Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT

”MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ ȘI REGIONALĂ”

1. DESCRIERE
1.1.Titlul:
Șanse egale pentru integrarea în muncă a persoanelor cu dizabilități intelectuale din județul Galați

1.2. Localizare
Județ(e), regiune, oraș(e)
România, Regiunea de dezvoltare Sud–Est, județul Galați, orașul Galați

1.3. Costul proiectului și suma solicitată de la Autoritatea Contractantă


Total costuri eligibile ale Suma solicitată de la % din total costuri eligibile ale
proiectului Autoritatea Contractantă proiectului
EURO 69400 EURO 62400 %90

1.4. Rezumat
Durata proiectului 11 luni
Obiectivul general: Asigurarea șanselor egale la integrare pe piața muncii pentru
un număr de 100 de persoane cu dizabilități intelectuale din județul Galați, prin
oportunități de ocupare, servicii de sprijin și acompaniere și conștientizarea tuturor
actorilor de pe piața muncii și a comunității cu privire la abilitățile, drepturile și
beneficiile sociale ale participării acestora la comunitate și pe piața muncii.
Obiectivele
Obiectivul specific: Facilitarea accesului la ocupare a unui număr de 100 de
proiectului
persoane cu dizabilități intelectuale din județul Galați, prin identificarea și
dezvoltarea de oportunități de ocupare (servicii de informare și motivare,
consiliere profesională și psihologică, acces la informații relevante privind piața
muncii și programele de formare profesională, mediere și plasare pe piața muncii
și/sau asistență post-angajare).
Parteneri Agenția de Județeană pentru Ocupare a Forței de Muncă Galați.
Grupul (grupurile)
100 de persoane cu dizabilități intelectuale din județul Galați.
țintă
- piața forței de muncă din județul Galați.
Beneficiarii finali
- 100 de persoane cu dizabilități intelectuale din județul Galați.
- facilitarea accesului la ocupare al persoanelor cu dizabilități intelectuale;
- furnizarea de servicii individualizate de informare și consiliere personală și
profesională și mediere și orientare pe piața muncii;
- sprijin și acompaniere pentru persoanele cu dizabilități intelectuale, cu scopul de
a le motiva să participe la serviciile de ocupare;
- măsuri menite a schimba atitudinea față de dizabilitate a angajatorilor și
angajaților lor și a tuturor actorilor prezenți pe piața muncii și a comunității în
general;
- beneficiarii acestor servicii vor avea posibilitatea de a învăța cum să facă față
Rezultatele așteptate cerințelor unui loc de muncă pe piața integrată a muncii și vor dobândi oportunități
sporite pentru participarea la aceasta, în sensul că vor fi sprijiniti să facă față
provocărilor date, în egală măsură, de dizabilitatea lor și de mentalitatea
comunității în legătură cu dreptul lor la muncă.
- contribuirea la dezvoltarea capitalului uman din aria dizabilității și la
amplificarea caracterului modern și inclusiv al pieței muncii.
- 20 de propuneri de finanțare ale AJOFM-urilor participante.
- echipamente achiziționate, raportări tehnice și financiare ale proiectului, 1
banner, 2 comunicate de presă, 100 de pliante, 200 publicații, 100 suporturi de
prezentare în fromat scris și electronic, o prezentare pe pagina web a aplicantului.
1. Promovarea proiectului la nivelul actorilor de pe piața forței de muncă din
județul Galați.
2. Realizarea achizițiilor din cadrul proiectului.
3. Selectarea angajatorilor din județul Galați, dispuși să pună la dispoziție locuri de
muncă pentru persoanele cu dizabilități intelectuale.
Principalele
4. Organizarea și desfășurarea furnizării serviciilor de ocupare către benefiarii
activități
incluși în baza de date, informarea și consilierea profesională, deprinderea de
metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă, asistența în căutarea unui loc de
muncă, alcătuirea unui CV și formarea de deprinderi de prezentare la interviuri.
5. Editarea și distribuirea unor publicații pentru angajatorii de pe raza județului
Galați.

1.5. Obiective
Obiectivul general: : Asigurarea șanselor egale la integrare pe piața muncii pentru un număr de 100 de
persoane cu dizabilități intelectuale din județul Galați, prin oportunități de ocupare, servicii de sprijin și
acompaniere și conștientizarea tuturor actorilor de pe piața muncii și a comunității cu privire la abilitățile,
drepturile și beneficiile sociale ale participării acestora la comunitate și pe piața muncii.
Proiectul răspunde obiectivelor prioritare dedicate promovării incluziunii sociale prin faptul că își
propune să ofere grupului vulnerabil al persoanelor cu dizabilități programe vizând integrarea lor pe piața
muncii.
Obiectivul specific: Facilitarea accesului la ocupare a unui număr de 100 de persoane cu dizabilități
intelectuale din județul Galați, prin identificarea și dezvoltarea de oportunități de ocupare (servicii de
informare și motivare, consiliere profesională și psihologică, acces la informații relevante privind piața
muncii și programele de formare profesională, mediere și plasare pe piața muncii și/sau asistență post-
angajare).

