Sunteți pe pagina 1din 11

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

FACULTATEA FINANȚE
DEPARTAMENTUL INVESTIȚII ȘI ACTIVITATE BANCARĂ

Veaceslav GROSU

EVOLUȚIA VOLUMULUI DEPOZITELOR LA


TERMEN ÎN LEI MOLDOVENEȘTI ALE PERSOANELOR
JURIDICE ÎN PERIOADA TRIMESTRULUI II AL ANULUI
2018 : FACTORI, PARAMETRI, TENDINȚE.
STUDIU ANALITIC

La unitatea de curs
„Monedă și credit”

Autor:
Student gr. FB 182,
învățământ cu frecvență redusă
GROSU Veaceslav
_______________
Conducător științific:
prof. univ.,dr.
STRATULAT Oleg
_________________

Chișinău – 2019
CUPRINS
Introducere..........................................................................................................................................3
1. ESENȚA ȘI INDICATORII DE DINAMICA A DEPOZITELOR LA TERMEN ÎN
LEI MOLDOVENEȘTI ALE PERSOANELOR JURIDICE...............................................4
1.1. Esența depozitelor la termen în lei moldovenești ale persoanelor
juridice.......................................................................................................................................4
1.2.Indicatorii de dinamică ale depozitelor la termen pentru persoane
juridice.......................................................................................................................................5
2. ANALIZA EVOLUŢIEI ȘI PERSPECTIVELE DEPOZITELOR LA TERMEN ALE
PERSOANELOR JURIDICE..................................................................................................7
2.1. Calcularea indicatorilor de dinamică și factorii de influență a depozitelor la termen
pentru persoane juridice..........................................................................................................7
2.2. Tendințe actuale și perspectivele evoluției depozitelor la termen pentru persoane
juridice ......................................................................................................................................8
Încheiere...................................................................................................................................10
Bibliografie.............................................................................................................................. 11

2
INTRODUCERE

Actualitatea temei. Practic în toate ţările lumii populaţia constituie sursa principală a resurselor
financiare pentru sistemul bancar şi Republica Moldova nu face excepţie. Una din principalele funcţii
ale băncilor modeme constă în constituirea şi utilizarea depozitelor la termen. Păstrarea
disponibilităţilor băneşti ale clienţilor reprezintă funcţia primordială a băncilor, caracterizată printr-o
relaţie specială dintre persoanele fizice şi juridice, pe de o parte, şi bănci, pe de altă parte.
Scopul lucrării constă în analiza volumului și a dinamicii depozitelor la termen acordate
persoanelor juridice în perioada analizată, a factorilor dar și a tendițelor de dezvoltare a pieței
depozitelor la termen în Republica Moldova.
Sarcinile studiului analitic sunt de a cerceta esența depozitelor la termen pentru persoane
juridice, analiza indicatorilor de dinamică, calcularea indicatorilor de dinamică și factorii de influență
a depozitelor la termen pentru persoane juridice dar și aprecierea tendințelor actuale și perspectivele
evoluției creditelor bancare în perioadă scurtă.
Obiectul cercetării îl reprezintă analiza volumului de depozite la termen acordate de către
bănci persoanelor juridice în lei moldovenești pentru trimestru II al anului 2018.
Subiectul cercetării. Piața depozitelor la termen persoanelor juridice din Republica Moldova.
Metodologia cercetării. Pentru realizarea obiectivelor propuse s-au aplicat următoarele
metode: metoda orservării, metoda tabelelor, compararea, metoda dialectică și metode de analiză.
Baza informațională. Au fost valorificate în cadrul lucrării au fost lucrările economiștilor.
Suportul informațional și statistic a fost asigurat de actele legislative ale Republicii Moldova dar și
de platforma BNM.
Structura lucrării include: introducere, două capitole, încheiere și bibliografie.
Capitolul I – “ESENȚA ȘI INDICATORII DE DINAMICA A DEPOZITELOR LA
TERMEN ÎN LEI MOLDOVENEȘTI ALE PERSOANELOR JURIDICE” conține
generalizarea conceptelor teoretice cu privire la depozitele la termen și indicatorii dinamicii ale
acestor depozite.
Capitolul II – “ANALIZA EVOLUŢIEI ȘI PERSPECTIVELE DEPOZITELOR LA
TERMEN ALE PERSOANELOR JURIDICE” – prezintă o analiză a volumului depozitelor la
termen acordare persoanelor juridice în Republicii Moldova în monedă națională, astfel am calculat
indicatorii dinamicii atât în bază fixă,cât și cu bază în lanț. Am prezentat tendințele actuale a creditelor
bancare și evoluția acestora în perioada scurtă, medie și lungă.
Bibliografia cuprinde 6 titluri.

