Sunteți pe pagina 1din 650

(ş«b redacţia)

Prof. Dr. AURELIA .NICOLETA CRISTEA


Membră a Academiei de Ştiinţe Medicale Membră a
Academiei Naţionale de Farmacie din
Franţa

Catedra de Farmacologie şi Farmacie Clinică, Faettltatea


de Farmacie, Universitatea de Medicină şi Farmacie
Carol Davila", Bucureşti

FARMACOLOGIE TESTE
COMENTATE PENTRU LICENŢĂ ŞI
REZIDENŢIAT
In FARMACIE

Ediţia a II - a
r

EDITURA MEDICALĂ
Bucureşti?, 2009
I

CUPRINS
Prefaţă la Ediţia a-II-a ........................................... .................................................... 11
Prefaţă la Ediţia l-a ............................. , ......................................................................13
' TIPURI DE TESTE ............................. .v ..................................................................... 15
~‘~~HBIBLIOGRAFIE ...............................i.v. ..... . ....................... ...................................17
1. FARMACOLOGIE GENERALĂ [Aurelia Nicoleta CRISTEA) .......................... 19
] .1. Farmacocinetica generală ................................................................................21
1.2. FarmaGodinamie generală. ............... ... ..........................................................35
1.3. Farmacotoxicologie generală . ............ .........................................................44
1.4. Farmacodinatnie fundamentală........................................................................50
2. MEDICATIA SISTEMULUI NERVOS CENTRAL CSNO (Aurelia Nicoleta
CRISTEA, Comei CHIRIŢĂ) ............................................ .....................................117
2.1. Hipnotice - sedative...................... ........................................ ................... 1 ] 9
2.2. Tranchilizante (anxioIitice~). ........................................................................125
2.3. Neurolentice iantipsihoticel...........................................................................130
2.4. Antiparkinsoniene si antialzheimer .......... ...................................................135
2.5. Anticonvulsivante ('antiepileptice') şi miorelaxante centrale ...... ................ 139
2.6. Antidepresive ................ ..............................................................................143
2.1. Stimulante ale snc si ..................................................... ................. ...........148
neurotonice (Nootropeh... ................................................................................ 148"”
2.8. Analgezice morfinomimetice .......................................................... ............150
_ (Analgezice stupefiante)........................................................................................... 150
2.9. Analgezice - antipiretice ........................................................ ...... .. ...........155
3. MEDICATIA SISTEMULUI NERVOS VEGETATIV (SNV) (Aurelia Nicoleta
CRISTEA, Cristina Daniela MARINECI) ......... ............... .1 .................................219
3.1 Simpatomimetice si simpatolitice ...................................................................221
3.2. Parasimpatomimetice si parasimpatolitice .......... 7 .......................................230
4. MEDICATIA APARATULUI RESPIRATOR (Aurelia Nicoleta Cristea,
Ioana Laura TURCULEŢ) .............................................................................. . ....... 257
4.1. Antitusive-expectorante ................................................ ..............................259
4.2. Antiastmatice ............................. .............................. .................................261
5. MEDICATIA APARATULUI CARDIOVASCULAR (Aurelia Nicoleta CRISTEA,
Alexandra MEZINA, Cornel CHIRŢŢĂ) ............................................................... 283
5.1. Cardiotonice. alte stimulante cardiace si antiaritmice .................................... 285
5.2. Antianginoase .......................... ...................................... ............................ 294.
5.3. Antihipertensive..................................................... . ..................................... 300

5
.5.4. Vasodilatatoare cerebrale si periferice .......................................................... 307
6. MEDICATIA APARATULUI DIGESTIV (Aurelia Nicoleta CRISTEA, Ioana Laura
TURCULEŢ) ...................................................................... ................................. 347
6. 1. Antiacide. antiulceroase ......................................................... ..................... 349
6.2. Antivomitive. ............................................................................................ <„.355
propulsive gastrointestinale si antispastice ... ........................................................ 355
6.3. Antidiareice. antiinflamatoare intestinale si laxative -purgative.
anti flatulente......................................................................................................... 358
7: MEDICATIA RENALĂ SI UTERINĂ (Aurelia Nicoleta CRISTEA, Simona NEGREŞ,
Ioana Laura tURCULEŢ)................................................................ ..................... 383
7.1. Diuretice siantidiuretice .............................. .................. t ............................. 385
7.2. Ocitocice si tocolitice ......................................................................... ..... ....396
8. MEDICATIA SÂNGELUI (Simona NEGREŞ, Alexandru BREZINA, Aurelia Nicoleta
CRISTEA, Camil E. VARI) .................................................................................... 419
8.1. Antitrombotice si antihemoragice .................................................................. 421
8.2. Antianemice ............. ............................ ...: ................................................... 436
9. MEDICATIA ANTIALERGICĂ SI 'ANTIINFLAMATOARE (Alexandru BREZINA,
Simona NEGREŞ, Aurelia Nicoleta CRISTEA) ..................................................... 471
9.1. Antialergice .................................................................................................... 473
9.2. Antiinflamatoare . .......................................................................................... 476
10. MEDICATIA SISTEMULUI ENDOCRIN (Simona NEGREŞ, Alexandru BREZINA,
Aurelia Nicoleta CRISTEA, Cristina Daniela MARINECI) .................................. 493
10.1. Corticosteroizi . ........................................................................................... 495
....... *

10.2. Antidiabetice ................................................................................................ 504


10.3. Tiroidiene si antitiroidiene............................................................................ 512
18.4. Hormoni .sexuali ............................................................................... ......... 519
10.4.1. Androseni .................................................................... ...... :. ............ 519
10.4.2. Estroeeni ......... ................................................................................. 522
10.4.3. Inductoarele ovulatiei ................................................ . ..................... 526
10.4.4. Proeestative ....................................................................................... 529
10.4.5. Anticoncepţionale .............................................................................. 531
11. VITAMINE (Simona NEGRES. Cristina MOGOŞAN) ................................... 579

6
11.1. Vitamine'hidrosolubile .................................................................................. 581
11.2. Vitamine Iiposolubile .................................................................................... 588
12. ANTIBIOTICE SI CH1M10TERAP1CE (Aurelia Nicoleta CRJSTEA, Alexandru
BREZINA, Simona NEGREŞ, Cristina Daniela MARINEC1) ................................ 611
12.1. Antibiotice antibacteriene ............................................................................. .612
12.2. Chimioterapice antibacteriene ....................................................................... 627
12.3. Antimicotice ................................................................................ ................. 637
12.4. ANTITUMORALE ....................................................................................... 642
13. ANTIVIRALE (Florica POPESCU) ................................... ........................... 691
14. IMUNOFARMOCOLOGIE (Florin Dan POPESCU) ..................................... 701
15. MED1CAT1A METABOLICĂ (Carmen CRISTESCU) .................................. 713
15.1. Hipocolesterolemiante ................................................................................... 715
15.2. Antiosteoporotice .......................................................................................... 717
15.3. Anorexigene si antigutoase .................................................................... .....719
16. MED1CAT1A DEZECHILIBRELOR H1DROELECTROL1T1CE. AC1DO- BAZ1CE SI
NUTRITIVE (Gheorehe ŢARĂ LUNGĂ) ............................................................... 731
17. MEDICATIA IN SCOP DIAGNOSTIC (Gheorehe ŢARĂ LUNGĂ) ............... 739
18. ANTIDOTURI ÎN INTOXICAŢIILE MEDICAMENTOASE (Gheorehe ŢARĂLUNGĂ)
747
TIPURI DE TESTE
Cheia răspunsurilor.

Complement grupat (cu cheie)


Din cele 5 sugestii de răspuns (a-e), poate fi corectă una, două, trei sau toate cinci. Alegeţi
răspunsul corect, folosind cheia:
A - dacă a, b, c sunt corecte;
B - dacă a, c sunt corecte;
C - dacă b, d sunt corecte;
D - dacă d este corect;
E - dacă toate (a, b, c, d, e) sunt corecte.

Complement simplu
Din cele 5 sugestii de răspuns (a-e), poate fi corectă numai una. Alegeţi pe cea corectă.

Asociaţie simplă
Asociaţi fiecare din noţiunile notate cu cifre (1-5), cu noţiunea corespunzătoare din cele
notate cu litere (a-e).

Asociaţie compusă
Alegeţi pentru fiecare din noţiunile notate cu cifre (1-5), enunţul (urile) corect (e) notate
cu a şi b.
Daţi răspunsul corect, folosind cheia:
A - dacă este corect a;
B - dacă este corect b;
C- dacă sunt corecte ambele (a şi b);
D - dacă nu este corect, nici a şi nici b.

Relaţie cauză - efect Pentru Fiecare frază (formată din două propoziţii, unite
printr-un cuvânt ce arată o relaţie cauzală), alegeţi răspunsul corect, folosind cheia:
A - dacă ambele propoziţii sunt corecte şi în relaţie cauzală;
B - dacă ambele propoziţii sunt corecte, dar relaţia cauzală nu este reală;
C - dacă prima propoziţie este corectă, iar a doua este incorectă;
D - dacă prima propoziţie este incorectă, iar a doua este corectă;
E - dacă ambele propoziţii sunt incorecte.

Complement compus (fără cheie)


Din cele 5 sugestii de răspuns (a~e), pot fi corecte două, trei sau patru. Alegeţi
alternativele corecte, iară a folosi vreo cheie.
1. FARMACOLOGIE GENERALĂ
TESTE

Prof. Dr. Aurelia Nicoleta CRI STEA


1.1. Farmacocinetica generală

Complement grupat d) este inhibată de toxicii


proceselor metabolice
1) Precizaţi caracteristicile difuziunii e) are loc la nivelul porilor
simple prin membranele biologice: membranelor
a) sensul este cel corespunzător
gradientului de concentraţie 2) Precizaţi caracteristicile transportului
b) membrana este pasivă activ prin membranele biologice:
c) se face fără" consum de energie a) se desfăşoară cu sisteme membranare

15
active medicamentului
b) nu are o viteză maximă
c) e dependent de energia celulară 7) Precizaţi căile de eliminare a
d) nu e limitat în unitatea de timp rifampicinei
e) se face în sensul gradientului de tubul digestiv • b)
concentraţie tubul renal
3) Precizaţi situaţiile în care o substanţă
medicamentoasă bazică se află în formă c) secreţia biliară
nedisociată în cantitate mai mare d) mucoasa gastrică
a) pK > pH e) piele
b) pH > pK 8) Conform postulatului
c) pK-pH-50 bioechivalenţei, sunt bioechivalente şi
d) pH - pK > 0 pot-fi înlocuite între ele de către
e) pH - pK = 0 farmacist, două produse farmaceutice
4) Precizaţi avantajele căii de care au echivalenţă:
administrare sublinguală: a) chimică
a) absorbţie rapidă b) farmaceutică
b) ocoleşte primul pasaj hepatic c) farmacologică
d) biologică
c) ocoleşte degradarea de către sucurile
e) terapeutică
digestive
d) se administrează doze mari 9) Etapa de dizolvare a substanţei active
e) se administrează substanţe cu potenţa în cadrul fazei biofarmaceutice depinde
redusă de următorii factori:
a) mărimea particulelor
5) Precizaţi care medicamente nu se pot
b) hidrosolubilitate
administra pe cale intravenoasă (i.v.) c) viteza etapei de eliberare
a) hemolitice d) viteza etapei de absorbţie
b) cu pH diferit de cel sanguin e) starea fiziologică sau patologică
c) care precipită proteinele plasmatice
d) cu presiune osmotică diferită de cea 10) Formula Noyes - Withney prevede
sanguină că în aceleaşi condiţii fiziologice,
e) iritante tisulare pentru aceeaşi substanţă activă, în
aceeaşi doză, viteza de dizolvare
6) Precizaţi factorii ce influenţează depinde de:
viteza de eliminare pe cale renală, a a) suprafaţa de schimb substanţă-
medicamentelor solvent
a) calea de administrare b) raza particulelor
b) perioada de nictemer c) hidrosolubilitatea, substanţei *
c) administrarea în timpul sau între d) temperatura şi vâscozitatea mediului *
mese e) agitaţia locală
d) clearence-ul creatininei
e) caracterul acid sau bazic al 11) Hidrosolubilitatea şi viteza de

21
dizolvare, pentru acizii slabi, sunt mai b) suprafaţa membranei
înalte, în următoarele condiţii: c) coeficientul de partiţie lipide-apă
a) în formă disociată d) grosimea membranei
b) pH - pKa = 0 e) masa moleculară
c) pH > pKa
d) pKa > pH 17) Transportul activ al aminoacizilor
e) în formă nedisociată prin membranele biologice prezintă
următoarele caracteristici'.
12) Transferul prin membranele a) transportor este gruparea T- glutamil
biologice este influenţat de următorii b) donor este glutationul
facteri: c) intervine enzima membranară Y-
a) masa moleculară glutamil transferaza
b) gradul de disociere d) intervine enzima membranară T-
c) coeficientul de partiţie lipide - apă glutamiî ciclotransferaza
d) mărimea particulelor e) resinteza glutationului nu necesită
e) forma cristalină energif celulară,
13) Absotbţia se faee printr-o membrană
Lipidică, cu pori şi sisteme membranare 18) Următoarele căi de administrare
active de transport, la următoarele nivele: sunt abordate exclusiv pentru efecte
a) piele locale la nivelul căii:
b) placentă a) oculară
c) mucoasa sublmguală b) intraarticulară
d) mucoasa intestinului subţire c) vaginală
e) mucoasa Tectajă d) cutanată
e) intrarahidiană
14) Membranele biologice sunt mai
permeabile pentru molecule: 19) Căile de administrare intratisulare
â) cu masă mică (i.m. sau s.c.) sunt contraindicate
a) nedisociate pentru:
b) lipofile a) aminofilină
c) cationi (rivftlenţi b) săruri de calciu
d) legate de proteine c) digoxină
d) anticoagulante
15) Filtrarea la nivelul membranelor e) soluţii alcaline sau acide
biologice are următoarele caracteristici:
a) 'are loc la nivelul porilor 20) Prin mucoasa jejunului se absorb
b) în sensul gradientului electrochimic bine:
c) sunt filtrate substanţe hidrosolubile a) substanţe lipoflle
d) intervin "pompele ionice" b) anioni monovalenţi
e) prezintă o înaltă specificitate sterică c) baze organice slabe
d) acizi organici slabi
16) Difuziunea simplă prin complexul e) derivaţi de amoniu cuaternar
lipoproteic membranar creşte cu:
a) gradientul de concentraţie 21) în starea de graviditate, absorbţia şi

22
biodisponibilitatea per os a d) băuturile acide reduc absorbţia
medicamentelor este modificată, medicamentelor acide
datorită următoarelor particularităţi e) lactatele se asociază cu tetracicline
specifice acestei stări:
a) motilitatea gastrointestinală creşte 25) Notaţi enunţurile corecte pentru
b) viteza de golire a stomacului creşte calea de absorbţie sublinguală a
c) secreţia gastrică acidă creşte medicamentelor:
d) secreţia de mucus protector creşte a) timp de contact scurt
e) viteza de absorbţie intestinală este b) mucoasă lipidică cu pori, permeabilă
accelerată pentru substanţe hkfeoflle
22) La vârstnic, absorbţia şi c) cale de urgenţă
biodisponibilitatea per os a d) substanţe active la doze mari
medicamentelor este modificată, datorită e) comprimate de talie mare, dar uşoare
următoarelor particularităţi specifice
vârstei: 26J)Notaţi enunţurile corecte pentru -
a) reducerea tranzitului intestinal calea de absorbţie intrarcctală a
b) întârzierea golirii stomacului medicamentelor:
c) reducerea sistemelor membranare de a) cale utilă exclusiv pentru acţiune
transport activ locală
d) creşterea secreţiei gastrice acide b) utilă pentru copii, bolnavi cu’
e) accelerarea absorbţiei intestinale intoleranţă gastrică şi vârstnici
c) mucoasă lipidică iară pori, permeabilă
23) Asocierea medicamentelor cu exclusiv pentru substanţe liposolubile
antiacide poate influenţa absorbţia şi d) reflexul de respingere este un factor
biodisponibilitatea anumitor defavorabil absorbţiei
medicamente prin următoarele e) vena hemoroidală superioara drenează
interacţiuni directe sau indirecte: directul vena cavă- inferioară
a) formarea de chelaţi greu absorbabili
cu ionii bi- şi trivalenţi 27) Căile de administrare la care nivelele
b) adsorbţia moleculelor de substanţă plasmatice pot prezenta două picuri,
activă corespunzătoare cu două etape de
c) creşterea pH-ului gastric absorbţie succesive, sunt:
d) favorizarea absorbţiei tetraciclinelor a) calea sublinguală
e) reducerea hidrosolubilităţii acizilor b) calea respiratorie
c) calea intrarectală
24) Notaţi enunţurile corecte referitor la d) calea intraosoasă
absorbţia şi biodisponibilitatea e) calea intraarticulară
medicamentelor per os:
a) în general, medicamentele se 28) Calea nazală de absorbţie are
administrează între mese următoarele caracteristici:
b) medicamentele iritante se a) reprezintă o membrană lipidică cu pori
administrează după mese b) secreţia nazală este factor favorabil
c) băuturile acide reduc absorbţiei
biodisponibilitatea penicilinelor

23
c) vascularizaţie bogată _ 32) Permeabilitatea cutanată este crescută
d) utilizare exclusiv pentru acţiune locală în următoarele situaţii:
e) efecte sistemice pot apărea exclusiv a) la copil
la copii b) în inflamaţii, arsuri şî leziuni cutanate
c) grosime redusă a stratului comos
29) Absorbţia prin epiteliul alveolar are d) după masaj local
următoarele caracteristici: e) sul) pansament ocluziv
a) epiteliul alveolar constituie o
membrană lipidică cu pori mari 33) Calea intravenoasă prezintă
b) suprafaţa este foarte mare, cca 1 m2 următoarele caracteristici:
c) reţeaua de capilare este foarte bogată a) este cale de urgenţă
d) presiunea parţială a gazului b) injectare în maxim un minut
anestezic în amestecul de gaze c) permite volume mari, în perfuzie
alveolare trebuie să fie foarte d) excluse substanţei? şf s6luţiile iritante
scăzută e) nu implică efect de prim pasaj
e) gradul de volatilitate scăzut al
anestezicului favorizează absorbţia. 34) Calea intramusculară de absorbţie are
următoarele caracteristici:
30) Calea respiratorie de absorbţie, la a) indicată exclusiv pentru acţiune
nivelul mucoaselor bronşiolare, are sistemică
următoarele caracteristici: b) nu permite forme retard
a) diametrul optim al aerosolilor este c) absorbţia favorizată de masaj
cca 10 Jim d) volumul favorabil absorbţiei este 10-
b) ,pca 5% din aerosoli 15 ml
ajung în tubul digestiv, prin deglutiţie e) este cale dc absorbţie mai lentă şi mai
c) dezavantajul unei doze mai mari, faţă dureroasă, decât calea subcutanată
de calea per os
d) avantajul diminuării efectelor 35) Sunt transportate semnificativ în
secundare sistemice hematii:
e) nivelurile serice prezintă un singur a) antimalarice
pic. b) ciclosporina A
c) petidina
31) Calea oculară de absorbţie d) fenilbutazona
are următoarele particularităţi: e) digitoxina
a) sunt utilizate soluţii izotone
sau hipotone 36) Hiperalbuminemia şi creşterea
b) pH-ul preferabil este 7,4 -8 capacităţii de legare se produce în
c) secreţia lacrimală abundentă este un următoarele situaţii:
faclasfavorabil a) sarcină
d) condiţie obligatorie: b) vârstnic
sterilitatea preparatelor c) nou-născut
e) biodisponibiiitatea este mărită ca d) poziţia verticală
urmare a antrenării soluţiei prin canalul e) afecţiuni hepatice cronice
lacrimo-nazal

24
37) Procesul legării medicamentelor de endoteliul capilar, are următoarele
către proteinele plasmatice se caracteristici:
caracterizează prin: a) nu difuzează substanţele Iipofîle
a) echilibra dinamic b) nu include transfer specializat
b) forma liberă este activă c) difuzează medicamente legate de
c) forma legată este formă de rezervă proteinele plasmatice
d) legăturile sunt specifice d) filtrează substanţe cu masă
e) echilibrul se deplasează spre forma moleculară mare până la 60.000
legată e) nu depinde de modificările de pH
sanguin
38) Legarea medicamentelor de
proteinele plasmatice se caracterizează 42) Particularităţile difuziunii prin
prin: placentă sunt:
a) substanţele nedisociate se leagă prin a) de la mamă la făt difuzează exclusiv
punţi de hidrogen substanţe Iipofîle
b) locurile de legare prin punţi de b) fătul are sisteme active de transport .
hidrogen sunt în număr redus pentru a se debarasa de medicamentele
c) bazele organice slabe se leagă pe biotransformate enzimatic
alfa-1 acid glicoproieina c) nu difuzează hormonii sexuali
d) acizii organici slabi se leagă pe d) difuziunea creşte pe măsura evoluţiei
sediile anionice ale albuminelor sarcinii
e) sediiîe de legare prin legături ionice e) difuziunea este crescută de către
sunt în număr mare ocitocice

39) Se leagă de proteinele plasmatice în 43) Particularităţile difuziunii în


procent mai mare de 95%, secreţia lactată sunt:
medicamentele: a) difuzează substanţe lipofile şi
a) digitoxina hidrofile
b) fenilbutazona b) difuzează alcaloizi
c) sulfametoxidiazina c) difuzează purgative
d) digoxina d) nu difuzează antibiotice şi
e) sulfafurazol chimioterapice
e) se concentrează în laptele matern
40) Clearance-ul plasmatic se medicamente acide
caracterizează prin următoarele: 44) Caracteristicile diftiziunii prin
a) este cantitatea de substanţă epurată membrana celulară sunt:
din plasmă a) este o membrană lipidică cu pori şi
b) este volumul de plasmă epurat sisteme specializate de transfer;
cVse exprimă în mg/h b) filtrează medicamente hidrosolubile
d) se exprimă în l/h cu masa < 100
e) intră în formula de calcul a dozei de c) difuzează pasiv medicamente
atac (Da) liposolubile cu masa < 350
d) se concentrează intracelular acizi
41) Difuziunea în ţesuturi, prin slabi

25
e) acidoza favorizează difuziunea hepatice
intracelulară a medicamentelor bazice e) scade T1/2 şi durata de acţiune

45) Se distribuie numai în două 49) Locuri de fixare a medicamentelor în


compartimente hidrice (intravascular şi ţesuturi pot fi:
interstiţial): a) ţesutul gras
a) diuretice osmotice b) proteinele plasmatice
b) aminoglicozide c) hematii
c) peniciline d) nucleoproteine
d) dextranii e) piele şi fanere
e) săruri de litiu
50) Clearance-ul unui organ de epurare
46) Fenilbutazona se leagă de (Clorg) poate depinde de:
proteinele plasmatice 98% şi are
volumul de distribuţie aparent Vd = Complement simplu
8%, deci în realitate:
53) Calea de referinţă utilizată în mod
a) se distribuie exclusiv intravascular
obişnuit în Clinică pentru determinarea
b) se distribuie preferenţial
biodisponibilităţii absolute a unei
intravascular
substanţe medicamentoase noi este calea
c) se distribuie majoritar intravascular
de administrare:
şi nesemnificativ interstiţial
a) sublinguală
d) se distribuie în toate trei
b) alveolară
compartimentele hidrice
c) intracardiacă
e) se distribuie exclusiv intravascular şi
d) intravenoasă
interstiţial
e) intraarterială
47) Volumul de distribuţie (Vd) se
54) Notaţi procentul de acid slab
caracterizează prin următoarele:
neionizat, atunci când
a) se exprimă în litri (1)
pKa - pH = 0
b) se exprimă în I/kg
a) fluxul sanguin la nivelul orgauului
c) este un volum aparent
b) concentraţia medicamentului în
d) este un volum real
arteriola aferentă a organului
e) intră în formula de calcul a dozei de
c) concentraţia medicamentului în venula
menţinere (Dm) eferentă a organului
d) coeficientul de extracţie al organului
48) Circuitul entero-hepatic se
e) clearence-ul intrinsec al organului
caracterizează prin următoarele:
a) partibipă exclusiv meditamentele 51) Clearence-ul hepatic (C1H) este
administrate per os dependent de fluxul sanguin arterial
b) se datorează secreţiei biliare hepatic (QH), la următoarele
hepatocitare medicamente:
c) intervin sisteme de transport activ, a) propranolol
specifice b) nifedipin
d) favorizează efectele adverse toxice

26
c) morfină e) fără substanţe ce precipită proteinele
d) lidocaină plasmatice
e) amitriptilină
58) Hipoalbuminemie cu scăderea
52) Metaboliţii glucuronoconjugaţi nu se capacităţii! de legare se produce în
elimină prin: următoarele situaţii, cu o excepţie:
a) urină a) malnutriţie
b) bilă b) sindrom nefrotic
c) fecale c) afecţiuni hepatice cronice
d) mucoasa gastrică d) poziţie culcat
e) placentă e) poziţie verticală

59) Un medicament care se distribuie în


două compartimente hidrice
a) 0,01 (intravascular şi intercelular) are, la un
b) 24,03
c) 50,00
Asociaţie simplă
d) 75,97
e) 99, 99 62) Asociaţi corect structura chimică, cu
scopul biofarmaceutic şi terapeutic:
55) Calea de administrare, ce se 1) benzatin penicilina
utilizează exclusiv pentru acţiune 2) cloramfenicol palmitat
generală, este: 3) eritromicina propionat
a) intraosoasă 4) flufenazină decanoat
b) bucală 5) hidrocortizon hemisuccinat adult
c) intrarectală normal, un volum de distribuire Vd (1/70
d) intraperitoneală kg exprimaţi procentual) egal cu
e) uretrală aproximativ:
56) Formele farmaceutice injectabile a) 5
extravasculare respectă următoarele b) 20
condiţii obligatorii, cu o excepţie: c) 30
a) sterile d) 50
b) izotone e) 70
c) izotone sau slab hipotone
d) -pH.s7,4 60) Clorochina are un volum de
e) neiritante tisulare
distribuţie aparent
57) Soluţiile intravenoase respectă Vd (1/70 Kg) = 15.0000 deci:
următoarele condiţii obligatorii, cu o a) se distribuie exclusiv intravascular
excepţie: b) se distribuie stocată exclusiv în
a) stesUe şi apirogene eritrocite
b) izotone sau slab hipertone c) se distribuie în două compartimente
c) pH strict = 7,4 hidrice
d) tară substanţe hemolitice d) se distribuie uniform în trei

27
compartimente hidrice 3) mucoasa rectală
e) se stochează şi acumulează 4) mucoasa vaginală
intracelular 5) conjucdva

61) Sistemele oxidazice microzomale a) 1,0-3,0


hepatice (S.O.M.H.) au următoarele b) 3,5 - 4,2
caracteristici, cu excepţia: c) 5,5 - 7,5
a) metabolizează substanţe lipofile d) 7,3 - 8,0
b) prezintă specificitate de substrat e) 7,5 - 8,0
c) utilizează oxigen molecular (O2)
d) depind de citocromul P45r, redus
65) Asociaţi corect căile de administrare
e) necesită prezenţa de NAD
cu membranele biologice absorbante:
citoplasmatic
1) orală
2) respiratorie
3) oculară
4) cutanată
a) ester hidrosolubil
5) intramuscular
b) ester retard
c) formă stabilă în mediul digestiv a) endoteliul capilar
d) mascarea gustului amar b) epiteliul folicular
e) sare retard c) conjunctivă
63) Asociaţi corect membranele d) epiteliul alveolar
biologice cu tipul de membrană raportat e) mucoasa gastro-intestinală
la caracteristicile de permeabilitate:
1) mucoasa sublinguală 66) Asociaţi căile de absQrbţie cu
2) mucoasa intestinului subţire indicaţiile corespunzătoare:
3) alveole pulmonare 1) calea intraosoasă
4) bariera hemato-eneefalică 2) calea intraperitoneală
5) glomerulii renali 3) calea intraarticulară
4) subarahnoidian
a) membrană lipidică 5) intraventricular
b) membrană lipidică cu sisteme active
de transport a) encefalită virotică acută
c) membrană lipidică cu pori şi sisteme b) rahianestezie
active de transport c) éxclusiv acţiune locală
d) membrană lipidică cu pori mari d) tumori abdominale
e) membrană poroasă e) exclusiv acţiune generală

64) Corelaţi corect mucoasele 67) Asociaţi tipul de medicament cu


absorbante cu valorile pH-ului fazelor locul de stocare corespunzător:
apoase în contact: 1) lipofile
1) mucoasa gastrică 2) guanetidina
2) mucoasa jejunală 3) aminoglicozide
4) clorochina

28
5) As şi Hg

a) epiderm şi păr
b) iris
c) cortex renal
d) terminaţiile nervilor adrenergici
e) ţesut adipos

29
68) Asociaţi corectă raportată Ia utilizarea căii de
Asociaţie compusă
corect administrare per os pentru efecte
medicamentele cu nivelul sistemice:
biodisponibilităţii absolute per os (F): a) calea per os este contraindicată
1) litiu carbonic b) calea per os este indicată, cu doze
2) diazepam mari
3) neostigmină
4) nifedipină 1. propranolol
5) propranolol 2. nifedipin
3. jjentazocina
a) F= 100% 4. amitriptilina
b) F = 25 - 75% 5. lidocaina
69) Asociaţi corect căile de administrare
cu tipurile de prim pasaj corespunzătoare:
1) per os
2) rectală superioară 74) Biodisponibilitatea per os a acidului
3) rectală inferioară salicilic creşte când este utilizat ca sare
4) sublinguală de sodiu sau tamponat cu carbonar acid
de sodiu, deoarece în aceste stări
5) intraarterială
disociază în cantitate mai redusă în
Relaţie cauzală . mediul acid gastric şi astfel este
favorizată difuziunea simplă prin
71) Propranolol, nifedipină, morfina, mucoasa gastrică.
neostigmină şi oxacilina au
biodisponibilitatea absolută per os redusă 75) în cazul în care pe cele două feţe ale
(F < 0,75) şi de aceea nu se administrează unei membrane biologice există pH- uri
per os. diferite se realizează o distribuţie inegală
a substanţei acide sau baze, deoarece
72) Griseofulvina are biodisponibilitate substanţa se concentrează pe faţa unde
mai mare cu cât este mai puţin, pH -ul favorizează disocierea.
pulverizată, deoarece are o
hidrosolubilitate foarte bună.

73) în cazul cloramfenicolului palmitat,


farmacopeele limitează Ia 10% forma
amorfă, deoarece aceasta are dizolvarea şi
hidroliza gastrointestinală practic nule,
comparativ cu formele cristaline A şi B.
a) pulmonar
b) hepatic
70) Următoarele medicamente au un
clearence intrinsec hepatic (Clint.) rapid,
în consecinţă asociaţi corect flecare
medicament cu măsura farmacografică

30
76) Diametrul optim pentru aerosolii anticoagulante cumarinice produce
cu acţiune la nivel bronşiolar profund efecte de potenţare cu accidente
este cca 2-5 fim şi în .consecinţă, în hemoragice, deoarece şi fenilbutazona
cazul substanţelor higroscopice are efect hipoprotrombinizant.
diametrul trebuie obligatoriu mărit
peste 5 (J.m, funcţie de capacitatea 80) Circuitul entero-gastric este util în
higroscópica a substanţei. intoxicaţiile cu alcaloizi deoarece
grăbeşte eliminarea toxiciiltii prin
77) Pentru calea oculară de absorbţie scaun.
sunt indicate colire izotone sau
hipotone, deoarece soluţiile hipertone 81) Clearence-ul hepatic (C1H) depinde
pot provoca ulceraţii corneene. de valoarea fluxului sanguin la nivel
hepatic (Q), atunci când clearence-ul
78) Calea mtravenoasă (i.v.) asigură intrinsec hepatic (Clint.) este foarte mic
asimilarea, diluarea şi tamponarea (cu mult mai mic decât-Q).
rapidă a soluţiilor injectabile şi de
aceea permite administrarea unor
volume excesive de soluţie fără nici un
pericol.

Complement compus
84) Precizaţi care dintre mecanisme
acţionează în sensul întârzierii
82) Notaţi consecinţele posibile ale eliminării medicamentelor
inducţiei enzimatice a) concentrarea în vezica biliară
a) stimularea sintezei proteice
b) circuitul entero-hepatic
microzomale
c) reabsorbţia tubulară
b) modificarea aspectului
d) filtrarea glomerulară
electronomicroscopic al reticulului
e) secreţia tubulară
endoplasmatic
c) creşterea greutăţii ficatului 85) Medicamente ce nu pot fi
d) intensificarea acţiunii administrate per os pentru efecte
farmacodinamice a unor medicamente sistemice, datorită unui puternic efect al
e) apariţia toleranţei la unele primului pasaj, sunt:
medicamente a) ACTH
83) Precizaţi factorii ce grăbesc viteza b) insulină
de eliminare prin mucoasa gastrică c) lidocaină
a) hidrosolubilitatea medicamentului d) streptomicină
b) Tiposolubilitatea medicamentului e) ftalilsulfatiazol
c) caracterul acid al medicamentului 86) Etapa de eliberare a substanţei
d) caracterul bazic al medicamentului active din forma farmaceutică, în cadrul
e) procentul mare de legare de fazei biofarmaceutice, depinde de
proteinele plasmatice următorii factori:
79) Asocierea fenilbutazonei cu a) tipul formei farmaceutice

31
b) formularea 91) Este contraindicată administrarea
c) tehnologia de fabricaţie pe cale intravenoasă a următoarelor
d) sistemele membranare de transport categorii de substanţe şi soluţii:
activ a) hemolitic&
e) efectul primului pasaj hepatic b) pirogene
c) ce precipită proteinele
87.)..liidiosolubilitatea şi viteza de d) iritante tisulare
dizolvare sunt în general mai mari, e) soluţii-alcaline şi acide
pentru:
a) starea amorfă 92) Factorii specifici ce influenţează
b) starea anhidră absorbţia şi biodisponibilitatea per os
c) formele metastabile sunt:
d) starea hidratată a) pH-ul
e) starea cristalină b) timpul de golire a stomacului
c) enzimele digestive şi microbiene
88) Liposolubilitatea şi viteza difuziunii d) primul pasaj pulmonar
simple prin membranele biologice, e) spasmul piloric
pentru bazele slabe, sunt mai înalte în
următoarele condiţii: 93) Următoarele medicamente pot
a) în formă disociată influenţa absorbţia şi
b) în formă nedisociată biodisponibilitatea altor medicamente
c) pK - pH > 0 asociate, prin diminuarea motilităţii
d) pH - pK > 0 gastro- intestinale:
e) pH - pK = 0 a) antispastice
b) anticolinesterazice
89) Transportul activ prin membranele c) parasimpatolitice
biologice are următoarele caracteristici: d) propulsive gastrice
a) consumă energie celulară e) purgative
b) intervin sisteme memBranare active
c) prezintă specificitate sterică ' 94) Calea respiratorie de absorbţie, la
d) sensul este contra gradientului de nivelul mucoaselor bronşiolare, are
concentraţie următoarele caracteristici:
e) cinetica este de ordin zero, neliniară a) diametrul optim al aerosolilor este
cca 2-5 fim
90) Notaţi enunţurile corecte pentru
b) diametrul optim al aerosolilor cu
calea de absorbţie sublinguală a
substanţe higroscopîce este cea 10 fi
medicamentelor:
c) este posibilă epurarea aerosolilor prin
a) suprafaţă de absorbţie foarte mică
b) secreţia salivară este factor respingere şi captare în mucus
favorabil absorbţiei sublinguale d) ritmul respirator frecvent este favorabil
c) se absorb substanţe foarte lipofile absorbţiei
d) efect retard util în tratament de fond e) hipersecreţia bronşică favorizează
e) comprimate mici cu cedare până la absorbţia
30 minute 95) Calea cutanată de absorbţie prezintă

32
următoarele particularităţi: a) difuzează uşor derivaţii cuatemari de
a) absorbţie majoritară transfoliculară amoniu
b) stratul cornos epidermic poate avea b) difuzează preferenţial substanţele
efect de "rezervor" lipofile
c) stratul adipos subcutan are efect de c) reprezintă o membrană lipidică, cu
retenţie pentru substanţele lipofile pori mari şi sisteme membranare de
d) coeficientul de partaj L/A al substanţei transport activ
active trebuie să fie foarte ridicat d) bariera este constituită din nevroglie şi
e) coeficientul optim de partaj al din plexul coroid
substanţei active între vehiculul formei e) este bine dezvoltată Ia nou- născut.
farmaceutice şi stratul keratinizat
epidermic trebuie să fie mai mare ca 1. 100) Volumul de distribuţie pentru
medicamentele hidrosolubile creşte prin
96) Calea intraarterială prezintă creşterea cantităţii^totalele apă (mai ales
următoarele particularităţi: hidremia şi apa extracelulară), în
a) utilizare rar, în urgenţe deosebite următoarele cazuri:
b) poate declanşa spasm arterial a) insuficienţă renală
c) poate provoca hematom şi iromboză b) gravidă
d) efectul cel mai rapid posibil c) nou-născut
e) implică efectul de prim pasaj pulmonar d) obez
97) Calea subcutanată de absorbţie se e) vârstnic
caracterizează prin următoarele:
101) Se distribuie bifazic:
a) permite implántele subcutanate
a) tiopental
biodegradabile
b) ciclobarbital
b) permite micropompe osmotice c) hexobarbital
reîncărcabile d) sărurile de litiu
c) asocierea cu vasoconstrictoare întârzie e) sărurile, de amoniu cuaternar
absorbţia 102) jCircuitul entero-gastric
d) asocierea cu hialuronidază scade viteza se caracterizează prin următoarele:
de absorbţie a) în intoxicaţii trebuie scurtcircuitat
e) nu permite suspensii retard b) participă medicamente liposolubile
98) )Legarea c) partiqipămedicamente bazice
medicamentelor în procent d) participă medicamente acide
mare de către proteinele plasmatice are e) participă exclusiv medicamentele
următoarele consecinţe: administrate per os
a) timp de debut al efectului, mare
b) profil farmacoeinetic retard 103) Fixarea medicamentelor în ţesuturi
c) stocare în plasmă este caracterizată prin următoarele:
d) forma legată difuzează în ţesuturi a) este reversibilă, în general
e) interacţiuni de deplasare, cu efecte de b) reduce Tl/2
subdozare relativă c) constituie locuri de pierdere pentru
medicament
99) Particularităţile difuziunii prin
d) favorizează cumularea şi efectele
bariera hemato-encefalică sunt:

33
toxice tisulare
e) poate permite cercetarea toxicologică a
morţii

104) Clearance-ul sistemic total (C1T) se


caracterizează prin următoarele:
a) este suma clearance-urilor de
biotransformare şi eliminare
b) este suma clearance-urilor de
biotransfomare şi-efeainare renală şi
nonrenală
c) este partea din volumul de distribuţie
(Vd) epurată în unitatea de timp
d) reflectă viteza epurării raporatată la
concentraţia medicamentului în lichidele
biologice
e) se exprimă în 1 sau l/kg

105) Sunt metaboliţi activi:


a) paracetamol
b) oxazepam
c) morfina
d) fenobarbital
e) prednison

106) Următoarele medicamente,


la concentraţii plasmatice din zona
^terapeutică, saturează sistemele
enzimatice care le metabolizează,
urmând o cinetică de tip Michaelis-
Menţgn:
a) rifampicina
b) fenitoina
c) griseofulvina
d) teofilina
e) fenobarbital

34
Complement grupat
1.2. Farmacodinamie generală
1) Durata lungă a acţiunii b) acţiune ireversibilă
farmacodinamice este consecinţa: c) durată scurtă de acţiune
a) legării de proteinele plasmatice, în d) durată lungă de acţiune
procent mare e) durată ultrascurtă de acţiune
b) afinităţii mari pentru receptori
c) legăturii covalente cu receptorii 6) Precizaţi asocierile finalizate cu
d) legăturii ionice cu receptorii, întărite sinergism de potenţare evitat în
prin punţi de hidrogen terapeutică:
e) legăturii cu receptorii prin forţe van a) meprobamat (tranchilizant) + alcool
b) simpatomimetice + simpatolitice
der Waals
c) antidiabetice + beta-adrenolitice
2) Precizaţi situaţiile în care timpul de d) antidiabetice + beta-adrenomimetice
înjumătăţire al medicamentelor (Tl/2) e) parasimpatolitice +
este lung: parasimpatomimetice
a) volumul de distribuţie e mare
7) Precizaţi asocierile finalizate cu
b) % de legare de proteine e mare
sinergism de potenţare utilizat în
c) viteza globală de eliminare e mică
terapeutică:
d) viteza de metabolizare e mică
a) anestezic general + tranchilizant
e) clearence-ul creatininei e mic
b) alcool + tranchilizante
3) Precizaţi factorii de care depinde c) analgezic + neuroleptic
eficacitatea maximă a unui d) hipoglicemiante + beta-adrenolitice
medicament: e) hipoglicemiante + beta-
a) activitatea intrinsecă adrenomimetice
b) numărul de receptori activaţi
8) Precizaţi efectul asocierii
c) medicamentul este agonisi total sau
fenilbutazonei cu anticoagulantele de
parţial
sinteză cumarinice, precum şi
d) doza eficace maximă (DM)
mecanismul interacţiunii:
e) calea de administrare
a) accident hemoragie
4) Precizaţi ce proprietăţi au b) inhibi{ie enzimatică
antagoniştii totali: c) deplasare de pe proteinele plasmatice
a) activitate intrinsecă maximă d) accident trombotic
b) activitate intrinsecă zero
c) activitate intrinsecă submaximală
d) afinitate pentru receptori maximală
e) afinitate pentru receptori zero
5) Precizaţi ce consecinţe are asupra
acţiunii farmacodinamice, formarea
complexului medicament - receptor, prin
legătură covalentă:
a) acţiune reversibilă

