Sunteți pe pagina 1din 14

Formularul AP 1.5L – specific măsurii M8/2B/2B – Sprijin pentru tinerii fermieri (similar sM 6.1 / 19.

2 *)

FIŞA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII DOCUMENTAȚIEI CERERII DE PLATĂ – tranșă de plată II

Beneficiar1) ………….................................................................................................................................……….…..
Titlul proiectului2) ……................................................................................................................................…………
.............................................................................................................................................................................
Cod cerere de plată3) ………….........................................................…...............-2
Data ..................................

Secţiunea A: Verificarea conformităţii documentelor atașate la Dosarul Cererii de Plată

Nr. Nu este
Obiectul verificării Da Nu
crt. cazul
1. Dosarul Cererii de Plată este legat, sigilat şi numerotat de către beneficiar, iar
referințele din Cererea de plată corespund cu numărul paginii la care se află
documentele din Dosarul Cererii de Plată
2. Pe fiecare pagină apare mențiunea „Program FEADR”
3. Copiile documentelor care sunt ataşate Dosarului Cererii de Plată sunt lizibile şi au
mențiunea ”Conform cu originalul”
4.
Cererea de plată AP 1.1 este completată, datată şi semnată de beneficiar
5.
Cererea de plată AP 1.1 este depusă în termenul prevăzut în Contractul / Decizia
de Finanțare / Actul Adițional şi conform Declarației de eşalonare a plăților
(inițială / rectificată) AP 0.1
6.
Valoarea solicitată prin Cererea de plată AP 1.1 corespunde cu cea menționată în
Contractul / Decizia de finanțare şi Declarația de eşalonare a depunerii dosarelor
cererilor de plată AP 0.1 (inițială / rectificată)
7.
Anexa la Cererea de plată AP 1.1 – Identificarea financiară, este completată,
datată, semnată de reprezentantul băncii / trezoreria beneficiarului finanțării,
precum şi datată şi semnată de titularul contului
8.
Declaraţia de venituri AP 1.2.1 este completată, datată, semnată de beneficiar şi
corespunde cu documentul prezentat pe suport electronic
9.
Tabelul – lista coeficienților de calcul ai producției standard pentru vegetal /
zootehnic AP 1.2.2 este completată, datată şi semnată de reprezentantul legal al
proiectului
10.
Raportul de execuție AP 1.3 are toate rubricile completate, este datat şi semnat
de reprezentantul legal al proiectului
11.
Extrasul din Registrul agricol pentru tranşa de plată II trebuie să aibă toate
rubricile completate pentru exploatația care face obiectul sprijinului financiar

Asociația G.A.L. Făgărașul de Sud-Ținutul Posadelor


Comuna Domnești, Bd. Al. I. Cuza, nr. 4, jud. Argeș
Email: tinutulposadelor@gmail.com; www.gal-tinutulposadelor.ro Telefon: 0348 52 03 89
nerambursabil si a fost actualizat cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii
cererii de plată tranşa a doua, iar culturile / animalele înregistrate în Registrul
agricol să corespundă cu cele înregistrate în IACS–APIA / SNIIA - ANSVSA
12.
Documentul care să ateste pregătirea profesională a beneficiarului (Diploma de
absolvire / Certificat de calificare profesională / Certificat de absolvire / Certificat
de competențe profesionale / Documentul emis în urma absolvirii cursurilor de
instruire), dacă este cazul, conform angajamentului de la depunerea proiectului
13.
Documentele care justifică comercializarea producției sunt emise în conformitate
cu prevederile legislației în vigoare, sunt semnate şi datate de emitent
14.
Autorizația de plantare (în cazul exploatațiilor care presupun înființarea şi/sau
reconversia plantațiilor pomicole şi Autorizația de defrişare (în cazul exploatațiilor
care presupun înființarea şi/sau reconversia plantațiilor pomicole) sunt emise pe
numele beneficiarului finanțării, este completată, datată şi semnată de către
emitent
15.
Autorizația pentru producerea şi comercializarea seminţelor şi a materialului
săditor este emisă pe numele beneficiarului finanțării, este completată, datată şi
semnată de către emitent, are viza anuală
16.
Registrul jurnal de încasări şi plăți / Extrasul din Registrul jurnal de vânzări are
formatul prevăzut de legislația în vigoare şi este completat de reprezentantul legal
al proiectului începând cu data semnării contractului de finanțare şi până la data
depunerii dosarului cererii de plată tranşa II
17.
Documentul emis de Oficiul Județean de Zootehnie (OJZ) privind înregistrarea
stupinelor şi stupilor în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare este
emis pentru beneficiar
18.
Extrasul de la ANSVSA / DSVSA / Circumscripția veterinară şi/sau Registrul Unic de
Identificare de la APIA, pe baza căruia se va verifica dimensiunea exploatației (SO)
este completat, datat şi semnat de către emitent
19.
Certificatul de origine pentru animalele deţinute de solicitant emis de către
Asociațiile / Organizaţiile crescătorilor de animale, acreditate pentru întocmirea şi
menţinerea registrului genealogic din specia prevăzută în proiect, autorizată de
ANZ (în cazul speciilor autohtone de animale) este emis în conformitate cu
prevederile legislației în vigoare, este completat, datat şi semnat de către emitent
20.
Documentele aferente materialului săditor (de plantare) / de înmulțire utilizat
care atestă încadrarea acestuia în categoria biologică certificat sau într-o categorie
superioară, cu excepția nucului şi alunului, care poate fi material de plantare CAC
(conformitas agraria communitatis), caz în care acesta poate fi de tipul
Conformitas Agraria Communitatis (CAC) (în cazul exploatațiilor care presupun
înființarea şi/sau reconversia plantațiilor pomicole, precum şi a pepinierelor) sunt
emise în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, sunt completate,
datate şi semnate de către emitent. Excepţia se poate aplica începând cu
sesiunea 2017 pentru beneficiarii cărora nu li s-a acordat prima tranşă de sprijin
21.
Documentele aferente materialului săditor (de plantare) utilizat care atestă
încadrarea acestuia în categoria biologică certificat (în cazul înființării plantațiilor
viticole) sunt emise în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, sunt
completate, datate şi semnate de către emitent