1.6. Justificare
1.6.1. Relevanța proiectului față de obiectivele și prioritățile programului
Proiectul “Șanse egale pentru integrarea în muncă a persoanelor cu dizabilități intelectuale din România”
este relevant pentru obiectivele și prioritățile Fondului Social European, POSDRU - dezvoltarea rețelei de
Centre Regionale de Incluziune Socială și Angajare a persoanelor cu dizabilități. Cum unul din
obiectivele specifice ale POSDRU este facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educaţie şi pe piaţa
muncii, strategia POSDRU observă că „ocuparea persoanelor cu dizabilități nu a făcut niciodată obiectul
unei politici active și coerente de abordare a nevoilor speciale ale persoanelor cu dizabilități”. Obiectivele
și prioritățile de acțiune ale Strategiei Europene de Ocupare vizează o piață a muncii inclusivă. Se are în
vedere, printre altele, crearea de piețe ale muncii inclusiv pentru persoanele dezavantajate, prin măsuri
precum asistența în căutarea unui loc de muncă și furnizarea de servicii sociale. În România, Programul
Național de Reforme vizează îmbunătățirea accesului pe piața muncii pentru persoanele cu dizabilități. La
aceste probleme și-a propus să răspundă „Strategia națională pentru protecția, integrarea și incluziunea
socială a persoanelor cu handicap în perioada 2013-2018”. Câteva din măsurile propuse se referă la
formarea profesională a persoanelor cu dizabilități, facilități fiscale acordate acestora și angajatorilor,
subvenționarea locurilor de muncă și reducerea contribuției la sistemul asigurărilor de șomaj. Planul
Național de Dezvoltare a României 2013 – 2018 constată că „numărul de persoane cu dizabilități ocupate
este scăzut, atât din cauza ofertei de locuri de muncă, ce nu este în concordanță cu calificările și nevoile
persoanei cu dizabilități, cât și a slabei pregătiri școlare și profesionale a acestora. Se manifestă încă
fenomene de discriminare la angajare pe motivul handicapului, iar accesul la mediul fizic și la informație
este redus”. În același sens, Cadrul Strategic Național de Referință 2013-2018 face trimitere la „acțiunile
de combatere a excluziunii sociale și de promovare a incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile”.

1.6.2. Identificarea nevoilor și constrângerilor din regiunea țintă


Persoanele cu dizabilități sunt supuse unui risc ridicat de marginalizare pe piața muncii), prin prisma
următoarelor necesități specifice: au acces limitat la educație și pregătire profesională; învățământul
special oferă un nivel educativ scăzut și șanse reduse de angajare pentru persoanele cu dizabilități
intelectuale (calificări precum tricoter, frizer, manichiurist, țesător, restaurator manual covoare s.a., care
nu au căutare in acest moment pe piata muncii); dispun de puține servicii sociale comunitare dezvoltate în
sectorul public sau privat (POSDRU remarcă insuficiența programelor de incluziune socială a persoanelor
cu handicap); nu beneficiază de servicii adaptate de facilitare a angajării pe piața muncii (consiliere,
mediere, calificare ...) și nu sunt beneficiare ale politicilor de ocupare ale ANOFM, din cauza faptului că
acestea nu au în vedere activarea șomajului nedeclarat, iar persoanele cu dizabilități nu sunt motivate să
se înscrie în bazele de date ale agențiilor (în evidentele AJOFM se regăsesc aproximativ 50 de persoane
cu dizabilități/județ și în țară există numai nouă centre de consiliere și mediere a angajării lor). Ca un
rezultat al celor menționate mai sus, persoanele cu dizabilități sunt caracterizate de o rată extrem de
scăzută de ocupare.

1.6.3. Descrierea grupului/grupurilor țintă și a beneficiarilor finali, precum și numărul estimat


Grupul țintă este format din:
- 100 de persoane cu dizabilități intelectuale din județul Galați.
Beneficiarii finali ai proiectului sunt:
- piața forței de muncă din județul Galați.
- 100 de persoane cu dizabilități intelectuale din județul Galați.

1.6.4. Motivele pentru selectarea grupului/grupurilor țintă și identificarea nevoilor și


constrângerilor acestora. Cum va răspunde proiectul la nevoile grupului/grupurilor țintă și ale
beneficiarilor finali ?
Grupul țintă al proiectului a fost ales astfel încât proiectul să devină repezentativ la nivel județean și să
producă efecte benefice asupra resurselor-umane, să poată avea impact în rândul actorilor de piața muncii
și să poată fi multiplicat.
Proiectul va rezolva astfel o parte din problemele persoanelor cu dizabilități intelectuale de pe raza
județului Galați, deoarece le va facilita accesul la ocuparea unui loc de muncă, prin identificarea și
dezvoltarea de oportunități de ocupare (servicii de informare și motivare, consiliere profesională și
psihologică, acces la informații relevante privind piața muncii și programele de formare profesională,
mediere și plasare pe piața muncii și/sau asistență post-angajare).
În același timp, proiectul va avea un impact pozitiv asupra beneficiarilor finali, respectiv piața muncii din
județul Galați și persoanele cu dizabilități intelectuale deoarece va contribui la conștientizarea
angajatorilor de pe raza județului asupra necesității acordării unei șanse persoanelor cu dizabilități.

