative
Clasa III riscul cel mai ridicat: sterilete
Etichetarea lor este strictă. Denumirea produsului este trecută citeţ, firma
producătoare.

Exemple:
 Seringi de 2, 5, 10, 20 Ml
Sterilizarea:
 Oxid de etilena
 Radiatii gamma
Inscripţionarea:

66
◦ Pe ambalaj + in limba română
◦ Numele fabricantului sau sigla
◦ Capacitatea mL
◦ Gradaţiile
◦ Numărul lotului de fabricaţie şi de sterilizare
◦ Modul de sterilizare
◦ Data limită de utilizare
 Perfuzoare
Sunt alcătuite din:
 tub flexibil din PVC
 camera de numarat picaturi
 clemă cu rolă pentru reglarea debitului
 manşon de cauciuc pentru administrarea medicamentelor
 ambut cu teacă la care se adaptează acul de venă
 ac hipodermic
 filtru special antibacterian
 se livrează steril
Sterilizarea se poate face cu:
 Oxid de etilena
 Radiatii gamma
Inscripţionarea:
◦ Pe ambalaj + in limba română
◦ Numele fabricantului sau sigla
◦ Numărul lotului de fabricaţie şi de sterilizare
◦ Modul de sterilizare
o Data limită de utilizare
 Pansamente sterile
Inscripţionarea:
◦ Pe ambalaj + in limba română
◦ Numele fabricantului sau sigla

67
◦ Numărul lotului de fabricaţie şi de sterilizare
Modul de sterilizare: radiosterilizare

68
69