Sunteți pe pagina 1din 9

SCOALA GIMNAZIALA MARPOD – PROF.

BIANCA DOTCOS
EXAMEN DE CORIGENŢĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – PROBA SCRISĂ
CLASA a V-a

VARIANTA I

Subiectul I – 48p
Citeşte următorul text:

Au fost odată o vulpe şi un iepuraş. Vulpea avea o colibă scobită în gheață, iar iepuraşul o colibă din
coajă de tei. Vulpea îl tot sâcâia pe iepuraş:
— Coliba mea e luminoasă, iar a ta e întunecoasă. A mea e luminoasă, iar a ta e întunecoasă!
Dar a venit vara şi coliba vulpii s-a topit. Ea s-a rugat atunci de iepuraş:
— Iepuraşule, lasă-mă să stau măcar în curtea ta!
— Nu vreau, vulpeo, fiindcă m-ai sâcâit toată iarna!
Dar vulpea nu s-a lăsat și până la urmă iepurașul s-a înduplecat și i-a dat drumul în curte.
(Coliba iepuraşului, Octavian Căpiţă)

Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat:


A.
1. Precizează care este titlul operei din care face parte fragmentul şi autorul.
2. Numeşte personajele care apar.
3. Transcrie enunţul în care apare motivul pentru care iepuraşul nu dorea să o lase pe vulpe să stea în
curtea lui.

B.
4. Indică o pereche de antonime ce apare în text.
5. Stabileşte valoarea morfologică a cuvintelor următoare: luminoasă, ea.
6. Identifică subiectul şi predicatul din enunţul Vulpea avea o colibă scobită în gheață.
7. Conjugă verbul a veni la modul indicativ, timpul viitor.
8. Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul vulpe să fie atribut.

Subiectul II – 30p
Redactează o narațiune de 150 – 300 de cuvinte, în care să prezinți o continuare a întâmplării din textul
citat.
În compunerea ta, trebuie:
– să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor;
– să precizezi două elemente ale contextului spațio-temporal;
– să ai un conținut adecvat cerinței;
– să respecți precizarea privind numărul de cuvinte.

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerințelor nu este obligatorie.


Vei primi 12puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziției – 2 p.; coerența textului – 2 p.;
registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conținutului – 2 p.; ortografia – 2 p.; punctuația –2 p.;
așezarea corectă a textului în pagină – 1 p.; lizibilitatea – 1p.).
Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la zece a punctajului total obținut pentru
lucrare.
SCOALA GIMNAZIALA MARPOD – PROF. BIANCA DOTCOS
EXAMEN DE CORIGENŢĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – PROBA SCRISĂ
CLASA a V-a

VARIANTA I

BAREM DE CORECTARE ŞI DE NOTARE

Subiectul I – 40 p
A.
1. titlu: Coliba iepuraşului, autor: Octavian Căpiţă 6p - (2x3p)
2. personaje: iepurașul și vulpea 6p - (2x3p)
3. — Nu vreau, vulpeo, fiindca m-ai sâcâit toată iarna! 6p - (2x3p)

B.
4. Vara- iarna, luminoasă - întunecoasă 6p - (2x3p)
5.luminoasă – adjectiv propriu-zis, ea – pronume personal 6p - (2x3p)
6. subiect: vulpea, predicat: avea 6p - (2x3p)
7. eu voi veni, tu vei veni, el/ea va veni, noi vom veni, voi veți veni, ei/ele vor veni/ eu o să vin, tu o să
vii, el/ea o să vină, noi o să venim, voi o să veniți, ei/ele o să vină 6p - (6x1p)
8. Coada vulpii e stufoasă. 6p

Subiectul II - 30 de puncte

– relatarea unei întâmplări: respectarea succesiunii logice a faptelor – 10 p.; respectarea parțială a
succesiunii logice a faptelor – 5 p.; fără respectarea succesiunii logice a faptelor – 2 p. 10 puncte
– câte 5 puncte pentru precizarea fiecăruia dintre cele două elemente ale contextului spațio-temporal
2 x 5 p. = 10 puncte
– adecvarea conținutului la cerință – 5 p.; conținut parțial adecvat – 2 p. 5 puncte
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte 5 puncte

