Sunteți pe pagina 1din 17

INTRODUCERE

Sistemul electroenergetic este ansamblul instalatiilor utilizate pentru


producerea, transformarea (conversia), transportul si distributia energiei electrice
legate printr-un proces comun de functionare.

În componenta sistemului electroenergetic intra centralele electrice:

- centralele termoelectrice;

- centrale nuclearo-electrice;

- centrale hidroelectrice;

- centrale elctrice cu termoficare;

- statii de transformare, statii de distributie, linii electrice de transport ale retelei


electrice.

Sistemul de alimentare cu energie electrica a intreprinderilor industriale se creaza


pentru a alimenta cu energie electrica receptoarele electrice din incinta interprinderii.
Prin receptor electric se intelege dispozitivul care transforma energia electrica in alta
forma de energie (exemplu: motoare elctrice, cuptoare elctrice, corp iluminat, aparat
de sudare etc). Acest sistem, de alimentare cu energie electrica a intreprinderii, este
intermediar intre sistemul electroenergetic dintr-o parte si sistemul tehnologic al
intreprinderii din alta parte. Aceste 3 sisteme sint incadrate intr-un proces unic de
producere, transportare, transformare si consum al energiei electrice.

Schema de principiu mult simplificata a unui sistem de alimentare cu energie


electrica a intreprinderii este complicata deoarece poate sa contina sute de receptoare
electrice, sute de dulapuri de distributie, zeci de instalatii de distributie ID- 10 kV. În
cazul cind puterea instalata a intreprinderii este relativ mica si distanta de la statia
sistemului electroenergetic nu este mare este posibila alimentarea la tensiunea 10kV.

Coala

Mod Coala Nr. Doc. Semnăt. Data


În acest caz pe teritoriul intreprinderii se construieste un punc central de alimentare
(PCA) de la care se efectueaza distribuirea energiei electrice in interiorul
intreprinderii. În cazul cind intreprinderea are propria centrala electrica, atunci rolul
de punct central de alimentare iljoaca instalatia de distributie a centralei electrice
liniile de alimentare se transforma in linii de legatura cu sistemul electroenergetic. La
intreprinderile cu puterile relativ mari racordarea la sistemul electroenergetic se
efectueaza la tensiunea 35-110-220 kV. Atunci la intreprindere exista statie principala
coboritoare (SPC) pentru alimentarea unor grupe de receptoare electrice de 10 kV si a
posturilor de transformare. Receptoarele electrice de 10 kV se pot alimenta direct de
la SPC sau PCA. În sectii se amplaseaza posturile de transformatoare cu ID-0,4kV.
Unele receptoare electrice se alimenteaza de la aceste ID, altele de la dulapurile de
putere sau de la conductoare-bare.

Coala

Mod Coala Nr. Doc. Semnăt. Data


1.2 Caracteristica întreprinderii, a secţiilor şi a receptoarelor din

Uzina de cazane produce o gamă largă de cazane pe lemne ,gaze,cărbune și


peleți.După continuitatea în AEE face parte din categoria I de receptoare ,deci
alimentarea cu energie electrica se va raliza prin 2 căi.
Caracteristica secțiilor:
1)Secția de turnare realizeaza turnarea metalelor în forme,în scopul obținerii
detaliilor,necesare asamblării cazanelor .Dupa continuitatea în AEE fac parte din
cat.I deci alimenatrea se va realiza prin 2 căi .
2) Secția de testare se ocupă cu verificarea și standandizarea cazanelor nou
produse.AEE la fel se va realize prin 2 cai.
3)Secția de inginerie și laborator realizează diferite studii privind randamentul
cazanelor ,aflate deja în producție cit și a celor de tip nou .Dupa continuitea în
AEE face parte din cat.II .
4)Păstrarea diferitor materiale cît și a produselor finite se face în depozite special
amenajate. După continuitatea în AEE face parte de categoria III.
5)Din blocul administrativ fac parte încaperile pentru administrație cît și pentru
personalul de producere.După continuitatea în AEE face parte de categoria III.