2
22.
Documentul oficial de certificare a lotului de sămânță cu mențiunea "sămânţă
admisă pentru însămânţare"/ buletinul de analiză oficial cu mențiunea "sămânţă
admisă pentru însămânţare"/ buletinul de analiză oficial cu mențiunea "Necesar
propriu" şi "Interzisă comercializarea"/ documentul de calitate şi conformitate al
furnizorului / orice alt document echivalent emis într-un stat membru al Uniunii
Europene sau într-o ţară terţă / eticheta oficială (în cazul exploatațiilor soiurilor de
plante de cultură autohtone) este emis în conformitate cu prevederile legislației în
vigoare, este completat, datat şi semnat de către emitent
23.
Documentele relevante (Cartea de identitate a beneficiarului de proiect /
Certificatul constatator ONRC) din care să reiasă domiciliul şi sediul social într-una
dintre UAT-urile în care exploataţia este înregistrată, în termen de maxim 9 luni de
la data semnării Contractului de Finanțare cu AFIR sunt emise în conformitate cu
prevederile legislației în vigoare
24.
Documentele relevante din care să reiasă faptul că reprezentantul legal de proiect
şi-a stabilit locul de muncă în acelaşi UAT sau zona limitrofă (se aplică definiţia
zonei limitrofe valabilă în sesiunea în care a aplicat beneficiarul) dacă este cazul,
în termen de maxim 9 luni de la data semnării Contractului de Finanțare cu AFIR –
adeverința de muncă de la Inspecția Teritorială a Muncii pentru beneficiarul de
proiect, adeverință eliberată de angajator cu localizarea locului de muncă al
beneficiarului
25. Documente care să justifice îndeplinirea obiectivelor din planul de afaceri aprobat
- Factura, documentul de plată, extrasul de cont, sunt emise în numele
beneficiarului finanţării;
- Copiile facturilor de achiziții bunuri (utilaje / echipamente tehnologice /
echipamente de transport / dotări) pentru beneficiarii care au detaliat în planul
de afaceri , după caz;
- Copiile facturilor de material fructifer / viticol din categoria biologică certificată,
în cazul înfiinţării/reconversiei plantaţiilor pomicole/viticole, după caz;
- Copiile facturilor / contract de închiriere cu amenajări de gestionare a gunoiului
de grajd, conform normelor de mediu, după caz;
- Copiile documentelor de plată sau documente doveditoare cu valoare
echivalentă - Copii facturi input-uri dezvoltare exploataţie agricolă;
- Contractul de achiziție / vânzare-cumpărare / de muncă, extrasul de carte
funciară, încheierea privind intabularea în cartea funciară, certificatul de atestare
fiscală pentru achiziția de teren, factura fiscală, procese verbale, diploma de
studii etc.
26. Declaraţiile 221 sau 200 sau situaţiile financiare anuale depuse şi înregistrate la
ANAF dupa momentul semnării contractului de finanţare:
- Formularul 221 "Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe
bază de norme de venit", aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 3622/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în
vigoare la data depunerii cererii de plată pentru tranşa a doua, depus de către
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale
care desfăşoară o activitate agricolă pentru care venitul se determină pe bază de
normă de venit (caracter obligatoriu, înregistrat şi semnat);
sau
- Formularul 200 "Declaraţie privind veniturile realizate din România", aprobat
prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.
3695/2016 cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data depunerii
cererii de plată pentru tranşa a doua, depus de către persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale, întreprinderile familiale care desfăşoară o activitate
agricolă pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor
din contabilitatea în partidă simplă (caracter obligatoriu, înregistrat şi semnat);
sau
3
- Situaţii financiare anuale depuse de societățile comerciale înfiinţate în baza Legii
nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare (caracter
obligatoriu, înregistrat şi semnat)
27.
Nota de constatare privind condițiile de mediu emisă de Garda Națională de
Mediu este emisă pentru beneficiarul finanțării – document obligatoriu pentru
amenajări de depozitare şi gestionare a gunoiului de grajd
28.
Autorizația de construire şi Documentul care să certifice dreptul real principal de
folosință (pentru proiectele care prevăd în Planul de afaceri înființarea /
adaptarea platformei de gestionare a gunoiului de grajd, în cazul în care din
Certificatul de urbanism rezultă obligativitatea obținerii acestuia) este emisă pe
numele beneficiarului finanțării în conformitate cu prevederile legislației în
vigoare, după caz
29. Contractul de colectare a gunoiului de grajd încheiat între solicitant şi deținătorul
platformei însoțit de document doveditor de preluare gunoi de grajd (procese
verbale/facturi, etc.)
sau
Adeverință emisă de Primăria Comunei pe teritoriul căreia se regăseşte platforma
comunală, din care să rezulte faptul că aceasta asigură preluarea gunoiului de
grajd din exploatația solicitantului, sunt completate, datate şi semnate de către
emitent, după caz.
30. Documentul nr..............din data.................... este emis de autoritatea de mediu /
sanitară/sanitar-veterinară în conformitate cu legislația şi Protocoalele în vigoare
(la ultima tranşă de plată) şi este emis pe numele beneficiarului
şi/sau
Beneficiarul este autorizat / înregistrat sanitar - veterinar cu Număr de
aprobare ............... (la ultima tranşă de plată) după caz.
31.
Declarația pe proprie răspundere a beneficiarului AP 1.4 este completată, datată
şi semnată de beneficiar
32.
Documentele prezentate de beneficiar pe suport electronic corespund cu cele din
Dosarul cererii de plată
33. Celelalte documente justificative specificate (după caz) în Cererea de plată sunt
datate şi semnate de emitent
1……………............................................................................……………………………………
2………….............................................................................………………………………………
3……………............................................................................……………………………………
4………….............................................................................………………………………………
*
Dimensiunea economică a exploatațiilor agricole sprijinite prin LEADER va fi cea stabilită de GAL-uri în baza
analizei SWOT din SDL, cu respectarea a minim de 8.000 SO pentru operațiuni care pot fi asimilate art. 19 alin
(1) lit (a) pct (i) (sM 6.1). Procentele tranşelor de plată şi a intensității sprijinului pentru proiectele selectate de
GAL vor fi conform cu prevederile din fişa măsurii din SDL. Procentul producției comercializate în cazul
proiectelor selectate de GAL va fi conform prevederilor din fişa măsurii din SDL.

