Sunteți pe pagina 1din 7

INIMĂ DE COPIL

- PROIECT EDUCAŢIONAL –

An școlar 2018-2019

Clasa a V-a

Educație socială
Școala Gimnazială ,,Aurel Solacolu”

Profesor: Niță Ștefania Maria


Perioada desfășurării : 2018- 2019

Scoala Gimnazială ,,Aurel Solacolu”, com.Ogrezeni,Jud. Giurgiu

Grupul țintă:- elevii clasei a V-a- Școala Gimnazială ,,Aurel Solacolu”


-elevii Scolii Gimnaziale ,,Sf. NECTARIE”

Colaboratori : -părinții, comunitatea locală, profesorii diriginți

Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului a fost adoptată de Adunarea Generala a


Naţiunilor Unite la 20 noiembrie 1989. Până la acea dată, drepturile copilului erau incluse în
cadrul mai larg al drepturilor omului, înscrise în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.
Ideea elaborării unui document special care să cuprindă drepturile copilului îi aparţine
lui Englatyne Jebb, fondatoarea organizaţiei Salvaţi Copiii, care a înţeles că există nevoi specifice
ce definesc copilul. Ea a sintetizat drepturile copilului într-o declaraţie de cinci puncte care a
fost adoptata de Liga Naţiunilor în 1924 sub numele de "Declaraţia de la Geneva".
Anul 1979 a fost declarat Anul Internaţional al Copilului, reprezentând un moment
important pentru elaborarea Convenţiei. Actualul text al Convenţiei este rezultatul activităţii de
10 ani a mai multor state şi organisme care lucrau pentru copii. Până în prezent, ea a fost
adoptată de 194 de ţări, membre ale Naţiunilor Unite. Orice stat care semnează Convenţia îi
recunoaşte conţinutul, se obligă să îl respecte şi să îl aplice în mod corespunzător. Conform
prevederilor Convenţiei, copilul trebuie tratat cu respect, iar statul este obligat să îi asigure cele
mai bune condiţii de dezvoltare şi respectarea drepturilor. Drepturile conţinute în Convenţie
trebuie să fie aplicate tuturor copiilor, fără discriminare.

1. Scopul proiectului
Iniţierea copiilor în spiritul valorilor democratice şi al drepturilor omului constituie unul
din fundamentele educaţiei, începând cu cea mai fragedă vârstă.
Prin sintagma „drepturile omului” se înţelege, în general, raportarea la drepturile legate
de natura noastră, fără de care nu am şti să trăim ca fiinţe umane. Drepturile omului ne permit
să dezvoltăm şi să folosim din plin calităţile noastre umane, inteligenţa, talentele, conştiinţa
noastră şi să răspundem nevoilor noastre spirituale şi de altă natură. Ele decurg din aspiraţia la
o viaţă mai bună în care demnitatea şi valoarea fiecăruia să fie respectate şi protejate.
Respectul drepturilor omului şi al demnităţii umane constituie fundamentul libertăţii, dreptăţii
şi păcii în lume.
Plecând de la principiile de bază ale drepturilor omului, ale vieţii, dreptăţii, libertăţii,
echităţii, copiii vor învăţa despre drepturile lor, vor fi stimulaţi să reflecteze şi să analizeze cum
sunt ele aplicate.
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului prevede că: „educaţia trebuie să vizeze
înflorirea personalităţii umane şi întărirea respectării drepturilor şi libertăţilor omului”.
În educaţia școlarilor, cunoaşterea drepturilor copilului vizează stimularea unui
sentiment de încredere şi de toleranţă faţă de aproape. Prin diferite activităţi, copiii învaţă să se
exprime, să comunice şi să iubească.
Povestirile din literatura pentru copii, rămân adânc gravate în memoria lor dacă
personajelor îndrăgite le sunt asociate percepte morale.