35
e) inducţie enziniatică c) consecinţa bolilor genetice şi
9) Se administrează înainte de masă eu autoimune ale receptorilor
circa 30 minute: d) consecinţa reglării "up" sau "down"
a) anorexigene e) frecvenţa 95% corespunde Ia
b) antiacide distribuţia i 2 DS
c) stimulante ale secreţiei gastrice
14) Este antagonism utilizat în
d) acid ciorhidric şi pepsină
terapeutică:
e) enzime pancreatice
a) naloxon + morfină
10) Antagonistul competitiv se b) vitamina K + anticoagulante
caracterizează prin: cumarinice
a) afinitate pentru situsul agonistului cj neostigmina + tubocurarină
fiziologic d) procaina + sulfamide antimicrobiene
b) activitate intrinsecă e) diuretice tiazide + antidiabetic
c) pA2
15) Este sinergism de potenţare utilizat
d) pD2’
În terapeutică:
e) reduce efectul maxim al agonistului
a) tranchilizant + anestezic general
specific
b) droperidol + fentanil
11) Antagonistul necompetitiv se c) diuretic + antibipertensiv
caracterizează prin: d) beta-adrenolitic + antidiabetic
a) afinitate pentru situsul agonistului e) neostigmina + suxametoniu
fiziologic
16) Agoniştii se caracterizează prin:
b) afinitate pentru alt situs a) afinitate pentru receptori
c) pAx b) activitate intrinsecă a
d) reduce efectul maxim al agonistului c) potenţa pDj
e) reduce potenţa agonistului d) potenţa pA2
12) Variabilitatea farmacologică e) efectul maxim este atins când este
normală se caracterizează prin: legată o fracţiune de receptori de minim
a) alură de clopot gaussian unimodal* 51% din receptorii de rezervă
b) determinată de tipul fiziologic şi
HLA -17) Sunt adevărate următoarele
c) consecinţa inducţiei şi inhibiţiei afirmaţii privind sensul acţiunii
enzimatice farmacodinamice:
d) consecinţa mecanismelor a) sens stimulant apare prin deprimarea
imunoalergice şi autoimune unei funcţii antagoniste
e) frecvenţa 95% corespunde la b) sens inhibitor apare prin stimulare
distribuţia de ± 1 DS. excesivă
c) sensul depinde de structura chimică
13) Variabilitatea farmacologică
anormală se caracterizează prin:
a) alura grafică polimodală
b) consecinţa enzimopatiilor

36
d) efectul bisens depinde de doză e) agoniştii totali au potenţă maximă
e) efectul bisens se datorează variaţiei de
substrat reactiv şi de teritorii 20) Sunt adevărate următoarele
18) Sunt adevărate'următoarele afirmaţii privind latenţa acţiunii
afirmaţii privind potenţa acţiunii farmacodinamice:
farmacodinamice: a) formele retard au latenţă lungă
a) se exprimă prin DE5o b) latenţa cea mai mică este pe calea
b) potenţa relativă este raportul dozelor intravenoasă
echiâctive c) medicamentele legate de proteinele
c) depinde de afinitatea pentru substrat plasmatice în procent mare au latenţă
d) se exprimă prin efectul maxim mare
e) este dată de proiecţia curbei pe d) substanţele ce acţionează prin
ordonată metabolitul activ au latenţă mai mică
e) mecanismul indirect de acţiune
19) Sunt adevărate următoarele afirmaţii imprimă latenţă mai scurtă
privind eficacitatea maximă a unui
medicament:
a) se exprimă prin efectul maxim
b) este dată de proiecţia curbei pe
ordonată

Complement simplu 22) Penicilinele injectabile se pot


amesteca "in vitro" (în seringă sau saci de
21) în genera], dacă nu există o perfuzie) cu:
recomandare precisă, este preferabil ca a) aminoglicozide
medicamentele să fie administrate în b) soluţie de clorură de sodiu izotonă
raport cu mesele: c) soluţie glucozată izotonică
a) înainte cw 30 minute d) soluţie de lactat de sodiu
b) în timpul e) soluţie de carbonat acid de sodiu
c) imediat după
d) la 30 - 60 minute, după
e) 1 oră înainte -sau 3 ore după
5. acţiune etiotropă
Asociaţie simplă
a) la locul administrării
23) Asociaţi tipul de acţiune
b) asupra receptorilor
farmacodinamică cu enunţul
c) combate cauza bolii
corespunzător:
d) în metabolismul mediatorilor chimici
1. acţiune principală
e) utilizată în terapeutică
2. acţiune topică
3. acţiune directă
4. acţiune indirectă
c) depinde de activitatea intrinsecă
d) depinde de numănil de receptori
ocupaţi

37
24) Corelaţi corect tipul de medicamente minute
Asociaţie compusă cu momentul b) în timpul sau imediat după mese
optim de
administrare, raportat la mese: 26) în figura de mai jos, sunt date trei
1. stimulantele secreţiei gastrice curbe ce reprezintă relaţii gradat
2. hipoglicemiante sigmoidale log. concentraţie - efect.
3. anorexigene şi orexigene Curba 1 caracterizează uh agonist total
4. anti acide A. Corelaţi curbele 11 şi 111 cu
5. hipocotesterolemiante posibilităţile corespunzătoare 1 -5:

a) înainte de mese, cu 30 minute


b) după mese, la 30 - 60 minute

25) Corelaţi corect tipul de medicamente


cu momentul optim de administrare:
1. substituenţii secreţiei gastrice
2. iritante ale mucoaselor
3. diuretice
4. purgative
5. antihelmintice

a) dimineaţa, înainte de masă cu 30

38
1. agonist total B cu potenţa diferită b) curba III
2. agonist parţial C cu eficacitate
submaximală
3. asocierea agonistului total A cu un
antagonist competitiv D
4. asocierea agonistului total A cu un
antagonist necompetitiv
30) Inaniţia poate influenţa acţiunea
Relaţie cauză — efect farmacodinamică, ca o consecinţă a
creşterii activităţii enzimelor
27) Melatonina poate combate efectele microzomale hepatice.
biologice negative ale decalajului orar,
deoarece este un hormon secretat exclusiv 31) Excesul alimentelor bazice sau acide
ziua. poate influenţa acţiunea farmacodinamică
a medicamentelor acide sau bazice, ca
28) în boala Addison, schema urmare a influenţării echilibrului acido-
l'armacografică optimă este de 2/3 din bazic al organismului.
doza zilnică dimineaţa, deoarece
bioritmul secreţiei de corticosteroizi are 32) Tiramina, în exces în unele
nivelul minim dimineaţa. alimente, poate antrena atacuri de
hipotensiune arterială, dacă se asociază cu
29) Creşterea sensibilităţii vârstnicilor la antidepresive IMAO ireversibile.
medicamente anticolinergice centrale, cu
inducerea unor efecte toxice la nivelul
SNC (stări confuzionale, dezorientare şi
amnezii) se datorează scăderii numărului
de neuroni colinergici centrali în septo-
hipocamp. a) Tl/2 este în general mai lung Ia
şoarece, comparativ cu omul
Complement compus b) digitoxina are Tl/2 = 7 zile
c) fenilbutazona are o variabilitate
33) Calitatea retard se datoreşte:
interindividuală a Tl/2 de aproximativ 1-7
a) formei farmaceutice retard
zile
b) structurii chimice de tip ester
d) la nou-născut, cloramfenicolul are
c) secreţiei tubulare active
Tl/2 de până la 20 de ori mai scurt faţă de
d) reabsorbţiei tubulare înalte
adult
e) legării de proteinele plasmatice în
procent mare

34) Notaţi afirmaţiile adevărate, privind


timpul de înjumătăţire (Tl/2):
5. asocierea unui antagonist competitiv D
cu un antagonist necompetitiv E

a) curba II

39
e) la anurici, stxeptomicina are Tl/2 de e) concentraţia sanguină terapeutică
până Ia 30 de ori mai lung comparativ cu medie (Css) se atinge la 4 - 7 Tl/2
un normal
38) Notaţi afirmaţiile corecte privind
35) Notaţi afirmaţiile adevărate privind factorii dependenţi de organism ce
tipurile de acţiune farmacodinamică: influenţează acţiunea farmacodinamică:
a) acţiunea-farmacodinamică principală a) calea de administrare influenţează
este cea utilizată în terapeutică acţiunea farmacodinamică exclusiv
b) acţiunile secundare au de obicei cantitativ
potenţa mai mare decât acţiunea b) specia influenţează în special
principală biotransformările medicamentelor
c) acţiunea topică se manifestă la locul de c) sexul influenţează numai după
acţiune ,,, ___ maturitatea sexuală
d) acţiunile de tip ireversibil sunt cele d) efectul placebo este produs de
mai frecvente medicamentele psihotrope
e) acţiunea farmacodinamică etiotropă se e) hipertiroidienii prezintă o rezistenţă
adresează mecanismelor bolii relativă la deprimantele SNC

36) Notaţi afirmaţiile adevărate privind 39) Notaţi afirmaţiile corecte privind
influenţa factorului structură chimică factorii dependenţi de organism ce
asupra acţiufjjj. farmacodinamice: influenţează acţiunea farmacodinamică:
a) nucleul conferă afinitatea selectivă a) structura imuno-genetică din
pentru un anumit substrat, imprimând sistemul HLA conferă o reactivitate
tipul de acţiune farmacodinamică particulară la anumite medicamente
b) grupările "farmacofore accesorii" b) vârstele extreme influenţează
influenţează profilul farmacocinetic exclusiv indirect, prin modificarea
c) grupările "farmacofore distribuitoare" profilului farmacocinetic
influenţează profilul farmacodinamic c) unele acţiuni farmacodinamice apar
d) aceeaşi configuraţie sterică sub exclusiv în prezenţa unei stări patologice
formă de "cicluri potenţiale" imprimă d) enzimopatiile pot influenţa acţiunea
afinitate pentru acelaşi tip de receptori farmacodinamică exclusiv calitativ
e) structuri chimice foarte diferite nu pot e) efectele farmacologice pot fi
avea aceeaşi acţiune farmacodinamică influenţate de modificarea exclusiv
cantitativă a stării receptorilor
37) Notaţi afirmaţiile corecte: 40) Notaţi afirmaţiile corecte privind
a) doza maximă eficac.e (DM) produce factorii dependenţi de mediul natural şi
efect la 100% din indivizi alte condiţii ce influenţează acţiunea
b) doza influenţează exclusiv cantitativ farmacodinamică:
acţiunea farmacodinamică a) alimentaţia poate imprima modificări în
c) indicele terapeutic trebuie să fie 1T farmacocinetica medicamentelor
>10 b) la temperaturi şi altitudini înalte, în
d) zona terapeutică a concentraţiilor general creşte acţiunea
plasmatice asigură eficacitate terapeutică farmacodinamică
certă

40
c) lumina puternică potenţează acţiunea d) antihipertensivele simpatolitice sunt
deprimantelor SNC mai eficace noaptea
d) la altitudini mari, scade potenţa şi e) antihistaminicele H2 sunt indicate o
efectul analgezicelor dată pe zi, seara.
e) suprapresiunea atmosferică scade
acţiunea analgezicelor şi anestezicelor 43) Relaţiile exponenţiale doză-efect au
următoarele caracteristici:
4!) Rezultatele cercetărilor de a) sunt relaţii gradate
farmacologie experimentală, efectuate pe b) corespund ecuaţiei y = ax + b
rozătoare mici, au valoare orientativă c) la o doză limită se atinge efectul
limitată, la extrapolarea pe om, deoarece: maxim posibil
a) sunt animale nocturne, mai active d) în grafic semilogaritmic, curba este o
noaptea sigmoidă cuantală
b) multe bioritmuri diurne sunt e) sunt valabile pentru substanţe ce
inversate, faţă de om acţionează pe receptori specifici
c) sistemele oxidazice microzomale
hepatice (S.O.M.H) sunt mai active, faţă 44) în figura de mai jos sunt date două
de om curbe ce reprezintă relaţii gradate
d) pot poseda unele sisteme enzimatice sigmoidale log. concentraţie - efect. Curba
specifice, absente la om 1 caracterizează un agonist total A. Notaţi
e) studiile nu sunt efectuate în sistem
pentru curba 11 posibilităţile
dublu orb.
corespunzătoare a - e:
42) Notaţi afirmaţiile corecte, privind a) agonist total B cu potenţă diferită
datele de cronofarmacologie la om: b) agonist parţial C cu eficacitate
a) schema optimă farmacografică, în submaximală
corticoterapia de substituţie, prevede 2/3 c) asocierea agonistului total A cu un
din doza zilnică, dimineaţa antagonist competitiv D
b) teofilina este de preferat într-o d) asocierea agonistului total A cu un
singură doză mai înaltă, seara antagonist necompetitiv E
c) antiastmaticele adrenomimetice au e) asocierea unui antagonist competitiv D
potenţă mai mare noaptea cu un antagonist necompetititiv E

41
Efect / Efect maxim

45) în figura de mai jos sunt date trei asocierea agonistului


curbe ce reprezintă relaţii gradate total A, cu
sigmoidale log. concentraţie - efect.
Curba 1 caracterizează un agonist total A.
antagonişti
Notaţi pentru curbele II şi III posibilităţile competitivi F şi G, cu
corespunzătoare a - e: potenţe diferite
a) agonişti totali B şi C, cu potenţe c) asocierea agonistului total A,
diferite cu antagonişti necompetitivi H
b) agonişti parţiali D şi E, cu eficacităţi şi I cu potenţe diferite
submaximale diferite

42
asocierea agonistului F, la scale de doze
total A, cu un crescânde.
antagonist competitiv

43
Efect / Efect maxim

44
45
Log doza [Â]

46
1.3. Farmacotoxicologie generală

Complement grupai 5) Wecizaţi


1) Notaţi caracteristicile comune ale particularităţile
efectelor adverse secundare şi toxice: intoleranţei 'ăobândite (sensibilizării la
a) intensitatea şi frecvenţa cresc cu doza medicamente)
şi supradozarea a) un contact prealabil medicament -
b) apar ca efecte adverse, la dozele organism
eficace b) titru ridicat de anticorpi
c) apar în intoxicaţii, la dozele toxice c) lipsa relaţiei gradate doză-efect
d) sunt consecinţa directă a acţiunilor d) prezenţa relaţiei gradate doză-efect
farmacodinamice secundare e) favorizată de un teren imunosupresiv
e) sunt tulburări diferite de acţiunile
6) Notaţi medicamentele frecvent
farmacodinamice secundare
implicate în reacţiile alergice
2) Precizaţi particularităţile a) penicilina G
idiosincraziei: b) procaina
a) se manifestă printr-un răspuns c) noraminofenazona
neobişnuit, anormal calitativ sau d) ampicilina
cantitativ e) acidul acetilsalicilic
b) efectele sunt diferite de acţiunea
7) Notaţi particularităţile şocului
farmacodinamică, caracteristică
alergic medicamentos
c) se poate manifesta de la prima doză de
a) frecvenţa maximă, între 41-50 ani
medicament
b) frecvenţa maximă, la administrare
d) este datorată unor particularităţi
injectabilă
genetice înnăscute, individuale
c) frecvent reprezintă prima reacţie
e) este o enzimopatie manifestă
alergică la medicamentul respectiv
3) Notaţi manifestările clinice posibile d) apare la zile sau ani de la
ale idiosincraziei datorate deficienţei în administrarea precedentă
G-6-PD e) iminenţa necesită tratament de
a) anemie hemolitică cronică ereditară urgenţă
b) anemie hemolitică acută
8) Precizaţi inconvenientele testelor
c) icter grav al nou-născutului
cutanate pentru detectarea alergiei la
d) icter nuclear prin hiperbilirubinemie
penicilină
e) moarte
a) nu sunt pozitive în toate cazurile de
4) Notaţi manifestările clinice ale hipersensibilizare
idiosincraziei datorate deficienţei de b) prezintă pericolul declanşării şocului
glucuroniltransferază alergic
a) icter c) testarea trebuie făcută în prezenţa
b) anemie cronică ereditară medicului şi trusei de urgenţă
c) icter nuclear la copii d) este cea mai bună metodă pentru
d) hemoliză gravă detectare
e) anemie acută hemolitică e) are valoare diagnostic certă şi este
47
fără risc. d) manifestare clinică tardivă prin
infecţii grave sau tumori maligne
9) Precizaţi mecanismele ce pot sta la e) manifestare clinică după câteva
baza apariţiei toleranţei dobândite săptămâni
cronice (obişnuinţei) fa medicamente
a) instalarea inducţiei enzimatice 14) Bolile "iatrogene" sunt boli:
b) reglarea "down" a) nosocomiale
c) desensibilizarea receptorilor b) provocate de medicamentele
d) extemalizarea receptorilor prescrise de medic
e) instalarea inhibiţiei enzimatice c) infecţioase transmise pacientului de
către medic (chirurg, stomatolog)
10) Notaţi caracteristicile fenomenului
d) cu evoluţie posibilă spre exitus
"rebound"
e) infecţioase transmise prin seringă
a) agravarea bolii la întreruperea bruscă
nesterilă
a tratamentului
b) reglarea "up" 15) Notaţi factorii specifici, ce pot
c) sensibilizarea receptorilor favoriza apariţia RA şi efectelor de
d) internalizarea receptorilor supradozare la teofilină:
e) tulburări opuse acţiunii a) tabac
farmacodinamice b) vârsta înaintată
c) alcoolismul cronic
(TT)) Efectele adverse consecinţă ale
d) cimetidina
MnStalării reglării "up” sunt:
e) insecticide
a) intoleranţa dobândită
b) efectul "rebound" (de ricoşeu) 16) Pot induce ca boală "iatrogenă"
c) toleranţa dobândită insuficienţa cardiacă:
d) sindromul de abstinenţă şi de a) beta-adrenolitice
retragere b) blocantele canalelor de calciu de tip
e) insuficienţa funcţională glandulară verapamil
12) Efectele adverse manifestate la c) antiaritmice blocante ale canalelor de
întreruperea bruscă a farmacoterapiei sodiu, de tip chinidină
sunt: d) beta-adrenomimetice
a) efectul de ricoşeu ("rebound") e) parasimpatolitice
b) sindromul de abstinenţă
c) insuficienţa corticosuprarenală 17) Contraceptivele
d) toleranţa orale pot provoca
e) idiosincrazia următoarele R.A:
a) hipercoagulabilitate şi tromboză
13) Deficienţa imunitară dobândită suprahepatică
latentă, de etiologie medicamentoasă, se b) colestaza intrahepatică
caracterizează prin următoarele: c) adenom hepatic
a) este consecinţa agranulocitozei d) porfirie
b) evoluţie acută spre exitus prin şoc e) alopecie
toxiinfecţios
c) manifestare clinică după câteva zile 18) Cloramfenicolul poate provoca
48
următoarele R.A.: e) tratament simptomatic
a) anemie aplastică
b) aplazie medulară generală 22) Induce cea mai intensă dependenţă
c) sindrom cenuşiu la fat şi sugar fizică, urmată de sindrom de abstinenţă
puternic:
Complement simplu a) amfetamina
b) morfina
21) Prima măsură de urgenţă şi c) cocaina
obligatorie în tratamentul unei boli d) barbiturice
"iatrogene” este: e) benzodiazepine
a) tratament fiziopatogenic
b) reducerea lentă a dozelor de
medicament
c) reducerea rapidă a dozelor de
medicament a) sensibilitate redusă
d) sistarea imediată a administrării b) imuno-alergie
medicamentului incriminat c) răspuns anormal deviat de la efectele
farmacodinamice
Asociaţie simplă d) tulburări diferite de efectele
farmacodinamice
23) Asociaţi tipul de RA cu definiţia e) consecinţa acţiunilor
corespunzătoare: farmacodinamice secundare
1) efecte secundare
2) efecte toxice 24) Asociaţi corespunzător enzimopatia
3) idiosincrazie cu manifestările clinice idiosincrazice:
4) intoleranţă dobândită 1. deficienţa de G-6PD
5) toleranţă 2. deficienţa de UDP- --
d) methemoglobinemie glucuroniltransferază
e) anemie megaloblastică 3. deficienţa de N ADH-
19) Beta-blocantele adrenergice pot methemoglobinreductaz
provoca următoarele R.A.: ă
a) erupţie eczematoasă pruriginoasă 4. deficienţa de pseudocolinesterază
b) alopecie 5. inducţia de delta-ALA-sintetază
c) necroliză epidermică toxică
a) apnee
d) mias tenie
b) porfirie
e) rabdomioliză
c) dispnee şi cianoză
d) icter
20) Paracetamol poate provoca e) anemie hemolitică şi icter
următoarele R.A:
a) methemoglobinemie 25) Asociaţi corect medicamentele
b) citoliză hepatică: contraindicate la gravide cu potenţialul
c) hepatită acută f'etotoxic:
d) rabdomioliză 1. neuroleptice
e) eritem pigmentat fix 2. anestezice locale

49
Asociaţie compusă 4. imunodepresie
27) Asociaţi corespunzător tipurile de 5. toleranţă
RA cu particularitatea privind relaţia a) reglare "up"
doză-efect: b) reglare ”down"
1. efecte secundare
2. efecte toxice 29) Asociaţi corect medicamentele ce pot
3. intoleranţă dobândită provoca accidente obstetricale, cu
4. idiosincrazie— mecanismul corespunzător implicat:
5. toleranţă 1. ocitocice
2. p - adpenolitice neselective
a) prezenţa relaţiei gradate doză-efect 3. analgezice opioide
b) absenţa relaţiei gradate doză-efect 4. antiinflamatoare nesteroidiene
28) Asociaţi corect tipul de RA cu
mecanismul implicat:
1. efect rebound
3. antitiroidiene
4. cloramfenicol
5. aminoglicozide

a) guşă
b) colaps, sindrom cenuşiu
c) sindrom extrapiramidal
d) ototoxicitate
e) convulsii

26) Asociaţi corect medicamentele


contraindicate în timpul alăptării, cu
efectele adverse la sugar:
1. tetracicline
2. paracetamol
3. glucocorticosteroizi
4. purgative
5. sedative

a) methemoglobinemie, cianoză
b) colorarea galbenă a dinţilor
c) diaree
d) întârzierea creşterii
e) somnolenţă

2. sindrom de abstinenţă
3. insuficientă funcţională glandulara
50
5. tocolitice provoca hemoliză cu anemie hemolitică şi
icter nuclear.
Relaţie cauză - efect
30) Acidul acetilsalicilic trebuie
administrat cu prudenţă la sugari,
deoarece are caracter reducător şi poate e) toxicitate cohleară

35) Ibuprofen poate provoca următoarele


Complement compus
R.A.:.
31) Induc obişnuinţă cu a) disfuncţii cognitive, psihoze şi
necesitatea măririi dozelor: halucinaţii
a) cocaina b) sindrom depresiv
b) amfetamina c) meningită aseptică
c) morfina d) rabdomiolize
d) barbiturice e) citoliză hepatică
e) benzodiazepine
36) Notaţi enzimopatiile care generează
32) Reacţiile adverse (RA) sunt: idiosincrazie cu manifestări cantitative
a) nedorite şi dăunătoare farmacocinetice şi reprezentare grafică
b) provocate exclusiv de dozele toxice polimodală:
c) favorizate de tratament prelungit a) deficit de pseudocolinesterază
d) favorizate de complianţa deficitară b) deficienţă de UDP- glucuronil-
e) manifestate la doze eficace transferază
terapeutice mari c) deficienţă de NADH -
methemoglobinreductază
33) Pot induce sindrom de astm bronşic d) polimorfism de N-acetiltransferază
şi insuficienţă respiratorie ca patologie e) polimorfism al hidroxilazelor
"iatrogenă”:
a) beta-adrenolitice . 37) Notaţi tipurile de reacţii adverse
b) antiinflamatoare inhibitoare ale COX semnalate în grade diferite în cadrul
c) morfinomimetice toxicomaniei:
d) peniciline a) obişnuinţa
e) beta-adrenomimetice b) toleranţa cronică
c) tahifilaxia
34) ]Contraceptivele d) dependenţi fizică
orale pot provoca e) dependenţa psihică
^fmătoarele R.A;... 38) Induc cea mai intensă dependenţă
a) prurit psihică:
b) erupţie acneiformă aseboreică a) amfetamina
c) eritem nodos b) morfina
c) cocaina
d) pigmentare brună tip boala Addison 48
d) barbiturice
a) stimulante ale motilităţii uterine e) benzodiazepine
b) inhibitoare ale motilităţii uterine
39) Efectele teratogene sunt: e) neuroleptice fenotiazine
a) efecte dismorfogene
b) malformaţii 45) Pot provoca la fat malformaţii
c) anomalii morfologice cranio-faciale:
d) defecte fiziologie© - - a) beta-adrenolitice
e) suferinţe fetale b) sulfonamide antidiabetice
c) anticoagulante cumarinice
40) Notaţi medicamentele ce pot d) derivaţi de vitamina A, retinoizi
suprima lactaţia: e) săruri de litiu
a) parasimpatomimetice
b) diuretice
c) hormoni estrogeni
d) contraceptive orale
e) bromocriptina

41) Pot provoca sindrom de abstinenţă


(retragere) la nou-născut şi sugar:
a) anorexigene amfetaminice
b) morfinomimetice
c) barbiturice
d) benzodiazepine
e) neuroleptice
42) Pot provoca hemoragii la fat sau nou-
născut şi sugar:
a) acid acetilsalicilic
b) paracetamol
c) anticoagulante cumarinice
d) contraceptive orale
e) cloramfenicol

43) Pot provoca la fat efecte teratogene


cranio-faciale:
a) antineoplazice antimetaboliţi
b) hormoni glucocorticoizi
c) hormoni androgeni
d) hormoni estrogeni
e) estrogeni + progestative

44) Pot provoca la făt efecte


dismorfogene cranio-faciale:
a) antidepresive triciclice
b) acid valproic
c) benzodiazepine
d) barbiturice

52
Complement grupat adrenergici alfa2 presinaptici:
1) Notaţi tipurile de 1.4. Farmacodinamie fundamentală a) scăderea
sinapse ce fac parte (Mécanisme la nivel celular şi molecular) activităţii simpatice
din domeniul colinergic: b) sedare
a) sinapsele neuro-efectoaie c) scăderea eliberării noradrenalinei în
parasimpatice fanta sinaptică
b) sinapsele simpatice din glandele d) glicogenoliză
sudoripare e) bronhodilataţie
c) sinapsele simpatice la nivelul
6) Notaţi efectele activării receptorilor
medulosuprarenalei
colinergici muscarinici:
d) sinapsele neuroefectoare somatice
a) bronhoconstricţie
e) sinapsele intemeuronale, la nivelul
b) hiposecreţiigfe'
SNC şi ganglionar
c) bradicardie
2) Notaţi sinapsele ce fac parte din d) vasoconstricţie
domeniul adrenergic: e) contracţia sfincterelor
a) sinapsele simpatice la nivelul
7) Notaţi efectele activării receptorilor
muşchilor netezi
adrenergici alfai postsinaptici:
b) sinapsele simpatice la nivelul
a) mioză
miocardului
b) vasoconstricţie
c) sinapsele simpatice la nivelul
c) gluconeogeneză
glandelor digestive şi bronşice
d) glicogenoliză
d) sinapsele simpatice la nivelul
e) lipoliză
glandelor sudoripare
e) sinapsele simpatice la nivelul 8) Notaţi efectele activării receptorilor
medulosuprarenalei adrenergici betai postsinaptici:
a) tahicardie
3) Notaţi efectele de tip muscarinic:
b) inhibarea secreţiei de renină
a) arteriolodilataţie
c) lipoliză
b) scăderea tensiunii intraoculare
d) arteriolodilataţie
c) stimularea muşchilor netezi gastro-
e) bronhodilataţie
intestinali
d) tahicardie
e) bronhodilataţie

4) Notaţi efectele secundare de tip


muscarinic:
a) arsuri epigastrice
b) colici abdominale
c) micţiuni frecvente
d) dispnee
e) transpiraţii

5) Notaţi efectele activării receptorilor

53
9) Notaţi efectele activării receptorilor c) metoxamina
adrenergici beta2 postsinaptici: d) clonidina
a) arleriolodilataţie e) nafazolina
b) relaxare uterină (efect tocolitic)
c) bronhodilataţie 15) Notaţi caracteristicile mecanismului
d) gluconeogeneză specific biochimic de acţiune
e) lipoliză farmacodinam ică:
a) medicamentul se leagă specific de un
10) Notaţi agoniştii neselectivi ai substrat receptor
receptorilor alfa): b) medicamentul acţionează prin grupări
a) prazosin structurale sterice specifice
b) fenilefrina c) medicamentul acţionează ca semnal
c) tolazolina d) medicamentul acţionează prin aporl
de informaţie semnificativă
d) noradrenalina
e) acţiunea farmacodinamică apare la
e) fentolamina
doze relativ mici
11) Notaţi antagoniştii selectivi şi
neselectivi ai receptorilor alfai: 16) Notaţi caracteristicile inhibiţiei
a) DH-ergotoxina enzimatice competitive ca mecanism de
b) prazosin acţiune farmacodinamică:
c) tolazolina a) specifică
d) noradrenalina b) reversibilă sau ireversibilă
e) fenilefrina c) medicamentele se leagă de acelaşi
situs pe care se leagă şi substratul
12) Notaţi agoniştii selectivi alfaf. enzimei
a) prazosin d) medicamentele interacţionează cu
b) fenilefrina grupările esenţiale pentru activitatea
c) noradrenalina enzimatică
d) metoxamina e) nespecifică
e) dopamiua
17) Sunt mecanisme fiziologice şi
13) Notaţi agoniştii selectivi betaj: farmacologice de protecţie a
a) atenolol organismului contra agresiunii
b) dopamina radicalilor liberi ai oxigenului:
c) terbutalina a) superoxiddismutaza (SOD)
d) dobutamina b) glutation - peroxidaza (GSH -
e) salbutamol peroxidaza)
c) catalaza
14) Notaţi agoniştii selectivi alfa2
presinaptici:
a) izoxuprina
b) yohimbina
54
d) capcanele stoechiometrice 22) Numărul, capacitatea de legare şi
e) capcanele ne-stoechiometrice funcţionalitatea receptorilor depind de
18) Notaţi structurile caracteristice următorii factori:
pentru canalele ionice dependente de a) rata biosintezei şi degradării
voltaj: b) procesele de extemalizare şi
a) glicoproteină complexă internalizare
transmembranară c) concentraţia agoniştilor fiziologici şi
b) 3 - 5 subunităţi polipeptidice farmacologici
c) subunitatea alfa formează pereţii d) concentraţia unor ioni
porului apos ionic e) boli genetice şi autoimune ale
d) subunitatea alfa are 4 segmente, receptorilor
fiecare cu câte 6 subsegmente
e) subsegmentul S4 este senzor de voltaj 23) Agoniştii farmacologici pot
şi "poartă de activare" influenţa numărul de receptori
disponibili pentru legare, prin
19) Medicamentele cunoscute ca următoarele:
blocante ale canalelor de calciu a) concentraţie în exces
dependente de voltaj acţionează asupra b) stimulare supramaximală
canalelor de calciu: c) inducerea reglării "down"
a) neuronale (N) d) inducerea desensibilizării
b) tranzitorii (T) receptorilor
c) Purkinje (P) e) inducerea intemalizării receptorilor
d) lente (L)
e) lente (L) şi tranzitorii (T) 24) Reglarea "up" a receptorilor este:
a) consecinţă a diminuării sau absenţei
20) Enzime membranare, modulate de agonistului fiziologic la nivelul
receptori membranari, sunt: receptorilor
a) adenilatciclaza (AC) b) efect de blocaj sever al receptorilor de
b) fosfolipaza A2 (PLA2) către un antagonist
c) fosfolipaza C (PLC) c) manifestare clinică ia întreruperea
d) fosfodiesteraza bruscă a administrării medicamentului
e) atepaza Na+/K+ d) fenomen de desensibilizare a
receptorilor
21) Receptorii colinergici nicotinici de e) proces de internalizare a receptorilor
tip N2 prezintă următoarele“
particularităţi structuralei 25) Receptorii membranari de tip
a) proteină asimetrică sisteme R - efector, cuplaţi cu proteine
b) îngteteţi în membrana celulară G, au structura generală următoare:
musculară striată a) patru segmente, cu câte 6 subsegmente,
c) formaţi din 5 subunităţi a, a, (3, y, 8 din care S4 este senzor de voltaj
d) formează pereţii unui canal apos b) subunitatea alfa constituie pereţii
ionic de Na+ şi K+ porului apos ionic
e) situsul acetilcolinei este pe
subunitatea alfa. c) cinci subunităţi (a, p, a, 8, y)
d) serpentină cu şapte domenii
transmembranare sunt:
e) component membranar hidrofob cu un a) cardiopatie ischemică
domeniu citosolic fosforilabil b) boala Raynaud
c) glaucom
26) Notaţi receptorii membranari cuplaţi d) depresie
direct cu canale ionice de Na+: e) manie
a) gluíamatergici NMDA
b) glutamatergici AMPA 32) Sunt efecte opioidergice de tip ji:
c) glutamatergici KÁ a) analgezia supraspinală.
d) nicotinici N, b) depresia respiratorie
e) nicotinici N2 c) mioza
d) hipotonia intestinală şi creşterea
27) Notaţi receptorii membranari cuplaţi peristaltimului
direct cu canalele ionice de CI': e) hipersecreţia intestinală
a) GABA - B!
b) muscarinici M2 33) Sunt efecte opioidergice de tip ji:
c) GABA - B2 a) euforia
d) GABA -A b) farmacodependenţa psihică şi fizică
e) opioidergici K c) sindromul de abstinenţă
d) diminuarea eliberării de mediatori
28) Receptorii colinergici muscarinici adrenergici
subtipul Mi ganglionar sunt: e) stimularea eliberării de dopamină
a) activaţi de acetilcolină
b) activaţi specific de muscarinâ 34) Notaţi medicamentele
c) blocaţi selectiv de pirenzepină antiinflamatoare cu mecanisme de
d) blocaţi selectiv de atropină acţiune inhibitor al fosfolipazei A2
e) blocaţi de curarizante (PLA2):
a) hidrocortizon
29) Sunt transmisii sinaptice b) prednison
aminoacidergice: c) dexametazon
a) GABAergică d) meloxicam
b) glutamatergică e) rofecoxib
c) glicinergică Complement simplu
d) opioidergică
35) Implicaţie fiziopatologică a
e) eicosanoidergică
hipofuncţiei transmisiei dopaminergice
30) Notaţi efectele nicotinice
este:
secundare:
a) psihoză
a) spasm bronşic
b) boala Parkinson
b) colici viscerale
c) predispoziţie la dependenţă psihică
d) fasciculaţii d) greaţă, vomă
e) hipersialie e) hiposecreţie de prolactină

31) Implicaţii fiziopatologice ale 36) Notaţi medicamentul cu mecanism


hipofuncţiei transmisiei adrenergice de acţiune agonist al receptorilor
56
imidazolici Ii şi adrenergici a2 mecanism de acţiune antagonist
presinaptici: predominant 5 - HTM:
a) metoprolol a) sertralina
b) prazosin b) clorpromazina
c) tolazolina c) haloperidol
d) nafazolina d) risperidona
e) clonidina e) reserpina

37) Notaţi medicamentul antidepresiv cu


mecanism de acţiune blocant al
receptorilor a2 presinaptici:
a) nortriptilina 41) Corelaţi subtipul de receptori cu
localizarea predominantă:
1. adrenergici Pi
Asociere simplă 2. adrenergici p2
3. adrenergici ai
40) Corelaţi subtipul de receptori cu
4. histaminergici Hj
localizarea specifică:
5. histaminergici H2
1. nicotinici Ni
2. nicotinici N2 a) celulele parietale gastrice
3. muscarinici Mi b) arteriole şi bronhiole
4. muscarinici M2 c) miocard şi aparatul juxtaglomerular
5. muscarinici M3 renal
d) bronhiole
a) placa motorie e) vase sanguine
b) ganglioni parasimpatici 42) Corelaţi subtipul de receptori
c) ganglioni simpatici serotoninergici cu implicaţia
d) glande exocrine fiziopatologică a hiperfuncţiei:
e) miocard
b) fluoxetina 1 . 5 - HTIA
c) mirtazepina 2. 5 - HT2A
d) moclobemida 3. 5 - HT2B
e) buspirona 4. 5 - HT2C
5. 5 - HT3
38) Notaţi medicamentul antidepresiv
cu mecanism de acţiune inhibitor al a) agitaţie psiho-rnotoric
monoaminooxidazei subtipul A (IMAO b) anxietate, antidepresie
-A): c) greaţă^vomă
a) imipramina d) anorexie
b) amitriptilina e) vasoconstricţie
c) paroxetina
43) Corelaţi tipul de eicosanoid cu
d) mirtazepina .
implicaţia fiziopatologică:
e) moclobemida
1. PGI2
39) Notaţi medicamentul neuroleptic cu 2. PGE2
3. PGF2ct 5. atenolol
4. TXA2
5. SRS - A a) agonist GABA-A
b) antagonist 5HT3
a) reacţii anafilactice c) antagonist D2
b) induce agregarea plachetară d) antagonist Pi
c) efect abortiv e) antagonist Hi
d) efect citoprotector gastric
e) inhibă agregarea plachetară 47) Corelaţi medicamentul cu
mecanismul de acţiune farmacodinamică:
44) Corelaţi grupa farmacodinamică cu 1. naloxon
mecanismul de acţiune farmacodinamică: 2. bromocriptina
1. curarizante 3. metoclopramid
4. famotidina
2. antiparkinsoniene
3. cardiostimulante
4. antihipertensive
5. antiulceroase

a) antagonişti ai
b) antagonişti N2
c) agonişti D2
d) agonişti Pi
e) antagonişti H2
45) Corelaţi grupa farmacodinamică
mecanismul de acţiune farmacodinamică:
1. anestezice generale
2. neuroleptice
3. bronhodilatatoare
4. antihipotensive
5. antihipertensive, antianginoase şi
antiaritmice

a) antagonişti D2 şi 5 - HT2A
b) agonişti GABA-A
c) agonişti 02
d) antagonişti Pi
e) agonişti aj

46) Corelaţi medicamentul cu


mecanismul de acţiune farmacodinamică:
1. clonazepam
2. sulpirid
3. ondansetron
4. astemizol
58
5. prazosin 4. hipotensiune arterială
5. inflamaţie şi edeme
a) agonist D2
b) antagonist + k ' a) Hj
b) H2
Asociere compusă
51) Corelaţi efectele cu subtipul de
48) Corelaţi subtipurile de receptori
receptori GABA - B:
membranari cu enzimele membranare Ia 1. modularea eliberării GABA
oare sunt cuplaţi, prin intermediul 2. diminuarea eliberării
proteinelor G: neuromediatorilpr activatori
1. adrenergici at 3. hiperpolarizare postsinaptică
2. adrenergici P1.3 4. reducerea excitabilităţii cerebrale
3. dopaminergici D, 5. creşterea pragului convulsivant
4. muscarinici Mi, M3
5. nicotinici N2 a) GABA - Bi postsinapdci
b) GABA - B2 presinaptici
a) fosfolipaza C (PLC)
b) adenilatciclaza (AC) 52) Corelaţi medicamentele cu
mecanismul selectiv de acţiune
49) Corelaţi subtipurile de receptori antidepresive:
membranari cu enzimele membranare la 1. desipramina
care sunt cuplaţi, prin intermediul 2. fluoxetina
proteinelor G: 3. fluvoxamina
1. opioidergici n, 8 4. paroxedna
2. histaminergici Hi 5. sertralina
3. histaminergici H2
4. opioidergici K a) inhibitor selectiv al recaptării
5. nicotinici Ni noradrenalinei (NA)
b) inhibitor selectiv al recaptării
a) fosfolipaza C (PLC) serotoninei (5 - HT)
b) adenilatciclaza (AC)

50) Corelaţi implicaţiile fiziopatologice


ale hiperfuncţiei sistemului
histaminergic, cu subtipul de receptori:
1. hipersecreţie gastrică acidă
2. bronhoconstricţie
3. hiperpermeabilitate capilară
c) antagonist D2
d) antagonist ai
e) antagonist H2

59
53) Acidul acetil salicilic (AAS) are 57) Opioizii exogeni (morfmomimetice)
Relaţie cauză - efect acţiune induc dependenţă psihică, deoarece, prin
antiagreganta activarea receptorilor opioizi p. de pe
plachetară deoarece inhibă neuronii dopaminergici şi noradrenergici,
cicîooxigenaza (COX) din endoteliul diminuă eliberarea dopaminei şi cresc
vascular şi deci blochează biosinteza eliberarea noradrenalinei, stimulând
prostaciclinei (PGI2). astfel căile plăcerii.

54) Acidul acetilsalicilic (AAS) are efect 58) Depresia este consecinţa reducerii
secundar proulcerigen deoarece inhibă nivelurilor de noradrenalină şi serotonină
selectiv COX - 2 constitutivă şi ca urmată de creşterea numărului de
urmare blochează selectiv biosinteza de receptori postsînaptici P adrenergici şi
PGE2 cu rol citoprotector gastric. serotoninergici şi de aceea în tratamentul
depresiei sunt utile medicamente
55) Antiinflamatoarele steroidiene (AIS) antagonişti ai receptorilor postsinaptici P
au acţiune antiinflamatoare deoarece au - adrenergici şi serotoninergici.
mecanism inhibitor asupra fosfolipazei C
(PLC) cu blocarea eliberării acidului
arahidonic, precursor în biosinteza
eicosanoidelor.
a) are structură analoagă cu un
56) Medicamentele neuroleptice clasice metabolit
induc, ca efect secundar major, b) înlocuieşte un metabolit intr-un proces
sindromul neurologic extrapiramidal biochimic
echivalent simptomatologie cu c) blochează funcţia unui metabolit
d) acţionează prin antagonism biologic
Complement compus e) funcţionează ca antidot
59) Sunt mecanisme fizice, chimice şi 61) Cotransportul membranar
biofizice de acţiune farmacodinamică: Na+/K+/2C1', specific pentru celulele
a) adsorbţia epiteliului tubul ar renal la nivelul ansei
b) osmoza Henle, constă în:
c) neutralizarea
d) reacţii asupra radicalilor liberi ai
oxigenului
e) depolarîzarea şi hiperpolarizarea
membranei celulare

60) Notaţi afirmaţiile corecte pentru


mecanismul de acţiune al unui
medicament de tip anrimetabolit:
sindromul Parkinsonian, deoarece, prin
mecanismnt'afttagonist predominant D2 în
striatum, generează o hiperactivitate a
neuronilor colinergici striatali.
60
a) influx pasiv de Na+ şi K+ şi activ de c) opioidergici |i
cr d) opioidergici 8
b) influx pasiv de Na+ şi activ de K+ şi e) opioidergici K
cr
c) influx pasiv de Na+, K+ şi CV 66) Sinapse inhibitoare sunt:
d) eflux activ de Na+, K+ şi Cf a) glutamatergice
e) eflux activ de Na+ şi pasiv de K+ şi b) GABA-ergice
cr c) glicinergice
d) muscarinice
62) Antagonistul farmacologic e) nicotinice
competitiv este caracterizat prin
următoarele: 67) Sunt transmisii aminergice:
a) ocupă situsul de legare specific a) glutamatergică
mediatorului fiziologic b) adrenergică
b) activează sediul efector al c) dopaminergică
receptorului d) serotoninergică
c) are afinitate specifică pentru receptor e) histaminergică
d) nu are activitate intrinsecă
e) legătura covalentă este obligatorie 68) Implicaţii fiziopatologice ale
hipofuncţiei transmisiei colinergice sunt:
63) Receptorii chimici, cunoscuţi ca a) demenţa tip Alzeheimer
locuri de acţiune pentru medicamente, b) boala Parkinson
pot fi situaţi la următoarele niveluri c) miastenie
celulare: d) bradicardie şi hipotensiune arterială
a) membrană, citoplasmă, nucleu e) presiune intraoculară scăzută
b) exclusiv membrană
c) postsinaptic 69) Notaţi efectele secundare exclusiv
d) presinaptic betai - adrenergice:
e) extrasinaptic a) tahicardie
b) aritmii
64) Activarea sistemelor de receptori c) hipertensiune arterială
cuplaţi prin intermediul proteinei G la d) biperglicemie
enzima membranară de tip PLC, induce e) hiperlipidemie
creşterea concentraţiei citoplasmatice a 70) Situaţii patologice şi substanţe, ce
următorilor mesageri secunzi: declanşează eliberarea histaminei din
a) AMPc granulele mastocitare, sunt:
b) GMPc a) mecanismele imunoalergice tip I
c) DAG b) adrenalina şi P - adrenomimeticele
d) IP3 c) tubocurarina
65) Notaţi receptorii membranari cuplaţi d) dextranii
la canalele ionice de K+, prin intermediul e) morfina
proteinei G:
a) muscarinici Mi,3 71) Implicaţiile fiziopatologice ale
b) muscarinici M2 hipoftmcţiei transmisiei GABA-ergice

61
sunt: influenţează afinitatea pentru receptorii
a) anxietate opioizi şi capacitatea de legare a
b) insomnie agoniştilor şi antagoniştilor, astfel:
c) miorelaxare ^ a) capacitate scăzută de legare a
d) stări convulsive agoniştilor
e) epilepsie b) capacitate crescută de legare a
antagoniştilor
72) Sunt efecte opioidergice de tip K: c) capacitate crescută de legare a
a) analgezia spinală antidoturilor
b) sedarea d) capacitate crescută dc legare a
c) depresia respiratorie agoniştilor
d) disforia e) efect analgezic scăzut şi efect antidot
e) inhibiţia tranzitului gastro-intestinal crescut
73) Sunt efecte opiodergice de tip 8: 75) Notaţi efectele de tip P2 - adrenergic:
a) analgezia spinală a) arteriolodilataţie
b) mioza b) bronhodilataţie
c) midriaza c) relaxare miometru
d) hipotensiunea arterială
e) comportamentul de învăţare prin d) relaxare muşchi netezi gastro-
recompensă intestinal! viscerali
e) glicogenogeneză în muşchii striaţi
74) Concentraţia crescută de ioni Na+
1. FARMACOLOGIE GENERALĂ
RĂSPUNSURI

1.1. FARMACOCINETICA GENERALĂ ~


Răspunsuri comentate
Complement grupat
1) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 1, pag. 50]
Difuziunea simplă prin membranele biologice se face în sensul gradientului de
concentraţie ( de pe faţa cu concentraţie mare spre faţa cu concentraţia mică) şi de aceea
nu necesită consum de energie celulară, iar membrana este pasivă, neintervenind cu
sisteme active de transport. Are loc la nivelul complexului lipoproteic membranar,
pentru substanţe lipofile.

