Sunteți pe pagina 1din 6

U.S.A.M.V.

BUCUREȘTI
FACULTATEA DE MANAGEMENT, INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ ȘI
DEZVOLTARE RURALĂ
FILIALA CĂLĂRAȘI
DISCIPLINA: MANAGEMENT GENERAL ȘI STRATEGIC

TITULAR: ȘEF LUCRĂRI DR. DENISA CIULINARU

Grile

Alegeți răspunsurile corecte:


1. Ca ştiinţă, managementul nu studiază:
a. procesele de management şi execuţie, în urma cărora se obţin bunuri economice,
b. procesele de muncă şi relaţiile de management,
c. procesele de management şi relaţiile de management.

2. Organizarea, ca funcţie a managementului şi activitate distinctă, presupune:


a. defalcarea obiectivelor până la nivelul funcţiune,
b. delimitarea şi dimensionarea componentelor procesuale (funcţiuni, activităţi, atribuţii,
sarcini) şi structurale,
c. stabilirea metodelor şi tehnicilor de management.

3. Etapele procesului decizional sunt:


a. culegerea unui volum cât mai mare de informații, formularea unui număr redus de variante
de decizie,
b. pregătirea deciziei, alegerea soluției optime, aplicarea deciziei,
c. stabilirea mediului de aplicare a deciziei, verificarea implementării deciziei.

4. Funcția de coordonare are ca scop:


a. stabilirea numărului minim de niveluri ierarhice,
b. armonizarea şi sincronizarea activităţilor din cadrul organizației şi a subdiviziunilor,
c. proiectarea unor fluxuri informaţionale în funcţie de densitatea, dispersia şi complexitatea
sarcinilor;

5. După orizontul temporal și implicațiile deciziei, acestea pot fi:


a. organizatorice,
b. strategice, tactice, curente sau operative,
c. colective, individuale.

6. După poziția managerului față de actul de control în procesul managerial, controlul


poate fi:
a. tehnic, vizual, de pilotaj,
b. direct, autocontrol, de conformitate,
c. indirect, preliminar, concomitent, prin excepție.
7. Calitățile manageriale intelectuale se concretizează în:
a. capacitatea de a câştiga încredere şi respect,
b. inteligență, capacitatea de a învăța ușor și bine, capacitatea de a sintetiza și generaliza,
operativitatea și trăinicia memoriei,
c. dorința sinceră de a-i ajuta pe alții.

8. Care din grupele enumerate mai jos reprezintă în totalitate grupa de manageri
ineficienți:
a. autocrat, organizator, participativ,
b. organizator, participativ, întreprinzator, realist,
c. birocratul, demagogul, autocratul de tip dictator, oportunistul, delăsătorul, utopistul modern.

9. Care din grupele enumerate mai jos reprezintă în totalitate grupa de manageri
eficienți:
a. birocratul, demagogul, autocratul de tip dictator,
b. organizator, participativ, întreprinzator, realist,
c. oportunistul, delăsătorul, utopistul modern.

10. După momentul efectuării controlul poate fi:


a. control preliminar,
b. control direct,
c. control de conformitate.

11. Funcţiile managementului sunt:


a. previziunea, organizarea, coordonarea, antrenarea, control-evaluarea,
b. previziunea, organizarea, coordonarea, motivarea, evaluarea,
c. previziunea, organizarea, reglarea, coordonarea, antrenarea.

12. În stilul autocratic de conducere, managerul:


a. ia singur decizia,
b. cere informații de la subordonați, dar decide singur, putând să comunice sau nu problema
subordonaților,
c. discută problema în grup și tot grupul ia decizia.

13. O situație decizională se creează numai atunci când există:


a. unul sau mai multe obiective,
b. două sau mai multe posibilități pentru atingerea obiectivelor,
c. o stare de incertitudine.

14. Printre avantajele deciziilor de grup regăsim:


a. îmbunătățirea capacității subalternilor de a lua decizii,
b. generarea mai multor alternative decizionale,
c. creșterea creativității rezultată din existența mai multor abordări și puncte de vedere
diferite.

15. Eficienţa unei organizaţii depinde de:


a. valorile individuale ale membrilor organizaţiei,
b. valorile comune membrilor organizaţiei,
c. managementul organizaţional.
16. Aptitudinile pe care le reclamă profesiunea de manager vizează următoarele aspecte:
a. aptitudini legate de profesia de bază,
b. aptitudini care se referă la capacitatea de a desfăşura activităţi de conducere,
c. localizarea geografică a societății.

17. Planurile operative sau curente programează producţia astfel:


a. pe 2 ani,
b. pe trimestre,
c. pe luni.

18. Care sunt factorii care trebuie luați în considerație la elaborarea unei fișe a postului?
a. flexibilitatea,
b. munca în echipă,
c. aptitudinile tehnice.

19. Managerul este:


a. orice persoană care, în virtutea sarcinilor, competenţelor şi responsabilităţilor circumscrise
postului ocupat, adoptă decizii prin care influenţează deciziile şi acţiunile altor persoane;
b. orice persoană situată în etajul superior al organizaţiei, ce adoptă decizii ce influenţează
deciziile şi acţiunile altor persoane,
c. numai directorul general al firmei.

