Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GALAȚI


ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,SFÂNTA CUVIOASA
PARASCHEVA”,
COM. SMÂRDAN, JUD. GALAȚI
Tel/fax : 0236 830 003
e-mail: scoala_smardan@yahoo.com

PORTOFOLIUL CADRULUI DIDACTIC


Profesor: ADRIANA LILIANA STAMATE (BEZMAN)

Partea I: Date personale

 Structura anului şcolar.


 Încadrarea (clase, nr. de ore).
 Orarul.
 Fişa postului.
 Calendarul activităţilor pe anul în curs.
 Curriculum vitae.

Partea II-a.: Activitatea la catedră

 Programa şcolară.
 Planificarea materiei (planificarea anuală şi pe unităţi de învăţare).
 Proiecte didactice.
 Teste de evaluare (teste predictive, rezultatele acestora şi observaţiile/concluziile
ce se impun, testele sumative pentru fiecare unitate de învăţare sau testele date la
sfîrşit de semestru sau an şcolar).
 Evaluarea alternativă (titlurile proiectelor, referatelor, eseurilor şi portofoliilor
întocmite de elevi).
 Fişe de lucru (pe clase, pe nivel de performanţe vizat).
 Catalogul profesorului.
 Programa de pregătire pentru recuperarea cunoştinţelor.
 Lista materialului didactic existent.
 Fise cu asistente la ore.

Partea III-a: Performanţe

 Calendarul olimpiadelor şcolare.


 Subiecte propuse.
 Tabel nominal cu elevii selecţionaţi şi pregatiţi pentru aceste concursuri.
 Planificarea pregătirii suplimentare şi prezenţa la pregătiri.
 Rezultatele obţinute la diferite faze.
Partea IV-a: Activitatea extracurriculară

 Proiecte educaționale
 Diverse materiale realizate de profesor/ elevi.

Partea V-a: Perfecţionare

 Evidenţa clară a activităţilor de perfecţionare.

Partea VI-a: Materiale

 Scrisori metodice, regulamente, publicaţii, adrese, etc.

Partea VII-a: Activitatea ca diriginte

 Caietul dirigintelui
 Fişe personale ale elevilor.
 Comitetul de părinţi pe clasă.
 Reprezentanţii Consiliului elevilor.
 Planificările activităţilor curriculare şi extracurriculare.
 Tabel cu elevii problemă.
 Graficul şi tematica consiliului clasei.
 Graficul şi tematica şedinţelor cu părinţii.