Jocurile de rol, activităţile gospodăreşti contribuie la stabilirea legăturilor de cooperare şi


prietenie între copii.
Printr-o paletă largă de activităţi: jocuri, povestiri, convorbiri, poezii, studii de caz,
întâlniri cu diferite personalităţi, copiii vor fi iniţiaţi în drepturile şi îndatoririle lor având
posibilitatea să împărtăşească şi altora din experienţa lor.
Proiectul se axează pe promovarea a trei drepturi considerate de elevii clasei a V-a ca
fiind cele mai importante:

-Dreptul la familie

-Dreptul la educație

-Dreptul de a nu fi discriminat

 Dreptul la familie- familia este prima noastră lume, mediul în care creștem, ne
dezvoltăm, ne formăm. Copilul are dreptul să fie crescut în condiții care să-i
permită dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală și socială.
 Dreptul la educaţie (art. 28), constituie un rol primordial pe care învăţământul
trebuie să-l acorde copiilor. Educaţia nu contribuie numai la dezvoltarea copilului,
ci pregăteşte în mod egal şi pentru viaţa de adult.
 Dreptul de a nu fi discriminat/ dreptulde a fi tolerat -eliberarea de sentimentele
negative și înlaturarea prejudecăților ne face mai buni și mai frumoși.
În cadrul proiectului educaţional „Inimă de copil” am colaborat cu:
-parteneri permanenţi: familia, şcoala;
-ocazionali: preoţi, medici, poliţişti;

2. Obiective urmărite în cadrul proiectului educaţional:


- cunoașterea drepturilor şi normelor de comportare în societate din Declaraţia Drepturilor
Copilului, 20 nov. 1959.
- înțelegerea rolului familiei în viata copilului ( familia fiind prima noastră lume);
- întelegerea importanței educatiei în pregătirea copilului pentru viață, în dezvoltarea
respectului pentru drepturile omului, în formarea pentru a fi înțelegător și tolerant;
- promovarea toleranței, non discriminarea și egalitatea în rândul copiilor;
- educarea trăsăturilor de voinţă şi caracter prin formarea unor atitudini pozitive faţă de sine şi
faţă de ceilalţi.
– trăirea în spiritul respectării drepturilor copilului în viaţa şcolară şi în activitatea lor socială.
3. Resurse materiale: spațiile de învățământ din școală, laptop, aparat foto, videoproiector,
material auxiliare consumabile.

4. Conţinutul drepturilor şi îndatoririlor copiilor

Respectarea drepturilor omului se realizează prin raportarea la articolele din Declaraţia


Universală a Drepturilor Omului a Naţiunilor Unite, adoptată şi proclamată în 1948, urmată de
Declaraţia Drepturilor Copilului, care cuprinde 10 articole, adoptată la 20 nov. 1959 şi Convenţia
ONU cu privire la Drepturile Copilului adoptară la 11 dec. 1989. Convenţia conţine 54 de
articole distincte care definesc principii, diferite tipuri de drepturi şi procese privind drepturile
şi îndatoririle copiilor cum ar fi: accesul copiilor la informare (art. 17), dezvoltarea personalităţii
copilului, a aptitudinilor şi capacităţilor sale mintale şi fizice, pregătirea lui pentru o viaţă adultă
activă, într-o societate liberă, în spiritul înţelegerii, păcii, toleranţei; drepturi culturale,
religioase şi lingvistice (art. 30), dreptul la odihnă şi timp liber (art. 31).

5. Activități:

Nr. Data/Tema Mijloace de realizare Obiective


crt
1. *Alegerea temei
,,INIMĂ DE COPIL” proiectului; -propuneri din partea
 desen:„Universul copilăriei;” elevilor privind tema
 portofoliu: imagini proiectului;
Drepturile copiilor - familiarizarea copiilor cu
reprezentând Drepturile
copilului, UNICEF; noţiunea de „drept” şi cu
„Declaraţia Drepturilor
 20 noiembrie ,,Ziua copiilor”
Internațională a Drepturilor
copiilor”
2.  convorbire: „Familia mea” - verificarea şi sistematizarea
 poveste creată după ilustraţii: cunoştinţelor copiilor despre
„La aniversarea bunicii” familie (relaţii
interpersonale, îndatoriri
Dreptul la familie  desen: „Familia mea” etc.)
 joc de rol: „De-a familia”,
„De-a aniversarea”
 memorizare: „Părinţii mei” de
E.Farago