3
1. ESENȚA ȘI INDICATORII DE DINAMICA A DEPOZITELOR LA
TERMEN ÎN LEI MOLDOVENEȘTI ALE PERSOANELOR JURIDICE
1.1 Esența depozitelor la termen în lei moldovenești ale persoanelor juridice
Conform legii nr. 575 din 26.12.2003 cu privire la garantarea depozitelor în sistemul bancar ,
definește termenul de depozit ca ” orice sold creditor care rezultă din fondurile existente în conturile
persoanelor fizice sau persoanelor juridice sau din situaţii tranzitorii create prin operaţiuni bancare,
ce urmează a fi restituit de către bancă în condiţii legale şi contractuale aplicabile, precum şi orice
creanţă a unei persoane fizice sau a unei persoane juridice, reprezentată printr-un titlu de creanţă emis
de această bancă. Nu sînt considerate depozite soldurile creditoare care servesc drept garanţie
operaţiunilor efectuate de bancă în numele deponentului. „1
Avantajele depozitului la termen :
- Posibilitatea de a opta pentru o gamă variată a termenelor pentru depozite (3, 6, 12, 25 şi 36
luni)
- Nu se percepe comision la deschiderea şi alimentarea contului de depozit
- Clientul poate solicita, după scadenţă, constituirea unui cont de depozit cu altă sumă şi pe alt
termen
- La expirarea termenului depozitului constituit, în funcţie de opţiunea clientului, Banca
virează suma în contul curent sau prelungeşte automat depozitul pe un nou termen egal cu
cel stabilit prin convenţia iniţială
- Poate fi utilizat atât pentru garantarea creditelor, scrisorilor de garanţie
- Metodă sigură şi accesibilă de a economisi avantajos şi a păstra mijloacele băneşti
- Alternativă rentabilă pentru utilizarea fondurilor disponibile.

Băncile pun la dispoziţia clienților săi o gamă variată de depozite la termen care răspund unor
nevoi specifice ale acestora și anume :

1.) „La termen cu completare” - în lei şi valută străină (USD, EUR) cu rata dobânzii flotantă,
pe un termen de 3,6,12,25,36 luni cu suma minimă de depunere de 1000 lei/100 USD sau EUR, cu
posibilitatea de completare, cu excepţia ultimei ½ a termenului (pentru termenul de 36 luni cu excepţia
ultimelor 25 luni), fără posibilitate retragerii parțiale/integrale a oricărei sume din depozit. În cazul
rezoluțiunii anticipate a contractului de depozit, dobânda nu se plătește, iar suma dobânzii plătită până
la rezoluțiune, se reține din suma depozitului. Restituirea sumei depozitului se efectuează în termen de
maxim 10 zile lucrătoare din data depunerii cererii în acest sens sau după scadenţa acestuia. Dobânda
se achită lunar la contul curent.

2.) „La termen fără completare” - în lei şi valută străină (USD, EUR) cu rata dobânzii flotantă,
pe un termen de 25, 36 luni cu suma minimă de depunere de 1000 lei/100 USD sau EUR, cu
posibilitatea de completare şi fără posibilitate retragerii parțiale/integrale a oricărei sume din depozit.
În cazul rezoluțiunii anticipate a contractului de depozit, dobânda nu se plătește, iar suma dobânzii
plătită până la rezoluțiune, se reține din suma depozitului. Restituirea sumei depozitului se efectuează
în termen de maxim 10 zile lucrătoare din data depunerii cererii în acest sens sau după scadenţa
acestuia. Dobânda se achită lunar la contul current.2

1
Legea privind garantarea depozitelor în sistemul bancar nr. 575 din 26.12.2003 Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr. 30-34 art nr : 169.[Online].[Citat 12 aprilie 2019].
Disponibil:http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313219
2
Informația aferentă condițiilor de acceptare a depozitelor, de deschidere, modificare și închidere a conturilor persoane
juridice din cadrul BC Moldincombank.[Online].[Citat 12 aprilie 2019].pagina 3.