2) Răspuns corect: B (a, c). [Bibliografie: 1, pag. 53]


Transportul activ prin membranele biologice se desfăşoară cu ajutorul sistemelor
membranare active de transport ("cărăuşi"), este dependent de energia celulară şi de

62
aceea se poate face în sens invers gradientului de concentraţie. Se desfăşoară conform
unei cinetici de saturaţie, cinetica Michaelis - Menten şi în cazul saturării "cărăuşilor”
se derulează cu o viteză maximă, constantă, fiind astfel limitat în timp.

3) Răspuns corect: C (b, d). [tiibliografie: 1, pag. 51]


O substanţă medicamentoasă bazică se află în formă nedisociată în cantitate mai mare,
în situaţia în care pH > pK şi pH - pK > 0, conform următoarei formule derivată din
ecuaţia Henderson Hasseibach: B/BH+ = 10Ti, 'pK.

4) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: î, pag. 67,68]


Avantajele căii de administrare sublinguale constau în: absorbţia rapidă cu latenţă
scurtă, datorită mucoasei sublinguale subţiri şi bine vascularizate; absenţa efectului
primului pasaj hepatic, datorită circulaţiei venoase locale ce drenează în sistemul venos
cefalic şi apoi în vena cavă superioară, ocolind filtrul hepatic; absenţa primului pasaj
intestinal şi degradării de către sucurile digestive. Substanţele medicamentoase
administrate pe această cale trebuie să aibă o potenţă mare a acţiunii, fiind astfel active
la doze mici, ce permit formularea în comprimate de talie foarte mică, cu cedare şi
dizolvare rapidă, fără antrenarea secreţiei salivare. Este o cale de urgenţă în crize.

5) Răspuns corect: B (a, c). [Bibliografie: I, pag. 77, 78]


Nu se pot administra pe cale intravasculară, inclusiv intravenoasă (i.v.), medicamente
hemolitice şi care precipită proteinele plasmatice. Avantajul căii intravenoase este că
permite administrarea substanţelor iritante tisulare, precum şi a soluţiilor cu pH sau/ şi
cu presiune osmotică diferite de cele sanguine, deoarece sângele conţine sisteme
tampon şi prin vehiculare permite diluarea rapidă.
6) Răspuns corect: E (a, b, c, d, e). [Bibliografie: 1, pag. 134, 137, 138]
Toţi factorii enumeraţi pot influenţa viteza de eliminarea medicamentelor, pe cale renală. Calea de
administrare intervine prin viteza de absorbţie. Perioada din nictemer influenţează,'raportat la
acidoza fiziologică din timpul somnului. în urina foarte slab acidă (pH ~ 6, 3), fiziologică, se află în
cantitate mai mare forma nedisociată a medicamentelor acide, care se pot absorbi, având astfel un
efect de mai lungă durată. Clearence-ul creatininei exprimă funcţia renală, care are rol major asupra
vitezei de eliminare.

7) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 1, pag. 141]


Rifampicina se elimină prin secreţia biliară şi ca atare pe cale digestivă. O parte se elimină şi pe
caleTehală.

8) Răspuns corect: D (d). [Bibliografie: 1, pag. 18]


Numai produsele eu echivalenţă biologică (bioechivalenţă) realizează concentraţii plasmatice şi
tisulare ale substanţei active, superpozabile în timp şi ca atare, având aceeaşi biodisponibilitate,
conform postulatului bioechivalenţei, pot fi substituite între ele de către farmacist.

9) Răspuns corect: E (a, b, c, d, e). [Bibliografie: 1, pag. 28, 29]


Toţi cei 5 factori enumeraţi pot influenţa etapa de dizolvare a substanţei active aşa cum reiese din
formula Noyes- Withney ce exprimă viteza de dizolvare V = dc/dt = Kd x S (Cs - C) (a se vedea şi
răspunsurile la întrebările ulterioare). Etapa de eliberare fiind etapă anterioară etapei de dizolvare se
poate comporta ca o etapă limitantă pentru dizolvare, atunci când , viteza de eliberare este redusă.
Etapa de absorbţie-fiind ulterioară etapei de dizolvare poate fi o etapă acceleratoare pentru dizolvare,
atunci când viteza de absorbţie este înaltă.

62
10) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie I, pag. 30,31]
Formula Noyes - Withney indică factorii de care depinde viteza de dizolvare:
V = dC/dt = Kd x S (Cs - C),
unde: Kd = constanta vitezei de dizolvare;
S = suprafaţa de schimb substanţă-solvent;
Cs = concentraţia de saturaţie;
C = concentraţia Ia timpul t, în volumul total de solvent.
In vivo, C tinde spre zero (în raport cu Cs) datorită procesului de absorbţie, ulterior dizolvării.
Concentraţia de saturaţie (Cs) variază funcţie de hidrosolubilitatea substanţei. Suprafaţa de schimb
substanţă-solvent variază invers proporţional cu mărimea (raza) particulelor de substanţă eliberate
din forma farmaceutică. Constanta de dizolvare (Kd) este constantă pentru aceeaşi substanţă, în
aceleaşi condiţii fiziologice, după cum arată ecuaţia Stockes-Einstein: Kd = D/h, unde : D =
coeficientul de difuziune al substanţei dizolvate în solvent (dependent de vâscozitatea şi temperatura
solventului), iar h = grosimea stratului de soluţie saturată (dependent de agitaţie). Ori în aceleaşi
condiţii fiziologice, aceşti parametri sunt practic constanţi. Ei pot fi modificaţi şi pot astfel influenţa
Kd şi viteza de dizolvare, numai în condiţii fiziologice particulare (copil, vârstnic, gravidă) sau în
condiţii patologice.

11) Răspuns corect: B (a, c). [Bibliografie: 1, pag. 33]


Hidrosolubilitatea, viteza de dizolvare (V) şi concentraţia de saturaţie (Cs) cresc cu cantitatea de
formă disociată. în conformitate cu ecuaţiile:
V = dC/dt = Kd x S (Cs - C) şi Cs = [ HA] + [A ] = [HA] ( 1 + 10 pH'pKa) se observă £ă pentru un
acid, Cs creşte cu diferenţa pH - pKa, adică cu cât pH > pKa.

12) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 1, pag. 47,28]


Transferul prin membranele biologice depinde de primii trei factori. Ultimii doi factori influenţează
dizolvarea substanţei active.

13) Răspuns corect: C (b, d). [Bibliografie: 1, pag. 47 - 48]


Mucoasa intestinului subţire şi placenta sunt specializate şi au toate elementele pentru absorbţie
(stratul bimolecular fosfolipidic, pori, sisteme active membranare de transport). Placenta se
evidenţiază prin pori mari. Celelalte membrane nu sunt specializate pentru absorbţie, realizând o
absorbţie foarte selectivă.
Pielea şi mucoasa sublinguală se comportă ca membrane lipidice (fără pori şi sisteme active de
transport) permiţâlfâ absorbţia moleculelor cu un grad ridicat de lipofilie. Mucoasa rectală este o
membrană lipidică cu pori (fără sisteme active de transport) şi în consecinţă permite absorbţia
substanţelor lipofile şi hidrofile cu moleculă relativ mică.

14) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 1, pag. 49,64]


Trec mai uşor prin membranele biologice, moleculele care au caracteristici ce le permit transferul
pasiv, prin difuziune simplă la nivelul complexului lipoproteic membranar şi anume: masă
moleculara mică, formă nedisociată, lipofilie înaltă. Ionii trec prin filtrare sau transport activ.
Cationii trec mai greu decât anionii. Ionii bi- şi trivalenţi trec mai greu decât cei monovalenţi,
datorită stării de polarizare a membranelor celulare.. Moleculele legate de proteine nu trec prin
membranele biologice, deoarece membranele nu sunt permeabile pentru macromolecule de talia
proteinelor.

15) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 1, pag. 50]


Primele trei caracteristici eerespund filtrării, care este un tip de transfer pasiv prin membranele

63
biologice. în transferul pasiv, membrana este pasivă şi nu intervine cu sisteme membranare active
de transport; în consecinţă nu prezintă nici specificitate steri că.
16) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 1, pag. 50]]
Factorii ce influenţează difuziunea simplă prin membranele biologice reies din legea 1 a lui Fick, ce
exprimă viteza de difuziune: V = dC/dt = K. (Q - C2). Se observă dependenţa vitezei de difuziune
simplă de gradientul de concentraţie de pe cele două feţe ale membranei (C| - C2).
Constanta de difuziune este dată de formula: K = Dx A/r. Se constată dependenţa direct
proporţională de suprafaţa membranei (A) şi invers proporţională cu grosimea membranei (r).
Coeficientul de difuziune simplă (D) creşte cu creşterea coeficientului de partiţie lipide -apă şi scade
cu creşterea masei moleculare.

17) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 1, pag. 54]


Principalul mecanism de transport activ al aminoacizilor (cu excepţia prolinei) îl reprezintă ciclul
T- glutamil. Reacţiile sunt catalizate de două enzime: membranară (T - glutamil transferaza) şi
citosolică ( T- glutamil ciclotransferaza). Donatorul grupării transportoare y- glutamil este
glutationul
(= y - glutamilcisteinilglicina ). Resinteza glutationului necesită energie celulară furnizată de 3
molecule ATP.

18) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 1, pag. 60, 77, 83]
Primele trei căi de administrare enunţate nu permit o bună absorbţie pentru efecte sistemice. Calea
cutanată (percutană) este utilizată atât pentru acţiune locală (în dermatologie), cât şi pentru acţiune
sistemică. Pentru acţiune sistemică se utilizează preparatele farmaceutice modeme cu' cedare
controlată, tip TTS (tranşdermic terapeutic sistem) cu nitroglicerină, clonidină, terbutalină,
scopolamină, etc. Calea intrarahidiană (subarahnoidiană) este utilizată pentru acţiune locală, dar şi
pentru acţiune sistemică în anestezia spinală (rahianestezie). în rahianestezie se administrează un
anestezic local, dar efectul este general (de tip anestezie generală), datorită locului de administrare
subarahnoidiană (direct în L.C.R.).

19) Răspuns corect: E (a, b, c, d, e). [Bibliografie: 1, pag. 59, 78, 80]
Căile de administrare extravasculare, inclusiv i.m. sau s.c., sunt contraindicate pentru substanţe
iritante tisulare (ca aminofilină, săruri de calciu, digoxină) şi pentru soluţii alcaline sau acide, iritante
prin pH-uI diferit de 7,4. De asemenea aceste căi intratisulare au contraindicaţie majoră pentru
anticoagulante, deoarece pot fi favorizate accidentele hemoragice Ia locul injectării. Toate
aceStS”categorii se pot administra pe cale i.v.

20) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 1, pag.64]


Mucoasa intestinului subţire, inclusiv cea jejunală este adaptată pentru aport şi permite o absorbţie
bună prin toate tipurile de transfer: difuziune simplă pentru substanţe lipofile, filtrare pentru
substanţe hidrosolubile şi electroliţi, precum şi transfer specializat pentru substanţe cu structuri ce
pot utiliza "cărăuşii" membranari fiziologici.
Ionii monovalenţi sunt mai bine absorbiţi decât cei cu valenţă mai mare, iar anionii mai bine decât
cationii, datorită polarizării membranelor celulare.
Bazele puternice, aşa cum sunt derivaţii cuaternari de amoniu (pK> 12), disociază puternic chiar Ia
pH-uI bazic intestinal (pH maxim = 8,2), deoarece pK > pH şi se absorb per os incomplet şi variabil.
în conformitate cu teoria pH-partiţiei, se absorb preferenţial bazele organice slabe cu pK < pH, care
vor fi în cantitate mai mare în formă nedisociată.

21) Răspuns corect: D (d). [Bibliografie: 1, pag. 41, 42]


64
In sarcină, secreţia de mucus citoprotector creşte. Toţi ceilalţi parametrii enunţaţi scad mult:
motilitatea gastrointestinală până Ia 50 %; viteza de golire a stomacului cu 30 - 50 %; secreţia
gastrică acidă cu 40%.

22) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 1, pag. 62]


La vârstnic, comparativ cu adultul, sunt diminuaţi toţi parametrii enumeraţi, inclusiv secreţia
gastrică acidă şi viteza absorbţiei intestinale.

23) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 1, pag.63]


Antiacidele se administrează de regulă Ia distanţă de 1 - 2 h, faţă de alte medicamente, deoarece pot
provoca interacţiuni directe şi indirecte. Ele diminuă absorbţia tetraciclinelor ca urmare a formării
unor chelaţi greu absorbabili. Ele măresc însă hidrosolubilitatea acizilor organici slabi, deoarece
cresc artificial pH-uI gastric şi favorizează disocierea acizilor slabi.

24) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 1, pag. 63]


Ultimele două enunţuri nu sunt corecte. Băuturile acide (sifon, coca -cola, vin, sucuri din fructe)
reduc absorbţia medicamentelor bazice slabe, deoarece scad pH- ul sub 3 - 4 , chiar la nivel
duodeno-jejunal şi favorizează astfel disocierea bazelor slabe (pH < pK.). Lactatele nu se asociază
cu tetraciclinele, deoarece conţin Ca2+ ce formează cu tetraciclinele chelaţi greu absorbabili.

25) Răspuns corect: B (a, c). [Bibliografie: 1, pag. 67]


Mucoasa sublinguală reprezintă o membrană biologică Iipidică fâră pori, prin urmare permeabilă
nu pentru substanţele hidrofile, ci pentru cele foarte Iipofile. Substanţele trebuie să fie active la doze
mici, pentru a se putea prepara comprimate de talie mică, corespunzătoare cerinţelor căii.

26) Răspuns corect: C (b, d). [Bibliografie: 1, pag. 68, 69]


Calea intrarectală este utilizată pentru acţiune locală (antihemoroidale, etc.) dar mai frecvent pentru
acţiune sistemică. Mucoasa rectală reprezintă o membrană biologică iipidică cu pori, permeabilă
atât pentru substanţele liposolubiie cât şi pentru substanţele hidrosohibiie.
Vena hemoroidaiă superioară drenează sângele în sistemul venos port hepatic expunând
medicamentele Ia un {»sibil prim pasaj hepatic. Numai venele heraoroitlale inferioară şi mijlocie
drenează sângele în vena cavă inferioară, ocolind bariera hepatică.

27) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 1, pag. 68, 70,73]


Pentru calea, sublinguală, cele două picuri corespund absorbţiei sublinguale şi gastrointestinale
(ulterior înghiţirii cu saliva).
Pentru calea inirarectală, apar două picuri în cazul absorbţiei atât la nivelul rectului inferior şi
mijlociu (cu traseu venele hemoroidale inferioare şi mijlocii şi apoi vena cavă inferioară), cât şi de
la nivelul rectului superior (cu traseu vena hemoroidaiă superioară şi vena portă hepatică).
în cazul căii respiratorii, primul pic corespunde absorbţiei respiratorii, iar al doilea pic se datorează
absorbţiei digestive, în urma degfutiţiei aerosolilor (= 80%).

28) Răspuns corect: B (a, c). [Bibliografie: 1, pag. 70]


Mucoasa nazală reprezintă o membrană Iipidică cu pori, foarte bine vasculari za tă, care permite o
absorbţie bună pentru substanţe lipofile şi hidrofile, calea nazală putând să fíe indicată nu numai
pentru acţiune locală, ci şi pentru acţiune generală. Secreţia nazală este un factor specific ce
antrenează eliminarea, cu pierderea unei părţi din forma farmaceutică.

29) Răspuns corect: B (a, c). [Bibliografie: 1, pag. 71-72]


Epiteliul alveolar constituie o membrană Iipidică cu pori mari, cu o suprafaţă foarte mare de cca 100
65
m2 şi reţea capilară foarte bogată, adaptată pentru absorbţie foarte rapidă a gazelor şi substanţelor
volatile, lipofile şi hidrofile. Absorbţia este favorizată de gradul de volatilitate şi presiunea parţială
în amestecul de gaze alveolar, înalte.

30) Răspuns corect: D (d). [Bibliografie: 1' pag. 72-73]


Particulele de aerosoli cu diametrul egal sau mai mare de 10 ţun rămân în căile respiratorii
superioare, iar cele sub 1 fim se absorb şi se'elimină rapid în expiraţie, precum fiimul de ţigară. Circa
80% din cantitatea de aerosoli, administraţi pe cale respiratorie, ajung în tubul digestiv, prin
deglutiţia excesului de mucus, astfel că nivelurile serice prezintă două picuri, primul corespunzător
absorbţiei respiratorii şi al doilea absorbţiei digestive. Calea respiratorie bronşiolară are avantajele
reducerii efectelor secundare sîstemice şi dozelor mult mai mici faţă de calea per os.

31) Răspuns corect C (b, d). [Bibliografie: 1, pag. 73-74]


Preparatele oftalmice trebuie să fie sterile, izotone sau hipertone şi cu pH-ul optim în limitele 1,4 -
8 (secreţia lacrimală are presiunea osmotică = 0,9% şi pH-ul = 7,4). Soluţiile hipotone nu sunt bine
tolerate, putând produce ulceraţii corneene, datorită fenomenului de osmoză (egalizarea presiunii
osmotice prin transferul apei în celule, cu turgescenţa acestora şi ruperea membranelor celulare).
Secreţia şi scurgerea lacrimală abundentă, precum şi scurgerea prin intermediul canalului lacrimo-
nazal, sunt factori specifici ce scurtează timpul de contact al medicamentului şi îi diminuă
biodisponibilitatea.

32) Răspuns corect: E (a, b, c, d, e). [Bibliografie: 1, pag. 76]


Permeabilitatea şi absorbţia cutanată sunt crescute în următoarele situaţii: grosime redusă a stratului
cornos (la copil şi în anumite regiuni ale organismului); reducerea integrităţii pielii (arsuri şi leziuni
cutanate); vasodilataţie locală, cu debit sanguin cutanat crescut (masaj local, inflamaţie); hidratarea
pielii (mărită sub pansament ocluziv).

33) Răspuns corect: B (a, c). [Bibliografie: 1, pag. 78-79]


Calea intravenoasă (i.v.) este o cale de urgenţă, deoarece latenţa efectului este scurtă (timpul de
absorbţie A = zero, iar timpul de transport în sânge T = 25 - 45 s). Se recomandă ca injectarea să fie
făcută în minim 1 minut (timpul necesar unui circuit complet al sângelui), deoargpe la o'înjectare în
"bolus" prea rapidă, pot fi declanşate efecte brutale la nivelul chemo- şi baroreceptorilor, cu reflexe
vegetative periculoase.
Este calea ce permite volume mari, în perfuzie, precum şi substanţe sau soluţii iritante tisulare.
Implică efectul primului pasaj pulmonar.

34) Răspuns corect: B (a, c). [Bibliografie: 1, pag. 80-81]


Calea intramusculară de absorbţie este utilizată exclusiv pentru acţiune sistemică şi permite forme
farmaceutice cu efect retard. Comparativ cu calea subcutanată, calea intramusculară permite o
absorhţie mai rapidă (spaţii intercelulare mai mari, reţea de capilare sanguine şi limfatice mai
bogată) şi este mai puţin dureroasă (inervaţia senzitivă mai redusă). Volumul favorabil absorbţiei
este mai mic decât 5 ml (datorită reducerii compresiei mecanice a capilarelor) şi absorbţia este
crescută după masaj (datorită vasodilataţiei şi fluxului sanguin mărit).

35) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 1, pag. 83-84]


Antimalaricele şi petidina sunt transportate concentrate semnificativ în hematii. Ciclosporina A este
transportată concentrată semnificativ în hematii şi leucocite.

36) Răspuns corect: D (d). [Bibliografie: 1, pag. 84]


în poziţie verticală (ortostatism), forţa gravitaţiei şi presiunea hidrostatică determină extravazarea
66
apei în ţesuturi şi scăderea volemiei, cu creşterea concentraţiei albuminelor sanguine
(hiperalbuminemie) şi creşterea capacităţii de legare. în toate celelalte cazuri enumerate (sarcină,
vârstnic, nou-născut şi afecţiuni hepatice cronice) se înregistrează hipoalbuminemie cu reducerea
capacităţii de legare.

37) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 1, pag. 88]


între forma legată şi cea nelegată există un echilibru dinamic, care se deplasează spre forma liberă,
pe măsură ce aceasta difuzează. M + P <=> MP; Tl/2 al compusului MP -20 ms. Forma liberă este
forma activă, deoarece difuzând ea ajunge la locul de acţiune. Forma legată constituie o formă de
rezervă a medicamentelor în plasmă, deoarece forma legată de proteinele plasmatice nu poate trece
prin membranele biologice. Legăturile medicamentelor cu proteinele plasmatice sunt nespecifice şi
reversibile (legături ionice, punţi de hidrogen şi Van der Wals).

38) Răspuns corect B (a, c). [Bibliografie: 1, pag. 86-87]


Substanţele nedisociate se leagă de proteinele plasmatice, prin punţi de hidrogen. Locurile de legare
prin punţi de hidrogen sunt numeroase şi nu există practic competiţie între medicamente pentru
aceste locuri de legare. Bazele organice slabe se pot lega pe alfa- 1 acid glicoproteina plasmatică.
Acizii organici siabi, care la pH-ul plasmei (7, 34) disociază în proporţie relativ mare, se leagă pe
sediile cationice ale albuminelor, prin legături ionice. Aceste sedii cationice sunt în număr redus (1-
6) şi astfel poate să apară competiţia între medicamente, cu interacţiuni de deplasare.

39) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 1, pag. 88]


Se leagă de proteinele plasmatice în procent mai mare de 95%, următoarele vnedicame'nte:
sulfadimetoxin (99,8%), fenilbutazona (98%), digitoxina (95%), fenitoina (95%).
Există diferenţe mari în procentul de legare, chiar în aceeaşi grupă chimică. Astfel în grupa
cardiotonicelor: digitoxina (95%), digoxina (25%), strofantina (0%); în grupa sulfonamidelor
antimicrobiene: sulfadimetoxina (99,8%), sulfametoxazol (65%), sulfafurazol (16%).

40) Răspuns corect: C (b, d). [Bibliografie: 1, pag. 91]


Clearence-ul plasmatic (CIp) este definit ca volumul de plasmă (ml sau I), din care medicamentul a
fost epurat în unitatea de timp (minut sau oră) şi este exprimat în ml/minut sau l/oră. Intră în formula
de calcul a dozei de menţinere: Dm = Css x Clp.

41) Răspuns corect: D (d). [Bibliografie: I, pag. 92]


Endoteliul capilar reprezintă o membrană îipidică, cu pori mari şi cu sisteme membranare active de
transport. De acera difuziunea din spaţiul intravascuiar în spaţiul interstiţial se face prin toate tipurile
de transport, inclusiv transferai specializat. Filtrarea substanţelor hidrofile cu masă moleculară mare,
până la 60 000 este posibilă la nivelul "porilor" mari (constituiţi din substanţa fundamentală
intercelulară). Nu difuzează medicamentele în forma legată de proteinele plasmatice, deoarece
proteinele sunt macromolecule ce nu pot fi transferate prin endoteliul capilar. Difuziunea depinde
de modificăfjle pH-ului sanguin şi interstiţial, care influenţează cantităţile de substanţă nedisociată
şi difuzabilă.

42) Răspuns corect: D (d). [Bibliografie: 1, pag. 94 - 95]


Placenta constituie o membrană Îipidică, cu pori mari. Sistemele membranare active de transfer
funcţionează numai în sensul mamă —* făt Fătul nu are sisteme enzimatice. In consecinţă, de la
mamă la făt difuzează nu numai substanţe lipofile, ci şi hidrofile, precum şi structuri speciale cu
afinitate pentru sistemele membranare de transport specializat. Difuzează prin placentă şi hormonii
sexuali. Difuziunea creşte pe măsura evoluţiei sarcinii, odată cu creşterea suprafeţei placentei (12-

67
15 m2 în luna a 9-a). Ocitocicele (substanţe ce provoacă contracţie uterină) scad difuziunea prin
placentă. '

43) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 1, pag. 95]


Bariera sânge/lapte se comportă ca o membrană Îipidică cu pori, permeabilă pentru foarte multe
medicamente lipofile şi hidrofile (alcaloizi, purgative, antibiotice şi chimioterapice, etc.). In lapte
matern se pot concentra medicamente bazice, deoarece acestea disociază în secreţia lactată care are
un pH mai acid comparativ cu plasma.

44) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 1, pag. 95 - 96]


Membrana celulară este o membrană Îipidică, cu pori mici (8A°) şi sisteme specializate de transfer.
în consecinţă difuzează pasiv medicamente liposolubile cu masa < 350 şi hidrosolubile, cu masa <
100. Intracelular se pot concentra baze slabe, deoarece pH-ul intracelular este mai acid comparativ
cu pH-ul interstiţial şi sanguin.
Acidoza (din timpul somnului) favorizează difuziunea interstiţială şi intracelulară a medicamentelor
acide, care vor fi disociate în proporţie mai mică în sânge.

45) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 1, pag. 97]


Se distribuie în compartimentele hidrice intravascuiar şi interstiţial: diureticele osmotice (manitol),
antibiotice (aminoglicozide, peniciline) etc. Se distribuie exclusiv în spaţiul intravascuiar,
medicamentele cu moleculă foarte mare, aşa cum sunt dextranii, care astfel pot fi utilizaţi ca
înlocuitori de plasmă. Se distribuie în toate trei spaţiile hidrice, inclusiv în spaţiul intracelular, în
care se şi concentrează: Li+, K+, alcaioizi, etc.

46) Răspuns corect: C (b, d). [Bibliografie: 1, pag. 99, 103]


în funcţie de mărimea volumului de distribuţie aparent (Vd) se poate şti în câte spaţii hidrice se
distribuie un. medicament în organism, respectiv:exclusiv intravascular (Vd = 5%) şi intercelular
(Vd= 20%) şi intracelular (Vd = 70%). Vd aparent diferă mult de Vd real, în anumite cazuri. De
exemplu fenilbutazona, care se leagă de proteinele plasmatice 98%, ca şi celelalte medicamente care
se leagă în procent mare (peste 95%), raportat la cantitatea totală din organism. De aceea
concentraţia plasmatică (Cp) fiind mare, volumul de distribuţie aparent (Vd) este mai mic decât
volumul de distribuţie real, conform relaţiei: Vd aparent= D/Cp Astfel că, deşi fenilbutazona are
volumul de distribuţie aparent calculat de 8%, ceea ce ar indica o distribuire aproximativ numai în
spaţiul intravascular, în realitate fenilbutazona se distribuie în toate cele trei spaţii hidrice (inclusiv
intravascular).

47) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 1, pag. 98, 99]


Volumul de distribuţie (Vd) este un volum aparent, definit ca fiind volumul în care substanţa se
distribuie uniform, într-o concentraţie egală cu cea plasmatică (Cp). Această definiţie implică o
reducţie matematică a realităţii. Vd este util pentru calculul dozei de atac (Da), conform formulei:
Da = Vd x Css, unde Css este Cp la starea staţionara de echilibru al distribuţiei. Conform formulei,
se exprimă în 1 sau l/kg.

48) Răspuns corect: C (b, d). [Bibliografie: 1, pag. 101]


La circuitul entero-hepatic participă medicamente absorbite indiferent pe ce cale, dar care sunt
eliminate prin secreţia biliară în intestin, de unde se pot absorbi şi pot repeta circuitul. în secreţia
biliară hepatocitară intervin sisteme de transport activ nespecifice (disponibile pentru acizi şi baze
organice, precum şi pentru metaboliţii glucuronoconjugaţi). Consecinţele participării la acest circuit
sunt: întârzierea eliminării, cu creşterea Tl/2 şi duratei de acţiune şi cu favorizarea efectelor adverse

68
toxice hepatice, în hipofuncţie secretorie biliară.

49) Răspuns corect: E (a, b, c, d, e). [Bibliografie: 1, pag. T02-103]


Locuri de fixare (stocare) a medicamentelor în ţesuturi pot fi: ţesuttfl adipos (pentru substanţe înalt
lipofile); proteinele plasmatice (medicamentele legate mai mult de- 95% sunt stocate în plasmă mai
mult de 50%); hematii (unele medicamente eireală în sânge fixate în hematii, de ex. antimalaricele),
nucleoproteine (pentru medicamentele bazice, ca antimalaricele ce se pot astfel stoca în ficat sau
iris); piele şi fanere (pentru metale toxice ca Hg, As, etc.), permiţând cercetarea toxicologică a
morţii, mult timp după deces.
50) Răspuns corect: E (a, b, c, d, e). [Bibliografie: 1, pag. 105 -106]
Clearence-ul u n u i organ de epurare (de ex. ficat) poate depinde de toţi parametri enunţaţi, conform
ecuaţiilor:

Clorg = Q x E = Q(CA - CV)/CA şi Cloiţ = Q X Clint/(Q + Clim)

51) Răspuns corect: E (a, b, c, d, e). [Bibliografie: 1, pag. 106, 111]


Toate medicamentele enumerate au clearence-ul hepatic (OH) dependent de fluxul sanguin arterial
hepatic (QH), deoarece toate au clearence intrinsec hepatic (Clim) mare, suportând o biotransformare
rapidă şi masivă la nivel hepatic. Numai medicamentele biotransformate puţin în ficat, deci cu
Clintmic, nu au C1H dependent de QH. Aceste corelaţii reies din ecuaţia:
CIH = QH X Cljn|/(Q + Clint)
Când Clim â Qh, atunci C1H s Qh Când'Clim
^ Qh, atunci C1H = Cljnl.

52) Răspuns corect: D (d). [Bibliografie: 1, pag. 94, 101,112]


Metaboliţii glucuronoconjugaţi sunt polari şi hidrosolubili. De aceea ei pot trece prin membranele
biologice lipidice cu pori mari (ca glomerulii renali, bariera sânge/ficat şi ficat/bilă, precum şi
placenta).Ei sunt prin urmare excretaţi renal şi prin secreţia biliară, iar cu aceasta posibil şi prin
fecale şi pot difuza prin placentă la făt.
Glucuronoconjugaţii nu se pot elimina prin mucoasa gastrică, deoarece aceasta reprezintă o
membrană lipidică.

Complement simplu

53) Răspuns corect: d. [Bibliografie: 1, pag. 21]


Calea de administrare luată ca referinţă în mod obişnuit în studiile de bioechivalenţă şi
farmacocinetică clinică este calea i.v. Pe calea i.v., biodisponibilitatea nu mai depinde nici de
coeficientul de absorbţie (f) şi nici de efectul primului pasaj intestinal (Ei) şi hepatic (E H). Calea de
referinţă absolută este calea i.a., deoarece pe această cale, biodisponibilitatea nu mai depinde nici
de un posibil efect al primului pasaj pulmonar (E P) şi este biodisponibilitate cu adevărat absolută.
însă calea i.a. este mai rar utilizată în clinică.

54) Răspuns corect: c. [Bibliografie: 1, pag.52]


Din ecuaţia Henderson - Hasselbach rezultă pentru un acid slab : HA/A' = 10pK!L'pH Când pKa - pH
= 0, atunci HA/A" = 1. Deci HA = A' = 50%
55) Răspuns corect: a. [Bibliografie: 1, pag. 60, 82]
Din căile de administrare enunţate, singura utilizată exclusiv pentru acţiune generală, mai ales în
pediatrie, este calea intraosoasă, care, din punct de vedere al absorbţiei rapide, echivalează cu calea
i.v. Căile bucală, intrarectală şi intraperitoneală se pot utiliza atât pentru efecte locale, cât şi
generale. Calea uretrală se utilizează exclusiv pentru acţiune locală.
69
56) Răspuns corect: c. [Bibliografie: I, pag. 77, 80-81]
Soluţiile farmaceutice injectabile extravascular trebuie să fie izotone sau uşor hipertone. Soluţiile
hipotone sunt excluse, deoarece pot provoca turgescenţa celulelor şi ulceraţii celulare intratisulare,
prin antrenarea fenomenului de osmoză.

57) Răspuns corect: c. [Bibliografie: l, pag. 77, 78]


Soiuţiile farmaceutice intravenoase pot avea pH-ul diferit de pH-uI sângelui (egal cu 7,4), deoarece
sângele conţine sisteme tampon.

58) Răspuns corect: e. [Bibliografie: 1-, pag. 84]


în poziţie verticală, forţa gravitaţiei şi presiunea hidrostatică determină extravazarea apei şi scăderea
volemiei, cu creşterea concentraţiei albuminelor sanguine (hiperalbuminemie) şi creşterea
capacităţii de legare.

59) Răspuns corect: b. [Bibliografie: 1, pag. 97,99]


Volumul de distribuţie (Vd) în compartimentele hidrice intravascular şi intercelular, la un adult
normal, de cea 70 kg, este egal aproximativ cu 20%, calculat după cum urmează:
Vdjniravascutar = 4, 5% (3 1 plasmă)
Vdiniercemtar = 15,5 % (10-12 1 apă)
Suma (medie) s 20%
Dacă distribuţia se extinde şi în compartimentul hidric intracelular, rezultă un Vd egal aproximativ
cu 50 - 74 (media = 62%), deoarece se adaugă:
Vdintaceiuiar = 30-50% (20-35 1 apă).

60) Răspuns corect: e. [Bibliografie: 1, pag. 83,99, 103]


Medicamentele bazice, aşa cum sunt şi antimalarîcele (mepacrina şi clorochina) se pot lega de
nucleoproteine, Ia nivelul nucleului şi astfel se pot stoca şi acumula intracelular, în diferite ţesuturi.
De exemplu clorochina se distribuie intens în hematii (mai mult în cele impaludate) şi se fixează în
iris, provocând tulburări oculare. în consecinţă, clorochina are un Vd aparent ireal de 15.000, adică
cu mult mai mare decât volumul apei totale din organism, rezultat din formula:
Vd = D/C0 = mg/mg/l = 1
61) Răspuns corect: b. [Bibliografie: 1, pag. 112-113]
S.Q.M.H. nu prezintă specificitate de substrat. De aceea ele catalizează şapte tipuri de oxidări,
precum şi glucuronoconjugarea. Această lipsă de specificitate este responsabilă de numărul mare de
interacţiuni bazate pe inducţia şi inhibiţia enzimatică încrucişată.

Asociaţie simplă
62) Răspuns corect: 1 - e; 2 - d; 3 - c; 4 - b; 5 - a. [Bibliografie: 1, pag. 32 - 33] Benzatin penicilina
este o sare retard a benzilpenicilinei, având hidrosolubilitate mai mică decât alte săruri (de Na sau
K) şi chiar comparativ cu acidul însuşi. De aceea se utilizează sub formă de suspensii injectabile
retard. Cloramfenicolul palmitat este un esler ce maschează gustul amar al cloramfenicolului, fiind
util mai ales în suspensiile pediatrice. Eritromicina propionat este o formă chimică ce împiedică
distrugerea eritromicinei în tubul digestiv, crescându-i astfel biodisponibilitatea per os.
Neurolepticele (ca flufenazina) sunt utilizate în forma chimică de esteri (de ex. decanoaţi) pentru
realizarea de forme injectabile retard, utile în tratamentul de fond al psihozelor. Hidrocortizonul
hemisuccinat este un ester hidrosolubil util pentru realizarea soluţiilor injectabile i.v., spre deosebire
de hidrocortizonul acetat care nu este hidrosolubil şi se utilizează ca suspensie injectabilă.

63) Răspuns corect: 1 - a; 2 - c; 3 - d; 4 - b; 5 - e. [Bibliografie: 1, pag. 47, 48] Mucoasa sublinguală

70
este o membrană lipidică uşor permeabilă pentru substanţe medicamentoase foarte lipofile. Bariera
hemato-encefalică este o membrană lipidică, dar posedă şi sisteme active de transfer ("cărăuşi"),
astfel că este permeabilă pentru substanţe foarte lipofile, dar şi pentru structuri care pot beneficia de
"cărăuşii" fiziologici. Mucoasa intestinului subţire este o membrană lipidică, cu pori şi cu sisteme
active de transport, astfel că este permeabilă nu numai pentru substanţe lipofile, ci şi pentru cele
hidrofile şi în plus pentru structurile recunoscute de "cărăuşii" fiziologici. Alveolele pulmonare
reprezintă o membrană lipidică, cu pori mari, fiind permeabilă pentru substanţe lipofile, dar şi
hidrofile cu moleculă mare. Glomerulii renali (ghem de capilare renale) constituie o membrană
"poroasă" permeabilă nelimitat pentru substanţe hidrofile, cu masă moleculară mare până la 50 000.
Faze apoase cu pH acid se află la nivel gastric, vaginal, rectal. Faze apoase cu pH bazic se află la
nivel jejunal şi ocular.

64) Răspuns corect: 1 - a, 2 - e, 3 - c, 4 - b, 5 - d. [Bibliografie: 1, pag. 48]


Sunt de reţinut valorile extreme ale pH-ului fazelor apoase în contact cu mucoasele: gastrică (pH
acid = 1,0 - 3,0) şi respectiv jejunală (pH bazic = 7,5 - 8,0). Aceste valori extreme ridică probleme
privind absorbţia medicamentelor
acide şi bazice, în condiţii fiziologice speciale (nou-născut, vârstnic, gravidă) şi patologice.

65) Răspuns corect l - e ; 2 - d ; 3 - c ; 4 - b ; 5 - a . [Bibliografie 1, pag. 60 - 80]


Calea orală presupune înghiţirea medicamentului şi absorbţia la nivelul mucoaselor gastrică şi
intestinală (în special intestin subţire adaptat fiziologic pentru absorbţie). Calea respiratorie
permite absorbţia, la nivelul mucoaselor nazală, bronşiolară şi epiteliului alveolar, fimeţie de
forma de administrare. Calea oculară permite absoifoţia conjunctivală şi transcomeană. Calea
cutanată asigură o bună absorbţie prin epiteliul unistratifical de la nivelul foliculilor piloşi,
stratul epidermic cheratinizat reprezentând o barieră fiziologică, Absorbţia mtramuscislară
presupune transferul printr-o singura membrană biologică şi anume prin endoteliul capilarelor
din ţesutul muscular.

66) Răspuns corect 1- e, 2 -d; 3 -c; 4 -b; 5 -a. [Bibliografie: 1, pag. 82 - 83]
Calea intaaosoasă (cale injectabilă în măduva oaselor spongioase scurte sau late) este
echivalentă căii intravenoase (i.v.) şi este utilizată exclusiv pentru acţiune generală,
administrându-se soluţii fiziologice, plasmă, sânge. Calea seroasă intraperitoneală (i.p.)
permite o absorbţie foarte bună şi se utilizează experimental ca o alternativă a căii i.v., iar în
clinică în tumori abdominale se administrează citotoxice şi radiouioiopL Calea seroasă
intraarticulară este utilă exclusiv pentru acţiune locală, injectându-se an ti inflamatoare. Calea
subarahnoidiană presupune injectarea printre vertebrele L2 - L5, între pia mater şi arahnoidă,
direct în lichidul cefalorahidian (LCR) şi este utilizată pentru acţiune locală, administrându-se
antibiotice, substanţe de con&ast, citotoxice, dar şi anestezice locale în anestezia spinală
(rahianestezie) frecvent utilizată. Calea intraventriculară (injectare direct în veniri cui ii
cerebrali) este o cale de excepţie, utilizată în encefalita virotică acută şi în tumori cerebrale.

67) Răspuns corni: 1-e, 2-d, 3-c, 4-b, 5-a. [Bibliografie: 1, pag. 102 - 103]
Substanţele înalt Hpofile pot fi acumulate şi eliberate lent în ţesutul adipos, acesta funcţionând
ca un rezervor. Guanetidina (antihipertensiv neurosimpatolitic) este stocată în terminaţiile
nervilor adreneigici, prin intermediul sistemului activ de,., , stocare al neuromeditoruiui
noradrenalina, căruia îi ia altfel locul. ÂminoglicQzidele (ca stoeptomicima) se fixează în
cortexul renal, astfel că pe lângă faza de eliminare p (eu T 1/2 scurt = 1,5 - 2,4 ore) există şi o
fază de eliminare tardivă y (cu Tl/2 foarte lung = 50 - 120 ore), responsabilă de nefrotoxicitatca
aminoglicozidelor. OorocMna (antimalaric) se fixează în iris, provocând tulburări oculare, la
71
doze mari, Âisenul (As) şi mercurul (Hg) se fixează selectiv în epiderm
şi păr, eliminându-se în ani de zile şi de aceea aceste locuri de stocare pot fi utilizate pentru
cercetarea toxicologică a morţii, mult timp după deces.