1.7. Descrierea detaliată a activităților


Activitatea 1 – Promovarea proiectului la nivelul angajatorilor de pe piața forței de muncă
din județul Galați.
Activitatea se va desfășura pe o perioadă de 11 luni și va consta într-o lună de pregătire și 10 luni de
derulare efectivă. Proiectul va debuta cu lansarea acestuia în cadrul unei conferințe de presă, la care vor fi
invitați reprezentanți ai mediului universitar, reprezentanți ai principalilor actori de pe piața forței de
muncă din Galați, reprezentanți ai autorităților publice locale, mass-media și ai altor actori locali
relevanți.
În prima lună vor fi încheiate contractele de muncă ale membrilor echipei de proiect, în funcție de
perioada de prestație a acestora. Vor avea loc întâlniri ale membrilor echipei de proiect pentru stabilirea
planului de acțiune detaliat.
Lansarea oficială a proiectului presupune o pregătire prealabilă a evenimentului, structurată pe
următoarele etape:
- pregătirea conferinței de presă, cu realizarea modelului de invitație, elaborarea modelului de
pliant de prezentare și pregătirea sălii în care se va desfășura evenimentul;
- conceperea machetelor necesare realizării banner-ului ce va fi expus la sediul aplicantului;
- elaborarea și conceperea comunicatului de presă ce se va publica în mass-media;
- transmiterea invitațiilor de participare la conferința de presă către angajatori, mass-media și alți
actori locali relevanți;
- susținerea propriu-zisă a conferinței de presă.
La închiderea perioadei de derulare a proiectului va avea loc altă conferință de presă, unde vor fi analizate
rezultatele proiectului.
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Galați va realiza mediatizarea proiectului la nivelul
angajatorilor de pe raza județului și va distribui pliante de promovare, în acest sens, având un responsabil
cu promovarea în echipa de proiect.
Promovarea proiectului va presupune distribuirea a 300 de pliante de promovare a activităților
proiectului, realizarea de filme video și a unei prezentări a acestuia pe pagina web a aplicantului.

Activitatea 2 – Realizarea achizițiilor din cadrul proiectului.


Această activitate se va derula pe parcursul primelor 3 luni ale proiectului și presupune parcurgerea
următoarelor etape:
- pregătirea procedurilor de achiziții
- desfășuraea procedurilor de achiziții pentru bunuri și servicii
- achiziționarea bunurilor și punerea în funcțiune a acestora în intervalul de timp specificat în
contract.

Activitatea 3 – Selectarea angajatorilor din județul Galați, dispuși să pună la dispoziție


locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilități intelectuale.
Activitatea de selectare a angajatorilor din județul Galați, dispuși să pună la dispoziție locuri de muncă
pentru persoanele cu dizabilități intelectuale se va derula pe parcursul primelor 3 luni ale proiectului.
Responsabilul cu efectuarea acestei activități este desemnat din cadrul Agenției de Județeană pentru
Ocupare a Forței de Muncă Galați, dar la derularea acesteia vor fi implicați și ceilalți membri ai echipei
de proiect.

Activitatea 4 – Organizarea și desfășurarea furnizării serviciilor de ocupare către benefiarii


incluși în baza de date, informarea și consilierea profesională, deprinderea de metode și tehnici de
căutare a unui loc de muncă, asistența în căutarea unui loc de muncă, alcătuirea unui CV și
formarea de deprinderi de prezentare la interviuri.
Activitatea se va desfășura pe o perioadă de 10 luni, din care 3 luni pentru pregătire și 7 luni pentru
desfășurarea efectivă a activității.
Această activitate va consta în:
- furnizarea de servicii de ocupare în mod diferențiat persoanelor cu dizabilități și angajatorilor, în fiecare
caz în funcție de necesitățile acestora;
- întâlniri cu beneficiarii, ședințe de consiliere individuală și de grup, furnizarea sau referirea către
programe de formare profesională, identificarea de locuri de muncă, asistarea la interviu, îndrumarea la
locul de muncă oferită de un consilier, colaborarea cu un mentor, organizarea de târguri de locuri de
muncă, întâlniri cu angajatorii, acordarea de consultanță acestora, informarea angajaților făra dizabilități,
lucrul cu planurile individuale de acțiune;
- furnizarea de servicii de sprijin și acompaniere, în mod diferențiat în funcție de necesitățile persoanelor
cu dizabilități;
- întâlniri cu beneficiarii și familiile lor, ședinte de consiliere, grupuri de sprijin, evaluarea stării de
sănătate și a capacității și abilităților de muncă ale persoanelor cu dizabilități intelectuale, (re)integrarea în
învățământul formal, medierea relației cu terții, organizarea de activități din domeniul cultural, social,
sportiv și activități de timp liber.

