Sunteți pe pagina 1din 1

Adunarea generală a asociaţilor.

srl

Organul suprem al societăţii cu răspundere limitată este adunarea generală a asociaţilor. În


competenţa ei intră soluţionarea celor mai importante probleme ce ţin de activitatea societăţii.
Adunarea nu poate decide numai în problemele pe care legea le atribuie competenţei organului
executiv al societăţii. Numai adunarea generală poate efectua modificări în actul de constituire,
poate majora sau reduce capitalul social, alege şi revoca membrii organelor executive şi ai
organelor de control, poate stabili remuneraţia acestor membri, poate primi sau exclude asociaţi,
poate aproba darea de seamă şi bilanţul societăţii, repartiza beneficii, aproba contractele
societăţii cu terţii, a căror valoare depăşeşte o pătrime din capitalul social, contractele societăţii
cu asociaţii săi, poate reorganiza sau lichida societatea. Adunarea generală adoptă hotărâri şi în
alte probleme neordinare cu care organul executiv nu a fost împuternicit. 43 Periodicitatea
convocării adunării generale se stabileşte în actul de constituire, însă, potrivit art.85 din R.S.E.,
nu trebuie să fie mai rar decât o dată în an (adunarea generală ordinară). Adunarea generală se
poate convoca în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar, la cererea asociaţilor care
deţin de la 10% în sus din capitalul social ori când balanţa societăţii arată că valoarea activelor
nete ale societăţii constituie jumătate din mărimea capitalului social. Adunarea generală ordinară
se convoacă, de regulă, la sfârşitul fiecărui an financiar pentru a se aproba darea de seamă şi
bilanţul anual, a se repartiza beneficiile obţinute şi a se aproba planul de perspectivă pe