6. CALCULUL CURENŢILOR DE SCURTCIRCUIT

Coala

Mod Coala Nr. Doc. Semnăt. Data


Calculul curenţilor de scurtcircuit este necesar pentru verificarea elementelor ale
instalaţiilor electrice la stabilitatea termică şi electrodinamică, alegerea şi reglarea
instalaţiilor de protecţie prin relee. La alegerea şi verificarea elementului repectiv,
trebue să se aleagă locul de scurtcircuit astfel, încît curentul ce rezultă să determine
solicitarea maximă posibilă a elementului. Pentru determinarea valorilor curenţilor de
scurtcircuit pot fi folosite mai multe metode, de exemplu metoda unităţilor relative,
care reprezintă un calcul operativ, dar aproximativ ceea ce se admite pentru instalaţii
la tensiuni mai mult de 1kV.
Metoda de calcul al curenţilor de scurcircuit prevede parcurgerea a celor patru
etape : elaborarea schemei de calcul ; elaborarea schemei echivalente ; transformarea
schemei echivalente faţă de punctul de scurcircuit ; determinarea curentului total de
scurcircuit , a curentului de şoc.
Se elaborează schema electrică monofilară în care sunt incluse toate elementele
reţelei parcurse de curenţi de scurtcircuit.
După schema electrică monofilară se alcătuieşte schema echivalentă.
În schema echivalentă toate elementele sunt înlocuite prin rezistenţe active şi
reactante inductive. Dacă calculul curenţilor de scurtcircuit se efectuează la tensiuni
înalte şi medii, atunci rezistenţa activă poate fi neglijată, deoarece are valori mici. De
obicei calculul se efectuează în unităţi relative.
Reactanţa inductivă a liniilor aeriene şi în cablu în unităţi relative se
Sb
determină: x L  xo  l  2
U med
unde : l – lungimea liniei, km;
Sb – puterea de bază (Sb=100 [MVA] sau 1000 [MVA])
Umed – valoarea tensiunii medie pentru tensiunea nominală în punctul de
scurtcircuit.

Tabelul 9.1

Coala

Mod Coala Nr. Doc. Semnăt. Data


Unom 6 [kV] 10 [kV] 35 [kV] 110 [kV]
Umed 6,3 [kV] 10,5 [kV] 37 [kV] 115 [kV]

xo – reactanţa specifică pentru un 1km,


Pentru transformator:
U sc Sb
xo  
100 S nom
unde: usc – tensiunea de scurtcircuit a transformatorului se ia din catalog
în dependenţă de tipul;
Snom – puterea nominală a transformatorului.
Reactanţa sistemului:
Sb Sb
x  sau x  xs 
S sc S nom
Unde : Snom, Scs – puterea nominală şi puterea de scurtcircuit al sistemului.
După aceasta se efectuează transformarea schemei echivalente pentru toate punctele
de scurt circuit, astfel ca în rezultat schema echivalentă să aibă forţă electromotoare
echivalentă şi impendanţa echivalentă.

Zech
Eech

unde: Eech – este forţa electromotoare sumară

Z ech  rech
2
 xech
2
- impendanţa echivalentă dacă rezistenţele active se
neglijează atunci Zech=Xech. Pentru fiecare punct scurtcircuit se determină curentul de
bază:
Sb
Ib 
3 Ub
unde: Sb – este puterea de bază, aleasă la începutul calculului, MVA
Ub – tensiunea medie în punctul de scurtcircuit, kV.

