Sunteți pe pagina 1din 26

SIMULAREA NAȚIONALĂ A

EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet B

ÎNTREBĂRI COMPLEMENT SIMPLU B. arterele perforante talamice;


C. teritoriul arterelor lenticulo-striate;
1. Tratamentul infecției perinatale cu D. teritoriul paramedianelor bulbare;
Neisseria gonorrhoeae NU include: E. coroana radiată.
A. forma diseminată - ceftriaxonă 7 zile;
B. meningita - cefotaximă 10-14 zile; 6. Măsurile terapeutice specifice în AVC
C. irigatii oculare repetate cu NaCl 0,9% în includ:
caz de oftalmie gonococică;
D. spitalizarea sugarilor cu oftalmie A. standardul de aur în lume este fibrinoliza de
gonococică; urgență, cu streptokinază în perfuzie
E. forma localizată - ceftriaxonă iv 4 zile. intravenoasă;
B. fibrinoliză prin administrare directă
2. Care dintre următoarele crize parțiale se intraarterial, în ocluzia de arteră bazilar;
manifestă prin alterarea conștienței? C. craniotomia decompresivă largă în primele
A. crizele parțiale simple cu semiologie 48h de la debut, dacă hipertensiunea
motorie; intracraniană nu s-a redus cu tratament
B. crizele parțiale cu semiologie complexă; osmolar;
C. crizele parțiale simple cu simptome D. terapia antibiotică la bolnavii cu stări
somato- senzoriale; infecțioase concomitent;
D. crizele parțiale simple cu simptome E. utilizarea aspirinei crește eficiența
vegetative; fibrinolizei când sunt administrate
E. crizele parțiale simple cu simptome concomitent.
psihice.
7. Alegeți afirmația eronată cu privire la
3. Investigațiile paraclinice pentru sulfasalazină (SSZ) în tratamentul poliartritei
diagnosticarea laringitei acute edematoase reumatoide:
subglotice evidențiază: A. dozele utilizate sunt de 2-3 g/zi;
A. hemocultură pozitivă pentru Haemophilus B. se indică în cazul formelor moderate și
influenzae în peste 90% din cazuri; severe de boală;
B. semnul „turlei gotice”;
C. se poate utiliza în combinație cu
C. tuse lătrătoare, instalată progresiv;
methotrexat (MTX);
D. leucocitoză de 15-25.000/mm3;
D. se indică în caz de formă ușoară de boală
E. semnul „degetului mare”.
dacă MTX este contraindicat;
E. se poate utiliza în caz de contraindicație la
4. Sunt măsuri de tratament profilactic al
methotrexat (MTX).
malnutriţiei protein-energetice, MAI PUȚIN:
A. asanarea condițiilor de mediu;
8. Leziunile nespecifice cronice în lupus:
B. diversificarea corectă;
A. sindrom Raynaud;
C. adaptarea alimentaţiei sugarului şi copilului
B. livedo reticularis;
în funcţie de particularităţile fizice şi psihice;
C. rash malar;
D. respectarea indicaţiei formulelor de lapte D. paniculita;
praf;
E. sclerodactilie.
E. îmbunătăţirea condiţiilor igieno-dietetice.
9. În legătură cu tratamentul din spondilita
5. Sindromul dizartrie-mână instabilă din
anchilozantă este adevărată următoarea
AVC ischemic este determinată de un infarct
afirmație:
localizat în:
A. unul dintre agenții anti-TNF-α utilizați este
A. arterele paramediane din mezencefal;
anticorpul monoclonal etanercept;

1
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet B

B. glucocorticoizii administrați oral au o C. este dat de existența unui obstacol fizic;


eficacitate crescută în spondilita anchilozantă; D. poate apărea și reflex;
C. de obicei, se utilizează doza minimă E. poate fi determinat de o afecțiune
recomandată de AINS; inflamatorie a intestinului subțire.
D. agenții biologici sunt contraindicați
pacienților cu insuficiență cardiacă stadiile III 14. Sindromul Mallory-Weiss se
și IV;
caracterizează prin:
E. adalimumabul este un Ac monoclonal
A. este provocat de o arteră submucoasă, largă,
chimeric, care se administrează subcutanat, în
aberantă, care se rupe în lumenul gastric;
doza de 40 mg la 2 săptămâni.
B. oprirea hemoragiei se realizează doar prin
10. Tratamentul apendicitei acute este, CU terapie endoscopică;
EXCEPȚIA: C. hemoragii gastrice recidivante, la care sursa
A. cazurile ce evoluează spre abcedare vor nu este găsită;
benefica de intervenție la 3-6 luni după D. lacerații produse de creșterea presiunii
tratamentul medicamentos; transmurale ca urmare a creșterii presiunii
B. NOTES; intraluminale;
C. bontul apendicular se înfundă la nivelul E. produce o hemoragie masivă.
cecului în tehnica clasică;
15. Conform clasificării TNM, ed. 7, din
D. chirurgical clasic;
2010, stadializarea cancerului colonorectal se
E. laparoscopic.
traduce astfel:
11. Ecografia reno-vezicală NU poate A. T1 – tumora penetrează musculatura
proprie;
vizualiza calculii:
A. de pe ureterul lombar superior; B. T4b – tumora interesează peritoneul
B. din joncţiunea uretero-vezicală; visceral;
C. caliceali; C. Tis – interesează lamina proprie;
D. bazinetali; D. T2 – tumora interesează muscularis
E. de pe ureterul lombar mijlociu. mucosae;
E. T3 – tumora invadează alte organe.
12. Toaletarea cavității peritoneale, în caz de
peritonită: 16. La pacientele însărcinate diagnosticate cu
A. nu necesită lavaj peritoneal abundent; cancer mamar:
B. se face cu 2-3 litri ser fiziologic rece, A. întreruperea sarcinii în această situație nu
provocând și vasoconstricție, ce va limita este justificată;
sângerările; B. în cazul în care diagnosticul a fost stabilit în
C. poate include utilizarea unei soluții diluate primul trimestru, se apelează la tratament
de Taurolidină (cu unele rezultate favorabile); conservator cu limfoadenectomie axilară;
D. se face cu 1 litru ser fiziologic cald; C. diagnosticarea în trimestul III presupune
E. poate include o soluție concentrată de tratament radioterapeutic;
Betadină. D. în trimestrul I și cu 3 săptămâni înainte de
termenul anticipat se administrează citostatice;
13. Sindromul Ogilvie se caracterizează prin: E. din schema de tratament este exclusă
A. apare la copii și tineri, în context medical; radioterapia.
B. sindromul de compartiment abdominal
impune gestul chirurgical; 17. Prin ce se manifestă leziunile traumatice
renale şi ureterale?

2
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet B

A. sunt urmarea unor contuzii cu vezica plină; E. niciun răspuns nu este corect.
B. hematuria este simptomul cel mai constant;
C. șoc anafilactic în avulsia pediculului renal; 22. Indexul prognostic utilizat în aprecierea
D. stenoze ureterale în stadiile precoce; severității și prognosticului pacientului cu
E. avulsia pediculului renal se manifestă prin pneumonie include:
hipervolemie. A. TA sistolică sub 90 mmHg sau ≥120
mmHg, bradipnee sub 10/min (+2);
18. Zăvorârea statică în tratamentul B. dureri toracice (+1);
fracturilor osoase: C. vârsta peste 65 ani (+2);
A. interesează o singură extremitate a osului D. cancer asociat (+4);
fracturat, cea mai apropiată de focarul de E. etiologie cu risc înalt (+1).
fractură;
B. asigură o compresie interfragmentară 23. NU caracterizează astmul bronşic
intermitentă; urmatorul aspect:
C. permite mobilizarea imediată, dar nu și A. simptomatologia prezentă < 2 ori/săptămână
încărcarea completă; în treapta 1 de severitate;
D. este indicată în fracturile oblice scurte din B. simptomatologie nocturnă prezentă, cu
1/3 proximală sau distală; limitarea activității și VEMS < 80% din prezis,
E. este indicată în fracturile transversale. prezente în orice săptămână, în astmul
necontrolat;
19. Despre stadiul II al cancerului de col C. exacerbări frecvente și VEMS < 80% din
uterin se poate afirma: prezis, în treapta 4 de tratament;
A. forma clinică este limitată la col; D. consumul de beta2 agonist este necesar
B. extensie în treimea inferioară a vaginului; zilnic, în treapta 3 de tratament;
C. alternativa pentru tratament este E. VEMS < 80% din prezis în astmul parțial
brahiterapia intracavitară; controlat.
D. stadiul IIA se poate trata prin conizație;
E. stadiul IIB se poate trata chirurgical cu 24. Conform clasificării OMS 2004 a
intenție de radicalitate. tumorilor pulmonare, tumorile epiteliale
maligne sunt următoarele, CU EXCEPȚIA:
20. Testul olfactiv cu KOH 10% al secreției A. carcinom scuamos bazaloid;
vaginale, soldat cu apariția unui miros B. adenocarcinoame;
înțepător „de pește”, este pozitiv în infecția C. condrom;
cu: D. hiperplazie adenomatoasă atipică;
A. Candida albicans; E. chistadenocarcinom.
B. Trichomonas vaginalis;
C. Treponema pallidum; 25. Care dintre următoarele afirmații despre
D. Gardnerella vaginalis; tratamentul din tuberculoză sunt corecte?
E. Chlamydia trachomatis. A. în pericardita TB, se asociază corticoterapie
0,5 mg/kg/zi primele 2 săptămâni, urmând să
21. Factori de risc individuali pentru BPOC scadă doza;
sunt: B. terapia etapizată se face în regimuri bifazic:
A. deficitul de alfa-1 antitripsină; atac (7/7, cu 4-5 droguri) și continuare (5/7, cu
B. poluanţii atmosferici; 2-3 droguri);
C. fumatul; C. etambutolul și streptomicina au efect
D. hiporeactivitatea bronşică; bactericid;