Notă!
12 puncte se acordă pentru redactare, astfel:
– unitatea compoziției: 2 puncte
– coerența textului: 2 puncte
– registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conținutului: total – 2 p.; parțial – 1 p.
2 puncte
‒ ortografia (0 – 1 erori: 2 p.; 2 – 3 erori: 1 p.; 4 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
‒ punctuația (0 – 1 erori: 2 p.; 2 – 3 erori: 1 p.; 4 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
‒ asezarea corectă a textului în pagină 1 punct
‒ lizibilitatea 1 punct

Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la zece a punctajului total obținut pentru
lucrare.
SCOALA GIMNAZIALA MARPOD – PROF. BIANCA DOTCOS
EXAMEN DE CORIGENŢĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – PROBA SCRISĂ
CLASA a V-a

VARIANTA II

Subiectul I – 48 p
Citeşte următorul text:

Zori de ziuă se revarsă peste vesela natură,


Prevestind un soare dulce cu lumină şi căldură,
În curând şi el apare pe-orizontul aurit,
Sorbind roua dimineţii de pe câmpul înverzit.

El se-nalţă de trei suliţi pe cereasca mândră scară


Şi cu raze vii sărută june flori de primăvară,
Dediţei şi viorele, brebenei şi toporaşi
Ce răzbat prin frunze- uscate şi s-arată drăgălaşi.

Muncitorii pe-a lor prispe dreg uneltele de muncă.


Păsărelele-şi dreg glasul prin huceagul de sub luncă.
În grădini, în câmpi, pe dealuri, prin poiene şi prin vii
Ard movili buruienoase, scotând fumuri cenuşii.
(Dimineaţa de Vasile Alecsandri)

Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat:


A.
1. Indică titlul operei din care face parte fragmentul şi autorul.
2. Precizează două cuvinte ce fac parte din câmpul lexical al florilor de primăvară.
3. Indică momentul zilei surprins în versurile de mai sus.
B.
4. Dă câte un sinonim următoarelor cuvinte: se-nalță, uscate.
5. Precizează felul articolului și genul substantivului glasul.
6. Precizează numărul de litere și de sunete din cuvântul dulce.
7. Găsește în strofa a doua cuvinte care să aibă următoarele valori morfologice: verb predicativ,
numeral cardinal.
8. Alcătuieşte un enunţ în care adjectivul veselă să fie la gradul comparativ de superioritate.

Subiectul II – 30p
Alcătuiește un dialog de 10-15 replici cu unul dintre elementele naturii ce apare în versurile de mai sus. În
dialogul tău trebuie:
- să respecți structura specifica unui dialog (formule de inițiere, mediane, de încheiere)
- să utilizezi un conținut adecvat tipului de text și cerinței formulate;
- să te înscrii în limitele de spațiu indicate;

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerințelor nu este obligatorie.


Vei primi 12puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziției – 2 p.; coerența textului – 2 p.;
registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conținutului – 2 p.; ortografia – 2 p.; punctuația –2 p.;
așezarea corectă a textului în pagină – 1 p.; lizibilitatea – 1p.).
Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la zece a punctajului total obținut pentru
lucrare.
SCOALA GIMNAZIALA MARPOD – PROF. BIANCA DOTCOS
EXAMEN DE CORIGENŢĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – PROBA SCRISĂ
CLASA a V-a

VARIANTA II

BAREM DE CORECTARE ȘI DE NOTARE

Subiectul I – 48 p
A.
1. titlu: Dimineaţa, autor: Vasile Alecsandri 6p - (2x3p)
2. cuvinte aparținând câmpului lexical al florilor de primăvară – dediţei, viorele, brebenei, toporaşi
6p - (2x3p)
3. momentul zilei surprins – dimineața 6p

B.

4. se-nalță – se ridică, uscate – veștede 6p - (2x3p)


5. glasul – articol hotărât l, genul neutru 6p - (2x3p)
6. dulce – 5 litere, 4 sunete 6p - (2x3p)
7. verb predicativ – sărută, răzbat, numeral cardinal - trei 6p
8. Ana este mai veselă decât Irina.

