Sunteți pe pagina 1din 4

DIRECTOR C.J.R.A.

E INSPECTOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL


Mihai Liliana Jeny Lefter Aurora

NR. 3109 DIN 11.09.2019

PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT


Numele: Gavrilă Georgian – Dănuț
Data naşterii: 18.11.2003
Domiciliul: Străoane, jud. Vrancea
Şcoala: Liceul Tehnologic ”Alexandru Ioan Cuza”
Clasa: a IX-a profesională/ textile
Echipa de lucru: profesor : Chivoiu Violeta
consilier scolar: Badiu Alice
Perioada: an școlar 2019-2020
Domeniul de intervenție: Limba şi literatura română
Problemele cu care se confruntă elevul: grad de handicap ACCENTUAT(cod 6)/ deficiență a
sistemului nervos și a funcțiilor vitale

1. Informații generale
Elevul urmează în anul şcolar 2019-2020, cursurile şcolii de masă, în clasa a IX-a profesională/
textile. Provine dintr-un mediu familial cu potenţial intelectual mediu. Este o fire retrasă, care comunică
greu și puţin . Este dispus să încerce să lucreze ceea ce i se cere, dar nu reușește decât cuvinte
neinteligibile. De multe ori nu se reușește comunicarea cu el deoarece, fie nu înțelege ce este întrebat, fie
nu se înțelege ce spune.
Elevul nu face faţă cerinţelor educaţionale; adaptare inferioară la cerinţele programei şcolare pentru
clasa a IX- a şi a curriculumului de citire–scriere, nu are cunoştinţele de bază ale unui copil, dezvoltat
normal .

2. Informaţii educaţionale
a).Comportament cognitiv:
- nu are abilităţi de scris-citit;
- nu reușește să înțeleagă un text;
- scrie repetitiv unele cuvinte , într- o ordine proprie;
- nu respectă regulile ortografice şi de punctuaţie;
- exprimarea este nesigură, vocabularul limitat
- capacitatea de reproducere a mesajelor orale este foarte redusă;
- capacitatea de concentrare este scăzută şi rezistenţa la efort, minimă;
- nu este interesat mereu de ceea ce i se spune;
- nu reţine informaţii de natură ştiinţifică;

Comportament psihomotric şi autonomie personală: schema corporală este realizată, deprinderile de


igienă personală sunt dezvoltate;
b). Relaţii sociale:
-Are aptitudini de relaţionare în grup. Manifestă dorinţa de a se integra în grup, dar nu toți copiii îl
acceptă.

c).Capacităţi, competenţe, abilităţi, puncte slabe, nevoi:


 Dezvoltare fizică medie, coordonare a mişcărilor mai ample;
 Nu are abilităţi de natură tehnologică;
 Memoria şi atenţia sunt scăzute;
 Imaginaţia lipseşte, fiind ancorat în prezent;
 Nu face corelaţii, dovedind lipsă de gândire logică;

Instrumente folosite în evaluare: fişa psihopedagogică, observaţia spontană şi dirijată, convorbirea


individuală şi de grup, sarcini de lucru pentru automatizarea și comprehensiunea citirii (pretest).

3. Obiectivele programului
Pe termen lung:
 Descoperirea şi folosirea potenţialului psihic de învăţare ale subiectului, a ritmului propriu de
achiziţie, prin observarea zilnică şi prin concentrarea tuturor informaţiilor din cadrul familiei;
 Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor structurilor
gramaticale;
 Dezvoltarea motricităţii mâinilor, dar şi a altor părţi ale corpului;
 Dezvoltarea abilităților de scris / citit
Pe termen scurt:
 Formarea abilităţilor de comunicare;
 Formarea abilităţilor de participare la lecţii;
 Dezvoltarea capacităţilor de scriere;
 Participarea la activităţi de grup;