3
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet B

D. în silicotuberculoză, tratamentul se B. este o boală miocardică secundară;


prelungește 9-12 luni, din unicul motiv al C. hipertrofia poate fi însoțită de obstrucție
penetrării dificile a medicamentelor în sistolică ventriculară dinamică;
parenchimul fibrozat; D. hipertrofie asimetrică;
E. în sarcină, streptomicina este exclusă din E. interesează septul interventricular.
schemă, deoarece este ototoxică pentru făt.
31. Factorii de prognostic FLIPI pentru LNH
26. Un factor de risc puternic (OR>10) foliculare sunt:
predispozant pentru trombembolismul venos A. lactatdehidrogenaza (LDH) crescută;
este: B. vârsta <60 de ani;
A. tromboza venoasă superficială; C. hemoglobina >12 g/dl;
B. infarct miocardic în ultimele 3 luni; D. indicele de performanță 2;
C. AVC cu paralizie; E. interesarea a 5 sedii extra-ganglionare.
D. trombofilie;
E. hipertensiune arterială. 32. Printre manifestările clinice în
hipotiroidism NU se numără:
27. Angina variantă (Prinzmetal) se A. dacă etiologia este autoimună, pot exista
caracterizează prin, CU EXCEPȚIA: semne de anemie pernicioasă, boală celiacă,
A. reprezintă 20% din totalul cazurilor de artrită reumatoidă;
angină; B. la femei poate cauza infertilitatea şi
B. este produsă prin spasm coronarian la creşterea incidenţei avorturilor;
nivelul unei artere coronare epicardice mari; C. gusă difuză asociată, uneori cu thrill la
C. vârsta de apariție: 50-60 de ani; palpare;
D. raportul pe sexe este de 5:1 bărbați/femei; D. efuziuni ale cavităților seroase (pleurezie,
E. se poate asocia cu sindromul Raynaud. pericardită, ascită);
E. oftalmopatia tiroidiană.
28. Hipertensiunea arterială de cauză
renoparenchimatoasă NU se întâlnește în: 33. Semnele oculare din boala Graves
A. pielonefrită; reprezentate în clasificarea lui Werner prin
B. uropatie obstructivă; acronimul NO SPECS, corespund
C. nefropatia diabetică; următoarelor caracteristici:
D. displazie fibromusculară; A. N – numai semne, fără simptome;
E. glomerulonefrită acută. B. O – oftalmoplegie;
C. S – afectarea țesuturilor moi;
29. Care din următoarele semne și simptoame D. P – pierderea vederii;
NU este tipic pentru insuficiența cardiacă E. E – edem periorbital.
cronică?
A. oboseala la efort fizic; 34. În caz de sepsis, sindromul de răspuns
B. dispneea; inflamator sistemic (SIRS) cuprinde
C. durerea toracică; următorul criteriu:
D. turgescenţa jugularelor; A. encefalopatie, obnubilare;
E. hepatomegalia de stază. B. tahicardie (alură ventriculară >90/min);
C. bradipnee (frecvență respiratorie <20 min);
30. Cardiomiopatia hipertrofică (CMH) se D. trombocitopenie severă;
caracterizează prin, CU EXCEPȚIA: E. scăderea tensiunii arteriale sistolice ≤90
A. hipertrofie ventriculară marcată; mmHg.

4
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet B

D. prostată mărită de volum, cu ecogenitate


35. Sunt indicaţii de trimitere imediată la localizat scăzută în ecografia transrectală
consult al pacienţilor cu boala cronică de pentru diagnosticarea unei prostatite;
rinichi: E. mucoasa vezicală subțiată și litiază
A. albuminurie >3000 mg/g; evidențiate cistoscopic în cistita cronică.
B. HTA rezistentă la tratament;
C. anemie (Hb <10 g/dl); 40. Sunt caracteristici ale tulburărilor acido-
D. criză hipertensivă (>180/120 mmHg); bazice:
E. eRFG >15 ml/min. A. alcaloza metabolică e compensată prin
hiperventilație;
36. Cauze mai frecvente ale glomerulopatiilor B. în acidoza respiratorie cronică, valoarea
în afecțiuni circulatorii: bicarbonatului plasmatic crește cu 1 mEq/L
A. tromboză de venă renală; pentru fiecare creștere a pCO2 cu 10 mmHg;
B. Sindrom Alport; C. la nivelul sistemului nervos central, acidoza
C. antiinflamatoare nesteroidiene; determină hiperexcitabilitate;
D. vasculite; D. respirația Kussmaul este specifică acidozei
E. leucemii. metabolice;
E. tratamentul alcalozei metabolice, forma fără
37. Complicație în pielonefrita cronică: răspuns la administrarea de clor, include
A. pionefroza (în prezența uropatiei administrarea de K+.
obstructive);
B. abces tubo-ovarian la femei; 41. Substratul cel mai obișnuit al tahicardiei
C. metastaze septice cu endocardită; ventriculare este:
D. flegmon perinefretic; A. miocardita;
E. hTA. B. cardiopatia hipertensivă;
C. cardiomiopatia hipertrofică;
38. Precizați elementele de diagnostic pentru D. sindromul de QT lung;
acidoza metabolică: E. cardiopatia ischemică.
A. pCO2 crescut;
B. pH >7,45; 42. Despre stenoza aortică este FALS:
C. pH <7,35; A. poate fi dobândită: unicuspidie, bicuspidie,
D. HCO3 normal; tetracuspidie;
E. HCO3 crescut. B. cateterismul cardiac permite evaluarea
semerității stenozei aortice;
39. Explorările imagistice în afecțiunile C. radiografia toracică poate evidenția
renale relevă: hipertrofia ventriculului stâng;
A. pe CT, zone triunghiulare cu vârful în hilul D. criteriile echocardiografice de severitate
renal și baza la cortex care devin tardiv sunt arie valvulară sub 1 cm2 şi gradient mediu
hipodense în pielonefrita acută; transvalvular peste 40 mmHg, în condiţiile
B. pe ecografia renală, calice sever dilatate, unei funcţii sistolice normale;
convexe spre interior în pielonefrita cronică; E. suflu sistolic rugos în focarul aortic,
C. zone cu defect de fixare (lacune, ancoșe) în frecvent cu iradiere pe vasele gâtului, bilateral.
scintigrafia renală cu DMSA în cazul
nefropatiei de reflux; 43. Manifestările extradigestive ale bolii de
reflux gastro-esofagian cuprind:
A. anemie;

5
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet B

B. disfagie; 47. Gangrena arteriopată NU prezintă


C. hematemeză; următoarea particularitate:
D. odinofagie; A. puls arterial absent;
E. globus. B. ROT abolite;
C. sensinilitate diminuată;
D. picioare efilate;
44. Este adevărat despre sindromul ulceros: E. leziuni intens dureroase.
A. se poate manifesta prin vertij și palpitații;
B. durerea are caracter de arsură, cu iradiere 48. Tratamentul anemiei hemolitice
posterioară; autoimune în forme severe, acute constă în:
C. durerea debutează în timpul mesei în ulcerul A. diuretice;
gastric și imediat postprandial în ulcerul B. transfuzii de sânge integral;
duodenal; C. vitamina B12;
D. antecedentele heredocolaterale de ulcer D. transfuzii de masă eritrocitară;
reprezintă un semnal de alarmă; E. fier parenteral.
E. orice pierdere involuntară în greutate
reprezintă un semnal de alarmă. 49. Tratamentul în LLC poate fi inițiat dacă:
A. există scădere ponderală >10% în ultimele 4
45. Referitor la aderarea, migrarea şi invazia luni;
leucocitelor la nivelul epiteliului intestinal, B. bolnavul prezintă un episod de transpirație
NU este adevărat: nocturnă pe lună;
A. consecinţele aderării şi migraţiei leucocitare C. bolnavul prezintă insuficiență medulară
sunt apariţia edemului, hiperemiei, creşterea progresivă cu anemie și trombocitopenie;
permeabilităţii intestinale; D. bolnavul prezintă hiper-gamaglobullinemie
B. în bolile inflamatorii intestinale există o simptomatică;
E. febră legată de infecții (febră de boală) >2
exacerbare a aderării, migrării şi invaziei
săptămâni.
leucocitare mediată de IL8, TNFα;
C. există un efect negativ al aminosalicilaţilor
50. Diagnosticul diferențial al leucemiei acute
şi unul benefic al antiinflamatoarelor
mieloide (LAM) se face cu, MAI PUȚIN:
nonsteroidiene;
A. leucemia acută limfoblastică;
D. dependentă de integritatea barierei
B. anemia aplastică;
intestinale, de vascularizaţia parietală, de
C. reacții leucemice;
moleculele de adeziune
D. mononucleaza infecțioasă (la bătrâni);
E. în bolile inflamatorii intestinale, COX1 şi
E. stadiul de transformare blastică a unei LMC.
COX2 sunt secretate în exces.

46. Formele manifeste de encefalopatie se ÎNTREBĂRI COMPLEMENT MULTIPLU


clasifică în următoarele grade conform (2, 3 sau 4 variante corecte)
clasificării West-Haven:
A. gradul III – obnubilare; 51. Fixarea externă în tratamentul fracturilor
B. gradul IV – dezorientare temporo-spațială; are următoarele dezavantaje:
C. gradul I – letargie; A. riscul de infecție la locul de inserție al
D. gradul II – hiporeflexie osteotendinoasă; broșelor;
E. gradul IV – asterixis dispărut. B. mobilizarea precoce a articulațiilor supra- și
subiacente;

6
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet B

C. riscul de tractură la locul de inserție al D. la 12 săptămâni de amenoree, fundul uterin


fișelor; se palpează deasupra simfizei pubiene;
D. pot apărea redorile articulare; E. la 16 săptămâni fundul uterin se află la
E. stabilitate limitată în anumite regiuni. nivelul ombilicului.