Coala

Mod Coala Nr. Doc. Semnăt. Data


Se determină curentul supratrazitoriu pentru fiecare punct de scurtcircuit:
Eech
I ''   I b , [kA]
Z ech
Pentru fiecare punct de scurtcircuit să determină curentul de şoc:

iş  2  k s  I '' , [kA]
unde: Ks – coeficientul de şoc se alege din [6. tab.3.8., P150].
Valoarea curentului total de scurtcircuit se determină:
Isc = 2 *I p.o +i a,t

unde: I p,t – componenta periodică, în momentul t de deconectare al scurtcircuitului,


I p,t = I p.o =III
ia,t – componenta aperiodică
−𝑡𝑠𝑐
𝑖𝑎,𝑡 = √2 ∗ 𝐼𝑝.𝑜 ∗ 𝑒 𝑇𝑎

în care: tsc-timpul minim de deconectare a scurtcircuitului,

tsc=0,01+tpropriu de deconectare a întreruptoarelor

Ta-componenta de amortizare, se alege din - [3, p.150,tab.3.8.]

Fig. 9.1 Schema de calcul Schema echivalenta

Coala

Mod Coala Nr. Doc. Semnăt. Data


Es= 1
SEE
S s = 2000 MVA
X sist
X = O,8
s

L= 2 km XL
L
X0 =0,4 Ω/km
K3
S nt =6300kVA X spc
SPC
K3 USC =14 %

X L1
L1 L1=0,31km
X 0 =0,09Ω/km
K2
L2=0, 19 km XL2
L2
K2 X0 =0, 09 Ω/km

Snt= 1000 kVA K1


PT7 X PT
USC =6,5%
K1

Efectuam calculele reactanțelor:


Sb = 1000 MVA deoarece Sn.sist > 1500MVA , Xs =0,8
Sb 1000
Xsist = Xs ∗ = 0,8 ∗ = 0,4
Ss 2000
Sb 1000
XL = x0 ∗ L ∗ = 0,4 ∗ 2 ∗ = 0,58
Umed 2 372
Usc ∗ Sb 14 ∗ 1000
XSPC = = = 22
100 ∗ Str.spc 100 ∗ 6,3
Sb 1000
XL1 = x01 ∗ L1 ∗ = 0,09 ∗ 0,31 ∗ = 0,25
Umed 2 10,52
Sb 1000
XL2 = X02 ∗ L2 ∗ = 0,09 ∗ 0,19 ∗ = 0,15
Umed 2 10,52

Coala

Mod Coala Nr. Doc. Semnăt. Data


Usc ∗ Sb 6,5 ∗ 1000
XPT = = = 65
100 ∗ Str.PT 100 ∗ 1

Transformarea schemei echivalente față punctul de scurtcircuit K1:

Es

X rez1
K1

XPT 2 XL2 2 XL1 2 XSPC 2 XL 2


Xrez1 = + + + + + Xsist
2XPT 2XL2 2XL1 2XSPC 2XL
4225 0,025 0,6 484 0,34
= + + + + + 0,4 = 44,62
130 0,3 0,5 44 1,16

Sb U 1000 0,4
Ib = ∗ U2 = 1,73∗0,42 ∗ 10 =55[kA]
√3∗Ub 1

Es 1
Ip.0 = ∗ Ib = ∗ 55 = 1,23[kA]
Xrez1 44,62
iș = √2 ∗ 𝐾ș ∗ Ip.o = 1,41 ∗ 1,369 ∗ 1,23 = 2,4[𝑘𝐴]

Pentru K2

X 2 PT 4225
Xrez2 = Xrez1 − = 44,62 − = 12,12
2XPT 130

Sb 1000
Ib = = = 55,05[kA]
√3 ∗ U b 1,73 ∗ 10,5

Coala

Mod Coala Nr. Doc. Semnăt. Data


Es 1
Ip.0 = ∗ Ib = ∗ 55,05 = 4,5[kA]
Xrez2 12,12
iș = √2 ∗ 𝐾ș ∗ Ip.0 = 1,41 ∗ 1,369 ∗ 4,5 = 8,7[𝑘𝐴]