Activitatea 5 – Editarea și distribuirea unor publicații pentru angajatorii


de pe raza județului Galați.
Această activitate se va derula pe o perioadă de patru luni și va consta în centralizarea tuturor
informațiilor obținute pe parcursul derulării proiectului, completarea acestora cu date suplimentare de
ultimă oră și editarea acestora sub forma unor publicații ce urmează a fi distribuite angajatorilor interesați
de pe raza județului Galați.
Publicațiile vor fi tipărite de o editură științifică, într-un număr de 300 de exemplare, ce vor fi distribuite
gratuit, pe baza datelor de identificare și semnătura solicitantului.
1.8. Echipa propusă pentru implementarea proiectului (pe funcții: nu este necesară includerea aici
a numelor persoanelor)
1. Manager de proiect
2. Asistent manager
3. Responsabil financiar
4. Responsabil promovare
5. Responsabil selecție și baze de date
6. Consilier recrutare și dezvoltare abilități
7. Consilier post-angajare
8. Coordonator campanie de informare
și educare
9. Coordonator servicii de sprijin
și acompaniere
10. Expert în domeniul managementului
resurselor-umane

1.9. Durata și planul de acțiune

Durata proiectului va fi de 11 luni.


Planul de acțiune trebuie elaborat după următorul format:

ANUL 1
Semestrul 1 Semestrul 2
Organizația care
Activitatea Luna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
implementează
Universitatea
Pregătirea activității 1 ”Dunărea de Jos”
(Promovarea proiectului la Galați și
nivelul angajatorilor de pe Agenția de
piața forței de muncă din Județeană pentru
județul Galați ) Ocupare a Forței
de Muncă Galați
Universitatea
Realizarea activității 1 ”Dunărea de Jos”
(Promovarea proiectului la Galați și
nivelul angajatorilor de pe Agenția de
piața forței de muncă din Județeană pentru
județul Galați ) Ocupare a Forței
de Muncă Galați
Pregătirea activității 2 Universitatea
(Realizarea achizițiilor din ”Dunărea de Jos”
cadrul proiectului) Galați

Realizarea activității 2 Universitatea


(Realizarea achizițiilor din ”Dunărea de Jos”
cadrul proiectului) Galați
Pregătirea activității 3
Universitatea
(Selectarea angajatorilor ”Dunărea de Jos”
din județul Galați, dispuși Galați și
să pună la dispoziție locuri Agenția de
de muncă pentru persoa- Județeană pentru
nele cu dizabilități intelec- Ocupare a Forței
tuale)
de Muncă Galați
Realizarea activității 3
Universitatea
(Selectarea angajatorilor ”Dunărea de Jos”
din județul Galați, dispuși Galați și
să pună la dispoziție locuri Agenția de
de muncă pentru persoa- Județeană pentru
nele cu dizabilități intelec- Ocupare a Forței
tuale)
de Muncă Galați
Pregătirea activității 4
(Organizarea și desfășu-
rarea furnizării serviciilor
de ocupare către benefiarii
incluși în baza de date,
informarea și consilierea Universitatea
profesională, deprinderea
de metode și tehnici de
”Dunărea de Jos”
căutare a unui loc de Galați
muncă, asistența în căuta-
rea unui loc de muncă,
alcătuirea unui CV și
formarea de deprinderi de
prezentare la interviuri)

Realizarea activității 4
(Organizarea și desfășu-
rarea furnizării serviciilor
de ocupare către benefiarii
incluși în baza de date,
informarea și consilierea
Universitatea
profesională, deprinderea
de metode și tehnici de
”Dunărea de Jos”
căutare a unui loc de Galați
muncă, asistența în căuta-
rea unui loc de muncă,
alcătuirea unui CV și
formarea de deprinderi de
prezentare la interviuri)

