Sunteți pe pagina 1din 3

Dreptul la protecție socială

Dreptul la protecție socială în


România

I. Tabla de materii
1. Introducere în dreptul securită ţii sociale – izvoarele dreptului securității
sociale
Transferul contribuțiilor
Salariul de bază minim brut pe țară

Asigură rile sociale.

2. Sistemul public de pensii ş i alte drepturi de asigură ri sociale

 Principii;
 Categorii de asiguraţi;
 Plata contribuţiilor;
 Stagiul de cotizare;
 Dreptul la pensie (noţiune, forme, condiţii de realizare, stabilirea ş i plata
pensiilor);
 Ajutorul de deces.

3. Protecţia maternită ţii la locul de muncă .

 Beneficiari;
 Obligaţiile angajatorilor;
 Concediul de risc maternal;
 Concediul de maternitate;
 Concediul de creștere copil.

4. Concediul paternal

5. Concediul și indemnizația pentru creșterea copiilor

6. Concedii ş i indemnizaţii de asigură ri sociale de să nă tate

 Concedii și indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă ;

1
Dreptul securității sociale 2019

 Concedii și indemnizații pentru îngrijirea copilului bolnav;


 Concedii și indemnizații de carantină etc.

7. Sistemul asigură rilor pentru ş omaj ş i stimularea ocupă rii forţei de muncă .

 Sistemul asigurarilor pentru ş omaj (categorii de asiguraţi, bugetul


asigurarilor pentru somaj, indemnizatia de somaj);
 Masuri pentru prevenirea somajului;
 Mă suri pentru stimularea ocuparii forţei de muncă (cresterea ş anselor de
ocupare, stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a ş omerilor).

8. Sistemul asigură rilor pentru accidente de muncă ş i boli profesionale.

 Categorii de asigurați;
 Raporturile de asigurare ş i riscurile asigurate;
 Prestaţii ş i servicii de asigurare.

II. Bibliografie
A. Tratate, Cursuri, Monografii

1. Alexandru Athanasiu, Ana-Maria Vlăsceanu, Cumulul pensiei cu veniturile


profesionale. Cazul judecătorilor Curții Constituționale, Examen de legislație și
practică judiciară, Ed. C.H. Beck, București, 2013;
2. Alexandru Athanasiu, Dreptul securității sociale, Ed. Actami, București, 1995;
3. Claudia Ana Moarcăș, Dreptul social al Uniunii Europene în practică, Partea I, Ed.
Unversul Juridic, București, 2018;
4. Claudia Ana Moarcăș (coordonator), Dreptul social al Uniunii Europene în practică,
Partea a II-a, Ed. Unversul Juridic, București, 2018;
5. Claudia-Ana Moarcăș Costea, Drepturile sociale ale lucrătorilor migranți, Ed. C.H.
Beck, București, 2011;
6. Claudia-Ana Moarcăș Costea, Instrumente de coordonare a sistemelor de securitate
socială, Ed. C.H. Beck, București, 2011;
7. Claudia Ana Moarcăș, Dreptul securității sociale, Ed. C.H. Beck, București, 2013;
8. Cristina Casian, Ana-Maria Vlăsceanu, „Drept social european”, Ed. C.H. Beck,
București, 2012;
9. Luminița Dima, Dreptul securității sociale, Sinteze și grile, Ed. C.H. Beck, București,
2012.

2
Dreptul la protecție socială

B. Legislație

1. Carta socială europeană;


2. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
3. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea
ocupării forţei de muncă;
4. Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli
profesionale;
5. OUG nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă;
6. OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de
sănătate;
7. OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea
copiilor.

III. Examen
- 10 grile închise (cu o singură variantă de răspuns corectă), care valoreaza 1 punct
fiecare.