Expert 1 GAL FS-TP


Cererea de plată este :
☐ CONFORMĂ
☐ NECONFORMĂ

Expert 2 GAL FS-TP


Cererea de plată este:
☐ CONFORMĂ
☐ NECONFORMĂ

4
Manager GAL / Director executiv
Cererea de plată este : ☐ CONFORMĂ
☐ NECONFORMĂ

Observații: .............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Întocmit de expert 1 GAL


(Nume și prenume) ……...................................................
Semnătura expertului ……………...……… Data ……../……/ 20....
Verificat de expert 2 GAL
(Nume și prenume) …………………...................................
Semnătura expertului ………....…………… Data ……../……/ 20....

Avizat Manager GAL / Director executiv


(Nume și prenume)............................................................
Semnătura și ștampila ……………… Data ……../……/ 20....

Am luat la cunoștință:
Beneficiar (reprezentant legal)
Nume și prenume ……………...........................................
Semnătura 1 ...............................
Data ………...................………..
METODOLOGIE de aplicat pentru
Formularul AP 1.5L - specific măsurii M8/2B/2B – Sprijin pentru tinerii fermieri (similar sM 6.1 / 19.2)
- tranșa de plată – 2

Beneficiar1)…………………....................…..
Titlul proiectului2)……..................…………
Cod cerere de plata3) P……………............-2

1) Rubrica se completează cu denumirea beneficiarului conform contract / decizie de finanţare, cu


modificările şi completările ulterioare
2) Rubrica se completează cu titlul proiectului conform contract / decizie de finanţare, cu modificările şi
completările ulterioare
3) Rubrica se completează cu Codul Dosarului cererii de plată, conform Codului contractului / deciziei de
finanțare menţionat pe prima pagina a contractului / deciziei de finantare, cu modificările şi completările
ulterioare

Secţiunea A – Verificarea conformităţii documentelor atașate Dosarului Cererii de Plată

Nr.
Obiectul analizei / verificării Modalitate de verificare
Crt.
1. Dosarul Cererii de Plată este legat, sigilat şi Expertul verifică dacă Dosarul Cererii de Plata este legat,
numerotat de către beneficiar, iar referințele sigilat şi numerotat manual de la ,,1” la ,,n” în partea
din Cererea de plată corespund cu numărul dreaptă sus, a fiecărui document, unde ,,n” este
paginii la care se află documentele din numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv
Dosarul Cererii de Plată documentele anexate, astfel încât să nu se permită
detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor, dacă la
sfarsitul dosarului, beneficiarul a semnat şi a mentionat
ca: ,,Acest dosar contine ……. pagini, numerotate de la 1

1
Aplicarea ştampilei este opțională
5
la …….”, precum şi dacă referintele din Cererea de plata
corespund cu numarul paginii la care se afla
documentele din Dosarul Cererii de Plata, astfel:
-Daca toate conditiile mentionate mai sus sunt
indeplinite, expertul bifeaza casuta „DA” si continua
verificarea
-Daca cel putin una din conditiile mentionate mai sus nu
este indeplinita, expertul va bifa casuta „NU” si va
continua completarea Secțiunii A.
2. Pe fiecare pagină apare mențiunea „Program Expertul verifică dacă pe fiecare pagina din Dosarul
FEADR” cererii de plata apare mentiunea ”Program FEADR”,
astfel:
-Dacă este îndeplinită condiţia menţionata mai sus,
expertul bifeaza casuta „DA” si continua verificarea
-Dacă nu este îndeplinită condiţia mentionata mai sus ,
expertul va bifa casuta „NU” şi va continua completarea
Secțiunii A.
3. Copiile documentelor care sunt ataşate Expertul verifică dacă la Dosarul cererii de plata sunt
Dosarului Cererii de Plată sunt lizibile şi au atasate copii lizibile ale documentelor, iar acestea au
mențiunea ”Conform cu originalul” mentiunea “Conform cu originalul”, astfel:
-Dacă toate condiţiile menţionate mai sus sunt
îndeplinite, expertul bifează căsuţa „DA” şi continuă
verificarea
-Dacă cel puţin una din conditiile mentionate mai sus nu
este îndeplinita, expertul va bifa casuţa „NU” şi va
continua completarea Secțiunii A.
4. Cererea de plată AP 1.1 este completată, Expertul verifică dacă beneficiarul a utilizat Formularul
datată şi semnată de beneficiar AP 1.1 aflat în vigoare la data depunerii DCP, a
completat toate rubricile din Cererea de plata AP 1.1,
respectiv dacă acesta a datat şi semnat formularul,
astfel:
-Dacă toate conditiile menţionate mai sus sunt
îndeplinite, expertul bifează căsuţa „DA” şi continuă
verificarea
-Dacă cel puţin una din condiţiile menţionate mai sus nu
este îndeplinita, expertul va bifa casuta „NU” şi va
continua completarea Secțiunii A.
5. Cererea de plată AP 1.1 este depusă în Expertul verifică dacă Cererea de plata este depusa în
termenul prevăzut în Contractul / Decizia de termenul prevazut în contractul de finantare şi conform
Finanțare / Actul Adițional şi conform Declarației de eşalonare a depunerii dosarelor cererilor
Declarației de eşalonare a plăților (inițială / de plată AP 0.1 (inițială/ rectificată), dar nu mai târziu
rectificată) AP 0.1 de termenul menționat în Notificarea beneficiarului
privind depasirea termenului limita de depunere a
dosarului cererii de plata AP 0.2, astfel:
-Dacă toate condițiile menționate mai sus sunt
îndeplinite, expertul bifeaza căsuța „DA” şi continua
verificarea
-Dacă cel puțin una din condițiile menționate mai sus nu
este îndeplinita, expertul va bifa casuta „NU” şi va
continua completarea Secțiunii A.
6. Valoarea solicitată prin Cererea de plată AP Expertul verifică dacă valoarea solicitată prin Cererea de
1.1 corespunde cu cea menționată în plată AP 1.1 corespunde cu cea menționată în
Contractul / Decizia de finanțare şi Declarația contractul/decizia de finanțare şi Declarația de
de eşalonare a depunerii dosarelor cererilor eşalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată AP 0.1
de plată AP 0.1 (inițială / rectificată) (iniţială/ rectificată), astfel:
-Dacă toate conditiile mentionate mai sus sunt
indeplinite, expertul bifeaza casuta „DA” si continua
6
verificarea
-Dacă cel puţin una din condiţiile menţionate mai sus nu
este îndeplinita, expertul va bifa casuţa „NU” şi va
continua completarea Secțiunii A.