Universitatea
Pregătirea activității 5 ”Dunărea de Jos”
(Editarea și distribuirea Galați și
unor publicații pentru Agenția de
angajatorii de pe raza Județeană pentru
județului Galați) Ocupare a Forței
de Muncă Galați
Universitatea
Realizarea activității 5 ”Dunărea de Jos”
(Editarea și distribuirea Galați și
unor publicații pentru Agenția de
angajatorii de pe raza Județeană pentru
județului Galați) Ocupare a Forței
de Muncă Galați
2. REZULTATE AȘTEPTATE
2.1. Impactul așteptat asupra grupurilor țintă/beneficiarilor
Propunerea este deosebit de relevantă în raport cu nevoile și constrângerile atât ale României, cât și ale
Regiunii de dezvoltare Sud-Est, căreia i se adresează. Astfel, propunerea de proiect elimină punctele slabe
identificate, și în acest sens combate lipsa de interes a angajatorilor față de persoanele cu dizabilități
intelectuale și vine în întâmpinarea măsurilor propuse pentru dezvoltarea resurselor-umane atât la nivel
național, cât și local.
Exclusivitatea pe care proiectul o acordă persoanelor cu dizabilități este în spiritul principiului respectării
egalității de şanse, nediscriminării şi incluziunii sociale. Această categorie de persoane expuse riscului
excluderii are nevoie de sprijin și asistență specifice pentru a face față cerințelor de pe o piață a muncii
competitivă și a depăși o serie de bariere discriminatorii: nivelul redus de studii și/sau calificare; lipsa
experienței și abilităților de muncă; metodologia ineficientă, preponderent medicalizată, de expertizare a
capacității de muncă; lipsa de deschidere a multor angajatori sau potențiali colegi față de abilitățile lor.
2.2. Realizări concrete
- 100 de persoane cu dizabilități intelectuale aflate în căutarea unui loc de muncă sunt identificate în
județul Galați și înregistrate în bazele de date.
- 100 de persoane cu dizabilități intelectuale din acest județ beneficiază de servicii de ocupare: informare
și consiliere profesională, consiliere psihologică, informatii privind programele de formare profesională,
mediere și plasare pe piața muncii, participare la târguri de locuri de muncă, îndrumarea la locul de
muncă oferită de un consilier sau de un coleg (mentorat) și/sau asistență pre- și post-angajare a
angajatorilor lor.
- 50 de persoane cu dizabilități intelectuale din aceste regiuni beneficiază de programe de formare
profesională sau (re)integrare în învățământul formal; 50% dintre acestea obțin certificarea.
- 50 de persoane cu dizabilități intelectuale din județul Galați se integrează pe piața muncii.
- 33 de persoane cu dizabilități intelectuale integrate pe piața muncii își păstrează slujba timp de cel puțin
6 luni .
- 100 de persoane cu dizabilități intelectuale din acest județ sunt sprijinite și acompaniate pentru a putea
participa la serviciile de ocupare oferite și la piața muncii, prin consiliere și asistenta pentru ele și
familiile lor.
2.3. Efecte multiplicatoare
Proiectul ”Șanse egale pentru integrarea în muncă a persoanelor cu dizabilități intelectuale din județul
Galați” va fi multiplicat la nivelul celorlalte instituții de învățământ superior și de formare profesională
din județul Galați și din celelalte județe din regiune. Dat fiind impactul estimat al proiectului, se
preconizează că acesta va genera efecte multiplicatoare, mai ales că AJOFM Galați – partenerul din
cadrul proiectului, va promova în randul agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă din țară
necesitatea integrării pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități intelectuale. Mediatizarea acestui
proiect va fi realizată cu ocazia organizării de către AJOFM Galați de manifestări tehnico-științifice,
seminarii, conferințe, expoziții, târguri comerciale, unul din scopurile principale fiind sensibilizarea
opiniei publice cu privire la persoanele cu dizabilități intelectuale, elaborarea și finanțarea în acest scop
de studii, analize, sondaje de opinie și informări publice.

2.4. Sustenabilitate
Pentru sustenabilitatea financiară a proiectului nostru intenționăm ca, după încheierea acestuia:
- să contractăm servicii de consiliere și informare și mediere pe piața muncii cu AJOFM Galați;
- să contractăm servicii de recrutare și de asistență pre- și post-angajare cu angajatorii;
- să desfășurăm activități de atragere de sponsorizări și voluntariat în sprijinul eforturilor noastre;
- să aplicăm către alți finanțatori care sunt interesați de susținerea sau extinderea serviciului;
- să beneficiem de fonduri provenite de la AJOFM Galați.

