Sunteți pe pagina 1din 27

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Cu titlu de manuscris
C.Z.U.:347.73(478)(043.3)

ELENA ALBUL

PIAŢA DE CAPITAL DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN


PERSPECTIVA INTEGRĂRII EUROPENE

SPECIALITATEA: 12.00.02 - DREPT PUBLIC (DREPT FINANCIAR);


ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA INSTITUŢIILOR DE DREPT

AUTOREFERATUL

tezei de doctor în drept

Chişinău, 2010
Teza a fost elaborată în cadrul Catedrei de Drept public a Academiei „Ştefan cel Mare” a
Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova.

Conducător ştiinţific:
GUŞTIUC Andrei, dr. în drept, conf. univ.

Referenţi oficiali:
BÎRGĂU Mihai, dr. hab. în drept, conf. univ., Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale din
Moldova
ARMEANIC Alexandru, dr. în drept, conf. univ., Academia de Studii Economice.

Componenţa Consiliului ştiinţific specializat:


1. GUCEAC Ion, preşedinte, dr. hab. în drept, prof. univ.;
2. CÂRNAŢ Teodor, secretar ştiinţific, dr. hab. în drept, conf. univ.;
3. COSTACHI Gheorghe, dr. hab. în drept, prof. univ.;
4. MOCANU Victor, dr. în drept, conf. univ.;
5. RUSU Grigore, dr. în drept, conf. univ.

Susţinerea tezei va avea loc la " 06 " mai 2010, ora 14.00 în şedinţa Consiliului ştiinţific
specializat DH 30.12.00.02 - 06*, din cadrul Universităţii de Stat din Moldova (MD-2009,
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Iablocikin 2/1, bl. VII, sala de conferinţe 103).

Teza de doctor şi autoreferatul pot fi consultate la Biblioteca Universităţii de Stat din


Moldova şi la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova şi la pagina Web a C.N.A.A.
(http:www.cnaa.md).

Autoreferatul a fost expediat la " 31 " martie 2010

Secretar ştiinţific al
Consiliului ştiinţific specializat,
Cârnaţ Teodor, dr. hab. în drept, conf. univ _______________

Conducător ştiinţific
Guştiuc Andrei, dr. în drept, conf. univ. ________________

Autor
Albul Elena ________________

© Albul Elena, 2010


REPERELE CONCEPTUALE ALE CERCETĂRII
Actualitatea temei
Mai bine de un deceniu, în ţările din centrul şi sud-estul Europei au loc schimbări profunde,
printre priorităţile de bază fiind incluse trecerea la economia de piaţă şi aderarea la Uniunea
Europeană (în continuare UE). Marcîndu-şi începutul încă în anul 1991, Republica Moldova
păşeşte şi astăzi ferm spre acest ideal.
Ţinînd cont de faptul că piaţa de capital constituie nucleul economiei actuale, aceasta va
însemna că dezvoltarea de mai departe a economiei naţionale depinde, într-o mare măsură, de
extinderea acestei ramuri. Într-adevăr, între piaţa de capital şi economia statului există o directă
dependenţă. Doar politica de stat direcţionată spre dezvoltarea pieţei de capital poate crea
climatul favorabil pentru atragerea investiţiilor, asigurarea protejării intereselor investitorilor,
precum şi să contribuie esenţial la modificarea tendinţelor de dezvoltare a pieţei de capital
autohtone şi, ca rezultat, la creşterea economiei naţionale. În acest context, statul urmează să
elaboreze şi să promoveze o politică corespunzătoare de stimulare a agenţilor economici şi a
investitorilor în ceea ce priveşte apelarea la mecanismele pieţei de capital. Totodată, se impune
studierea aprofundată a modalităţilor de înviorare a pieţei de capital, mai cu seamă a căilor de
transpunere a acestora în practică, pentru obţinerea rezultatelor scontate.
Actualitatea problemelor referitoare la reglementarea pieţei de capital, pentru a fi elucidate în
chintesenţă, impune o dublă abordare. Un argument primordial în sprijinul actualităţii studiului îl
reprezintă aspiraţiile de integrare europeană. Republica Moldova parcurge etapa implementării
active a Planului de acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană, ca urmare a adoptării de
către Guvernul Republicii Moldova a Hotărîrii pentru aprobarea Planului de acţiuni Republica
Moldova - Uniunea Europeană nr. 356 din 22.04.05, care presupune un program de reforme
politice şi economice interne, pe care autorităţile s-au angajat să le îndeplinească în vederea
apropierii de standardele UE şi realizarea obiectivului strategic de integrare europeană.
Actualmente, orice soluţie de eficientizare a reglementărilor în materia pieţei de capital, venită
din partea doctrinei juridice, este, în opinia noastră, mai mult decît necesară pentru conjugarea
eforturilor părţilor antrenate în realizarea prevederilor planului de acţiuni menţionat. În acest context,
nivelul relaţiilor dintre Republica Moldova şi UE va depinde, în mare măsură, de ataşamentul
Republicii Moldova la valorile comune, inclusiv de capacitatea de implementare a priorităţilor
stabilite.
Tema investigată este actuală şi prin însăşi natura problemei abordate. Procesul de
reglementare a pieţei de capital pe parcursul a peste 15 ani de dezvoltare, întîmpină şi astăzi

3
dificultăţi în ceea ce priveşte recunoaşterea identităţii şi găsirea unei soluţii reale de stabilire a unui
cadru legislativ eficient şi favorabil să contribuie la activizarea pieţei valorilor mobiliare
autohtone, bazîndu-se pe standardele internaţionale.
Toate acestea au determinat actualitatea cercetării efectuate în cadrul prezentei lucrări şi au
pus în lumină importanţa problematicii temei în discuţie.
Descrierea situaţiei în domeniul de cercetare şi identificarea problemelor de cercetare
În ceea ce priveşte gradul de studiere a problematicii privind reglementarea şi dezvoltarea
pieţei de capital în Republica Moldova şi orientarea acesteia spre standardele europene,
constatăm lipsa unei abordări ştiinţifice fundamentale. Pe plan naţional, prezentul studiu ştiinţific
este primul pas în doctrina dreptului financiar privind reglementarea juridică a pieţei de capital
din perspectiva ajustării acesteia la legislaţia UE în domeniu. În contextul celor expuse, prezentul
studiu nefiind elucidat în Republica Moldova se vede util atît din perspectivă teoretică, cît şi
practică, mai mult decît atît, acesta constituie unul ,,cheie” în discuţiile savanţilor din UE, SUA şi
alte ţări.
Prin urmare, pentru ţara noastră este deosebit de actuală studierea următoarelor fenomene
juridice referitoare la problematica prezentată, fenomene care n-au cunoscut o interpretare
omogenă în legislaţia în vigoare şi literatura doctrinară, şi anume:
• definirea juridică şi doctrinară a noţiunilor „piaţa de capital”, „piaţa valorilor mobiliare”
şi „piaţa financiară”;
• elucidarea concepţiilor referitoare la piaţa de capital, în funcţie de perspectiva specifică a
spaţiului economico-financiar;
• studierea rolului şi locului autorităţii de reglementare a pieţei de capital ca autoritate
supremă de reglementare a pieţei de capital în UE şi în Republica Moldova şi a conexiunilor
acesteia cu participanţii pe piaţa de capital;
• analiza comparativă a directivelor europene şi a cadrului legislativ autohton din domeniul
valorilor mobiliare, cu punerea în evidenţă a lacunelor apărute, înaintarea propunerilor de legea
ferenda în scopul înlăturării lacunelor legislative şi elaborarea direcţiilor strategice de dezvoltare
a pieţei de capital, în vederea armonizării legislaţiei autohtone în domeniu la cea comunitară;
• reflectarea din punct de vedere juridic a ultimelor realităţi economice în vederea
persistenţei şi adîncirii crizei financiare şi impactului acesteia asupra economiei reale a
Republicii Moldova, în general, şi afectarea sectorului financiar-nebancar autohton, în special.
Cele expuse mai sus constituie încă o motivaţie pentru explorarea aspectelor juridice de
reglementare a pieţei de capital prin prisma aquis-ului comunitar.