7. Anexa la Cererea de plată AP 1.1 – Expertul verifică dacă beneficiarul a utilizat Anexa la
Identificarea financiară, este completată, Cererea de plata AP 1.1 – Identificarea financiara aflata
datată, semnată de reprezentantul băncii / în vigoare la data depunerii DCP, iar aceasta este
trezoreria beneficiarului finanțării, precum şi
completată, datată, semnată de instituția financiară a
datată şi semnată de titularul contului beneficiarului finanţării, precum şi datată şi semnata de
titularul contului, astfel:
-Dacă toate condiţiile menţionate mai sus sunt
îndeplinite, expertul bifează căsuţa „DA” şi continua
verificarea
-Dacă cel puţin una din condiţiile menţionate mai sus nu
este îndeplinita, expertul va bifa casuţa „NU” şi va
continua completarea Secțiunii A.
8. Declaraţia de venituri AP 1.2.1 este Expertul verifică dacă beneficiarul a utilizat Formularul
completată, datată, semnată de beneficiar şi AP 1.2.1 aflat în vigoare la data depunerii DCP, a
corespunde cu documentul prezentat pe completat toate rubricile din AP 1.2.1, respectiv dacă
suport electronic acesta a datat şi semnat formularul, astfel:
-Dacă toate condiţiile menţionate mai sus sunt
îndeplinite, expertul bifeaza casuta „DA” si continua
verificarea
-Dacă cel puţin una din conditiile mentionate mai sus nu
este indeplinita, expertul va bifa casuta „NU” si va
continua completarea Secțiunii A.
9. Tabelul – lista coeficienților de calcul ai Expertul verifică dacă beneficiarul a utilizat Formularul
producției standard pentru vegetal / AP 1.2.2 aflat în vigoare la data depunerii DCP, a
zootehnic AP 1.2.2 este completată, datată şi completat toate rubricile din Lista coeficienților de
semnată de reprezentantul legal al calcul ai producției standard pentru vegetal/ zootehnic
proiectului AP 1.2.2, respectiv dacă acesta a datat şi semnat
formularul, astfel:
-Dacă toate condițiile menționate mai sus sunt
îndeplinite, expertul bifează căsuța „DA” şi continua
verificarea
-Dacă cel puțin una din condițiile menționate mai sus nu
este îndeplinita, expertul va bifa casuta „NU” şi va
continua completarea Secțiunii A.
10. Raportul de execuție AP 1.3 are toate Expertul verifică dacă beneficiarul a utilizat Formularul
rubricile completate, este datat şi semnat de AP 1.3 aflat în vigoare la data depunerii DCP, a
reprezentantul legal al proiectului completat toate rubricile din Raportul de executie AP
1.3, respectiv dacă acesta a datat şi semnat formularul,
astfel:
-Daca toate conditiile mentionate mai sus sunt
indeplinite, expertul bifeaza casuta „DA” si continua
verificarea
-Daca cel putin una din conditiile mentionate mai sus nu
este indeplinita, expertul va bifa casuta „NU” si va
continua completarea Secțiunii A.