Subiectul II – 30 p
- respectarea structurii specifice unui dialog (formule de inițiere, mediane, de încheiere) 15p (5x3)
- adecvarea conţinutului la cerinţă (claritatea şi coerenţa ideilor; echilibru între componentele compunerii)
10 puncte/ conţinut parţial adecvat 5 puncte 10p
- respectarea limitei de spaţiu indicate 5p

Notă!
12 puncte se acordă pentru redactare, astfel:
– unitatea compoziției: 2 puncte
– coerența textului: 2 puncte
– registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conținutului: total – 2 p.; parțial – 1 p.
2 puncte
‒ ortografia (0 – 1 erori: 2 p.; 2 – 3 erori: 1 p.; 4 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
‒ punctuația (0 – 1 erori: 2 p.; 2 – 3 erori: 1 p.; 4 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
‒ asezarea corectă a textului în pagină 1 punct
‒ lizibilitatea 1 punct

Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la zece a punctajului total obținut pentru
lucrare.
SCOALA GIMNAZIALA MARPOD – PROF. BIANCA DOTCOS
EXAMEN DE CORIGENŢĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – PROBA SCRISĂ
CLASA a V-a

BILETUL NR. 1

Subiectul nr.I
1. Enumeră şi exemplifică patru trăsături ale basmului.
Subiectul nr.II
2. Precizează sunetele care apar în cuvântul: ceaun.
3. Identifică predicatul şi subiectul următoarei propoziţii: Până la urmă a venit el mai repede.

BILETUL NR. 2

Subiectul nr.I
1. Enumeră şi argumentează două trăsături morale ale personajului Ionel din schiţa Vizită... de
I.L.Caragiale.
Subiectul nr.II
2. Dă câte un antonim pentru fiecare dintre cuvintele: curat, a pleca.
3. Alcătuieşte un enunţ în care substantivul pisica să fie atribut.

BILETUL NR. 3

Subiectul nr.I
1. Enumeră și exemplifică două figuri de stil învățate.
Subiectul nr.II
2. Dă un exemplu de propoziție simplă, negativă.
3. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate din enunţul: Elevii au dat test la matematică.

BILETUL NR. 4

Subiectul nr.I
1. Enumeră şi argumentează doua trăsături morale ale personajului principal din basmul studiat la
clasă.
Subiectul nr. II
2. Dă câte un sinonim cuvintelor: teamă, a redacta.
3. Precizează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate din enunţul: Mădălina citea o poveste
intersanta.
BILETUL NR. 5

Subiectul nr.I
1. Alcătuieşte rezumatul operei “Tezeu şi Minotaurul” de Florin Bican.

Subiectul nr. II
2. Numește doi termeni din câmpul lexical al florilor.
3. Precizează de câte feluri este numeralul şi dă câte un exemplu pentru fiecare tip de numeral.

BILETUL NR. 6

Subiectul nr.I
1. Alcătuieşte rezumatul operei Zâna Munţilor de Petre Ispirescu..
Subiectul nr. II
2. Găseşte câte un sinonim pentru cuvintele cărare, pom.
3. Conjugă verbul a scrie la modul indicativ, timpul imperfect.

BILETUL NR. 7

Subiectul nr.I
1. Povesteşte oral filmul tău preferat.
Subiectul nr. II
2. Dă câte un sinonim pentru cuvintele: isteţ, a cunoaşte.
3. Identifică predicatul şi subiectul următoarei propoziţii: Sub salcie creştea cea mai frumoasă iarbă.

BILETUL NR. 8

Subiectul nr.I
1. Enumeră şi argumentează două trăsături morale ale personajului principal din textul “Tezeu şi
Minotaurul” de Florin Bican.