2.5. Cadrul logic


A se vedea Anexa C

3. Bugetul proiectului
A se vedea Anexa B
MATRICEA CADRU LOGIC (ANEXA C)
Operație logică Indicatori de realizare verificabili în mod obiectiv Surse și mijloace de verificare Ipoteze
- listele de participanți la întâlnirile dintre
parteneri și angajatori;
- invitațiile de participare și listele de prezență
la conferințele de presă;
Obiectivul general al
- programa sesiunilor de discuții între
proiectului este asigurarea
parteneri și angajatori;
șanselor egale la integrare pe - 100 de angajatori de pe raza județului Galați, dispuși și instruiți
- corespondența între parteneri;
piața muncii pentru un număr de să pună la dispoziție locuri de muncă pentru persoane cu
- baza de date privind actorii de pe piața
100 de persoane cu dizabilități dizabilități intelectuale;
muncii interesați în angajarea persoanelor cu
intelectuale din județul Galați, - 100 de persoane participante la conferințele de presă organizate
Obiec- dizabilități intelectuale;
prin oportunități de ocupare, în cadrul proiectului;
tive - comunicatele de presă ale aplicantului;
servicii de sprijin și - prezentare pe pagina web a universității;
gene- - fotografii sau filme de la conferințele de
acompaniere și conștientizarea - 100 suporturi de prezentare în format scris și electronic, 100
rale presă și întâlnirile organizate;
tuturor actorilor de pe piața pliante și 200 publicații; un banner și 2 conferinte de presă;
- extrase de cont, copii ale facturilor sau
muncii și a comunității cu - conținutul materialelor informative şi de promovare;
documentelor de plată;
privire la abilitățile, drepturile și - corespondența între parteneri și AJOFM-urile din țară;
- copii ale contractelor de muncă ale
beneficiile sociale ale - 20 de propuneri de finanțare ale AJOFM-urilor participante.
membrilor echipei de proiect;
participării acestora la
- copii ale statelor de plată ale membrilor
comunitate și pe piața muncii.
echipei de proiect;
- copii ale contractelor de furnizare a
echipamentelor și bunurilor necesare
activității proiectului
Obiec- Obiectivul specific al - 100 de angajatori de pe raza județului Galați, dispuși și instruiți - listele de participanți la întâlnirile dintre Condițiile externe,
tive proiectului este facilitarea să pună la dispoziție locuri de muncă pentru persoane cu parteneri și angajatori; independente de voința
specifi- accesului la ocupare a unui dizabilități intelectuale; - programa sesiunilor de discuții între beneficiarului, pentru
ce număr de 100 de persoane cu - 10 întâlniri între parteneri, persoanele cu dizabilități parteneri și angajatori; realizarea proiectului
dizabilități intelectuale din intelectuale și angajatorii perticipanți la proiect; - corespondența între parteneri; sunt:
județul Galați, prin identificarea - analiza selecției angajaților AJOFM participanți la întâlniri; - fotografii sau filme de la conferințele de - menținerea legislației
și dezvoltarea de oportunități de - analiza bazei de date cu angajatorii interesați în punerea în presă și întâlnirile organizate; în vigoare pentru
ocupare (servicii de informare și aplicare a proiectului; - extrase de cont, copii ale facturilor sau realizarea achizițiilor;
motivare, consiliere - 100 suporturi de prezentare în format scris și electronic; documentelor de plată; - menținerea interesului
profesională și psihologică, - fotografiile de la întâlniri; - copii ale contractelor de muncă ale participanților pentru
acces la informații relevante - informații de pagina web a aplicantului; membrilor echipei de proiect; întâlnirile de prezentare.
privind piața muncii și - contractele de muncă ale echipei de proiect; - copii ale statelor de plată ale membrilor
programele de formare - echipamentele achiziționate; echipei de proiect; Riscurile ce trebuie luate
profesională, mediere și plasare - 100 de diplome de participare la întâlnirile de prezentare; - dosarele de achiziții. în considerare:
pe piața muncii și/sau asistență - 20 de propuneri de finanțare ale AJOFM-urilor participante; - implementarea în
post-angajare). - 200 publicații ce vor cuprinde atât tematica întâlnirilor din Metodele necesare pentru obținerea paralel a unui proiect
cadrul proiectului, cât și alte informații relevante pentru informațiilor privind sursele de verificare a similar.
angajatorii interesați în punerea în aplicare a proiectului. indicatorilor relevanți pentru obiectivul
specific al proiectului sunt:
- metoda grafică, pentru verificarea încadrării
activităților propuse în graficul de
implementare;
- metoda raportărilor, care presupune
întocmirea lunară și finală a raportărilor
tehnice și financiare ale proiectului, pe baza
rapoartelor membrilor echipei și a
documentațiilor proiectului;
- metoda exemplificării multimedia, care
preupune folosirea logisticii existente și a
celei achiziționate în cadrul proiectului,
pentru prezentarea în format scris și electronic
a informațiilor;
- metoda diseminării informațiilor, ce
presupune atât întâlnirile de la sediul
Universității ”Dunărea de Jos”, cât și
dezbaterea rezultatelor proiectului la nivelul
AJOFM-urilor din țară.
Rezul- - 1 banner, 2 comunicate de - 100 de angajatori de pe raza județului Galați, dispuși și instruiți - dosarele de achiziții; Condițiile ce trebuiesc
tate presă, 100 pliante, 100 suporturi să pună la dispoziție locuri de muncă pentru persoane cu - contractele de achiziții, procesele-verbale de îndeplinite:
aștepta- de prezentare, 200 publicații, dizabilități intelectuale; predare-primire ale echipamentelor - semnarea la termenul
te prezentare pe pagina web a - 10 întâlniri între parteneri, persoanele cu dizabilități achiziționate; stabilit al contractului de
aplicantului; intelectuale și angajatorii participanți la proiect; - fișele de punere în funcțiune a mijloacelor finanțare;
- 100 de angajatori de pe raza - 100 suporturi de prezentare în format scris și electronic; fixe; - stabilirea procedurilor
județului Galați, dispuși și - 100 de diplome de participare la întâlnirile de prezentare; - facturi, extrase de cont, documente de plată; de achiziții la semnarea
instruiți să pună la dispoziție - conținutul materialelor de promovare; - corespondența între parteneri; contractelor cu
locuri de muncă pentru persoane - 2 conferințe de presă, 2 comunicate de presă, 1 banner, 100 - listele cu participanții la întâlniri; finanțatorii.
cu dizabilități intelectuale; pliante și 200 publicații; - programa întâlnirilor;
- facilitarea accesului la ocupare - fotografiile de la conferințele de presă și întâlnirile de - suporturile de prezentare;
al persoanelor cu dizabilități prezentare; - diplomele de participare la întâlniri;
intelectuale; - pagina web a aplicantului; - fotografiile de la conferințele de presă și
- furnizarea de servicii - 20 de propuneri de finanțare ale AJOFM-urilor participante; întâlnirile de prezentare;
individualizate de informare și - 10 contracte de muncă ale membrilor echipei de proiect; - copii ale comunicatelor de presă ale
consiliere personală și - echipamentele achiziționate; aplicantului, banner-ul, pliantele din cadrul
profesională, mediere și - rapoartele tehnice și financiare ale proiectului. proiectului;
orientare pe piața muncii; - baza de date cu actorii de piața muncii
- sprijin și acompaniere pentru interesați în integrarea persoanelor cu
persoanele cu dizabilități dizabilități intelectuale;
intelectuale, cu scopul de a le - rapoartele tehnice și financiare;
motiva să participe la serviciile - copii ale contractelor de muncă ale
de ocupare; membrilor echipei de proiect;
- măsuri menite a schimba - copii ale statelor de plată ale membrilor
atitudinea față de dizabilitate a echipei de proiect.
angajatorilor și angajaților lor și
a tuturor actorilor prezenți pe
piața muncii și a comunității în
general;
- beneficiarii acestor servicii vor
avea posibilitatea de a învăța
cum să facă față cerințelor unui
loc de muncă pe piața integrată
a muncii și vor dobândi
oportunități sporite pentru
participarea la aceasta, în sensul
că vor fi sprijiniţi să facă față
provocărilor date, în egală
măsură, de dizabilitatea lor și de
mentalitatea comunității în
legătură cu dreptul lor la muncă.
- contribuirea la dezvoltarea
capitalului uman din aria
dizabilității și la amplificarea
caracterului modern și inclusiv
al pieței muncii;
- echipamentele achiziționate;
raportări tehnice și financiare
ale proiectului.