52. Fracturile pe os patologic pot fi produse 56. Despre translucența nucală este adevărat:
în următoarele circumstanțe: A. reprezintă grosimea maximă a zonei dintre
A. suprasolicitări repetate; tegument și țesutul moale care acoperă coloana
B. leziuni osteolitice; cervicală a fătului;
C. afecțiuni metabolice; B. se măsoară într-un plan transversal;
D. forțe de intensitate normală; C. se măsoară între 11 și 14 săptămâni;
E. localizarea cea mai frecventă este regiunea D. când este mai mică de 3 mm, crește riscul
supratronhateriană a femurului. de aneuploidii fetale;
E. este un test screening de identificare a
53. Următoarele afirmații despre osteosinteza aneuploidiilor în primul trimestru de sarcină.
cu șuruburi sunt adevărate:
A. sunt recomandate în fracturile diafizare 57. Sindromul endocrin masculinizant din
oblice sau spiroide; cadrul tumorilor ovariene active se măsoară
B. permite încărcarea precoce a membrului; prin, CU EXCEPȚIA:
C. osteosinteza numai cu șuruburi are indicații A. hipertrofia sânilor;
largi; B. pubertate precoce izosexuală;
D. nu necesită imobilizarea suplimentară în C. tulburari urinare;
aparat gipsat; D. hirsutism;
E. sunt folosite pentru a menține reducerea E. glera cervicală.
unor fragmente fracturate sau pentru fixarea
plăcilor sau tijelor zăvorâte. 58. Tratamentul leziunilor preinvazive ale
colului uterin constau în:
54. Coeficientul de risc al nașterii premature A. exicizia cu acul diatermic;
după Papiernik acordă 3 puncte pentru: B. scleroterapia;
A. greutate sub 45 kg; C. radioterapia;
B. pielonefrită; D. excizia cu bisturiul clasic;
C. efort neobișnuit; E. brahiterapia.
D. hipertensiune arterială;
E. uter cicatriceal. 59. Despre boala inflamatorie pelvină se
poate afirma că:
55. Afirmaţiile NEADEVĂRATE legate de A. BIP nelegată de o boală cu transmitere
mărirea abdomenului în sarcină sunt sexuală apare după consumul îndelungat de
următoarele: contraceptive;
A. la 36 de săptămâni fundul uterin ajunge la B. tratamentul chirurgical este rezervat
apendicele xifoid; formelor complicate, cu peritonită
B. la 20 de săptămâni fundul uterin se află la generalizată;
jumătatea distanţei dintre apendicele xifoid şi C. de cele mai multe ori are etiologie
ombilic; polimicrobiană;
C. la multipare fundul uterin coboară cu 2 cm D. cel mai frecvent, germenii se transmit pe
sub apendicele xifoid; cale sexuală;

7
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet B

E. este un sindrom clinic determinat de B. infarctul teritoriului lenticulo-striat poate


inflamaţia tractului genital inferior. determina mai multe tipuri de hemipareză;
C. localizarea infarctului în teritoriul
60. Etiologia vaginozei bacteriene: paramedian mezencefalic nu va afecta și
A. vaginoza bacteriană reprezintă un musculatura feței;
dezechilibru complex al florei vaginale D. cauza majoră a infarctelor lacunare este
normale; reprezentată de emboliile cardiogene, care
B. sexul oral reprezintă un factor de risc; obstrucționează vasele mici cerebrale;
C. flora vaginală normală este înlocuită cu o E. pentru infarctele lacunare, cea mai specifică
floră vaginală mixtă; manifestare este hemipareza senzorio-motorie.
D. proliferarea fungică este favorizată de
anticoncepționale; 64. Hemoragia subarahnoidiană non-
E. agentul patogen este Chlamydia traumatică:
trachomatis. A. poate fi determinată de o infecție parazitară;
B. ruperea anevrismului determină o
61. Vascularizația encefalului NU este simptomatologie frustră, agravată treptat;
caracterizată de: C. tabloul clinic este uneori de natură
A. toate arterele ce o asigură îşi au originea în psihiatrică, mergând până la intensitate
arcul aortic; psihotică;
D. apar semne de iritație meningeală, dar și
B. artera cerebrală anterioară continuă direct
semne neurologice de focar;
traiectul arterei carotide interne;
E. bariera hematoencefalică nu este afectată,
C. arterele centrale şi paramediene suferă un
revărsatul sanguin având aceeși osmolaritate
stres hemodinamic mai scăzut ca ramurile cu a plasmei.
terminale ale arterelor corticale;
D. artera cerebrală medie este cel mai 65. Investigațiile imagistice în AVC:
important ram al arterei carotide interne ca A. la pacienții cu AIT sau AVC minor aparent
debit; spontan reversibil, se preferă direct explorarea
E. ramurile terminale, mici, se desprind în prin ultrasonografie echo-Doppler extra- și
unghiuri largi la suprafaţa structurilor transcraniană;
encefalice. B. examenul CT în urgență poate decela
ștergerea unilaterală a „desenului” normal al
62. Atacul ischemic tranzitoriu (AIT) se structurilor din regiunea ganglionilor bazali;
diferențiază de infarctul cerebral prin: C. includ examenul clinic neurologic riguros și
A. reversibilitate clinică parțială; probele biologice specifice;
B. simptomele clinice durează în mod tipic mai D. examinarea IRM în urgență reprezintă o
puțin de o oră; etapă obligatorie în formularea diagnosticului
C. nu determină leziuni structurale cerebrale; și a atitudinii terapeutice;
E. ecografia transesofagiană poate furniza date
D. producerea AIT este determinată frecvent
importante în anumite cazuri.
de o tulburare de coagulare;
E. are aceiași factori de risc și cauze precum
66. Care dintre următoarele afirmații sunt
infarctul cerebral.
FALSE cu privire la anatomia patologică în
poliartrita reumatoidă?
63. Despre sindromul vascular lacunar din
A. în sinovita infiltrativ-proliferativă se
cadrul AVC este FALS: remarcă hiperplazia membranei sinoviale (10-
A. la momentul producerii, are manifestare 20 de straturi celulare);
fulminantă în majoritatea cazurilor;

8
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet B

B. în stadiul I, sinoviala are un aspect vilos și


invadează cartilajul, infiltrat limfo-plasmocitar 70. Măsurile generale în tratamentul LES
perivascular; cuprind:
C. în stadiul II (sinovita infiltrativ A. interzicerea consumului de pește;
proliferativă) apare un țesut de granulație
B. reducerea expunerii la raze UV;
hipertrofic și aglomerarea limfocitelor în
foliculi limfoizi (mai mulți decât în LES); C. dietă hiposodată în terapia cortizonică;
D. în stadiul III (sinovita granulomatoasă) D. renunțarea la fumat;
apare panusul sinovial; E. dietă săracă în carbohidrați și lipide în
E. în stadiul I (sinovita exsudativă) apare un terapia hidrocortizonică.
țesut de granulație hipervascularizat.
71. Consecințele alcalozei:
67. Conform criteriile EULAR/ACR de
A. scăderea forței de contracție musculară;
clasificare a poliartritei reumatoide, 0 punct
B. vasoconstricție cerebrală și coronariană;
se acordă pentru:
C. hipopotasemie;
A. durata sinovitei sub 6 săptămâni;
D. hiperventilație;
B. VSH, CRP normale;
C. FR, ACPA negativi; E. scade eliberarea oxigenului la țesuturi.
D. afectarea unei singure articulaţie medie-
mare; 72. Despre complicațiile cardiovasculare în
E. afectarea a 1-3 articulații mici. bolile renale, sunt adevărate următoarele
afirmații:
68. Algoritmul de tratament al poliartritei A. în BCR, disfuncția endotelială este
reumatoide, în conformitate cu amplificată de generarea de particule LHL
recomandărilor EULAR actualizate în 2013, oxidate;
se referă la următoarele: B. complicațiile tromboembolice sunt mai
A. în prima fază se începe cu methotrexat sau puțin frecvente în glomerulopatia
leflunomide sau sulfasalazină în caz de
membranoasă decât în celelalte sindroame
contraindicaţie sau intoleranţă pentru
methotrexat; nefrotice;
B. în faza a treia, în caz de remisiune C. peste jumătate dintre pacienții cu BCR au
prelungită, se continuă corticoterapia; hipertrofie ventriculară stângă excentrică;
C. în faza a doua se schimbă medicamentul D. în pielonefrita cronică apare HTA
remisiv sintetic sau se asociază două remisive predominant sistolică (1/3 din cazuri în stadii
sintetice dacă nu s-a obţinut efectul terapeutic avansate);
după 3 luni;
E. tromboza de venă renală este simptomatică
D. în faza a doua, după eşecul primului remisiv
sintetic, dacă pacientul prezintă factori de doar în 10% dintre cazurile de sindrom
prognostic nefavorabil, se poate începe nefrotic.
tratamentul cu un agent biologic;
E. în faza a treia nu se asociază methotrexat cu 73. În privința tratamentului farmacologic al
un blocant TNF-α. nefropatiilor tubulo-interstițiale:
A. se recomandă, în tratamentul inițial al PNA,
69. Afectarea pulmonară în lupusul
utilizarea aminoglicozidelor ca ultimă variantă
eritematos sistemic presupune:
de terapie, mai ales la vârstnici și pacienții cu
A. pleurezia;
BCR;
B. infecţii cu Pnumocystis carinii;
B. la nou-născuți se indică biseptolul și
C. embolie pulmonară;
amoxicilina pentru tratamentul RVU;
D. pneumonita cronică;
C. uretritele cu germeni banali se tratează cu
E. pneumonita de aspiraţie.
cotrimoxazol în doză dublă timp de 7 zile;

