Sunteți pe pagina 1din 5

Miciimei

EBOI

{l'
Bucureiti
2019
-

e vrei s; te faci c6nd vei fi mare? Sunt sigur cd, atunci c6nd ti se
pune aceast5 tntrebare, rdspunzi indic6nd o profesie, veterinar,
astronaut, inv5tdtor... Dar eu, dacd a9 fi fost intrebat asta, cu
sigurant5 n-as fi gtiut ce sb rbspund. Practic, pe mine md interesa totul,
iar pe parcursul vietii am ficut o sumedenie de lucruri.
Cei mai mulfi stiu despre mine ci am fost pictor, pentru cE tablourile
mele au devenit celebre, dar am fost 9i inventator, om de gtiinti, inginer,
arhitect, filosof, scriitor... si e posibil si mai fi uitat ceva.
lmportant e insb nu doar cd m-am ocupat de multe lucruri, ci ci am
incercat intotdeauna sd le fac aga cum nimeni inaintea mea nu avusese
curajul sE le facd. ldeile mele au fost atAt de neobisnuite, incAt multe
dintre invenliile mele au fost puse in aplicare secole mai t6rziu.
Vrei sd gtii mai multe despre mine? insofegte-md in paginile urm5toare.

Iold. pooestec nwo:


rt

Pe vremea aceea, Flgrentc erc gnul dEntre eeie mcE


imBerfante ef,"q$e dEn Europa. Aici trbiau familii foarte bogate
9i la orice colt de stradb puteai vedea artigti care lucrau pentru marii
seniori: pictori, sculptori, arhitecti, poeli. Mi uitam la ei si mE
96ndeam
ce mult mi-as dori sb fiu si eu unul ca ei c6nd o si mb fac mare.
- Tat5, ai vbzut sculptura aia? intr-o zi voi face si eu una la fel de
frumoasS!
- Leonardo, ia uitS-te la cupola aceea mare! Cum !i se pare?
- E minunatd, tatS! Vreau 9i eu sE proiectez clJdiri!
- Deci, fiule, vrei si fii sculptor sau arhitect? CAte lucruri vrei sd faci?
- Multe, multe!

o
,)
.,,'.''
!t

-,)-,''^--J
v

.JJ