Sunteți pe pagina 1din 3

METODE MODERNE DE PREDARE A CONTABILITATII

- GHID PRACTIC -

Metode didactice utilizate în predarea-învăţarea contabilităţii

Metoda reprezintă calea urmată de profesor pentru a-i determina pe elevi să ajungă la
atingerea obiectivelor prestabilite sau pentru a le da posibilitatea să găsească ei înşişi calea
proprie de urmat în vederea redescoperirii unor noi adevăruri, a însuşirii unor noi cunoştinţe şi
forme comportamentale, a găsirii unor răspunsuri la situaţiile problematice de învăţare cu care se
văd confruntaţi.
Astfel, în predarea-învăţarea contabilităţii sunt recomandate metodele didactice
enumerate in tabelul de mai jos:

Tabelul nr. 6 - Metode de predare


A. Metode clasice B. Metode moderne
Expunerea Brainstormingul
Conversaţia Ştiu/vreau să ştiu/am învăţat
Dezbaterea Documentarea cu scop precis
Exerciţiul Mozaicul
Problematizarea Cubul
Studiul de caz Harta minţii
Eseul
Gândiţi- lucraţi – comunicaţi
Metoda SINELG
1. Expunerea
Constă în prezentarea de către profesor de cunoştinţe noi, modele noi, tehnici sau metode,
pe cale orală, organizate şi structurate logic, într-o unitate de timp determinată.
Etapele metodei: - Profesorul:
- prezintă elevilor subiectul lecţiei şi încearcă să-i sensibilizeze pentru captarea atenţiei,
stârnirea curiozităţii şi a interesului;
- reactualizează cunoştinţele predate anterior pentru înţelegerea noului conţinut;
- prezintă noul conţinut folosind toate strategiile discursive amintite mai sus (descriere,
explicaţie, argumentaţie, demonstraţie), recurgând şi la suporturi didactice adecvate;
- recurge la fixarea cunoştinţelor
- fixează tema pentru acasă şi încurajează continuarea învăţării prin studiu individual;
- ora următoare profesorul verifică tema şi conţinutul predat, nivelul achiziţiilor elevilor.
Tabelul nr. 7 – Exemple de aplicare a metodei
Disciplina: Contabilitatea evenimentelor şi tranzacţiilor
Lecţia: Contabilitatea TVA
Sunt parcurşi următorii paşi:
- Captarea atenţiei şi trezirea curiozităţii prin întrebări de genul:
Afectează TVA activitatea unui agent economic?Argumentaţi raspunsul.
- Recapitularea unor cunoştinţe anterioare cum ar fi:
Modul de calcul al pretului de vânzare
- profesorul realizează legătura dintre concepte
Expune elevilor TVA deductibilă şi TVA colectată
Profesorul începe expunerea noilor cunoştinţe referitoare la TVA deductibilă şi TVA colectată şi
modul de calcul al acestora
- Profesorul verifică nivelul de înţelegere al conceptelor prezentate. Solicită rezolvarea unui exerciţiu
prin care verifică dacă toţi elevii au înţeles cum se calculează TVA deductibilă şi TVA colectată:
Agentul economic A achiyitionează mărfuri în valoare de 1000 lei, TVA 24% şi vinde mărfuri în
valoare de 1200 lei, TVA 24%. Calculaţi TVA deductibilă şi TVA colectată.
- Profesorul continuă expunerea cu prezentarea noţiunilor despre TVA.(baza de calcul, temene de
plată, suma de plată/recuperate de la buget sub formă de TVA de plată/recuperat)
- Profesorul verifică nivelul achiziţiilor elevilor printr-un alt exerciţiu în care se cere elevilor să se
determine TVA de plată/recuperat.La exemplul de mai sus determinaţi TVA de plată/recuperat
2. Conversaţia
Metoda conversaţiei constă într-o suită de întrebări şi răspunsuri, într-un dialog între
profesor şi elevi, prin care se urmăreşte:
- înţelegerea şi însuşirea temeinică a cunoştinţelor;
- dezvoltarea capacităţilor de gândire şi a interesului pentru cunoaştere şi învăţare;
- sistematizarea şi fixarea cunoştinţelor;
- verificarea nivelului de însuşire a cunoştinţelor şi de formare a capacităţilor.
După adresabilitate, întrebările pot fi clasificate astfel:
- frontală (generală sau de ansamblu) adresată tuturor participanţilor ;
- directă, adresată unui anume partipant ;
- inversată (redirijată), primită de conducătorul discuţiei de la unul din participanţi şi
returnată acestuia;
- de releu/de comunicare, pe care un participant o adresează conducătorului, iar acesta o
pune unui alt participant;
- de revenire, întrebare pe care conducătorul dezbaterii o pune, reluând o idee anterioară
- imperativă, se formulează de fapt, o cerere categorică şi necondiţionată ;
- de controversă, presupune răspunsuri contradictorii în chestiuni principale.
3. Exerciţiul
Metoda exerciţiului constă în efectuarea conştientă şi repetată a unor acţiuni practice sau
intelectuale în vederea formării deprinderilor, strategiilor cognitive, priceperilor necesare în
activitatea ulterioară de învăţare şi în activitatea profesională.
Prin exerciţiu se formează capacităţile enumerate asigurându-se consolidarea şi
aprofundarea cunoştinţelor prin aplicarea acestora în situaţii noi şi variate, se previne uiterea şi se
înlătură confuziile.
Etapele metodei:
- profesorul expune problema;
- se scrie ipoteza;
- se formulează ipotezele, se stabilesc formulele de calcul;
- se alege maniera de rezolvare;
- se argumentează soluţia;
- se expune rezultatul final şi se interpretează.
Tabelul nr.8 - Exemple de aplicare a metodei
Disciplina: Contabilitatea evenimentelor şi tranzacţiilor
Lecţia: Operaţii economice privind decontarile cu furnizorii
Activitatea profesorului:
Profesorul imparte fiecărui elev fişe de lucru cu operaţii specifice (achizitie marfuri,
inregistrare factura privind energia electrica, plata furnizorului prin cont)
Activitatea elevului:
Fiecare elev inregistrează operaţiile respective în notele de contabilitate