Sunteți pe pagina 1din 12

PLANUL MANAGERIAL AL UNUI CENTRU ȘCOLAR

DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ

An şcolar 2019 – 2020

Dezbătut şi Avizat în Consiliul Profesoral

Aprobat în Consiliul de Administrație


Argument

Toţi cetăţenii români au drepturi egale la educaţie, la toate nivelurile şi toate formele,
indiferent de gen, rasă, naţionalitate, religie sau afiliere politică şi indiferent de statutul social
sau economic. Acest drept este prevăzut în Legea învăţământului nr. 84/1995. În instituţiile de
învăţământ publice educaţia este gratuită şi statul garantează dreptul la educaţie în interesul
individului şi al societăţii.

Învăţământul special, aflat în subordinea Ministerului Educaţiei Naționale, este parte


componentă a sistemului de învăţământ românesc şi oferă tuturor copiilor programe
educaţionale potrivite cu nevoile lor de dezvoltare.

Educaţia specială este în răspunderea tuturor angajaţilor unei şcoli şi este flexibilă şi
atotcuprinzătoare. Profesorii calificaţi, împreună cu alţi specialişti şi cu personalul nedidactic
dovedesc devotament în activitatea lor cu copiii cu nevoi speciale. Învăţământul special este
organizat în funcţie de tipul de deficienţă – mentală, de auz, de văz, motorie şi alte deficienţe
asociate.

În România, copiii cu dizabilităţi au acces la diferite forme de educaţie şi pot fi


înscrişi, în funcţie de gradul de dizabilitate, în sistemul de învăţământ special sau în
învăţământul de masă. Copiii cu deficienţe medii, cu dificultăţi de învăţare şi tulburări de
limbaj, cu tulburări socio-afective sau de comportament sunt integraţi în şcolile de masă unde
pot beneficia de servicii educaţionale de sprijin.

Planul managerial al Școlii Gimnaziale Speciale vizează transformarea punctelor slabe


şi a ameninţărilor în puncte tari, respectiv oportunităţi, conform priorităţilor stabilite pentru
anul școlar 2019-2020. Obiectivele specifice sunt în concordanţă cu priorităţile la nivelul
judeţului, iar indicatorii de performanţă sunt stabiliţi pentru fiecare obiectiv specific, în baza
unor studii realizate de către echipa managerială, aceştia fiind de tip cantitativ, respectiv
calitativ. În vederea stabilirii eficacităţii fiecărei activităţi au fost precizaţi indicatori de
verificare utilizaţi pentru evaluarea fiecăreia dintre activităţile propuse pentru realizarea unui
obiectiv specific.
Context legislativ

 Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

OUG. nr. 49/ 2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice
şi pentru modificarea unor acte normative

 Legea nr. 87/ 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/
12.07.2005, privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările și completările ulterioare

 Legea nr. 35/ 2006 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ

 O.M.E.C.Ş. nr. 3400/ 2015 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de


învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N.C.Ş nr. 5079/ 2016;

 O.M.E.C.T.S nr. 5561/ 2011 privind Metodologia formării continue a personalului didactic
din învăţământul preuniversitar, cu modificările și completărie ulterioare

 Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/ 12.06.2016 pentru aprobarea


Codului controlului intern/ managerial al entităţilor publice, modificat și completat prin OSGG nr.
200/2016

Ordinul M.E.C.I nr. 5132/ 2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte

 Ordinul M.E.N. nr. 3597/ 18.06.2014 pentru modificarea și completarea Metodologiei de


evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului
educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6143/ 2011

 Ordinul M.E.N.C.Ș. nr. 4742/10.08.2016 privind Statutul elevului ;

 Ordinul M.E.N. nr. 3382/24.02.2017 privind structura anului şcolar 2019-2020;

 O.M.E.C.T.S. nr .5573/2011 –Regulamentul de organizare și funcționare a învățământului


special și special integrat;

 Hotărâre nr. 564 din 4 august 2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor
cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar.
Direcții de acțiune și priorități ale unității școlare

 Implementarea curriculum-ului şcolar bazat pe competenţele cheie;

 Acces egal, nediscriminatoriu, la educaţie;

 Reducerea abandonului şcolar;

 Susţinerea formării continue a resurselor umane;

 Dezvoltarea unor parteneriate la nivel local, judeţean, naţional şi internaţional;

 Asigurarea educaţiei şi formării copiilor cu deficienţe;

 Compensarea prin terapii specifice pentru copii/elevi cu: dificultăţi de învăţare, dificultăţi
de dezvoltare, dificultăţi de adaptare, tulburări de limbaj, tulburări de comportament, deficienţe
fizice şi neuromotorii, deficienţe senzoriale etc.;

 Evaluarea psihopedagogică, diagnosticarea, orientarea şcolară şi profesională;

 Informarea şi consilierea cadrelor didactice.