PentruK3

XSPC 2 XL 2 484 0,34


Xrez3 = + + Xsist = + + 0,4 = 11,7
2XSPC 2XL 44 1,16
Sb 1000
Ib = = = 55,05[kA]
√3 ∗ U b 1,73 ∗ 10,5
Es 1
Ip.0 = ∗ Ib = ∗ 55,05 = 4,7[kA]
Xrez3 11,7
iș = √2 ∗ 𝐾ș ∗ Ip.0 = 1,41 ∗ 1,608 ∗ 4,7 = 10,6[𝑘𝐴]
Rezultatele calculelor sunt reprezentate in tabelul 9.2
Tabelul 9.2
Punctul 𝐼𝑝.𝑜,[𝑘𝐴] 𝐾ș 𝑇𝑎 , 𝑆 𝑖ș , [𝑘𝐴]
de S/C
𝐾1 1,23 1,369 0,01 2,4
𝐾2 4,5 1,369 0,01 8,7
𝐾3 4,7 1,608 0,01 10,6

10.ALEGEREA ŞI VERIFICAREA APARATELOR


ELECTRICE

Coala

Mod Coala Nr. Doc. Semnăt. Data


Aparatul electric dintr-o instalaţie electrică trebuie ales astfel încît să satisfacă
următoarele condiţii :
- Parametrii nominali ai echipamentului să corespundă parametrilor locului în
care se instalează;
- Să reziste supratensiunilor şi curenţilor de scurtcircuit ce pot să apară în
regimurile de avarie.
Verificarea aparatelor electrice la solicitări mecanice şi termice în cazul
curenţilor de scurtcircuit se face prin compararea mărimelor de calcul cu cele de
încărcare.

La etapa de proiectare a schemei electrice de alimentare a unui consumator


industrial aparate electrice se vor alege în baza următoarelor condiţii :

- după tensiunea instalaţiei : UinstUnom


- după curentul de lucru : Il  Inom
- după capacitatea de rupere : Isc  Inom.rup.
- după stabilitatea electrodinamică: iş  ilim.din.
- după stabilitatea termică : Bsc  I2term.* tterm.

La alegerea unui sau a altui aparat electric aceste condiţii pot fi mai puţine sau
mai multe în funcţie de destinaţia şi locul de instalare. De exemplu: întrerupătoarele
se aleg după toate condiţiile, iar separatoarele nu se verifică la capacitatea de
deconectare.
Tipul aparatelor de comutaţie şi protecţie cu parametrii de calcul şi nominali
din catalog se reprezintă în tabele.

Alegerea aparatelor electrice la tensiunea de alimentare din sistem.

Coala

Mod Coala Nr. Doc. Semnăt. Data


Un =35 kV.
Tabela 10.1.Separator
Tipul: PHДЗ-1-35/250 Y1
Parametrii de calcul
Parametrii nominali
Uins= 35 [kV] Unom= 35 [kV]
Il= 104 [A] Imax= 145 [A] Inom= 250 [A]
iş= 10,6 [kA] ilim.dim. = 63 [kA]
Bsc= 66 [𝑘𝐴2 *s] I2term  tterm= 2500 [𝑘𝐴2 *s]
[ 5,p.267,tab.5.5. ]

𝑆𝑛𝑡 6300
𝐼𝑙 = = = 104[𝐴]
√3 ∗ 𝑈𝑛 1,73 ∗ 35
1,4𝑆𝑛𝑡 1,4 ∗ 6300
𝐼𝑚𝑎𝑥 = = = 145[𝐴]
√3 ∗ 𝑈𝑛 1,73 ∗ 35

Bsс= 𝐼𝑝.𝑜 2 (𝑡𝑝𝑝𝑟 + 𝑡𝑑𝑒𝑐𝑜𝑛. ) = 4,72 ∗ 3 = 66[𝑘𝐴2 ∗ 𝑠]

Tabela 10.2. Scurtcircuitor


Tipul: KPH-35У1
Parametrii de calcul
Parametrii nominali
Uins= 35 [kV] Unom= 35 [kV]
iş= 10,6 [kA] ilim.dim.= 42 [kA]
2
Bsc= 66 [𝑘𝐴 *s] I2term  tterm= 2500 [𝑘𝐴2 *s]
[1,p.180,tab.7.11.]

