Sunteți pe pagina 1din 3

SR EN 1997-1 :2004

Anexa A
( norrnativa)

Coeficlentl partiali §i de corelare pentru startle llrnlta ultime


§i valori recomandate

A.1 Coeflclentl partlall �i coeflclentl de corelare

(1 )P Coeficientii partiali r pentru starile lirnita ultime In situatiile de proiectare permanente si tranzitorii
si coeficientii de corelare i; pentru fundatiile pe piloti In toate situatiile de proiectare, trebuie sa fie cei
rnentionati In aceasta anexa.

A.2 Coeflclentll partlall pentru verificarea la starea de echilibru Hrnlta (EQU)

(1 )P Pentru verificarea la starea de echilibru lirnita (EQU), trebuie aplicate asupra actiunilor urrnatorii
coeficienti partiali Jt:

- YG;dst pentru actiunile permanente defavorabile destabilizatoare

- YG;stb pentru actiunile permanente favorabile stabilizatoare;

- YO;dst pentru actlunile temporare defavorabile destabilizatoare;

- ra;stb pentru actiunile temporare favorabile stabilizatoare;

NOT A - Valorile lui YG;dst' YG;stb ' ro;dst si ro;stb de utilizat intr-o tara anurnlta pot fi obtlnute din anexa nationals la
standardul EN 1990:2002 pentru tara respectiva, Valorile recomandate pentru cladiri in standardul EN 1990:2002
sunt indicate in tabelul A.1.

Tabelul A.1 - Coeflclentl partial] pentru actlunl in constructll (ri=)

Actiune Simbol Valoare


Permanenta

Nefavorablla"
YG;dst 1, 1
Favorablla"
YG;stb 0,9

Ternporara

Nefavorabila" ro;dst 1,5

Favorabila" ro;stb 0

a
Destabilizatoare
b
Stabilizatoare

(2)P Pentru verificarea la starea de echilibru lirnita (EQU), trebuie aplicati urrnatorii coeflcientii partiali
asupra parametrilor parnanturilor nv,, atunci cand se includ rezistente la forfecare cu valori inferioare:

-rq,· pentru tangenta unghiului de frecare lnterna:

- Ye' pentru coeziunea efectiva (drenata):

- Ycu pentru coeziunea nedrenata:

- Yqu pentru rezistenta la compresiune cu deformare laterals libera:

118
by imkobra for Docs.Torrents.Ro - Knowledge Overdose Pag. 120 of 160
SR EN 1997-1 :2004

- rr pentru greutatea volurnlca.

NOT A - Valorile atribuite pentru rqi·, r«, reu, rqu, gi rY de utilizat tntr-o tara anurnlta pot fi obtlnute din anexa
nationala la acest standard pentru tara respectlva. Valorile recomandate sunt indicate in tabelul A.2.

Tabelul A.2 - Coeflclentl partiali pentru parametrii parnantulul (�)

Parametrul pamantulul Simbol Valoare

Unghiul de frecare lnterna" r<p· 1,25

Coeziune efectiva (drenata) re· 1,25

Coeziune nedrenata reu 1,4

Rezistenta la compresiune cu rqu 1,4


deformare laterala libera

Greutate volurnica Yv 1,0


a
Acest coeficient se aplica la tan cp'

A3 Coeflclentl partlall pentru verificarea starllor Hmlta pentru structuri (STR) §i


geotehnice (GEO)

A.3.1 Coeflclentl partial] pentru actlunl (11=) sau pentru efectele actlunllor (re)

(1 )P Pentru verificarea starilor llrnita pentru structuri (STR) §i geotehnice (GEO), trebuie aplicate
seturile de coeficienti partiali A 1 sau A2 asupra actiunilor (YF) sau efectelor actiunilor (nc):

- YG pentru actiunile permanente defavorabile sau favorabile;

- y0 pentru actiunile temporare defavorabile sau favorabile;

NOTA- Valorile lui rG sl Jtl de utilizat intr-o tara anurnita pot fi obtlnute din anexa nationala la standardul EN 1990:2002
pentru tara respectiva, Valorile recomandate pentru cladiri in standardul EN 1990:2002 pentru cele doua seturi A 1 sl A2
sunt indicate in tabelul A.3.

