Sunteți pe pagina 1din 4

1.1.

Denumirea obiectivului de investiții


Extindere rețea apă în sat Cândești, comuna Albeștii de Muscel, județul Argeș
1.2. Ordonator principal de credite/investitor
U.A.T. Albeștii de Muscel
1.3. Elaboratorul studiului de fezabilitate
S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
Lucrarile ce fac obiectul prezentului proiect tehnic sunt amplasate in sat Cândești, comuna
Albestii de Muscel, judetul Arges.
Comuna se află situată în partea de nord a județului Argeș, pe cursul superior al Bratiei,
Brătioarei și Bughiței Albeștilor. Este deservită de șoseaua județeană DJ735, care o leagă spre sud-
est de Bughea de Sus și Câmpulung (unde se termină în DN73).
Prezentul studiu de fezabilitate se referă la extinderea rețelei de distribuție pe 6 ulițe in satul
Cândești. Lungimea totală a extinderii rețelei de distribuție este de 924 m, după cum urmează:
1. Ulița Izlaz este un drum de interes local ce deservește locuitorii din zonă. Extinderea rețelei
de distribuție, pe aceasta uliță, are o lungime aprox. de 200.50m.
2. Ulița Marinescu este un drum de interes local ce deservește locuitorii din zonă. Extinderea
rețelei de distribuție, pe aceasta uliță, are o lungime aprox. de 82m.
3. Ulița Boaca este un drum de interes local ce deservește locuitorii din zonă. Extinderea rețelei
de distribuție, pe aceasta uliță, are o lungime aprox. de 122m.
4. Ulița Țigău este un drum de interes local ce deservește locuitorii din zonă. Extinderea rețelei
de distribuție, pe aceasta uliță, are o lungime aprox. de 44.20m.
5. Ulița Râului este un drum de interes local ce deservește locuitorii din zonă. Extinderea rețelei
de distribuție, pe aceasta uliță, are o lungime aprox. de 284.00m.
6. Ulița Poștaș Ion este un drum de interes local ce deservește locuitorii din zonă. Extinderea
rețelei de distribuție, pe aceasta uliță, are o lungime aprox. de 191.30m.

2.1. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor


Pentru alimentare cu apă a locuinţelor situate în satul Cândești, s-au efectuat verificările şi
măsurătorile în teren şi se propune execuţia extinderii reţelei de distribuţie, pe drumurile U. Izlaz,
U.Marinescu, U. Boaca, U. Țigău, U. Râului, U. Poștaș Ion cu o lungime de 924 m.
Principalul obiectiv al investiţiei îl constituie introducerea sistemului centralizat de
distribuţie al apei potabile pentru a putea fi monitorizate cantitativ şi calitativ în vederea respectării
legislaţiei de mediu din România şi alinierea la normele europene.
În prezent, alimentarea cu apă a gospodăriilor existente se face din fântâni dispuse la baza
versanţilor, insuficiente ca număr, din izvoare de mică capacitate şi din benturi individuale (gropi
speciale) amenajate, în care se acumulează apele căzute din precipitaţii.
Situaţia se agravează, devenind dramatică, în perioadele de secetă, când unele izvoare seacă
sau îşi reduc debitul, iar apa din benturi se reduce ca volum datorită consumului, infiltraţiilor în
pământ şi evaporării.
Datorită celor prezentate, alimentarea cu apă a populaţiei este foarte dificilă, o mare parte
din numărul locuitorilor deplasându-se pe distanţe mari pentru aprovizionarea cu apă potabilă.
Locuitorii satului Cândești din comuna Albeștii de Muscel, judeţul Argeş se alimentează cu
apă potabilă din puţuri şi fântâni care au captat apele subterane de tip freatic. Aceste ape subterane
Pag. 1 din 4
de tip freatic au o capacitate de debitare redusă, sunt dependente cantitativ de factorii naturali de
influenţă (regimul hidrologic – regimul pluvial), iar din punct de vedere calitativ sunt expuse
impactului poluant al factorilor din intravilan şi extravilan (lipsa canalizării apelor uzate,
îngrăşăminte agricole, reziduuri petroliere provenite din procesul de extracţie din zonă).
Din cele arătate mai sus rezultă că extinderea rețelei pentru alimentare cu apă pe cele 6 ulițe
din satul Cândești reprezintă nu numai o cerinţă pentru creşterea gradului de confort a populaţiei
respective, ci este cerinţa vitală pentru asigurarea necesarului de apă potabilă şi asigurarea stării de
sănătate a locuitorilor din satele respective.
Prin execuţia lucrărilor de extindere rețea de distribuție alimentare cu apă se va asigura
aprovizionarea cu apă potabilă corespunzătoare calitativ şi cantitativ a gospodăriilor şi
consumatorilor din sat, de unde rezultă necesitatea şi utilitatea tehnică şi funcţională a acestei
investiţii.
Având în vedere cele menţionate mai sus, este necesar şi oportun realizarea unui extinderii
rețelei de distribuție alimentare cu apă pe cele 6 ulițe din sat Cândești.
3.1. Particularități ale amplasamentului
a) Descrierea amplasamentului (localizare – intravilan/extravilan, suprafața terenului,
dimensiuni în plan, regim juridic – natura proprietății sau titlu de proprietate, servituți, drept de
preempțiune, zonă de utilitate publică, informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile
de urbanism, după caz)
Comuna se află situată în partea de nord a județului Argeș, pe cursul superior al Bratiei,
Brătioarei și Bughiței Albeștilor. Este deservită de șoseaua județeană DJ735, care o leagă spre sud-
est de Bughea de Sus și Câmpulung (unde se termină în DN73).
Lucrările proiectate se vor amplasa pe suprafeţele de teren ocupate actualmente de drumuri
şi nu vor afecta alte categorii de teren.
Terenul pe care se amplasează lucrarea are funcţia şi destinaţia de teren pentru drumuri.
Suprafata de teren ocupata de lucrarile de extindere rețea distributie apă din satul Cândești,
comuna Albestii de Muscel, este situata in totalitate pe amplasamentul aferent infrastructurii rutiere
si nu sunt necesare exproprieri, scoateri din circuitul agricol, mutari de garduri, demolari de case sau
constructii.
Suprafata totala ocupata de lucrări este de aproximativ 1410 mp.
b) Relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile
Comuna se află situată în partea de nord a județului Argeș, pe cursul superior
al Bratiei, Brătioarei și Bughiței Albeștilor. Este deservită de șoseaua județeană DJ735, care o leagă
spre sud-est de Bughea de Sus și Câmpulung (unde se termină în DN73).
Din punct de vedere al reliefului zona este depresionară și colinară înaltă, flancată în partea
de nord de colinele munților Iezer-Păpușa (2462 m).
3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional – arhitectural și
tehnologic:

Extinderea retelei de distributie a apei in satul Cândești, cuprinde:

1. Extindere retea de distributie:

Extinderile vor fi realizate din conducte din PEID PE 100,Pn6 cu diametre De=32mm si
50mm,Ltotal=924m.

Pag. 2 din 4
2.Statie de pompare

Distributia apei in sistemul centralizat de alimentare cu apa a satului Candesti se face


gravitational.
Deoarece diferenta de nivel intre amplasamentul rezervorului(cota725) si primele case ale
ulitelor Izlaz si Postas Ion,aflate in apropierea amplasamentului rezervorului ,este de mai putin de
1m,si tinand seama de faptul ca presiunea minima ce trebuie asigurata la bransament in reteaua de
distributie este de 7m CA, se impune prevederea unei statii de pompare a apei.
a) Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții

In cadrul acestui Studiu de fezabilitate s-au analizat doua scenarii:

Scenariul nr. 1
Acest scenariu presupune:
- Extinderea retelei de distributie a sistemului de alimentare cu apa a satului
Cândești,realizata din conducte din PEID PE 100,Pn6 cu diametre De=32mm si
50mm,Ltotal=924m.
- Alimentarea prin pompare a caselor aflate pe ulitele Izlaz si Postas Ion ,prin prevederea
unei statii de pompare in apropierea amplasamentului rezervorului,echipata cu un grup de pompe
1A+1R si vas de hidrofor cu urmatoarele caracteristici:Q=0.2 l/s si Hp=20mCA,montate intr-o
incinta subterana din beton armat,hidroizolata,cu dimensiunile interioare LxLxH=1.80x1.80x2.00m.
b) Varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia

Scenariul nr. 1
S-a avut in vedere ca prin aceste extinderi ale retelei de distributie ale apei sa se asigure
necesarul de apa la consumatori,precum si presiunea de serviciu necesara la bransament de
12mCA(Zona este cu un potential mare de dezvoltare turistica).
Conform STAS 4273-83 „Incadrarea in clasa de importanta” si HG 766/97,investitia se
incadreaza in clasa de importanta IV,corespunzatoare lucrarilor definitive(principale si secundare)de
alimentare cu apa in localitatile rurale si categoria de importanta „C ”normala,conf HG 766/1997.
Extinderea retelei de alimentare cu apa propus este compusa din urmatoarele obiective:
1.Extinderea retelei de distributie a sistemului de alimentare cu apa a satului
Cândești,realizata din conducte din PEID PE 100,Pn6 cu diametre De=32mm si 50mm,Ltotal=924m.
2.Statie de pompare
Alimentarea prin pompare a caselor aflate pe ulitele Izlaz si Postas Ion se va face prin
prevederea unei statii de pompare in apropierea amplasamentului rezervorului,echipata cu un grup
de pompe 1A+1R si vas de hidrofor cu urmatoarele caracteristici:Q=0.2 l/s si Hp=20mCA,montate
intr-o incinta subterana din beton armat,hidroizolata,cu dimensiunile interioare
LxLxH=1.80x1.80x2.00m.