9
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet B

D. inițierea antibioterapiei în PNC se indică în C. are aspect morfopatologic de


urma recoltării unei uroculturi (care atestă glomerulonefrită proliferativă endocapilară
prezența bacteriuriei semnificative) și a două difuză;
hemoculturi; D. din cauza intervalului lung dintre infecție și
E. tratamentul cu durată de 7 zile sau mai lung glomerulonefrită, culturile bacteriene sunt
este indicat în ITU cu localizare înaltă. frecvent negative;
E. antibioterapia precoce a infecțiilor
74. Despre metabolismul fosfocalcic în BRC streptococice poate preveni apariția
sunt FALSE următoarele afirmații: glomerulonefritei.
A. citratul de sodiu (utilizat ca anticoagulant)
poate determina hipocalcemie; 77. Despre hiponatriemie sunt adevărate
B. nivelurile calcitriolului scad progresiv următoarele afirmații:
începând din stadiul 2, reducere determinată A. poate apărea în urma unei paracenteze;
prin hiperfosfatemie; B. pseudohiponatremia este asociată cu valori
C. la bolnavii hemodializați peste 5 ani, normale ale osmolalității plasmei;
secreția de PTH este independentă de C. în hiponatremia moderată apar stări de
calcemie; somnolență, confuzie;
D. hiperfosfatemia reduce procesul de D. corecția rapidă duce la demielinizare
transdiferențiere osteogenă a celulelor pontină;
musculare netede din peretele vascular; E. sindromul de secreție inadecvată de ADH
E. calcimimeticele reduc PTH și cresc fosfații (SIADH) este asociat cu hiponatremie
serici, fiind recomandate doar la bolnavii hipovolemică.
dializați.
78. Care dintre următoarele alcătuiesc triada
75. Despre sindromul nefrotic sunt adevărate caracteristică sindromului West?
următoarele afirmații: A. oprire sau regres în dezvoltarea
A. se manifestă prin hipoproteinemie globală și neuropsihomotorie;
proteinurie <3,5g/ 24 ore; B. spasme epileptice;
C. febră cu frison;
B. nefroza lipoidică este cea mai frecventă
D. hipsaritmie;
cauză de sindrom nefrotic la copil; E. piridoxinodependență.
C. edemele din sindromul nefrotic sunt albe,
moi și păstrează impresiunea; 79. Sindromul Ohtahara are următoarele
D. tratamentul antibiotic este indicat în formele caracteristici, CU EXCEPȚIA:
primare; A. se numește și encefalopatie mioclonică
E. se asociază cu o creștere a manifestărilor precoce;
tromboembolice. B. pattern EEG de „suppression burst”;
C. tratamentul cu MAE (medicație
76. Referitor la glomerulonefrita acută antiepileptică) trebuie instituit precoce,
controlând crizele;
poststreptococică sunt FALSE următoarele D. evoluează spre sindrom West și sindrom
afirmații: Lennox-Gastaut;
A. apare după faringoamigdalite cu streptococi E. prezența spasmelor tonice prelungite.
de grup B;
B. se manifestă prin hipotensiune arterială și 80. Modificările patologice ale examenului
proteinurie >3,5g/ 24 ore; oftalmologic în cadrul diagnosticului de
epilepsie la copii pot sugera:

10
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet B

A. coridoretinopatie în leucodistrofia 84. Sunt adevărate următoarele afirmații:


matacromatică; A. în spondilita anchilozantă, spre deosebire de
B. facoame retiniene în boala Niemann-Pick; hernia de disc, durerea se caracterizează prin
C. pată roșie cireșie în sialidoză; debut brutal, agravare la efort si calmare la
D. pată roșie cireșie în boala Tay-Sachs; repaus;
E. hemoragii retiniene în scleroza tuberoasă
B. spre deosebire de spondilita anchilozantă,
Bourneville.
expansiunea cutiei toracice în hiperostoza
scheletală este normală;
81. Afirmațiile adevărate despre etiopatogenia
C. la fel ca în spondilita anchilozantă,
LES sunt:
hiperostoza scheletală difuză se însoțește de
A. există o predispoziție genetică;
afectarea articulațiilor sacroiliace;
B. agenții infecțioși nu au roluri descoperite în D. diagnosticul diferențial al spondilitei
etiopatogenia LES; anchilozante se poate face cu spondiloza
C. accelerarea metabolizării testosteronului se lombară, aceasta din urmă fiind asociată
asociază cu LES; totdeauna cu lombalgie cronică cu caracter
D. nivelele scăzute de estrogeni se asociază cu inflamator;
LES; E. spondiloza lombară nu asociază afectare
E. mimetismul molecular poate fi implicat. sacroiliacă.

82. Sunt adevărate următoarele afirmații cu 85. Examenele paraclinice efectuate pentru
privire la manifestările clinice din artrita diagnosticarea apendicitei acute relevă:
psoriazică: A. leucocitoza < 10.000/mm3;
A. spondilartropatia asociază sacroiliita și B. neutrofile <75%;
afectarea coloanei vertebrale cu artrita C. perforația este indicată prin creșterea
periferică de tip poliarticular simetric; leucocitelor peste 20.000/mm3;
B. în poliartrita psoriazică există posibilitatea D. sediment urinar normal;
conversiei din poliartrită simetrică în E. sedimentul urinar este util pentru excluderea
oligoartrită asimetrică si invers; unei afecțiuni renale.
C. în oligoartrita asimetrică leziunile
tegumentare și unghiale concomitente sunt 86. Diagnosticul diferențial al unei apendicite
obligatorii; acute se face cu următoarele afecțiuni
D. artrita mutilantă este forma extensiv- chirurgicale:
osteolitică a falangelor-de obicei proximale-, a
A. pancreatită acută edematoasă;
metacarpienelor și metatarsienelor;
B. diverticulită Meckel;
E. interesarea entezitică particularizează forma
C. colecistită acută;
clinică cu artrită interfalangiană distală.
D. ruptura foliculului ovarian;
83. Sunt elemente caracteristice ale artritei E. ulcer peptic perforat.
psoriazice la examenul radiologic:
A. eroziuni marginale extinse și neoformare 87. Criterile de evaluare clincă și paraclinică
osoasă; folosite pentru scorul Alvarado, utilizat în
B. prezența osteoporozei juxtaarticulare; diagnosticarea apendicitelor, sunt:
C. interesarea articulațiilor interfalangiene A. apărare musculară la decompresiune;
distale; B. tulburări de tranzit;
D. tendința la anchiloză; C. durerea abdominală continuă;
E. etalare “în cupă” a extremităților distale D. anorexie, greață și vărsături;
falangiene, realizând aspectul tipic de “toc în E. leucocitoză și creșterea neutrofilelor.
călimară”.

11
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet B

88. Hidropsul vezicular din litiaza veziculară E. avortul în primul trimestru de sarcină,
se caracterizează prin: înainte de prima naștere.
A. apariția semnelor de iritație peritoneală;
B. hiposecreția de mucus; 93. Obiectivele tratamentului conservator al
C. distensia progresivă a veziculei biliare; cancerului glandei mamare sunt:
D. calculul se poate dezinclava, cu remiterea A. obținerea de informații pentru evaluarea
simptomatologiei; prognostică;
E. o bilă hipercromă în interiorul colecistului. B. nu este nevoie de asocierea radioterapiei;
C. supraviețuire similară cu cea după
89. Sindromul coledocian prezent în litiaza mastectomie;
CBP se caracterizează prin: D. rezultat estetic bun;
A. debut prin colică urmată de febră; E. control local al bolii.
B. în etiologia malignă, pruritul precede
icterul; 94. Cancerul mamar la bărbat:
C. icter cu caracter fluctuant; A. 15% din cazurile de cancer mamar se
D. tardiv este asociat cu durerea; înregistrează la bărbați;
E. creștere ponderală. B. prezența tumorii poate fi mascată de un grad
de ginecomastie;
90. Despre litiaza migrată (secundară) a CBP C. invazia planurilor se produce mai lent;
este adevărat: D. hipertrofia mușchilor pectorali poate
A. se formează direct la nivelul CBP; îngreuna disecția axilară;
B. calculii au consistență fermă; E. bărbații prezintă un risc ridicat de a dezvolta
C. calculii veziculari mici ajung în CBP limfedem.
transcistic;
D. predispune la stază și infecție; 95. Este adevărat despre fracturile costale:
E. calculii mari ajung printr-o fistulă colecisto- A. diagnosticul se pune pe apariția durerii la
coledociană. compresie toracică antero-posterioară și
laterală;
91. În cazul unei gastrectomii totale radicale, B. cel mai frecvent interesează porțiunea
restabilirea continuității digestive se poate posterioară a arcului costal;
realiza prin: C. tratamentul constă în administrarea de
A. anastomoză eso-jejunală termino-terminală; analgezice minore și kinetoterapie respiratorie;
B. anastomoză gastro-duodenală mecanică; D. cele mai expuse sunt coastele II,III și IV;
C. anastomoză eso-jejunală termino-laterală; E. se manifestă prin dureri locale în expirație.
D. anastomoză eso-duodenală manuală;
E. anastomoză gastro-jejunală termino-laterală. 96. Condițiile traumatismelor toracice, care
trebuie tratate cu ocazia evaluării inițiale și a
92. Factorii endogeni care pot cauza apariția primului ajutor, la locul accidentului sau în
cancerului mamar sunt, MAI PUȚIN: UPU, sunt:
A. menarha precoce și menopauza tardivă; A. pneumotoracele deschis;
B. expunerea prelungită la radiații ionizante; B. tamponada cardiacă;
C. mutații al nivelul genelor BRCA1 și C. contuzia pulmonară;
BRCA2 de la nivelul cromozomului 17q21 și D. contuzia miocardică;
respectiv 13; E. hemotoracele masiv.
D. medicația hormonală de substituție în post
menopauză;

12
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet B

97. Puncția peritoneală diagnostică se indică C. pentru toți pacienții, se va suplimenta


în cazul: tratamentul cu alte clase de medicamente
A. examinare FAST nediagnostică; pentru a obține o TA controlată;
B. pacienți instabili hemodinamic; D. la cei cu valori ale TA 129-120/<80 mmHg,
C. fără o sursă evidentă de hemoragie; cu valori TA la limită, fără boli asociate, se va
D. pacienți stabili hemodinamic; indica monitorizarea valorilor TA la domiciliu;
E. examinare FAST pozitivă. E. la cei cu factori de risc asociați se adaugă
tratamentul factorilor de risc.
98. Sunt explorări paraclinice utile în litiaza
vezicală: 102. Modalitățile non-farmacologice de
A. ureteropielografia retrogradă; tratament în insuficiența cardiacă cronică:
B. ecografia reno-vezicală; A. în cardiomiopatia etanolică, este permis a se
C. radiografia renovezicală; consuma maximum 10 g etanol/zi;
D. urografia intravenoasă (opțională);
B. scăderea în greutate în formele avansate de
E. uretrocistoscopie.
IC are un prognostic negativ;
99. Tratamentul colicii renale constă în: C. evitarea calciu-blocantelor
A. administrare de antispastic; dihidropiridinice;
B. administrare de antialgic; D. în formele severe de IC se indică restricția
C. administrarea de corticoterapie; aportului de apă la 1,5-2 L;
D. administrare de antiinflamator E. evitarea medicației antiinflamatoare
nesteroidian; steroidiene și nesteroidiene.
E. administrare de beta-blocant.

