Sunteți pe pagina 1din 3

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, SATU MARE

Director, Costin Dina-Ramona

Prof.Butean Maria

Nr……din……………………

ACORD DE PARTENERIAT EDUCATIONAL

PĂRŢILE CONTRACTANTE:
1. Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă, Satu Mare
, reprezentată prin director, Prof. Costin Dina-Ramona
și prof. Butean Maria , în calitate de coordonator al proiectului.

2.Biblioteca Municipală Carei , reprezentata prin dna . Prof.Maurer


Emese în calitate de bibliotecar.

SCOPUL :
Scopul acordului de parteneriat îl constituie :
-asigurarea unor condiții optime pentru desfăşurarea unor activitati educative, extracurriculare
într-un climat favorabil.
-educarea copiilor în spiritul respectării valorilor morale; educarea copiilor in spiritul
responsabilităţii fată de grupul din care fac parte: faţă de familie, de gradiniţă, de scoală, de
comunitate.
-cunoașterea de către copii a normelor de conduită morala într-o societate democratică,
bazată pe respectul fată de valori.
1
-impulsionarea copiilor pentru a-si descoperi şi valorifica aptitudinile şi talentele .

OBIECTIVELE ACORDULUI :

-să trăiască experienţe pozitive;


-să cunoască activitatea unei instituţii de cultură care le poate influenţa benefic propria formare
şi educare ;
-sa cunoască varietatea temelor abordate de fondul de carte dintr-o biblioteca: carte de copii,
cărți de istorie, cărți care tratează teme de geografie, de arta etc

PROGRAMUL DE COLABORARE
ACTIVITATI POSIBIL DE REALIZAT:
Pe parcursul derulării prezentului parteneriat se pot desfășura cu copiii activități de
genul celor de mai jos :
-momente literar –artistice cu ocazia diferitelor evenimente social-istorice ;
- vizite la bibliotecă pentru a afla mai multe despre carte ;
-expozitii de lucrări practice si artistico-plastice realizate de cei mici pentru a sărbători
evenimente diferite ;
-concursuri artistico-plastice

OBLIGAȚIILE PĂRTILOR :
Partile contractante se obliga sa respecte urmatoarele servicii :
-să puna la dispozitia copiilor locatia necesara pentru organizarea unor manifestari
sportive, artistice, etc.
-să asigure material și informatii pentru cei mici (planse, afise, pliante, etc.)
-să asigure resurse umane care să permită o bună organizare si desfășurare a activităților.

DURATA :
Prezentul contract se încheie începand din data de …………………….și este pe o
perioadă nelimitată dacă partile nu dispun altfel. Intra în obligațiile instituțiilor contractante să
anunțe partenerul de întreruperea programului de colaborare .

2
ALTE CLAUZE :

Actiunile propuse fac parte din activitatile extrascolare si din cele care se deruleaza zi de zi
in procesul instructiv-educativ din institutiile de invatamant.

EFECTELE BENEFICE ALE CONTRACTULUI :


-stabilirea de relatii de colaborare intre cele doua institutii ;
-asigurarea unor actiuni de calitate.

DISPOZITII FINALE :
Contractul a fost incheiat în doua exemplare – toate avand calitatea de original,câte
unul pentru fiecare parte contractantă.

Prezentul contract/parteneriat, are valabilitate doar în cazul în care


activitățile menționate se desfășoară și sunt certificate cu un proces verbal.

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă,

Satu Mare

Prof.psihopedagog,
Butean Maria
Director,
Prof. Costin Dina-Ramona

Biblioteca Municipală Carei


Bibliotecar,
Prof.Maurer Emese