4
Avînd în vedere că problematica în cauză este deosebit de actuală, dar tema abordată n-a
devenit obiectul de studiu al cercetătorilor jurişti autohtoni sau a unor lucrări monografice în
domeniu, acest fapt m-a determinat în cercetarea şi concretizarea scopului principal şi obiectivelor
tezei.
Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul acestui studiu este evidenţierea dificultăţilor ce ţin de
aspectul juridic în reglementarea pieţei de capital din Republica Moldova în raport cu standardele
comunitare, cercetarea complexă doctrinară a pieţei de capital şi a problemelor de ordin legislativ
ce ţin de dezvoltarea eficientă a acesteia.
Pentru atingerea acestui scop, ne-am propus abordarea următoarelor obiective:
• a evalua în plan conceptual noţiunea „valori mobiliare” şi a elucida conceptele pieţei de
capital;
• a determina etapele de edificare, consolidare şi ajustare a legislaţiei naţionale în domeniul
pieţei de capital la standardele comunitare;
• a determina rolul şi competenţa autorităţii publice de reglementare în armonizarea
legislaţiei pieţei de capital din Republica Moldova la standardele Uniunii Europene;
• a stabili problemele existente în domeniul pieţei de capital din Republica Moldova,
impedimentele în dezvoltarea acesteia şi căile de depăşire a handicapului de ordin juridic şi
sistematic;
• a dezvălui fenomenul globalizării financiare şi impactul acestuia asupra pieţei de capital
autohtone şi a supune unui studiu multilateral modalităţile de realizare a direcţiilor strategice
prioritare de dezvoltare a pieţei de capital din Republica Moldova în concordanţă cu standardele
europene în domeniu;
• a înainta propuneri de legea ferenda privind reglementare şi supraveghere a pieţei de
capital, în vederea îmbogăţirii doctrinei şi practicii juridice a domeniului vizat;
• a argumenta avantajele Republicii Moldova în cazul întreprinderii măsurilor progresiste
de dezvoltare a pieţei de capital, şi anume: iniţierea procedurii de aderare la Organizaţia
Internaţională a Comisiilor pentru Reglementarea pieţei valorilor mobiliare (IOSCO) şi crearea
unei pieţe extrabursiere eficiente şi capabile de încadrare în normele europene;
• a cerceta dilema financiară europeană referitoare la organizarea şi funcţionarea în spaţiul
comunitar a unei singure autorităţi de reglementare a pieţelor valorilor mobiliare, evidenţiind
argumente pro şi contra;
• a evidenţia punctele forte şi lacunele principalelor acte normative în domeniul pieţei de
capital şi a formula unele concluzii şi recomandări pentru perfecţionarea şi armonizarea legislaţiei
în vigoare la acquis-ul comunitar;

5
• a elabora un plan de acţiuni vizînd înviorarea pieţei de capital din Republica Moldova
pentru anii 2009-2012 în perspectiva integrării europene.
Metodologia cercetării ştiinţifice.
Cercetarea ştiinţifică a fost efectuată în baza doctrinei juridico-economice şi practicii
aplicării actelor normative naţionale şi internaţionale din domeniu şi s-a fundamentat pe
principiul coraportului şi interacţiunii dintre diferite metode, procedee şi tehnici de investigare.
Pentru a face un studiu mai profund şi detaliat al problemei în cauză, am folosit drept bază
metodologică o serie de metode specifice de cercetare:
- metoda istorico-juridică, utilizată pentru cercetarea originii şi evoluţiei pieţei de capital
autohtone şi a reglementărilor juridice naţionale, ajustate la standardele comunitare, ce au
contribuit la reformarea cadrului legislativ în domeniul valorilor mobiliare;
- metoda analizei logice şi comparative, folosită pentru efectuarea sintezei opiniilor diferitor
savanţi jurişti şi economişti din domeniul, privind conceptul pieţei de capital şi natura juridică
valorilor mobiliare;
- metoda analizei dinamice (în retrospectivă şi perspectivă), utilizată pentru observarea şi
elucidarea evoluţiei cadrului legislativ a pieţei de capital din Republica Moldova, pentru a
determina tendinţele dezvoltării ulterioare a acestei pieţe în perspectiva integrării europene;
- metoda sistemică a fost aplicată pentru cercetarea interdependenţei pieţei de capital, stabilirea
coraportului dintre noţiuni piaţa de capital şi piaţa financiară şi evidenţierea particularităţilor ale
acestora;
- metoda evoluţionistă, utilizată în scopul înaintării propunerilor privind crearea condiţiilor de
promovare a pieţei de capital, transformarea acesteia într-un mecanism real şi eficient de finanţare
a economiei naţionale, precum şi aspectele privind afilierea infrastructurii pieţei de capital din
Republica Moldova la cerinţele standardelor internaţionale;
- metoda de sinteză s-a utilizat pentru a generaliza aspectele supuse analizei şi pentru a stabili
clar şi concis recomandările autorului şi propunerile de lege ferenda.
De asemenea, s-au utilizat metodele juridice speciale a analizei complexe şi interpretative a
actelor normative, metodele formal-juridice şi ale logicii formale.
Utilizarea metodelor indicate în cercetarea problemei vine să asigure o studiere complexă a
acesteia, determinarea esenţei şi trasarea perspectivelor evoluţiei fenomenului analizat.
Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute rezidă în faptul că este una dintre
primele cercetări a problemelor teoretice şi practice privind reglementarea pieţei de capital şi
perspectiva dezvoltării acesteia în vederea integrării europene. Totodată, sînt evidenţiate şi supuse
unui studiu fundamental aspectele evolutive privind constituirea, consolidarea şi racordarea

6
cadrului legislativ din domeniu pieţei de capital, problemele ce ţin de reglementarea juridică a
activităţii jucătorilor pe piaţa de capital (emitent, investitor, participant profesionist) şi relaţiile
dintre acestea. De asemenea, sînt formulate anumite concluzii de ordin teoretic şi practic şi
înaintat un plan-model necesar înviorării şi dezvoltării pieţei de capital din Republica Moldova,
care rezultă logic din investigaţiile realizate, contribuind la completarea doctrinei în problemele
vizate, la perfecţionarea legislaţiei în vigoare, făcînd-o mai compatibilă şi logic închegată cu
reglementările naţionale şi internaţionale existente.
Elementele de noutate sînt concretizate în următoarele aspecte fundamentale:
• au fost definite noţiunile de „piaţa de capital”, „piaţa valorilor mobiliare” şi „piaţa
financiară” şi prezentate trăsăturile ce le diversifică pe acestea, ca urmare a acestei analize fiind
elucidate concepţiile anglo-saxonă şi continental-europeană referitoare la piaţa de capital;
• s-a promovat ideea identificării etapelor de organizare a cadrului legislativ a pieţei de
capital din Republica Moldova, pentru o mai bună înţelegere a evoluării reglementărilor în
domeniu prin ajustarea lor la directivele internaţionale;
• s-a propus un concept nou asupra creării unei singure autorităţi de reglementare a pieţei
financiare - Euro-SEC, care ar avea menirea să supravegheze şi să controleze piaţa valorilor
mobiliare din spaţiul comunitar;
• au fost studiate problemele generale care frînează dezvoltarea pieţei de capital naţionale,
înaintate recomandări de lege ferenda şi de evidenţiere a lacunelor legislaţiei în vigoare, în scopul
îmbunătăţirii situaţiei de pe piaţa de capital a Republicii Moldova, contribuind astfel la
perfecţionarea şi ajustarea legislaţiei autohtone la cerinţele UE;
• a fost elaborat un plan de acţiuni vizînd dezvoltarea pieţei de capital din Republica
Moldova pentru anii 2009-2012 în perspectiva integrării europene. Acest plan prevede un proces
complex de implementare a direcţiilor strategice de dezvoltare a pieţei de capital din republică,
în vederea armonizării legislaţiei autohtone în domeniu la cea comunitară.
Semnificaţia teoretică a lucrării constă în contribuirea la elaborarea unei teme importante a
ştiinţei dreptului financiar, insuficient studiate pînă în prezent în Republica Moldova. Prezenta
lucrare constituie o încercare de cercetare aprofundată şi de oferire a unor soluţii privind aspectele
ce ţin de dezvoltarea şi funcţionarea în Republica Moldova a unei pieţe de capital bine
reglementate şi capabile de integrare funcţională în spaţiul comunitar. Principiile teoretice şi
concluziile acestei teze vor asigura acumularea ulterioară a cunoştinţelor doctrinare cu privire la
fenomenul pieţei de capital, perfecţionarea şi dezvoltarea conceptelor pieţei de capital, definirea
noţiunilor de „piaţă de capital”, „piaţa valorilor mobiliare” şi „piaţă financiară.”