72
Asociaţie compusă
68. Răspuns corect: 1 - A (a); 2 - A (a); 3 - B (b); 4 - B (b); 5 - B (b). [Bibliografie: 1, pag. 22-23]
Biodisponibilitatea absolută (F) depinde de coeficientul de absorbţie (f) şi de efectul primului pasaj
(E): F = f (1 - E). Litiu! este cation monovalent, are coeficient de absorbţie mare la nivelul mucoasei
intestinale şi nu suferă efectul primului pasaj deoarece nu este biotransformat. Diazepamul are
coeficient de absorbţie digestivă înalt, datorită Iipofiliei înalte; este biotransformat hepatic, dar
metaboliţii (nordazepam şi oxazepam) sunt activi.
Neostigmina are coeficient de absorbţie digestivă redus, deoarece este derivat de amoniu cuaternar.
Nifedipina şi propranolol au coeficienţi de absorbţie digestivă (f) mari datorită Iipofiliei, dar suferă
un efect al primului pasaj (E) înalt.

69) Răspuns corect: 1 - C (a +b); 2 - C (a + b); 3 - A (a); 4 - A (a); 5 - D (nici a, nici b). [Bibliografie:
1, pag. 57]
Participarea medicamentelor forţat la un prim pasaj pulmonar sau/ şi hepatic este funcţie de
particularităţile vascularizaţiei venoase la nivelul fiecărei căi de administrare. Astfel, medicamentele
absorbite per os ( mucoasa gastrică intestinală) ajung în sistemul venos port hepatic şi automat în
ficat, putând suferi efectul primului pasaj hepatic (EH); apoi ajungând în mica circulaţie pot suferi şi
efectul primului pasaj pulmonar (EP). Similar, pot suporta efectele primelor pasaje hepatic şi
pulmonar şi medicamentele administrate intrarectal, dar absorbite la nivelul mucoasei rectale
superioare, deoarece sângele din vena hemoroidală superioară drenează în sistemul venos port
hepatic şi ajunge fortuit în ficat. Medicamentele absorbite prin mucoasa rectală inferioară şi mijlocie
ocolesc primul pasaj hepatic, deoarece sângele din venele hemoroidale inferioară şi mijlocie
drenează direct în vena cavă inferioară. Ele şugortă numai eventual un prima pasaj piilmonar.
La fel, medicamentele absorbite sublingual ajung în vena cavă superioară, ocolind primul pasaj
hepatic, dar putând suferi efectul unui prim pasaj pulmonar.
In ceea ce priveşte calea de administrare intraarterială, ea depăşeşte orice prim pasaj (hepatic sau
pulmonar), reprezentând din acest punct de vedere o cale de referinţă.

70. Răspuns corect: 1 - B(b), 2 - B(b), 3 - B(b), 4 - B(b), 5 - A(a). [Bibliografie: 1,pag. 111]
Medicamentele enunţate la punctele 1 -4 sunt utilizate per os, dar la doze mai mari decât cele
injectabile, pentru a putea acoperi clearance-ul intrinsec hepatic (Clint.) rapid şi efectul înalt al
primului pasaj hepatic. De exemplu dozele (per os) de propranolol sunt de 20-40 ori mai mari ca
cele injectabile i.v.
Lidocaina (punctul 5) nu poate fi utilizată per os pentru efecte sistemice (anticonvulsivant,
antiaritmic), deoarece efectul primului pasaj hepatic este mult prea înalt.

Relaţie cauzală

71) Răspuns corect: C ( I-a corectă, a2-a incorectă). [Bibliografie: I, pag. 23] Toate medicamentele
enumerate sunt administrate per os (deşi au F < 0,75), dar la doze ridicate, suficiente pentru
atingerea concentraţiei sanguine eficiente terapeutic.

72) Răspuns corect: E (ambele propoziţii incorecte). [Bibliografie: 1, pag. 31, 63] Griseofulvina are
o biodisponibilitate mai mare cu cât este- mai avansat pulverizată (ultramicronizată), deoarece ea
este puţin hidrosolubilă. în acest caz, conform formulei Noyes - Withney, viteza de dizolvare şi
biodisponibilitatea pot fi crescute prin reducerea marcată a razei particulelor şi creşterea la
maximum posibil a suprafeţei de schimb substanţă - solvent.
73
73) Răspuns corect: E (ambele propoziţii incorecte). [Bibliografie: 1, pag. 32]
în cazul cloramfenicolului paimitat, farmacopeele limitează la 10 %, forma cristalină A, deoarece
aceasta este singura care are dizolvare şi hidroliză practic nule.

74) Răspuns corect: C (l-a propoziţie corectă, a 2-a incorectă). [Bibliografie: 1, pag. 32]
Biodisponibilitatea per os a acidului acetilsalicilic este crescută atunci când este utilizat ca sare de
sodiu sau tamponat cu bicarbonat de sodiu, deoarece în aceste stări este crescută hidrosolubilitatea
şi viteza de dizolvare în mediul acid gastric. Acest fenomen este posibil, deoarece sarea de sodiu
sau tamponul carbonat acid de sodiu creează în jurul formei farmaceutice un pH = 5 - 6, la care se
va forma o cantitate mai mare de formă disociată, formă care este mai hidrosolubilă:
(pKa = 3,49 < pH ~ 5 -6).
Acest proces de creştere a pH -ului gastric, a disocierii şi a vitezei de dizolvare se produce numai în
apropierea formei farmaceutice. La distanţă, unde pH-ul gastric se păstrează acid (pH = 1 -3), se va
reface forma nedisociată de acid, care se va absorbi prin mucoasa gastrică prin difuziune simplă:
(pH = 5 - 6) A‘ + HA (pH = 1 - 3)
Astfel, prin mărirea vitezei de dizolvare, indirect este favorizată şi viteza de absorbţie gastrică şi
biodiponibilitatea per os.

74
75) Răspuns corect: A (ambele propoziţii corecte şi în relaţie cauzală). [Bibliografie: l,pag. 5i]
Când pe cele două feţe ale unei membrane biologice există o diferenţă de pH, numai forma f
nedisociată realizează concentraţii egale, deoarecc este lipofilă şi difuzabilă prin difuziune
simplă. Forma disociaţi nu este lipofilă, nu poate difuza simplu şi se concentrează pe faţa unde pH-
ul favorizează disocierea, după cum arată ecuaţiile următoare.
De exemplu pentru o bază slabă:
C = [B] + [BHf = [B] (1 +10pka‘pK)
CI
[B] este egal pe ambele feţe şi atunci -----------= ------------------
CI
Astfel, o bază slabă se va concentra în stomac, unde pIC » pH, comparativ cu sângele unde pK >
pH.

76) Răspuns corect: C (1 -a propoziţie corectă, a 2-a incorectă). Bibliografie: 1, pag.


72]
Diametral optim pentru aerosolii cu acţiune Ia nivel bronşiolar profund este de cca
2- 5 (im şi în consecinţă, în cazul substanţelor higroscopice (Ia care particulele pot fi mărite
considerabil prin antrenarea apei-.din. umiditatea aerului pulmonar), diametrul trebuie obligatoriu
redus sub 3 jim, funcţie de capacitatea higroscopîcă a substanţei.

77) Răspuns corect E (ambele propoeiţii incorecte). [Bibliografie: 1, pag. 73J Pentru calea oculară
de absorbţie sunt indicate colire izotone sau hipertone, deoarece soluţiile faipotone nu sunt bine
tolerate, putând provoca ulceraţii corneene, datorită fenomenului de osmoză (apa din colinii
hipoton filtrează în celule).

78) Răspuns corect: C (l-a propoziţie corectă, a 2-a falsă). [Bibliografie: 1, pag. 78-79]
Calea intravenoasă (i.v.) asigură diluarea şi tamponarea rapidă a soluţiilor injectabile şi de aceea
permite administrarea soluţiilor cu pH diferit de 7,4 şi cu presiune osmotică mai mare de 0,9%,
precum şi a volumelor mari de soluţie (sub formă de perfuzie), dar nu volume excesiv de mari,
întrucât acestea pot declanşa o insuficienţă cardiacă, prin creşterea presiunii arteriale.

79) Răspuns corect C (l-a propoziţie corectă, a 2-a incorectă). [Bibliografie: 1, pag. $9]
Fenilbutazona este antiinflamator şi nu are şi efect hipoprotrombinizanf. Totuşi, asocierea
fenilbutazonei cu anticoagulanîe cumarimtce poate produce accidente hemoragice, prin două
mecanisme farniacocmetice şi anume deplasare de pe proteinele plasmatice şi inhibiţia enzimaiică,
induse de fenilbutazonă.

75
80) Răspuns corect: E (ambele propoziţii incorecte). [Bibliografie: 1, pag. 101, 141]
Nu circuitul entero-gastric, ci scurtcircuitarea lui este utilă în intoxicaţiile cu alcaloizi, deoarece prin
aplicare de aspiraţii gastrice se împiedică reabsorbţia ia nivel intestinal a substanţei bazice eliminate
prin mucoasa gastrică şi concentrate în stomac în formă disociată.

81) Răspuns corect: C (l-a corectă, a 2 -a incorectă). [Bibliografie: 1, pag. 106]


Clearence-iil hepatic (C1H) depinde mult de valoarea fluxului sanguin la nivel
hepatic (Q), dar numai atunci când clearence-uHntrinsec hepatic (Clint.) este mare
(cu mult mai mare decât Q), conform ecuaţiei:
Clini.
C1H=QX ———
O + CI mt.
Complement compus

82) Răspuns corect: a, b, c, e. [Bibliografie: 1, pag. 122]


Consecinţele posibile ale inducţiei enzimatice sunt: stimularea sintezei proteice microzomale, cu
modificarea aspectului electronomicroscopic al reticulului endoplasmic şi creŞterea greutăţii
ficatului; inducerea toleranţei dobândite (obişnuinţei) la medicamentul ce a provocat inducţia
enzimatică, cu diminuarea (şi nu intensificarea) efectului terapeutic şi tendinţă la creşterea dozelor.

83) Răspuns corect: b, d. [Bibliografie: 1, pag. 101,141]


Eliminarea prin mucoasa gastrică se face ca şi absorbţia, prin difuziune simplă şi de aceea este
favorizată de liposolubilitate şi este posibilă pentru medicamentele bazice, care în sânge (la pH =
7,34) se află în forma nedisociată în cantitate mai mare.

84) Răspuns corect: a, b, c. [Bibliografie; 1, pag. 137 - 138, 141]


Mecanismele de depozitare şi concentrare a bilei în vezica biliară precum şi circuitul entero-hepatic
acţionează în sensul întârzierii eliminării medicamentelor prin secreţia biliară şi pe cale digestivă.
Reabsorbţia tubulară este mecanismul care întârzie foarte multtrliminarea renală a medicamentelor.

85) Răspuns corect: a, b, c. [Bibliografie: 1, pag. 24 - 25]


Toate medicamentele enumerate nu pot fi administrate per os pentru efecte sistemice, dar numai
primele trei au un efect al primului pasaj (E) înalt. ACTH şi insulina sunt hormoni polipeptidici şi
sunt degradaţi la nivel digestiv (Ei înalt). Lidocaina este metabolizată la nivel hepatic (EH înalt), de
către SOMH (prin N- dezalchilare şi hidro liză). Ultimele două medicamente, strepiomicina şi
ftalilsulfatiazol au un coeficient de absorbţie digestivă (f) nesemnificativ.
86) Răspuns corect: a, b, c. [Bibliografie: 1, pag. 28 - 29]
Etapa de eliberare a substanţei active din forma farmaceutică depinde de primii trei factori
farmaceutici. Ultimii doi factori ce depind de organism influenţează etapa de absorbţie.

87) Răspuns corect: a, b, c. [Bibliografie: 1, pag. 31]


în general, viteza de dizolvare este mai redusă în cazul stărilor cristalin şi hidratată, întrucât este
necesar un timp în plus pentru desfacerea reţelei cristaline. în cadrul polimorfismului, formele
metastabile sunt mai hidrosolubile decât forma stabilă spre care tind.

88) Răspuns corect: b, d. [Bibliografie: 1, pag. 51]


Viteza difuziunii simple creşte cu lipofilia substanţei şi respectiv cu cantitatea de formă
nedisociată. Ori, conform următoarei ecuaţii, dedusă din formula Henderson- B
Hasselbach:
76 ------- = 10pH ~pK se observă că pentru o bază, proporţia de formă
BH+ ,
nedisociată creşte cu diferenţa pH - pK, adică cu cât pH - pK >0.

89) Răspuns corect: a, b, c, d. [Bibliografie: 1, pag. 53, 155]


Caracteristicile enunţate sunt specifice transportului activ prin membranele biologice, cu excepţia
tipului de cinetică..
Depenedenţa de sistemele membranare active de transport "cărăuşi", cât şi de concentraţie, face ca
cinetica să fie de tip Michaelis-Menten, cu o viteză V = dC _ VmxC dt Km + C
în situaţia extremă, rar întâlnită în practică, în care concentraţia substanţei medicamentoase (C)
saturează "cărăuşii", viteza transportului activ este maximă (Vm), iar transportul activ devine limitat
în unitatea de timp şi cinetica se reduce la cinetica neliniară, de ordinul zero.

90) Răspuns corect: a, c. [Bibliografie: 1, pag. 67]


Secreţia salivară permanentă este un factor specific ce reduce timpul de contact cu mucoasa
sublinguală şi este defavorabil absorbţiei sublinguale. Calea are particularităţi (mucoasă subţire şi
bine vascularizată) ce permit un efect rapid, util în tratamentul crizelor. Comprimatele trebuie să fie
mici (corespunzătoare spaţiului redus sublingual) şi cu o cedare rapidă (max. 3 minute) impusă atât
de scopul terapeutic de urgenţă, cât şi pentru contracararea unei hipersecreţii salivare.
91) Răspuns corect: a, b, c. [Bibliografie: 1, pag. 77-78]
Pe cale i.v. sunt contraindicate substanţele ce provoacă hemoliză sau precipită proteinele plasmatice,
sunt obligatorii soluţiile apirogene. în schimb se acceptă substanţele şi soluţiile iritante tisulare.

92) Răspuns corect: a, b, c, e. [Bibliografie: 1, pag. 61-62]


pH-ul gastric (acid) şi intestinal (bazic), în corelaţie cu pKa, influenţează disocierea substanţelor
medicamentoase bazice şi respectiv acide şi în consecinţă şi absorbţia acestora. Timpul de golire a
stomacului (crescut pe mâncate), ca şi spasmul sfincterului pilone, influenţează negativ viteza de
absorbţie intestinală, reprezentând factori limitanţi pentru aceasta. Primul pasaj hepatic (şi nu
pulmonar), fortuit pentru calea per os, datorită drenării sângelui venos prin sistemul venos port
hepatic direct în ficat, reprezintă un factor particular al căii orale, factor farmacocinetic nedorit ce o
face impracticabilă pentru acele medicamente cu un efect al primului pasaj hepatic exagerat de mare
(EH > 0,25).Toţi aceşti factori variază în stările fiziologice particulare (nou-născut, vârstnic, gravidă)
şi în unele stări patologice.

93) Răspuns corect: a, c. [Bibliografie: 1, pag. 63]


Toate grupele de medicamente enunţate modifică motilitatea gastro-intestinslă şi ca urmare
absorbţia şi biodisponibilitatea medicamentelor, dar numai antispasticele (tip atropină şi
papaverină), precum şi parasimpatoliticele (tip atropină) diminua, motilitatea.
Anticolinesterazicele (= parasimpatomimetice), propulsivele gastrice (tip metoclopramid) şi
purgativele măresc tranzitul intestinal.

94) Răspuns corect: a, c. [Bibliografie: 1, pag. 71-72]


Pentru calea respiratorie de absorbţie, la nivelul mucoaselor bronşiolare, diametrul optim al
aerosolilor este de cca 2-5 (im, iar în cazul substanţelor higroscopice trebuie să fie redus, funcţie de
gradul de higroscopicitate care măreşte diametrul aerosolilor sub influenţa umidităţii din aerul
pulmonar. Ritmul respirator frecvent, hipersecreţia bronşică cu captarea aerosolilor în mucus sunt
factori specifici ce contribuie Ia respingerea şi epurarea aerosolilor în defavoarea absorbţiei. Astfel,
prin mişcările cililor celulelor epiteliului bronşiolar, odată cu excesul de mucus, se poate epura
77 cca
30-40% din cantitatea totală de aerosoli, în primele 24 ore.
95) Jlăăpuns corect: a, b, c. [Bibliografie: 1, pag. 75-76]
Absorbţia pe cale cutanată este majoritar (ransfoiiculară (la nivelul epiteliului unistratificat al
foliculilor piloşi, care se comportă ca o membrană lipidică). De aceea sunt mai bine absorbite
substanţele cu caracter lipoftl şi coeficient de partaj lipide -apă supraunitar, dar nu foarte ridicat,
deoarece extremele (exclusiv lipofile sau hidrofile) sunt foarte puţin absorbite. Coeficientul optim
partaj, între stratul cornos al epidermei şi vehiculul formei farmaceutice, este egal cu 1 (afinitate şi
repartiţie egală în cele două componente). Dacă afinitatea este mai mare pentru vehicul, cedarea
substanţei active este slabă. Dacă afinitatea este mare pentru stratul keratinizat epidermic, acesta nu
va mai funcţiona doar ca "rezervor1, ci ca Ioc de stocare şi pierdere, substanţa activă fiind fixată
ireversibil.

96) Răspuns corect: a, b, c, d. [Bibliografie: 1, pag. 79]


Calea intraarterială este utilizată rar, în urgenţe deosebite, deoarece are marele dezavantaj de a
genera accidente mai multe şi mai grave faţă de calea intravenoasă (reflexe puternice şi spasm
arterial, precum şi hematom la locul injecţiei şi tromboză). Este calea de referinţă absolută, realizând
efectul cel mai rapid posibil (timpul de transport cel mai scurt către ţesutul ţintă) şi excluzând orice
fel de efect de prim pasaj (inclusiv efectul primului pasaj pulmonar).

97) Răspuns corect: a, b, c. [Bibliografie: 1, pag. 81]


Calea subcutanată (s.c.) de absorbţie are avantajul că permite suspensii retard, irnplante subcutanate
(ideal biodegradabile) şi micrompompe osmotice reîncărcabile. Asocierile cu vasoconstrictoare
întârzie absorbţia şi efectele generale, prelungind acţiunea locală. Asocierea cu hialuronidază
(enzimâ ce produce depolimerizarea acidului hialuronic, mucopolizaharid din substanţa
fundamentală a ţesutului conjunctiv) creşte viteza de absorbţie , fiind utilă mai ales în cazul
infuziilor s.c. (volume mari de 500 - 1000 ml administrate în timp de 1 oră).

98) Răspuns corect: a, b, c. [Bibliografie: 1, pag. 85]


Forma legată de proteinele plasmatice nu difuzează prin endoteliul capilar în ţesuturi.
în consecinţă, medicamentele legate în procent mare (> 95%) de către proteinele plasmatice rămân
stocate (>50%) în plasmă, au timp de debut al efectului (latenţă) mare şi durată de acţiune lungă,
având astfel un profil farmacocinetic retard. Aceste medicamente pot deplasa de pe proteinele
plasmatice, alte medicamente cu afinitate şi procent de legare mai mici (dar > 50%), iar aceste
interacţiuni de deplasare pot avea efecte de supradozare relativă a medicamentului deplasat, cu
repercusiuni farmacotoxicologice.

99) Răspuns corect: b, d. [Bibliografie: 1, pag. 93-94]


Bariera hemato-encefalică constituită din ţesutul glial şi plexul coroid, se comportă ca o membrană
lipidică cu sisteme membranare de transport activ. Nu prezintă "pori" mari, deoarece celulele
endoteliilor capilare cerebrale sunt mai strâns unite, decât în cazul capilarelor din celelalte ţesuturi.
De aceea difuzează uşor substanţele nedisociate lipofile. Nu difuzează semnificativ substanţele
ionizate puternic, ca derivaţii cuatemari de amoniu (pK > 12). Bariera hemato-encefalică nu este
dezvoltată la nou-născut şi difuziunea este crescută, comparativ cu adultul.

100) Răspuns corect: a, b, c. [Bibliografie: 1, pag. 97, 100]


Hidremia şi apa extracelulară sunt crescute la nou-născut, femeia gravidă (la care apare în plus şi
compartimentul hidric fetal) şi în insuficienţa renală (caz în care se poate ajunge şi la edeme). în
aceste cazuri, creşte Vd şi timpul de înjumătăţire Tl/2 pentru medicamentele hidrosolubile,
impunându-se doze mai mici.
78
101) Răspuns corect: a, c. [Bibliografie: 1, pag. 98]
Distribuirea bifazică este distribuirea rapidă în SNC, urmată de o redistribuire cu stocare în ţesutul
adipos. Acest tip de distribuire în ţesuturi-este caracteristică pentru substanţe înalt lipofile, aşa cum
sunt anestezicele generale (narcoticele) inclusiv barbituricele narcotice: tiopental (tiobarbituric) şi
hexobarbital (derivat barbituric N-metilat).

102) Răspuns corect: a, b, c. [Bibliografie: 1, pag. 101]


La circuitul entero-gastric participă medicamente absorbite indiferent pe ce cale, dar care sunt
bazice, astfel că forma nedisociată în sânge (pH = 7,34), dacă este liposolubilă, poate difuza simplu
prin membrana lipidică gastrică, fiind astfel eliminată în stomac, unde la pH-ul acid (pH = 1-3, pe
nemâncate) disociază şi se concentrează. Din stomac ajung în intestin, unde la pH-ul bazic (pH până
la 8,2) se vor afla predominant în formă nedisociată şi sg vor absorbi, putând repeta circuitul, în
intoxicaţii cu medicamente bazice (alcaloizi, etc.) trebuie scurtcircuitat circuitul, îndepărtând
medicamentul concentrat în forma disociată în stomac, prin aspiraţie.

103) Răspuns corect: a, c, d, e. [Bibliografie: 1, pag. 101-103]


Afirmaţiile sunt adevărate cu excepţia timpului de înjumătăţire, pe care fixarea în ţesuturi îl
prelungeşte.

104) Răspuns corect: a, b, c, d. [Bibliografie: 1, pag. 104-105]


Patru enunţuri sunt corecte şi caracterizează dearence-ul sistemic total (Cir), conform ecuaţiilor:
C1T= C1H + C1E; C1T = C1H + C1R + ClnR C1T=
VdxKe; ClT = Ve/C
Al cincilea enunţ este incorect, deoarece conform ecuaţiilor, C1T se exprimă în l/oră sau l/oră/kg.

105) Răspuns corect: a, b, c, d. [Bibliografie: I, pag. 107]


Patru substanţe enunţate sunt metaboliţi activi respectiv ai medicamentelor: fenacetină, diazepam,
codeină, primidonă. Toţi aceşti metaboliţi activi enunţaţi sunt utilizaţi ca medicamente. Prednisonul
este corticosteroid inactiv, având în poziţia 11 o grupare ceto. EI este biotransformat în ficat la
metabolitul activ, cu grupare hidroxil în poziţia 11, numit prednisolon.

106) Răspuns corect: b, d. [Bibliografie: 1, pag. 113]


Fenitoina şi teofilina sunt metabolizate de sisteme enzimatice cu capacitate limitată şi de aceea pot
satura aceste sisteme enzimatice, la.concentraţii plasmatice din zona terapeutică, iar fenitoina chiar
la concentraţie minimă (Cmin). Teofilina saturează numai una din căile sale de metabolizare.
Fenobarbitalul, rifampicina şi griseofulvina sunt inductoare enzimatice puternice şi ia administrare
repetată stimulează activitatea sistemelor enzimatice, fiind astfel exclusă saturarea acestora, chiar Ia
doze mari terapeutice.
1.2. FARMACODINAMIE GENERALĂ Răspunsuri comentate

- Complement grupat

1) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 1, pag. 178 - 179]


Medicamentele legate de proteinele plasmatice în procent mare au latenţa şi durata de
acţiune mari, deoarece timpul de transport în sânge este mare. Durata lungă a acţiunii
farmMadipjanÍ6e.BQai^^cpjt^ednta-unei afinităţi mari feafru îieep6w^tr
' Icgáturni^varaTOintre medicament şi substratul reactiv.

2) Răspuns corect: E (a, b, c, d, e). [Bibliografie: 1, pag. 96 - 143, 137] 79


Vileza dé eliminare este mică şi timpul de înjumătăţire (Tl/2) al medicamentelor este
lung în toate cazurile enumerate în test.

3) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 1, pag. 177]


Eficacitatea maximă a unui medicament exprimată prin efectul maxim (Ef.max.)
depinde de activitatea intrinsecă a medicamentului cuantificată în numărul de receptori
activaţi (conform teoriei activităţii intrinseci a lui Ariens), precum şi de tipul de agonist.
Agoniştii totali au activitate intrinsecă maximă şi provoacă efect maximal, iar agoniştii
parţiali au activitate submaximală şi efecte submaximale.

4) Răspuns corect: C (b, d). [Bibliografie : 1, pag. 177]


Corespunzător teoriei lui Ariens, antagoniştii totali au afinitate maximală pentru
receptori şi nu au activitate intrinsecă.

5) Răspuns corect: C (b, d). [Bibliografie : 1, pag. 179]


Formarea complexului medicament - receptor, prin legătură covalentă determină durată
lungă de acţiune şi chiar acţiune ireversibilă.

6) Răspuns corect: B (a, c). [Bibliografie: 1, pag. 210]


Asocieri finalizate cu sinergism de potenţare evitat în terapeutică sunt: asocierea de
deprimante SNC (ex. meprobamat + alcool) şi asocierea de hipoglicemiante (ex.
hipoglicemiante antidiabetice + hipoglicemiante beta adrenolitice). Restul asocierilor
reprezintă asocieri finalizate cu antagonism evitat în terapeutică.

7) Răspuns corect: B (a, c). [Bibliografie: 1, pag. 210]


Asocierile finalizate cu sinergism de potenţare utilizat în terapeutică sunt: anestezic
general + tranchilizant (în anestezia generală potenţată) şi analgezic + neuroleptic (în
neuroleptanalgezie utilizată ca tehnică de anestezie în mica chirurgie). Restul asocierilor
reprezintă asocieri finalizate fie cu sinergism de potenţare evitat în
terapeutică (tranchilizante + alcool şi hipoglicemiante + beta-adrenolitice), fie cu
antagonism evitat în terapeutică (hipoglicemiante + beta-adrenomimetice).

8) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 1, pag. 213]


Efectul asocierii fenilbutazonei cu anticoagulante de sinteză cumarinice poate fi accident
hemoragie, prin mecanisme farmacocinetice de interacţiune şi anume: inhibiţie enzimatică
şi deplasare de pe proteinele plasmatice.

9) Răspuns corect: B (a, c). [Bibliografie: 1, pag. 203]


Se administrează înainte de mese cu circa 30 de minute: anorexigene, orexigene şi
stimulante ale secreţiei gastrice. în timpul sau imediat după mese sunt indicaţi substituenţii
secreţiei gastrice. După mese, la 30-90 minute sunt indicate antiacidele şi enzimele
digestive pancreatice.

10) Răspuns corect: B (a, c). [Bibliografie: 1, pag. 211,221, 226-227]


Antagonistul competitiv are afinitate şi blochează situsitl de legare pe receptori, specific

80
pentru agoniştii fiziologici şi farmacologici. Potenţa antagonistului competitiv este
exprimată prin parametrul Pa2, conform ecuaţiei:
Pa2 = (-) 2 log [B] w unde [B] = concentraţia de antagonist câre necesită
multiplicarea concentraţiei de agonist, cu un factor x = 2.

11) Răspuns corect: C (b, d). [Bibliografie: 1, pag. 211,221, 226-227]


Antagonistul necompetitiv are afinitate pentru un situs de legare pe receptori, diferit de
cel al agonistului fiziologic, perturbând astfel fixarea agonistului şi activitatea intrinsecă
a acestuia. In consecinţă, el va reduce efectul maxim al agonistului.

12) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 1, pag. 218, 229-231 ]


Variabilitatea farmacologică normală, determinată de tipul fiziologic (SNC, endocrin,
metabolic) şi tipul imuno-genetic HLA (human leucocyte antigen), poate fi şi consecinţa
instalării inducţiei şi inhibiţiei enzimatice. Este reprezentată în grafic cartezian prin curba
frecvenţă - distribuţie cu alură de clopot unimodal (curba lui Gauss), în care frecvenţa de
95% corespunde la o distribuţie de ± 2 DS în jurul valorii medii pe populaţie.

13) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 1, pag. 218, 229-231]


Variabilitatea farmacologică anormală este determinată de boli genetice ale enzimelor
(enzimopatii) şi receptorilor, precum şi de boli autoimune' ale receptorilor. Curba
frecvenţă - distribuţie cu alură de clopot are aspect polimodal (bi-, trimodal), iar frecvenţa
de 95% are o distribuţie foarte largă, ce depăşeşte deviaţia standard de ± 3 DS în jurul
valorii medii pe populaţie.
14) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 1, pag. 211-212]
Antagonism utilizat în terapeutică este antidotismul în intoxicaţii, ca de exemplu: naloxonul în
intoxicaţia cu morfină (blocarea receptorilor opioizi (X şi contracarare? deprimării centrului
respirator); neostigmina în supradozarea curarizantelo; antidepolarizante de tip d-
tubocurarină (activarea receptorilor colinergici N2 din placa motorie, blocaţi de d-
tubocurarină şi prevenirea paraliziei muşchilor striaţi respiratori); vitamina K în
supradozarea anticoagulantelor cumarinice (vitamina K este metabolitul activ şi poate
contracara accidentele hemoragice provocate de supradozarea anticoagulantelor cumarinice
care acţionează ca antimetaboliţi). Restul asocierilor reprezintă antagonism de evitat în
terapeutică.

15) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 1, pag. 210-212]


Sinergism de potenţare utilizat în leraputică apare la următoarele asocieri: tranchilizant +
anestezic general, în anestezia generală potenţată; droperidol (neuroleptic incisiv) + fentanil
(analgezic puternic), în neuroleptanalgezie; diuretic + antihipertensiv, în hipertensiunea
arterială formă moderată.

16) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 1, pag. 172, 224-227]


Agoniştii se caracterizează prin următoarele proprietăţi:
- afinitate pentru receptori şi potenţa exprimate prin mărimea pD2 = - log [A]so, unde

81
[A]si) este concentraţia molară de agonist A care produce 50% dir, efectul maxim (Ef niax);
- activitate intrinsecă şi eficacitate maximă exprimate prin mărimea activităţii intrinseci
relative aA ~ EfA /Ef nm, unde EfA este efectul maxim produs de agonistul A, iar Ef niax este
efectul maxim posibil la nivelul acelui tip de receptori. Agoniştii totali au ot™, = Ef A/EfnM
= 1. Conform teoriei ocupaţionale Ariens, Ef lrax este atins de o concentraţie C = Cim,i(â, la
care toţi receptorii disponibili pentru legare sunt ocupaţi. Dar numărul de receptori
disponibili pentru legare, la un moment dat, reprezintă cca 1% din totalul de receptori de
un anumit tip. Restul de 99% formează aşa-numiţii "receptori de rezervă’".

17) Răspuns corect: E (a, b, c, d, e). [Bibliografie: 1, pag. 173-174]


Toate afirmaţiile sunt adevărate. Efectul bisens (stimulator şi inhibitor) asupra aceleiaşi
funcţii fiziologice poate fi indus de un medicament, care la scale de doze diferite, poate
acţiona asupra unor subtipuri de receptori diferiţi sau asupra aceluiaşi tip'de substrat
reactiv, dar în teritorii diferite.

18) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 1, pag. 175-176]


Potenţa acţiunii farmacodinamice a unui medicament depinde de afinitatea acestuia pentru
substrat şi se exprimă prin doza eficace 50% (DE50), potenţa relativă fiind raportul dozelor
echiactive. Potenţa este determinată grafic proiectând pe abscisă curba sigmoidă a relaţiei
doză -efect (în grafic semilogaritmic).
19) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 1, pag. 176-178]
Eficacitatea maximă a unui medicament depinde de activitatea intrinsecă şi se exprimă prin
efectul maxim (Efmtlx), dat de proiecţia pe ordonată a înălţimii curbei sigmoide log doză -
efect. Depinde de numărul de receptori nu numai ocupaţi, ci şi activaţi. Agoniştii tótalíau
activitate intrinsecă maximă şi provoacă efect maximal.

20) Răspuns corect: B (a, c). [Bibliografie: 1, pag. 178]


Latenţa (timpul de debut al efectului) este exprimată prin formula: L = A + T + D + B,
adică prin suma timpilor farmacocinetici de absorbţie, transport, distribuţie şi timpului
farinacodinamic de apariţie a efectirlufTrfologic la locul de acţiune. Formele farmaceutice
şi chimice retard au latenţa mai lungă, deoarece A este mai prelungit. Medicamentele
legate de proteinele plasmatice în procent mare au latenţa mare, pentru că T este mai mare.
Latenţa cea mai mică este pe calea intFaarterială, deoarece A = O, iar T este cel mai redus.
Substanţele ce acţionează prin metabolitul activ au latenţă mai lungă, pentru că apare un
timp în plus şi anume timpul de metabolizare (M): L = A + T + D + M + B. Mecanismul
indirect de acţiune imprimă latenţa mai mare, fiindcă B este mai lung (comparativ cu
mecanismul direct asupra receptorilor).

Complement simplu
21) Răspuns corect: e.[Bibliografie: 1, pag. 203]
în general, dacă nu există o recomandare precisă, este preferabil ca medicamentele să fie
administrate pe stomacul gol (1 oră înainte sau 3 ore după masă), pentru a favoriza
absorbţia şi biodisponibilitatea şi a împiedica eventualele interacţiuni nedorite între

82
medicamente şi alimente.

22) Răspuns corect: b. [Bibliografie: 1, pag. 208 - 209]


Penicilinele (amoxicilina, ampicilina, benzilpenicjJjiia, carbenicilina, meticilina) sunt
stabile exclusiv în soluţie 4e clorură de sodiu. Cu aminoglicozidele (gentarriicină,
kanamicină, etc.) nu se asociază, deoarece se formează amide inactive.

Asociaţie simplă
23) Răspuns corect: 1 - e, 2 - a, 3 - b, 4 - d, 5 - c. [Bibliografie: 1, pag. 180 - 182] Acţiunea
farm acod in amică principală este cea utilizată în terapeutică şi în majoritatea cazurilor
(dar sunt şi excepţii) are potenţă mai mare, manifestându-se la doze mai mici decât
acţiunile farmacodinamice secundare. Acţiunea topică (locală) este cea care se manifestă
la locul administrării (de ex. acţiunea anestezică locală). Acţiunea directă se manifestă
direct asupra receptorilor, prin formarea complexului medicament - receptor. Acţiunea
indirectă se manifestă în metabolismul mediatorilor chimici primi şi secunzi (biosinteză,
stocare, eliberare, biotransformare). Acţiunea etiotropă (cauzală) combate cauza bolii,
atunci când aceasta este cunoscută ( de ex. acţiunile antimicrobiene şi antiparazitare).

Asociaţie compusă

24) Răspuns corect: 1 - A (a), 2 - A (a), 3 - A (a), 4 - B (b), 5 - B (b).


[Bibliografie: 1, pag. 203]
înainte de mese cu 30 minute se administrează: stimulantele secreţiei gastrice,
hipoglicemiante, anorexigene şi orexigene.
După mese, la 30 - 60 minute, se administrează: antiacide, hipocolesterolemiante,
coleretice şi colecislokinetice.

25) Răspuns corect: 1 - B (b), 2 - B (b), 3- A (a), 4 - A (a), 5 - A (a). [Bibliografie:


1. pag. 203]
Dimineaţa, înainte de masă cu 30 minute, se administrează: diuretice, purgative,
antihelmintice. în timpul sau imediat după mese, se administrează : substituenţii secreţiei
gastrice şi iritantele mucoaselor (acid acetilsalicilic, antiinflamatoare nesteroidiene,
corticosteroizi, săruri de fier, săruri de potasiu, digitalice, teofilină şi aminofilină).

26) Răspuns corect: 1 - A (a), 2~ B (b), 3 - A (a), 4 - B (b), 5 - D (nici a, nici b).
J
[Bibliografie: 1, pag. 226, 228] Curba II
corespunde: fie unui agonist total B, cu potenţă diferită de agonistul total A (PoA > PoB);
fie asocierii agonistului total A cu un antagonist competitiv D, deplasarea spre dreapta a
curbei agonistului total A cu un factor x fiind funcţie de potenţa (pAx) a antagonistului
competitiv D. Curba m corespunde: fie unui agonist parţial C, cu eficacitate submaximală
(EfA > Efc); fie asocierii agonistului total A cu un antagonist necompetitiv E, reducerea
pantei curbei fiind funcţie de potenţa (pDj’) a antagonistului necompetitiv E.

83
Relaţie cauză - efect

27) Răspuns corect: C (1 -a corectă, a 2-a falsă). [Bibliografie: 1, pag. 205] Melatonina
poate combate efectele biologice negative ale decalajului orar, deoarece este un hormon
secretat exclusiv noaptea, de glanda pineală (epifiza), considerată a fi "orologiul
biologic" al creierului şi în consecinţă este hormonul ce generează ritmul circadian
veghe-somn.

28) Răspuns corect: C (l-a corectă, a 2-a falsă). [Bibliografie: 1, pag. 206]
în insuficienţa secreţiei de corticosteroizi (boala Addison), schema farmacografică optimă
este de 2/3 din doza zilnică dimineaţa, deoarece bioritmul secreţiei de corticosteroizi are
nivelul maxim dimineaţa (orele 6-8 a.m.) şi acest bioritm trebuie respectat.

29) Răspuns corect: A (ambele corecte şi în relaţie cauzală). [Bibliografie: 1, pag. 195]
Medicamentele antieolinergice centrale, implicate la vârstnici în efecte toxice la nivelul
SNC, sunt: antiparkinsoniene, anticolinergice, antidepresive triciclice, neuroleptice
fenotiazine.

30) Răspuns corect: C (l-a corectă, a 2-a greşită). [Bibliografie: 1, pag. 201] Inaniţia
scade activitatea enzimelor microzomale hepatice şi biotransformarea medicamentelor.

31) Răspuns corect: A (ambele corecte şi în relaţie cauzală). [Bibliografie: I, pag. 201]
Excesul alimentelor bazice (lapte şi vegetale cu excepţia cerealelor) sau acide (came,
grăsime, cereale, făinoase) influenţează echilibrul acido-bazic al organismului şi procesele
de trecere a medicamentelor prin membranele biologice.

32) Răspuns corect: D (1 -a greşită, ă 2-a reală). [Bibliografie: 1, pag. 201 ]


Tiramina în exces în unele alimente (ca brânzeturi fermentate, peşte afumat, bere etc.), la
asociere cu antidepresive IMAQ ireversibile, poate provoca crize de hipertensiune
arterială, efect advers cunoscut ca.."efectul brânzei" (cheese effect).

Complement compus

33) Răspuns corect: a, b, d, e. [Bibliografie: 1, pag. 180]


Reabsorbţia tubulară este mecanismul care se opune eliminării renale şi o întârzie foarte
mult. Secreţia tubulară este mecanismul de eliminare renală cel mai rapid, realizând un
clearence renal (C1R) aproximativ egal cu debitul sanguin la nivelul tubilor renali: C1R =
600 - 70Qml/min.

34) Răspuns corect: b, c, e. [Bibliografie: 1, pag. 116-118, 179]


Timpul de înjumătăţire (T1/2), parametru farmacocinetic ce exprimă durata acţiunii
farmacodinamice, este variabiUn-funcţie de numeroşi factori şi variază îJi limite mari, atât
în grupele farmacodinamice, cât şi într-o populaţie şi între specii. Tl/2 este în general mai
scurt la şoarece faţă de om, deoarece sistemele oxidazice microzomale hepatice

84
(S.O.M.H.J sunt mai active.
Digitoxina este tipul de cardiotonice cu Tl/2 lung (= 7 zile), pentru că se leagă în procent
mare (95%) de proteinele plasmatice.
Fenilbulazona, antiinflamator legat de proteinele plasmatice în procent înalt (98%), are o
variabilitate interindividuală a Tl/2 într-o populaţie, foarte mare (aprox. 1-7 zile).
Cloramfenicolul, la nou-născut, are Tl/2 de până la 20 de ori (5-20 ori) mai lung faţă de
adult, ca urmare a întârzierii dezvoltării glucuronoconjugazelor.
La anurici, streptomicina are Tl/2 de până la 30 de ori mai lung faţă de un individ cu funcţia
renală normală, deoarece este epurată prin excreţie renală, în formă nebiotransformată.

35) Răspuns corect: a, c. [Bibliografie: 1, pag. 180-182]


Fiecare medicament are o acţiune farmacodinamică principală, pentru care este utilizat în
terapeutică. Celelalte acţiuni farmacodinamice ale medicamentului sunt acţiuni secundare,
nedorite pentru că generează efecte adverse secundare, dar de obicei au potenţă mai mică,
manifestându-se la doze mai mari decât acţiunea principală. Acţiunea topică (locală) se
manifestă la locul de acţiune, spre deosebire de acţiunea sistemică (gencrală) care se
manifestă după absorbţie.
Acţiunea farmacodinamică etiotropă (cauzalăji_combate cauza bolii, spre deosebire de
acţiunea fiziopatologică ce se adresează mecanismului fiziopatogenic al bolii. Acţiunile
ireversibile sunt rare.

36) Răspuns corect: a, d. [Bibliografie: 1, pag. 183 - 184]


Structura chimică imprimă profilul fizico-chimic şi farmacologic al medicamentelor.
Nucleul conferă afinitatea selectivă pentru un anumit substrat reactiv, imprimând tipul de
acţiune farmacodinamică. Grupările funcţionale ("farmacofore") "accesorii" influenţează
profilul farmacodinamic, iar cele "distribuitoare" influenţează profilul farmacocinetic.
Orientarea sterică poate crea "cicluri potenţiale" asemănătoare, care imprimă afinitate
pentru acelaşi tip de receptori, putând explica aceeaşi acţiune farmacodinamică' la structuri
chimice aparent diferite. Structuri chimice foarte diferite pot avea aceeaşi acţiune
farmacodinamică, dacă posedă o calitate comună (la nivel fizico-chimic sau fiziologic).

37) Răspuns corect: c, e. [Bibliografie: 1, pag. 189-192]


Doza maximă (DM) este doza cea mai mare dintre dozele eficace, la care nu apar semne
de intoxicaţie. DM nu produce efect terapeutic la 100% din indivizi. Doza poate influenţa
acţiunea farmacodinamică atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ. Indicele
terapeutic este factor relativ de securitate, calculat conform formulei IT = DL50/DE50 >10.
Zona terapeutică a concentraţiilor plasmatice este asociată cu o mare probabilitate de
eficacitate terapeutică şi cu o slabă probabilitate de toxicitate. Concentraţia sanguină
terapeutică medie Ia starea de echilibru (Css) se atinge după un timp t = 4 - 7 Tl/2.