1.Extinderea retelei de distributie a sistemului de alimentare cu apa a satului Cândești,realizata


din conducte din PEID PE 100,Pn6 cu diametre De=32mm si 50mm,Ltotal=924m,astfel:

DENUMIRE STRADA CONDUCTA LUNGIME


(mm) (m)
Ulița Izlaz DN50,PN6 200.50

Pag. 3 din 4
Ulița Marinescu DN50,PN6 82.00
Ulița Boaca DN50,PN6 122.00
Ulița Țigău DN32,PN6 44.20
Ulița Râului DN50,PN6 284.00
Ulița Poștaș Ion DN50,PN6 191.30

Adancimea medie de pozare a conductelor este de 1.22m(radierul conductei) Conductele vor


fi asezate pe un strat de nisip de 15cm grosime(compactat si nivelat) si acoperite cu un strat de nisip
de 15 cm grosime. Restul umpluturii se va face cu pamant rezultat din sapatura si compactare
manuala si mecanica.Compactarea trebuie sa corespunda unui indice Proctor 95%.
Deasupra intregii conducte de alimentare cu apa, la o inaltime de 50 cm deasupra generatoarei
superioare a conductei, s-a prevazut montarea unei grile de avertizare din polietilena pentru apa
potabila.
Traseul retelei de distributie a apei se va realiza numai pe domeniul public,situandu-se
in marginea drumurilor (la momentul actual drumurile nu sunt asfaltate).
In principiu,s-a avut in vedere prevederea unei vane de sectorizare la inceputul fiecarei
extinderi,insa,in cazul ulitelor Boaca si Raului,extinderile pornesc in prelungirea conductelor
existente,din camine existente unde se afla montate vane Dn50. In cazul ulitelor Izlaz si Postas
Ion,ale caror conducte de alimentare cu apa pornesc din Statia de pompare proiectata,vanele au fost
prevazute in interiorul Statiei de pompare,ne mai fiind necesara executia unor camine de vane.
In toate punctele joase au fost prevazute vane de golire(Dn40mm) in camine.
Astfel,au fost prevazute,in total, 1 camin de vane si 5 camine de golire.
Aerisirea conductelor de distributie se considera ca se va face prin bransamente.

2.Statie de pompare
Alimentarea prin pompare a caselor aflate pe ulitele Izlaz si Postas Ion se va face prin
prevederea unei statii de pompare in apropierea amplasamentului rezervorului,echipata cu un grup
de pompe 1A+1Rcentrifuge, prevazut cu convertizor de frecventa(turatie variabila) , vas de hidrofor
cu urmatoarele caracteristici:Q=0.2 l/s si Hp=20mCA.
Statia de pompare se amplaseaza intr-o incinta subterana din beton armat, hidroizolata, cu
dimensiunile interioare l x L X H= 1.80x1.80x2.00 m. Incinta subterana este hidroizolata atat pe
fetele exterioare cat si interioare ale peretilor pentru a preveni infiltratia apei la grupul de pompare.
Grosimea peretilor este de 20 cm acestia fiind armati cu armature PC52 Ø6-14 , cu o acoperire de
beton de 2.5- 5 cm, betonul fiind C20/25. Intrarea in incinta subterana este suprainaltata cu 18 cm in
raport cu cota naturala a terenului sistematizat in vederea prevenirii patrunderii a apei.
Statia de pompare va fi imprejmuita cu gard de 2 m din panouri din plasa si stalpi din teava
metalica in fundatii din beton si cu bordura din beton,L=16.60m

c) Echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse.

Scenariul nr. 1
Statia de pompare va fi echipata cu un grup de pompe 1A+1Rcentrifuge, prevazut cu
convertizor de frecventa(turatie variabila) , vas de hidrofor, cu urmatoarele caracteristici:Q=0.2 l/s
si Hp=20mCA.
De asemenea,va fi prevazut un presostat pentru reglarea presiunii,tablou de automatizare

Pag. 4 din 4

S-ar putea să vă placă și