7
Baza teoretică a tezei o constituie lucrări ale cercetătorilor jurişti autohtoni, precum şi ale
celor din străinătate. Dorim să menţionăm cîteva nume ale autorilor din domeniul valorilor
mobiliare ale căror opinii au fost luate în consideraţie cu precădere la elaborarea prezentei teze:
S. Mămăligă, A. Guştiuc, A. Armeanic, A. Băieşu, O. Calin, Gh. Alecu, E. Bălan, E. Cârcei,
Stanciu D. Căprenaru, P. Florescu, T. Mrejeru, G. Bălaşa, V. Roş, M. Ivanov, T. Popescu, I.
Iova ş.a. De asemenea, considerăm că este necesar să subliniem şi contribuţia savanţilor
economişti din spaţiul european, care s-au preocupat de studiul problemei vizate, şi anume: A.
Torre şi S.L. Schmukler, C. Helmenstein, L.B. Thomas, P.S. Rose, M. Watson, P.J. Lehman, M.
Durand, G. Anghelache, N. Dardac, G.H. Ionescu, L. Spătaru, B. Ghilic-Micu, Ch. Ciobanu, V.
Stoica, Ş. Bratu ş.a.
Această enumerare ne convinge de faptul că problematica tezei a suscitat interesul unui mare
număr de cercetători jurişti şi economişti. Însă, în marea lor parte, investigaţiile teoreticienilor în
domeniul valorilor mobiliare, în special ceea ce ţine de tematica propusă, poartă un caracter
preponderent tangenţial. Unii dintre aceştia au studiat subiectele vizate în teză ca fenomene
separate, alţii s-au limitat la menţionarea tangenţială a problematicii vizate. Cu toate acestea,
cercetări referitoare la ansamblul subiectelor tratate în prezenta lucrare nu au fost întreprinse
integral, ceea ce determină în mare parte actualitatea investigaţiei noastre, iar tematica cercetată
rămîne în continuare actuală şi prezintă un mare interes.
Valoarea aplicativă a lucrării rezidă în faptul că rezultatele investigaţiilor vor fi binevenite în
procesul de dezvoltare continuă a ştiinţei dreptului financiar şi, în special, vor contribui la
implementarea direcţiilor strategice de dezvoltare a pieţei de capital autohtone propuse în teză,
care au drept scop înviorarea şi dezvoltarea pieţei de capital din Republica Moldova şi
conducerea acesteia la preceptele comunitare.
Rezultatele ştiinţifice principale înaintate spre susţinere:
1. S-a propus o amplă analiză a trăsăturilor concepţiilor clasice ale pieţei de capital şi o
abordare profundă a definiţiilor doctrinare şi legislative a principalelor noţiuni în domeniu,
utilizate în prezenta lucrare, şi anume: „piaţa de capital”, „piaţa valorilor mobiliare”, „piaţa
financiară”, „valorile mobiliare”, „emitent”, „investitor” etc.;
2. S-a promovat ideea identificării etapelor de organizare a cadrului legislativ a pieţei de
capital din Republica Moldova, pentru o mai bună înţelegere a evoluării reglementărilor juridice
în domeniu prin ajustarea lor la directivele internaţionale;
3. S-au stabilit problemele principale întîmpinate de piaţa de capital din Republica Moldova,
impedimentele ce-i blochează dezvoltarea şi funcţionarea ei eficientă, înaintate recomandări de
lege ferenda şi evidenţiate lacunele legislaţiei în vigoare, în scopul îmbunătăţirii situaţiei de pe

8
piaţa de capital a Republicii Moldova, contribuind astfel la perfecţionarea şi ajustarea legislaţiei
autohtone la cerinţele Uniunii Europene;
4. A fost supusă unui studiu complex dilema financiară referitoare la organizarea în Europa a
unei singure autorităţi financiare de reglementare a pieţelor valorilor mobiliare şi expusă părerea
asupra avantajelor şi dezavantajelor acestei organizări nu numai pentru UE, dar şi pentru Republica
Moldova;
5. În baza studiului efectuat, am propus organelor statale un plan de acţiuni pentru perioada
2009-2012, în scopul reglementării eficiente a pieţei de capital autohtone şi dezvoltării acesteia în
perspectiva integrării europene.
Implementarea rezultatelor ştiinţifice
Concluziile şi propunerile care se conţin în cuprinsul tezei pot oferi soluţii pentru modernizarea
cadrului juridic autohton şi pot fi folosite ca material iniţial pentru o eventuală abordare mai
aprofundată a problemei privind dezvoltarea pieţei de capital din Republica Moldova conform
cerinţelor europene şi pentru aducerea unui suport semnificativ în procesul didactic la disciplina
Dreptul financiar. Nu mai puţin important este faptul că ideile şi opiniile prezentate în teză pot servi
drept imbold pentru efectuarea unor noi investigaţii şi studii în domeniul valorilor mobiliare.
Aprobarea rezultatelor ştiinţifice. Teza a fost recomandată spre susţinere în cadrul Catedrei
Drept public a Academiei „Ştefan cel Mare” a M.A.I. al Republicii Moldova şi şi-a găsit
confirmare în discuţiile şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil al Universităţii de Stat din
Moldova, fiind analizată, aprobată şi recomandată spre susţinere în cadrul Consiliului Ştiinţific
Specializat al Universităţii de Stat din Moldova la specialitatea 12.00.02. - Drept public (cu
specificarea: drept financiar).
Publicaţiile la tema tezei. Cercetările realizate de autor, unele concluzii şi recomandări ale
investigaţiilor şi-au găsit reflectare în 12 publicaţii ştiinţifice (8 - în reviste ştiinţifice de
specialitate şi 4 comunicări la foruri ştiinţifice internaţionale).
Volumul şi structura tezei. Volumul prezentei lucrări: 159 pagini text de bază. Teza de
doctorat este compusă din: introducere – care constituie o caracteristică generală a problemei
cercetate şi o iniţiere în studiu; patru capitole – în care sînt examinate problemele fundamentale
ce ţin de reglementarea juridică şi dezvoltarea pieţei de capital în perspectiva integrării europene;
concluzii şi recomandări – ce inserează concluziile făcute în teză şi propunerile cu caracter
ştiinţifico-aplicativ; bibliografia – ce reprezintă suportul normativ şi doctrinar al tezei;
adnotarea; lista abrevierilor şi anexele - ca suport explicativ-ilustrativ al celor supuse cercetării
ştiinţifice.

9
Cuvinte-cheie: piaţa de capital, valori mobiliare, acţiuni, obligaţiuni, emitent, investitor,
societate pe acţiuni, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, integrarea europeană, planul de
acţiuni.

CONŢINUTUL TEZEI

În Introducere se face o caracterizare generală a tezei de doctor, este evidenţiată actualitatea


şi importanţa problemei abordate. Totodată, sînt determinate scopul şi obiectivele tezei, noutatea
ştiinţifică a rezultatelor obţinute, importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării, precum şi sînt
descrise modalităţile de aprobare a rezultatelor lucrării.

Capitolul 1. Consideraţii teoretice şi normative privind piaţa de capital şi valorile


mobiliare analizează starea actuală şi perspectivele de formare în Republica Moldova a
domeniului de cunoaştere privind piaţa de capital şi instrumentele acesteia cercetînd izvoarele
ştiinţifice la tema tezei: articole, monografii, manuale etc., publicate în ţară şi peste hotare. Ne-
am expus pe marginea noutăţii şi originalităţii ştiinţifice a problematicii privind reglementarea şi
dezvoltarea în Republica Moldova a segmentului financiar nonbacar, cum este piaţa de capital,
din motivele studierii tangenţiale şi insuficiente a fenomenului în cauză de către savanţii jurişti
autohtoni.
Afirmînd că piaţa de capital este un fenomen juridico-economic şi se află la intersecţia a
două domenii de activitate, am argumentat necesitatea studierii profunde a acestui fenomen
bilateral atît pentru doctrina juridică, cît şi cea economică. Ca urmare a unui studiu profund al
publicaţiilor ştiinţifice la tema tezei, s-a efectuat analiza comparativă a cercetărilor doctrinare
juridice şi economice.
Studiind literatura de specialitate, am efectuat analiza comparativă a situaţiei existente în
domeniu, cu descrierea avantajelor şi neajunsurilor, am formulat problema de cercetare şi
direcţiile de soluţionare ale acesteia. Examinînd fenomenul pieţei de capital într-o manieră
multiaspectuală şi corelativă, am propus abordarea noţiunilor de „piaţa de capital”, „piaţa
valorilor mobiliare” şi „piaţa financiară”, definindu-le din punct de vedere doctrinar şi
argumentînd în aşa fel necesitatea elucidării concepţiilor clasice ale pieţei de capital.
De asemenea, capitol dat redă trăsăturile caracteristice ale pieţei de capital, fiind analizate
elementele structurale ale acesteia (piaţa de capital primară [3] şi piaţa de capital secundară [4]),
numite segmentele definitorii ale pieţei de capital, avînd drept scop asigurarea unui mediu
favorabil pentru alocarea resurselor băneşti şi circuitul valorilor mobiliare.