7
11. Extrasul din Registrul agricol pentru tranşa Expertul verifică dacă extrasul din Registrul agricol este
de plată II trebuie să aibă toate rubricile emis pentru tranşa II pentru exploataţia agricolă care
completate pentru exploatația care face face obiectul sprijinului financiar nerambursabil,
obiectul sprijinului financiar nerambursabil si conform prevederilor din contractul de finanţare şi
a fost actualizat cu cel mult 30 de zile înainte anexele la aceasta, precum şi dacă documentul este
de data depunerii cererii de plată tranşa a actualizat cu cel mult 30 zile înainte de data depunerii
doua, iar culturile / animalele înregistrate în DCP. Se verifică culturile /animalele înregistrate în
Registrul agricol să corespundă cu cele Registrul agricol să corespundă cu cele înregistrate în
înregistrate în IACS–APIA / SNIIA - ANSVSA IACS –APIA/ SNIIA - ANSVSA, astfel:
-Daca toate conditiile mentionate mai sus sunt
indeplinite, expertul bifeaza casuta „DA” si continua
verificarea
-Daca cel putin una din conditiile mentionate mai sus nu
este indeplinita, expertul va bifa casuta „NU” si va
continua completarea Secțiunii A.
12. Documentul care să ateste pregătirea Expertul verifică dacă diploma de absolvire/
profesională a beneficiarului (Diploma de / Certificat de calificare profesională/ Certificat de
absolvire / Certificat de calificare absolvire/ Certificat de competenţe profesionale/
profesională / Certificat de absolvire / Documentul emis în urma absolvirii cursurilor de
Certificat de competențe profesionale / instruire), sunt pentru proiectul finantat conform
Documentul emis în urma absolvirii angajamentului de la depunerea proiectului;
cursurilor de instruire), dacă este cazul, -Daca toate conditiile mentionate mai sus sunt
conform angajamentului de la depunerea indeplinite, expertul bifeaza casuta „DA” si continua
proiectului verificarea
-Daca cel putin una din conditiile mentionate mai sus nu
este indeplinita, expertul va bifa casuta „NU” si va
continua completarea Secțiunii A.
13. Documentele care justifică comercializarea Expertul verifică dacă documentele care justifica
producției sunt emise în conformitate cu comercializarea producției (ex: factură fiscală,
prevederile legislației în vigoare, sunt document de plată (ordin de plată, chitanță etc), extras
semnate şi datate de emitent de cont etc) sunt emise în conformitate cu prevederile
legislației în vigoare, sunt semnate, datate de emitent,
astfel:
-Dacă toate condiţiile menţionate mai sus sunt
îndeplinite, expertul bifeaza casuta „DA” şi continua
verificarea
-Dacă cel puţin una din condiţiile menţionate mai sus nu
este îndeplinita, expertul va bifa casuta „NU” şi va
continua completarea Secțiunii A.
14. Autorizația de plantare (în cazul Expertul verifică dacă Autorizaţia de plantare/
exploatațiilor care presupun înființarea Autorizaţia de defrişare a fost emisă pe numele
şi/sau reconversia plantațiilor pomicole şi beneficiarului finantarii / a fost emisă pe numele
Autorizația de defrişare (în cazul beneficiarului finantarii conform prevederilor Legii nr.
exploatațiilor care presupun înființarea 348/ 2003 a pomiculturii – Republicare, cu modificările
şi/sau reconversia plantațiilor pomicole) sunt şi completările ulterioare şi ale HG nr 156/ 2004 pentru
emise pe numele beneficiarului finanțării, aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
este completată, datată şi semnată de către pomiculturii nr. 348/2003 cu modificările şi completările
emitent ulterioare/ Legii nr. 164/ 2015 a viei şi vinului în sistemul
organizării comune a pieţei vitivinicole, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale Ordinului nr. 537/ 2003
pentru aprobarea documentelor privind plantarea
şi/sau defrişarea viţei de vie şi inventarul plantaţiilor
viticole, cu modificările şi completările ulterioare/ , iar
aceasta este completata, datata, semnata si stampilata
de catre emitent, astfel:
-Daca toate conditiile mentionate mai sus sunt
indeplinite, expertul bifeaza casuta „DA” si continua
8
verificarea
-Daca cel putin una din conditiile mentionate mai sus nu
este indeplinita, expertul va bifa casuta „NU” si va
continua completarea Secțiunii A.
15. Autorizația pentru producerea şi Expertul verifică dacă Autorizația pentru producerea şi
comercializarea seminţelor şi a materialului pentru comercializarea seminţelor şi a materialului
săditor este emisă pe numele beneficiarului săditor a fost emisă pe numele beneficiarului finantarii
finanțării, este completată, datată şi semnată conform prevederilor Ordinului nr. 769/ 2009 privind
de către emitent, are viza anuală aprobarea Metodologiei de înregistrare a operatorilor
economici şi eliberare a autorizaţiei pentru producerea,
prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi
materialului săditor, cu modificările şi completările
ulterioare, iar aceasta este completata, datata, semnata
si stampilata de catre emitent, are viza anuală, care
acopera perioada de 90 de zile de la data înregistrării
acestei cereri de plată astfel:
-Daca toate conditiile mentionate mai sus sunt
indeplinite, expertul bifeaza casuta „DA” si continua
verificarea
-Daca cel putin una din conditiile mentionate mai sus nu
este indeplinita, expertul va bifa casuta „NU” si va
continua completarea Secțiunii A.
16. Registrul jurnal de încasări şi plăți / Extrasul Expertul verifică dacă extrasul din Registrul jurnal de
din Registrul jurnal de vânzări are formatul încasări şi plăți/ Extrasul din Registrul jurnal de vânzări
prevăzut de legislația în vigoare şi este are formatul prevăzut de legislația în vigoare (Ordinul nr.
completat de reprezentantul legal al 170/ 2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile
proiectului începând cu data semnării privind contabilitatea în partidă simplă, cu modificările
contractului de finanțare şi până la data şi completările ulterioare/ Ordinul nr. 2634/ 2015
depunerii dosarului cererii de plată tranşa II privind documentele financiar-contabile, cu modificările
şi completările ulterioare), este completat de
reprezentantul legal al proiectului incepand cu data
semnării contractului de finanțare şi până la data
depunerii dosarului cererii de plată tranşa II, astfel:
-Dacă toate condiţiile menţionate mai sus sunt
îndeplinite, expertul bifează casuţa „DA” şi continua
verificarea
-Dacă cel puţin una din condiţiile menţionate mai sus nu
este îndeplinita, expertul va bifa casuţa „NU” şi va
continua completarea Secțiunii A.
17. Documentul emis de Oficiul Județean de Expertul verifică dacă documentul emis OJZ cu codul de
Zootehnie (OJZ) privind înregistrarea identificare al stupinei, precum şi coduri de identificare
stupinelor şi stupilor în conformitate cu pentru toate vetrele stupinelor detinute, precum şi
prevederile legislaţiei în vigoare este emis înregistrarea stupilor constând în pirogravarea/vopsirea
pentru beneficiar stupilor şi panourile de identificare a stupinelor în
conformitate cu prevederile legislației în vigoare (Legea
nr. 383/ 2013 a apiculturii, cu modificările şi
completările ulterioare, Ordinul ministrului agriculturii şi
dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea
sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor,
cu modificările şi completările ulterioare) este emis
pentru beneficiarul finanțării datat, semnat şi ştampilat
de către emitent, astfel:
-Daca toate conditiile mentionate mai sus sunt
indeplinite, expertul bifeaza casuta „DA” si continua
verificarea
-Daca cel putin una din conditiile mentionate mai sus nu
este indeplinita, expertul va bifa casuta „NU” si va
9
continua completarea Secțiunii A.