100. Următoarele afirmații despre 103. Terapia farmacologică fundamentală a


clasificarea litiazei reno-ureterale sunt ICC cu fracție de ejecție scăzută cuprinde
adevărate: următoarele clase de medicamente:
A. blocanții receptorilor de ANG II (ARA);
A. calculii de oxalat de calciu apar în litiaza
de cauză infecțioasă; B. inhibitorii enzimei de conversie a
B. calculii de fosfat amoniaco-magnezian angiotensinei I (IECA);
sunt radiotransparenți; C. beta-blocantele;
C. în funcție de localizare calculii pot fi D. antagoniștii receptorilor pentru aldosteron;
renali sau ureterali; E. diureticele.
D. în funcție de morfologie, calculii pot fi
simpli sau coraliformi;
E. în funcție de număr, calculii pot fi unici 104. Radiografia cord-pulmon în
sau multipli. diagnosticarea insuficienței cardiace acute
poate evidenția:
101. Există un algoritm pentru tratamentul A. redistribuția fluxului în zonele inferioare;
HTA, care recomandă următoarele reguli: B. voalarea câmpurilor pulmonare;
A. la valori ale TA la limită, 139-130/80 C. cardiomegalie;
mmHg, asociate cu diabet zaharat, se va iniția D. congestie pulmonară;
tratamentul bolilor asociate cu sau fără E. modificări infiltrative perihilar în aripi de
diuretic; fluture.
B. la valori ale TA >160/100 mmHg, se indică
asocierea de 2 clase de medicamente, dintre 105. Care sunt trăsăturile hemodinamice
care obligatoriu un diuretic în doză mare; caracteristice ale cardiomiopatiei restrictive?
A. semnul „rădăcinii pătrate”;
B. presiuni sistolice scăzute;

13
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet B

C. semnul „dip-platou”; 110. Enunțurile adevărate despre endocardita


D. scădere abruptă şi rapidă a presiunii infecțioasă (EI) sunt:
ventriculare la debutul diastolei cu creştere A. apare frecvent pe valve normale;
rapidă până la un platou; B. cel mai frecvent incriminați sunt
E. disfuncţia diastolică. streptococii orali, enterococii, stafilococii;
C. la consumatorii de droguri iv, EI apare mai
106. Cu privire la tratamentul cardiomiopatiei frecvent pe cordul stâng;
hipertrofe sunt adevărate următoarele D. pacienții cu cateter venos sunt predispuși la
afirmații, CU EXCEPȚIA: EI;
A. amiodarona poate fi eficientă în tratamentul E. endocardita infectioasa pe proteza
tahiaritmiilor supra-ventriculare; precocepoate sa apara la mai puțin de un an de
B. disopiramida are efect inotrop negativ; la intervenția chirurgicală.
C. procedeul Sigwart trebuie efectuat fără
implantarea unui pacemaker temporar; 111. În tratamentul anginei acute
D. verapamilul are efect lusitrop negativ şi streptococice la copii, în caz de alergie la
inotrop pozitiv; penicilină se recurge la:
E. ablaţia cu alcool a septului este indicată la A. eritromicină;
pacienţii simptomatici, refractari la tratamentul B. claritromicină;
medical, cu gradient de 30-50 mmHg în repaus C. azytromicină;
şi 75-100 mmHg la manevrele de provocare. D. clindamicină;
E. amoxicilină.
107. În CMH, examenul fizic în prezența
gradienților prezintă: 112. Manifestările clinice ale laringitei acute
A. puls periferic abrupt; simple:
B. suflu sistolic apical; A. debut cu infecție acută de căi respiratorii
C. suflul sistolic are caracter de ejecție; superioare cu disfagie;
D. galop atrial și/sau ventrucular; B. prezintă dispnee inspiratorie;
E. suflu sistolic crescendo-descrescendo. C. evoluția este benignă;
D. stridor insipator acut;
108. Stopul cardiac poate fi precedat de: E. tiraj supraclavicular.
A. dispnee;
B. fatigabilitate; 113. Tratamentul antibiotic în cazul copiilor
C. palpitații; diagnosticați cu otită medie acută ține cont de
D. angină descrescendo; următoarele aspecte:
E. alte acuze specifice cu zile, săptămâni, luni A. se recomandă ca tratament de primă intenție
înaintea evenimentului. în otita medie cu exudat;
B. dacă la copiii mai mari de 2 ani se
109. În tahicardia ventriculară se pot întâlni recomandă antibioterapie, amoxicilina va fi de
pe electrocardiogramă: primă intenție;
A. capturi; C. în caz de boală ușoară/moderată se indică
B. activitate ventriculară fără complexe QRS doar monitorizarea;
definite; D. la copiii între 2 și 5 ani cu simptome
C. fuziuni ventriculare; moderate de OMA, tratamentul durează 10
D. disociație atrio-ventriculară; zile;
E. ritm regulat sau discret neregulat, cu durata E. în caz de evoluție nefavorabilă cu
QRS mai mică de 120 msec. amoxicilină se indică reevaluare ORL și

14
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet B
inițierea tratamentului cu clindamicină.

15
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet B

114. Cum se clasifică gradele de distrofie, în A. letargie;


funcţie de indicele nutriţional al copilului? B. convulsii;
A. gradul III: 0,80-0,71; C. afecțiuni oculare;
D. naștere prematură sau avort spontan, mai
B. gradul I: 0,89-0,75;
ales dacă survine spre sfârșitul sarcinii;
C. gradul III: <0,70; E. afecțiuni cutanate.
D. gradul II: 0,80-0,71;
E. gradul I: 0,89-0,81. 120. Sindromul retro-olivar:
A. este caracterizat prin tulburare alternă de
115. Malnutriția protein-calorică de gradul II sensibilitate termo-algezică;
la copii prezintă următoarele forme clinice: B. asociază disfagie și singultus;
A. sugar foarte slab (se văd coastele); C. este cunoscut și sub denumirea de sindrom
B. deficit ponderal >40%; Wallenberg;
C. talia scăzută; D. prezintă risc de deces prin stop respirator
D. fără țesut adipos pe membre; central iresuscitabil;
E. activitate motorie normală. E. asociază semne contralaterale de trunchi
cerebral.
116. Stadiul II al rahitismului se
caracterizează prin următorii parametri 121. Anamneza în vederea identificării
biochimici: etiologiei pancreatitei acute urmărește
A. hipocalcemie; prezența:
B. normofosfatemie; A. consumului de medicamente;
C. fosfataze alcaline crescute; B. creșterii în greutate;
D. fosfataze alcaline normale; C. colecistectomia;
E. normocalcemie. D. traumatisme abdominale recente;
E. litiaza biliară.
117. În ce constă tratamentul în infecţia
congenitală cu citomegalovirus? 122. Scorul Ranson, utilizat pentru evaluarea
A. Ganciclovir; severității pancreatitei acute, la 48 de ore
B. Aciclovir;
cuprinde următoarele criterii:
C. Ribavirină;
D. Valgancilclovir; A. glicemie >10 mmol/l (>180 mg/dl);
E. Zidovudină. B. retenție lichidiană mai mare de 6 litri;
C. calciu seric >2 mmol/l (>8 mg/dl);
118. Alegeți enunțurile corecte referitor la D. hipoxemie, cu PaO2 <60 mmHg;
rubeola congenitală: E. deficit baze >4 mEq/l.
A. virusul se transmite la naștere;
B. riscul infecției fătului este mai mare cu cât 123. Peritonita prin perforație gastro-
infecția se produce la mamă în primul duodenală prezintă următorul tablou clinic:
trimestru sau după 30 de săptamâni de A. perforația diverticulului Meckel;
gestație;
B. dureri epigastrice sub formă de „lovitură de
C. infecția după 16 săptămâni de gestație se
asociază cu un risc mare de anomalii pumnal”;
cardiace; C. fără perforație macroscopică aparentă;
D. este cauzată de un dezoxiribovirus; D. contractură musculară – „abdomen de
E. afectează doar omul. lemn”;
E. dureri rapid generalizate.
119. Infecția perinatală cu virusul Herpes
Simplex are următoarele manifestări posibile:

16
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet B

124. Alegeți enunțurile FALSE referitor la D. tip I – sângerare activă: incideța resângerării
peritonitele terțiare: 20-50%;
A. apar în condiții de scădere a imunității E. tip III – leziuni fără stigmate de sângerare
gazdei; recente: incideța resângerării 5-10%.
B. sunt difuze;
C. sunt localizate; 129. Intervenția chirurgicală pentru tumorile
D. de regulă survin în asociere cu MODS; colonului descendent presupune:
E. sunt cauzate de germeni cu patogenitate A. realizarea unei anastomoze colo-rectale
foarte ridicată. termino-terminale cu colonul transvers trecut
peste ultima ansă ileală;
125. În obstrucțiile colonului sțâng, conduita B. realizarea unei anastomoze colo-rectale
clasică constă în următoarele operații seriate: termino-terminale cu colonul transvers trecut
A. colostomie de degajare; prin mezenterul ultimei anse ileale;
B. hemicolectomia; C. hemicolectomia stângă;
C. refacerea continuității după 2-3 luni; D. ligatura arterei mezenterice superioare la
D. operația Hartmann; origine;
E. ileo-transversostomia latero-laterală. E. colectomie totală în caz de neoplasm
sigmoidian.
126. Manifestările clinice ale unei hemoragii
digestive superioare depind de: 130. Stadiul M din sistemul TNM pentru
A. starea aparatului digestiv; cancerul colorectal cuprinde:
B. ritmul sângerării; A. M1b – metastaze peritoneale;
C. recidiva sângerării; B. M0 – fără metastaze;
D. starea aparatului cardio-vascular; C. M1 – metastaze la distanță;
E. bolile asociate. D. M1a – metastaze la nivelul mai multor
organe;
127. În ce constă tratamentul profilactic al E. stadiul M indică prezența sau absența
hemoragiei ulcerelor de stres? metastazelor la distanță.
A. excitanți ai pompei de protoni;
B. omeprazol sau pantoprazol pentru 131. Examinarea radiologică cu contrast a
menţinerea unui pH gastric sub 7; colonului poate evidenția în cazul bolilor
C. antagoniști de receptori histaminici; inflamatorii intestinale:
D. vagotomia şi piloroplastia, superioară A. granularitatea mucoasei;
vagotomiei cu antrectomie; B. traiectele fistuloase;
E. sucralfatul este medicamentul de elecție. C. ulcerații;
D. complexitatea abceselor;
128. Conform clasificării Forest a E. pseudopolipi.
hemoragiilor digestive superioare, indicatorii
de prognostic au următoarele valori: 132. Următoarele afirmații despre aspectul
A. tip III – leziuni fără stigmate de sângerare macroscopic al ficatului cirotic sunt
recente: mortalitate 7%; adevărate:
B. tip Ia – sângerare în jet: necesitatea A. există forme hipertrofice;
tratamentului chirurgical 35%; B. este dur, cu marginea inferioară ascuțită și
C. tip IIb – cheag de sânge aderent: mortalitate contur neregulat;
7-11%; C. există forme macronodulare, micronodulare
și mixte;

17
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet B

D. ficatul are culoare galben-aurie prin C. analogi de insuline premixate – durata


componentă steatozică; acțiunii 14-18 ore;
E. formele micronoduare sunt mai frecvent de D. analogi de insuline cu acțiune lungă –
etiologie infecțioasă. acțiune maximă la 5-8 ore;
E. analogi de insuline cu acțiune rapidă –
133. Sindromul de insuficiență durata acțiunii 3-5 ore.
hepatocelulară din ciroză prezintă
următoarele manifestări: 137. Profilaxia primară a DZ tip 2 vizează:
A. sindrom Cruveiller-Baumgarten; A. combaterea sedentarismului;
B. hemoroizi; B. identificarea anomaliilor glicemice
C. astenie fizică și intelectuală; prediabetice;
D. eritemul palmar apare ca o colorație roșie C. prevenirea instalării complicațiilor cronice;
strălucitoare; D. control metabolic;
E. foetor hepatic. E. combaterea factorilor de risc.

134. În tratamentul encefalopatiei hepatice: 138. Efectele directe ale deficitului de Fe


A. aportul alimentar proteic excesiv poate asupra țesuturilor determină:
precipita encefalopatia hepatică; A. cheilită angulară;
B. proteinele animale sunt preferate celor B. sclerotică albastră;
vegetale; C. ectazie vasculară gastrică antrală;
C. în formele cronice cu encefalopatie D. pica;
moderată se recomandă interzicerea completă a E. afectare psihomotorie la copii.
aportului de proteine pe termen lung;
D. în formele acute de encefalopatie se permit 139. Manifestările clinice ale bolii
50 g zilnic aport proteic; aglutininelor la rece cuprind:
E. este necesară reducerea aportului de A. rigiditate;
proteine alimentare. B. acrocianoză;
C. icter;
135. Incretinmimeticele (IM), în tratamentul D. splenomegalie friabilă;
farmacologic al DZ: E. hemoglobinurie.
A. efectele hipoglicemiante se datorează
reducerii apoptozei beta-celulare; 140. Cu privire la patogeneza deficitului de
B. includ inhibitorii dipeptidil-peptidazei-4; vitamina B12 se pot afirma următoarele, MAI
C. efectele hipoglicemiante se datorează PUȚIN:
creșterii secreției de glucagon; A. în anemia pernicioasă sunt prezenți auto-
D. includ analogii receptorului GLP-1; anticorpi anti-FI aprox. 60% în ser și 75% în
E. efectele hipoglicemiante se datorează sucul gastricș;
ameliorării secreției de insulină, independentă B. anemia pernicioasă se asociază cu boala
de glucoză. Addison;
C. anemia pernicioasă presupune distrugerea
136. Tipuri de insuline și farmacocinetica autoimună a celulelor fundusului gastric;
insulinelor: C. metotrexatul determină deficit de vitamina
A. insuline cu acțiune scurtă – acțiune maximă B12;
la 5-8 ore; E. oxidul de azot neutralizează reversibil
B. insuline cu acțiune intermediară – debut vitamina B12.
acțiune la 2-4 ore;

18
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet B

141. Encefalopatia Hashimoto se B. biopsia prin puncție-aspirație cu ac fin


caracterizează prin: (FNAB) la noduli <10 mm, dacă nu există
A. mioclonus; caractere ecografice de suspiciune;
B. ataxie cerebeloasă; C. imagistică de înaltă rezoluție prin IRM și
C. ATPO crescuți; CT ca examen de rutină în evaluarea nodulilor
D. activitate cu unde rapide pe EEG; tiroidieni;
E. fără răspuns la corticosteroizi. D. realizarea unui examen citologic cât mai
rapid în cazul prezenței elementelor ecografice
sugestive pentru invazia extracapsulară sau
142. Sunt mijloace terapeutice în tratamentul
metastazelor în ganglionii limfatici cervicali,
hipotiroidismului:
indiferent de mărimea nodulilor;
A. doza optimă de levotiroxina pentru adulți E. puncția unui nodul tiroidian în cazul unei
este de 100-150 µg/zi (1,6-1,7 µg/kg corp/zi); puncții-aspirații cu ac fin cu rezultat inițial
B. se pot administra preparate combinate T4 și non-diagnostic.
T3 în timpul sarcinii;
C. la pacienții cu vârstă peste 60 ani și/sau 145. Enunțurile FALSE referitoare la
boală coronariană se începe cu doze de 12,5-25 tratamentul bolii Graves sunt următoarele:
µg/zi; A. administrarea propiltiouracilului la femei în
D. levotiroxina, administrată în priză unică, primul trimestru de sarcină trebuie evitată;
matinală, pe stomacul gol, cu 30-60 de minute B. agranulocitoza este o reacție adversă
înainte de micul dejun, pentru a se maximiza frecventă apărută la administratea de
absorbția; antitiroidiene;
E. în sarcină se crește doza de hormoni C. tiocianatul și percloratul sunt folosiți numai
tiroidieni până la 200 µg/zi. în circumstanțe speciale, din cauza efectelor
adverse frecvente;
143. Următoarele afirmații despre cancerul D. medicamentele antitiroidiene reprezintă
tiroidian sunt adevărate, CU EXCEPȚIA: opțiunea inițială în cazul tuturor pacientilor;
A. vârsta <20 de ani reprezintă un factor de E. tratamentul cu iod radioactiv este indicat în
risc; oftalmopatia severă din cadrul bolii Graves,
B. carența iodată scade ponderea cancerului mai ales la pacienții fumători și la cei cu
follicular și o crește pe cea a cancerului hipertiroidism sever.
papilar;
C. mutația BRAF V600E se asociază cu 146. Diagnosticul serologic are următoarele
trăsături agresive ale PTC, cu rată de recidivă particularități în cazul infecției VHB:
și metastazare ganglionară crescută, precum și A. AcHBs pozitivi indică clearance-ul
scăderea capacității de iodocaptare; infecției;
D. simptomele de invazie laringo-traheală (tuse B. AcHBc de tip IgM sugerează o infecție
și disfonie) apărute în absența unei gușe mari recentă;
nu sugerează o leziune malignă; C. AgHBe negativ cu AcHBe pozitiv indică
E. postoperator se inițiază terapie infecție cu virus replicativ;
substitutivă/supresivă cu levotiroxina până la D. AgHBe pozitiv cu AcHBe negativ indică
terapia de radio-iodo-ablație. infecție cu virus nereplicativ;
E. AgHBs negativ exclude prezența infecției.
144. În evaluarea imagistică a tiroidei NU
sunt indicate următoarele: 147. La pacientele însărcinate cu HIV, se iau
A. ecografia tiroidină ca metodă de screening următoarele măsuri:
în populația generală;