10
Totodată, ne-am axat pe abordarea teoretico-ştiinţifică a noţiunii de „valori mobiliare” şi
studiul naturii juridice a valorilor mobiliare ca principale instrumente financiare ale pieţei de
capital [1], cu înaintarea propunerii de lege ferenda, astfel contribuind la formularea definiţiei
valorilor mobiliare.
Studiul realizat a permis constatarea unui adevăr trist, şi anume: studierea valorilor mobiliare
nu este facilitată de activitatea Comisiei Naţională a Pieţei Financiare care, pînă în prezent,
exercitînd dreptul de interpretare şi înlăturare a dubiului iscat în prevederile legii, nu a oferit
lămuriri coerente privind aspectele de ordin juridic conţinute în actele normative adoptate. În acest
sens, este remarcabil că, pînă la urmă, nu s-a făcut lumina în stipularea expresă a definirii
tipurilor exhausive de valori mobiliare, care fac parte din produsele pieţei de capital.
Totodată, pentru ca valorile mobiliare să beneficieze de un regim juridic unitar şi coerent, care să
răspundă sub toate aspectele cerinţelor de informare adecvată şi de aplicare subtilă în practică,
necesită schimbarea concepţiei de reglementare, urmînd a fi delimitate într-o viziune modernă
riguros, ştiinţific categoriile titlurilor de credit, titlurilor de creanţă şi titlurilor derivate [5],
negociabile pe piaţa valorilor mobiliare.
Capitolul 2. Analiza evolutiv-normativă a pieţei de capital din Republica Moldova şi
rolul autorităţii publice în reglementarea şi funcţionarea acestei pieţe conţine un studiu
fundamental şi complex privind procesul de organizare şi funcţionare a pieţei de capital din
Republica Moldova şi s-a propus divizarea acestuia în trei etape de edificare, consolidare şi
ajustare a legislaţiei naţionale în domeniul pieţei de capital la standardele comunitare, în scopul
de a prezenta evoluţia reformării cadrului legislativ autohton în domeniul valorilor mobiliare [9],
analizînd astfel circa 70 de acte normative în domeniu şi stabilind aportul acestora în formarea şi
dezvoltarea pieţei de capital din Republica Moldova. În această ordine de idei, putem afirma că
s-a făcut o analiză amplă şi fundamentală a cadrului legislativ naţional în domeniu pentru
perioada 1992 – 2009.
Studiul efectuat ne-a permis să concluzionăm că reforma cadrului legal s-a efectuat prin
prisma experienţei internaţionale acumulate şi sprijinul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare,
care s-a angajat să implementeze prevederile directivelor şi recomandărilor comunitare
referitoare la piaţa de capital, să revadă legislaţia internă în domeniu şi să armonizeze sistemul
legislativ autohton la cerinţele Uniunii Europene [10]. Această reformare a cadrului legislativ în
domeniu constituie un moment hotărîtor ce ţine de viitorul pieţei de capital din Republica
Moldova din perspectiva aderării la Uniunea Europeană, constituind un pas important spre
integrare în comunitatea europeană.

11
În cercetările efectuate o atenţie sporită s-a acordat aspectelor privind rolul şi importanţa
funcţionării Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare din Republica Moldova ca principal
megaregulator al pieţei de capital în vederea reglementării, supravegherii şi controlului pieţei
valorilor mobiliare şi al activităţii participanţilor la aceasta. Totodată, s-a expus opinia în
vederea lărgirii atribuţiilor ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare din Republica Moldova ca
unică autoritate de supraveghere a pieţei financiare şi completării listei obiectivelor majore ale
Comisiei Naţionale, care ţin de amplificarea activităţilor în domeniul colaborării internaţionale
ca principal megaregulator al pieţei de capital autohtone. De asemenea, s-a efectuat o cercetare
statistică, cu reflectarea datelor în anexele tezei de doctorat, privind efectuarea de către Comisia
Naţională a controalelor asupra activităţii participanţilor profesionişti pe piaţa financiară
nebancară şi s-a analizat importanţa Comisiei Naţionale de participare la procesele judiciare
pentru anul 2007.
Capitolul 3. Reglementarea juridică a produselor pieţei de capital a Republicii Moldova
şi orientarea activităţii participanţilor acesteia spre preceptele comunitare este dedicat
procedurii circulaţiei produselor pieţei de capital din Republica Moldova [2], şi anume a
acţiunilor şi obligaţiunilor, ca instrumente de atragere a surselor financiare, precum şi aspectelor
ce ţin de reglementarea juridică a activităţii principalilor jucători de pe piaţa de capital autohtonă.
Analiza literaturii ştiinţifice şi a cadrului legislativ naţional ne-a permis să abordăm în prezentul
capitol definiţiile noţiunilor de „acţiune” şi „obligaţiune”, să propunem o clasificare amplă a
acestora, să formulăm caracteristicile specifice şi să stabilim diferenţele între acţiuni şi
obligaţiuni.
Avînd în vedere că obligaţiunile încă nu şi-au găsit locul potrivit pe piaţa secundară (în
comparaţie cu acţiunile), în special s-a abordat problema utilizării mai largi a aşa numitor tipuri
de obligaţiuni cum sînt: hîrtiile de valoare de stat, obligaţiunile municipale şi euroobligaţiunile. În
special, am înaintat o propunere de legea ferenda, formulînd definiţia obligaţiunilor municipale.
S-a analizat statutul juridic şi rolul emitentului şi investitorului, ca principali jucători de pe
piaţa de capital; s-a evidenţiat problema legată de nivelul scăzut al încrederii populaţiei în piaţa de
capital şi lipsa unui mecanism eficient de asigurare a protecţiei drepturilor emitenţilor şi
investitorilor. Totodată, a fost constatată lipsa unui mecanism eficace de control asupra activităţii şi
răspunderii persoanelor care activează în cadrul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare. Din
această perspectivă, a fost argumentată necesitatea prevederii exprese în lege a răspunderii
Comisiei Naţionale şi a persoanelor fizice, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea
necorespunzătoare a atribuţiilor conferite prin lege. Tot prin lege s-a propus concretizarea
obligaţiilor Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare de dictare a regulilor de practică profesională pe

12
piaţa bursieră şi autorizarea, supravegherea şi controlul operatorilor şi operaţiunilor de pe această
piaţă, răspunzînd pentru neîndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor specifice ce le revin.
Abordînd problema reglementării participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare din
Republica Moldova, opinăm pentru remarcarea absolut necesară a rolului şi importanţei divizării
activităţilor profesioniste pe piaţa valorilor mobiliare în: activităţi de bază şi conexe. În afară de
aceasta, în vederea organizării eficiente a activităţilor profesioniste pe piaţa de capital, sîntem de
părere că este firesc, faptul că legiuitorul a propus un şir de activităţi noi, precum: Depozitarul
Central, organizarea negocierilor cu valori mobiliare, activitatea de consulting investiţional,
activitatea de estimare a valorilor mobiliare şi a activelor referitoare la ele.
De asemenea, a fost stabilit gradul de reglementare a activităţii fondurilor de investiţii, care
constituie una dintre activităţile profesioniste de bază pe piaţa valorilor mobiliare.
Efectuarea studiului vizavi de reglementarea activităţii Bursei de Valori a Moldovei ne-a
permis să constatăm că Bursa de Valori reprezintă elementul-cheie în toată infrastructura pieţei,
care, în mare măsură, urmează să determine funcţionalitatea acesteia. În ceea ce priveşte
transformarea Bursei de Valori a Moldovei, conform ultimelor modificări, într-o organizaţie
comercială de tip deschis, aceasta reprezintă o motivaţie argumentată şi cerută de viaţă, deoarece,
în opinia noastră, pare ciudat că legiuitorul a putut numi Bursa de Valori ca o „societate nonprofit”,
ceea ce contravine însăşi noţiunii de societate, care indiferent de activitatea desfăşurată, poate fi
doar comercială. În concluzia celor expuse, am concluzionat că, pentru a funcţiona eficient şi în
condiţiile unei pieţe moderne de capital, Bursa de Valori a Moldovei ar trebui să-şi conformeze
activitatea unor principii şi condiţii acceptate pe plan internaţional, cum ar fi: respectarea
standardelor şi utilizarea experienţei internaţionale, inclusiv colaborarea cu organele mondiale de
specialitate etc.
Capitolul 4. Dezvoltarea pieţei de capital a Republicii Moldova – perspectivă normativă
comunitară elucidează fenomenul globalizării financiare, examinează importanţa fundamentală
a acesteia şi impactul asupra integrării pieţei de capital autohtone în marea familie comunitară,
determină rolul reglementărilor internaţionale în domeniul pieţei de capital şi utilitatea lor privind
perfecţionarea operei legislative a Republicii Moldova [11]. S-a constatat că integrarea europeană
rămîne a fi, în esenţă, un obiectiv strategic, vectorul european prioritar în politica externă a
Republicii Moldova şi în special ceea ce ţine de perspectiva dezvoltării ulterioare a pieţei de
capital autohtone [12]. Aşadar, scopul final pentru Republica Moldova a devenit aderarea la
Uniunea Europeana - o practică absolut pozitivă, avînd în vedere că legiuitorul face referire
expresă la legislaţia Uniunii Europene, transpunînd în materia vizată o serie de directive
comunitare.