18. Extrasul de la ANSVSA / DSVSA / Expertul verifică dacă documentul emis ANSVSA/
Circumscripția veterinară şi/sau Registrul DSVSA/ Circumscripția veterinară şi/ sau Registrul Unic
Unic de Identificare de la APIA, pe baza de Identificare de la APIA este emis pentru beneficiarul
căruia se va verifica dimensiunea finanțării datat, semnat de către emitent, astfel:
exploatației (SO) este completat, datat şi -Daca toate conditiile mentionate mai sus sunt
semnat de către emitent indeplinite, expertul bifeaza casuta „DA” si continua
verificarea
-Daca cel putin una din conditiile mentionate mai sus nu
este indeplinita, expertul va bifa casuta „NU” si va
continua completarea Secțiunii A.
19. Certificatul de origine pentru animalele Expertul verifică dacă certificatul de origine pentru
deţinute de solicitant emis de către animalele deţinute de solicitant emis de către
Asociațiile / Organizaţiile crescătorilor de Asociațiile/ Organizaţiile crescătorilor de animale,
animale, acreditate pentru întocmirea şi acreditate pentru întocmirea şi menţinerea registrului
menţinerea registrului genealogic din specia genealogic din specia prevăzută în proiect, autorizată de
prevăzută în proiect, autorizată de ANZ (în ANZ (în cazul speciilor autohtone de animale) este emis
cazul speciilor autohtone de animale) este în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, este
emis în conformitate cu prevederile completat, datat, semnat şi ştampilat de către emitent,
legislației în vigoare, este completat, datat şi astfel:
semnat de către emitent -Daca toate conditiile mentionate mai sus sunt
indeplinite, expertul bifeaza casuta „DA” si continua
verificarea
-Daca cel putin una din conditiile mentionate mai sus nu
este indeplinita, expertul va bifa casuta „NU” si va
continua completarea Secțiunii A.
20. Documentele aferente materialului săditor Expertul verifică dacă documentele aferente
(de plantare) / de înmulțire utilizat care materialului săditor (de plantare)/ de înmulțire utilizat
atestă încadrarea acestuia în categoria care atestă încadrarea acestuia în categoria biologică
biologică certificat sau într-o categorie certificat sau într-o categorie superioară , cu exceptia
superioară, cu excepția nucului şi alunului, nucului şi alunului, care poate fi material de plantare
care poate fi material de plantare CAC CAC (conformitas agraria communitatis) (în cazul
(conformitas agraria communitatis), caz în exploataţiilor care presupun înfiinţarea şi/sau
care acesta poate fi de tipul Conformitas reconversia plantaţiilor pomicole, precum şi a
Agraria Communitatis (CAC) (în cazul pepinierelor) sunt emise în conformitate cu prevederile
exploatațiilor care presupun înființarea legislației în vigoare, sunt completate, datate, semnate
şi/sau reconversia plantațiilor pomicole, de către emitent, astfel:
precum şi a pepinierelor) sunt emise în -Daca toate conditiile mentionate mai sus sunt
conformitate cu prevederile legislației în indeplinite, expertul bifeaza casuta „DA” si continua
vigoare, sunt completate, datate şi semnate verificarea
de către emitent. Excepţia se poate aplica -Dacă cel puţin una din condiţiile menţionate mai sus nu
începând cu sesiunea 2017 pentru este îndeplinita, expertul va bifa căsuţa „NU” şi va
beneficiarii cărora nu li s-a acordat prima continua completarea Secțiunii A.
tranşă de sprijin
21. Documentele aferente materialului săditor Expertul verifică dacă documentele aferente
(de plantare) utilizat care atestă încadrarea materialului săditor (de plantare) utilizat care atestă
acestuia în categoria biologică certificat (în încadrarea acestuia în categoria biologică certificat (în
cazul înființării plantațiilor viticole) sunt cazul înființării plantațiilor viticole) sunt emise în
emise în conformitate cu prevederile conformitate cu prevederile legislației în vigoare, sunt
legislației în vigoare, sunt completate, datate completate, datate, semnate şi ştampilate de către
şi semnate de către emitent emitent, astfel:
10
-Dacă toate condiţiile mentionate mai sus sunt
îndeplinite, expertul bifează căsuţa „DA” şi continua
verificarea
-Dacă cel puţin una din condiţiile menţionate mai sus nu
este îndeplinita, expertul va bifa casuta „NU” şi va
continua completarea Secțiunii A.
22. Documentul oficial de certificare a lotului de Expertul verifică dacă documentul oficial de certificare a
sămânță cu mențiunea "sămânţă admisă lotului de sămânță cu mențiunea "sămânţă admisă
pentru însămânţare"/ buletinul de analiză pentru însămânţare"/ buletinul de analiză oficial cu
oficial cu mențiunea "sămânţă admisă mențiunea "sămânţă admisă pentru însămânţare"/
pentru însămânţare"/ buletinul de analiză buletinul de analiză oficial cu mențiunea "Necesar
oficial cu mențiunea "Necesar propriu" şi propriu" şi "Interzisă comercializarea"/ documentul de
"Interzisă comercializarea"/ documentul de calitate şi conformitate al furnizorului/ orice alt
calitate şi conformitate al furnizorului / orice document echivalent emis într-un stat membru al
alt document echivalent emis într-un stat Uniunii Europene sau într-o ţară terţă/ eticheta oficială
membru al Uniunii Europene sau într-o ţară în cazul exploatațiilor soiurilor de plante de cultură
terţă / eticheta oficială (în cazul autohtone) este emis în conformitate cu prevederile
exploatațiilor soiurilor de plante de cultură legislației în vigoare, este completat, datat, semnat şi
autohtone) este emis în conformitate cu ştampilat de către emitent, astfel:
prevederile legislației în vigoare, este -Daca toate conditiile mentionate mai sus sunt