4
Condiții speciale de plasare ale depozitului la termen și depozitului trezorerial în băncile
comerciale:

A. Mijloacele bănești se înregistrează în contul de depozit al deponentului, prin debitarea


contului curent în aceeași valută al acestuia, în care ulterior, la expirarea termenului depozitului, se
va transfera soldul depozitului și dobânda calculată pentru ultima perioadă de utilizare a contului de
depozit.
B. Depunerea și retragerea mijloacelor financiare din conturile de depozit se efectuează doar
prin intermediul contului curent al deponentului în aceeași valută deschisă în Bancă, în baza ordinului
de plată, în conformitate cu tarifele Băncii în vigoare.
C. Pentru efectuarea operaţiunilor de depunere a mijloacelor băneşti, deponentul/persoana
împuternicită poate deschide unul sau mai multe conturi în lei moldoveneşti şi/sau în valută străină
în una sau mai multe subdiviziuni ale Băncii.
D. Prelungirea termenului contractului de depozit la termen și trezorerial se efectuează la
solicitarea scrisă a deponentului, în baza cererii completată de deponent în ziua scadenței contractului
de depozit sau în următoarea zi lucrătoare prin încheierea unui accord adiţional semnat de ambele
Părţi. Depozitul poate fi prelungit doar pe un nou termen, egal cu cel iniţial și la condiţiile în vigoare
la data prelungirii acestuia.
E. Dobânda se calculează asupra soldului zilnic al disponibilităţilor din cont, reieșind din rata
dobânzii în vigoare la data de calcul, din numărul de zile al depozitului și numărul efectiv de zile ale
anului de gestiune (365/366). Ziua intrării mijloacelor băneşti în contul de depozit şi ziua scadenţei
depozitului se consideră o singură zi de calcul a dobânzii. După data scadenței contractului de depozit,
dobânda nu se calculează.
F. Dacă condiţiile contractului de depozit prevăd achitarea dobânzii lunar, transferarea acesteia
la contul curent al deponentului se va efectua la data de 01 a lunii următoare după luna de gestiune,
indiferent de data deschiderii contului de depozit.
H. Banca va informa deponentul despre modificarea ratei dobânzii la depozitul existent cu cel
puţin 15 (cincisprezece) zile înainte de data aplicării ratei noi a dobânzii, prin plasarea informaţiei
respective pe panoul informativ la ghișeele sucursalelor și agențiilor sale şi pe site-ul oficial al
Băncii.3
1.2 Indicatorii de dinamică ale depozitelor la termen pentru persoane juridice
Orice fenomen sau proces al activităţii economic-financiare poate fi studiat atât în timp, cât şi
în spaţiu. Analiza în timp presupune, în principal, o cercetare cu ajutorul unor indicatori ai dinamici.
De exemplu, putem urmări evoluţia productivităţii muncii, evoluţia ratei inflaţiei, precum și
evoluția creditelor bancare într-o perioadă anumită de timp.4
Pentru a caracteriza dinamica fenomenelor economico-sociale, pentru o mai bună structurare a
informației și pentru a face comparabilitatea în timp a fenomenelor și proceselor, conduce la obţinerea
unei varietăţi de indicatori. După modul de calcul şi exprimare aceştia pot fi grupaţi în trei categorii:
- indicatori absoluţi;
- indicatori relativi;
1.) Indicatorii absoluţi – se exprimă în aceeaşi unitate de măsură cu fenomenul supus cercetării.
În cadrul lor întâlnim:
Modificarea absolută – se determină ca diferenţă între nivelurile absolute ale uneia dintre
variabilele fenomenului, luate succesiv, şi un nivel oarecare considerat bază de comparaţie (această

Disponibil: https://www.micb.md/data/2005/file_101130_0.pdf .
3
Ibidem , pagina 5.
4
BALU M.-E. Statistica economică. București: Editura Fundația România de Mâine, 2006, pagina.160. ISBN 978-
9975-78-962-8