13
A fost analizată una dintre direcţiile strategice ale pieţei de capital [6] referitoare la
reglementarea şi perfecţionarea operei legislative a Republicii Moldova din perspectiva ajustării
acesteia la directivele comunitare. În această ordine de idei, considerăm că Republica Moldova
ca viitor membru al UE trebuie să se angajeze în implementarea prevederilor directivelor
comunitare în domeniu ca, de exemplu Directiva Consiliului Europei nr. 85/611 privind legile
reglementare şi prevederile administrative cu privire la organismele de plasament colectiv.
În teză s-au argumentat punctele pozitive ale aderării Republicii Moldova la Organizaţia
Internaţională a Comisiilor pentru Reglementarea pieţei valorilor mobiliare (IOSCO).
Considerăm că această practica va stimula mult piaţa de capital autohtonă, aflată la nivel
incipient, prin aplicarea standardelor internaţionale în domeniul pieţelor valorilor mobiliare şi
corespunderea cadrului legal autohton principiilor IOSCO.
De asemenea, a fost promovată ideea creării unui organism comunitar unic de reglementare a
pieţei de capital (Euro-SEC), care ar avea drept scop asigurarea protecţiei investitorilor şi
supravegherea pieţelor ţărilor din comunitatea europeană, care ar avea avantaje şi dezavantaje atît
pentru UE, cît şi pentru Republica Moldova.
Conţinutul capitolului a fost rezervat şi altor probleme care frînează modernizarea pieţei de
capital autohtone, stabilind necesitatea creării în Republica Moldova a unei pieţe extrabursiere
eficiente şi capabile de încadrare în normele europene privind sistemele de tranzacţionare pe pieţele
de capital reglementate. În opinia noastră, situaţia pe piaţa de capital a Republicii Moldova poate fi
schimbată pozitiv doar în cazul în care va apărea şi se va dezvolta un asemenea sistem de
tranzacţionare informatic cum este Bursa electronică RASDAQ în România. Deschiderea Bursei
Electronice în Republica Moldova şi, totodată, dezvoltarea pieţei extrabursiere va asigura
colectarea informaţiei cu privire la oportunităţile de vînzare - cumpărare de valori mobiliare pe
teritoriul ţării, mijlocirea negocierii electronice, ţinerea evidenţei contractelor încheiate,
raportarea situaţiei tranzacţiilor fiecărei societăţi pe acţiuni, difuzarea informaţiei cu privire la
preţurile şi volumul valorilor mobiliare tranzacţionate zilnic pe piaţă şi, în fine, apropierea pieţei
de capital autohtone de cea a comunităţii europene.
În baza studiului efectuat, am propus un plan de acţiuni pentru perioada 2009-2012, în scopul
reglementării eficiente a pieţei de capital autohtone şi dezvoltării acesteia în perspectiva integrării
europene [7]. Ca urmare a cercetărilor făcute, am elaborat şi propus o serie de direcţii strategice
pentru dezvoltarea pieţei de capital din Republica Moldova, în vederea armonizării legislaţiei
autohtone în domeniu la cea comunitară.
De menţionat că, în vederea realizării direcţiilor strategice privind înviorarea pieţei de capital şi
integrarea acesteia în piaţa de capital europeană, Republica Moldova are nevoie de susţinere şi

14
încurajare din partea comunităţii europene în eforturile de integrare europeană, mai cu seamă în
condiţiile afectării crizei financiare mondiale [8]. În această ordine de idei, considerăm că unul
dintre obiectivele majore ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare ţine de amplificarea
activităţilor în domeniul colaborării internaţionale cu organismele internaţionale specializate şi
partenerii din alte state şi continuarea procesului de ajustare a legislaţiei Republicii Moldova
privind piaţa de capital la aquis-ul comunitar.

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI

Analiza rezultatelor obţinute


Viabilitatea pieţei de capital în Republica Moldova, ca parte componentă a reformei societăţii
în general, poate fi concepută doar fiind racordată la unele reguli de joc unanim recunoscute pe
pieţele de capital ala statelor Uniunii Europene şi, în special, de civilizaţia modernă. În acest
scop, intervenţia Republicii Moldova în politicile pieţei de capital şi reglementarea acesteia prin
implementarea standardelor europene, pentru statul nostru în prezent este o problemă una extrem de
actuală, ce necesită a fi abordată ca o prioritate de către factorii de putere prin decizii legislative
adecvate.
Fiind antrenată în procesul de integrare europeană, Republica Moldova, a însărcinat Comisia
Naţională a Pieţei Financiare ca organ competent în supravegherea şi controlul pieţei financiare,
să efectueze un şir de acţiuni serioase privind atingerea scopului principal şi modernizarea
legislaţiei ce reglementează piaţa de capital conform celei proeuropene. În acest sens, sînt
evidenţiate şi supuse unui studiu fundamental aspectele evolutive privind organizarea şi analiza
cadrului legislativ al pieţei de capital din Republica Moldova. Pe parcursul studiului au fost
explorate direcţiile strategice de înviorare a pieţei de capital din Republica Moldova şi stabilite
priorităţile planului de acţiuni în vederea dezvoltării acesteia pentru anii 2009-2012 şi
armonizării legislaţiei autohtone în domeniu la cea comunitară.
Raţiunile ce guvernează necesitatea creării unui nou cadru legislativ sînt:
• Constatarea că piaţa de capital în Republica Moldova reprezintă un segment insuficient
abordat conceptual şi reglementat juridic;
• Existenţa unor neconcordanţe între reglementările existente de pe piaţa de capital şi, ca
rezultat, înlăturarea lacunelor şi perfecţionarea legislaţiei naţionale în domeniu conform
Programului naţional de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

15
În continuare vom identifica principalele concluzii privind analiza aspectelor de reglementare
juridică şi dezvoltare a pieţei de capital din Republica Moldova în perspectiva integrării
europene.
1. Cercetînd opiniile mai multor autori jurişti şi economişti în ceea ce priveşte definiţia pieţei
de capital, a pieţei valorilor mobiliare şi pieţei financiare, am concluzionat că noţiunile „piaţa de
capital” şi „piaţa valorilor mobiliare” sînt sinonime, deoarece au un sens comun, iar obiectul lor
este acelaşi - valorile mobiliare, termenul de circulaţie al cărora depăşeşte un an. În ceea ce
priveşte coraportul noţiunii „piaţa de capital” şi „piaţă financiară”, pe de o parte ele se
intersectează şi sînt identice, iar pe de altă parte sînt lucruri diferite, deoarece „piaţa financiară”
trebuie privită ca noţiune mai largă şi mai complexă decît „piaţa de capital”, ceea ce, în special,
deosebeşte concepţia clasică continental-europeană de cea anglo-saxonă. Abordînd trăsăturile
concepţiilor clasice continental-europeane şi anglo-saxone ale pieţei de capital s-a constatat că, o
dată ce normele dreptului naţional se formează în baza principiilor dreptului continental, piaţa de
capital autohtonă se fondează conform principilor concepţiei anglo-saxone, atrăgînd atenţia
legiuitorului asupra acestui paradox. Considerăm că această problemă constituie una dintre cele
mai principale neconcordanţe privind esenţa pieţei de capital din Republica Moldova, care
frînează dezvoltarea acesteia, dar rămîne a fi abordată şi rezolvată în perspectivă.
2. Studiul efectuat ne-a permis să demonstrăm că piaţa de capital autohtonă a apărut ca urmare
a unui proces complex şi anevoios, desfăşurat în perioada 1992 -2010. Pentru prima dată s-a propus
etapizarea actelor normative ale cadrului legislativ autohton potrivit criteriilor: a) anul adoptării
actului normativ; b) aspectele legislative şi economice care au influenţat direct sau indirect
dezvoltarea şi funcţionarea ulterioară a pieţei de capital din Republica Moldova. Prin urmare, la
cercetarea temei au fost elucidate şi analizate cele trei etape de constituire, consolidare şi racordare
a pieţei de capital autohtone la directivele comunitare.
Totodată, fiind înaintate unele propuneri de transpunere a directivelor Uniunii Europene, s-a
demonstrat că Republica Moldova, prin efectuarea reformei cadrului legal autohton, este
capabilă în implementarea prevederilor directivelor şi recomandărilor comunitare (au fost
aprobate de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare a Ghidului acţionarului, Codului de
Guvernare Corporativă), deşi rămîne a fi necesară şi elaborarea proiectului Legii cu privire la
organismele de plasament colectiv, prin consolidarea întregii legislaţii autohtone în materia
vizată la cea europeană.
3. S-a analizat rolul şi competenţa Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare din Republica
Moldova ca unicul organism cu atribuţii decisive în organizarea şi reglementarea pieţei de capital
autohtone şi s-a concluzionat că în condiţiile unei relaţii între piaţa monetară şi cea a valorilor