Tabelul A.3 - Coeflclantl partial] pentru actlunl (ri=) sau efectele actlunllor (re)

Simbol Set
Actlunl
A1 A2

Permanente Nefavorabile 1,35 1,0

Favorabile
rG 1,0 1,0

Variabile Nefavorabile 1,5 1,3

Favorabile
ro 0 0

A.3.2 Coeflclentl partial] pentru parametrii parnantulul (yM)

(1 )P La verificarea starilor lirnita pentru structuri (STR) si geotehnice (GEO) trebuie aplicate
urrnatoarele seturi M1 si M2 de coeficienti partiali de rezistenta (YM) :

-y<p· pentru tangenta unghiului de frecare interna:

- Ye· pentru coeziunea efectiva (drenata):

- Ycu pentru coeziunea nedrenata:

119
by imkobra for Docs.Torrents.Ro - Knowledge Overdose Pag.121 of160
SR EN 1997-1 :2004

pentru rezistenta la compresiune cu deformare laterals libera:

- Yr pentru greutatea volurnica.

NOT A - Valorile atribuite pentru y"'·, Ye', Yeu, yqu, si Y; de utilizat tntr-o tara anurnita pot fi obtinute din anexa
nationala la acest standard pentru tara respectiva, Valorile recomandate pentru cele doua seturi M1 §i M2 sunt
indicate in tabelul A.4.

Tabelul A.4 -Coeficienti partial] pentru parametrii pamantulul (YM)

Parametru parnant Simbol Set

M1 M2

Unghiul de frecare interna" y"'· 1,0 1,25

Coeziune efectiva (drenata) Ye' 1,0 1,25

Coeziune nedrenata Yeu 1,0 1,4

Rezistenta la compresiune cu deformare Yqu 1,0 1,4


laterala libera

Greutate volurnlca Yy 1,0 1,0


a
Acest coeficient se aplica la tan rp'

A.3.3 Coeflclentl partial] de rezlstenta (�)

A.3.3.1 Coeficienti partiali de rezistenta pentru fundatiile de suprafata

(1 )P La fundatiile de suprafata si verificarea starilor limits pentru structuri (STR) si geotehnice (GEO),
trebuie aplicate seturile R1, R2 sau R3 ai coeficlentilor partiali de rezlstenta (�):

- �;v pentru capacitate portanta:

- �;h pentru rezistenta la alunecare;

NOTA - Valorile lui J'R;v, si J'R;h de utilizat Intr-o tara pot fi obtinute din anexa nationals la acest standard. Valorile
recomandate ale celor trei seturi de parametri R1, R2 si R3 sunt indicate in tabelul A.5.

Tabelul A.5 - Coeficienti partiali de rezlstenta (�) pentru fundatii de suprafata

Rezlstenta Simbol Set

R1 R2 R3

Capacitate portanta }'R;v 1,0 1,4 1,0

Alunecare }'R;h 1,0 1,1 1,0

A.3.3.2 Coeflclenf partial] de rezlstenta pentru fundatllle pe pllotl

(1 )P La fundafiile pe piloti si la verificarile starilor lirnita pentru structuri (STR) si geotehnice (GEO),
trebuie aplicate seturile R1, R2, R3 §i R4 ale urrnatorilor coeficientl partiali de rezlstenta (�):

- Yb pentru rezlstenta pe varf;

- rs pentru rezistenta prin frecare pe suprafata laterala a pilotilor supusi la compresiune;

-n pentru rezistenta totala /cornbinata a pilotilor supusi la compresiune;

120
by imkobra for Docs.Torrents.Ro - Knowledge Overdose Pag. 122 of 160