85
38) Răspuns corect: b, c, e. [Bibliografie: 1, pag. 193-194]_ _
Calea de administrare influenţează acţiunea farmacodinamică nu numai cantitativ (latenţă,
durată, potenţă), ci şi calitativ (acţiuni farmacodinamice diferite pe diferite căi; ex.
lidocaina infiltraţie = anestezic local, iar i.v. = antiaritmic >şi anticonvulsivant). Specia
poate influenţa uneori şi calitativ acţiunea farmacodinamică, dar frecvent o influenţează
cantitativ (durată, potenţă), ca urmare a influenţării proceselor farmacocinetice, în special
biotransformarea (căi şi viteză). Sistemele oxidazice microzomale hepatice (S.O.M.H.)
sunt foarte active la rozătoarele mici de laborator (şoarece, şobolan). Sexul (masculin,
feminin) influenţează numai după maturarea sexuală, prin intermediul hormonilor sexuali.
Efectul placebo este efectul atribuit de un individ placebo reactiv, unei substanţe placebo
(substanţă fară efect farmacodinamic obiectiv: de ex. lactoza p.o. sau ser fiziologic i.m.).
In hipertiroidism, crescând nevoia de oxigen a organismului, apare
o excitabilitate a sistemului nervos şi în consecinţă hipertiroidienii prezintă o rezistenţă
relativă la deprimante SNC, inclusiv anestezice generale şi o sensibilitate la excitante SNC.

39) Răspuns corect: a, c. [Bibliografie: 1, pag. 195-201]


Structura imuno-genetică tisulară reprezentată de antigenele din sistemul HLA (human
leucocyte antigen) conferă o predispoziţie pentru anumite boli şi o reactivitate particulară
la anumite medicamente.
Vârstele extreme (nou-născut, copil ţiprârstnic) influenţează indirect, ca urmare a
modificării profilului farmacocinetic, dar şi direct printr-o reactivitate particulară la unele
medicamente.
Unele acţiuni farmacodinamice apar exclusiv în prezenţa unei stări patologice (ex. acţiunea
antipiretică se manifestă exclusiv în caz de febră). Enzimopatiile (boli enzimatice
determinate genetic), în prezenţa anumitor medicamente, se manifestă prin reacţii adverse
de tip idiosincraziu In cadrul idiosincraziilor, deviaţiile de acţiune farmacodinamică pot fi
atât de ordin calitativ (răspuns anormal calitativ), cât şi cantitativ (ineficienţă sau efecte de
supradozare relativă). Starea receptorilor şi în consecinţă efectele v farmacologice pot fi
modificate atât cantitativ (sensibilizarea şi desensibilizarea receptorilor), cât şi calitativ
(boli genetice şi autoimune ale receptorilor).

40) Răspuns corect: a, b, d. [Bibliografie: 1, pag.201-202]


Alimentaţia poate influenţa acţiunea farmacodinamică a medicamentelor, ca o consecinţă
a modificărilor pe care Je poate produce în farmacocinetica acestora (absorbţie,
biotransformare, echilibru acido-bazic). La temperaturi ridicate, scad procesele metabolice
şi biotransformările medicamentelor, consecinţa fiind creşterea duratei şi intensităţii
acţiunii farmacodinamice.
La altitudini înalte, pxesiunea barometrică este scăzută, ceea ce determină diminuarea
metabolizării medicamentelor, cu creşterea acţiunii farmacodinamice, pentru majoritatea
medicamentelor. Există şi excepţii şi anume în cazul analgezicelor, în care caz potenţa şi
efectul scad, în corelaţie cu scăderea pragului durerii, datorită hipoxiei prezente la
altitudini mari.
Suprapresitmea atmosferică ridică pragul durerii şi creşte astfel efectul analgezicelor şi
anestezicelor, fenomen utilizat în anestezia hiperbară. Lumina puternică şi zgomotul au
efecte stimulatoare asupra SNC, accentuând efectele medicamentelor excitante SNC şi
diminuând pe cele ale deprimantelor.

41) Răspuns corect: a, b, c, d. [Bibliografie: 1, pag. 116, 205]


Animalele de experienţă utilizate frecvent, aşa cum sunt rozătoarele mici (şoarece,
şobolan), sunt animale nocturne, mai active noaptea, cu multe bioritmuri diurne inversate
faţă de om şi animalele domestice.
Biotransformările diferă ca viteză şi căi, iar bioritmul diurn este inversat faţă de om. Astfel:
S.O.M.H. sunt mai active, faţă de om; iepurii posedă o atropinesterază, putând consuma
piante cu hiosciamină şi atropină, fără risc de intoxicaţie.

42) Răspuns corect: a, b, e. [Bibliografie: 1, pag. 206 - 207]


Schema optimă f'armacografică în corticoterapia de substituţie din insuficienţa secreţiei de
corticosteroizi (boala Addison) este de 2/3 din doza zilnică dimineaţa (orele 6 - 8), iar restul
la culcare. Aceasta pentru a respecta bioritmul circadian al secreţiei de corticosteroizi:
maxim la orele 6-8 dimineaţa şi minim la orele 20 - 24. Teofilina este de preferat într-o
singură doză mai înaltă, seara, pentru a preveni crizele de astm ce sunt mai frecvente în
timpul nopţii, din următoarele cauze: tonusul parasimpatic este crescut; tonusul simpatic
este scăzut; nivelele de cortizol endogen sunt minime; eliberarea de PGF2
bronhoconstrictoare este maximă la ora 4 a.m.
Antiastmaticele adrenomimetice şi antihipertensivele simpatolitice au potenţă mai mare şi
sunt mai eficace în timpul zilei, când tonusul simpatic este mai înalt. Antihistaminicele H2
inhibitoare ale secreţiei gastrice sunt indicate de preferinţă o dată pe zi seara, pentru a
preveni crizele dureroase nocturne de ulcer gastroduodenal, favorizate de bioritmul
circadian al tonusului parasimpatic, mai crescut noaptea.

43) Răspuns corect: a, c, e. [Bibliografie: 1, pag. 219-221]


Relaţiile exponenţiale doză-efect sunt relaţii gradate ce corespund ecuaţiei exponenţiale y
= a* şi reprezentate în grafic semilogaritmic (abscisa, scara dozelor, divizată logaritmic)
printr-o curbă sigmoidală gradată şi nu cuantală (de tip "tot sau nimic"). Sunt valabile
pentru substanţe ce acţionează pe receptori specifici şi de aceea Ia o doză limită, ce
saturează toţi receptorii specifici, se atinge efectul maxim posibil.
44) Răspuns corect: a, c. [Bibliografie: 1, pag. 226,228]
Curba 11 corespunde: fie unui agonist total B cu aceeaşi activitate intrinsecă maxima ((Xa
= EfA/Efnm = aB = Efu/Ef^j. = a™*. = 1), dar cu potenţă diferită de agonistiii total A
(pD2A > pD2B), fie asocierii agonistului total A, cu un antagonist competitiv D, deplasarea
spre dreapta a curbei agonistului total A cu un factor x fiind funcţie de potenţa (pAx) a
antagonistului competitiv D.

45) Răspuns corect: a, c, e.[Bibliografie: 1, pag. 226, 228]


Curbele II şi IU corespund: fie unor agonişti totali B şi C cu potenţe diferite de agonistiii
total A (pD2A > pD2B > pE^C); fie asocierii agonistului total A cu antagonicii competitivi

87
F şi G, care au potenţe diferite (pAxG > pAx F), deplasarea spre dreapta a curbei agonistului
total A, cu un factor x caracteristic fiecărui antagonist (XG >xp), fiind cu atât mai mare cu
cât potenţa pAx a antagonistului competitiv este mai mare; fie asocierii agonistului total A,
cu un antagonist F, Ia două scale de doze crescânde.
13. FARMACOTOXICOLOGIE GENERALĂ ^
Răspunsuri comentate

Complement grupat
1) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 1, pag. 233-235]
Efectele adverse (RA) secundare şi toxice au următoarele caracteristici comune:
intensitatea şi frecvenţa cresc cu doza, fiind doză-dependente şi favorizate de
supradozarea absolută sau relativă; apar fie la dozele eficace, ca R.A., fiind responsabile
de patologia indusă de medicamente, fie la doze toxice, în intoxicaţii, fiind responsabile
de* tabloul patologic al intoxicaţiei. Ultimele două afirmaţii din test reprezintă
definiţiile R.A. secundare.şi respectiv toxice.

2) Răspuns corect: E (a, b, c, d, e). [Bibliografie: 1, pag. 243]


Toate afirmaţiile din test caracterizează idiosincrazia, ca intoleranţă congenitală.
3) Răspuns corect: E (a, b, c, d, e). [Bibliografie: 1, pag. 244- 245]
în deficit de G-6-PD (glucozo-6-fosfat-dehidrogenază), este scăzut glutationul redus în
eritrocite şi este diminuată rezistenţa eritrocitelor faţă de substanţele oxidante, care vor
produce hemoliză. Hemoliza poate fi redusă, iară manifestări clinice sau semnificativă
clinic. Manifestările clinice sunt: anemia hemolitică acută sau cronică. La nou-născut
şi sugar apare hiperbilirubinemia (datorată hemolizei şi incompletei maturări a UDP-
glucuroniltransferazei ce catalizează glucuronoconjugarea hepatică a bilirubinei),
manifestată clinic prin icter grav şi icter nuclear cu fenomene de encefalopatie (prin
concentrarea bilirubinei în SNC). Cazurile severe pot avea sfârşit letal (în deficitul de
G-6-PD varianta B, depistată la albii mediteraneeni).

4) Răspuns corect: B (a, c). [Bibliografie: 1, pag. 245]


UDP-glucuroniltransferaza (uridin-difosfat-glucuroniltransferaza) catalizează
glucuronoconjugarea hepatică a bilirubinei şi a multor medicamente. în deficitul
enzimei, administrarea acestor medicamente diminua prin competiţie metabolizarea
bilirubinei, cu hiperbilirubinemie, manifestată clinic prin icter, iar la copii prin icter
nuclear.

5) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 1, pag. 249-250]


Intoleranţa dobândită sau sensibilizarea la medicamente este un tip de reacţie adversă
(RA) cu mecanism imuno-alergic şi necesită un contact prealabil al medicamentului
alergizant cu organismul, contact în care organismul este sensibilizat, prin formare de
anticorpi (imunoglobuline) specifici şi/sau sensibilizarea limfocitelor. Organismul
sensibilizat posedă un titru ridicat de anticorpi (Ig E, Ig G, Ig M). Contactul ulterior

88
între medicamentul alergent şi organismul sensibilizat declanşează o reacţie alergică.
Reacţiile alergice, spre deosebire de celelalte tipuri de RA, se caracterizează prin lipsa
relaţiei gradate doză-efect, doze extrem de mici putând provoca reacţii alergice foarte
grave, unele posibil letale, ca şocul anafilactic. Această particularitate este consecinţa
înaltei specificităţi medicament alergent-anticorpi specifici.

6) Răspuns corect: E (a, b, c, d, e). [Bibliografie: 1, pag. 250]


Toate substanţele medicamentoase, enumerate în test, se comportă ca haptene, fiind
implicate frecvent în reacţii adverse alergice. Penicilinele sunt cap de listă, pe primul
loc fiind ampicilina, iar pentru administrarea injectabilă, penicilina G.

7) Răspuns corect: E (a, b, c, d, e). [Bibliografie: 1, pag. 252-253]


Şocul alergic medicamentos este cea mai gravă formă de reacţie alergică şi cu frecvenţă
în continuă creştere. Datele statistice confirmă toate afirmaţiile din test.

8) Răspuns corcct: A (a, b, c). [Bibliografie: 1, pag. 253]


Testele cutanate (intradermoreacţia) pentru detectare&jţlsrgiei la penicilină sunt: testul
determinantului major cu peniciloil-polilizină (PPL) şi testul determinantului minor
(MDM) cu asociere de peniciline.
Testele cutanate au valoare de diagnostic a sensibilizării limitată şi prezintă pericolul
declanşării şocului alergic medicamentos. De aceea, aceste teste cutanate se fac în
prezenţa medicului şi cu trusa de urgenţă pregătită pentru tratamentul şocului anafilactic
(sol. inj. de adrenalină şi hidrocortizon hemisuccinat).
Cea mai bună şi fără risc metodă de diagnostic a sensibilizării este reprezentată de
anamneza minuţioasă a terenului atopic şi a antecedentelor.

9) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 1, pag. 260] —■= -


Toleranţa dobândită cronică (obişnuinţa) la medicamente are mecanisme de instalare
farmacocinetice (inducţia enzimatică, urmată de accelerarea biotransformării) şi
farmacodinamice (reglarea "down" cu desensibilizarea şi internaiizarea receptorilor în
membrană).

10) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 1, pag. 264 -265]


Efectul "rebound" (de ricoşeu) este o reacţie adversă declanşată la întreruperea bruscă
a unui tratament'de lungă durată cu medicamente blocante ale receptorilor şi se
manifestă clinic prin revenirea bolii tratate exacerbată. Mecanismul implicat constă în
inducerea unei reglări "up", cu sensibilizarea receptorilor lâ lipsa de stimulare prin
agonistul fiziologic şi cu extemalizarea compensatorie a receptorilor de rezervă.
11) Răspuns corect: C (b, d). [Bibliografie: 1, pag. 264-265]
Efectul rebound (de ricoşeu) este consecinţa instalării reglării "up" în sinapsa în care
medicamentul de tip antagonist a blocat timp îndelungat receptorii (seif -up-
regulation). Sindromul de abstinentă şi de retragere (withdrawal syndrome) este
consecinţa instalării reglării "up" într-o sinapsă activatoare modulată de sinapsa în care

89
medicamentul de tip agonist a stimulat timp îndelungat receptorii (hetero-up-
regulaţion). Toleranţa dobândită este consecinţa instalăriiTeglării "down".

12) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 1, pag. 264]


Efectele adverse manifestate la întreruperea bruscă a unei farmacoterapii de lungă
durată sunt: efectul de ricoşeu (rebound efifect), manifestare a unei seif "up"- reglări;
sindromul de abstinenţă sau retragere (withdrawal syndrome), consecinţă a linei hetero
- "up" reglări; insuficienţa corticosuprarenală, consecinţă a inducerii unui mecanism de
feed-back negativ.

13) Răspuns corect: D (d). [Bibliografie: 1, pag. 254 - 258]


Deficienţa imunitară dobândită latentă are o evoluţie mascată, tacită şi manifestare
clinică tardivă printr-o patologie "iatrogenă” deosebit de gravă (infecţii foarte grave,
tumori maligne) şi evoluţie posibilă spre letalitate, pe fondul de imunodepresie,
achiziţionată prin tratament iraţional abuziv, cu medicamente ce au profil advers
imunodepresiv.

14) Răspuns corect: C (b, d). [Bibliografie: 1, pag. 232]


Bolile "iatrogene” (gr. iatros = medic) sunt boli provocate de medicamente, prescrise
de medic incorect sau într-un context de factori favorizanţi. Unele dintre ele pot evolua
dramatic spre exitus, dacă nu se iau de urgenţă măsurile adecvate.

15) Răspuns.corect: C (b, d). [Bibliografie: 1, pag. 122-124,232]


Favorizează RA şi efectele de supradozare la teofilină, prin diminuarea capacităţii de
biotransformare: Vârsta înaintată (diminuarea funcţiei hepatice) şi cinietidina (inhibitor
enzimatic). Ceilalţi factori enumeraţi produc inducţie enzimatică şi diminuă efectele
teofilinei.

16) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 1, pag. 235]


Insuficienţa cardiacă poate fi indusă ca boală "iatrogenă" de medicamente cu efect
inotrop negativ (beta-adrenolitice, blocantele canalelor de calciu tip verapamil,
antiaritmice blocante ale canalelor de sodiu tip chinidină).

17) Răspuns corect E (a, b, c, d, e). [Bibliografie: 1, pag. 237, 241]


Contraceptivele orale pot provoca RA toxice sanguine, hepatice şi cutanate.
18) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 1, pag. 236, 271, 272] Cloramfenicolul
provoacă hipoplazie şi chiar aplazie a măduvei hematoformatoare, cu deprimarea
hematopoiezei şi pancitopenie (anemie aplastică, leucopenie până la agranulocitoză,
trombocitopenie). La făt, nou-născut şi sugar induce "sindrom gri (cenuşiu)" cu evoluţie
spre letalitate prin colaps. Fenomenul se datorează unei supradozări relative, consecinţă
a incapacităţii de biotransformare hepatică prin glucuronoconjugare, întrucât
glucuronoconjugazele microzomale sunt incomplet dezvoltate până Ia vârsta de 2 ani.

19) Răspuns corect: E (a, b. c, d, e). [Bibliografie: 1, pag..239-242]

90
Beta-blocantele pot provoca R.A. toxice cutanate şi musculare. Necroliza epidermică
toxică poate fi letală.

20) Răspuns corect: E (a, b, c, d, e). [Bibliografie: 1, pag. 236-241]


Paracetamolul poate provoca R.A. toxice sanguine, hepatice, musculare şi cutanate.
Methemoglobinemia poate fi severă, manifestată ca idiosincrazie cu dispnee şi
cianoză, chiar la doze mici, în caz de deficienţă de NADH- methemoglobin reductază.
Toxicitatea hepatică este gravă la doze mai mari decât cele maxime admise de 3g/zi şi
poate fi cauza decesului în intoxicaţia acută. '

Complement simplu
21) Răspuns corect: d. [Bibliografie: 1, pag. 232]
Prima măsură de urgenţă şi obligatorie în tratamentul unei boli "iatrogene" constă în
sistarea imediată a administrării medicamentului incriminat. în afara acestei măsuri
obligatorii, orice alt tratament (simptomatic sau fiziopatogenic) poate rămâne fără
efect, iar evoluţia poate fi spre exitus.

22) Răspuns corect: b. [Bibliografie: 1, pag. 263]


Morfina induce cea-mai intensă dependenţă fizică (gradul 3), urmată la întrerupere de
un sindrom de abstinenţa puternic, greu de suportat. în ordine descrescătoare urmează
barbiturice (gradul 2) şi cocaina ^gradul 1).

Asociaţie simplă
23) Răspuns corect: 1-e, 2-d, 3-c, 4 -b, 5 -a. [Bibliografie: 1, pag. 234 -258]
24) Răspuns corect: 1-e, 2-d, 3-c, 4 -a, 5 -b. [Bibliografie: 1, pag. 244- 247] în
deficienţă de G-6PD (glucozo - 6-fosfat-dehidrogenază) eritrocitară, medicamentele
oxidante provoacă hemoliză manifestată prin anemie hemolitică şi icter prin
hiperbilirubinemie. La nou-născut şi sugar, icterul este grav de tip icter nuclear şi pot
apărea fenomene de encefalopatie.
în deficienţă de UDP-glucuroniltransferază medicamentele biotransformate prin
glucuronoconjugare microzomală diminuă glucuronoconjugarea bilirubinei.
Hiperbilirubinemia prdvoacă icter, iar la copii, prin concentrare în SNC, apare tabloul
clinic al icterului nuclear.
în deficienţă de NADH-methemoglobinreductază eritrocitară, medicamentele puternic
oxidante provoacă methemoglobinemie severă, însoţită de dispnee şi cianoză la doze
terapeutice uzuale.
în deficienţă de pseudocolinesterază doze terapeutice de suxametoniu (curarizant)
devin toxice inducând apnee prelungită.
în inducţie de delta -ALA-sintetază, medicamentele puternic inductoare enzimatice pot
precipita la doze terapeutice uzuale, crize de porfirie, manifestate prin disfuncţii
gastrointestinale, tulburarPrieurologice şi fotodermatoze cutanate.

91
25) Răspuns corect: 1-c, 2-e, 3-a, 4-b, 5 -d. [Bibliografie: 1, pag. 270-271]
Neurolepticele, mai ales incisivele, pot provoca la fat sau/şi nou-născut sindrom
extrapiramidal cu hipertonie şi tulburări de coordonare motorie. Anestezicele locale
(lidocaina, procaina), fiind stimulante SNC, pot provoca convulsii. Antitiroidienele pot
induce hipotiroidism şi guşă. Ca urmare a absenţei glucuronoconjugazelor necesare
biotransformării cloramfenicolului, acesta poate produce la fat şi nou- născut colaps şi
"sindrom cenuşiu" (cianoză), precum şi deprimare până la aplazia măduvei
hematoformatoare. Aminoglicozidele prezintă ototoxicitate şi pot provoca surditate
congenitală (kanamicina, amikacina) sau tulburări de echilibru (streptomicina,
gentamicina).

26) Răspuns corect: 1-b, 2-a, 3-d, 4-c, 5-e. [Bibliografie: 1, pag. 272 - 273]
La sugar, tetraciclinele pot provoca colorarea galbenă a dinţilor (ca urmare a chelării
ionului Ca2+), precum şi tulburări digestive (consecinţă a dismicrobismului intestinal).
Paracetamol (derivat de anilină) provoacă methemoglobinemie, cu manifestare clinică
severă (dispnee, cianoză) la sugarii cu deficienţă de NADH - methemoglobinreductază
eritrocitară . Glucocorticosteroizii întârzie creşterea (prin stimularea catabolismului
proteic) şi pot induce insuficienţă corticosuprarenală cu manifestări clinice dramatice
la întreruperea alăptării sau a tratamentului mamei. Purgativele (antrachinone, rezine)
pot provoca diaree la sugar, iar sedativele pot genera somnolenţă.

Asociaţie compusă
27) Răspuns corect: 1 - A(a), 2 - A(a), 3 - B(b), 4 - A(a), 5 - A(a). [Bibliografie: 1,
pag. 233 - 234]
Absenţa relaţiei gradate doză -efect este caracteristică intoleranţei dobândite
manifestată ca reacţie imuno-alergică. în acest tip de RA, specificitatea antigenului
(medicamentul haptenă) pentru anticorpii formaţi este în măsură să inducă reacţii
alergice de tip sigmoidal "tot sau nimic", chiar la doze foarte mici.

28) Răspuns corect: 1 - A(a), 2— A(a)„ 3 - D(nici a, nici b), 4 - D(nici a, nici b), 5
B(b). [Bibliografie: 1, pag. 264 - 267]
Reglarea "up" (sensibilizarea receptorilor şi extemalizarea lor la suprafaţa membranei)
declanşează la întreruperea bruscă a tratamentului, efectul rebound şi sindromul de
abstinenţă.
Reglarea "down" (desensibilizarea receptorilor şi intemalizarea lor în membrană)
induce pe parcursul tratamentului, toleranţa.

29) Răspuns corect: 1 - A (a), 2- A (a), 3 - B (b), 4 - B (b), 5 - B (b). [Bibliografie: 1,


pag. 271]
Sunt stimulante ale motilităţii uterine şi pot provoca în perioadele prenatală şi
obstetricală, suferinţe ale fetusului sau accidente obstetricale: ocitocicele (ocitocina,
ergometrina, sparteina, prostaglandinele ocitocice şi analogii); (3 - adrenoliticele

92
neselective (tip propranolol), prin efecte adrenolitice beta-2.
Sunt inhibitoare ale motilităţii uterine şi pot provoGa suferinţe ale fetusului sau
accidente obstetricale: tocoliticele (izoxuprina,- terbutalina, ritodrin) prin efecte
adrenomimetice beta-2; antiinflamatoarele nesteroidiene (acid acetilsalicilic,
diclofenac, indometacin etc.) prin inhibarea biosintezei de prostaglandine ocitocice
(PGF2a); analgezicele opioide (morfina, hidromorfona).

Relaţie cauză - efect

30) Răspuns corect: C (1 -a corectă, a 2-a incorectă pe jumătate). [Bibliografie: 1, pag.


274]
Acidul acetilsalicilic, ca şi alte medicamente oxidante (co-trimoxazol, sulfonamide,
etc.), trebuie administrat cu prudenţă la sugari, deoarece în caz de deficienţă enzimatică
de G - 6 - PD (glucozo - 6 -fosfat - dehidrogenază) poate provoca hemoliză cu
hiperbilirubinqmie, manifestate clinic prin anemie hemolitică şi icter nuclear cu
encefalopatie.

Complement compus

31) Răspuns corect: b, c, d, e. [Bibliografie: 1, pag. 263]


Cocaina este drogul ce nu induce semnificativ toleranţă dobândită cronică (obişnuinţă)
şi nu necesită practic mărirea dozelor pentru realizarea aceluiaşi efect psihic. Cocaina
provoacă dependenţă psihică puternică, ca şi morfina (gradul 3), dar dependenţă fizică
slabă (gradul 1).
32) Răspuns corect: a, c, d, e. [Bibliografie: 1, pag. 232]
Reacţiile adverse (RA) apar la dozele eficace terapeutic, în general peste DE50. Ele fac
obiectul unui capitol de farmacologie: farmacotoxicologia. Dozele toxice provoacă
intoxicaţii, ce'fac obiectul toxicologiei.

33) Răspuns corect: a, b, c, d. [Bibliografie: 1, pag. 235]


Beta-adrenomimeticele sunt bronhodilatatoare prin stimularea receptorilor beta-2
hronşici şi sunt antiastmatice. Restul medicamentelor enumerate pot induce crize de
astm bronşic şi insuficienţă respiratorie, prin bronhoconstricţie (beta- adrenoliticele
neselective, antiinflamatoarele inhibitoare neselective COX -1 şi COX -2, morfina prin
eliberare de histamină), prin deprimarea centrului respirator (inorfinomimeticele) sau
prin potenţialul imunoalergic (penicilinele şi în primul rând ampicilina).

34) Răspuns corect: a. b, c, d. [Bibliografie: I, pag. 240-242]


Contraceptivele orale pot provoca diferite R.A. toxice cutanate. Nu este semnalată
ototoxicitatea.

35) Răspuns corect: a, b, c, d. [Bibliografie: 1, pag. 236, 239]


Ibuprofenul a fost incriminat în R.A. toxice la nivel SNC şi muscular. Meningita

93
aseptică (manifestată prin cefalee, febră, letargie) a fost observată la femei tinere şi este
probabil consecinţa unui mecanism imunoalergic.

36) Răspuns corect: a, d, e. [Bibliografie: 1, pag. 247-249]


Deficitul de pseudocolinesterază şi polimorfismul de N-acetiltransferază şi hidroxilaze
generează la administrarea medicamentelor biotransformate de enzimele respective,
efecte adverse idiosincrazice cu manifestări farmacocinetice înscrise într-o variabilitate
anormală, reprezentată grafic polimodal (bi- sau trimodal) şi manifestată clinic prin
efecte de supradozare sau ineficienţă, la dozele terapeutice.

37) Răspuns corect: a, b, d, e. [Bibliografie: 1, pag. 262]


Toxicomania este o stare de intoxicaţie cronică, ce totalizează 3 tipuri de reacţii
adverse, manifestate în grade diferite, la diferite tipuri de medicamente şi droguri şi
anume: dependenţa psihică, obligatorie; dependenţa fizică, practic absentă la unele
droguri; toleranţa dobândită cronică, numită şi obişnuinţă, practic absentă la cocaină.

38) Răspuns corect: b, c. [Bibliografie: 1, pag. 263]


Morfina şi cocaina induc cea mai intensă dependenţă psihică (gradul 3). Amfetamina
şi barbituricele induc dependenţă psihică medie (gradul 2). Benzodiazepinele induc
dependenţă psihică slabă (gradul 1).
39) Răspuns corect: a, b, c. [Bibliografie: 1, pag. 269]
Efectele adverse teratogene se manifestă în stadiul de embriogeneză (săptămânile
3- 8, de sarcină), se mai numesc efecte dismorfogene. Sunt anomalii morfologice,
vicii de formă (malformaţii) ale unor ţesuturi sau organe, vicii ce pot merge până-ia
monstruozităţi incompatibile cu viaţa. Sunt posibile în embriogeneză, deoarece în acest
stadiu se produce diferenţierea ţesuturilor, organelor, sistemelor şi conectarea lor la
sistemul cardio-vascular matern.

40) Răspuns corect: b, c, d, e. [Bibliografie: 1, pag. 273]


Diureticele suprimă lactaţia prin hipohidremie. Hormonii estrogeni şi contraceptivele
orale (asocieri estrogeni - progestative) intervin prin efectul estrogenic.
Dopaniinergicele (ca broroocriptina) inhibă secreţia de prolactină. Nu
parasimpatomimeticele, ci parasimpatoliticele (tip atropină) pot suprima lactaţia prin
acţiunea liiposecretoare glandulară.

41) Răspuns corect: b, c. [Bibliografie: 1, pag. 270, 273]


Morfinomimeticele şi barbituricele suni contraindicate la gravide şi în timpul alăptării,
deoarece difuzează prin placentă şi în secreţia lactată, putând să inducă la făt şi sugar
dependenţă fizică (de gradul 3 şi respectiv 2), iar la întreruperea legăturii cu mama,
sindrom de abstinenţă (retragere) la nou-născut şi sugarul înţărcat. Benzodiazepinele
induc dependenţă fizică slabă (gradul 1) cu manifestare numai Ia mamă.
Amfetaminicele nu induc dependenţă fizică, ci numai psihică. Neurolepticele nu intră
în categoria medicamentelor ce induc dependenţă fizică sau psihică.

94
42) Răspuns corect: a, c. [Bibliografie: 1, pag. 270,273]
Anticoagulantele cumarinice (warfarina, acenocumarol, etilbiscumacetat, fenindiona)
şi acidul acetilsalicilic în doze mari, administrate în luna a 9-a sau Ia mama ce alăptează,
pot provoca sângerări spontane şi hemoragii la nou-născut şi sugar.

43) Răspuns corect: a, b. [Bibliografie: 1, pag. 269]


Sunt contraindicate la gravide în special în stadiul de embriogeneză (săptămânile 3-
8) , deoarece provoacă efecte adverse teratogene cu localizare cranio-facială:
antineoplazicele de tip antimetaboliţi (metotrexat, fluorouracil) şi glucocorticosteroizii
în doze mari farmacologice. Hormonii sexuali provoacă efecte teratogene cu alte
localizări.

44) Răspuns corect: b, c. [Bibliografie: 1, pag. 269]


Pot provoca la făt efecte adverse dismorfogene (teratogene) cu localizare crani©-
facială: antiepilepticele (acid valproic) şi tranchilizantele benzodiazepine (diazepam
etc.). Antidepresivele triciclice provoacă efecte dismorfogene la nivelul membrelor.

45) Răspuns corect: c, d. [Bibliografie: 1, pag. 269]


Pot provoca la fat malformaţii (efecte teratogene) cu localizare cranio-facială:
aiiticoagulantele cumarinice (warfarina, acenocumarol) şi derivaţii vitaminei A,
retinoizii (izotretinoin, etretinat). Sărurile de litiu provoacă malformaţii cardiace.
1.4. FARMACODINAM1E FUNDAMENTALĂ
(Mecanisme Ia nivel celular şi molecular)
Răspunsuri comentate

Complement grupat

1) Răspuns corect: E (a, b, c, d, e). [Bibliografie: 3 II, pag. 5 - 19; 1, pag. 324, 326, 328]
Domeniul colinergic (domeniul sinapselor în care neuromediatorul este acetilcolina)
este foarte extins: Ia nivel nervos central, ganglionar şi la nivel periferic (sinapsele
vegetative parasimpatice şi somatice). în plus, la nivel periferic mai cuprinde din cadrul
sistemului- nervos vegetativ simpatic şi sinapsele de la nivelul glandelor sudoripare şi
medulosuprarenalei.

2) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 3 II, pag. 5 - 19; 1, 326, 334]
Domeniul adrenergic (domeniul sinapselor în care neuromediatorii sunt noradrenalina
şi adrenalina) este nuiit mai restrâns în comparaţie cu domeniul colinergic, cuprinzând
pe lângă sinapsele din SNC, exclusiv sinapsele perifericc vegetative simpatice de la
nivelul miocardului, muşchilor netezi şi glandelor exocrine, cu excepţia glandelor
sudoripare.

3) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 3 II, pag. 14 - 16; 1, pag. 328 - 329}
Efectele de tip muscarinic, rezultate prin stimularea receptorilor colinergici muscarinici,

95
sunt inhibitoare la nivel cardiovascular (arteriolodiîataţie şi bradicardie) şi stimulatoare
Ia nivelul muşchilor netezi cavitari (gastro-intestinali, urinari şi bronşiolari), precum şi
la nivelul muşchiului neted circular al irisului unde prin contracţie se instalează mioza
ce favorizează deschiderea canalelor Schlem cu scăderea tensiunii intraoculare.

4) Răspuns corect: E (a, b, c, d, e). [Bibliografie: 3 II, pag. 68]


Toate efectele adverse secundare enumerate sunt de tip muscarinic şi se datorează
respectiv: hipersecreţiei gastrice, contracturii stomacului şi intestinului, contracţiei
vezicii urinare, bronhoconstricţiei şi hiperfiincţiei glandelor sudoripare.

5) Răspuns corect: A (a,T>, c). [Bibliografie: 3 II, pag. 14 - ¡7, I pag. 332] Receptorii
adrenergici alfa2*ţ)resinaptici sunt receptori traductori şi modulatori ai concentraţiei de
noradrenalină în fantele sinaptice adrenergice şi activarea lor antrenează prinfr-un
mecanism de feed back negativ, scăderea eliberării şi creşterea recaptării noradrenalinei
din fantă. Unele dintre efectele acestui mecanism sunt: scăderea tonusului şi activităţii
simpatice şi sedare.

96
6) Răspuns corect: B (a, c). [Bibliografie: 3 II, pag. 14 - 17; 1, pag. 328 - 329]
Activarea receptorilor colinergici muscarinici este responsabilă de stimularea
muşchilor netezi cavitari inclusiv bronşiolari şi de deprimare cardiacă exprimată prin
bradicardie. Acţiunile asupra muşchilor netezi vasculari, sfincterelor şi secreţiei
glandelor exocrine sunt în sens opus faţă de sensul prezentat în test.

7) Răspuns corect: C (b, d). [Bibliografie: 3 II, pag. 14 - 17; 1, pag. 337]
Activarea receptorilor adrenergici alfat este responsabilă de stimularea muşchilor netezi
vasculari (vasoconstricţie) şi de glicogenoliză la nivel hepatic cu tendinţă la
hiperglicemie. La nivelul ochiului efectul este midriatic prin contracţia muşchiului
radiar al irisului. '

8) Răspuns corect: B (a, c): [Bibliografie: 3 II, pag. 14 - 17; I, pag. 337]
Activarea receptorilor adrenergici betai este responsabilă de stimularea miocardului cu
tahicardie şi de Iipoliză. Secreţia de renină este stimulată. Arteriolodilataţia şi
bronhodilataţia sunt efectele activării receptorilor beta2.

9) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 3 11, pag. 14- 17,22; I, pag. 337] Efecte
ale activării receptorilor adrenergici beta2 postsinaptici sunt efecte deprimante asupra
muşchilor arteriolari (arteriolodilataţie), bronşiolari (bronhodilataţie) şi uterului
negravid (efect tocolitic). La nivelul muşchilor.striaţi efectul este de glicogenoliză cu
hiperglicemie. Lipoliza este efect de tip betai.

10) Răspuns corect: D (d). [Bibliografie: 3 II, pag.^ 12 - 13,22; 1, pag. 333, 338]
Noradrenalina este agonist fiziologic şi farmacologic neselectiv alfaj, alfaz şi betai.
Fenilefrina este agonist selectiv alfai.
Tolazolina şi fentolamina sunt antagonişti neselectivi alfaj şi alfa2. Prazosin este
antagonist selectiv alfai.

11) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 3 II, pag. 12 - 13,22, 1, pag. 333,
338]
Antagonişti pe receptorii alfai sunt: prazosin şi DH- ergotoxina (selectivi), precum şi
tolazolina (neselectiv). Noradrenalina este agonist neselectiv (alfai, alfa2 şi betai).
Fenilefrina este agonist selectiv alfai.

12) Răspuns corect: C (b, d). [Bibliografie: 3 1!, pag. 12 - 13,22; 1, pag. 333, 338]
Agonişti selectivi alfai sunt: fenilefrina şi metoxamina. Prazosin este antagonist selectiv
alfa(. Noradrenalina şi dopamina sunt agonişti neselectivi.
13) Răspuns corect: D (d). [Bibliografie: 3II, pag. 22; 1, pag. 333, 338]
Agonistul selectiv betai este dobutamina. Dopamina este agonist neselectiv (betai, beta2
şi alfai). Salbutamol şi terbutalina sunt agonişti selectivi beta2. Atenolol este antagonist
selectiv betai.

14) Răspuns corect: D (d). [Bibliografie: 3 II, pag. 12 -13, 22; 1, pag. 333, 338]
Agonist selectiv alfa2 presinaptic este clonidina. Yohimbina este antagonist alfa2
presinaptic. Restul sunt agonişti postsinaptici.

15) Răspuns corect: E (a, b, c, d, e). [Bibliografie: 1, pag. 277]


Toate enunţurile sunt adevărate. Medicamentul acţionează ca semnal specific pentru un
substrat receptor, prin aport de informaţie semnificativă pentru acesta şi în consecinţă
relaţia doză-efect se supune principalei legi a informaţiei: "specificitate şi semnificaţie
maximă —> efect maxim (chiar la cantităţi mici de semnal)".

16) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 1, pag. 283 - 284]


Mecanismul de acţiune farmacodinamică prin inhibiţie enzimatică competitivă este
specific, medicamentul ocupând competitiv situsul specific pentru substratul enzimei.
Inhibiţia enzimatică competitivă este reversibilă în majoritatea cazurilor, dar poate fi şi
ireversibilă atunci când legătura este covalentă.

17) Răspuns corect: E (a, b, c, d, e). [Bibliografie: 1, pag. 290]


Enzimele antioxidante protectoare, care metabolizează radicalii liberi, sunt: SOD, GSH
- peroxidaza şi catalaza.
Protecţia fiziologică şi farmacologică este asigurată: de vitaminele C, E şi P, care
funcţionează drept "capcane stoechiometricen( neutralizând stoechiometric un radical
liber) precum şi de provitamina A (beta-caroten) care funcţionează ca şi o "capcană ne-
stoechiometrică" (putând neutraliza mai multe molecule de oxigen singlet).

18) Răspuns corect: E (a, b, c3d, e). [Bibliografie: 1, pag. 295 - 296]
Toate structurile prezentate alcătuiesc structura generală a canalelor ionice dependente
de voltaj (PA).

19) Răspuns corect: D (d).[Bibliografie: 1, pag. 297 - 298]


Medicamentele cunoscute ca blocantele canalelor de calciu dependente de voltaj
acţionează exclusiv asupra canalelor lente (L), cu prag de activare înalt şi rată de
inactivare lentă, localizate în membranele neuronilor, miocitelor (cardiace şi netede) şi
celulelor endocrine.
20) Răspuns corect: B (a, c). [Bibliografie: 1, pag. 293]
Adenilatciclaza (AC) şi fosfolipaza C (PLC) sunt enzime modulate de receptori
membranari, prin intermediul proteinelor de tip G (dependente de energia compusului
macroergic- GTP). Fosfolipaza A2 (PLA2) este enzimă membranară modulată direct.
Atepaza Na+/K+este o "pompă" ionică membranară,'dependentă de hidroliza ATP-ului.
Fosfodiesteraza este o enzimă citoplasmatică responsabilă de biotransformarea
mesagerului secund AMPc.

21) Răspuns corect: E (a, b, c, d, e). [Bibliografie: I, pag. 299]


Toate structurile prezentate alcătuiesc structura generală a receptorilor colinergici
nicotinici de tip N2, situaţi în placa motorie. Aceşti receptori formează pereţii unor
canale apoase ionice de Na+ şi K+. Activarea receptorilor N2 antrenează deschiderea

98
canalelor ionice, cu creşterea influxului de Na+, depolarizare şi contracţia fibrei
musculare striate.

22) Răspuns corect: E (a, b, c, d, e). [Bibliografie: 1, pag. 301]


Numărul, capacitatea de legare şi funcţionalitatea receptorilor depind de toţi factorii
enumeraţi.

23) Răspuns corect: E (a, b, c, d, e). [Bibliografie: 1, pag. 302]


Toate afirmaţiile sunt adevărate. Agoniştii farmacologici; administraţi în exces timp
îndelungat, stimulează supramaximal receptorii, inducând, ca măsură homeostatică de
apărare, reglarea de tip "down", cu desensibilizarea şi intemalizarea receptorilor în
membrana celulară.

24) Răspuns corect: A (a, b, c).[Bibliografie: 1, pag. 302]


Reglarea "up" (în sus, ascendent) a receptorilor se manifestă clinic la întreruperea
bruscă a unui tratament îndelungat cu doze mari dintr-un medicament, fie antagonist,
fie agonist într-un sistem modulator sau inhibitor. Este o consecinţă a diminuării sau
absenţei stimulării recptorilor de către agonistul fiziologic (mediatorul chimic) fiind un
fenomen de adaptare fiziologică prin sensibilizarea receptorilor nestimulaţi şi
externalizarea lor cu creşterea numărului de receptori disponibili la suprafaţa
membranei.

25) Răspuns corect: D (d). [Bibliografie: 1, pag. 305]


Receptorii membranari de tip sisteme R-efector, cuplaţi, prin proteina G, cu canale
ionice sau enzime membranare, au structura generală de serpentină cu şapte domenii,
transmembranare (alternativa d).
Alternativele a ş b reprezintă structura generală a canalelor apoase ionice operate de
voltaj (PA) şi nu de receptori.
Alternativa c constituie structura generală a receptorilor membranari cuplaţi direct cu
canale apoase ionice. Alternativa e este structura generală a receptorilor membranari
simpli.

26) Răspuns corect: E (a, b, c, d, e). [Bibliografie: 1, pag. 306]


Receptori membranari de tip sistem R- efector, cuplaţi direct la efectorul reprezentat de
canalele apoase ionice de Na+/K+/Ca2+ sunt toţi receptorii enumeraţi în test şi anume:
glutamatergici subtipurile NMDA (situs glutamic), AMPA (situs quisqualic), KA (situs
kainic) şi nicotinici subtipurile N, ( neuronal şi ganglionar), N 2 (din placa motorie).
Există subtipuri de receptori membranari glutamatergici cuplaţi la enzime membranare,
prin intermediul proteinelor G, şi anume subtipurile mGlu.

27) Răspuns corect: D (d). [Bibliografie: 1, pag. 306 - 307]


Receptorii membranari de tip sistem R - efector, cuplaţi direct cu canalele apoase ionice
de CI-, sunt exclusiv subtipul de receptori GABA-A (situs postsinaptic pentru acidul
gama-aminobutiric). Subtipurile GABA - Bi (post-heterosinaptici) sunt cuplaţi la canale

99
ionice de K+ (deschidere) şi Ca2* (închidere) prin intermediul proteinei Go, iar GABA
-B2 (pre-auto şi heterosinaptici) sunt cuplaţi la enzima membranară AC
(adenilatciclaza), prin intermediul proteinei Gi (G inhibitoare).

28) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 1, pag. 309, 323]^, ,..
Receptorii colinergici (inclusiv muscarinici M) sunt activaţi de*neuromediatorul chimic
acetilcolina. Receptorii muscarinici MM sunt activaţi specific de muscarină (toxic din
ciuperca Amanita muscaria). Subtipul Mj ganglionar este blocat selectiv de pirenzepină
(parasimpatolitic hiposecretor gastric).

29) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 1, pag. 317 -321]


Transmisii sinaptice aminoacidergice (mediatorii fiind aminoacizi) sunt: GABA- ergică
(acidul gama-aminobutiric), glutamatergică (acizii glutamic şi aspartic) şi glicinergică
(glicina). Transmisia opioidergică este peptidergică (encefaline, endorfine, dinorfine,
etc.). Transmisia eicosanoidergică este lipidergică (prostaglandine, tromboxani,
leucotriene).

30) Răspuns corect: D (d)7fBibliografie: 1, pag. 328 - 329]


Efecte nicotinice secundare ale supradozării medicamentelor acetilcolinomimetice sunt
fasciculaţiile la nivelul muşchilor striaţi (efecte stimulatoare de tip N2 la nivelul plăcii
motorii). Restul efectelor enumerate sunt de tip muscarinie.

31) Răspuns corect: D (d). [Bibliografie: 1, pag. 335]


Hipofuncţia transmisiei adrenergice centrale este incriminată în fiziopatologia
depresiei. Restul manifestărilor sunt efecte de hiperfuncţie adrenergică, la nivel central
(mania) şi la nivel periferic (cardiopatia ischemică indusă de tahicardie şi de
arterioloconstrucţie, boala Raynaud consecinţă a arterioloconstrucţiei şi glaucom
datorat efectului midriatic activ). Mania se datorează creşterii nivelelor de noradrenalină
(neurom'ediator adrenergic) şi scăderii nivelelor de serotonină, însoţite de scăderea
numărului de receptori adrenergici.

32) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 1, pag. 358, 360]


Efecte opioidergice de tip fi sunt: analgezia supraspinală, deprimarea centrului
respirator bulbar şi mioza. La nivelul tractului digestiv, efectele sunt în sensul
hipertoniei intestinale, diminuării peristaltismului şi tranzitului, hiposecreţiei
intestinale, rezultând efect constipant şi antidiareic.

33) Răspuns corect: E (a, b, c, d, e). [Bibliografie: 1, pag. 342, 358]


Efecte opioidergice de tip sunt: euforia cauză a abuzului, cu instalarea toxicomaniei
(toleranţă + farmacodependenţă psihică şi fizică) şi sindrom de abstinenţă. Opioizii
endogeni (encefaline, p - endorfină) şi exogeni (morfino- mimetice) diminuă eliberarea
noradrenalinei şi adrenalinei, dar stimulează eliberarea dopaminei.

34) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: l, pag. 365 - 366, 368; 5 (2001), pag. 561]

100
Antiinflamatoarele steroidiene (AIS), ca hidrocortizon, prednison şi dexametazon,
acţionează inhibând fosfolipaza A2 (PLAj) membranară şi biosinteza eicosanoizilor.
Enzima nu este inhibată direct, cj prin creşterea biosintezei complexului proteic
lipocortină, care se fixează pe PLA2 şi împiedică activarea enzimei dé către ionii de
Ca2+. Meloxicam şi rofecoxib sunt antiinflamatoare nesteroidiene (AINS) moderne, care
acţionează inhibând selectiv ciclooxigenaza de tip 2 (COX - 2) şi biosinteza
prostaglandinelor proinflamatorii.

Complement simplu
35) Răspuns corect: b. [Bibliografie: i, pag. 341]
Hipofuncţia transmisiei dopaminergice centrale este incriminată în fiziopatologia bolii
Parkinson. Boala Parkinson se datorează reducerii nivelurilor de dopamină în nucleii
subcorticali, consecinţă a distrugerii de neuroni dopaminergici în substanţa neagră, cu
degenerescenţa fasciculului nigro-striatal, fenomen ce permite manifestarea unei
hiperactivităţi colinergice. Restul manifestărilor sunt efecte de hiperfuncţie
dopaminergică: psihoze, predispoziţie la dependenţa psihică prin hiperactivarea căilor
dopaminergice ale plăcerii, greaţă şi vomă prin stimularea zonei chemoreceptoare
declanşatoare (ZCD) a vomei din bulb şi nucleii vestibulari şi hipoprolactinemie.
36) Răspuns corect: e. [Bibliografie: 1, pag. 338 - 339]
Clonidina este antihipertensiv, acţionând atât ca agonist al receptorilor imidazolici I,
din trunchiul cerebral, cât şi ca agonist al receptorilor adrenergici a 2 - presinaptici,
favorizând astfel recaptarea mediatorului noradrenalină (NA) din fanta sinaptica. După
clonidină, au fost introduse în terapeutică antihipertensive cu o selectivitate crescută
faţă de receptorii I2 (moxonidina şi rilmenidina).

37) Răspuns corect: c. [Bibliografie: 1, pag. 338, 346]


Mirtazepina este un antidepresiv modem, cap de serie pentru mecanismul de acţiune
blocant al receptorilor adrenergici oc2 presinaptici, atât autoreceptori de la nivelul
sinapselor adrenergice, cât şi heterosinapselor adreno-serotoninergice. Prin acest
mecanism, mirtazepina inhibă recaptarea atât a noradrenalinei (NA), cât şi a serotoninei
(5 - HT), crescând concentraţiile neuromediatorilor antidepresivi (NA şi 5-HT).

38) Răspuns corect: e. [Bibliografie: 1, pag. 346]


Moclobemida este un antidepresiv modem, cap de serie pentru mecanismul de acţiune
inhibitor al monoaminooxidazei subtipul A (1MAO - A), enzimă ce catalizează
biotransformarea NA şi 5- HT.

39) Răspuns corect: d. [Bibliografie: 1, pag. 342,346-347]


Risperidona este un neuroleptic modem, cap de serie pentru mecanismul de acţiune
antagonist predominant pe receptorii serotoninergici 5 - HT2A. Raportul anti 5 - HT2A/
anti D2 este în cazul risperidonei 25:1.

Asociere simplă
40) Răspuns corect: 1 - c, 2 - a, 3 - b; 4 - e, 5 - d. [Bibliografie: 1, pag. 323 - 325]
Receptori nicoţinici Nj şi muscarinici Mi sunt receptori neuronali, situaţi central şi
101
ganglionar, respectiv în ganglionii simpatici şi cei parasimpatici. Receptorii N2 sunt
somatici şi sunt localizaţi în placa motorie. Receptorii M2 şi M3 sunt viscerali şi sunt
situaţi respectiv în miocard şi în glandele exocrine.

41) Răspuns corect: 1 - c, 2 - d, 3 - e, 4 - b, 5 - a. [Bibliografie: 1, pag. 334, 350]


Miocardul şi aparatul juxtaglomerular renal conţin receptori adrenergic subtipul (3i, în
timp ce în bronhiole predomină receptorii . în vasele sanguine se află receptori
adrenergici subtipurile ai şi (32, predominând subtipul ai.
Receptorii histaminergici Hi sunt situaţi în arteriolele terminale şi venulele postcapilare,
precum şi în bronhiole, în timp ce subtipul H 2 este localizat în celulele parietale ale
glandelor secretoare exocrine gastrice.

42) Răspuns corect: 1 - b, 2 - a, 3 - e, 4 - d, 5 - c. [Bibliografie: 1, pag. 345] Implicaţiile


fiziopatologice ale hîperfuncţiei sistemului serotoninergic, în corelaţie cu subtipurile de
receptori pentru serotonină. (5 - hidroxitriptamină), sunt: predispoziţie antidepresivă dar
anxioasă (5-HTJa), agitaţie psiho-motorie cu agresivitate şi predispoziţie Ia psihoze (5 -
HT^), vasoconstricţie (5 - HT2B)
inductoare de crize migrenoase prin vasodilataţie plegică, anorexie (5 - HT2c), greaţă
şi vomă (5- HT3).
43) Răspuns corect: 1 -e, 2 - d, 3 - c, 4 - b, 5 - a. [Bibliografie: 1, pag. 363 - 364] PGI2
biosintetizată Ia nivelul endoteliului vascular inhibă agregarea plachetară. TXa2
biosintetizat de trombocite induce agregarea plachetară. PGE2 are efect citoprotector
gastric, prin inhibiţia secreţiei gastrice, creşterea secreţiei de mucus şi vasodilataţie.
PGF^ are efect luteolitic şi abortiv. SRS-A ( substanţa reactivă lent a anafilaxiei) este
reprezentată de peptido- leucotriene (LTC4 + LTD4 + LTE4) şi este implicată în reacţiile
anafilactice şi astmul alergic. Acestea sunt numai unele dintre
r'"—" nuttieroasele implicaţii fiziopatologice ale eicosanoidelor.
44) Răspuns corect: 1 - b, 2 - c, 3 - d, 4 - a, 5 - e. [Bibliografie: 1, pag. 328, 338.
342,351]
Curarizanteie antidepolarizante sunt antagonişti ce blochează receptorii colinergici
nicotinici N2 din placa motorie. Unul din mecanismele antiparkinsoniene constă în
stimularea transmisiei dopaminergice cu agonişti D2 ( tip bromocriptină). Un
mecanism cardiostimulant este cel de agonist al receptorilor adrenergici pt i miocardici
(tip dobutamină). Unul dintre mecanismele antihipertensive de tip simpatolitic este cel
de antagonist al receptorilor adrenergici oti din arteriole (tip prazosin). Antiulceroase
inhibitoare ale secreţiei gastrice acide sunt şi antagoniştii j receptorilor
histaminergici H2 din celulele parietale glandulare gastrice (ţip

45) Răspuns corect: 1 - b, 2 - a, 3 - c, 4 - e, 5 - d. [Bibliografie: 1, pag. 338, 342, j


346,356]
; Anestezicele generale, inhalatorii şi intravenoase (excepţie ketamina), sunt agonişti
la nivelul complexului receptor postsinaptic efector GABA-A, potenţând astfel Î
principala transmisie inhibitoare din SNC.
| Neurolepticele sunt antagonişti neselectivi sau selectivi ai receptorilor I dopaminergici D2

102
şi/sau serotoninergici 5 - HT2A. Efect bronhodilatator se poate
obţine şi prin mecanism de agonist adrenergici p 2 (tip terbutalină). Antihipotensive |
pot fi şi agoniştii adrenergici ai (tip noradrenalină şi fenilefrină). Mecanismul de | tip antagonist
blocant al receptorilor adrenergici Pi miocardici (tip metoprolol) i; poate sta la baza efectelor
antihipertensiv, antianginos şi antiaritmic.
|
! 46) Răspuns corect: 1 - a, 2 - c, 3 - b, 4 - e, 5 - d. [Bibliografie: 1, pag. 338, 342,
! 346,351,355]
I Clonazepam, anticonvulsivant benzodiazepinic, se leagă pe situsul benzodiazepinic I al
complexului receptor GABA - A şi favorizează acţiunea mediatorului GABA.
! SulpiricTeste neuroleptic incisiv antagonist selectiv al receptorilor dopaminergici B2.
I Ondansetron este antiemetic prin mecanism antagonist al receptorilor | serotoninergici 5 - HT3
centrali şi periferici implicaţi în vomă.
I ' Astemizol este antialergic din generaţia a H-a, neselectiv, antagonist al receptorilor î
histaminergici Hi.
Atenolol este antihipertensiv Pi - adrenolitic selectiv.

•«ar

103
47) Răspuns corect 1 - b, 2 - a, 3 - c, 4 - e, 5 -d. [Bibliografie: 1, pag. 338,342,351,359] Naloxon
este antagonist al receptorilor opioizi fi şi K şi în consecinţă este util ca antidot în supradozarea
opiaceelor, pentru antagonizarea deprimării centrului respirator (efect de tip fi).
Bromocriptina este antiparkinsonian şi antihiperprolactinemic, prin mecanism agonist pe
receptorii dopaminergici D2.
Metoclopramid este antivomitiv, prin mecanism antagonist D2.
Famotidina este antiulceros hiposecretor gastric, prin mecanism antihistaminic H2. Prazosin este
antihipertensiv prin mecanism a( - adrenolitic.

Asociere compusă
48) Răspuns corect: 1 - A(a), 2 - B(b), 3 - B(b), 4 - A(a), 5 - D (nici a, nici b).
[Bibliografie: 1, pag. 307 - 308]
Receptorii membranari cuplaţi prin intermediul proteinei G, cu fosfolipaza C (PLC) pe care o
stimulează, sunt: adrenergic ai şi muscarinici Mi, M3. Receptorii membranari cuplaţi prin
intermediul proteinei G, cu adenilatciclaza (AC), pe care o stimulează, sunt: adrenergici pi_3 şi
dopaminergici D,.

49) Răspuns corect: 1—B(b), 2-A(a), 3-B(b), 4-D(nici a, nici b), 5-D(nici a, nici b).
[Bibliografie: 1, pag. 307 - 308]
Receptorii membranari cuplaţi prin intermediul proteinei G, cu fosfolipaza C, pe care o
stimulează, sunt: histaminergici H). Receptorii membranari cuplaţi prin intermediul proteinelor
G, cu adenilatciclaza (AC), sunt: opioidergici fi, 8 (inhibare) şi histaminergici H2 (stimulare).

50) Răspuns corect: 1 - B(b), 2 - A(a), 3 - A(a), 4 - A(a), 5 - A(a).


[Bibliografie: 1, pag. 350]
Implicaţiile fiziopatologice ale hiperfiincţiei sistemului histaminergic, în corelaţie cu subtipul
Hi de receptori pentru histaxnină, sunt: bronhoconstricţie cu crize astmatiforme, vasodilataţia
arteriolelor terminale şi venulelor postcapilare cu hipotensiune arterială până la colaps, creşterea
permeabilităţii capilare cu apariţia edemelor şi procese inflamatorii. Receptorii H2 sunt implicaţi
în hipersecreţia gastrică acidă cu efect proulcerigen.

51) Răspuns corect: 1 - B( b), 2 - B(b), 3 - A(a), 4 - C(a, b), 5 - C(a, b).
[Bibliografie: 1, pag. 316, 354 — 355]
Receptorii GABA sunt receptori GABA - A (postsinaptici efectori) şi GABA - B. Receptorii
GABA - B sunt GABA - Bi (postsinaptic)i şi GABA - B2 (presinaptici). Receptorii GABA - Bi
sunt heteroreceptori GABA situaţi postsinaptic la nivelul unei sinapse activatoare
(glutamatergică, adrenergică, dopaminergică) şi prin deschiderea canalelor de K+ (Go) şi
închiderea canalelor de Ca 2+ (Go), iaduc hiperpolarizare şi inhibiţie postsinaptică. Receptorii
GABA - B2 presinaptici sunt: fie autoreceptori în sinapsa GABA-ergică, modulând concentraţia
GABA în fantă, fie heteroreceptori situaţi presinaptic la nivelul unei sinapse activatoare,
diminuând eliberarea neuromediatorului activator în fantă. Receptorii GABA - B2 inhibă AC
(Gi). Activarea receptorilor GABA - B contribuie la reducerea, excitabilităţii cerebrale şi la
creşterea pragului convulsivant.

52) Răspuns corect: 1 - A( a), 2 - B( b), 3 - B( b), 4 - B(b), 5 - B(b). [Bibliografie:

104
pag. 338, 346]
Antidepresivele acţionează prin creşterea concentraţiei de neuromediatori implicaţi în
antidepresie, şi anume noradrenalina (NA), adrenalina (A) şi serotonina (5 - HT). Unul din
mecanismele ce funcţionează în acest sens este cel de inhibitor al recaptării NA selectiv
(desipramina) sau 5 - HT selectiv (fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, sertralina).

Relaţie cauză - efect


53) Răspuns corect: B (lipsa relaţiei cauză - efect). [Bibliografie: 1, pag. 367] Ambele
propoziţii sunt adevărate pentru AAS dar nu sunt în relaţie cauză - efect. Este adevărat că
acidul acetilsalicilic (AAS) are acţiune antiagregantă plachetară, dar cauza este alta: AAS la
doze mici inhibă ciclooxigenaza (COX) din plachetele sanguine şi blochează astfel biosinteza
de TX A2 proagregant.

54) Răspuns corect: C (I corectă). [Bibliografie: 1, pag. 368]


Este adevărat că acidul acetilsalicilic (AAS) are efect secundar proulcerigen, dar cauza este
următoarea: AAS inhibă neselectiv şi ireversibil ciclooxigenaza de ambele subtipuri COX-1 şi
COX - 2, deci inclusiv subtipul constitutiv COX - 1 ce catalizează fiziologic la nivel gastric
biosinteza de PGE2 cu rol vasodilatator, inhibitor al secreţiei gastrice şi citoprotectoF-
gastfferGOX - 2- este subtip inductibil, stimulat de factori proinflamatori şi catalizează
biosinteza prostaglandinelor implicate în inflamaţie.

55) Răspuns corect: C (1 corectă). [Bibliografie: I, pag. 366]


Este adevărat că antiinflamatoarele steroidiene (A1S) au acţiune antiinflamatoare, prin blocarea
eliberării acidului arahidonic din fosfolipidele membranare, dar aceasta se face prin inhibarea
enzimei membranare fosfolipaza A2 (PLA2) şi nu PLC. A1S inhibă PLA2, indirect, prin
creşterea biosintezei şi concentraţiei Iipocortinei (complex de proteine neenzimatice
antifosfolipidice. care se fixează pe PLA2 şi împiedică activarea enzimei, de către ionii Ca2+).

56) Răspuns corect: A (relaţie cauză - efect). [Bibliografie: 1, pag. 342]


Ambele propoziţii enunţate sunt adevărate şi în relaţie cauză - efect.
57) Răspuns corect: C (1 corectă). [Bibliografie: 1, pag. 342]
Este adevărat că opioizii exogeni induc dependenţă psihică prin activarea receptorilor opioizi ji
de pe neuronii dopaminergici, dar efectul este de creştere a eliberării dopaminei în căile
dopaminergice ale plăcerii.
58) Răspuns corect: C (1 corectă). [Bibliografie: 1, pag. 335, 338]
Medicamentele antidepresive corectează reducerea nivelurilor de noradrenalină şi serotonină,
prin mecanismul de inhibare a recaptării acestor neuromediători. Creşterea numărului de
receptori postsinaptici (5 - adrenergici şi serotoninergici este o consecinţă a nivelelor scăzute de
noradrenalină şi serotonină, neuromediători deficitari în depresie şi se reglează automat după
corectarea nivelurilor de neuromediători, de către medicamentele antidepresive.

Complement compus
59) Răspuns corect: a, b, c, e. [Bibliografie: 1, pag. 278 - 279]
Reacţiile medicamentelor asupra radicalilor liberi ai oxigenului sunt reacţii specifice
biochimice.
105
60) Răspuns corect: a, b, c, d. [Bibliografie: 1, pag. 288]
Medicamentele antimetaboliţi nu pot funcţiona şi nu pot fi utilizaţi ca antidoturi. Dimpotrivă,
metabolitul substituit este utilizat în unele cazuri, ca antidot în supradozarea medicamentului
de tip antimetabolit.
De exemplu vitamina K (coenzimă a enzimei hepatice care catalizează biosinteza protrombinei)
este antidotul în supradozarea anticoagulantelor orale cumarinice, care au structură
asemănătoare şi acţionează ca antimetaboliţi ai vitaminei K.
61) Răspuns corect: b. [Bibliografie: 1, pag. 293]
Cotransportul membranar Na+/K+/2CT, specific pentru celulele epiteliului tubular renal la
nivelul ansei Henle, constă în: influx pasiv de Na+ şi activ de K+ şi CI". Influxul pasiv de Na+,
în sensul gradientului de concentraţie, oferă energia necesară pentru cotransportul activ de K +şi
CI', în sens invers gradientelor de concentraţie.
62) Răspuns corect: a, c, d. [Bibliografie: 1, pag. 300]
Antagonistul farmacologic competitiv are afinitate specifică pentru situsul de legare specific
mediatorului fiziologic, situs pe care îl ocupă de manieră competitivă. Nu are activitate
intrinsecă şi prin urmare nu poate activa sediul efector al receptorului. Legătura covalentă
nu_este obligatorie, dar este posibilă.
63) Răspuns corect: a, c, d, e. [Bibliografie: 1, pag. 303 - 304]
Receptorii mediatorilor chimici, cunoscuţi ca locuri de acţiune şi peateu medicamente (de unde
şi denumirea de farmacoreceptori), nu sunt exclusiv receptori membranari. Localizarea în raport
cu sinapsele poate fi extrasinaptică sau sinaptică, respectiv postsinaptică (receptorii efectori) şi
presinaptică (receptorii modulatori).
64) Răspuns corect: c, d, e. [Bibliografie: 1, pag. 281 - 282, 293 - 294]
Enzima membranară de tip PLC (fosfolipaza C) catalizează biosinteza şi creşte concentraţia
citoplasmatică a doi mesageri secunzi: DAG (diacilglicerol) şi IP3 (inozitol trifosfat). IP3' este
un mobilizator al Ca2+ din rezervele reticulului endoplasmatic şi creşte astfel concentraţia
citoplasmatică de Ca2+. Concentraţiile de AMPc şi GMPc sunt crescute prin activarea enzimei
membranare de tip AC (adenilataciclaza) şi respectiv GC (guanilatciclaza).
65) Răspuns corect: b, c, d. [Bibliografie: 1, pag. 307]
Receptorii membranari de tip sistem R-efector, cuplaţi la canalele ionice de K+, pe care le deschid
prin intermediul proteinei G, sunt: receptorii muscarinici M2, precum şi receptorii opioidergici
şi 5. Receptorii opioidergici K închid canalele de Ca2*; la care sunt cuplaţi prin intermediul
proteinei G. Receptorii muscarinici M2 mai pot fi cuplaţi prin intermediul proteinei Gi (G
inhibitoare) la AC (adenilatciclază). Receptorii opioidergici ji şi 5 mai sunt cuplaţi prin
intermediul proteinei Gi la AC.
66) Răspuns corect: b, c. [Bibliografie: 1, pag. 315]
Sinapsele inhibitoare sunt: GABA-ergică (în encefal) şi glicinergică (în măduva spinării).
Transmisia GABA-ergică realizează numeroase heterosinapse cu transmisiile excitatoare
(glutamatergică, adrenergică, dopaminergică, etc.) având rol modulator - inhibitor. Transmisia
glicinergică funcţionează în celulele inhibitoare Renshaw din coamele anterioare ale măduvei
spinării, având rol modulator - inhibitor asupra motoneuronilor alfa cu care realizează
heterosinapse.
67) Răspuns corect: b, c, d, e. [Bibliografie: 1, pag. 317-318]
Transmisii aminergice (cu mediator amină) sunt: adrenergică (adrenalina), dopaminergică
(dopamina), serotoninergică (serotonina), histaminergică (histamina). Transmisia
glutamatergică este mediată de aminoacizi excitatori (acidul glutamic şi acidul aspartic).
68) Răspuns corect: a, c. [Bibliografie: 1, pag. 326 - 327^^”'”“'*
Hipofuncţia transmisiei colinergice centrale este incriminată în fiziopatologia miasteniei şi
demenţei Alzheimer (demenţa precoce). Boala Alzheimer este considerată a fi consecinţa unui
proces de distracţie a neuronilor colinergici din cortex şi hipocamp, la vârsta de peste 50 de ani.
Miastenia (myasthenia gravis) este consecinţa distracţiei receptorilor colinergici de la nivelul
plăcii motorii, datorită unei reacţii autoimune cu anticorpi antireceptori. Restul manifestărilor
sunt efecte de hiperfuncţie colinergică: la nivel central în sistemul nigro-striatal (boala sau
sindromul Parkinsonian). şi la nivel periferic (bradicardia şi hipotensiunea arterială până la
colaps, precum şi scăderea presiunii intraoculare ca rezultat al miozei).
69) Răspuns corect: a, b, e. [Bibliografie: 1, pag. 337]
Efectele secundare exclusiv betai - adrenergice sunt efectele de suprastimulare cardiacă
(tahiaritmii) şi hiperlipidemiile. Hiperglicemia este rezultanta acţiunilor ai

107
(activarea glicogen - fosforilazei la nivel hepatic) şi p2 (glicogenoliză în muşchii striaţi).
Hipertensiunea arterială este rezultanta acţiunilor de tip pi (creşterea debitului cardiac şi stimularea
secreţiei de renină) şi de tip ai (vasoconstricţie).
70) Răspuns corect: a, c, d, e. [Bibliografie: 1, pag. 349]
Mecanismele imunoalergice de tip I constau în reacţie imediată antigen - IgE la nivelul
mastocitelor sau bazofilelor cu eliberare de histamină şi alte substanţe endogene tisular - active,
care acţionează la distanţă asupra receptorilor specifici din ţesuturile ţintă, declanşând reacţii
imunoalergice (şoc anafilactic, astm bronşic alergic, edem Quincke, rinită şi conjunctivită
alergice, urticarie). Medicamente eliberatoare de histamină, având şi efecte de tip histaminic,
sunt: tubocurarina, morfina, dextranii.
71) Răspuns corect: a, b, d, e. [Bibliografie: 1, pag. 355 - 356]
Transmisia GABA-ergieă (neuromediator acidul gama- aminobutiric) este principala transmisie
inhibitoare în SNC. în consecinţă, hipofuncţia sistemului GABA este implicată în: anxietate,
insomnie, stări convulsive şi epilepsie. Miorelaxarea poate fi un efect al hiperfimeţiei GABA.
72) Răspuns corect: a, b, d. [Bibliografie: 1, pag. 358]
Efecte opioidergice de tip- K sunt: analgezie la nivel spinal, sedare şi disforie. Disforia face ca
analgezicele agonişti K 3â nu poată induce farmacodependenţă psihică. Depresia respiratorie şi
inhibiţia tranzitului gastro-intestinal sunt efecte opioidergice, dar de tip p.. ,

73) Răspuns corect: a, d, e. [Bibliografie: 1, pag. 358]


Efecte opioidergice de tip 5 sunt: analgezie la nivel spinal, hipotensiune arterială până la colaps
(în starea de şoc, consecinţă a unei descărcări masive de opioizi endogeni), comportament de
învăţare prin recompensă.
Mioza este un efect opioidergic, dar de tip JJ,

74) Răspuns corect: d. [Bibliografie: 1, pag. 301]


Concentraţia crescută de cationi Na+ creşte afinitatea şi capacitatea de legare a receptorilor
opioizi pentru agoniştii endogeni şi exogeni farmacologici.

75) Răspuns corect: a, b, c, d. [Bibliografie: 1, pag. 337]


Efectele de tip p2 - adrenergic sunt efecte inhibitoare la nivelul muşchilor netezi viscerali
(bronhodilataţie, relaxarea muşchilor gastro-intestinali, relaxarea miometrului) şi muşchilor
netezi vasculari (arteriolodilataţie).
Efectul asupra metabolismului glucidic este în sensul glicogenolizei la nivelul muşchilor striaţi,
cu tendinţă spre hiperglicemie.
2. MEDICAŢIA SISTEMULUI NERVOS CENTRAL
(SNC)
TESTE

PROF. DR. AURELIA NICOLETA Cristea ŞEF LUCRĂRI


CORNEL Chiriţă

108
109
2.1. Hipnotice - sedative

Complement grupat medicamentelor asociate

1) Hipnoticele barbiturice provoacă 5) Notaţi afirmaţiile corecte pentru


următoarele efecte de tip hipnocoercitiv: ciclobarbital:
a) forţează somnul şi la indivizi fără a) este hipnocoercitiv
hiposomnie b) este anticonvulsivant indicat în marele
b) produc somnolenţă incipientă şi rău epileptic
reziduală c) latenţă şi durată scurte
c) produc "datorie de somn paradoxal" d) indicat în insomnii terminale
d) reduc durata de somn paradoxal REM e) administrare pe termen lung
e) intensitatea efectelor deprimante SNC
6) Sunt barbiturice hipnotice, cu latenţă
creşte gradat doză-dependent
şi durată scurte:
2) Hipnoticele barbiturice provoacă a) hexobarbital
după administrare repetată următoarele b) ciclobarbital
reacţii adverse (RA): c) amobarbital
a) obişnuinţă d) pentobarbital
b) dependenţă fizică şi convulsii în e) fenobarbital
abstinenţă 7) Mecanismele sindromului de sevraj la
c) efect rebound cu vise neplăcute, la hipnoticele barbiturice sunt:
oprire bruscă a) sensibilizarea receptorilor
d) inhibiţie enzimatică încrucişată glutamatergici
e) creşterea metabolismului bazai şi b) desensibilizarea receptorilor GABA-
consumului de oxigen şi glucoză al A postsinaptici
creierului c) hetero-reglare "up"
3) Sunt hipnocoercitive: d) auto-reglare "down"
a) ciclobarbital e) instalarea inducţiei enzimatice
b) bromizoval 8) Apar interacţiuni cu potenţarea
c) glutetimida efectelor barbituricelor, la asocierea cu:
d) zolpidem a) diazepam
e) zopiclon b) alcool
4) Barbituricele hipnotice au următoarea c) cimetidină
d) rifampicină
proprietate:
e) anticoagulante cu mari nice
a) sunt derivaţi ai acidului tiobarbituric
b) hidrosolubilitate ridicată 9) BarbiturieeJe administrate timp
c) difuzează greu prin bariera hemato- îndelungat induc antagonism
encefalică şi prin placentă farmacocinetic cu scăderea eficacităţii
d) sunt biotransformate de SOMH următoarelor medicamente:
dependent de citocromul P 450 a) beta-adrenolitice
e) produc inhibiţie enzimatică încrucişată b) digitoxina
cu efecte de supradozare a c) anticoagulante cumarinice
d) teofilină injectabil i.m.
e) contraceptive orale
12) Zolpidem este:
10) Nitrazepamul are următoarele a) iinidazopiridină
proprietăţi: b) ciclopirolonă
a) derivat de 7- nitro-1,4- c) hipnoinductor
benzodiazepină r
" d) hipnocoercitiv
b) hipnoinductor e) antiepileptic
c) activează complex'ul receptor
GABA-A postsinaptic

Complement simplu 15) Hipnoticele barbiturice au următoarele


13) Este barbituric de foarte scurtă efecte ca excepţia:
durată: a) deprimă selectiv SNC
a) fenobarbital b) au efecte gradate, funcţie de doză
b) amobarbital c) produc datorie de somn paradoxal
c) tiopental d) produc efecte rebound, cu vise
d) ciclobarbital dezagreabile
e) pentobarbital e) produc inducţie enzimatică
■L.
16) Hipnocoercitivele au următoarele
14) Barbituricele nu au ca mecanism de efecte adverse, cu oexcepţie:
acţiune: a) deprimarea respiraţiei
a) deprimarea formaţiei reticulate b) obişnuinţă
ascendente activatoare c) inhibiţie enzimatică
b) potenţarea transmisiei GABA d) "datorie” de somn paradoxal
c) mărirea timpului de deschidere e) efect rebound, cu vise dezagreabile
a canalelor de CI'
d) scăderea pragului de excitabilitate
neuronală

e) hiperpolarizare postsinaptică

120
d) Tl/2 scurt şi durată scurtă
e) reduce durata somnului de tip REM
11) Bromurile au următoarele proprietăţi
farmacologice:
a) înlocuiesc cationul K+ din lichidul
extracelular
b) efect sedat iv
c) eliminare rapidă, fără risc de cumulare
d) provoacă sensibilizare cu erupţii
cutanate
e) administrare per os înainte de mese şi
111
17) Notaţi barbituricul utilizat ca ’ excepţie:
anestezic general: !
a) deprimare intensă a SNC, până Ia
a) fenobarbital comă
b) ciclobarbital b) deprimarea centrului respirator şi
c) dopental respiraţiei
d) pentobărbital c) deprimarea centrului vasomotor, cu
e) amobarbital colaps
d) deprimarea centrului termoregulator,
18) Notaţi mecanismul prin care cu hipotermie
barbituricele diminuă efectele unor e) midriază _
medicamente (ca anticoagulantele de
sinteză sau beta-adrenolitice tip 22) Notaţi eroarea din tratamentul
propranolol): intoxicaţiei acute cu barbiturice:
a) farmacodinamic a) analeptice respiratorii
b) farmacotoxicologic b) analeptice cardiovasculare
c) deplasare de pe proteinele plasmatice c) perfuzie cu NH4CI pentru acidifierea
d) inhibiţie enzimatică urinii şi reducerea reabsorbţiei renale
e) inducţie enzimatică tubulare
d) diureză osmotică cu soluţie de
19) Amobarbitalul are următoarele manitol 5%, i.v.
efecte adverse, cu o excepţie: e) ventilaţie respiratorie cu
a) modifică EEG nocturnă administrare de oxigen
b) scade durata somnului de tip REM
c) efect rebound, cu vise dezagreabile 23) Este barbituric hipnotic, cu latenţă
d) deprimă centrii bulbari respirator şi şi durată medii:
vasomotor a) tiopental
e) obişnuinţă, dependenţă b) ciclobarbital
fizică şi sindrom de abstinenţă cu c) pentobarbital
simptomatojogie de tip adrenergic d) fenobarbital
e) amobarbital
20) Hipnoticele barbiturice provoacă
următoarele efecte de tip hipnocoercitiv,
cu o excepţie:
a) efectele deprimante SNC cresc
gradat doză-dependent
b) forţează somnul şi la indivizi
fără hiposomnie
c) reduc durata de somn N REM
d) produc "datorie de somn paradoxal"
e) deprimă gradat doză-
dependent respiraţia, aparatul cardio-
vascular şi temperatura

21) Simptomele intoxicaţiei cu


barbiturice sunt următoarele, cu o
24) Hipnocoercitivele în administrare d) pentobarbital
e) tiopental
Relaţie cauză - efect repetată au
consecinţe 30) Notaţi mecanismele de acţiune ale
negative asupra echilibrului psihic, barbituricelor hipnotice-sedative:
crescând a) deprimarea formaţiei reticulate
ascendente activatoare
Complement compus b) potenţarea acţiunii GABA
25) Precizaţi hipnocoercitivele: c) mărirea timpului de deschidere a
a) hipnoticele piperidindione canalelor de clor
b) tranchilizantele dicarbamaţi d) blocarea receptorilor dopaminergici
c) hipnoticele barbiturice e) inhibarea enzimei M.A.O.
d) antidepresivele sedative
e) neurolepticele fenotiazine 31) Notaţi barbituricele hipnotice:
a) amobarbital
26) Precizaţi hipnoinductoarele: b) ciclobarbital
a) nitrazepam c) pentobarbital
b) clordiazepoxid d) tiopental
c) flunitrazepam e) hexobarbital
d) medazepam
e) oxazepam ~ 32) Notaţi efectele hipnocoercitivelor
/ barbiturice:
27) Precizaţi hipnoticele coercitive: a) deprimă selectiv SNC
a) glutetimida b) au efecte gradate în funcţie de doză
b) ciclobarbital c) reduc somnul paradoxal REM
c) amobarbital d) produc "datorie" de somn paradoxal
d) bromazepam e) produc efect "rebound" cu vise
e) clorazepat dezagreabile

28) Notaţi barbituricele cu acţiune de 33) Precizaţi efectele hipnoticelor de tip


ultra scurtă durată: hjpnoinductor:
a) hexobarbital ' a) deprimă selectiv SNC
b) amobarbital b) nu au efect narcotic la doze mari
c) tiopental c) nu produc inducţie enzimatică
d) ciclobarbital
e) pentobarbital

29) Notaţi barbituricele cu acţiune de


scurtă durată:
a) hexobarbital
b) ciclobarbital
c) amobarbital
sensibilitatea la stres, deoarece cresc
durata de somn paradoxal.

113
d) produc "datorie” de somn paradoxal 38) Alegeţi afirmaţiile corecte
e) produc efect "rebound” cu vise referitoare la nitrazepam:
dezagreabile a) este un derivat de
7-nitro-l,4- benzodiazepină
34) Notaţi acţiunile farmacodinamice ale b) este biotransformat practic complet în
fenobarbitalului: ficat, prin reducerea grupării nitro la
a) hipnotică amină aromatică, care apoi este acetilată
b) sedativă c) este un hipnotic clasic,
c) anticonvulsivantă hipnocoercitiv
d) antipsihotică d) induce un somn de 6-8 ore, foarte
e) miorelaxantă apropiat de somnul fiziologic
e) are şi efect anticonvulsivant
35) Zopiclon este:
a) benzodiazepină ~ 39) Flunitrazepam
b) ciclopirolonă a) este o benzodiazepină fluorurată, cu
c) tranchilizantă efect hipnoinductor
d) hipnoinductoare b) are un profil farmacodinamic
e) miorelaxantă asemănător diazepamului, fiind folosit în
terapeutică pentru acţiunile
36) Despre zolpidem sunt corecte tranchilizantă, miorelaxantă şi
afirmaţiile: anticonvulsivantă
a) activează preferenţial subtipul receptor c) are o potenţă mai mica decât
BZD-1 nitrazepamul
b) activează ambele situsuri ale d) doza pentru efectul hipnotic este de
benzodiazepinelor, BZD-1 şi BZD-2 1-2 mg seara la culcare
c) nu dezvoltă obişnuinţă şi eJto'supiiE^^grantidotul este flumazenil
farmacodependenţă la tratament cu doze
terapeutice 40) Precizaţi deosebirile
d) prezintă acţiune farmacodinamice dintre zolpidem şi
miorelaxaîRSFff*^'"“''" zopiclon
anticonvulsivantă a) zolpidem are afinitate atât pentru
e) are un indice terapeutic mic situsul BZD-1, cât şi pentru BZD-2, în
timp de zopiclon este agonist preferenţial
37) Zopiclon are următoarele al situsului BZD-1
caracteristici: b) comparativ cu zolpidemul,
a) activează preferenţial subtipul receptor zopiclona posedă în plus acţiune
BZD-1 anxiolitică, anticonvulsivantă şi
b) are acţiune hipnotică, sedativă, miorelaxantă
anxiolitică, miorelaxantă şi
anticonvulsivantă .
c) induce obişnuinţă şi
farmacodependenţă
d) provoacă somnolenţă diurnă
e) este hipnocoercitiv, cu afectarea
somnului paradoxal REM

114
c) zolpidem este un hipnoinductor
modern, iar zopiclon este un
hipnocoercitiv clasic
d) zolpidem este un hipnocoercitiv clasic,
iar zopiclon este un hipnoinductor modem
e) zolpidem este agenist preferenţiala!
situsului BZD-1, în timp de zopiclon are
afinitate atât pentru situsul BZD-1, cât şi
pentru BZD-2
2.2. Tranchilizante (anxiolitice)

Complement grupat

1) Buspirona este: c) clordiazepoxid


a) azaspirodecandionă; d) flunitrazepam
b) tranchilizant e) oxazepam
c) agonist 5 - HTIA presinaptic
d) stimulator al transmisiei GABA 7) Diazepamul are profilul
e) stimulator al transmisiei farmacocinetic caracterizat
seroioninergice prin:
a) absorbţie per os înaltă
2) Hidroxizina nu este: b) biotransformare în procent mare
a) tranchilizant c) variabilitate interindividuală mare
b) antiserotoninic d) metaboliţi inactivi
c) antihistaminic H-l e) semiviaţa eliminării scurtă
d) anticonvulsivant —
e) antispastic 8) Benzodiazepinele acţionează prin
următoarele mecanisme:
3) Meprobamatul este: a) activarea unui situs de pe subunitatea
a) tranchilizant alfa a complexului receptor postsinaptic
b) antispastic GABA-A;
c) miorelaxant b) scăderea frecvenţei de deschidere a
d) indicat în miastenia gravis canalelor de clor
e) indicat în coma alcoolică c) hiperpolarizare neuronală
d) inhibarea neurotransmisiei GABA-
4) Profilul farmacodinamic al ergice
medicamentelor tranchilizante cuprinde e) potenţarea recaptării adenozinei în
următoarele acţiuni farmacodinamice: neuroni
a) anxiolitică
b) miorelaxantă 9) Tranchilizantele benzodiazepine pot
c) anticonvulsivantă da următoarele RA:
d) hipnoinductoare a) somnolenţă
e) inductoare ale anesteziei generale b) tulburări de coordonare motorie
c) obişnuinţă
5) Sunt 3-hidroxi-l,4-benzodiazepine: d) dependenţă fizică şi sindrom de
a) oxazolam abstinenţă redus
b) lorazepam e) efecte ( palatine
c) ketazolam
d) oxazepam
e) clordiazepoxid
6) Sunt benzodiazepine cu semiviaţa
eliminării lungă:
a) diazepam
b) clobazam

116
10) Diazepamul este indicat în: diazepamului, prin următorul mecanism:
a) hiposomnii psihogene a) favorizarea absorbţiei
b) status epilepticus b) inducţie enzimatică
c) preanestezie c) inhibiţie enzimatică
d) modificarea pH-ului acid gastric
Complement simplu e) diminuarea eliminării
11) Meprobamatul are următoarele 14) Antidotul în intoxicaţia acută cu
proprietăţi farmacologice, cu o excepţie: benzodiazepine este:
a) tranchilizant a) naloxon
b) antispastic b) flumazenil
c) miorelaxant c) neostigmina
d) potenţat de alcool d) obidoxima
e) contraindicat în miastenia gravis ,|
e) protarmna '
12) Notaţi benzodiazepina cu semiviaţa
eliminării scurtă:
a) diazepam
b) clordiazepoxid
c) clonazepam 4. biotransformare prin
d) nitrazepam glucuronoconjugare
e) oxazepam 5. semiviaţa eliminării scurtă

a) - diazepam
Asociaţie compusă b) - oxazepam

15) Asociaţi corect caracteristicile


farmacocinetice cu tranchilizantele:
1. lipofilie înaltă 17) Cimetidina este inhibitor enzimatic
2. absorbţie per os înaltă şi în consecinţă poate să potenţeze
3. biotransformare prin două căi efectul oxazepamulüi.
oxidative şi glucuronoconjugare

Relaţie cauză - efect

16) Asocierea benzodiazepinelor între ele


trebuie evitată, deoarece provoacă o
potenţare periculoasă a efectelor.
d) stări de contractură a muşchilor striaţi
e) în curele de dezintoxicare alcoolică