20. Avantajele managementului prin excepții sunt:


a. diviziunea rațională a muncii în cadrul procesului de management care conduce la creșterea
eficienței în ansamblu,
b. reducerea costurilor,
c. necesită un sistem larg de observare și raportare a datelor.

21. Avantajele structurii ierarhice sunt:


a. autoritatea şi responsabilitatea sunt foarte bine definite,
b. necesitatea unei pregătiri multilaterale, complexe a managerilor,
c. circulaţia greoaie a informaţiilor între posturile de conducere situate la acelaşi ierarhic.

22. Asupra stilului de management îşi exercită influenţa următorii factori:


a. calităţile, caracteristicile şi structura psihică a managerilor, precum și motivaţia managerială,
b. obiectul de activitate al întreprinderii,
c. resursele financiare ale întreprinderii.

23. În funcţie de gradul de flexibilitate şi stilul de conducere există următoarele categorii


de manageri:
a. manageri flexibili și manageri inflexibili,
b. manageri eficienți,
c. manageri ineficienți.
24. Analiza potențialului intern al firmei se concretizează în evaluarea:
a. punctelor tari și punctelor slabe,
b. eficienței tehnice și productive,
c. lipsurilor și greutăților.

25. Funcția de previziune se materializează în:


a. prognoze, planuri, programe,
b. stabilirea şi îmbunătăţirea structurii organizatorice,
c. stabilirea numărului minim de niveluri ierarhice.

26. Forța de muncă calificată face parte din:


a. potențialul comercial al firmei,
b. capacitatea productivă a întreprinderii,
c. capacitatea organizațională a firmei.

27. Componentele (subsistemele) sistemului de management sunt:


a. subsistemele metodologic, informatic, organizatoric, motivaţional,
b. subsistemele metodologic, decizional, informaţional, organizatoric,
c. subsistemele metodologic, decizional, motivaţional, organizatoric.

28. Stilul participativ de management se caracterizează printre altele, prin:


a. folosirea pe scară redusă a delegării şi consultării subordonaţilor,
b. folosirea pe scară largă a delegării şi consultării subordonaţilor,
c. situarea pe primul plan al relaţiilor de autoritate de stat-major.

29. După poziţia managerului faţă de actul de control în procesul managerial, controlul
poate fi:
a. control concomitent,
b. control de conformitate,
c. control posterior.

30. Metoda Brainstorming necesită parcurgerea următoarelor etape:


a. pregătirea discuției,
b. analiza în cadrul grupului,
c. selecția ideilor.

31. Care dintre următoarele caracteristici se referă la deciziile strategice:


a. absorb un volum mare de resurse materiale și financiare,
b. necesită o temeinică fundamentare tehnico-economică și solicită o importantă baza
informațională,
c. se adoptă de către organele colective de conducere.

32. Care dintre următoarele caracteristici se referă la deciziile tactice:


a. se referă la perioade mai scurte de timp (de regulă sub un an),
b. se adoptă de către organele colective de conducere, cât şi de către cadrele de conducere de
la nivelul organizației,
c. se integrează în planurile anuale şi trimestriale ale societății.
33. Printre funcțiile manageriale ale costului, regăsim:
a. analiza și evaluarea costurilor produselor fabricate,
b. eliminarea activităților ce nu aduc valoare,
c. suportul în luarea deciziei manageriale.

34. O caracteristica definitorie a organizațiilor este:


a. existența unor scopuri comune,
b. activitatea respectivă impune atât diviziunea, cât și cooperarea socială, coordonarea
eforturilor,
c. absența ierarhiei.

35. Selectați organizațiile cu scop productiv:


a. organizații producătoare de servicii,
b. organizații cultural-artistice,
c. organizații agro-industriale.

36. Managementul este:


a) ştiinţă şi artă;
b) arta de a conduce oamenii;
c) ştiinţa de a conduce un grup de oameni.

37. În esență, misiunea firmei este:


a) planul de marketing;
b) planul de produs;
c) o declarație concisă referitoare la scopul existenței organizației;
d) planul de afaceri.

38. Rezultatele exercitării proceselor de management sunt:


a) deciziile, în general;
b) deciziile şi acţiunile necesare pentru aplicarea lor;
c) deciziile de management.

39. Analiza SWOT se referă la:


a) numai la punctele forte ale organizației;
b) numai la punctele forte și slăbiciunile organizației;
c) numai la mediul extern;
d) situația întreprinderii și raporturile acestuia cu micro și macro mediul extern.
40. Funcția de previziune se materializează în:
a. prognoze, planuri, programe,
b. stabilirea şi îmbunătăţirea structurii organizatorice,
c. stabilirea numărului minim de niveluri ierarhice.

41. Comunicarea şi motivarea reprezintă:


a) două funcţii importante ale managementului firmei;
b) suportul funcţiilor de coordonare şi antrenare;
c) suportul sistemului informaţional şi al funcţiunii resurse umane.

42. Deosebirea dintre o firmă naţională şi una internaţională este dată, în principal, de:
a) apartenenţa statală;
b) gradul de descentralizare managerială;
c) organismele participative de management.

43. Studiul de diagnosticare se concretizează, în principal, în:


a) depistarea cauzală a principalelor puncte forte şi slabe;
b) determinarea cauzelor ce generează punctele forte;
c) determinarea cauzelor ce generează puncte slabe.