Tabela 10.3. Descarcator


Tipul: PBO-3Y1
Parametrii de calcul
Parametrii nominali
Uins=35 [kV] Unom= 35 [kV]
Il= 104 [A] Imax= 145 [A] Inom= 400 [A]
iş= 10,6 [kA] ilim.dim.= 46 [kA]
Bsc= 66 [𝑘𝐴2 *s] I2termtterm= 900 [𝑘𝐴2 *s]
[ 5, pag 364 , tab 5.20 ]

Coala

Mod Coala Nr. Doc. Semnăt. Data


Alegerea aparatelor electrice la tensiunea 10 kV.

Tabela 10.4.1 Întrerupător


Tipul: ВMПЭ-20
Parametrii de calcul
Parametrii nominali
Uins= 10 [kV] Unom= 10 [kV]
Il= 364 [A] Imax= 509 [A] Inom= 1000 [A]
Isc= 4,5 [kA] Inom.rup.= 20 [kA]
iş = 8,7 [kA] ilim.dim.= 52 [kA]
Bsc= 60 [𝑘𝐴2 *s] I2termtterm= 1600 [𝑘𝐴2 ∗s]
[3, pag.630, tab.Π4-4]

𝑆𝑛𝑡 6300
𝐼𝑙 = = = 364[𝐴]
√3 ∗ 𝑈𝑛 1,73 ∗ 10
1,4𝑆𝑛𝑡 1,4 ∗ 6300
𝐼𝑚𝑎𝑥 = = = 509[𝐴]
√3 ∗ 𝑈𝑛 1,73 ∗ 10

Bsс= 𝐼𝑝.𝑜 2 (𝑡𝑝𝑝𝑟 + 𝑡𝑑𝑒𝑐𝑜𝑛. ) = 4,52 ∗ 3 = 60[𝑘𝐴2 ∗ 𝑠]

Tabela 10.4.2 Întrerupător


Tipul: ВММ-10-10
Parametrii de calcul
Parametrii nominali
Uins= 10 [kV] Unom= 10 [kV]
Il= 57 [A] Imax= 80 [A] Inom= 160 [A]
Isc= 4,5 [kA] Inom.rup.= 10 [kA]
iş = 8,7 [kA] ilim.dim.= 25 [kA]
Bsc= 60 [𝑘𝐴2 *s] I2termtterm= 400 [𝑘𝐴2 *s]
[3, pag.630, tab.Π4-4]

Coala

Mod Coala Nr. Doc. Semnăt. Data


𝑆𝑛𝑡 1000
𝐼𝑙 = = = 57[𝐴]
√3 ∗ 𝑈𝑛 1,73 ∗ 10
1,4𝑆𝑛𝑡 1,4 ∗ 1000
𝐼𝑚𝑎𝑥 = = = 80[𝐴]
√3 ∗ 𝑈𝑛 1,73 ∗ 10

Tabelul 10.5. Separator


Tipul: PBЗ-10/400 IIIY3
Parametrii de calcul
Parametrii nominali
Uins= 10 [kV] Unom= 10 [kV]
Il= 57 [A] Imax= 80 [A] Inom= 400 [A]
iş = 8,7 [kA] ilim.dim.= 41 [kA]
Bsc= 60 [𝑘𝐴2 *s] I2term.  tterm.= 1024 [𝑘𝐴2 *s]
[ 5,p.267,tab5.5 ]