16
mobiliare şi evitării situaţiilor concurenţiale dintre segmentele pieţei de capital, este necesară
cooperarea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare cu Ministerul Finanţelor şi Banca Naţională a
Moldovei, în aşa fel fiind asigurată stabilitatea pieţei valorilor mobiliare. O altă concluzie, a cărei
reconsiderare ar avea efecte benefice asupra pieţei de capital, ţine de amplificarea activităţii ale
Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare din Republica Moldova în domeniul colaborării cu
organismele internaţionale specializate şi partenerii din alte state şi continuarea procesului de
ajustare a legislaţiei Republicii Moldova privind piaţa de capital la aquis-ul comunitar.
4. S-au evidenţiat problemele principale ale pieţei de capital din Republica Moldova,
impedimentele ce-i blochează dezvoltarea şi funcţionarea ei eficientă, şi anume:
a) Imperfecţiunea cadrului normativ şi a modelului infrastructural al pieţei de capital
autohtone.
b) Disonanţa între ritmurile dezvoltării pieţei de capital, dinamica creşterii economice şi
formării resurselor investiţionale interne pe motiv că piaţa de capital, în prezent, nu îşi realizează
funcţiile principale de acumulare a economiilor şi de transformare a acestora în investiţii.
c) Valorile mobiliare care circulă actualmente pe piaţa de capital sînt constituite majoritatea
din acţiuni corporative, iar alte tipuri de valori, în primul rînd, hîrtiile de valoare ale statului,
obligaţiunile (corporative, municipale, euroobligaţiunile) încă nu şi-au găsit locul potrivit pe piaţa
secundară. De aceea, piaţa valorilor mobiliare suportă un deficit acut de alte instrumente financiare
şi lichidităţi, pentru a satisface necesităţile financiare ale întreprinderilor.
d) O problemă nu mai puţin importantă rămîne a fi nivelul scăzut al încrederii populaţiei în
piaţa de capital, lipsa unui mecanism eficient de asigurare a protecţiei drepturilor acţionarilor şi
investitorilor.
e) Transparenţa şi accesul echitabil al participanţilor pe piaţă şi al publicului larg la informaţia
despre activităţile desfăşurate pe piaţa valorilor mobiliare continuă să rămînă aspecte vulnerabile
ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare şi ale participanţilor profesionişti. Lipsa transparenţei
informaţionale complete privind valorile mobiliare şi emitenţii acestora, precum şi situaţia
economico-financiară a societăţilor comerciale nu favorizează dezvoltarea accelerată şi eficientă a
pieţei de capital.
5. A fost efectuată o prezentare amănunţită şi consistentă a aspectelor de globalizare şi
integrare europeană a Republicii Moldova în marea familie comunitară, a reglementărilor
evoluate în domeniul pieţei de capital, utile în perfecţionarea operei legislative a Republicii
Moldova. S-a constatat că integrarea europeană rămîne a fi, în esenţă, un obiectiv strategic,
vectorul european prioritar în politica externă a Republicii Moldova. Aşadar, scopul final pentru
Republica Moldova a devenit aderarea la Uniunea Europeana - o practică absolut pozitivă, avînd

17
în vedere că legiuitorul din Republica Moldova face referire expresă la legislaţia Uniunii
Europene, transpunînd în materia vizată o serie de directive comunitare.
6. A fost supusă unui studiu complex dilema financiară din Europa, şi anume: de a avea sau
nu o singură autoritate de reglementare a pieţelor valorilor mobiliare. Menţionăm că stabilirea unei
singure autorităţi poate fi nu cea mai bună soluţie pentru obţinerea unei singure pieţe de capital
europene, deoarece o singură instituţie, chiar transnaţională fiind, nu poate să asigure protecţia
investitorilor şi să supravegheze pieţele în 27 de ţări ale Uniunii Europene. Soluţia se conturează
undeva între cele doua extreme: o autoritate de supraveghere omnipotentă şi o autonomie
naţională completă. Prin urmare, atîta timp cît statele îşi au propriile organe de stat competente în
domeniu, structura de reglementare a pieţelor de capital va rămîne şi ea, înainte de toate, naţională.
În opinia noastră, o autoritate unică în fiecare stat-membru ar asigura un management performant
şi ar permite o transparenţă mai ridicată.
7. S-a constatat că Comisia Naţională a Pieţei Financiare din Republica Moldova urmează să
depună eforturi consecvente şi susţinute, pentru a deveni membru cu drepturi depline al
Organizaţiei Internaţionale a Comisiilor Valorilor Mobiliare (IOSCO). Beneficiile de pe urma
acestui efort ar fi consistente pentru piaţa de capital. În primul rînd, în cazul în care CNPF din
Republica Moldova ar fi membru al IOSCO, ar putea beneficia de un sprijin considerabil în
modernizarea pieţei de capital autohtone şi perfecţionarea bazei normative. În al doilea rînd, chiar
dacă sună banal, dar însuşi simplul motiv de a fi membru al IOSCO reprezintă deja o maturitate a
pieţei de capital a ţării respective şi o garanţie de seriozitate pentru investitorii străini. Un alt
argument important de aderare la IOSCO îl constituie efectuarea permanentă de către instituţiile
membre ale acesteia a schimbului de informaţii privind experienţa proprie în domeniul valorilor
mobiliare. Astfel, considerăm că practica dată va stimula mult piaţa de capital autohtonă, aflată
la nivel incipient, în vederea aplicării standardelor internaţionale în domeniul pieţelor valorilor
mobiliare şi corespunderii cadrului legal autohton principiilor IOSCO.
Concluzionînd, afirmăm că activitatea pe piaţa de capital din Republica Moldova este
satisfăcătoare, dar, pentru ca aceasta să atingă standardele europene, sînt necesare, în opinia
noastră, o serie de măsuri la nivelul de stat şi al organului de reglementare şi supraveghere a
pieţei de capital, care ar viza îmbunătăţirea cadrului legislativ existent, prin armonizarea acestuia
la directivele Uniunii Europene în domeniul pieţei de capital, precum şi elaborarea de legi şi
regulamente care să asigure creşterea activităţii jucătorilor pe piaţa financiară nonbancară.
Pe baza studiului efectuat înaintăm un şir de propuneri şi recomandări cu caracter
ştiinţifico-aplicativ de reglementare şi dezvoltare a pieţei de capital din Republica Moldova:

18
1. În scopul asigurării conformităţii legislaţiei Republicii Moldova cu directivele Uniunii
Europene este necesar stipularea concretă a tipurilor de valori mobiliare, emisia şi circulaţia cărora
are loc pe teritoriul Republicii Moldova. Prin urmare, se propune modificarea art. 1 alin. (1) din
Legea cu privire la piaţa valorilor mobiliare din 18.11.98 cu următoarea redacţie: „Prezenta lege
reglementează relaţiile ce apar la emisiunea şi la circulaţia pe teritoriul ţării a valorilor mobiliare,
şi anume a acţiunilor şi a obligaţiunilor, stabileşte dispoziţiile generale privind activitatea pe
piaţa valorilor mobiliare, măsurile de protecţie a intereselor investitorilor şi răspunderea pentru
încălcarea legislaţiei pe piaţa valorilor mobiliare.”
2. În vederea definirii doctrinare şi legislative a noţiunii de „valori mobiliare” propunem
modificarea art. 3 din Legea cu privire la piaţa valorilor mobiliare nr.199-XIV din 18.11.98 cu
următoare redacţie: „valoare mobiliară prezintă instrument negociabil, lichid, cu caracter de
publicitate, emis pe termen lung, conferînd deţinătorului drepturi patrimoniale sau
nepatrimoniale asupra emitentului, conform legii şi în condiţiile specifice de emisiune a
acestora.”
3. În vederea emiterii şi circulaţiei pe piaţă de capital în Republica Moldova altor tipuri de
valori mobiliare decît cele de acţiuni corporative, şi în special obligaţiunile municipale, luînd în
consideraţie originalitatea acestora, propunem completarea art. 181 din Legea cu privire la piaţa
valorilor mobiliare nr.199-XIV din 18.11.98 cu un alineat avînd următorul conţinut:
„Obligaţiunile municipale sînt titluri financiare de împrumut pe termen mediu şi lung, emise în
formă dematerializată de către societăţile pe acţiuni sau de către autorităţile administraţiei
publice centrale şi locale în vederea asigurării necesităţilor de ordin local şi plasate în baza unui
contract de subscriere la obligaţiuni, încheiat între emitent şi subscriitor la obligaţiuni, conform
prevederilor căruia subscriitorul este în drept să primească de la emitent la scadenţă restituirea
valorii împrumutului şi dobînda aferentă în mărimea stabilită în contract”.
4. În scopul impulsionării procesului de dezvoltare a pieţei valorilor mobiliare şi stimulării
apariţiei noilor instrumente financiare s-a propus constituirea unui fond de investiţii nou, a cărui
activitate ar consta în atragerea mijloacelor băneşti disponibile de la persoanele fizice şi/sau
juridice, în scopul investirii lor şi restabilirii ulterior încrederii populaţiei. În această ordine de
idei, se propune completarea textului Legii cu privire la piaţa valorilor mobiliare nr.199-XIV
din 18.11.98 cu un articol nou „Organismele de plasament colectiv a valorilor mobiliare” cu
următorul cuprins: „Organism de plasament colectiv a valorilor mobiliare prezintă o entitate,
organizată cu sau fără personalitate juridică care funcţionează pe principiul repartizării riscurilor,
şi a cărei activitate constă în atragerea şi colectarea mijloacelor băneşti disponibile de la
persoane fizice şi/sau juridice, în scopul investirii ulterioare a acestora în valori mobiliare.” În