4. SCOPURILE PROGRAMULUI:
 Reducerea şi eliminarea lacunelor din cunoştinţele elevului;
 Educarea exprimării verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic;
 Formarea capacităţilor de cunoaştere a literelor şi citire a cuvintelor şi propoziţiilor;
 Formarea deprinderilor de scriere corectă a elementelor grafice şi a literelor, precum şi
scrierea lizibilă a cuvintelor;
PROFESOR:
 Antrenează elevul în activităţile specifice pe arii de stimulare sau recuperatorii şi recreative, cu respectarea
particularităţilor de vârstă şi individuale;
 În cadrul lecţiilor se lucrează diferenţiat, cu respectarea planificării materiei (cu revizuiri şi adaptări);
Obiective Criterii Metode şi
Obiective Activităţi de
pe termen minimale pentru instrumente
operaţionale învăţare
scurt evaluarea progresului de evaluare
Dezv. capacităţii de - să înţeleagă -exercitii de - înţelege
receptare a semnificaţia delimitare a semnificaţia globală a Ev. orală şi
mesajului oral globală a cuvintelor in enunturi; unui text scurt, după scrisă
mesajului oral -exercitii de ascultarea repetată a Aprecieri
- să sesizeze stabilire a pozitiei acestuia, sau după stimulative
intuitiv unui cuvant intr-o lămuriri suplimentare; Evaluare cu
corectitudinea propozitie; - formulează mai multe
unei propoziţii -exercitii de răspunsuri la întrebările reveniri
ascultate distingere a sunetului puse, uneori cu
- să distingă initial, final sau din imprecizii, corectate la
cuvintele dintr-o interiorul unei silabe solicitarea prof.; Evaluări
propoziţie dată, sau al unui cuvant; - distinge şi curente
silabele dintr-un -identificarea delimitează cuvintele în formative
cuvânt şi sunetele cuvintelor ce contin propoziţii de două Probe scrise,
dintr-o silabă sunetul învăţat si cuvinte, rostite clar ; fişe de lucru
- să despartirea lor in - pronunţă,
sesizeze sensul silabe; corect, cuvântul integral
Dezv. capacităţii de cuvintelor într-un -jocuri de şi pe silabe, cu
exprimare orală enunţ dat punere in imprecizii corectate cu
- să formuleze corespondenta a unui sprijin;
clar şi corect cuvant auzit cu -citeşte în ritm
enunţuri verbale imaginea propriu silabe, cuvinte şi
potrivite unor corespunzatoare; propoziţii alcătuite diin
situaţii date -exercitii de 2-3 cuvinte, uneori cu
-să integreze despartire a cuvintelor inversiuni sau repetări,
cuvintele noi în in silabe; corectate la intervenţia
Dezv. capacităţii de enunţuri - exerciţii de prof.;
receptare a trasare a elementelor - citeşte cuvinte
mesajului scris grafice; scrise, formate din
(citirea / lectura) - exerciţii de silabe cunoscute;
- să identifice adoptare a poziţiei - citeşte fluent şi
Să identifice literele litere, grupuri de corecte si comode corect enunţuri
litere, silabe, pentru scris; cunoscute, cu ezitări sau
alfabetului
cuvinte şi - exerciţii de pauze mai lungi, atunci
enunţuri în textul scriere a literelor, când întâlneşte cuvinte
tipărit şi în textul silabelor, cuvintelor si care conţin aglomerări
de mână propoziţiilor; de consoane, grupuri de
- să sesizeze litere etc.;
legătura dintre - exerciţii de - copiază,
Să citescă cuvinte
enunţuri şi scriere corectă a transcrie şi scrie după
din 2-3 silabe imaginile care le cuvintelor; dictare litere, silabe şi
însoţesc - exerciţii de cuvinte cu abateri de la
- să desprindă încadrare corecta în regulile grafice;
semnificaţia pagina a textului - construieşte în
globală a unui (data, alineat); scris propoziţii formate
text citit - exerciţii de din 2-3 cuvinte, cu mici
- să citească în apreciere corecta a abateri de la regulile
Dezv. capacităţii de
ritm propriu, spaţiului dintre grafice, ortografice şi de
exprimare scrisă
corect un text cuvinte; punctuaţie;
cunoscut - dictări de -copiază/
- să scrie corect cuvinte si propoziţii; transcrie/ scrie după
Să formuleze
litere, silabe, dictare, cu unele
propoziţii simple cuvinte omisiuni, inversiuni de
- să scrie corect, litere, uneori cu abateri
lizibil şi îngrijit de la normele de aşezare
propoziţii scurte în pagină, sau de la
folosirea corectă a
semnelor de punctuaţie;

S-ar putea să vă placă și