19
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet B

A. tratamentul antiretroviral trebuie început cât B. stadiul G4 (eRFG sever scăzut) -


mai repede; manifestări clinice: boala renală primară, HVS,
B. nașterea va fi efectuată pe cale naturală; hiperlipoproteinemia, retenția azotată,
C. nou-născutul va primi profilaxie hiperkaliemia, malnutriția;
antiretrovirală; C. nivelul eRFG în stadiul G3b este 30-44
D. alăptarea se va putea efectua la sân; ml/min/1.73 m2;
E. se urmărește diminuarea riscului de D. stadiul G5 se manifestă clinic prin prezența
transmitere maternofetală a infecției. hipokaliemiei;
E. stadiul G3 este subdivizat în stadiul G3a
148. Disfuncția de organ cu altă localizare în (puțin până la moderat scăzut) și G3b (moderat
afara sediului primar al infecției este până la sever scăzut).
identificată prin următoarele criterii:
A. scăderea concentrației de protrombină în 152. Anemia renală în boala cronică de
insuficiența hepatică; rinichi:
B. leucocitoză sau leucopenie; A. deficitul de fier va fi tratat de preferință cu
C. trombocitopenie severă; preparate parenterale;
D. oligo-anurie în insuficiența renală; B. este normocitară când se adaugă deficit de
E. insuficiență respiratorie. fier;
C. este regenerativă;
149. Administrarea de antifungice: D. a fost asociată cu reducerea șanselor de
A. este contraindicată la pacienții cu cateter supraviețuire;
venos central; E. este moderată.
B. trebuie inițiată la pacienții care prezintă o
evoluție favorabilă sub scheme antimicrobiene 153. Leziunile glomerulare din
de spectru larg; glomerulopatii sunt produse de prezența
C. trebuie începută la pacenţii cu neutropenie autoanticorpilor sau a complexelor imune
prelungită ≥5 zile; circulante, pe mai multe căi:
D. trebuie instituită la pacienții cu internare A. determină leziuni distrofice care pot merge
prelungită în secțiile de terapie intensivă; până la necroză;
E. se iniţiază la pacienții cu suprainfecție B. inhibă eliberarea mediatorilor inflamatori;
fungică. C. inițiază infiltrarea glomerulilor cu leucocite;
D. conduce la modificări inflamatorii ale
150. Care sunt leziunile caracteristice endoteliului capilarelor glomerulare;
calcifilaxiei din boala cronică de rinichi? E. determină modificări trombotice.
A. ulceraţia epidermică;
B. hiperkeratoza; 154. La pacienţii cu degradare rapidă a
C. calcificări ale mediei vaselor arteriale mici funcţiei renale şi cu proliferare extracapilară
dermice; în biopsia renală, în contextul nefropatiei cu
D. necroza dermului; IgA se indică:
E. acroosteoliza. A. în formele severe a fost luată în considerare
plasmafereza;
151. Stadiile bolii cronice de rinichi: B. terapia de întreţinere cu ciclofosfamida
A. stadiul G2 - manifestări clinice: boala renală poate fi înlocuită de azathioprine;
primară, HTA (18% mai frecvent decât în C. imunosupresie combinată;
populația generală);

20
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet B

D. utilizarea altor imunosupresoare la fel de C. sodiu = 135-145 mmol/l;


eficiente, cum ar fi micofenolat mofetil, D. bicarbonat = 25-29 mmol/l;
ciclosporină sau tacrolimus; E. potasiu = 10-24 mmol/l;
E. metiprednisolon în pulsuri i.v. continuat cu
prednison oral şi ciclofosfamida oral sau în 160. Valorile critice ale osmolalității serice:
pulsuri i.v. A. peste 385 mosmol/kg H2O determină
stupoare;
155. Sindromul nefrotic din glomerulopatii B. valorile între 400-420 mosmol/kg H2O sunt
este quasiconstant în: letale;
A. glomerulonefrita proliferativă endocapilară; C. sunt sub 240 mosmol/kg H2O;
B. amiloidoza; D. sunt peste 321 mosmol/kg H2O;
C. glomerulopatia cu modificări minime; E. peste 420 mosmol/kg H2O apar convulsii
D. glomerulopatia membranoasă; generalizate.
E. diabet.
161. Sindromul infecțios al leucemiei acute
156. Diagnosticul pozitiv de pielonefrită acută mieloide se manifestă astfel:
se formulează pe baza următoarelor date: A. febră de tip septic;
A. sindrom cistitic; B. ulcerații bucale;
B. cilindri leucocitari; C. epistaxis;
C. urocultură negativă; D. dispnee de efort;
D. rinichi de dimensiuni mărite cu indice E. amigdalite acute supurate.
parenchimatos scăzut;
E. febră. 162. Aspectele clinice ale fazei cronice în
LMC constau în:
157. Datele paraclinice biologice din A. boala poate fi descoperită întâmplător;
pielonefrita cronică relevă: B. uneori debutul este marcat de priapism;
A. hiponatremie cu creșterea natriuriei; C. cel mai des, boala este diagnosticată doar în
B. hematurie superioară leucocituriei; faza de metamorfozare blastică;
C. urocultură pozitivă doar la 50% dintre D. simptomele nespecifice apar după câteva
pacienți; luni de evoluție a bolii;
D. valori scăzute ale ureei și cretininei serice; E. la examenul clinic se constată
E. osmolaritate urinară sub 500 mOsm/l. splenomegalie.

158. Uretritele nespecifice sunt afecțiuni 163. Tratamentul adjuvant și paleativ în


inflamatorii ale uretrei cauzate cel mai leucemia limfocitară cronică presupune:
frecvent de: A. pentru a preveni sindromul de liză tumorală,
A. E.coli; tuturor pacienților li se va administra tratament
B. Candida albicans; substitutiv cu imunoglobuline;
C. virusul Herpex simplex; B. apariția sindromului de hipervâscozitate
D. bacilul Koch; necesită leucafereză;
E. mycoplasme (Ureaplasma urealyticum). C. apariția hiperuricemiei reclamă
administrarea de inhibitori ai xantin-oxidazei;
159. Componenţele electrolitice ale spaţiului D. hipogamaglobulinemia impune tratament
extracelular sunt următoarele: substitutiv cu imunoglobuline i.v. o dată la
A. fosfor = 1,7-2,6 mmol/l; două luni;
B. clor = 30-40 mmol/l;

21
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet B

E. infecțiile intercurente necesită tratament splenomegalie, iar la examenul oftalmologic


empiric. au fost remarcate hemoragii retiniene.
Măduva osoasă este hipercelulară.
164. Limfomul Hodgkin nodular, cu Hemograma indică Hb=6g/dl, leucocite
predominanță limfocitară prezintă 170.000/mm3, trombocite 28.000/mm3.
următoarele caracteristici clinice, Formula Leucocitară relevă: 32%
histopatologice și imunohistochimice: mieloblasti, 10% promielocite, 5% mielocite,
A. CD 20 negativ; 5% metamielocite, 4% neutrofile
B. CD 15 și CD 30 pozitive; nesegmentate, 16% neutrofile segmentate, 5%
C. celule maligne rare, cu nucleu unic, lobulat; bazofile, 3% limfocite, 20% monocite. Putem
D. prognostic favorabil; afirma despre pacient următoarele:
E. puține CRS și CH. A. diagnosticul este de leucemie acuta
nediferențiată;
165. Schema de polichimioterapie IGEV în B. diagnosticul este de leucemie acută
LH cuprinde: mieloblastică cu maturație;
A. Gemcitabina; C. diagnosticul este de eritroleucemie acută;
B. Prednisolon; D. la analiza moleculară se va detecta
C. Etopozid; transcriptul PML-RARα;
D. Vinblastin; E. mutația genei NPM1 în cazul afecțiunii
E. Vinorelbină. pacientului este asociată cu prognostic
nefavorabil.
166. În LNH, din tratamentele de linia 2 fac
parte: 169. Un pacient de de 38 de ani, fumător,
A. schema R-DHAP; descrie tuse seacă, febră si prurit. Examenul
B. scheme de chimioterapie cu doze mari de clinic este normal. Radiografia toracică
agenți chimioterapici; evidențiază lărgirea mediastinului anterior, la
C. schema R-CVP; mai mult de 1/3 din diametrul toracelui.
D. la pacienții sub 65 de ani recidivați, este Ecografia abdominală a fost normală.
utilă efectuarea ulterioară a chimioterapiei Examenul imunohistochimic relevă prezența
„high-dose” cu autotransplant de celule stem unor celule anormale CD15+, CD25+ și
hematopoietice; CD30+. Putem afirma:
E. schema R-CHOP. A. diagnosticul este de limfom Hodgkin;
B. diagnosticul este de limfom non-Hodgkin
167. Cauze ale deficitului de fier sunt: cu celule de tip B mari de tip primar
A. gastrointestinal în cazul femeilor la mediastinal;
menopauză; C. una dintre schemele de polichimioterapie
B. hemoragie maternofetală; folosită în tratamentul acestei afecțiuni este
C. în cazul administrării de lactate concomitent BEACOPP;
cu substituție orală cu fier;
D. pe termen scurt, poate apărea ca efect
D. alăptarea;
advers al tratamentului acestei afecțiuni
E. pierdere de fier prin urină în cazul hemolizei
extravasculare cronice. traheita;
E. una dintre schemele de polichimioterapie
168. Pacient de 64 de ani, se prezintă la folosită în tratamentul acestei afecțiuni este R-
consult pentru astenie și scădere în greutate. CHOP.
La examenul clinic este palid și cu

