Sunteți pe pagina 1din 4

Anexi

ilia Primarului general


)firunicipiului Chigindu nr. 2 - CMC
3 febraurie 2020

ORDINEADE ZI

a gedinfei extraordinare a Consiliului municipal Chiginiu


din 6 februarie 2020
1. Despre aprobarea. in redaclie noud, a Regulamentului privind bugetul civil in
municipiul Chi;indu.
RAPORTOR: Vasile Chirilescu, $ef al
Direcliei relalii publice gi buget civil

2. Cu privire la corelarea bugetului municipal ChiEinlu pe arntl2020


RAPORTOR: Olesea Pqenilchi, Eef interimar
al Direcliei generale finanle

a1
Cu privire la efectuarea achizilirlor publice prin intermediul platformelor
electronice de achizitii
RAPORTOR: Valeriu Bogdan, ;ef al
Direcliei juridice

4. Cu privire la transmiterea valorii lucrdrilor de reparalie capitald.(l7 institufii)


RAPORTOR: Andrei Pavaloi, gef adjunct al
Direcliei generale educalie, tineret gi sport

5. Cu privire la transmiterea valorii lucrdrilor de reparalie capitald. (20 institu{ii)


RAPORTOR: Andrei Pavaloi, qef adjunct al
Direcliei generale educafie, tineret gi sport

6. Cu privire la transmitereavalorii lucrdrilor de reparalie capitald. (tT "Hyperion")


RAPORTOR: Andrei Pavaloi, gef adjunct al
Direcliei generale educalie, tineret gi sport

7 . Ct privire la transmiterea calculatoarelor preconrzate pentru dotarea laboratorului


de informaticd in Institulia Publicd Liceul Teoretic ,,Alexandru Ioan Cuza" de la
balanla Ministerului Educaliei, Culturii qi Cercet[rii la balanla Direcliei generale
educafie, tineret ;i sport
RAPORTOR: Andrei Pavaloi, gef adjunct al
. Direcliei generale educalie, tineret gi sport
8. Cu privire la aprobarea in redaclie noud a Regulamentului, organigramei Ei statelor
de personal ale Centrului Municipal de Plasament qi Reabilitare a Copiilor de
Vdrsta Fragedd.
RAPORTOR: Maria Jechiu, director aI
Centrului Municipal de Plasament gi
Reabilitare a Copiilor de Vdrsta Fragedd

9. Cu privire la aprobarea statelor titulare ale instituliilor municipale


de invdldmAnt
artistic extragcolar subordonate Direcliei culturi
RAPORTOR: Stela Mitriuc, qef interimar al
Direcliei Culturd

10.Cu privire-la transmiterea pavilionului ,,Melancolie" de labalanlaDirecliei culturi


Ia b alan,ta i. M.,, As o cialia de go sp o d drire a sp aliil or v erzi' .
?

RAPORTOR: Stela Mitriuc, qef interimar al


Direcliei Culturd

ll.Cu privire la preluarea tn proprietatea autoritelii publice municipiul Chi;indu a


relelelor electrice publice de iluminat stradal ale obiectivului ,,Complex de blocuri
locative cu obiective de menire social-culttxald, din str. FloriIor, 2812 mun.
Chiqindu" gi transmiterea acestoru i.M. Refele electrice de iluminat,,Lumteh".
RAPORTOR: Eugenia Ciumac, qef aI
Direcfiei management financiar

l2.Cu privire Ia repartutrea profitului net


1. Cu privire la repartizarea profitului net oblinut in anul 2017 de cdtre intreprinderea
Municipald,,Parcul Urban de Autobuze".
2. Cu privire Ia repartizarea profitului net oblinut in anul 2016 de cdtre intreprinderea
Municipald,,Centrul Stomatologic municipal Chi;indu".
3. Cu privire la repartrzarea profitului net oblinut in anul 2016 de cdtre i.M. ,,Pia1a
Centtalil".
4. Cu priire la repartizarea profitului net oblinut in anul 2018 qi 2019 de citre
intreprinderea muni cip ald Re g i a,,Auto s alub ritate"
RAPORTOR: Eugenia Ciumac, $ef al
Direcfiei management financiar

13.Cu privire la recepliofiarea qi transmiterea unui obiect.


RAPORTOR: Vadim Brinz iuc, pretor al
sectorului Buiucani

2
I4.Cu privire la excluderea costului de bilan,t a apartamentelor privatizate din evidenfa
contabil[ a Autoritdlilor administraliei publice locale Ei a Direcliei generale locativ-
comunal[ qi amenajare.
RAPORTOR: Ion Burdiumov, gef al Direcliei
generale locativ-comunale gi amenajare

15.Cu privire la transmiterea unor veceuri publice in gestiune economicd intreprinderii


municipale ,,Asociafia de gospodirire a spaliiIor verzi"
RAPORTOR: Ion Burdiumov, qef al Direcliei
generale locativ-cominale gi amenajare

16.Cu privire la atribuirea in proprietate privati a unui lot de pdmdnt din str. A.
Corobceanu, 19 dlui
RAPORTOR: Svetlana Dogotaru, $ef aI
Direcfiei generale arhitecturd, urbanism gi
relalii funciare, Ion Burdiumov, Eef al
Direcliei generale locativ-cominale ;i
amenajare

77.Cu privire la instalarea bustului ,,Alexei Stdrcea" in curtea $colii de artd din str.
Matei Millo, 913, or. Chiqindu
RAPORTOR: Svetlana Dogotaru, $ef aI
Direcliei generale arhitecturd, urbanism gi
relaJii funciare

18.Cu privire la amplasarea panoului decorativ din mozarc ,,Arta"


RAPORTOR: Svetlana Dogotaru, $ef aI
Directiei generale arhitecturd, urbanism gi
relalii funciare

19.Despre modificarea deciziei Consiliului municipal ChiEindu ff. 6l17 din


19.12.2016 ,,Cu privire la Registrul monumentelor de for public, Lista de eviden!6
prealabilS a bunurilor sculpturale, Listele de evidenld, a inscripliilor comemorative
qi mozaicurilor din spaliile publice ale municipiului Chiqindu".
RAPORTOR: Svetlana ogotaru, gef al
Direcliei generale arhitecturd, urbanism gi
rela{ii funciare

20.Cu privire Ia utilizarea toponimicului ,,Chigin " in denumirea mdrcii FEZ-Free


RAPORTOR: Vladimir Iermicioi, $ef
interimar aL Direcliei generale, economie,
. reforme qi relalii patrimoniale
2I.Cu privire Ia acceptarea donaliei din partea municipiului Bucureqti
RAPORTOR: Diana Gurilenco, $ef aI
Direcliei relalii exteme

22.Cu privire la imbunitdtirea serviciului managementului deqeurilor menajere solide


in municipiului Chiginiu pe anul 2020.
RAPORTOR: Ina Cogeru, consilier
municipal

23.Despre operarea unor modificdri in decizia Consiliului municipal Chiginiu nr. 614
din 26.12.2019 ,,Cu privire la aprobarea bugetului municipal pe anul 2020 in
lectura a doua"
RAPORTOR: Veronica Herfa, consilier
municipal

24.Cu privire la
completarea Regulamentului privind compensarea cheltuielilor
persoanelor defavoizate din municipiul Chi;iniu la efectuarea pldlilor pentru
serviciile comunale qi resurse energetice in sezonul rece aprobat prin decizia
nr.I5l6 dn22.12.2017
RAPORTOR: Dumitru Ivanov, consilier
municipal

Secretar interimar al Consiliu Adrian TALMACI

S-ar putea să vă placă și