Tabelul 10 .6.1 Transformatorul de curent

Tipul: ТПЛK-10-УЗ
Parametrii de calcul
Parametrii nominali
Uins= 10 [kV] Unom= 10 [kV]
Il= 364 [A] Imax= 509 [A] Inom1= 3000 Inom2= 5 [A]
Isc= 4,5 [kA] ilim.din.= 74.5 [kA]
iş = 8,7
[kA] I2term  tterm.= 2187 [𝑘𝐴2 *s]
r2=2,3 [Ω] r2.adm=4 [Ω]
[ 3,p.632,tab.4.5 ]

𝑆𝑎𝑝.
𝑟2 = 𝑟𝑎𝑝. + 𝑟𝑐𝑜𝑛𝑑. + 𝑟𝑐𝑜𝑛𝑡. = +𝑟𝑐𝑜𝑛𝑑. + 𝑟𝑐𝑜𝑛𝑡. = 0,4 + 1,8 + 0,1 = 2,3[Ω]
𝐼2 2

Coala

Mod Coala Nr. Doc. Semnăt. Data


Tabelul 10 .6.2 Transformatorul de curent

Tipul: TЛM-10-У3
Parametrii de calcul
Parametrii nominali
Uins= 10 [kV] Unom= 10 [kV]
Il= 57 [A] Imax= 80 [A] Inom1= 250 Inom2= 5 [A]
iş = 8,7 [kA] ilim.din.= 17.6 [kA]
Bsc= 60 [𝑘𝐴2 *s] I2term  tterm.= 300 [𝑘𝐴2 *s]
r2=2,8 [Ω] r2.adm=6 [Ω]
[ 3,p.632,tab.4.5 ]
𝑆𝑎𝑝.
𝑟2 = 𝑟𝑎𝑝. + 𝑟𝑐𝑜𝑛𝑑. + 𝑟𝑐𝑜𝑛𝑡. = +𝑟𝑐𝑜𝑛𝑑. + 𝑟𝑐𝑜𝑛𝑡. = 0,4 + 2,3 + 0,1 = 2,8[Ω]
𝐼2 2

Tabela 10.7. Transformatorul de tensiune


Tipul: HTMИ-10
Parametrii de calcul
Parametrii nominali
Uins= 10[kV] Unom= 10 [kV]
𝑆2 = 24,96[𝑉 ∗ 𝐴] 𝑆2.𝑛𝑜𝑚 = 500[𝑉 ∗ 𝐴]
[1,p.188,tab.7.17.]

𝑆2 = √𝑃𝑎𝑝. 2 + Q ap. 2 =√232 + 9,72 = 24,96[V*A]

Tabela 10.8. Siguranţa fuzibilă


Tipul: ПКТ 104-10-160-20Y3
Parametrii de calcul
Parametrii nominali
Uins= 10 [kV ] Unom= 10 [kV]
Il= 57 [A] Imax= 80 [A] Inom= 160 [A]
Isc= 4,5 [kA] Inom.rup.= 20 [kA]
[5, pag.255, tab.5.4]

Coala

Mod Coala Nr. Doc. Semnăt. Data


Alegerea aparatelor electrice la tensiunea de 0,4 kV.

Tabela 10.9. Întrerupător automat

Tipul: Э25
Parametrii de calcul
Parametrii nominali
Uins= 0,4 [kV] Unom= 0,66 [kV]
Il= 1445 [A] Imax= 2023 [A] Inom= 2500 [A]
Isc= 1,23 [kA] Inom.rup.= 50 [kA]
[1,p.91,tab.4.10]

𝑆𝑛𝑡 1000
𝐼𝑙 = = = 1445[𝐴]
√3 ∗ 𝑈𝑛 1,73 ∗ 0,4
1,4𝑆𝑛𝑡 1,4 ∗ 1000
𝐼𝑚𝑎𝑥 = = = 2023[𝐴]
√3 ∗ 𝑈𝑛 1,73 ∗ 0,4