Subiectul nr. II
2. Dă două exemple de perechi de antonime.
3. Alcătuiește un enunț în care substantivul prieten să aibă articol nehotărât.
SCOALA GIMNAZIALA MARPOD – PROF. BIANCA DOTCOS
EXAMEN DE CORIGENŢĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – PROBA SCRISĂ
CLASA a V-a

Barem de corectare şi de notare

BILETUL NR. 1

Subiectul nr. I – 4p
1. Câte un punct pentru fiecare trăsătură a basmului enunţată şi argumentată./ Răspuns ezitant,
superficial, enunţare fără argumentare – câte 0,5 p pentru fiecare trăsătură

Subiectul nr. II – 5 p
2. ceaune – 6x0,5=3p
3. predicat – a venit; subiect – el – 2x1p=2p

Se acordă 1 punct din oficiu.

BILETUL NR. 2

Subiectul nr. I – 4p
1. Câte două puncte pentru fiecare trăsătură a personajului enunţată şi argumentată./ Răspuns ezitant,
superficial, enunţare fără argumentare – câte 1p pentru fiecare trăsătură

Subiectul nr. II – 5p
2. curat - murdar, a pleca – a veni – 2x1,5p=3p
3. exemplu de răspuns posibil: Lăbuța pisicii e rănită. – 2p

Se acordă 1 punct din oficiu.

BILETUL NR. 3

Subiectul nr.I – 5 p
1. Câte 2,5 puncte pentru fiecare figură de stil enunţată şi exemplificată. – 2x2,5p=5p
/ Enunţare fără exemplificare – câte 1punct pentru fiecare figură de stil -
Subiectul nr.II – 4p
2. Ionel nu a învățat. – 2p
3. Elevii – subiect, au dat – predicat verbal – 2x1p=2p

Se acordă 1 punct din oficiu.


BILETUL NR. 4

Subiectul nr.I – 5p
1. Câte două puncte pentru fiecare trăsătură a personajului enunţată şi argumentată./ Răspuns ezitant,
superficial, enunţare fără argumentare – câte 1p pentru fiecare trăsătură

Subiectul nr. II – 4p
2. Teamă = frică, a redacta=a scrie. – 2x1p=2p
3. citea – verb predicativ, o poveste – substantiv comun, intersanta – adjectiv propriu-zis. – 2x1p=2p

Se acordă 1 punct din oficiu.

BILETUL NR. 5

Subiectul nr.I – 4p
1. Exprimare clară, coerenţa ideilor, conţinut ideatic – 4p
Exprimare ezitantă, greşeli de exprimare – 2p
Subiectul nr. II – 5p
2. Câte 1 punct pentru fiecare termen din câmpul lexical al florilor. 2x1p= 2p
3. Câte 1,5 puncte pentru fiecare tip de numeral enunţat şi exemplificat. – 2x1,5p=3p
/ Enunţare fără exemplificare – câte 1punct pentru fiecare tip de numeral

Se acordă 1 punct din oficiu.

BILETUL NR. 6

Subiectul nr.I – 4p
1. Exprimare clară, concisă, conţinut ideatic – 4p
Enunţare superficială a ideilor, ezitantă – 2p

Subiectul nr. II - 5p
2. cărare – drum, potecă, copac – pom – 2x1p=2p
3. eu scriam, tu scriai, el scria, noi scriam, voi scriați, ei/ele scriau – Câte 0,5 puncte pentru fiecare
variantă corectă – 6x0,5p=3p

Se acordă 1 punct din oficiu.


BILETUL NR. 7

Subiectul nr.I – 4p
1. Exprimare clară, coerentă a ideilor, conţinut ideatic – 4p
Exprimare ezitantă, greşeli de exprimare – 2p

Subiectul nr. II - 5p
2. isteţ – deştept, inteligent , a cunoaşte – a şti. – 2x1p=2p
3. predicat – creştea, subiect – iarba – 2x1,5p=3p

Se acordă 1 punct din oficiu.

BILETUL NR. 8

Subiectul nr.I – 4p
1. Câte două puncte pentru fiecare trăsătură a personajului enunţată şi argumentată./ Răspuns ezitant,
superficial, enunţare fără argumentare – câte 1p pentru fiecare trăsătură

Subiectul nr. II – 5p
2. Câte 1,5 puncte pentru fiecare pereche de antonime enunțată. - 2x1,5p=3p
3. Răspuns posibil – M-am întâlnit cu un prieten. – 2p

Se acordă 1 punct din oficiu.