 Asigurarea educaţiei şi formării copiilor cu deficienţe;

 Compensarea prin terapii specifice pentru copii/elevi cu: dificultăţi de învăţare, dificultăţi
de dezvoltare, dificultăţi de adaptare, tulburări de limbaj, tulburări de comportament, deficienţe
fizice şi neuromotorii, deficienţe senzoriale etc.;

 Evaluarea psihopedagogică, diagnosticarea, orientarea şcolară şi profesională;

 Informarea şi consilierea părinţilor;


PLANUL MANAGERIAL AL UNEI ȘCOLI INCLUZIVE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019-2020

DOMENIUL I

Proiectarea strategiei de coordonare și direcțiilor de dezvoltare a unității de învățământ

OBIECTIV GENERAL

Întocmirea corectă și la timp a documentației școlare

OBIECTIV SPECIFIC 1

Realizarea documentele manageriale strategice şi operaţionale, ale departamentelor si ale


comisiilor interne prin consultare/colaborare cu autorităţile publice locale, cu consultarea
partenerilor sociali, în conformitate cu specificul unității de învățământ, ca parte integrantă a
strategiei educaționale și a politicilor educaționale la nivelul inspectoratului şcolar și a
programului de guvernare în vigoare; evaluarea riscurilor ce pot afecta atingerea obiectivelor
instituției, în calitate de entitate finanțată din fonduri publice.

Indicator de performanță: creșterea numărului de documente proiective corect și la timp întocmite


la nivelul comisiilor/compartimentelor

Acțiuni Responsabilități Beneficiari Evaluare Termen

Proiectarea documentelor Director Cadre Documente Octombrie


manageriale/documentelor Responsabili de Copii, elevi manageriale(PDI, Plan 2019
proiective ale comisiilor și comisii/departamente operațional, Plan
compartimentelor prin corelarea Secretar managerial)
obiectivelor stabilite la nivelul Rapoarte manageriale
sistemului naţional de Documente ale
învăţământ şi a celui teritorial cu comisiilor/compartimentelor
cele specifice unităţii de Rapoarte ale
învăţământ aşa cum sunt comisiilor/compartimentelor
reflectate în proiectul şcolii şi
alte documente manageriale

Elaborarea proiectului de Responsabil CDS Cadre Documente comisia de Conform


curriculum al şcolii privind: Copii, elevi curriculum graficului ISJ
 aplicarea Documente CDS
curriculumului
national;
 curriculumul la decizia
şcolii

Elaborarea proiectului privind: Coordonator proiecte Cadre didactice Rapoarte privind activitatea Octombrie
activitatea extracurriculară și programe Copii, elevi extracurriculară 2019
(extra-clasa şi extra-şcoală educative Părinți
Validarea obiectivelor din Director Cadre didactice Procese verbale CA Octombrie
documentele proiective la nivelul Membrii CA 2019
Consiliului de Administrație și
asigurarea asumării acestora de
personalul unității de învățământ.
Elaborarea și/sau revizuirea Coordonator CEAC Cadre didactice Registru de proceduri Octombrie
metodelor și procedurilor Director Copii, elevi R.A.E.I 2019
consemnate în documentele Responsabili de Părinți
manageriale. comisii/departamente
Elaborarea planului de acțiune
CEAC
 Existenţa autorizației sanitare, Director Cadre didactice Rapoarte de monitorizare Septembrie
PSI etc., conform prevederilor Asistenta medicală Copii, elevi 2019
legale Administrator Părinți

 Proiectarea activităţii de SSM Responsabili SSM și Cadre didactice Rapoarte ale comisiei SSM Octombrie
conform legii PSI Copii, elevi și PSI 2019
 Proiectarea activităţii PSI şi ISU Părinți Portofoliul comisiilor
conform legii