completat, datat şi semnat de către emitent indeplinite, expertul bifeaza casuta „DA” si continua
verificarea
-Daca cel putin una din conditiile mentionate mai sus nu
este indeplinita, expertul va bifa casuta „NU” si va
continua completarea Secțiunii A.
23. Documentele relevante (Cartea de identitate Expertul verifică dacă documentele relevante (Cartea de
a beneficiarului de proiect / Certificatul identitate a beneficiarului de proiect/ Certificatul
constatator ONRC) din care să reiasă constatator ONRC) din care să reiasă domiciliu şi sediul
domiciliul şi sediul social într-una dintre social într-una dintre UAT-urile în care exploatația este
UAT-urile în care exploataţia este înregistrată, în termen de maxim 9 luni de la data
înregistrată, în termen de maxim 9 luni de la semnării Contractului de Finanțare cu AFIR sunt emise în
data semnării Contractului de Finanțare cu conformitate cu prevederile legislației în vigoare, sunt
AFIR sunt emise în conformitate cu completate, semnate, datate şi ştampilate de emitent,
prevederile legislației în vigoare astfel:
-Daca toate conditiile mentionate mai sus sunt
indeplinite, expertul bifeaza casuta „DA” si continua
verificarea
-Daca cel putin una din conditiile mentionate mai sus nu
este indeplinita, expertul va bifa casuta „NU” si va
continua completarea Secțiunii A.
24. Documentele relevante din care să reiasă În cazul în care reprezentantul legal este angajat,
faptul că reprezentantul legal de proiect şi-a expertul verifică dacă locul de muncă este în acelaşi UAT
stabilit locul de muncă în acelaşi UAT sau sau zona limitrofă a UAT-ului în care este înregistrată
zona limitrofă (se aplică definiţia zonei exploataţia, astfel:
limitrofe valabilă în sesiunea în care a aplicat -Daca sunt îndeplinite conditiile mentionate mai sus,
beneficiarul) dacă este cazul, în termen de expertul bifeaza casuta „DA” si continua verificarea
maxim 9 luni de la data semnării -Daca nu este îndeplinită cel puţin una din conditiile
Contractului de Finanțare cu AFIR – mentionate mai sus, expertul va bifa casuta „NU” si va
adeverința de muncă de la Inspecția continua completarea Secțiunii A.
Teritorială a Muncii pentru beneficiarul de
proiect, adeverință eliberată de angajator cu
localizarea locului de muncă al beneficiarului
25. Documente care să justifice îndeplinirea Expertul verifică dacă Documente care să justifice
obiectivelor din planul de afaceri aprobat îndeplinirea obiectivelor din planul de afaceri aprobat -
- Factura, documentul de plată, extrasul de Factura, documentul de plata, extrasul de cont;
cont, sunt emise în numele beneficiarului Copiile facturilor de achizitii bunuri
finanţării; (utilaje/echipamente tehnologice/echipamente de
11
- Copiile facturilor de achiziții bunuri transport/dotări) pentru beneficiarii care au detaliat în
(utilaje / echipamente tehnologice / planul de afaceri , după caz;
echipamente de transport / dotări) pentru - Copiile facturilor de material fructifer/viticol din
beneficiarii care au detaliat în planul de categoria biologică certificată, în cazul
afaceri , după caz; înfiinţării/reconversiei plantaţiilor pomicole/viticole,
- Copiile facturilor de material fructifer / după caz;
viticol din categoria biologică certificată, în - Copiile facturilor/contract de închiriere cu amenajări
cazul înfiinţării/reconversiei plantaţiilor de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor
pomicole/viticole, după caz; de mediu
- Copiile facturilor / contract de închiriere cu după caz.
amenajări de gestionare a gunoiului de - Copiile documentelor de plată sau documente
grajd, conform normelor de mediu, după doveditoare cu valoare echivalenta
caz; - Copii facturi inputuri dezvoltare exploatație agricolă.
- Copiile documentelor de plată sau - Contractul de achiziție/ vânzare-cumpărare/ de muncă,
documente doveditoare cu valoare extrasul de carte funciară, încheierea privind intabularea
echivalentă - Copii facturi input-uri în cartea funciară, certificatul de atestare fiscală pentru
dezvoltare exploataţie agricolă; achiziția de teren, factura fiscală, procese verbale,
- Contractul de achiziție / vânzare-cumpărare diploma de studii etc sunt emise în conformitate cu
/ de muncă, extrasul de carte funciară, prevederile legislației în vigoare, sunt completate,
încheierea privind intabularea în cartea semnate, datate şi ştampilate de emitent, astfel:
funciară, certificatul de atestare fiscală -Daca toate conditiile mentionate mai sus sunt
pentru achiziția de teren, factura fiscală, indeplinite, expertul bifeaza casuta „DA” si continua
procese verbale, diploma de studii etc. verificarea
-Daca cel putin una din conditiile mentionate mai sus nu
este indeplinita, expertul va bifa casuta „NU” si va
continua completarea Secțiunii A.
26. Declaraţiile 221 sau 200 sau situaţiile Expertul verifică dacă Declarațiile 221 sau 200
financiare anuale depuse şi înregistrate la sausituațiile financiare anuale depuse şi înregistrate la
ANAF dupa momentul semnării contractului ANAF în ultimul an fiscal aferent tranşei 2 de plată,
de finanţare: dupa momentul semnării contractului de finanțare din
- Formularul 221 "Declaraţie privind care să reiasă veniturile agricole realizate la nivelul
veniturile din activităţi agricole impuse pe exploatației (caracter obligatoriu, înregistrat şi semnat)
bază de norme de venit", aprobat prin sunt completate, semnate, datate;
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 3622/2015, cu
modificările şi completările ulterioare, în
vigoare la data depunerii cererii de plată
pentru tranşa a doua, depus de către