Tabelul 10 .10. Transformatorul de curent

Tipul: ТНШЛ-066
Parametrii de calcul
Parametrii nominali
Uins= 0.4 [kV] Unom= 0,6 [kV]
Il= 1445 [A] Imax= 2023 [A] Inom1= 2500, Inom2= 5 [A]
iş = 2,4 [kA] ilim.din.= 17.6 [kA]
Bsc= 4,5 [𝑘𝐴2 *s] I2term  tterm.= 2187 [𝑘𝐴2 *s]
r2=3 [Ω] r2.adm=6 [Ω]
[ 6,p.632,tab.4.5 ]
𝑆𝑎𝑝.
𝑟2 = 𝑟𝑎𝑝. + 𝑟𝑐𝑜𝑛𝑑. + 𝑟𝑐𝑜𝑛𝑡. = +𝑟𝑐𝑜𝑛𝑑. + 𝑟𝑐𝑜𝑛𝑡. = 0,6 + 2,3 + 0,1 = 3[Ω]
𝐼2 2
Bsс= 𝐼𝑝.𝑜 2 (𝑡𝑝𝑝𝑟 + 𝑡𝑑𝑒𝑐𝑜𝑛. ) = 1,232 ∗ 3 = 4,5[𝑘𝐴2 ∗ 𝑠]

Coala

Mod Coala Nr. Doc. Semnăt. Data


Concluzie:
În proiectul de curs a fost efectuată alimentarea cu energiei electrică a uzinei
de producere a cazanelor. Alimentarea cu e.e poate fi efectuata de la statia raionala a
SEE,in care sint instalate doua transfoarmatoare de putere .
Alegerea tensiunii de alimantare a întrprinderii a fost argumentată din punct de
vedere tehnico-economic.Alegînd tensiunea de alimentare 35kV, a fost nevoie
instalarea pe teritoriul întrprinderii o staţie principala coborîtoare, cu două
transformatoare de putere TМН-6300/35.
Din cauza lipsei de teritoriu SPC n-a fost amplasată lîngă centrul de sarcină, ea
a fost amplasată la hotarele fabricii în partea direcţiei de alimentare.Staţia de
transformare a fost construită de tip interior, şi ea se înzestrează cu dulapuri
prefabricate care pot fi montate într-un singur rînd.Pentru ridicarea fiabilităţii în
alimentarea cu energie electrică a fabricii, instalaţia de distribuţie ID-10kV se
secţionează cu întreruptorul, care în regim normal de funcţionare este deconectat.
Pentru comutarea rapidă a consunatorilor la sursa de rezervă, în caz de avarie, este
folosit dispozitivul de anclanşare automată rapidă a rezervei. Schema de alimentare a
secţiilor întreprinderii este magistrală.
Posturile de transfarmare ale secţiilor au fost alese de tip exterior cît interor.
Transfoarmatoarele de putere alese pentru posturile de transformare sunt de 2 tipuri
TM-1000/10 si TM-630/10.
În fine toate deciziile luate în proiect sînt argumentate luînd în consideraţie
cerinţele NAIE (Norme şi Amenajări în Instalaţiile Electroenergetice).

Coala

Mod Coala Nr. Doc. Semnăt. Data


BIBLIOGRAFIE

1) Кабышев А.В., Обухов С.Г. Расчет и проектирование систем


электроснабжения. Томск.2005
2) D. Comşa, S. Darie. Proiectarea instalaţiilor electrice industriale. Cimişlia
“TipCim”, 1994.
3) Л.Д. Рожкова, В.С. Козулин. Электроснабжение станций и подстанций.
Москва. Энергоатомиздат, 1987.
4) В.А. Боровиков, В.С. Косарев. Электрические сети энергетических
систем. Энергия. Ленинград, 1977.
5) Б.Н. Неклепаев, И.П. Крючков. Электическая часть станций и
подстанций. Москва. Энергоатомиздат, 1989.

Coala

Mod Coala Nr. Doc. Semnăt. Data