19
scopul stimulării dezvoltării pieţei de capital şi ajustării cadrului legislativ privind piaţa valorilor
mobiliare la standardele internaţionale şi acquis-ul comunitar de asemenea, am constatat
necesitatea elaborării şi adoptării cît mai urgente a Legii cu privire la organismele de plasament
colectiv (OPCVM).
5. O altă condiţie importantă de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană o
constituie crearea unei pieţe extrabursiere eficiente şi capabile de încadrare în normele europene
privind sistemele de tranzacţionare pe pieţele de capital reglementate. Aşadar, măsurile pe care le
propunem, de natură să impulsioneze piaţa de capital, sînt anularea impozitării profitului obţinut
din obligaţiuni, precum şi crearea unui sistem alternativ de tranzacţionare - aşa-zisa extrabursă
organizată. Aceasta urmează a fi creată sub cupola bursei de valori, fiind urmată de tendinţele pe
pieţele internaţionale, unde bursele alternative electronice ca RASDAQ în România sau
NASDAQ în New-York au fuzionat cu bursele de valori.
6. În scopul protejării a drepturilor consumatorilor serviciilor financiare nebancare propunem
ca Legea privind Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare nr.192-XIV din 12.11.98 să fie
completată cu un articol nou cu titlu „Procedura examinării plîngerilor a cetăţenilor adresate
Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare” cu următorul cuprins:
„ (1) Acţionarii sau investitorii, ale căror drepturi şi interese legitime au fost lezate de către
participanţi profesionişti pe piaţa de capital sînt în drept să se adreseze Comisiei Naţionale a
Pieţei Financiare cu o petiţie.
(2) Petiţia se depune în scris sau în formă electronică în limba de stat. Petiţiile depuse în scris
trebuie să fie semnate de autor, indicîndu-se numele, prenumele şi domiciliul acestuia, iar cele în
formă electronică trebuie să corespundă cerinţelor faţă de documentul electronic, indicîndu-se
numele, prenumele, domiciliul şi adresa electronică a petiţionarului, inclusiv aplicarea semnăturii
digitale.
(3) Petiţiile se examinează de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare în termen de 30 de
zile, iar cele care nu necesită o studiere şi examinare suplimentară în termen de 15 zile de la
data înregistrării.
(4) Răspunsul la petiţie trebuie să fie bazat pe materialele examinării, să conţină trimiteri la
legislaţie şi să fie adus la cunoştinţa petiţionarului în scris sau în formă electronică.
(5) În cazul cînd cerinţele expuse în petiţie sînt recunoscute legale, Comisia Naţională a
Pieţei Financiare este obligată să soluţioneze problema responsabilităţii persoanelor vinovate de
încălcarea legii şi să ia măsuri de ordin administrativ: avertizarea participanţilor profesionişti;
anularea certificatului de calificare cu drept de a activa pe piaţa valorilor mobiliare a unui
specialist al participantului profesionist; sau retragerea licenţei a participantului profesionist.”

20
7. În scopul stimulării economiei naţionale, acumulării capitalului a companiilor străine şi
majorării fluxului de investiţii străine propunem ca în baza Hotărîrii Parlamentului pe teritoriul
Republicii Moldova să aibă loc emisia şi tranzacţionarea euroobligaţiunilor, creînd astfel
macanismele juridice adecvate pentru lansarea şi funcţionarea acestora în cadrul pieţei de capital.
8. În scopul reglementării eficiente a pieţei de capital autohtone, dezvoltării pieţei în
perspectiva integrării europene şi transformării acesteia într-un mecanism eficient de atragere a
investiţiilor în sectorul real al economiei, am propus un plan de acţiuni pentru perioada 2009-
2012. În vederea atingerii acestui scop, planul de acţiuni prevede realizarea următoarelor acţiuni:
consolidarea sistemului de reglementare şi supraveghere în sectorul financiar nebancar şi
ajustarea acestuia la directivele europene; impulsionarea procesului de dezvoltare a pieţei
valorilor mobiliare, inclusiv stimularea apariţiei noilor instrumente financiare; crearea pieţei
extrabursiere a valorilor mobiliare eficiente şi capabile de încadrare în normele europene;
asigurarea protecţiei drepturilor şi intereselor participanţilor la piaţa financiară nebancară;
iniţierea procedurii de aderare la Organizaţia Internaţională a Comisiilor pentru Reglementarea
pieţei valorilor mobiliare; înlăturarea victimelor ale crizei economice globale în vederea dezvoltării
ulterioare a pieţei de capital din Republica Moldova.
Avînd în vedere toate concluziile şi recomandările enunţate mai sus, putem afirma că, doar prin
schimbarea fundamentală a concepţiei de reglementare, supraveghere şi control al pieţei de
capital, luarea în consideraţie a tuturor neajunsurilor din activitatea Comisiei Naţionale, înlăturarea
lor cît mai grabnică şi realizarea planului de acţiuni propus, prevederile legale ar fi armonizate la
cele comunitare şi s-ar crea garanţia îndeplinirii de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare a
atribuţiilor specifice scopului pentru care a fost creată.
Avantajele elaborărilor propuse şi impactul lor asupra ştiinţei se exteriorizează prin
aceea că prezentul studiu pune la dispoziţia profesioniştilor juridicitatea valorilor mobiliare şi
analiza evolutivă a pieţei de capital autohtone, punînd în evidenţă etapele de edificare,
consolidare şi racordare a legislaţiei naţionale în domeniul pieţei de capital la standardele
comunitare. S-a efectuat o scurtă, dar consistentă, prezentare a aspectelor privind evidenţierea
lacunelor în legislaţia pieţei de capital, înlăturarea acestora şi adoptarea unor noi legi în domeniu.
În ceea ce priveşte planurile de perspectivă, recomandăm studierea continuă a
reglementărilor internaţionale în materia pieţei de capital, cu indicarea oportunităţilor aplicării
aceluiaşi mecanism în cadrul legislaţiei naţionale. De asemenea, considerăm binevenită
asimilarea practicii Organizaţiei Internaţionale a Comisiilor Valorilor Mobiliare şi stabilirea
impactului principiilor acesteia asupra reglementării juridice şi dezvoltării pieţei de capital
autohtone.

21
LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE LA TEMA TEZEI

Articole în reviste:

1. Albul E. Reglementarea juridică a valorilor mobiliare primare pe teritoriul Republicii


Moldova. În: Revista Naţională de Drept. 2007, nr.10, p.85-88, (0,4 c.a.).
2. Albul E. Produsele pieţei de capital: definiţie, caracteristică şi clasificare. În: Revista
Naţională de Drept. 2007, nr. 12, p. 78 – 80, (0,3 c.a.).
3. Albul E. Piaţa primară de capital în Republica Moldova. Noţiunea, trăsăturile, activitatea
participanţilor. În: Legea şi Viaţa. 2007, nr.12, p.31-34, (0,4 c.a.).
4. Albul E. Noi viziuni în privinţa funcţionării pieţei secundare a valorilor mobiliare din
Republica Moldova în procesul de integrare în Uniunea Europeană. În: Legea şi Viaţa. 2008, nr.
1, p. 20 - 24, (0,5 c.a.).
5. Albul E. Implementarea valorilor mobiliare derivate pe piaţa de capital din Republica
Moldova conform standardelor Uniunii Europene. În: Legea şi Viaţa. 2008, nr. 3, p. 15 - 18, (0,4
c.a.).
6. Albul E. Republica Moldova în faza de pre-aderare la Uniunea Europeană şi direcţiile
strategice de dezvoltare a pieţei de capital, în vederea armonizării legislaţiei autohtone din
domeniu cu cea comunitară. În: Legea şi Viaţa. 2008, nr. 7, p. 27 - 31, (0,5 c.a.).
7. Albul E. Realizarea priorităţilor planului de acţiuni privind înviorarea pieţei de capital din
Republica Moldova şi dezvoltarea acesteia pentru anii 2008-2012 în perspectiva integrării
europene. În: Legea şi Viaţa. 2008, nr. 8, p. 29 – 34, (0,6 c.a.).
8. Albul E. Perspectivele dezvoltării pieţei de capital din Republica Moldova conform
preceptelor comunitare în condiţiile afectării crizei financiare mondiale. În: Legea şi Viaţa. 2009,
nr. 6, p. 31 – 34, (0,4 c.a.).