12
persoanele fizice autorizate, întreprinderile
individuale, întreprinderile familiale care
desfăşoară o activitate agricolă pentru care
venitul se determină pe bază de normă de
venit (caracter obligatoriu, înregistrat şi
semnat);
sau
- Formularul 200 "Declaraţie privind
veniturile realizate din România", aprobat
prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală nr. 3695/2016 cu
modificările şi completările ulterioare, în
vigoare la data depunerii cererii de plată
pentru tranşa a doua, depus de către
persoanele fizice autorizate, întreprinderile
individuale, întreprinderile familiale care
desfăşoară o activitate agricolă pentru care
venitul net anual se determină în sistem real,
pe baza datelor din contabilitatea în partidă
simplă (caracter obligatoriu, înregistrat şi
semnat);
sau
- Situaţii financiare anuale depuse de
societățile comerciale înfiinţate în baza Legii
nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare (caracter obligatoriu,
înregistrat şi semnat)
27. Nota de constatare privind condițiile de Expertul verifică dacă documentul de la autoritatea de
mediu emisă de Garda Națională de Mediu mediu este emis pe numele beneficiarului finanţării în
este emisă pentru beneficiarul finanțării – baza Protocolului de colaborare încheiat între AFIR şi
document obligatoriu pentru amenajări de autoritatea de mediu, este completat, datat, semnat şi
depozitare şi gestionare a gunoiului de grajd ştampilat de către emitent, astfel:
-Daca toate conditiile mentionate mai sus sunt
indeplinite, expertul bifeaza casuta „DA” si continua
verificarea
-Daca cel putin una din conditiile mentionate mai sus nu
este indeplinita, expertul va bifa casuta „NU” si va
continua completarea Secțiunii A.
28. Autorizația de construire şi Documentul care Expertul verifică dacă Autorizația de construire (pentru
să certifice dreptul real principal de folosință proiectele care prevăd în Planul de afaceri înființarea/
(pentru proiectele care prevăd în Planul de adaptarea platformei de gestionare a gunoiului de grajd,
afaceri înființarea / adaptarea platformei de în cazul în care din Certificatul de urbanism rezultă
gestionare a gunoiului de grajd, în cazul în obligativitatea obținerii acestuia) este emisa pe numele
care din Certificatul de urbanism rezultă beneficiarului finantarii în conformitate cu prevederile
obligativitatea obținerii acestuia) este emisă legislatiei in vigoare, este completată, datată, semnată şi
pe numele beneficiarului finanțării în ştampilată de către emitent, astfel:
conformitate cu prevederile legislației în -Daca toate conditiile mentionate mai sus sunt
vigoare, după caz indeplinite, expertul bifeaza casuta „DA” si continua
verificarea
-Daca cel putin una din conditiile mentionate mai sus nu
este indeplinita, expertul va bifa casuta „NU” si va
continua completarea Secțiunii A.
29. Contractul de colectare a gunoiului de grajd Expertul verifică dacă Contractul de colectare a
încheiat între solicitant şi deținătorul gunoiului de grajd încheiat între beneficiar şi
platformei însoțit de document doveditor de deținătorul platformei însoțit de document doveditor de
preluare gunoi de grajd (procese preluare gunoi de grajd (procese verbale/facturi, etc)
verbale/facturi, etc.) sau Adeverinţă emisă de Primăria Comunei pe teritoriul
13
sau căreia se regăseşte platforma comunală, din care să
Adeverință emisă de Primăria Comunei pe rezulte faptul că aceasta va prelua gunoiul de grajd din
teritoriul căreia se regăseşte platforma exploatație sunt emise pe numele beneficiarului
comunală, din care să rezulte faptul că finantarii în conformitate cu prevederile legislatiei in
aceasta asigură preluarea gunoiului de grajd vigoare, astfel:
din exploatația solicitantului, sunt -Daca toate conditiile mentionate mai sus sunt
completate, datate şi semnate de către indeplinite, expertul bifeaza casuta „DA” si continua
emitent, după caz. verificarea
-Daca cel putin una din conditiile mentionate mai sus nu
este indeplinita, expertul va bifa casuta „NU” si va
continua completarea Secțiunii A.
30. Documentul nr..............din data.................... Expertul verifică dacă documentul de la autoritatea de
este emis de autoritatea de mediu / mediu/ sanitară/ sanitar-veterinara este emis pe numele
sanitară/sanitar-veterinară în conformitate beneficiarului finanțării în baza Protocolului de
cu legislația şi Protocoalele în vigoare (la colaborare încheiat între AFIR şi autoritatea de mediu/
ultima tranşă de plată) şi este emis pe sanitară/ sanitar-veterinară şieste completat, datat,
numele beneficiarului semnat de către emitent, astfel:
şi/sau -Daca toate conditiile mentionate mai sus sunt
Beneficiarul este autorizat / înregistrat indeplinite, expertul bifeaza casuta „DA” si continua
sanitar - veterinar cu Număr de verificarea
aprobare ............... (la ultima tranşă de -Daca cel putin una din conditiile mentionate mai sus nu
plată) după caz. este indeplinita, expertul va bifa casuta „NU” si va
continua completarea Secțiunii A.
31. Declarația pe proprie răspundere a Expertul verifică dacă beneficiarul a utilizat Formularul
beneficiarului AP 1.4 este completată, datată AP 1.4 aflat în vigoare la data depunerii DCP, respectiv
şi semnată de beneficiar dacă acesta a datat şi semnat formularul, astfel:
-Daca toate conditiile mentionate mai sus sunt
indeplinite, expertul bifeaza casuta „DA” si continua
verificarea
-Daca cel putin una din conditiile mentionate mai sus nu
este indeplinita, expertul va bifa casuta „NU” si va
continua completarea Secțiunii A.
32. Documentele prezentate de beneficiar pe Expertul verifică dacă documentele prezentate de
suport electronic corespund cu cele din beneficiar pe suport electronic (AP 0.1, AP 1.1, AP 1.4)
Dosarul cererii de plată corespund cu cele din Dosarul Cererii de Plata, astfel:
-Daca este îndeplinită conditia mentionata mai sus,
expertul bifeaza casuta „DA” si continua verificarea
-Daca nu este îndeplinită conditia mentionata mai sus,
expertul va bifa casuta „NU” si va continua completarea
Secțiunii A.
33. Celelalte documente justificative specificate Expertul verifică dacă alte documente justificative
(după caz) în Cererea de plată sunt datate şi atasate la Dosarul cererii de plata sunt completate,
semnate de emitent datate, semnate si stampilate de catre emitent, astfel:
1………………………………………………… -Daca toate conditiile mentionate mai sus sunt
2………………………………………………… indeplinite, expertul bifeaza casuta „DA” si continua
3………………………………………………… verificarea
4………………………………………………… -Daca cel putin una din conditiile mentionate mai sus nu
este indeplinita, expertul va bifa casuta „NU” si va
continua completarea Secțiunii A.

Dacă cel puțin una din condițiile menționate mai sus nu este îndeplinită, expertul va bifa căsuța „NU” şi va
declararea ”Neconform” dosarul cererii de plată, explicând motivele acordării acestei soluții la rubrica
”Observații”.

14