Activi- Mijloace necesare: 1.


tăți 1. Promovarea proiectului la 1. – echipa de proiect, reprezentanții partenerilor, personalul - facturi, extrase de cont, documente de plată;
nivelul actorilor de pe piața administrativ; - materiale promoționale (banner, pliante,
forței de muncă din județul - suportul logistic al partenerilor, respectiv birouri, săli de invitații);
Galați. prezentare, calculatoare, faxuri, imprimante, copiatoare, cameră - fotografii de la lansarea proiectului,
video, videoproiector, ecran, mijloace de transport, suporturi de închiderea oficială și de la alte evenimente
prezentare, materiale informative, consumabile, analize, pagina relevante; Precondiții cerute
web a aplicamtului; - articolele de presă; înainte de începerea
- reprezentanții mass-media; - tabelul cu prezența participanților; acțiunii:
- resurse financiare proprii și din partea finanțatorului; - corespondența dintre parteneri; - semnarea contractului
- rapoartele de activitate din cadrul proiectului; - invitațiile de participare; de finanțare între
- Manualulde Identitate Vizuală al Comisiei Europene. - lista cu semnături ale angajatorilor care au Universitatea
primit publicațiile; ”Dunăreade Jos” și
- ordinele de deplasare și foile de parcurs, finanțator.
- copii ale contractelor de muncă și statelor de
plată pentru membrii echipei de proiect;
- întâlniri de lucru între parteneri;
- comunicatele de presă;
- raportările tehnice și financiare.
2. 2.
2. Realizarea achizițiilor din - echipa de proiect; - dosarele de achiziții;
cadrul proiectului. - resurse financiare proprii și din partea finanțatorului; - bunurile achiziționate;
- resursele materiale și logistice existente la solicitant și - facturi, extrase de cont, documente de plată;
achiziționate (telefon, fax, birou, consumabile, laptop, - copii ale contractelor de achiziții;
imprimantă etc.); - traduceri autorizate;
- traducător autorizat pentru contractul de finanțare și - procese-verbale de predare-primire a
prevederile finanțatorului pentru achiziții. bunurilor; Condiții independente
- fișe ale mijloacelor fixe; de controlul direct al
- listele obiectelor de inventar; beneficiarului, ce trebuie
- certificate de origine ale echipamentelor; îndeplinite pentru
- copii ale contractelor de muncă și statelor de implementarea
plată pentru membrii echipei de proiect. activităților planificate:

3. 3. - primirea tranșelor de
3. Selectarea angajatorilor din - echipa de proiect, reprezentanții partenerilor implicați; - articolele de presă; bani în termenele
județul Galați, dispuși să pună la - resurse financiare proprii și din partea finanțatorului; - corespondența cu actorii de pe piața muncii stabilite în contractul de
dispoziție locuri de muncă - resursele materiale și logistice existente la solicitant și implicați în proiect; finanțare;
pentru persoanele cu dizabilități achiziționate (telefon, fax, birou, consumabile, laptop, - propunerile de informare și instruire a - existența unor
intelectuale. imprimantă etc.); angajatorilor; proceduri de achiziții și
- materiale informaționale, analize, bază de date. - corespondența între parteneri; a celorlalte condiții
- dosarele participanților la întâlniri; contractuale bine
- baza de date cu participanții la întâlniri; definite, impuse de
- lista cu angajatorii care au primit finanțator;
publicațiile; - menținerea interesului
- copii ale contractelor de muncă și statelor de participanților pe
plată pentru membrii echipei de proiect; perioada derulării
- extrase de cont, documente de plată. proiectului.