Materiale ale comunicărilor ştiinţifice:

9. Albul E. Caracteristica generală a legislaţiei ce reglementează piaţa de capital în Republica


Moldova. În: Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere:
Conferinţa ştiinţifică internaţională din 28-29 septembrie 2007. Chişinău: ASEM, 2008, v. II,
p.142-146, (0,4 c.a.).

22
10. Albul E. Piaţa de capital din Republica Moldova – stadiul actual şi elemente caracteristice.
În: Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători din 19-20 aprilie 2007. Chişinău: ASEM,
2007, ed. 5, v. I, p. 208-209, (0,2 c.a.).
11. Albul E. Piaţa de capital sub impactul globalizării şi reglementărilor internaţionale în
domeniul valorilor mobiliare. În: Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători din 18-19
aprilie 2008. Chişinău: ASEM, 2008, ed. 6, v. I, p.220-223, (0,3 c.a.).
12. Albul E. Dezvoltarea pieţei de capital în Republica Moldova – o perspectivă comunitară. În:
Competitivitatea şi înviorarea în economia cunoaşterii: probleme şi soluţii pentru România şi
Republica Moldova: Conferinţa ştiinţifică internaţională din 26-27 septembrie 2008. Chişinău:
ASEM, 2008, v. I, p.119-122, (0,4 c.a.).

23
ADNOTARE
Albul Elena, „Piaţa de capital din Republica Moldova în perspectiva
integrării europene”, teză de doctor în drept, Chişinău, 2010.

Cuvinte-cheie: piaţa de capital, valori mobiliare, acţiuni, obligaţiuni, emitent, investitor,


societate pe acţiuni, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, integrarea europeană, planul de
acţiuni.
Din punct de vedere structural, teza este formată din introducere; patru capitole, concluzii,
bibliografia din 203 de denumiri, lista abrevierilor, 14 anexe şi 159 de pagini de text de bază.
Rezultatele obţinute au fost publicate în 12 lucrări ştiinţifice.
Domeniul de studiu al prezentei lucrări vizează analiza aprofundată a fenomenului pieţei de
capital autohtone, şi anume organizarea cadrului legislativ prin consolidarea şi perfecţionarea
legislaţiei autohtone în domeniu, din perspectiva ajustării acesteia la prevederile reglementărilor
internaţionale, avînd în vedere politica actuală a Republicii Moldova de preaderare la Uniunea
Europeană.
Scopul şi obiectivele tezei constau în cercetarea complexă a fenomenului pieţei de capital din
Republica Moldova, a problemelor de ordin legislativ ce ţin de dezvoltarea eficientă a pieţei de
capital autohtone conform cerinţelor standardelor comunitare; definirea naturii juridice a pieţei
de capital; analiza conceptuală a noţiunii „valori mobiliare” şi elucidarea concepţiilor referitoare
la piaţa de capital; evidenţierea punctelor forte şi lacunelor principale ale actelor normative în
domeniul pieţei de capital, precum şi elaborarea direcţiilor strategice de dezvoltare a pieţei de
capital autohtone din perspectiva integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană.
Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a tezei constau în formularea anumitor concluzii de
ordin teoretic şi practic şi înaintarea unui plan-model de acţiuni necesar înviorării şi dezvoltării
pieţei de capital din Republica Moldova, care rezultă logic din investigaţiile realizate,
contribuind la completarea doctrinei în problemele vizate, la perfecţionarea legislaţiei în vigoare,
făcînd-o mai compatibilă şi logic închegată cu reglementările naţionale şi internaţionale existente
Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării constă în contribuirea la elaborarea
unei teme importante a ştiinţei dreptului financiar, insuficient studiate pînă în prezent în
Republica Moldova. Principiile teoretice şi concluziile acestei teze vor asigura acumularea
ulterioară a cunoştinţelor teoretice cu privire la fenomenul pieţei de capital, perfecţionarea şi
dezvoltarea conceptelor pieţei de capital, definirea noţiunilor de „piaţă de capital”, „piaţa
valorilor mobiliare” şi „piaţă financiară.” Teza poate servi drept suport didactic pentru studenţii,
masteranzii şi doctoranzii facultăţilor de drept, precum şi pentru specialiştii în domeniu.

24
АННОТАЦИЯ
Албул Елена, ,,Развитие рынка ценных бумаг в Республике Молдова в перспективе
европейской интеграции”, диссертация доктора права, Кишинэу, 2010.

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, акции, облигации, ценные бумаги, эмитент,
инвестор, акционерное общество, Национальная Комиссия по финансовому рынку,
европейская интеграция, план действий.
Структура докторской диссертации состоит из введения, четырех глав, заключений,
списка литературы состоящего из 203 источников, списка аббревиатур, 14 приложений,
159 страниц основного текста. Результаты проведенного исследования были
опубликованы в 12 научных работах.
Сферой изучения данного исследования является всесторонний анализ института
внутреннего рынка ценных бумаг, а именно организация нормативной базы и ее
усовершенствование в результате применения норм международного регулирования,
учитывая нынешнюю политику Республики Молдова направленную на европейскую
интеграцию.
Цели и задачи диссертации состоят в комплексном изучении внутреннего рынка
ценных бумаг; проблем законодательного характера и мер связанных с их разрешением,
направленных на более эффективное развитие рынка ценных бумаг в Республике Молдова
учитывая требования европейских стандартов; определение правовой природы рынка ценных
бумаг и исследование доктринальных концепций финансового рынка, а также предложен план
действий по усовершенствованию рынка ценных бумаг и приведение внутреннего
законодательства в соответствие с европейскими стандартами.
Новизна и научная оригинальность диссертации заключается в том, что впервые в
юридической науке, изучаются противоречия и пробелы национальной нормативной базы
по рынку ценных бумаг и ее усовершенствование в результате внедрения положений
стандартов европейских директив, а также, предложены ряд стратегических направлений
по дальнейшему динамичному развитию рынка ценных бумаг в Республике Молдова.
Теоретическая и практическая значимость работы, определяются ее
актуальностью в области финансового права и теоретическим изучением правовой
природы и концепций рынка ценных бумаг, а в практическом смысле диссертационный
материал может быть использован в учебных целях в процессе преподавания курса
«Финансовое право» и в целях разработки национальных нормативных актов связанных с
регулированием рынка ценных бумаг.

25
ANNOTATION
Albul Elena, ,,Development market in Republic of Moldova in the perspective of the european
integration”, to the doctor in law thesis, Kishinev, 2010.

Key words: capital market, share, bonds, securities, emitter, investor, joint-stock company,
the National Commission on the Capital Market, european integration, plan of action.
The thesis for a doctor's degree structure consists of the introduction, four chapters,
conclusions, the bibliography with 203 references, the list of abbreviations, 14 appendices, and
the 159 pages of the basic text. Results of the carried out research have been published in 12
scientific works.
Sphere of studying of the given research is the all-round analysis of institute of internal
market of securities, namely the organization of standard base and its improvement as a result of
application of norms of the international standards, considering the present policy of Republic
Moldova directed on the European integration.
The purposes and dissertation objects consist in complex studying of internal market of
securities; problems of legislative character and measures connected with their permission, directed on
more effective development of a securities market in Republic Moldova considering requirements of
the European standards; definition of the legal nature of a securities market and research of concepts of
the financial market, and also the plan of action on improvement of a securities market and
reduction of the internal legislation in conformity with the European standards is offered.
Novelty and scientific originality of the dissertation consists that for the first time in
jurisprudence, contradictions of national legislation of the securities market and its improvement
as a result of introduction of positions of standards of the European instructions are studied, and
also, are offered a number of strategic directions on the further dynamical development of a
securities market in Republic of Moldova.
The theoretical and practical importance of thesis, are defined by its actuality in the field
of the financial low and theoretical studying of the legal nature and securities market concepts,
and in practical sense the dissertational material can be used in the educational purposes in the
course of discipline teaching «the Financial Low» and with a view of working out of national
statutory acts connected with securities market regulation. Dissertational work offers a plan of
action on improvement of a securities market, which includes a number of strategic directions on
the further development of the securities market in Republic Moldova and offers a number of
progressive ideas which will lead in the future to effective аnd dynamical development of a
securities market in Republic Moldova.

26
ALBUL ELENA

PIAŢA DE CAPITAL DIN REPUBLICA MOLDOVA


ÎN PERSPECTIVA INTEGRĂRII EUROPENE

SPECIALITATEA: 12.00.02 - DREPT PUBLIC (DREPT FINANCIAR);


ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA INSTITUŢIILOR DE DREPT

Autoreferatul tezei de doctor în drept

___________________________________________________________________
Aprobat spre tipar: 19.03.10 Formatul hârtiei 60x84 1/16
Hârtie ofset. Tipar ofset. Tirajul 50ex.
Coli de tipar.:1,75 Comanda nr. 049
____________________________________________________________________
Tipografia Departamentului Editorial-Poligrafic al ASEM
Tel.:(+373 22) 402-986, 402-886

27