5
bază trebuie să fie un moment sau interval de timp considerat reprezentativ pentru fenomenul
cercetat). Modificarea absolută exprimă, în valori absolute, cu cât a crescut sau a scăzut nivelul
fenomenului cercetat în perioada de timp considerată. Baza de comparaţie poate să fie fixă, atunci
când rămâne aceeaşi pentru toţi termenii, sau variabilă, când se modifică odată cu modificarea
indicatorului de comparat. În funcţie de baza de comparaţie aleasă, modificarea absolută poate fi:
- cu baza fixă – arată cu cât a crescut sau a scăzut nivelul indicatorului X faţă de perioada
de bază. Relaţia de calcul este următoarea:
∆𝟏/𝟎 = 𝑿𝟏 − 𝑿𝟎 (1.1)
în care:
X1 – reprezintă valoarea fenomenului, procesului în perioada curentă;
X0 - reprezintă valoarea fenomenului, procesului în perioada de bază.
- cu baza în lanţ – arată cu cât a crescut sau a scăzut nivelul indicatorului X de la o
perioadă la alta. Relaţia de calcul este următoarea:
∆𝐭/𝐭−𝟏 = 𝐗 𝐭 − 𝐗 𝐭−𝟏 (1.2)
în care:
Xt - nivelul indicatorului în perioada t;
Xt-1 - nivelul indicatorului în perioada t-1.

2.) Indicatorii relativi – se calculează ca raport între doi indicatori absoluţi


ai aceluiaşi fenomen şi se exprimă, de regulă, sub formă de coeficienţi sau în procente.
Indicele dinamicii – se calculează ca raport între nivelul indicatorului de comparat şi nivelul
indicatorului folosit ca bază de comparaţie. Acesta exprimă de câte ori sau în ce proporţie s-a
modificat fenomenul X în perioada considerată. În funcţie de baza de comparaţie aleasă, indicele
dinamicii poate fi de două feluri:
- cu baza fixă – când arată proporţia existentă între nivelul indicatorului de comparat şi
nivelul indicatorului din perioada de bază. Relaţia de calcul este:
𝑿
𝑰𝟏/𝟎 = 𝑿𝟏 x 100% (1.3)
𝟎
- cu baza în lanţ – când arată proporţia existentă între nivelul indicatorului de comparat şi
nivelul indicatorului din perioada precedentă. Relaţia de calcul este:
𝑿
𝑰𝒕/𝒕−𝟏 = 𝑿 𝒕 x 100% (1.4)
𝒕−𝟏
Indicatorii dinamici a depozitelor la termen în lei moldovenești ne reflectă în plan general
activitatea băncilor comerciale ceea ce ține de primirea în posesie a resurselor financiare de către
solicitanții, adică creditorii. În sens mai restrâns ei ne arată cu cât sau de câte ori a crescut volumul
depozitelor la termen primite de băncile comerciale.

6
2. ANALIZA EVOLUŢIEI ȘI PERSPECTIVELE DEPOZITELOR LA
TERMEN ALE PERSOANELOR JURIDICE
2.1 Calcularea indicatorilor de dinamică și factorii de influență a
depozitelor la termen pentru persoane juridice
Analizind economia Republicii Moldova sub aspect general putem menționa că economia
acestui stat este slab dezvoltată , ceea ce împedică accesul la finanțare.Încă o cauză care a stopat
încrederea cetățenilor de a depune mijloacele bănești în depozite bancare este jaful din sistemul
bancar , care a avut un efect negativ asupra domeniului financiar prin faptul că cetățenii se tem să
depună banii în banci comerciale cu frica de a nu falimenta banca și a fi imposibilă restituirea
acestorbani.
Actualmente putem afirma că prin faptul că cetățenii nu depun mijloace financiare în depozite
bancare face ca și procesul de creditare să fie mai greu din simplul motiv că nu fiind puțin bani în
sistemul bancar se majorează rata dobînzii creditelor.
Tabelul 2.1
Evoluția volumului depozitelor la termen cu dobîndă pentru perosanelor
juridice în lei moldovenești în perioada trimestrului II al anului. 2018, lei

Perioada Volumul creditelor


Martie 3,005,172,227
Aprilie 3,066,493,756
Mai 3,449,369,118
Iunie 3,417,083,055
Total 12938118156
Sursa: Raport BNM: Structura depozitelor pe sectorul bancar 5
Analizând datele din tabel, pot să spun că vomulul total de depozite la termen cu dobîndă depuse
către sectorul bancar de persoanele juridice în trimestrul II au fost în valoare de 9932945929 lei.Este
de menționat că în luna martie al 2018 suma depozitelor la termen cu dobîndă constituea 3005172227
lei.