 Întocmirea planificărilor și Cadre didactice Copii, elevi Rapoarte de activitate Septembrie
orarelor la grupe/clase semestriale și anuale 2019

 Întocmirea programele de Director Cadre didactice Rapoarte de monitorizare Octombrie
dezvoltare a sistemelor de control Comisia de control Copii, elevi 2019
managerial, în acord cu codul de managerial intern
control intern

OBIECTIV SPECIFIC 2

Întocmirea documentelor documentelor de proiectare-planificare la nivelul unității cu


respectarea prevederilor Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările
ulterioare şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar şi ale ordinelor şi instrucțiunilor specifice

Indicator de performanță : creșterea numărului de documente oficiale corect și la timp întocmite la


nivelul unității

Acțiuni Responsabilități Beneficiari Evaluare Termen

 Elaborarea ofertei educaţionale Responsabil oferta Cadre didactice Rapoarte de monitorizare Ianuarie 2020
pentru anul 2019-2020 cu educațională Copii, elevi
respectarea prevederilor Legii Părinți
educaţiei naţionale nr.1/2011, cu
modificările și completările
ulterioare

 Elaborarea strategiei de marketing Director Cadre didactice Rapoarte de monitorizare Ianuarie 2020
educaţional pentru unitatea Copii, elevi
şcolară cu respectarea Părinți
prevederilor Legii educaţiei
naţionale nr.1/2011, cu
modificările și completările
ulterioareşi a Legii nr. 87/2006
privind asigurarea calităţii în
educaţie

 Elaborarea documentelor de Director Cadre didactice Rapoarte de monitorizare Octombrie
organizarea a compartimentelor Secretar 2019
funcţionale ale unităţii şcolare –
decizii de numire a persoanelor cu
funcţii/atribuţide
conducere/coordonare

 Elaborarea proiectului de Buget Director Cadre didactice Rapoarte financiare Noiembrie-
de venituri si cheltuieli, pe surse Contabil Copii, elevi Decembrie
de finanţare pt anul 2019-2020 în Membrii CA Părinți 2019
conformitate cu prevederile legale

 Elaborarea proiectului planului de Director Cadre didactice Rapoarte de monitorizare Decembrie
şcolarizare pentru anul școlar Membrii CP și CA Copii, elevi 2019
2019-2020 la nivelul unităţii de Părinți
învăţământ
 Întocmirea proiectului de Director Cadre didactice Rapoarte de monitorizare Februarie-
încadrare Secretar Copii, elevi Martie 2019
 Membrii CA Părinți

DOMENIUL II

Organizarea activității unității de învățământ

OBIECTIV GENERAL :

Asigurarea unui cadru organizatoric propice în vederea eficientizării procesului


educativ

OBIECTIV SPECIFIC 1

Realizarea completă și corectă documentației privind încadrarea cadrelor didactice

Indicator de performanță : îmbunătățirea bazei de documente privind incadrarea


personalului

Acțiuni Responsabilități Beneficiari Evaluare Termen

 Elaborarea fişelor de post ale Director Personal Portofoliiu fișe de post Septembrie
angajaţilor în conformitate cu Secretar didactic, 2019
atribuţiile postului şi cu didactic auxiliar
organigrama unităţii de și nedidactic
învăţământ
 Selectarea și angajarea Director Personal Rapoarte de monitorizare Pe tot
personalului în concordanță cu Membrii CA didactic, parcursul
legislația în vigoare didactic auxiliar anului
și nedidactic
 Gestionarea etapelor de mobilitate Director Personal Rapoarte ale comisiei de Conform
a personalului didactic, în Comisia de didactic, mobilitate calendarului
conformitate cu prevederile mobilitate didactic auxiliar Situații către ISJ Bihor MEN
Metodologiei-cadru privind și nedidactic
mobilitatea personalului didactic
de predare din învăţământul
preuniversitar
OBIECTIV SPECIFIC 2

Creșterea calității actului educațional prin promovarea parteneriatului local, național și


internațional

Indicator de performanță : creșterea numărului de parteneriate cu diverse instituții implicate