22
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet B

170. Despre tireotoxicoza în sarcină este E. la pacienții cu grad înalt se recomandă


adevărat: tratament chirurgical.
A. metamizolul este preferat în primul
trimestru de sarcină; 175. Esogastroduodenoscopia ca şi metoda de
B. nivelurile serice de TSH pot fi, fiziologic, explorare a BRGE:
tranzitor, subnormale la sfârșitul primul A. această explorare are o sensibilitate foarte
trimestru de sarcină; bună (90-95%);
C. boala Graves neonatală se remite după 4-12 B. când sunt prezente manifestările
săptămâni; extradigestive, aceasta arată leziuni în 1 din 10
D. iodul radioactiv reprezintă o contraindicație cazuri;
absolută; C. este una din metodele de diagnosticare a
E. nivelurile crescute de hCG determină BRGE;
activarea receptorilor pentru TSH. D. sensibilitatea este aprox. 50% în cazul
BRGE cu simptome digestive;
171. Insuficiența mitrală cronică poate fi E. nu poate exclude esofagite de alte cauze.
determinată de:
A. prolaps de valvă mitrală; 176. Factorii de agresiune ai mucoasei
B. dehiscență de proteză valvulară; gastrice în boala ulceroasă sunt:
C. cardiomiopatia hipertrofică obstructivă; A. refluxul biliar duodenogastric;
D. endocardita infecțioasă; B. joncțiunile intracelulare strânse;
E. lupus eritematos sistemic. C. alcoolul;
D. infecția cu Helicobacter pylori;
172. Pericardita constrictivă determină: E. funcționalitatea biochimică a mucusului.
A. fenomene de insuficiență cardiacă dreaptă;
B. fenomene de debit cardiac scăzut; 177. Printre semnele de alarmă din cadrul
C. angină pectorală; bolii ulceroase se numără:
D. prezența semnului Kussmaul; A. sațietatea tardivă;
E. tuse neproductivă. B. vărsături recurente;
C. decelerarea unui sindrom anemic;
173. Refluxul gastro-esofagian poate fi D. creștere ponderală;
determinat de următoarele medicamente: E. antecedente eredo-colaterale de cancer în
A. progesteroni; sfera gastrică.
B. teofilina;
C. narcotice; 178. Factorii de risc de resângerare în cazul
D. blocanți de receptori H2 histaminici; hemoragiilor digestive superioare non-
E. diazepam. variceale:
A. instabilitate hemodinamică;
174. În caz de epiteliu Barrett: B. prezența comorbidităților;
A. apare ca rezultat al expunerii îndelungate la C. necesitatea administrării de heparină după
refluxul alcalin; hemostaza endoscopică;
B. reprezintă o metaplazie de tip intestinal la D. decelerarea unei sângerări active la
nivelul esofagului proximal; momentul explorării endoscopice;
C. are risc crescut de apariţie a carcinomului E. anemie microcitară hipocromă
scuamos esofagian; hiposideremică.
D. în caz de displazie cu grad redus se vor
efectua endoscopii anuale;

23
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet B

179. Markerii fecali utilizați în diagnosticarea 184. Este adevărat despre durata
bolii Crohn sunt reprezentați de: tratamentului anticoagulant în TEP:
A. anticorpi OMPc; A. TEP neprovocat primul episod -
B. calcoproteina fecală; anticoagulare indefinit;
C. anticorpi ASCA; B. NOAC reprezintă o alternativă la
D. lactoferina; antivitaminele K;
E. anticorpi pANCA. C. TEP secundar unui factor tranzitor - 6 luni;
D. TEP și cancer activ - noi anticoagulante
180. Modificările endoscopice de la nivelul orale;
mucoasei în colita ulcerativă sunt: E. cancer activ - HGMM primele 3-6 luni.
A. fisuri;
B. eritem; 185. Complicațiile trombembolismului
C. ulcerații pleomorfe; pulmonar:
D. „piatră de pavaj”; A. decesul pacienților cu TEP este indus de
E. ulcerații aftoide. insuficiența ventriculară stângă;
B. la pacienții anticoagulanți, rezoluția
181. Cele mai frecvente localizări trombilor evaluată prin angioCT varianză de la
extrapulmonare ale tuberculozei sunt: 40% la 81%;
A. hepatică; C. rezoluția cea mai rapidă o înregistrează
B. pericardita; trombii segmentari sau subsegmentari;
C. TB oculară; D. recurența precoce variază de la 2% la 2
D. TB tiroidiană; săptămâni la 8% la 6 luni;
E. limfadenita TB. E. hipotensiunea pulmonară trombembolică
cronică după TEP neprovocat are o incidență
182. Despre tratamentul antituberculos sunt de 1,5%.
adevărate următoarele:
A. rezecţia chirurgicală este uneori indicată în 186. Procesul de remodelare ventriculară
cazul adenopatiilor TB; stângă postinfarct miocardic include:
B. în meningita TB etambutolul înlocuieşte A. modificări morfologice ventriculare;
streptomicina; B. va fi afectată și funcția ventriculului drept;
C. în silicotuberculoză tratamentul este dificil C. modificări geometrice ventriculare;
din cauza fibrozei extensive; D. funcția de pompă a VS crește în condițiile
D. la pacienţii HIV pozitivi tratamentul în care o cantitate mare de miocard este supusă
antiretroviral se poate amâna dacă există injuriei ischemice;
interacţiuni potențiale cu Rifampicină; E. creșterea rigidității peretelui VS în sistolă
E. tratamentul nu este permis în perioada apare precoce.
alăptării.
187. Clasificarea Killip a infarctului
183. Semnele clinice mai frecvent întâlnite în miocardic acut:
trombembolismul pulmonar sunt: A. clasa III - șoc cardiogen;
A. cianoza; B. clasa I – mortalitate 14% după 30 de zile;
B. bradicardia; C. clasa II – zgomot 3 prezent;
C. hipertensiunea arterială; D. clasa IV – mortalitate 32% după 30 de zile;
D. accentuarea componentei P2 a Z2; E. clasa I – fără raluri pulmonare de stază.
E. galopul de VD.

24
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet B

188. Contradicțiile relative în tratamentul B. VEMS <750 ml: mortalitate la 1 an 30%;


fibrinolitic: C. VEMS <750 ml: mortalitate la 10 ani 95%;
A. disecție de aortă; D. vârstă peste 60 de ani și VEMS <50%:
B. tratament anticoagulant oral; supraviețuire la 5 ani 75%;
C. neoplazii ale SNC; E. VEMS <750 ml mortalitate la 60 de ani
D. accidente ischemice tranzitorii în ultimele 6 75%.
luni;
E. TA sistolică >180 mmHg sau TA diastolică 193. Care sunt enunțurile adevărate referitore
>110 mmHg. la anticolinergice în tratamentul BPOC?
A. tiotropium se administrează la intervale fixe
189. Angiotensina II acționează asupra la 6 sau 8 ore;
receptorilor ATI și determină creșterea TA B. tiotropium are efecte secundare neglijabile;
prin: C. blochează receptorii muscarinici;
A. vasocontricția vaselor de rezistență; D. ipratropium se administrează o dată pe zi;
B. acțiunea asupra SNP; E. reprezintă medicaţie de salvare în BPOC.
C. stimularea resorbției tubulare de Na+ ;
D. acțiunea asupra sistemului nervos central; 194. Forma atipică de pneumonie comunitară
E. creșterea volumului intracelular. NU se caracterizează prin:
A. condensarea pulmonară clinic şi radiologic;
190. Precizați afirmațiile adevărate B. prodromul manifestat prin tuse seacă,
referitoare la insuficiența cardiacă cauzată de cefalee, artralgii, mialgii;
HTA: C. etiologia pneumococică;
A. riscul este mai mare legat de TA diastolică D. durerea pleuritică;
decât de cea sistolică; E. debutul acut, brutal.
B. riscul de IC este de trei ori mai mare la
femeile hipertensive față de normotensive; 195. În ceea ce privește diagnosticul etiologic
C. tratamentul HTA reduce incidența IC cu al pneumoniilor, este adevărat că:
aproximativ 80%; A. la examenul microscopic, bacili G+ sunt
D. aproape 50% dintre pacienții care prezintă caracteristici pentru Klebsiella Pneumoniae;
semne de IC par să aibă funcție VS normală; B. la examenul microscopic, diplococi G+ în
E. 90% dintre cazurile noi de IC au avut lanțetă încapsulați sunt sugestivi pentru S.
antecedente de HTA. Pneumoniae;
C. infecția pulmonară conține cel puțin 10 (la
191. Diagnosticul diferențial al BPOC se face puterea 5) UFC;
cu: D. recoltarea expectorației trebuie făcută
A. bisinoza; înaintea administrării oricărui antibiotic (sau
B. mucoviscidoza; oprirea antibioticului de cel puțin 48 ore);
C. bronșiolită constrictivă; E. la examenul microscopic, cocobacili G-
D. bronșiectaziile; mici și pleomorfi sugerează H. Influenzae.
E. astmul bronșic.
196. Care afirmații sunt adevărate referitoare
192. Prognosticul poate fi evaluat în funcție la treptele terapeutice din astm conform
de severitatea disfuncției obstructive a ghidului GINA 2015:
bolnavului de BPOC, astfel: A. astmul moderat este bine controlat cu doze
A. vârsta sub 60 de ani și VEMS >50%: mari de CSI;
supraviețuire la 5 ani 90%;

25
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet B

B. în treapta a 5-a se administrează CS orali în E. hipercalcemia prin secreție de proteine


doză mică sau alternativ omalizumab; PTH-like.
C. astmul uşor este bine controlat de treapta
terapeutică 2;
D. astmul sever poate sa rămâna necontrolat;
E. începerea tratamentului se face în treapta a
3-a pentru majoritatea pacienţilor.

197. Remodelarea căilor aeriene în astm


include:
A. hiperplazia musculaturii bronșice;
B. dilatarea vaselor sanguine subepiteliale;
C. depunere de colagen sub membrana bazală;
D. hipotrofia glandelor mucoase;
E. hipertrofia musculaturii bronșice.

198. Conform clasificării OMS 2004 a


tumorilor pulmonare, tumorile mezenchimale
sunt următoarele:
A. tumoră inflamatorie miofibroblastică;
B. angiosarcom;
C. carcinom scuamos in situ;
D. hiperplazie idiopatică difuză de celule
neuroendocrine;
E. tumoră congenitală miofibroblastică
peribronșică.

199. Conform scării ECOG/OMS/ZUBROD


de evaluare a stării generale în diagnosticare
a cancerului bronho-pulmonar, următoarele
grade sunt descrise astfel:
A. gradul 0 – activitate normală, fără limitări;
B. gradul 1 – activități casnice ușoare;
C. gradul 2 – capabil să se îngrijească și să
muncească mai mult de jumătate de zi;
D. gradul 3 – capacitate limitată de a se îngriji,
poate merge mai mult din jumătate de zi;
E. gradul 4 – complet dependent.

200. Care din următoarele NU sunt


sindroame paraneoplazice ale CBP?
A. tromboflebite migratorii;
B. encefalita limbică;
C. boala Still;
D. sindroame mielodisplazice;

26