Tabelul 2.2
Creșterea absolută și relativă a volumului depozitelor la termen cu dobîndă
calculat cu bază fixă

Modificări

Absolută, lei Relativă, %

Aprilie/Martie Mai/Martie Iunie/Martie Aprilie/Martie Mai/Martie Iunie/Martie

61321529 444196891 411910828 102,04 114,78 113,70


Sursa: calculat de autor în baza datelor din tabelul 2.1
Conform calculelor efectuate, luând perioada de bază luna martie al anului 2018, pot să spun

5
Raport BNM: Structura depozitelor pe sectorul bancar.[online].[Citat 12 aprilie 2019].
Disponibil: https://www.bnm.md/bdi/pages/reports/drsb/DRSB10.xhtml?id=0&lang=ro

7
că în aprilie a anului 2018 față de luna martie 2018 volumul depozitelor la termen pentru persoane
juridice cu dobîndă a crescut cu 61321529 lei sau cu 2,04% iar pentru luna mai se înregistrează un
volum al depozitelor la termen față de luna martie mai mare cu 444196891 lei sau cu 14,78% și
pentru luna iunie se înregistrează un volum al depozitelor la termen pentru persoanele juridice ca un
bun rezultat, adică cu 411910828 lei mai mare cu 13,70 % față de luna martie
Astfel se observă o creștere a depozitelor la termen pentru persoanele juridice primite de băcile
comerciale pe tot parcursul trimestrului II al anului 2018, față de luna martie.

Tabel 2.3
Creșterea absolută și relativă a volumului creditelor bancare calculat cu bază
în lanț

Modificări

Absolută, lei Relativă, %

Aprilie/Martie Mai/Aprilie Iunie/Mai Aprilie/Martie Mai/Aprilie Iunie/Mai


61321529 382875362 -32286063 102,04 112,48 99,06
Sursa: calculat de autor în baza datelor din tabelul 2.1
Pentru a avea un rezultat mai bun la capitolul depozite la termen pentru persoane juridice este
nevoie ca băncile comerciale să între în increderea persoanelor juridice de a plasa depozite , dar aceste
segment de depozite la termen mai este influențat și de politica monetară care o duce BNM.
Stabilitatea și dezvoltarea economică – într-o economie dezvoltată , volumul depozitelor este
în creștere, creditorii fiind coenteresați de creșterea dobînzilor pe seama banilor plasați în instituțile
financiare, mărimea ratei dobânzii având o importanță majoră. Dar în așa situații BNM trebuie să
aibă un control asupra portololilor de dobînzi și de credite pentru a putea face un echilibru între aceste
2 mari categorii de resurse financiare care au ca scop de a mari veniturile băncilor cpmerciale în care
sunt plasate depozitele sau contractate creditele.

2.2 Tendințe actuale și perspectivele evoluției depozitelor la termen pentru


persoane juridice
În RM toate băncile oferă o gamă largă de depozite la termen pentru persoane juridice , avînd
ca scop obținerea veniturilor pentru întreprindere cît și pentru persoana juridică care este deponent de
mijloace financiare. Principalul instrument care reglează masa monetară care se plasează sub formă
de depozite la termen pentru persoane juridice este rata dobînzii acestor depozite, apoi sunt stipulate
și niște condiții esențiale cum ar fi perioada de retragere, sau unele restricții la sustragerea banilor de
pe cont.
Actualmente ratele dobînzilor la termen pentru persoane juridice difera de la 3,20 % pîna la 6
% în dependență de perioadă , tipul depozitului bancar și suma plasată ca depozit , este de menționat
că la situația actuală din Republica Moldova ceea mai bună alegere ar fi să plasăm banii în depozite
bancar deoarece ele reprezintă un risc mic în comparație cu pasarea lor într-o afacere ( deoarece la
situația actuală în RM politica , economia sunt instabile ceea ce nu oferă un garant pentru banii
investiți în care domenii).
In perioada anului 2018 și anume luna martie rata medie a depozitelor la termen pentru persoane
juridice a constituit 4,66% cu 1,46 puncte procentuale mai puțin față de luna martie 2017.6

6
Raport BNM: Evoluţia pieţei creditelor şi a depozitelor în luna martie 2018.[online].

8
La momentul actual băncile comerciale oferă rată mai înaltă la depozitele în lei moldovenești
dar depozitele în valută sunt mai sigure ceea ce îi determină pe undii deponenți să plaseze depozitele
în valută străină cum ar fi : euro, dolar american,etc.
Băncile comerciale preferă depozite pe termen lung din simplu motiv pentru a acoperi cererea
de credite bancare și de a obține în urma acestor tranzacții un profit mai mare comparativ cu
depozitele pe termen scurt cum ar fi unu sau doi ani.
În perioada de referință, în sectorul bancar continuă tendința de creștere a activelor, depozitelor,
capitalului, băncile fiind capabile să acopere riscurile ce rezultă din activitatea lor. De asemenea,
sectorul bancar dispune de lichiditate și profitabilitate înaltă la capitolul depozite chiar dacă ei preferă
să contracteze depozite nu prea lichide( adică pe o perioadă mai scurtă).