în educația copiilor cu CES

Acțiuni Responsabilități Beneficiari Evaluare Termen

Implicarea unității în activități de Coordonator proiecte Cadre didactice Rapoarte parteneriate și Pe tot
parteneriat cu diverse instituții și programe Copii, elevi proiecte parcursul
care își desfășoară activitatea în Responsabil anului
sfera copiilor cu CES parteneriate
Implicarea unităţii de învăţământ Director Cadre didactice Rapoarte Erasmus + Pe tot
în proiecte de parteneriat cu Responsabil proiecte Copii, elevi Aplicație nouă Erasmus+ parcursul
unităţi de învăţământ similare din și programe anului
Uniunea Europeană prin proiectul comunitare
Erasmus + Thinking Globally , Februarie
Learning Together 2019
Scrierea unei aplcații noi de
proiect Erasmus pe acțiunea cheie
KA1

DOMENIUL III
Conducerea/coordonarea activității unității de învățământ

OBIECTIV GENERAL

Asigurarea corectitudinii demersului managerial transparenței actului decizional la nivelul


unității

OBIECTIV SPECIFIC 1

Indicator de performanță : creșterea numărului de documente instuționale/ hotărâri/acțiuni


realizate în echipă/ prin consultarea factorilor interesați

Acțiuni Responsabilități Beneficiari Evaluare Termen

Realizarea și implementarea Director Cadre didactice Rapoarte de activitate Pe tot


planului managerial prin alocarea Copii, elevi managerială parcursul
resurselor umane, materiale anului
financiare planificate
Propunerea spre aprobare Director Cadre didactice Regulamente Octombrie
consiliului de administraţie a Copii, elevi 2019
ROFUI şi Regulamentului intern Părinți
Propunerea spre avizarea CP și Director Cadre didactice RAEI Noiembrie
aprobarea consiliului de Responsabil CEAC Copii, elevi Rapoarte CEAC 2019
administraţie a PDI, plan
managerial, plan operational,
raportului privind calitatea
educaţiei

Planificarea activității de Director Cadre didactice Grafic de îndrumare și Octombrie


îndrumare, control şi evaluare a Responsabili CM Copii, elevi control 2019
activităţilor în colaborare cu șefii Rapoarte asistențe ore
de comisii metodice
DOMENIUL IV

Monitorizarea/evaluarea/controlul activităților din unitatea de învățământ

OBIECTIV GENERAL

Realizarea unui demers educativ de calitate, performant, echitabil și eficient

OBIECTIV SPECIFIC 1

Realizarea de activități de monitorizare și control a activității instituției

Indicator de performanță: creșterea procentului de realizări din graficul de îndrumare și


control

Acțiuni Responsabilități Beneficiari Evaluare Termen

Colectarea datelor statistice Director Cadre didactice Rapoarte SIIIR Pe tot


pentru sistemul naţional de Responsabil CIEC Copii, elevi parcursul
indicatori pentru educaţie şi Secretar Părinți anului
monitorizarea introducerii datelor
în SIIIR, în termenele solicitate
Monitorizarea gestionării bazelor Responsabil baza Cadre didactice Baza de date Pe tot
de date specifice unităţii de date Copii, elevi parcursul
învăţământ Secretar Părinți anului
Monitorizarea, întocmirea, Director Cadre didactice Portofolii Pe tot
completarea şi gestionarea Cadre didactice Copii, elevi parcursul
documentelor şcolare, cu Secretar Părinți anului școlar
respectarea legislaţiei în vigoare
Monitorizarea arhivării şi păstrării Comisia de arhivare Cadre didactice Registru de arhivare Ianuarie 2018
documentelor şcolare oficiale, cu Copii, elevi
respectarea legii Părinți

Întocmirea documentelor legale Director Cadre didactice Rapoarte contabile Pe tot


privind managementul financiar Contabil Copii, elevi parcursul
Părinți anului
Efectuarea asistențelor la ore Director Cadre didactice Fișe de asistență semestrial
Esponsabili CM Rapoarte în urma
asistențelor

OBIECTIV SPECIFIC 2

Preocuparea privind utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea bazei materiale a


unităţii de învăţământ

Indicator de performanță : creșterea numărului de aparate de ridicare/ scaune speciale/dotări


necesare copiilor cu dizabilități motorii

Acțiuni Responsabilități Beneficiari Evaluare Termen

Demersuri către CJ și inițierea Director Copii, elevi Dosare de achiziție Ianuarie 2018
unui parteneriat cu un finantator Contabil
pentru achiziționarea Responsabil relația
echipamentelor necesare cu comunitatea
Administrator
DOMENIUL V