4. 4.
4. Organizarea și desfășurarea - echipa de proiect, reprezentanții partenerilor implicați; - filme de pe perioada întâlnirilor;
furnizării serviciilor de ocupare - resurse-financiare proprii și din partea finanțatorului; - programa de lucru pentru întâlniri;
către beneficiarii incluși în baza - resursele materiale și logistice existente la solicitant și - suporturile de prezentare;
de date, informarea și achiziționate (telefon, fax, birou, videoproiector, cameră video, - prezentările electronice pe suport magnetic
consilierea profesională, consumabile, laptop, alte computere, imprimante etc.); (CD, stick etc.);
deprinderea de metode și tehnici - suporturi de prezentare, materiale informaționale; - listele de participanți;
de căutare a unui loc de muncă, - modele de ghiduri, CV-uri și cereri de angajare; - rapoartele întocmite de consilieri și de
asistența în căutarea unui loc de - legislația europeană pe probleme de sănătate, codul muncii și mentori;
muncă, alcătuirea unui CV și învățământ. - diplomele de participare la întâlniri;
formarea de deprinderi de - facturi, documente de plată, extrase de cont;
prezentare la interviuri. - copii ale contractelor de muncă și statelor de
plată pentru membrii echipei de proiect;
- 20 de propuneri întocmite de participanți.
5.
5.
- echipa de proiect și reprezentanții legali ai partenerilor;
- copii ale contractelor de muncă și statelor de
- resurse financiare proprii și din partea finanțatorului;
plată pentru membrii echipei de proiect;
- resursele materiale și logistice existente la solicitant și
- documente de plată pentru salarii;
achiziționate (telefon, fax, birou, videoproiector, cameră video,
- 200 publicații;
5. Editarea și distribuirea unor consumabile, laptop, alte computere, imprimante etc.);
- lista cu semnăturile angajatorilor care au
publicații pentru angajatorii de - întâlniri de lucru între parteneri;
primit publicațiile;
pe raza județului Galați. - materialele și suporturile de prezentare;
- contractul cu prestatorul de servicii care a
- legislația europeană pe probleme de sănătate, codul muncii și
tipărit publicațiile;
învățământ;
- facturi, extrase de cont;
- materialele pentru pagina web;
- informațiile de pe pagina web a aplicantului.
- rapoartele de activitate din cadrul proiectului.

TOTAL BUGET: – 69400 EURO


FINANȚARE COMISIA EUROPEANĂ: – 62400 EURO
CO-FINANȚARE APLICANT: – 7000 EURO

Capitolul Resurse-Umane: – 48900 EURO


Capitolul Echipamente și bunuri: – 8200 EURO
Capitolul Birou local: – 6100 EURO
Capitolul Alte costuri și servicii: – 6200 EURO
Anexa B. Bugetul proiectului Toți anii Anul 1
Numărul Costul unitar Costuri Numărul Costul unitar Costuri
Cheltuieli Unitate Unitate
de unități (în EURO) (în EURO) de unități (în EURO) (în EURO)

1. Resurse umane

1.1. Salarii (cost total, personal local) pe lună pe lună

1.1.1 Tehnic pe lună pe lună

Manager de proiect pe lună 11 800 8800 pe lună 11 800 8800

Asistent manager pe lună 11 600 6600 pe lună 11 600 6600

Responsabil financiar pe lună 11 700 7700 pe lună 11 700 7700

Reponsabil promovare pe lună 11 600 6600 pe lună 11 600 6600

Responsabil selecție și baze de date pe lună 3 500 1500 pe lună 3 500 1500

Consilier recrutare și dezvoltare abilități pe lună 5 500 2500 pe lună 5 500 2500

Consilier post-angajare pe lună 4 500 2000 pe lună 4 500 2000

Coordonator campanie de informare și educare pe lună 11 400 4400 pe lună 11 400 4400

Coordonator servicii de sprijin și acompaniere pe lună 7 400 4400 pe lună 7 400 4400

Expert în domeniul managementului resurselor-umane pe lună 5 400 4400 pe lună 5 400 4400

Subtotal Resurse umane 48900 48900

2. Echipamente și bunuri

2.1. Mobilier și echipament audio-video, computere pe buc. pe buc.

Computer pe buc. 3 1000 3000 pe buc. 3 1000 3000

Laptop pe buc. 1 1500 1500 pe buc. 1 1500 1500

Videoproiector pe buc. 1 1300 1300 pe buc. 1 1300 1300

Ecran pe buc. 1 700 700 pe buc. 1 700 700

Cameră video pe buc. 1 700 700 pe buc. 1 700 700

Imprimantă multifuncțională pe buc. 2 500 1000 pe buc. 2 500 1000

Subtotal Echipamente și bunuri 8200 8200

3. Birou local

3.1. Costuri vehicule pe lună pe lună

Combustibil pe lună 15 40 600 pe lună 15 40 600


3.2. Chirie birou. Aceste costuri pot acoperi numai
spațiile închiriate numai pentru activitățile proiectului.
pe lună 3 1400 4200 pe lună 3 1400 4200
Chiria biroului poate acoperi și închirierea sălilor de
prezentare etc.
3.3. Consumabile – rechizite birou pe lună 10 90 900 pe lună 10 90 900
3.4. Alte servicii (tel/fax, electricitate/încălzire,
pe lună 2 200 400 pe lună 2 200 400
întreținere
Subtotal costuri birou local 6100 6100

4. Alte costuri și servicii

4.1. Publicații pe serviciu 1 5000 5000 pe serviciu 1 5000 5000

4.2. Traduceri, interpreți pe serviciu 1 500 500 pe serviciu 1 500 500

4.3. Costuri pentru vizibilitatea proiectului pe buc. pe buc.

Banner pe buc. 1 400 400 pe buc. 1 400 400

Comunicat de presă pe buc. 2 150 300 pe buc. 2 150 300

Subtotal Alte costuri și servicii 6200 6200

Subtotal costuri directe proiect (1-4) 69400 69400

TOTAL COSTURI 69400 69400