13) Cimetidina poate potenţa efectul

117
Complement compus b) clordiazepoxid
18) Precizaţi diazepinele utilizate în c) medazepam
terapeutică, ca hipnoinductoare: d) donazepam
a) clonazepam e) midazolam
b) nitrazepam
c) midazolam 24) Notaţi acţiunile farmacodinamice pe
d) flunitrazepam care le pot avea tranchilizantele, dintre
e) zopiclona următoarele acţiuni:
a) miorelaxantă
19) Precizaţi diazepinele utilizate în b) anxiolitică
terapeutică, ca inductoare în anestezie şi c) anticonvulsivantă
în preanestezie: d) inductoare a anesteziei generale
a) clordiazepoxid e) hipnocoercitivă
b) medazepam
c) diazepam 25) Notaţi mecanismele de acţiune ale
d) midazolam benzodiazepinelor tranchilizante:
e) tiopental a) potenţarea neurotransmiterii GABA-
ergice
20) Precizaţi acţiunile farmacodinamice b) cresc frecvenţa deschiderii canalelor de
prezente la buspironă: clor
a) anxiolitică c) inhibă recaptarea adenozinei
b) miorelaxantă d) inhibă recaptarea serotoninei
c) tranchilizantă e) inhibă recaptarea noradrenalinei
d) anticonvulsivantă
e) hipnotică 26) Notaţi efectele ce diferenţiază
tranchilizantele de neuroleptice:
21) Precizaţi tranchilizantele utilizate în a) efectul tranchilizant este minor
-terapeutică ca miorelaxante: b) nu au acţiune antipsihotică
a) meprobamat c) nu au efecte extrapiramidale
b) midazolam d) produc stare cataleptică
c) clonazepam e) nu au acţiune antiamfetaminică
d) diazepam
e) nitrazepam 27) Diazepamul are următoarele
caracteristici:
22) Precizaţi benzodiazepinele utilizate a) metaboîit activ este nordazepam
în epilepsie: b) metaboîit activ este oxazepam
a) medazepam c) Tl/2 este lung
b) diazepam
c) clordiazepoxid
d) clonazepam
e) oxazepam
23) Precizaţi diazepinele utilizate în
terapeutică, ca anxiolitice:
a) diazepam

118
d) Tl/2 este mediu agoniştii-alia-ă-ăpFesiîiaptici de tip
e) efect teratogen, cu fisuri Iabio- clonidină
palatine
32) Profilul farmacocinetic al
28) indicaţiile tranchilizantelor pot fi: diazepamului se caracterizează prin:
a) sindrom nevrotic a) absorbţie per os redusă
b) hiposomnii psihotice b) difuziune rapidă prin placentă şi în
c) stări de contractură a muşchilor striaţi laptele matern
d) stare de rău epileptic - c) legare în pr&porţie mică de proteinele
e) inducţia anesteziei generale
plasmatice
29) Sunt 1 , 4 - benzodiazepine din d) biotransformare de către SQMH pe
grupul 1, cu timp de înjumătăţire (Tl/2) două căi oxidative, dezalchilare şi 3-
lung, tip diazepam: hidroxilare
a) medazepam e) Tl/2 foarte scurt, de aproximativ 1 oră
b) clordiazepoxid
c) clorazepat 33) Următoarele medicamente scad
d) bromazepam biotransformarea benzodiazepinelor,
e) tofisopam provocând efecte de supradozare, prin
inhibiţia izoformei CYP3A4:
30) AIprazoIam este benzodiazepină cu ”a) eritromicina
următoarele particularităţi: b) ketoconazpl
a) anxiolitic c) claritromicina
b) antidepresiv „ d) rifampicina
c) indicat în depresie anxioasă e) griseofulvina
"**
d) durată de acţiune lungă 34) Comparativ cu diazepamul,
e) sindrom de abstinenţă sever medazepamul prezintă:
a) efect tranchilizant mai redus
31) Despre farmacoterapia anxietăţii b) efect miorelaxant mai intens
sunt valabile următoarele afirmaţii: c) efect anticonvulsivant mai redus
a) în tulburările anxioase generalizate, d) somnolenţă de intensitate mai redusă
de elecţie sunt benzodiazepinele e) Tl/2 scurt
b) folosirea buspironei în anxietatea de
intensitate slabă sau moderată are 35) Alegeţi afirmaţiile false referitoare
avantajul lipsei apariţiei toleranţei şi a la alprazolam:
sindromului de sevraj j a) absorbţia orală este redusă
c) în caz de insuficienţă hepatică, sunt b) are efect antidepresiv, echivalent
indicate benzodiazepinele din grupul 2, aminelor triciclice
de tip oxazepam. c) este un anxiolitic cu acţiune de lungă
d) la vârstnici, se folosesc de elecţie durată
benzodiazepinele din grupul 1, de tip d) nu produce sindrom de sevraj la
întreruperea bruscă a tratamentului
diazepam
prelungit
e) în anumite situaţii, pot fi utile beta-
e) potenţa acţiunii anxiolitice este mai
adrenoliticele de tip propranolol sau
mică decât cea a diazepamuiui b) oxazepam
c) medazepam
36) Alegeţi afirmaţiile corecte: d) alprazolam
a) biodisponibilitateaorală a e) midazolam
diazepamuiui este mare, datorită
absorbţiei practic complete şi a efectului 40) Alegeţi afirmaţiile corecte despre
de prim pasaj hepatic nesemnificativ tofisopam:
b) bromazepam are o potenţă mai mare a) este un derivat de 1,4-benzodiazepină
decât diazepamul, dozele anxiolitice b) este un derivat de 2,3-
fiind de 1,5-3 mg x 3/zi benzodiazepină
c) acţiunea anxiolitică a medazepamului c) are T1/2 şi durata de acţiune scurte,
este de intensitate mai redusă decât cea a sub 10 ore
diazepamuiui d) are efect anxiolitic
d) alprazolam produce sindrom de e) are efect miorelaxant
sevraj sever Ia întreruperea bruscă a
tratamen-tului prelungit, din cauza
duratei scurte de acţiune
e) tofisopam nu are efect hipnotic,
miorelaxant şi anticonvulsivant

37) Alprazolam are următoarele


indicaţii terapeutice:
a) depresia anxioasă
b) stările spastice musculare
c) atacul de panică
d) starea de rău epileptic
e) preanestezie

38) Alegeţi afirmaţiile corecte


referitoare la buspironă:
a) acţionează agonist pe receptorii
5HT1A presinaptici
b) are acţiune sedativ-hipnotică,
anticonvulsivantă şi miorelaxantă
c) efectul se instalează rapid
d) tratamentul se începe cu doze mici,
care sunt crescute treptat
e) la asociere cu alcool, potenţarea
deprimării SNC este gravă, până la
comă

39) Alegeţi benzodiazepinele cu timp


de înjumătăţire lung, peste 30 de ore:
a) diazepam
Complement grupat 23. Neuroleptice (antipsihotiee) c) pimozid
d) haloperidol
1) Sunt neuroleptice fenotiazinice e) reserpina
aminoalchilice:
a) clorpromazina 6) Haloperidolul poate provoca
b) levomepromazina următoarele RA:
c) triflupromazina a) sindrom parkinsonian intens
d) tioridazina b) dislepsii
e) flufenăzina c) hipotensiune arterială
d) tahicardie
2) Sunt neuroleptice incisive: e) constipaţie, dificultăţi în micţiune
a) flufenazina
b) haloperidol 7) Levomepromazina are următoarele
c) sulpirid indicaţii:
d) clorpromazina a) psihoze cu agitaţie psihomotorie
e) levomepromazina acută
b) ca tranchilizant, în doze mici
3) Neurolepticele sedative au c) anestezie potenţată
următoarele d) neuroleptanalgezie
caracteristici e) hiperprolactinemie
• farmacologice:
a) induc somolenţă 8) Risperidon are indicaţie expresă în:
b) acţiune antihalucinantâ mai slabă a) vomă
c) indicaţie în agitaţie psihomotorie acută b) sindroame depresive
d) acţiune antihalucinantâ intensă c) psihoze cu agitaţie psihomotorie
e) efecte secundare neurologice intense acută
d) psihoze cu manifestări negative
4) Sunt neuroleptice cu efecte secundare autistice
vegetative deJapalfa -1 adrenolitic: e) boala Parkinson
a) levomepromazina
b) droperidol
c) haloperidol
d) pimozid
e) fluspirilen

Complement simplu
5) Sunt neuroleptice cu efecte
secundare vegetative de tip vagolitic
antimuscarinic:
a) clorpromazina
b) fluspirilen
9) Levomepromazina nu este: | a) anxiolitic

130
b) anticolinergic 12) Risperidon este neuroleptic prin
c) antipsihotic următorul mecanism de acţiune:
d) neuroleptic incisiv a) depleţia depozitelor de catecolamine
e) neuroleptic sedativ b) agonist predominant dopaminergic D2
c) antagonist predominant D2
10) Notaţi neurolepticul sedativ: d) agonist predominant serotoninergic 5 -
a) fluspirilen HT2
b) proclorperazina e) antagonist predominant 5 - HT2
c) levomepromazina
d) flufenazina
e) haloperidol.

11) Flufenazina decanoat are durata de 14) Asociaţi corect neurolepticul cu


acţiune: mecanismul de acţiune:
a) 8 ore 1) reserpina
2) sulpirid
Asociaţie simpiă 3) haloperidol
13) Asociaţi corect neurolepticul cu 4) flufenazina
structura chimică: 5) risperidon
1) clorpromazina
2) clorprotixen a) depleţia depozitelor de catecolamine
3) haloperidol b) antagonist 5-HT2/D2 (25)
4) pimozid c) antagonist D2/5-HT2 (24)
5) sulpirid d) antagonist D2/5-HT2 (9)
e) antagonist selectiv D2
a) difenilbutilpiperidină
b) fenotiazină
c) butirofenonă
d) benzamidă 3) bromocriptina
e) tioxanten 4) dopamina.
5) apomorfina

Asociaţie compusă 16) Asociaţi corect neurolepticele cu "


simptomele psihice ţintă"
15) Asociaţi corect medicamentul cu corespunzătoare:
mecanismul de acţiune : a - agonist a) - simptomele pozitive "floride" ale
selectiv D2 b - antagonist selectiv D2 schizofreniei (halucinaţii, delir)
b) - simptomele negative ale
1) sulpirid
2) metoclopramida schizofreniei (apatie, autism)
b) 12 ore
c) 24 ore
Relaţie cauză - efect
d) 3 - 4 săptămâni
e) 1 - 2 luni 17) Droperidolul este butirofenona
indicată în neuroleptanalgezie, deoarece

122
are latenţă şi durată medii. datorată faptului că neuronii
colinergici nu mai sunt modulaţi de
18) Potenţa neuroleptică este în general cei serotoninergici blocaţi intens de
corelată cu acţiunea antiamfetaminică, neurolepticele clasice incisive.
deoarece efectul antipsihotic al
neurolepticelor este direct proporţional 21) "Prag neuroleptic" sau "doză prag a
cu efectul hipnogen eficacităţii antipsihotice este doza la
care apare deformarea scrisului,
19) Efectele adverse neurologice de tip deoarece în tratamentul psihozelor este
extrapiramidal au fost numite "efecte'*" dorită apariţia stării de catatonie.
penibile", deoarece apariţia lor este
relativ obligatorie pentru atingerea
eficacităţii terapeutice antipsihotice, cu
24) Clorpromazina poate induce
Complement compus următoarele RA:
22) Sunt neuroleptice sedative: a) somnolenţă _b) efecte
a) clorpromazina toxice hepatice
b) tioridazina c) reacţii alergice
c) levomepromazina d) tulburări extrapiramidale intense
d) flufenazina '. e) reactivarea crizelor epileptice
e) haloperidol
25) Reserpina are următorul profil
23) Sunt neuroleptice cu efecte farmacologic:
secundare neurologice marcate a) neurosimpatolitic indicat în HTA
(sindrom parkinsonian, acatizie, b) antidiafeie
diskinezie): c) neuroleptic indicat în psihoze
a) butirofenone d) antidepresiv indicat în tendinţă la
b) diazepine şi oxazepine suicid
c) fenotiazine piperazinilalchilice e) stimulant cardiac
d) fenotiazine aminoalchilice 26} Notaţi afirmaţiile adevărate pentru
e) fenotiazine piperidilalchilice rnedicamB'ntuI modem risperidon:
1) risperidon a) efect antidepresiv
2) haloperidol b) efect antiparkinsonian'
3) fluspirilen c) efect antivomitiv
4) sulpirid d) antagonist 5 HT-2/D2
5) flufenazina e) efect neuroleptic intens pe simptpmele
negative autistice ale schizofreniei

27) Neurolepticele clasice tipice au


neurolepticele clasice incisive. uimâtoarele efecte:
a) tranchilizant major
20) Mecanismul apariţiei efectelor b) antipsihotic
neurologice constă în hiperfuncţia c) extrapiramidal
colinergică la nivel nigrostriatal, d) catatonie

123
e) miorelaxant 32) Alegeţi neurolepticele atipice:
a) flupentixol
28) Neurolepticele clasice tipice au b) clozapina
următoarele efecte adverse: ' c) olanzapina
a) miastenie d) risperidona
b) tulburări ale funcţiilor sexuale e) haloperidol
c) sindrom de tip parkinsonian
d) acatizie 33) Clozapina:
e) diskinezii a) este un neuroleptic atipic
b) blochează preferenţial receptorii D4
29) Neurolepticele clasice tipice au şi 5-HT2A
următoarele caracteristici: c) este antipsihotic de rezervă pentru
a) efect antipsihotic cazuri refractare, din cauza apariţiei
b) efecte adverse neurologice agranulocitozei posibil fatale
c) efecte secundare vegetative d) are eficacitate antipsihotică asupra
d) agonişti ai receptorilor Di simptomelor negative ale schizofreniei
e) acţiune antiamfetaminică e) produce reacţii adverse neurologice
severe
30) Notaţi afirmaţiile corecte referitoare
la neurolepticele clasice predominant 34) Alegeţi afirmaţiile corecte privind
antagonişti D2: farmacodinamia risperidonei:
a) obişnuinţa apare numai pentru
efectul sedativ - hipnogen
b) sindromul de abstinenţă se
caracterizează prin diskinezii
coreiforme şi insomnie
c) intensitatea sindromului neurologic
creşte cu acţiunea sedativă
d) intensitatea sindromului neurologic
creşte cu acţiunea antipsihotică
e) sindromul neuroleptic malign se
manifestă la supradozare

31) Despre neurolepticele benzamide


sunt valabile afirmaţiile:
a) sunt antagonişti selectivi ai
receptorilor D2 şi D4
b) au efect dezinhibitor incisiv foarte
puternic
c) produc efecte adverse
extrapiramidale intense
d) au efect antidepresiv
e) efectele adverse sedative şi
vegetativolitice sunt intense

124
a) are afinitate mai mare pentru receptorii
D2, comparativ cu receptorii— 5-HT2A
b) este un antipsihotic polivalent, cu
eficacitate asupra simptomelor negative
şi pozitive ale schizofreniei
c) este un antipsihotic atipic
d) efectursedativ este intens
e) potenţa acţiunii antipsihotice este de
circa 50-100 ori mai mică faţă de
f) clorpromazină

35) Risperidona:
a) este derivat de benzizoxazol
b) este o benzodiazepină
c) este un antipsihotic atipic
d) este un antipsihotic de primă linie în
manifestările psihotice acute
e) produce frecvent tulburări motorii
extrapiramidale

*34
2.4. Antiparkinsoniene şi antialzheimer

Complement grupat c) antagonista cu simpatomimeticele


d) indicat în formele avausate ale bolii
]) Sunt antiparkinsoniene:
Parkinson
a) biperiden
e) util în psihoze paranoide
b) amantadina
c) pergolid 4) Selegilina are următorul profil farmacologic:
d) carbidopa a) biotransformare la dopamină
e) risperidon b) Tl/2 scurt
c) efecte secundare antiamfetaminice
2) Trihexifenidil are următorul profil d) antiparkinsonian IMAO-B
farmacologic: e) antagonizează efectele levodopei
a) colinergic
b) induce sialoree
c) antiglaucomatos
d) antiparkinsonian în formele incipiente c) este anticolinergic
e) contraindicat în parkinsonismul d) eliberează dopamina din axonii nigrostriaţi
medicamentos e) creşte tonusul colinergic în nucleii
subcorticali

Complement simplu

5) Pre.cizaţi mecanismul de acţiune


antiparkinsoniană pentru amantadină:
a) stimulează biosinteza de dopamină a) anticolinergic
b) este agonist al receptorilor b) creşterea biosintezei de dopamină
dopaminergici c) eliberarea dopaminei
d) inhibarea enzimei MAO-B
Asociaţie simplă e) agonist dopaminergic D2
6) Asociaţi corect antiparkinsonianul cu
mecanismul de acţiune:
1) trihexifenidil
2) amantadina
3) selegilina
4) bromocriptina
5) levodopa
3) Levodopa are următorul profil
farmacologic:
a) transfer pasiv prin membranele
biologice
b) este metabolitul activ al dopaminei

135
7) Selegilina are Tl/2 lung (cca 24 ore) Parkinson:
deoarece se elimină nemetabolizată. a) levodopa
b) selegilina
8) Selegilina are T 1/2 scurt deoarece nu c) trihexifenidil
se leagă de d) ergocriptina
Relaţie cauză - efect proteinele e) clonazepam
plasmatice.
14) Notaţi antiparkinsonienele ce stimulează
Complement compus transmisia dopaminergică la nivel nigroStriat:
a) amantadina
10) Trihexifenidil are următorul profil
b) levodopa
farmacologic:
c) bromocriptina
a) anticolinergic
d) trihexifenidil
b) efect rebound colinergic
e) haloperidol
c) indicat în Parkinson manifestat cu
hipertonie 15) Notaţi afirmaţiile corecte:
d) indicat în formele avansate ale bolii a) MAO-A este marker genetic pentru boala
Parkinson Parkinson
e) indicat în sindromul neurologic b) trihexifenidil provoacă obişnuinţă
extrapiramidal indus de neuroleptice dopaminergică
c) levodopa provoacă efect rebound colinergic
11) Levodopa are următorul profil d) amantadina este indicată în profilaxia
farmacologic: infecţiei cu virus gripal A
a) indicat în asociere cu benserazid e) levodopa poate induee mişcări de tip
b) induce obişnuinţă dopaminergică coreiform, după 2 ani de tratament
c) efect "on-off" cu mari fluctuaţii zilnice
d) indicat în formele incipiente ale bolii 16) Precizaţi mecanismele de acţiune corecte
Parkinson în grupa medicamentelor antiparkinsoniene:
e) indicat în parkinsonismul
medicamentos
v

12) Selegilina are următorul profil


farmacologic:
a) biotransformare în amfetamină
b) efecte de tip amfetaminic Ia mai mult
de 10 mg/zi
c) întârzie nevoia tratamentului cu
levodopa
d) potenţează efectele levodopei
e) induce fenomenul "on-off' şi obişnuinţa
dopaminergică
9) Trihexifenidil poate potenţa efectele
secundare ale fenotiazinelor neuroleptice
şi antihistaminice, deoarece ca şi acestea
are.acţiune colinergică

13) Notaţi medicamentele utile în boala

136
n Ievodopa creşte biosinteza. dopaminei e) inhibă enzima MAO-B, ce metabolizează
g) selegilina stimulează eliberarea dopamina
dopaminei
h) tolcapon inhibă selectiv şi reversibil 21) Tratamentul manifestărilor bolii
enzima COMT periferică, care Alzheimer se poate face cu:
metabolizează Ievodopa a) anticolinergice
i) benserazid inhibă enzima MAO-B, b) precursori ai biosintezei de acetilcolină
ce metabolizează dopamina c) anticolinesterazice
j) pramipexol este un agonist d) agonişti colinergici
dopaminergic D2 e) antagonişti ai receptorilor NMDA

17) Sunt inhibitori selectivi şi 22) Alegeţi anticolinesterazicele utile ÎR


reversibili ai enzimei COMT periferice, tratamentul bolii Alzheimer:
a) donepezil
care metabolizează Ievodopa:
b) rivastigmina
f) selegilina
c) memantina
g) amantadina
d) galantamina
h) ropinirol
e) betanecol
i) tolcapon j) entacapon
23) Despre donepezil sunt valabile
18) Sunt agonişti dopaminergici D2:
afirmaţiile:
a) ropinirol
a) inhibă coI inaceti Itransferaza,
b) pramipexol
predominant la nivel cerebral
c) bromocriptina
b) creşte nivelul cerebral de acetilcolină
d) tolcapon
c) inhibă selectiv şi reversibil
e) entacapon
acetilcolinesteraza, mai ales la nivel cerebral
19) Precizaţi avantajele asocierii d) poate prezenta reacţii adverse de tip
tolcaponului cu Ievodopa: anticolinergic: uscăciunea gurii, retenţie
a) creşte biodisponibilitatea pentru urinară, creşterea tensiunii intraoculare
Ievodopa de cca 2 ori e) are un Tl/2 lung, care permite
b) creşte aria de sub curba administrarea o dată pe zi
concentraţiilor plasmatice (ASC) de
Ievodopa
c) creşte timpul de înjumătăţire al
Ievodopei
d) dozele de Ievodopa pot fi reduse
e) scad reacţiile adverse produse de
Ievodopa

20) Tolcapon
a) inhibă selectiv şi reversibil enzima
COMT periferică’
b) în asociere cu Ievodopa, îi creşte
biodisponibilitatea acesteia
c) poate potenţa acţiunea unoc
catecolamine
d) stimulează eliberarea în fanta
sinaptică a dopaminei
137
24) Farmacoterapia în boala Alzheimer
are drept obiective:
a) creşterea funcţiei glutamat-ergice
centrale deficitare
b) creşterea funcţiei colinergice centrale
deficitare
c) reducerea excitotoxicităţii glutamat-
ergice centrale
d) reducerea funcţiei colinergice
centrale
¥
*

diminuarea procesului inflamator imun


cerebral T,
25) Sunt medicamente utile în
tratamentul bolii Alzheimer:
a) donepezil
b) atropina
c) rivastigmina
d) galantamina

e) scopolamina
it.

138
Complement grupat e) induce efecte de supradozare a
anticoagulantelor orale cumarinice
1) Notaţi reacţia adversă ce aparţine
fenitoinei: 7) Fenitoină poate provoca următoarele R.A.:
a) crize 2.5. Anticonvulsivante (antiepileptice) şi mioreiaxante centrale a) ataxie,
convulsive dizartrie
b) dislepsie b) n'istagmus, cataractă
c) sindrom extrapiramidal c) hiperplazie gingivală
d) gingivită hipertrolief"" “
3 d) anemie feriprivă
e) anemie feriprivă ~ e) ileus mecanic letal

2) Notaţi medicamentele antiepileptice: 8) Fenitoină poate provoca următoarele R.A.-.


a) fenobarbital a) icter
b) acid valproic b) sindrom lupoid
c) fenitoină c) dermatită exfoliativă
d) etosuximida d) hirsutism
e) primidona e) gastralgii, hematemeză

3) Notaţi medicamentele utile în epilepsie: 9) Fenitoină este indicată în:


a) fenobarbital a) marele rău epileptic
b) lidocaină b) epilepsia psihomotorie
c) diazepam c) aritmii cardiace
d) amobarbital d) micul rău epileptio_
e) suxametoniu e) stop cardiac

4) Acidul valproic este:


a) analgezic antipiretic
b) antiinflamator
c) miorelaxant
d) antiepileptic
e) diuretic

5) Carbamazepina este indicată în:


a) marele rău epileptic
b) epilepsia psihomotorie
c) nevralgia de trigemen

Complement simplu
• d) micul rău epileptic
e) status epilepticus

6) Fenobarbitalul are următorul profil


farmacologic:
.lliaiic&iejn marele rău epileptic
b) de elecţie la copiii mici
c) poate induce anemie megaloblastică
d) esterun puternic inhibitor enzimatic
139
"wyffite*benzodiiSepTnă cu acţiune d) metamizol
anticonvulsivantă: e) fenitoina
a) medazepam
b) flunitrazepam
c) clordiazepoxid
d) clonazepam
e) oxazepam e) benzodiazepine

15) Asociaţi corect antiepilepticu! cu indicaţia


11) Notaţi barbituricul utilizat ca
de elecţie:
antiepileptic:
1) acidul valproic
a) fenobarbital
2) clonazepam
b) ciclobarbital
3) etosuximida
Asociaţie simplă 4) gabapentin
5) primidona
13) Asociaţi corect anticonvulsivantul cu
structura chimică: a) marele rău epileptic
1) fenobarbital b) micul rău epileptic
2) etosuximida c) starea de rău epileptic
3) primidona * d) epilepsia parţială focală
4) trimetadiona e) marele şi micul rău
5) fenitoina
16) Asociaţi corect antiepilepticul cu
a) barbiturice mecanismul de acţiune:
b) hidantoi.ne 1) lamotrigin
c) pirimidindione 2) vigabatrina
d) oxazolidindione 3) fenobarbital
e) succinimide 4) etosuximida
5) fenitoina
14) Asociaţi corect anticonvulsivantul cu
structura chimică: a) blocarea canalelor de sodiu
1) primidona b) blocarea canalelor de calciu de tip T
2) etosuximida
3) fenitoina
4) clonazepam
5) carbamazepina

a) hidantoine
b) pirimidindione
c) succinimide
d) dibenzazepine
c) tioperttâl
d) hexobarbital
e) amobarbital

12) Este anticonvulsivant utilizat şi în


nevralgia de trigemen:
a) paracetamol
b) acid valproic
c) carbamazepina
140
Relaţie cauză - efect c) dizartrie
d) hiperplazie gingivală
17) Optimizarea posologiei
e) anemie feriprivă
antiepilepticelor prin monitorizarea

e) inhibarea eliberării acidului glutamic


24) Carbamazepina are următorul profil
d) creşterea nivelului de GABA cerebral
farmacologic:
concentraţiei plasmatice (Cp) este
a) indicaţie în marele rău epileptic
posibilă deoarece bolnavii echilibraţi
b) contraindicaţie în diabet insipid hipofizar
clinic cu doze diferite au Cp apropiate.
c) indicaţie în nevralgia de trigemen
18) Fenobarbitalul este un puternic ' d) contraindicată în sarcină
inhibitor enzimatic şi de aceea potenţează e) efect teratogen tip spina bifida
efectele anticoagulantelor orale
25) Notaţi afirmaţiile adevărate:
cumarinice şi contraceptivelor orale.
a) clorzoxazon diminuă reflexele spinale mono-
şi polisinaptice
Complement compus b) dantrolen deprimă receptorii din fusul
muscular
21) Sunt medicamente utilizate în c) baclofen este agonist în heterosinapsele
epilepsie: postsinaptice inhibitoare GABA-B,
a) lidocaina
b) diazepam
c) clonazepam
d) amobarbital
e) etosuximida

22) Fenobarbitalul are următorul profil


farmacologic:
a) indicaţie în marele rău epileptic
b) de elecţie la copii mici
c) induce anemie megaloblastică
d) poate provoca sindrom de abstinenţă;
cu convulsii clonico-tonice
e) este un puternic inhibitor enzimatic -

23) Fenitoina are următoarele reacţii


adverse:
a) sindrom lupoid
b) nistagmus
19) Fenobarbitalul provoacă la
întreruperea bruscă a tratamentului cronic
sindrom de abstinenţă cu convulsii, ca o
consecinţă a sensibilizării receptorilor
glutamatergici.

20) Tratamentul cronic cu fenobarbital


induce obişnuinţă cu tendinţă la mărirea
dozelor şi de aceea trebuie întrerupt rapid.
141
d) baclofen este activ în coreea 30) Alegeţi afirmaţiile corecte pentru
Huntington antiepilepticul acid valproic:
e) miorelaxantele sunt mai active în a) este un antiepileptic cu spectru larg (mare
formele cronice ale stărilor spastice rău, mic rău, crize miclonice)
dureroase ale muşchilor striaţi b) creşte nivelul central de GABA, prin
inhibarea ireversibilă a enzimei GABA-
26) Despre epurarea antiepilepticelor aminotransferaza
sunt valabile următoarele afirmaţii: c) administrat în primul trimestru de sarcină,
a) carbamazepina are o epurare hepatică produce efecte teratogene
redusă (1-25 %) d) supravegherea terapeutică trebuie făcută pe
b) fenobarb italul-şf fenitoina sunt criteriul farmacocinetic, prin determinarea
metabolizate în principal de izoformele de concentraţiilor plasmatice
citocrom P450: CYP2C9 şi CYP2C19 e) se epurează predominant netransformat prin
c) gabapentin se elimină majoritar excreţie renală, de aceea pe parcursul
netransformat, prin excreţie renală tratamentului trebuie monitorizată funcţia
d) valproatul este biotransformat atât de renală
citocromul P450, cât şi de UGT (uridin
glucuronil-transferaza)
e) cinetica epurării fenitoinei este de tip
Michaelis-Menten

27) Sunt biotransformate de către


SOMH dependent de citocromul P450:
a) carbamazepina
b) gabapentin
c) valproat
d) fenitoina
e) lamotrigin

28) Monitorizarea terapeutică se poate


face pe criteriul farmacocinetic (pe baza
concentraţiilor plasmatice) pentru
următoarele antiepileptice:
a) fenitoina
b) carbamazepina
c) acid valproic
d) clonazepam
e) lamotrigin

29) Precizaţi izoformele citocromului


P450 care metabolizează majoritatea
medicamentelor antiepileptice
(fenobarbital, fenitoină, primidonă,
ViiiEroat):
a) CYP1A2
b) CYP2C9
c) CYP2C19
d) CYP3A4
e) CYP2C8
142
Complement grupat HT3
1) Sunt ântidepresive cu componentă e) nu provoacă agitaţie psihomotorie şi vomă
psihomotorie activatoare:
7) Antidepresivele amine triciclice şi
a) doxepina
tetraciclice au următorul profil
b) nortriptilina 2.6. Ântidepresive farmacodinamic:
c) amitriptilina a) potenţează efectele noradrenalinei şi
d) desipramina serotoninei
b) efectul timoanaleptic este în raport invers
cu efectul sedativ
2> Sunt ântidepresive cu componentă
c) potenţează efectele stimulatoare SNC ale
psihomotorie sedativă:
amfetaminei
a) doxepina
d) potenţează efectele reserpinei
b) amitriptilina
e) efect colinergic central
c) mianserina
d) desipramina 8) Antidepresivele amine triciclice au relativ
e) imipramina frecvent următoarele RA şi contraindicaţii:
a) anxietate
3) Sunt ântidepresive inhibitoare
b) psihoză delirantă, maniacală
neselective ale recaptării noradrenalinei
c) insomnie sau somnolenţă
şi serotoninei:'
d) efecte secundare anticolinergice
a) nortriptilina
e) contraindicaţii: glaucom, hipertrofie de
b) imipramina
prostată, aritmii cardiace
c) doxepina ^~
d) fluvoxamin
e) sertralin 9) Antidepresivele amine triciclice şi
tetraciclice potenţează efectele:
4) Sunt ântidepresive inhibitoare
selective ale recaptării serotoninei:
a) fluoxetin
b) paroxetin
c) sertralin
d) maprotilina
e) desipramina

5) RA de tip "cheese efect" este redusă


la:
a) fenelzina
b) nialamida
c) tranilcipramina
d) moclobemid
e) paroxetină

6) Mirtazapin are următoarele


proprietăţi farmacologice:
a) antidepresiv
.to .antagonist presinaptic alfa -2
c) creşte noradrenaTma şi serotonina în
fanta sinaptică
d) antagonist postsinaptic 5 - HT-> şi 5-
143
a) psihostimulantelor amfetaminice e) contraindicaţie în sarcină şi alăptare
b) hipertensive ale simpatomimeticelor
c) anticolinergice ale atropinei, 12) Farmacoterapia cu litiu se ioptimjzdkză
trihexifenidilului şi levomepromazinei prin monitorizarea: - —
d) antiepilepticelor
e) antihipertensivelor a) RA
b) electroliţilor
10) Sărurile de litiu sunt indicate în: c) clearance creatinină
a) mania acută, când neurolepticele sunt d) litemiei, bilunar în prima lună
contraindicate e) litemiei, săptămânal din luna a 2-a

c) depresii refractare la imipramină


d) convulsii
e) asociere cu haloperidol c) âmine tetraciclice ■d) IMAO neselective
e) IMAO-A
11) Litiul este caracterizat prin următorul
profil farmacotoxicologic şi 16) Timereticele sunt:
a) antidepresive normotimice
Complement simplu b) antidepresive dezinhibitoare
c) antidepresive sedative
13) Doxepina este antidepresiv de tip:
d) antidepresive stabilizatoare
a) sedativ
e) antidepresive inhibitoare selective ale NA-T
b) stabilizator
c) activator 17) Este antidepresiv cu componentă
d) timeretic psihomotorie stabilizatoare:
e) inhibitor MAO a) desipramina
b) amitriptilina
14) Trecerea de la un tratament cu un
c) doxepina
antidepresiv triciclic, la un antidepresiv
d) nrianserina
IMAO se face:
e) imipramina
a) imediat
b) după o pauză de minim 24'cTre 18) Este antidepresiv IMAO-A selectiv
c) după o pauză de minim 3- luni şi reversibil:
d) după o pauză de minim 10 zile
e) asociind, în prima etapă,
antidepresivul triciclic co iMAO

15) Se evită alimentele bogate în tiramină


(brânzeturi fermentate, bere, etc.), în
timpul tratamentului cu:
a) amine simpatomimetice
b) amine triciclice
farmacoepidemiologic:
a) tulburări digestive (vomă, diaree)
b) tulburări renale (poliurie, polidipsie)
c) toxicitatea potenţată de diuretice
saluretice
d) toxicitatea potenţată de dieta
hiposodată

144
v) fenelzina, serotoninei
b) nialamida d) .blQcant al receptorilor
c) tranilcipromina alfa-2 ■presinaptici
d) moclobemid e) IMAO-A selectiv şi ireversibil
e) mirtazapin
22) Notaţi singurul mecanism corespunzător,
19) Este antidepresiv blocant al auto- şi pentru antidepresivul modem paroxetin:
heteroreceptorilor alfa-2 presinaptici: --
a) moclobemid a) inhibitor neselectiv al MAO (IMAO)
b) mirtazapin ri-flu-voxamina b) inhibitor selectiv al MAO-A (IMAO- A)
d) fluoxetin c) inhibitor selectiv al recaptării NA şi ADR
e) paroxetin d) inhibitor selectiv al recaptării 5HT
e) antagonist alfa-2 presinaptic
20) Moclobemid este antidepresiv cu
mecanism de acţiune:
a) inhibitor neselectiv al recaptării
monoaminelor
b) inhibitor selectiv al recaptării a) inhibitoare neselective ale recaptării
serotoninei noradrenalinei şi serotoninei
c) IMAO neselectiv şi ireversibil b) inhibitoare selective ale recaptării
d) IMAO- A selectiv şi reversibil serotoninei
e) blocant al receptorilor alfa - 2 c) inhibitoare selective ale recaptării
presinaptici noradrenalinei
d) IMAO- A selective şi reversibile
Asociaţie simplă e) blocante ale auto- şi heteroreceptorilor
alfa-2 presinaptici
23) Asociaţi corect antidepresivul cu
mecanismul de acţiune;
1) desipramina
2) imipramina asocierea provoacă o potenţare puternică a
3) paroxetin efectelor secundare de tip atropinic
4) mirtazapin (manifestate prin excitaţie
5) moclobemid

Relaţie cauză - efect

24) Trecerea de la un antidepresiv


triciclic la unul IMAO se face numai
după o pauză de minim o zi, deoarece
21) Mirtazapin este antidepresiv cu
mecanism de acţiune:

a) inhibitor neselectiv al recaptării


monoaminelor
b) inhibitor selectiv al recaptării
noradrenalinei
c) inhibitor selectiv al recaptării
145
SNC, ca febră, tremor, delir, convulsii şi a) antidepresiv
comă). b) inhibitor predominant al recaptării
noradrenalinei
25) RA la tratamentul cu săruri de litiu c) contraindicaţie în depresiile agitate
apar frecvent la o litemie peste zona d) componentă psihomotorie sedativă
e) amină triciclică
Complement compus
30) Notaţi afirmaţiile corecte privind
26) Notaţi afirmaţiile corecte pentru farmacoterapia depresiilor:
profilul farmacologic al antidepresivelor a) formele uşoare nu necesită antidepresive
amine triciclice şi tetraciclice: b) antidepresivele sunt indicate în depresiile
a) latenţă scurtă (1 - 5 zile) endogene
b) eficienţă la minim 4 săptămâni de c) în depresia agitată, cu hiposomnie, sunt
tratament indicate antidepresive IMAO
c) asocierea cu antidepresive IMAO este d) în depresia endogenă schizofrenică sunt
indicată indicate levomepromazina sau tioridazina
d) între tratamentul cu triciclice şi e) la vârstnici, aminele triciclice se prescriu în
IMAO este obligatorie o pauză de 2 doze mai mari, faţă de adult
săptămâni
e) antagonizează efectul anticolinergicelor 31) Sindromul serotoninergic:
a) poate fi reacţie adversă a antidepresivelor
27) Notaţi afirmaţiile corecte pentru ISRS
profilul farmacologic al sărurilor de b) poate fi produs de tramadol
litiu: c) este o reacţie adversă a neurolepticelor
a) indicele terapeutic este mare atipice de tip risperidonă
b) RA pot să apară chiar în zona d) se manifestă prin tulburări mentale,
terapeutică a concentraţiilor plasmatice vegetative şi neuromusculare
c) asocierea cu haloperidol este indicată e) poate fi antagonizat de către ciproheptadină
d) efectele sunt diminuate de Na+
e) RA sunt potenţate de dieta1 hiposodată

28) Moclobemid are următorul profil


farmacologic:
a) inhibitor de MAO
b) inhibitor selectiv şi reversibil al MAO-
A
c) ailtidepresiv
d) neuroleptic
e) efectul brânzei (cheese effect) absent
terapeutică (1,5 - 2 mEq /1), de aceea
farmacoterapia cu litiu nu se
optimizează prin monitorizarea
concentraţiei plasmatice de litiu.