Pregătire profesională

Obiectiv general:

Îmbunătățirea activității de formare continuă a personalului din unitate

OBIECTIV SPECIFIC 1

Întocmirea analizei nevoilor de formare profesională prin raportare la competențele necesare


realizării sarcinilor incluse în fișa postului

Indicator de performanță : existența unor proceduri clare de identificarea nevoilor și


îndeplinirea acestora

Acțiuni Responsabilități Beneficiari Evaluare Termen

Realizarea unei proceduri de Director Cadre didactice Rapoarte ale comisiei de Septembrie-
identificare a nevoilor de formare Responsabil perfecționare Octombrie
și stabilirea criteriilor de selecție perfecționare 2019
a personalului care beneficiază de Membrii CA
cursuri decontate

OBIECTIV SPECIFIC 2

Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare/perfecționare finanțate de instituție în


funcție de nevoile identificate

Indicator de perfomanță: creșterea numărului de cadre partipante la cursuri de


formare/perfecționare

Acțiuni Responsabilități Beneficiari Evaluare Termen

Asigurarea implementării optime Director Cadre didactice Rapoarte ale comisiei de Septembrie-
a planurilor de formare Responsabil perfecționare 2019- August
profesională a personalului perfecționare 2020
didactic de predare, didactic- Membrii CA
auxiliar şi nedidactic
ANALIZA S.W.O.T. a activității instituției

Puncte tari

 Cadre didactice, personal didactic auxiliar și nedidactic calificate

 Bază tehnico- materială dotată corespunzător și adaptată specificului unității

 Fonduri bugetare și extrabugetare care pot acoperi nevoile educabililor și personalului

 Rezultatele activităților desfășurate în unitate (terapii, activități de predare- învățare,


activități extracurriculare) și aprecierea acestora la nivel local, național și internațional

 Dăruire profesională și empatie față de educabili și părinți/ aparținători

 Manager receptiv la nevoile educabililor și angajaților din instituție

 Parteneriate eficiente cu instituții similare de învățământ din țară și din străinătate


(Erasmus +) , instituții ale învățământului de masă, socio- culturale, ONG- uri, etc.

 Servicii educaționale oferite copiilor de vârstă mică (0- 3 ani)

 Servicii educaționale oferite copiilor cu deficiențe.

Puncte slabe
 Insuficienta promovare a ofertei educaționale a instituției pentru atragerea de copii noi

 Număr scăzut de copii la grupele cu deficiențe senzoriale

 Expertiza limitată a cadrelor didactice în fața unor tipuri de dizabilități

 Lipsa aparaturii speciale pentru copiii cu deficiențe grave neuromotorii

 Spații insuficiente pentru desfășurarea activităților de terapie și extracurriculare

 Spațiu impropriu pentru funcționarea uneia dintre grupele de preșcolari

 Implicarea limitată a cadrelor didactice în proiecte de finanțare

 Slaba implicare a părinților în problemele școlii


Oportunități

 Comunitatea locală este bine dezvoltată din punct de vedere socio - economic

 Agenți economici deschiși la sponsorizări

 Posibilitatea participării copiilor la diverse concursuri și festivaluri

 Participarea la conferințe internaționale

 Posibilitatea participării cadrelor didactice la diferite cursuri de formare

 Receptivitatea comunității locale la nevoile persoanelor cu dizabilități

 Disponibilitatea unor programe de finanțare europeană a proiectelor școlare

Amenințări

 Diminuarea populației școlare

 Legislația restrictivă în privința nr.de elevi în instituțiile de învățământ special

 Integrarea copiilor cu CES în învățământul de masă chiar dacă în multe cazuri ea este
strict fizică

 Programe/curriculum și planuri cadru învechite

 Documentație ,,stufoasă,, pentru înscriere

 Existența unor instituții de învățământ special în apropierea unității/ nerealizarea


planului de școlarizare

 Colaborarea insuficientă între instituțiile statului pentru identificarea și sprijinirea la


timp a copiilor cu CES

 Lipsa de motivare a unor cadre didactice

 Instabilitate politică și economică

 Creșterea continuă a procentului copiilor care au părinți plecați din țară sau care
provin din familii destrămate

 Documentație ,,stufoasă,, pentru firmele care doresc să facă donații/ sponsorizări


instituției

 Finanțare insuficientă