Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL EDUCATI EI NATIONALI INSPECTORATUL $COLAR

JUDETEAN TULCEA

Nr. 10557 127.09.2018 Yizat,


Inspector $colar General Adjunct,
vrioffiu
Repere alc activitlfii de educa{ie fizicd qi sportin anul scolar 20ltl - 2019

in aten(ia conducerilor cle pcoli si a prol'esorilor rle educatie ljzica

O.M.E.C.T.S. nr. 3462 12012 privind aprobarea Metodologiei organizdrii qi des/d;urarii


activitdlilor de educalie Jizicd ;i sport tn invdldmAilil preuniversitor, contine reglementdri ncccsar a ll
cunoscute atAt de cadrele didactice incadrate la aceast6 arie curriculard, cAt gi de conducerile de qcoli.

Portofoliul responsabilului de catedrl arie curricularl ed. fizicI ;i sport:


'/ tabel nominal cu membrii catedrei/comisiei Ei datele lor de contact
'/ orarul profesorilor de educa{ie fizicd pe anul in curs, eventual graficul de folosire al bazei
sportive
situalia scutifilor medical de efort totallparlial, temporar/semestrial/anual
situalia,,cercurilor" sportive : ansambluri, formalii sportive
planul activitalilor metodico-gtiinlifice ale catedrei/comisiei pentru anul in curs
lanurile cadru ;i programele qcolare valabile in anul qcolar in curs
planificdrile calendaristice ale membrilor catedrei/comisiei (avizate qi cu nr. de irrrcgistrarc)
fiqa de aviz.are a programei de opfional (copie fiqa avizata)
planul managerial al catedrei/comisiei
calendarul qi tematica activit6lilor
procesele-verbale pentru activit6tile deslbqurate
materiale Etiinfifice Ei metodice prezentate in cadrul activit6lilor deslb;urate
calendarul activitalilor / competiliilor sportive gcolare la nivelul unitalii de invalam6nr
calendarul competilional sportiv gcolar la nivel j udelean/zonallnalional
raport dupi fiecare semestru, privind competiliile de la nivelul qcolii
evidenla rezultatelor, diplome
raport anual al activitSlii de educalie fizicd; rapoarte, perfecliondri, alte documente ale
catedrei de educafie fizicit
procesele-verbale incheiate in urma verificdrii de citre comisia SSM a sigurantei tuturor
componentelor bazei sportive (teren, clddire, instalalii qi aparatur6)
activitatea specificd ,,Cercurilor olimpice", structuri ale filialelor judefene ale Academiei
Olimpice Romane (componentS, calendarul activitililor sportive extra curriculare aprobat de
conducerea unitalii de inv6lamdnt);
copie C.l.S.;
Decizia componenjei Comisiei sportului Ecolar la nivelul unitalii qi dovczi alc activititii
acesteia (conf. OMECT 288012007)

Str. [)ohrogeanrr (,hcrt'a rrr J-{, tl2{)(}t)7, lrr}tt'.r


Tel: +40 (0)240 51 57 71, +1{\ (0) 210 5l 4"1 lle Far i.l() (())2.1{1il ls sr'
E-mail: isltl@rsjtl edu.ro , www rslll eclu ro
MINISTERUL EDUCATIEI hIATIONALE INSPECTORATUL $COLAR
JUDETEAN TULCEA

'/ Regulamentul-cadru de organizare ;i funclionare a unitalltor de invafa,"trt p;;versitar


OMENCS 507912016, modificat ;i completat de OMEN 302718.01,2018 - atriburiilc
catedrelor/ comisiilor metodice qi elaborarea ofertei CDg selectarea
si auxiliarclor OiAacii.c
qi a mijloacelor de invdf6m6nt
'/ OMECT rc. 2880/2007 - Regulament de organiz.arc si dcslbqurarc a compcritiilor
sp.
qcolare, sub denumirea ONSS si OMIIC$ 440512015 - Rcgulanrcntul
cic organizarc \r
desftEurare a competifiei sportive Ecolare ..ol i mpiada (i i mnazi i I or..:
'/ Legea 6912000 - Legea EFS ;i l,egea g)l2ols privinci modillcarca
Ei cornplcrarca Lcgii
educaliei ftzice ;i sportului nr. 6912000:
'/ OMECTS 3462 I 2012 - Metoclologia organizarii
;i tte.tfu;ttrarii ac,tit'itatil0r de lilt,\ itt
inv dl dmantul pr euniv e r s i t ar

Portofoliul profesorului de educafie fizicI:


* Decizia de numire; Fiqa postului; C.V actualizatanual;
* Adeverinfe /certificate/diplome de participare la activitdlile de formare profesional6;
* Fiqa de evaluare anual5;
* Structura anului gcolar;
n incadrare numdr de ore gi clase; orar;i localii dupd caz;
* OMECTS 3462 I 2olz - Metodologia organizdrii
;i desfo;urdrii activita{ilor de h.l.-S ln
inv dl dmdntul pr e univ e r s i t ar,
* Programe qcolare;
* Programa pentru oplional avizatd;
* Documente de planificare: eqalonarea anuala a unit6lilor dc invdtare, plan
calcndarisric.
proiectarea unitatii de inv[fare, proiecte didactice pentru prol'esorii
l]ra dellnitivar;
* Bareme si standarde de evaluare: afi;ate si prezentate elevilor la inccpurt dc
scnrcstru:
* Procese-verbale de prelucrarea normelor de sanatate qi sccuritatc in munca
in tinrprrl
activitdlilor sportive ;
Adeverinle medicale (clinic sinatos) pe clase; scutiri medicale aviz.ate de cabinetul
rncdical
Ecolar (in copie; documentul original va fi ataqat la dosarul personal al elevului. allat la
secretariat - art.l23 OMENCS 5079/2016, completat);
Calendarul activitdtilor/competifiilor sportive qcolare Ia nivelul unitalii de invafamant
afiqat
laavizier,avizat de conducerea scolii si care se va g6si qi in dosarul comisiei metodice
din
qcoal6
OMECT w. 288012007 - Regulament de organizare si desfrEurare a competiliilor sportive
qcolare, sub denumirea ONSS gi OMEC$ 440512015 - Regulamentul
de organizare gi
desfEqurare a competiliei sportive gcolare,,olimpiada Gimnaziilor,,;
, Evidenta elevilor sportivi legitimali;
* Competifii sportive din cadrul ONSS si Gimnaziaclq, rezuhate, elevi participanti pc clasc si
discipline sportive;
* Componenla echipelor reprezentative I
re' Rezultate elevi participanli pe clase si discipline sportivc.

Caietul profesorului de educafie fizici


l. Probe qi norme de control
2. inregistrdri absenle qi scutiri medicale
3. Testlri iniliale/ intermediare/ finale, cu not6 qi dat[

Str. I)obrogearrir Clherea rrr. J-.1, lJ2t)tX)7, 'l ulct,a


Tel:+40 (0)240 51 57 7^1, +40 (0) 240 51 44 ii9 Fa.r:+40 (0)240 5t tH u6
E-mail: isjtl@isjtl.edu. ro ; www. isjfl .edu. ro
Mri\itsTERUL EDUCATIEr NATIOT JALE INSPECTORATUT $COLAR
JUDETEAN TULCEA

Planurile cadru valabile in anul Ecolar Z0l8 - Z0lg


(pot fi accesate la adresa http://programe.ise.ro/actuale.aspx)
- invdfdm6nt primar: OMEN 3371 I 12.03.2013
- inv. gimnazial: OMENC$ 3590/5.04.20t6 (cl.v-vt) qi oMEC 3638/l t.04.2001 (cl. vil-VIII)
- invSlimdnt profesional: OMEN 3152 I 24.02.2014
- invalImdnt liceal: - OMECI 3410ll6.03.2009llliera tcorcticl qi vocarionalii si olVll:(' I S S.117
7.09.201I pt. profilul pedagogic
- OMECI 3411116.03.2009 (cl.lX). oMLCI 3412t 16.0:r.200e si oMr:('lS
3081/ 27.01.2010 (cl.X-XII) pt. filiera tehnologica

Programe Ecolare valabile in anul pcolar 2018 - 2019


(pot fi accesate la adresa http://programe.ise.ro/actuale.aspx)
- invaldmant primar: OMEN 34tB I 19.03.2013 (cl. preg.qi I-ll) qi OMEN 5003/. t2.2}t4 (cl. III-IV)
- invalamant gimnaz.: OMEN 3393128.02.2017 (cl. v-vt)
Ei oMECI 5097t9.09.2009 (cl.vll-vilt)
- invdfdmdnt profesional: OMECT 3458 / 9.03.2004 (cl. IX),
(conf. OMEN 4437129.08.2014) OMEC 3s52 t 8.04.2004 (cl. X),
OMEC 38721 13.04.2005 (cl. XI).
-inv6!6mdnt liceal: OMECI 5099 /9.09.2009
Manuale gcolare valabile: https://.www.manuale.edu.ro/

Zile caretrebuie marcate prin activitafi specifice, cuprinse in


calendarul activitifilor / competifiilor la nivelur unitafii

Activitatea sportiv[ extracurriculara din unitalile de invdt[mAnt se organiz,eaz.a in cacJrul


asocialiilor sportive qcolare, prin colaborarea Comisiei sportului
Ecolar cu ,.Cercurile glimpice" de
la nivelul fiecdrei unitali de^inv6famAnt, Calendarul aitivitalilor sportive, avizat de conducerea
qcolii, precizdnd acest lucru. in luna iunie, inainte de sfrrqitul anului qcolar responsabilul catedrei
va inainta la I.S.J. un raport al activitdlilor desftgurate, listat qi electronic (word), forma electronicd
incluzdnd qi c6teva fotografii de la evenimentele considerate mai importanie.

Vd reamintesc documentele pe care le-am solicitat cu prilejul consfEtuirii:


-inscrieri competilii sportive pentru anul qcolar in curs Termen I . I 0.201 8
-orarul cadrelor care predau la aria cuniculard EFS Termen 8.10.201 8
-situalia scutililor pe sem.l I anual 'l'ermen 9.1 I l0lll

Mult succes ?n noul on fcolor!


Inspector qcolar pentru educafie fizicit qi sport,
Arice srr"h*rU/a-L ,

Str. Dobrogt'anu (,[rt'rca r-rr. .l-.1, i1](X)(),-, I Lrlrt,,r


Tel: +40 (0)240 51 57 71, +40 (0) 240 51 4.{ 89 Far: +.1() (t))240 5l tB 8h
E-mail: rsjtl@isjtl. edu. ro ; www. isitl edu. ro