[Citat 12 aprilie 2019].pagina 4.


Disponibil:https://www.bnm.md/ro/content/evolutia-pietei-creditelor-si-depozitelor-luna-martie-2018

9
Încheiere
Indiferent de tipul de depozit bancar , banca poate înregistra și pierderi la acest capitol și anume
prin faptul că dacă cererea de credite bancare este mica atunci nu vom avea o ofertă mare la depozitele
bancar, și mai ales depozitele la termen pentru personae juridice .
În urma efectuării acestui studiu analitic asupra evoluției pieței depozitului la termen pentru
personae juridice în lei pot să vin cu unele concluzii:
1. Vreau să accentuez faptul că depozitul la termen este unul dintre cele mai răspândite depozite plasate
în bancile comerciale având o sferă largă de raporturi, angajând modalităţi diferite, pe termen scurt,
pe termen mijlociu şi lung.
2. Volumul total de depozite la termen primite de sectorul bancar de la persoanele juridice în trimestrul
II al anului 2018 au fost în valoare de 3417083055 lei.
3. Creșterea volumului de depozite la termen în trimestrul II al anului 2018 pot să spun că a fost
influențată de cererea de credite bancare care au fost contractate de persoane fizice și juridice pentru
scopuri bine determinate.
4. În 2019 în ianuarie se înregistrează un volum al depozitelor la termen de 2,162,709,833 lei mai puțin
decât în anul precedent pentru aceeași perioadă cu 69540942 lei , iar pentru luna februarie anul curent
s-a înregistrat 2,335,544,717 lei mai puțin decît anul precedent cu 926003697 lei.

Pot să spun că procedura de a plasa mijloacele financiare în depozite bancare este una nu chiar
grea din motiv că și banca comercială este în interes de a fi plasați acești bani la ea, ce aceea duce ca
mulți agenți economici să prefere instituțiile financiar bancare. Băncile comerciale au ca obiectiv și
scop de a face un echilibru între depozite bancare și credite bancare.
Băncile comerciale preferă ca depozitele bancare să fie pe un termen cît mai lung și suma
plasată să fie cît mai mare pentru a obține venituri cu efortui mai puține, deoarece indiferent de suma
plasată în depozit banca este în obligația de a forma același portofoliu pentru depozite.
Băncile comerciale prefer mai mult depozitele de la personae juridice din simplul motiv că ele
deobicei sunt mai mari decît depozitele persoanelor fizice.
La momentul actual se observă o tendință de plasare a banilor în depozite bancare și de a
obține venit de pe urma plasării acestor bani , lumea preferă ca aceste dobînzi să fie plasate pe un
cont bancar sau pe card, pentru a fi folosite de cetățeni pentru scopuri determinate.

10
Bibliografie

I. Acte normative
1. Legea privind garantarea depozitelor în sistemul bancar nr. 575 din 26.12.2003 Monitorul Oficial
al Republicii Moldova Nr. 30-34 art Nr : 169.
II. Lucrări ștințifice
2. BALU M.-E. Statistica economică. [online].București: Editura Fundația România de Mâine, 2006,
p.160;
3. PETRESCU, Raul: Subiecţii de drept commercial, Bucureşti: Didactică și Pedagogică București,
1993, pg. 210.
III. Surse statistice și de date
4. Raport BNM: Structura depozitelor pe sectorul bancar.[online].
Disponibil:https://www.bnm.md/bdi/pages/reports/drsb/DRSB10.xhtml?id=0&lang=ro
5. Raport BNM: Evoluţia pieţei creditelor şi a depozitelor în luna martie 2018.[online].
Disponibil:https://www.bnm.md/ro/content/evolutia-pietei-creditelor-si-depozitelor-luna-martie-
2018.
6. Informația aferentă condițiilor de acceptare a depozitelor, de deschidere, modificare și închidere a
conturilor persoane juridice din cadrul BC Moldincombank.
Disponibil: https://www.micb.md/data/2005/file_101130_0.pdf

11