3. Dreptul la educație
 lucrul în echipe- -descoperirea
diagramă in care sunt responsabilităților copiilor,
scrise responsabilitățile familiei și statului cu privire
pe care le au copiii, la respectarea derptului la
familia și statul cu privire educație;
la respectarea dreptului
la educație;
 exprimăm opinii: ,,De ce -conștientizarea rolului
este educația importantă important pe care îl are
pentru mine?” educația în viața copilului;
 metoda
,,brainstorming”: -descoperirea cauzelor
abandonul școlar abandonului școlar/ metode
de prevenire;
 mesaje scrise pe bilețele -promovarea dreptului la
cu privire la ,,educația educație;
asigura șanse egale” sau
poezii;
4. Dreptul la non-  desen: ,,toți diferiți…dar -promovarea toleranței în
discriminare toți egali” rândul copiilor;
 Aplicarea chestionarului
-acceptarea egalității în
,, Așa da,așa nu”
rândul copiilor;
 Sceneta: ,,Seara în
familie” ( despre -prezentarea scenetei
toleranță); /promovare în cadrul școlii;
5. Evaluarea proiectului  Implicarea in derularea -elemente de vizibilitate /
proiectului; produsele realizate
 Impactul proiectului
asupra elevilor

6. Termen de realizare: 31 mai 2019


FAMILIA MEA

„Cea mai mare parte a copiilor se nasc în sânul unei familii şi nu trebuie să depună eforturi
pentru integrare. Familia este sursa de securitate şi protecţie morală, afectivă, fizică, mentală şi
socială. Dar din ce în ce mai mult copiii sunt confruntaţi, peste tot în lume, cu pericolul pierderii
familiei lor.

În cursul acestui ultim deceniu, numeroase ţări în curs de dezvoltare au cunoscut mari
transformări sociale, astfel că modernizarea rapidă, industrializarea şi urbanizarea constituie
factori cu un profund impact asupra familiei.

În alte părţi, războiul, catastrofele naturale, migraţia şi sărăcia au avut efecte nefaste
asupra structurii familiei.

De aici, nevoia serviciilor speciale destinate copiilor care să substituie familia.”

- După această scurtă introducere în temă, am prezentat copiilor o planşă în care


apare o familie şi o analizează împreună cu copiii. Ce înseamnă „familie”?
- Care sunt membrii unei familii ?
- Fiecare membru are atribuţii în cadrul familiei ? Care sunt acestea?
- Care este relaţia, starea normală dintre persoanele unei familii ?
Acum e momentul în care copiii trebuie să facă un „portret” de familie în care să surprindă
prin desen caracteristici ale tuturor membrilor familiilor lor.

Un alt subiect discutat cu copiii: problema adopţiilor.

„Practica adopţiei este considerată ca un mijloc de a oferi un cămin permanent copiilor


privaţi de familia lor biologică. În multe cazuri este vorba despre o soluţie fericită care pune
capăt unei situaţii dureroase. Dar sunt şi cazuri în care copiii adoptaţi erau consideraţi obiecte
comerciale şi erau cumpăraţi pe bani.”

- Toţi copiii au o familie?

- Ce se întâmplă cu aceşti copii?

- Cine îi va îngriji?
- Ce vor face după 18 ani şi vor pleca din casele speciale?
În urma acestor discuţii copiii trebuie să conştientizeze faptul că familia este cadrul
adecvat creşterii, dezvoltării şi formării lor ca viitori adulţi şi că în sânul ei, al familiei, copilul nu
poate fi abuzat ci doar ocrotit. Familia unui copil este compusă din cel puţin două generaţii.
Fiecare membru are atât drepturi cât şi îndatoriri.
Jocuri:

- „Familia de marionete” – apelând la mijloace foarte simple(decupaje din carton sau


modelate din plastilină, argilă, deşeuri textile), fiecare copil îşi confecţionează o familie de
marionete, din care o figurină îl reprezintă. Copilul le dă un nume, descrie şi explică
raporturile pe care le întreţine cu fiecare din membrii familiei sale. Se poate imagina şi
scenariul unor ceremonii sau evenimente familiale importante, care să cuprindă şi alte
personaje ce intră în contact cu membrii familiei tale.
- „Pantomima”- în care copiii trebuie să simuleze anumite treburi gospodăreşti cu care
fiecare contribuie în calitate de membru al familiei sale.
- „Joc de rol”- „De-a mama ”; „Aniversarea bunicii” ,etc.

AȘA DA, AȘA NU

1.Copiii săraci nu sunt intelegenți DA NU

2.Imi place să am în clasă colegi de altă etnie DA NU

3.Prieteniile trebuie să se lege în funcție de religie, etnie, posibilități material DA NU

4.Toți rromii sunt hoți DA NU

5.Elevii cu dizabilități ar trebui să învețe la altă școală, nu în școala mea DA NU