29) Nortriptilina are următoarele


caracteristici farmacologice:

146
32) Fluoxetina:
a) este un antidepresiv inhibitor selectiv al
recaptării NA
b) este un antidepresiv inhibitor
neselectiv al recaptării NA şi
serotoninei
c) este un antidepresiv inhibitor selectiv al
recaptării serotoninei
d) nu are efecte alfa-1 adrenolitice şi
anticolinergice
e) prezintă efect sedativ marcat

33) Alegeţi antidepresivele atipice:


a) tluvoxamina
b) amitriptilina
c) citalopram
d) clomipramina
e) venlafaxina
34) Precizaţi asocierile care produc
sinergism de potenţare:
a) antidepresive triciclice + IMAO
neselective
b) antidepresive + simpatomimetice
c) antidepresive ISRS + IMAO neselective
d) antidepresive + antiepileptice
e) antidepresive + simpatolitice

35) Alegeţi afirmaţiile corecte pentru


antidepresivul moclobemich
a) este un inhibitor selectiv al recaptării
serotoninei
b) este un IMAO-A, selectiv şi reversibil
c) trecerea la un tratament cu un
antidepresiv triciclic se face obligatoriu cu
pauză de minimum două săptămâni
d) o reacţie adversă frecventă este
uscăciunea gurii
e) latenţa apariţiei efectului este lungă

147
Î..7, Stimulante ale sac
şi neurotonice
(Nootrope)

Complement grupat b) per os, este stimulant al poftei de


mâncare
1) Doxapram este indicat în:
c) creşte tonusul muşchilor striaţi
a) epilepsie
d) stimulează celula JJenshaw
b) hipertensiune arterială
e) este agonist al receptorilor glicinergici
c) hipertiroidism
d) intoxicaţii cu deprimante SNC
e) intoxicaţii cu stimulante SNC 5) Au efect neurotonic mai spectaculos în
suferinţe cerebrale acute:
2) Au efecte stimulante corticale, a) piracetam
psihomotorii: b) piritinol
a) cafeina c) meclofenoxat
b) amfetamina d) cafeina
c) amfepramona e) lecitine
d) dexfenfluramina
e) lobelina

3) Cafeina are următoarele e) anxietate


contraindicaţii:
a) epilepsie 8) Este utilizat în terapeutică, ca analeptic
b) cardiopatie ischemică respirator cu mecanism mixt:
c) ulcer gastro-duodenal a) cafeina
b) bemegrid
Complement simplu c) stricnina
d) meclofenoxat
6) Care dintre afirmaţiile privind cafeina
e) doxapram
nu este adevărată:
a) este stimulant oortical
9) Amfetamina are următorul profil
b) stimulează centrul respirator
farmacotoxicologic, cu excepţia:
c) are acţiune diuretică
a) provoacă agresivitate
d) scade secreţia gastrică
b) efect convulsivant
e) creşte tonusul muşchilor striaţi

7) Cafeina are următoarele reacţii adverse


secundare, cu excepţia:
a) tahicardie, extrasistole
b) dureri anginoase
c) diureză scăzută
d) hiperaciditate gastrică
d) astm bronşic
e) cefalee pulsatilă

4) Stricnina are următoarele


proprietăţi farmacologice:
m
a) produce hiperreflectivitate medulară
c; dependenţă fizică şi sindrom de a) este stimulant psihomotor intens
abstinenţă reduse b) trezeşte din narcoză
c) creşte tensiunea arterială la hipotensivi
Relaţie cauză - efect d) produce coronaroconstricţie
10) Cafeina este utilă în criza de migrenă, e) creşte capacitatea vitală respiratorie
deoarece scade rezistenţa
15) Sunt medicamente nootrope:
Complement compus a) piritinol
b) meclofenoxat
11) Notaţi indicaţiile terapeutice ale c) piracetam
meclofenoxatiilui: d) amfetamina
a) surmenaj psihic e) cafeina
b) ateroscleroză cerebrală
c) nevroze depresive
d) delirium tremens
e) preanestezie

12) Cafeina are Următoarele caracteristici:


a) stimulant cortical
b) antagonist al adenozinei, pe receptorii
purinergici Pi - A|
c) efect secundar anxiogen
d) favorizează acumularea energiei, în
neuroni
e) efect secundar proulcerigen

13) Notaţi afirmaţiile corecte privind


cafeina:
a) cafeina este 1, 3, 7 - trimetilxântină
d) depresie la administrare prelungită
e) hipertensiune arterială

vasculară cerebrală.

b) antagonist al adenozinei
c) agonist pe receptorii purinergici Pi
d) inhibitor al fosfodiesterazei, la doze
mari
e) scade concentraţia AMPc

14) Notaţi afirmaţiile corecte privind


farmacodinamia cafeinei: 149
Complement grupat 2.8. Analgezice morfinomimetice analgezică medie
(Analgezice stupefiante) e) variabilitate
1) în conformitate cu
farmacocinetică mare
"scara analgezică",
dependentă de activitatea enzimatică
analgezicele morfinomimetice
hepatică şi debitul sanguin hepatic.
forte sunt indicate în:
a) dureri acute foarte intense 6) Metadona are următorul profil
b) dureri postoperatorii foarte intense, în farmacocinetic:
primele zile a) biodisponibilitate per os redusă
c) dureri cronice foarte intense, din b) biodisponibilitate per os bună
cancer c) Tl/2 mediu şi durată de acţiune
d) dureri persistente, crescânde analgezică medie
e) dureri cronice d) Tl/2 lung şi durată de acţiune
analgezică lungă, cu risc de acumulare
2) Sunt analgezice agonişti puternici (fi şi e) fără risc de acumulare, datorită
K): procentului redus de legare de
a) sufentanil proteinele plasmatice
b) piritramid
c) fentanil 7) Sunt utilizate ca medicamente antidot
d) levorfanol în intoxicaţia acută cu opiacee:
e) metadona a) nalorfina
b) naltrexon
3) Sunt analgezice agonişti medii şi c) naloxon
slabi (|i şi K): d) pentazocina
a) dextropropoxifen e) buprenorfina
b) petidina
c) codeina 8) Analgezicele morfinomimetice pot
d) morfina prezenta următoarele tipuri de acţiuni
e) pentazocina farmacodinamice de intensitate variabilă,
funcţie de substanţă:
4) Sunt analgezice agonişti (k) - a) analgezică
antagonişti (fi): b) antivomitivă
a) pentazocina
b) tilidina
c) nalorfina
d) naloxon
e) naltrexon

5) Morfina are următorul profil


farmacocinetic:
a) biodisponibilitate per os redusă
b) coeficientde epurare hepatică mare
c) clearance hepatic dependent de
debitul sanguin hepatic, funcţia
cardiacă, tensiunea arterială
d) Tl/2 mediu şi durată de acţiune

150
o) antitusivă asupra testelor de laborator sunt:
d) bronhodilatatoare a) creşte PC02
e) laxativ-purgativă b) influenţează testele hepatice
c) scade metabolismul bazai
9) Efectele secundare ale morfinei sunt: d) creşte metabolismul bazai
a) greţuri, vărsături e) produce alcaloză
b) urticarie
c) deprimarea respiraţiei 14) Pentazocina are următoarele
d) sindrom diareic şi micţiuni frecvente caracteristici farmacologice:
e) hipertensiune arterială (HTA) a) euforizant
b) deprimant al centrului respirator
10) Reacţiile adverse ale analgezicelor c) analgezic morfmomimetic puternic
opiacee sunt: d) agonist k
a) toxicomanie e) agonist (x
b) toleranţă dobândită la acţiunea
analgezică 15) Tramadolul are următoarele
c) farmacodependenţă psihică şi fizică *' caracteristici farmacologice:
d) midriază cu fotofobie a) agonist opioid (fi, k, 8)
e) hipertensiune arterială b) mecanism monoaminergic spinal
c) induce greaţă, vomă
11) Simptomele supradozării şi d) efect analgezic puternic
intoxicaţiei acute cu analgezice opiacee
e) risc de farmacodependenţă mare
sunt:
a) respiraţie Cheyne-Stokes
b) midriază (excepţie petidina)
c) hipotensiune arterială cu stare de şoc
d) incontinenţă urinară 17) Morfina are următoarele
e) scaune frecvente caracteristici, cu o excepţie:
a) agonist al receptorilor fi şi K
12) Contraindicaţiile (CI) morfinei sunt: b) deprimant respirator
c) efect secundar vomitiv, la administrare
Complement simplu
injectabilă
16) Notaţi efectul stimulării receptorilor d) indicaţie în durerile de orice
opioizi kappa (k): intensitate
a) euforie
b) depresie respiratorie
c) farmacodependenţă psihică
d) analgezie spinală
e) analgezie supraspinală maximală
a) astm
b) abdomen acut
c) hipertrofie de prostată
d) depresie respiratorie
e) copii sub 2 ani

13) Influenţele administrării de morfină, 151


e) efect antitusiv d) 240
e) 480
18) Pentazocina are următoarele
caracteristici, cu o excepţie:
a) analgezie spinală
b) sedare
c) doza echianalgezică cu 10 mg a) 0,1
morfină este de cca 50 mg, s.c. b) 10
d) agonist |! şi antagonist K c) 50
d) 100
Asociaţie simplă 120
23) Tramadol are următoarele
20) Asociaţi corect substanţele cu dozele
caracteristici farmacologice:
echianalgezice cu morfina 10 mg s.c.:
a) agonist puternic n, k, 8
1. metadona
b) stimulează recaptarea novadrenalinei
2. fentanil
c) stimulează recaptarea serotoninei
3. petidina
• d) indicaţie în dureri moderate,
4. pentazocina
acute şi cronice
5. codeina
, e) doza maximă este 400 mg/zi
Complement compus
24) Notaţi efectele activării receptorilor
21) Notaţi acţiunile farmacodinamice opioizi kappa:
corespunzătoare medicamentelor a) analgezie supraspinaiă maximală
morfinomimetice: b) analgezie spinală
a) analgezică c) depresie respiratorie
b) antitusivă d) disforie
c) creşterea tonusului tubului digestiv şi e) dependenţă psihică
arborelui biliar 25) Notaţi efectele activării receptorilor
d) creşterea tonusului vezicii urinare opioizi miu:
e) midriază a) analgezie supraspinală maximală
b) deprimarea centrului respirator
22) Notaţi agoniştii fiziologici ai c) euforie
receptorilor opioizi: d) hipotensiune arterială
a) endorfine e) dependenţă psihică
b) dinorfine
c) encefaline 26) Notaţi morfinomimeticele agonişti
d) serotonina puternici:
e) endomorfine a) morfina
e) disforie b) metadona
c) fentanil
19) Doza minimă letală de morfină, per d) petidina
os la indivizi neobişnuiţi, este (în mg): e) pentazocina
a) 30
b) 60 27) Notaţi efectele adverse ale
c) 120 analgezicelor morfinomknetice:
a) farmacodependenţă 3 l^Ategeţî afirmaţiile corecte privind
b) deprimarea respiraţiei farmacocinetica morfinei:
c) greţuri, vărsături a) absorbţia per os este redusă, datorită
d) sindrom diareic structurii chimice polare
e) retenţie urinară b) biotransformarea hepatică este rapidă,
prin glucuronoconjugare
28) Notaţi efectele adverse ale c) metaboliţii glucuronoconjugaţi se
morfmomimeticelor agonişti miu: elimină exclusiv urinar
a) deprimarea respiraţiei d) difuzează prin placentă şi în laptele
b) dependenţă psihică • matern
c) dependenţă fizică cu sindrom de e) eliminarea din organism este
abstinenţă întârziată, din cauza circuitelor
d) disforie enterohepatic şi enterogastric
e) hipotensiune posturală
32) Fentanil:
29) Notaţi simptomele din intoxicaţia a) are nucleu morfinanic
acul# şi supradozarea b) este un derivat fenilpiperidinic
morfînomimeticelor: c) are o absorbţie foarte bună per os,
a) mioză datorită lipofiliei înalte
b) respiraţie Cheyne -Stokes d) este un agonist total al receptorilor
c) cianoză Es^USeefitinenţă urinară opioizi, cu eficacitate forte
e) şoc e) este un agonist total al receptorilor
30) Tramadolul are următoarele opioizi, cu eficacitate medie
caracteristici farmacologice:
a) greaţă, vomă 33) Metadona:
b) tahicardie, transpiraţie a) are o biodisponibilitate orală bună
c) risc mic de farmacodependenţă (70-95%)
d) CI asocierea cu IMAO b) are un timp de înjumătăţire lung (10-
e) indicată asocierea cu antidepresive 40 ore), datorită procentului mare de
inhibitoare ale recaptării serotoninei legare de proteinele plasmatice şi
tisulare
c) are un potenţial euforizant şi c) la administrare concomitentă, se
toxicomanogen mai mare decât al produce antagonism competitiv asupra
morfinei receptorilor k
d) sindromul de sevraj este mai intens d) la administrare concomitentă, se
decât cel provocat de morfină produce antagonism competitiv asupra
e) poate fi folosită în tratamentul receptorilor miu-1
toxicomaniei induse de morfină şi e) la morfinomani, pentazocina poate
derivaţii săi declanşa sindromul de abstinenţă

34) între morfină şi pentazocină se 35) Alegeţi afirmaţiile corecte despre


produc următoarele interacţiuni: dextropropoxifen:
a) asocierea este benefică, cu a) este un analgezic morfinomimetic
potenţarea efectului analgezic agonist total miu şi kappa, cu eficacitate
b) pentazocina antagonizează submaximală
deprimarea respiratorie morfinică b) nu áre efect antrtusiv 153
c) induce toxicomanie de mică e) se poate folosi pentru tratamentul
intensitate toxicomaniei şi sindromului de abstinenţă
d) are un efect deprimant respirator la morfinomimetice
puternic, asemănător morfinei
2,9. Analgezice -antipiretice

Complement grupat 5) Acidul acetilsalicilic are


1) Sunt analgezice antipiretice derivaţi următoarele reacţii adverse:
de acid salicilic: a) efect proulcerigen
a) acid acetilsalicilic b) microhemoragii
b) benorilat c) bronhoconstricţie
c) diflunisal d) euforie
d) glafenina e) reacţii alergice cutanate
e) fenacetina
6) Acidul acetilsalicilic are
2) Acţiunea antialgică antipirética se următoarele contraindicaţii (CI):
bazează pe următoarele mecanisme de a) ulcer gastro-duodenal
acţiune: b) diateză hemoragică
a) mecanism central la nivel talamic c) astm bronşic
b) mecanism periferic antinociceptiv d) alergie la salicilaţi
c) inhibarea biosintezei de e) înainte de o intervenţie chirurgicală
prostaglandine (PGE|) implicate în
7) Mecanismele acţiunii antiagrcgant
nocieepţie
plachetare a acidului acetilsalicilic
d) inhibarea biosintezei de PGE2 cu efect
sunt:
pirogen la nivel hipotalamic
a) inhibarea ireversibilă a
e) stimularea mecanismelor de termoliză
ciclooxigenazei COX -2
3) Acidul acetilsalicilic are b) acetilarea cicloxigenazei COX-1 din
biodisponibilitate ridicată trombocite
în următoarele forme: c) acetilarea ciclooxigenazei COX -1
a) forma cristalizată din etanol din endoteliul
b) sarea de sodiu vascular
c) comprimatele efevervescente (cu -
NaHCOj) d) inhibarea biosintezei plachetare de
d) forma cristalizată din n-hexan TXA2
e) forma de acid e) inhibarea biosintezei de PGI2

4) Acidul acetilsalicilic are următoarele 8) Metamizol are următoarele reacţii


acţiuni farmacodinamice: adverse (RA):
a) analgezică antipiretică a) leucopenie, agranulocitoză
b) antiinflamatoare b) cancer gastric
c) antiagregantă plachetară c) reacţii alergice
d) hiperuricemică d) methemoglobinemie
e) hipercolesterolemiantă e) toxicitate hepatică

154
9) Aminofenazona are următoarele 12) Paracetamolul şi acidul
reacţii adverse (RA): acetilsalicilic au următoarele acţiuni
a) leucopenie farmacodinamice comune:
b) erupţii cutanate a) analgezică
c) cancer gastric b) antiinflamatoare
d) efect proulcerigen c) antipiretică
e) microhemoragii d) antispastică
e) uricozurică
10) Paracetamolul poate provoca
următoarele reacţii adverse (RA): 13) Metamizol este contraindicat în:
a) citoliză hepatică a) ulcer gastric
b) icter b) leucopenie
c) methemoglobinemie c) insuficienţă hepatică
d) erupţii cutanate d) alergie la pirazolone
e) rabdomiolize e) cancer gastric

11) Aminofenazona şi metamizol au 14) Paracetamol are următoarele


următoarele acţiuni farmacodinamice contraindicaţii:
comune: a) insuficienţă hepatică
a) analgezică b) atopie
b) antipiretică c) deficit de NADH-methemoglobin-
c) antispastică reductază
d) antiinflamatoare d) leucopenie -
e) antiagregantă plachetară e) diateză hemoragică

Complement simplu e) toxic hepatic


15) Acidul acetilsalicilic are 17) Doza zilnică medie de acid
următoarele contraindicaţii, cu o acetilsalicilic ca antiagregant plachetar
excepţie: este (în grame):
a) ulcer gastro-duodenal a) 0,050
b) diateză hemoragică b) 0,200
c) alergie la salicilaţi c) 0,500
d) cardiopatie ischemică d) 1,000
e) astm bronşic e) 1,500

16) Paracetamolul are următoarele 18) Metamizol are următoarele efecte,


efecte, atMifiSîepţis^ cu o excepţie:
a) analgezic if^nalgezic
b) antipiretic b) antispastic musculotrop
c) antiinflamator c) leucopenizant
d) methemoglobinizant d) alergizant
e) cancerigen gastric

155
19) în nevralgia de trigemen este 2. acetilarea ireversibilă a ,
medicament de elecţie: ciclooxigenazei COX - 1
3. inhibarea biosintezei de PGEi şi
Asociaţie compusă PGF^
20) Asociaţi corect mecanismele cu 4. inhibarea biosintezei de PGE2
efectele acidului acetilsalicilic: 5. acetilarea reversibilă a
a) - efectul antiinflamator ciclooxigenazei COX -1
b) - efectele secundare ulcerigen şi
astmatiform

1. acetilarea ireversibilă a
ciclooxigenazei COX - 2 24) Notaţi efectele adverse ale
aminofenazonei:
Complement compus a) erupţii cutanate
b) leucopenie şi agranuiocitoză
21) Notaţi analgezicele-antipiretice:
c) creşte incidenţa cancerului gastric
a) metamizol
d) methemoglobinemie
b) propifenazona
e) colaps
c) glafenina
d) pitofenona 25) Precizaţi efectele adverse ale
e) fenpipramida acidului acetilsalicilic:
a) microhemoragM gastrice
22) Notaţi efectele acidului
b) erupţii cutanate
acetilsalicilic:
c) agravarea astmului bronşic
a) analgezic - antipiretic
d) acidoză respiratorie
b) antiinflamator
e) diminuarea acuităţii auditive
c) antiagregant plachetar
d) hiperuricemiant 26) Notaţi efectele adverse ale
e) hipercolesterolemiant metamizolului (noraminofenazona):
a) erupţii cutanate
23) Notaţi tipurile de efecte terapeutice
b) crize astmatiforme
ale analgezicelor antipiretice:
c) agranuiocitoză
a) analgezică - antipiretică
d) methemoglobinemie
b) antiinflamatoare e) inducerea cancerului gastric
c) antispastică
d) antitusivă 27) Precizaţi mecanismul de acţiune al
e) hipotermizantă acidului acetilsalicilic, ca antiagregant
a) acid acetilsalicilic plachetar:
b) paracetamol a) inhibă biosinteza TXA2 în plachete
c) sumatriptan b) inhibă biosinteza PG12 în endoteliul
d) carbamazepina vascular
e) tramadol c) inhibă ciclooxigenaza din trombocite
d) inhibă ciclooxigenaza din endoteliul
vascular

156
e) inhibă lipooxigenaza din trombocite
c) dozele mici inhibă fosfolipaza A2
28) Notaţi efectele adverse ale d) ciclooxigenaza din trombocite este
paracetamolului: mai sensibilă
a) methemoglobinemie e) ciclooxigenaza din endoteliul vascular
b) citoliză hepatică este mai sensibilă
c) erupţii cutanate
d) rabdomiolize 30) Precizaţi cauza pentru care acidul
e) nefrită interstiţială cronică, la doze acetilsalicilic trebuie evitat la bolnavii
mici sub tratament cu heparină:
29) Precizaţi cauza ce explică acţiunea a) inhibă sinteza vitaminei k
antiagregantă plachetară a acidului b) interfera cu metabolismul heparinei
acetilsalicilic la doze mici: c) este fibrinolitic
a) dozele mici inhibă biogeneza PGl2 din d) inhibă agregarea plachetară
endoteliul vascular e) este hjpoprotrombinizant ■
b) dozele mici inhibă biogeneza TXA2
2. MEDICAŢIA SISTEMULUI NERVOS CENTRAL
(SNC)
RĂSPUNSURI

157
2.1. HIPNOTICE - SEDATIVE
Răspunsuri comentate

Complement grupat

]) Răspuns corect: E (a, b, c, d, e). [Bibliografie: 2, pag. 102; 6, pag. 39] Hipnoticele
barbiturice sunt hipnocoercitive, forţând somnul şi la indivizi fără hiposomnie.
Toate efectele nedorite, enumerate în test, sunt de tip hipnocoercitiv.

2) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 102, 105; 6, pag. 40, 42]
Hipnoticele barbiturice provoacă, după administrare repetată, obişnuinţă cu tendinţă
la mărirea dozelor şi dependenţă fizică manifestată în abstinenţă (sevraj) cu sindrom
de hiperexcitabilitate SNC până la convulsii. La oprire bruscă, apare efectul rebound
(de ricoşeu) cu vise neplăcute. Barbituricele nu provoacă inhibiţie, ci inducţie
enzimatjcă încrucişată. Nu cresc, ci scad metabolismul bazai şi consumul de oxigen
şi glucoză al creierului.

3) Răspuns corect: A (a, b, c,). [Bibliografie: 2, pag. 103; 6, pag. 40]


Sunt hipnocoercitive: barbituricele (ciclobarbital), ureidele aciclice (bromizoval),
piperidindionele (glutetimida).

4) JP&spuns corect: D (d). [Bibliografie: 2, pag. 103, 104; 6, pag. 41]


Barbituricele hipnotice sunt biotransformate de S.O.M.H. dependente de citocromul
P450, prin hidroxilare aromatică sau alifatică la radicalii de Ia C5 şi apoi prin
glucuronoconjugare. Nu sunt derivaţi ai acidului tiobarbituric, ci ai acidului barbituric
şi nu sunt hidrosolubili, ci liposolubili, difuzând uşor prin bariera hemato-encefalică
şi prin placentă. Nu produc inhibiţie enzimatică încrucişată cu efecte de supradozare
a medicamentelor asociate, ci inducţie enzimatică încrucişată cu scăderea eficacităţii
medicamentelor asociate.

5) Răspuns corect: B (a, c). [Bibliografie: 2, pag. 108; 6, pag. 43, 45]
Ciclobarbital este hipnocoercitiv barbituric, cu latenţă (cca 15 min) şi durată (3-5
ore) scurte. De aceea nu poate fi indicat în insomnii terminale, ci incipiente şi
intermitente. Hipnocoercitivele nu se administrează pe termen lung, ci pe termen
scurt, pentru a preveni apariţia obişnuinţei şi dependenţei fizice.

6) Răspuns corect: C (b, d). [Bibliografie: 2, pag. 106; 6, pag. 43]


Ciclobarbital şi pentobarbital sunt barbiturice hipnotice cu latenţă (cca 15 min) şi
durată (cca 3 ore) scurte.

7) Răspuns corect: B (a, c). [Bibliografie: 2, pag. 106; 6, pag. 44]


Mecanismele sindromului de sevraj la barbituricele hipnotice sunt reglarea "up" în
hetero-sinapsa GABA - glutamatergică, cu sensibilizarea, extemalizarea şi creşterea
numărului de receptori glutamatergici disponibili pentru legare la suprafaţa

159
membranei postsinaptice.

8) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 107 - 108; 6, pag. 45] Potenţarea
efectelor barbituricelor prin mecanism farmacodinamic, se manifestă la asocierea cu
alte deprimante SNC (diazepam, alcool etc.). Potenţarea prin mecanism
farmacocinetic se manifestă la asocierea cu inhibitoare enzimatice (ex. cimetidina).

9) Răspuns corect: E (a, b, c, d, e). [Bibliografie: 2, pag. 108; 6, pag. 45]


Barbituricele administrate timp îndelungat provoacă inducţie enzimatică
încrucişată, cu scăderea eficacităţii următoarelor medicamente
biotransformate de
S.O.M.H.: beta-adrenolitice tip propranolol, digitoxina, teofilina, anticoagulante
cumarinice, hormoni steroizi şi contraceptive orale etc.).

10) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 108-109; 64 pag. 46] Nitrazepam
este derivat de 7-nitro-l,4 - benzodiazepină, cu acţiune hipnoinductoare şi în-
consecinţă nu reduce durata somnului de tip REM. Mecanismul de acţiune constă în
activarea complexului receptor GABA-A postsinaptic. Timpul de înjumătăţire (Tl/2) şi
durata de acţiune nu sunt scurte. Tl/2 este lung peste 20 ore (21 - 28 ore), datorită
procentului ridicat de legare de proteinele plasmatice (87%). Durata somnului indus
este medie (6-8 ore).

11) Răspuns corect: C (b, d). [Bibliografie: 2, pag. 109; 6, pag. 50]
Bromurile sunt sedative la doze de 1-3 g/zi, per os. Provoacă sensibilizare, manifestată
cu erupţii cutanate. Mecanismul de acţiune constă în înlocuirea anionului CI' (şi nu
cationului K+) din lichidul extracelular. Eliminarea nu este rapidă, ci lentă (1 g până Ia
o lună de zile), cu risc de cumulare. Eliminarea poate fi grăbită prin administrarea de
NaCI (5-10 g/zi). Având efect iritant tisular, administrările se fac per os după mese, iar
injectabiţexclusiv, i.v.

12) Răspuns corect: B (a, c). [Bibliografie: 2, pag. 103; 6, pag. 48]
Zolpidem (Stilnox® ) este un hipnotic modem, de tip hipnoinductor, ce induce somn
de calitatea somnului fiziologic şi este derivat de imidazopiridină.
Nu modifică EEG nocturnă. Nu reduce durata somnului cu vise REM, astfel că, la
administrare repetată, nu apar consecinţe negative asupra echilibrului psihic. Nu
induce obişnuinţă şi dependenţă fizică.
Complement simplu
13) Răspuns corect: c. (Bibliografie: 2, pag. 98, 106; 6, pag. 42]
Ţiopentalul, derivat de' acid tiobarbituric, este barbituric narcotic (anestezic general) i.v.,
cu durată foarte scurtă (4-7 min.) şi latenţă ultrascurtă (1/2 min).

14) Răspuns corect: d. [Bibliografie: 2, pag. 105; 6, pag. 42]


Barbituricele sunt deprimante SNC şi nu scad pragul de excitabilitate neuronală, ci

160
invers, prin mecanismele nespecific şi specific, ridică pragul de excitabilitate neuronală.

15) Răspuns corect: a. [Bibliografie: 2, pag. 102; 6, pag. 40, 41, 42]
Hipnoticele barbiturice sunt deprimante SNC neselective, inhibând difuz diferite
segmente ale SNC (scoarţa cerebrală, formaţia reticulată ascendentă activatoare,
talamus, hipotalamus etc.), la doze mari.

16) Răspuns corect: c. [Bibliografie: 2, pag. 102; 6, pag. 39,41,44] Hipnocoercitivele nu


induc inhibiţie enzimatică, ci inducţie enzimatică, cu instalarea toleranţei dobândite
cronice (obişnuinţa) şi tendinţă la mărirea dozelor.

17) Răspuns corect: c. [Bibliografie: 2, pag. 98, 106; 6, pag. 34, 35]
Tiopental este derivat de acid tiobarbituric utilizat sub formă de tiopenta! sodic, ca
anestezic general, în intervenţii de foarte scurtă durată şi în inducţia anesteziei.

18) Răspuns corect: e. [Bibliografie: 2, pag. 102, 108; 6, pag. 45]


Barbituricele, în administrare cronică, produc inducţie enzimatică. Inducţia enzimatică
poate fi încrucişată cu multe medicamente, favorizând biotransformarea acestora de
către sistemele oxidazice microzomale hepatice (S.O.M.H.) şi având ca rezultat scăderea
efectelor acestor medicamente (ex. anticoagulante de sinteză cumarinice, beta-
adrenolitice tip propranolol, digitoxina, teofilina, hormoni steroizi, contraceptive orale,
etc.)

19) Răspuns corect: e. [Bibliografie: 2 , pag. 102, 105, 106; 6, pag. 39-40]
Amobarbitalul, barbituric hipnocoercitiv, induce: obişnuinţă cu tendinţă la mărirea
dozelor şi dependenţă fizică cu sindrom de abstinenţă Ia întreruperea bruscă a
tratamentului. Dar sindromul de abstinenţă (de sevraj) nu se manifestă cu
simptomatologie de tip adrenergic (ca în cazul opiaceelor), ci cu hiperexcitabilitate SNC
(agitaţie, tremor, insomnie, halucinaţii, delir) până la crize convulsivante de mare rău
epileptic. Mecanismul implicat este: sensibilizarea şi extemaHzarea (hetero-reglare
"up") unor receptori din transmisii activatoare (ca transmisia glutamatergică), modulate
de transmisia inhibitoare GABA-ergică unde acţionează barbituricele.
20) Răspuns corect: c. [Bibliografie: 2, pag. 102; 6, pag. 39]
Hipnoticele barbiturice provoacă efectele nedorite de tip hipnocoercitiv, enumerate în
test cu excepţia faptului că ele nu reduc durata de somn lent profund N REM (non
rapid eye movement). Hipnocoerci ti vele-reduc durata de somn rapid, paradoxal, cu
vise, REM, care are rol reechilibrator şi stabilizator psihic.

21) Răspuns corect: e. [Bibliografie: 2, pag. 105, 107; 6, pag. 42, 44]
Simptomele intoxicaţiei cu barbiturice rezultă din exacerbarea efectelor secundare şi
sunt cele enumerate în test, cu excepţia midriazei. Barbituriceie produc mioză.

22) Răspuns corect: c. [Bibliografie: 2, pag. 107; 6, pag. 44]


Tratamentul intoxicaţiei acute (accidentale sau voite) cu barbiturice este cel'expus în

161
test, exceptând eroarea introdusă referitoare la perfuzia cu NH4CI, pentru acidifierea
urinii.'Perfuzia se face cu NaHCCh, pentru alcalinizarea urinii, în scopul creşterii
concentraţiei formei disociate de barbituric, care nu se mai poate reabsorbi tubular şi
se elimină. Aplicând această metodă este redusă mult reabsorbţia tubulară (de la 80%
la 65%).

23) Răspuns corect: e. [Bibliografie: 2, pag. 106; 6, pag. 43,45]


Amobarbital este barbituric hipnotic cu latenţă şi durată medii (<30 min şi
respectiv cea 6 ore). Durata este în corelaţie cu viteza de biotransformare s
radicalului izoamil de la C5.

Relaţie cauză - efect


24) Răspuns corect: C (l-a corectă, a 2-a incorectă). [Bibliografie: 2, pag. 100,102; 6i
pag. 37, 39]
Hipnocoercitivele (amobarbital, ciclobarbital, glutetimidă, etc.), la administrare
repetată în hiposomnia cronică (extinsă pe luni sau ani), au consecinţe negative asupra
echilibrului psihic (diminuă autocontrolul, se evidenţiază reacţiile impulsive şi
agresivitatea) şi cresc sensibilitatea la stres. Aceste efecte nedorite sunt •consecinţa nu
creşterii, ci scăderii duratei de somn paradoxal, cu vise (REM), care are rol
reechilibrator şi stabilizator psihic.

Complement compus
25) Răspuns corect: a, c. [Bibliografie: 2, pag. 103; 6, pag. 40]
Hipnocoercitivele sunt medicamente hipnotice, care forţează instalarea somnului.
Barbituriceie reprezintă grupa chimică principală din cadrul hipnocoercitivelor.

26) Răspuns corect: a, c. [Bibliografie: 2, pag. 103; 6, pag. 40]


Hipnoinductoarele (hipnogene) sunt hipnoticele care induc somnul în cazul
hiposomniilor datorate unei stări de hiperexcitabilitate SNC, anxietate, nevroză.
Grupa chimică principală din cadrul hipnoinductoarelor este reprezentată de 7 -
nitro-1,4 - benzodiazepine (nitrazepam, flunitrazepam).

27) Răspuns corect: a, b, c. [Bibliografie: 2, pag. 103; 6, pag. 40]


Hipnotice coercitive (hipnocoercitive) sunt: piperidindione (glutetimida) şi
barbiturice (ciclobarbital şi amobarbital).

28) Răspuns corect: a, c. [Bibliografie: 2, pag. 106; 6, pag. 42]


Barbituricele de ultrascurtă durată (10 - 20 minute) sunt barbituricele narcotice
(anestezice generale i.v) derivaţi ai acidului tiobarbituric (tiopental) şi derivaţi N -
metilaţi (hexobarbital).

29) Răspuns corect: b, d. [Bibliografie: 2, pag. 106; 6, pag. 43]


Ciclobarbital şi pentobarbftdbsaat barbiturice hipnotice de scurtă durată (cca 3 ore).

162
Durata este în corelaţie cu viteza mare şi cu procentul ridicat de biotransformare a
radicalilor substituiţi la carbonul 5 (C5).

30) Răspuns corect: a, b, c. [Bibliografie: 2, pag. 105; 6, pag. 42]


Barbituricele, la dozele hipnotice şi mai mari, au un mecanism de acţiune
nespecific, ce constă în deprimarea formaţiei reticulate ascendente activatoare
(SAA). La dozele hipnotice şi mai mici sedative, mecanismul este specific de
potenţare a neurotransmisiei inhibitoare mediate de acidul gama-aminobutiric
(GABA), cu creşterea timpului de deschidere a canalelor de clor. Mecanismul
specific este posibil prin legarea barbituricelor pe un situs specific de pe
complexul receptor GABA-A postsinaptic efector.

31) Răspuns corect: a, b, c. [Bibliografie: 2, pag. 103; 6, pag. 43]


Barbiturice hipnotice sunt: amobarbital (cu durată medie, de cca 6 ore, ciclobarbital
şi pentobarbital (cu durată scurtă, de cca 3 ore).

32) Răspuns corect: b, c, d, e. [Bibliografie: 2, pag. 102; 6, pag. 39,42]


Hipnocoercitivele barbiturice sunt deprimante SNC neselective, care inhibă difuz
diferitele segmente ale SNC (scoarţa cerebrală, formaţia reticulată ascendentă
activatoare etc.). Efectele deprimante sunt de intensitate gradată ascendent, doză -
dependente: sedare, somn hipnotic, somn narcotic, comă şi moarte. Reduc durata
somnului paradoxal, cu vise, REM (rapid eye movement) şi produc o "datorie" de
somn paradoxal, cu consecinţe negative asupra echilibrului psihic. La oprirea bruscă
a tratamentului, se declanşează un efect rebound, cu vise neplăcute. Din cauza
acestor efecte nedorite şi a altora ffienţionate în alte teste, barbituricele sunt
actualmente rar prescrise ca hipnotice.
33) Răspuns corect: a, b, c. [Bibliografie: 2, pag. 102 - 103; 6, pag. 40] Hipnoticele de
tip hipnoinductor deprimă selectiv SNC, acţionând la nivelul unor situsuri specifice din
complexul receptor GABA-A postsinaptic.
Deprimarea SNC nu este gradată doză - dependentă şi nu produc somn narcotic şi comă
nici la doze mari, astfel că supradozarea nu poate fi utilizată în scop suicid. Nu reduc
durata de somn paradoxal cu vise (REM) şi ca atare nu produc "datorie" de somn
paradoxal şi nu au consecinţe negative asupra echilibrului psihic. La întrerupere, nu
induc efect advers de tip rebound (ricoşeu) cu vise dezagreabile. Inducţia enzimatică
este redusă sau absentă. Aceste hipnoinductoare reprezintă hipnoticele modeme.

34) Răspuns corect: a, b, c. [Bibliografie: 2, pag. 105; 6, pag. 43]


Fenobarbitalul este barbituric cu acţiune sedativă (la doze mici), anticonvulsivantă (la
doze subsedative) şi hipnotică (la doze medii terapeutice).
Acţiunea hipnotică este de lungă durată (cca 9 ore), precedată şi urmată de- somnolenţă
şi de aceea fenobarbitalul nu mai este utilizat ca hipnotic.

35) Răspuns corect: b, d. [Bibliografie: 2, pag. 103; 6, pag.'^j

163
Zopiclon este un hipnotic modem, de tip hipnoinductor, ce induce somn foarte apropiat
de somnul fiziologic şi este derivat de ciclopirolonă.

36) Răspuns corect: a, c. [Bibliografie: 6, pag. 48 - 49]


Zolpidem este un hipnotic modem, agonist selectiv al subtipului receptor OMEGA- 1
(BZD-1). Astfel prezintă numai acţiune sedativ-hipnotică, fără a mai manifesta practic
celelalte acţiuni ale benzodiazepinelor: anxiolitică, miorelaxantă, anticonvulsivantă. Faţă
de celelalte hipnotice, are mai multe avantaje: un indice terapeutic ridicat şi lipsa instalării
obişnuinţei şi a farmacodependenţei la tratamentul cronic cu doze terapeutice.

37) Răspuns corect: b, c, d. [Bibliografie: 6, pag. 48]


Zopiclon este un hipnoinductâr, cu un profil farmacodinamic asemănător
benzodiazepinelor. Este agonist al receptorilor benzodiazepinici BZD-1 şi BZD-2,
manifestând astfel toate acţiunile benzodiazepinelor: hipnotică, sedativă, anxiolitică,
miorelaxantă şi anticonvulsivantă. Ca şi benzodiazepinele, produce somnolenţă diurnă şi
induce obişnuinţă şi farmacodependenţă.

38) Răspuns corect: a, b, d, e. [Bibliografie: 6, pag. 46]


Nitrazepam este un hipnoinductor modem, derivat de 7-nitro-l,4-benzodiazepină. Induce
un somn de 6-8 ore, foarte apropiat de" somnul fiziologic, fiind astfel preferat hipnoticelor
clasice hipnocoercitive, care alterează structura somnului. Biotransformarea se face
practic complet la nivelul ficatului, prin reducerea grupării nitro la amină aromatică,
aceasta fiind apoi acetilată. Are şi efect anticonvulsivant.

39) Răspuns corect: a, d, e. [Bibliografie: 6, pag. 47]


Flunitrazepam este un hipnoinductor modern, derivat fluorurat de 7-nitro-l,4-
benzodiazepină. Are un profil farmacodinamic asemănător nitrazepamului, cu care se
aseamănă structural. Atomul de fluor grefat pe nucleul benzenic îi conferă o potenţă mai
mare decât cea a nitrazepamului, fiind activ ca hipnotic la doze mai mici, şi anume 1-2 mg
seara la culcare. Flumazenil este antidotul pentru supradozarea medicamentelor cu
structură benzodiazepinică, deci poate fi folosit ca antidot în supradozarea cu
flunitrazepam.

40) Răspuns corect: b, e. [Bibliografie: 6, pag. 48]


Zolpidem şi zopiclon sunt hipnoinductoare moderne, cu mecanism de acţiune asemănător
benzodiazepinelor, fiind agonişti specifici ai complexului receptor GABA-OMEGA.
Zolpidem este agonist preferenţial al situsului BZD-1, în consecinţă prezintă selectiv
acţiunea sedativ-hipnoticâ, spre deosebire de zopiclon, care se leagă de ambele situsuri ale
benzodiazepinelor, BZD-1 şi BZD-2. Astfel, zopiclon posedă în plus acţiune anxiolitică,
anticonvulsivantă şi miorelaxantă.
2.2. TRANCHILIZANTE (ANXIOLITICE)
Răspunsuri comentate

164
Complement grupat

]) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 112; 6, pag. 52]


Buspirona (azaspirodecandionă) este tranchilizant, inhibitor al transmisiei
serotoninergice, prin mecanism agonist pe autoreceptorii serotoninergici
presinaptici 5 - HT|A.

2) Răspuns corect: D (d). [Bibliografie: 2, pag. 116; 6, pag. 66]


Hidroxizina (derivat de difenilmetan) nu este anticonvulsivant. Are însă, pe lângă
acţiunea tranchilizantă şi alte acţiuni farmacodinamice proprii: antiserotoninică,
antihistaminică Hi şi antispastică (musculotropă şi anticolinergică). Acţiunea
antispastică este utilă în sindroamele psihosomatice cu localizare digestivă.

3) Răspuns corect: B (a, c). [Bibliografie: 2, pag. 116; 6, pag. 67]


Meprobamat (derivat de propandiol dicarbamat) nu este anticonvulsivant. Este
tranchilizant şi are acţiune miorelaxantă intensă. In consecinţă, poate induce ca efect
secundar, miastenie şi este contraindicat în miastenia gravis. Potenţează deprimarea
SNC produsă de alcool în cantitate mare, până la comă, astfel că asocierea cu alcool
este coHteaindicată.

4) Răspuns corect: E (a, b, c, d, e). [Bibliografie: 2, pag. 111 - 113; 6, pag. 52, 53]
Profilul farmacodinamic al tranchilizantelor cuprinde toate acţiunile enumerate în
test, intensităţile fiind diferite, funcţie de structura chimică şi anume: acţiune
anxiolitică (intensă la: clordiazepoxid, medazepam), miorelaxantă (intensă la:
meprobamat şi diazepam), anticonvulsivantă (intensă la: diazepam, clonazepam),
sedativ -hipnoinductoare (intensă Ia: diazepam, nitrazepam, flunitrazepam),
inductoare a anesteziei generale (intensă Ia midazolam).

5) Răspuns corect: C (b, d). [Bibliografie: 2, pag. 113; 6, pag. 55]


Sunt 3-hidroxi- 1,4 - benzodiazepine cu semiviaţa eliminării scurtă (< 10 ore):
oxazepam (metabolitul activ 3- hidroxilat al diazepamului) şi lorazepam.

6) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 113; 6, pag. 55]


Sunt benzodiazepine cu semiviaţa eliminării lungă (> 50 ore): 1-4 benzodiazepine ,
grupul 1 tip diazepam (diazepam, clordiazepoxid etc.) şi 1- 5 benzodiazepine, grupul
7 tip clobazam (clobazam, triflubazam).

7) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 114; 6, pag. 57]

165
Diazepamu) are absorbţie per os înaltă (corelată cu lipofrlra înaltă), dar cu o mare
variabilitate interindividuală raportată la viteza absorbţiei.
Biotransformarea hepatică în procent mare, pe două căi oxidative, la metaboliţi
activi: nordazepam (N - desmetildiazepam) şi oxazepam (3 - hidroxidiazepam).
Semiviaţa eliminării este mare.

8) Răspuns corect: B (a, c). [Bibliografie: 2, pag. 114; 6, pag. 58]


Benzodiazepinele acţionează prin activarea unui situs de pe subunitatea alfa a
complexului receptor postsinaptic GABA-A şi potenţarea neurotransmisiei GABA-
ergice, cu creşterea frecvenţei de deschidere a canalelor de clor şi hiperpolarizare
neuronală. Un alt mecanism de acţiune constă în potenţarea transmisiei purinergice,
prin inhibarea recaptării adenozinei în neuroni, adenozina fiind neuromediator
anxiolitic.

9) Răspuns corect: E (a, b, c, d, e). [Bibliografie: 2, pag. 112, 115; 6, pag. 58]
Benzodiazepinele produc toate reacţiile adverse (RA) enumerate în test şi anume:
RA comune tuturor tranchilizantelor (somnolenţă, tulburări de coordonare motorie
periculoase la vârstnici, obişnuinţă şi dependenţă fizică cu sindrom de abstinenţă
redus); RA proprii (efecte teratogene cu fisuri labio-palatine).

10) Răspuns corect: E (a, b, c, d, e). [Bibliografie: 2, pag. 115; 6, pag. 60]
Diazepamul are toate indicaţiile enumerate. în test, bazate pe acţiunile
farmacodinamice şi anume: hiposomnii psihogene (acţiune sedativ-
hipnoinductoare); status epilepticus (acţiune anticonvulsivantă); preanestezie
(acţiune tranchilizantă şi sedativ-hipnoinductoare); stări de contractură a muşchilor
striaţi (acţiune miorelaxantă); tratamentul alcoolismului, în curele de dezintoxicare
(diazepam i.v. sau per os, în doze repetate).

Complement simplu
11) Răspuns corect: b. [Bibliografie: 2, pag. 116; 6, pag. 67]
Meprobamatul nu este antispastic, cum este hidroxizina. Este tranchilizant, potenţat
intens de alcool, până la comă, funcţie de cantitatea de alcool. Are şi acţiune
miorelaxantă.intensă, prin urmare este contraindicat în miastenia gravis.

12) Răspuns corect: e. [Bibliografie: 2, pag. 113; 6, pag. 55]


Oxazepam (derivat de 3-bidroxi-1,4 benzodiazepină, grupul 2) este biotransformat
direct prirr glucuronoconjugare, în procent ridicat (80%), la metaboliţi inactivi.
Semiviaţa eliminării este scurtă (< 10 ore), comparativ cu grupul 1 (diazepam,
clordiazepoxid) care are semiviaţa eliminării lungă (> 50 ore).

13) Răspuns corect: c. [Bibliografie: 2, pag. 116; 6, pag. 60]


Cimetidina este inhibitor enzimatic şi poate potenţa, cu efecte de supradozare relativă,
benzodiazepinele din grupul 1, de tip diazepam, care sunt biotransformate prin oxidare,
de către S.O.M.H.

14) Răspuns corect: b. [Bibliografie: 2, pag. 115; 6, pag. 59]


Antidot în intoxicaţia acută cu benzodiazepine este flumazenil (Anexate® ), sol. inj. 0,1
mg/ml, i.v. bolus sau diluat în perfuzie. Este imidazobenzodiazepină şi acţionează prin
mecanism de antagonist competitiv al benzodiazepinelor, pentru si tuşul
benzodiazepinic de pe complexul receptor postsinaptic GABA-A.

Asociaţie compusă

15) Răspuns corect: 1 - A(a), 2 - A(a), 3 - A(a), 4 - B(b); 5 - B(b). [Bibliografie: 2, pag.
114; 6, pag. 57]
Diazepamul (1,4-benzodiazepină, grupul 1) are lipofilie înaltă, corelată direct cu
absorbţia per os înaltă (prin difuziune simplă). Biotransformarea realizată de
S.O.M.H poate fi pe două căi oxidative (dealkilare oxidativă la nordazepam şi 3 -
hidroxilare la 3-hidroxidiazepam) şi prirt glucuronoconjugarea 3- hidroxidiazepamului.
Oxazepamul (3-hidroxidiazepam, grupul 2).este biotransformat numai prin
glucuronoconjugare, în procent ridicat (80%) şi are semiviaţa eliminării scurtă (<
10 ore), comparativ cu grupul 1 tip diazepam la care semiviaţa eliminării este lungă
(>50 ore).

Relaţie cauză - efect *

16) Răspuns corect: C (1 -a corectă, a 2-a incorectă). [Bibliografie: 2, pag. 116; 6, pag.
60]
Asocierea benzodiazepinelor între ele trebuie evitată, deoarece se produce o competiţie
pentru situsurile de legare ale benzodiazepinelor, cu antagonizarea reciprocă a
efectelor. Ca urmare a necunoaşterii acestui fenomen, tendinţa este de a creşte dozele,
cu posibile intoxicaţii, manifestate prin efecte paradoxale (dezorientare, agitaţie).

17) Răspuns eorect: C (1 -a corectă, a 2-a incorectă). [Bibliografie: 2, pag. 116; 6, pag.
60]
Cimetidina este inhibitor enzimatic asupra S.O.M.H. şi în consecinţă diminuă
biotransformarea altor medicamente metabolizate prin oxidare de către S.O.M.H.
(inclusiv benzodiazepine din grupul 1, tip diazepam), potenţându-le efectele, până la
efecte de supradozare relativă. Excepţie fac benzodiazepinele din grupul 2, tip
oxazepam, care nu sunt biotransformate prin oxidare, ci numai prin glicuronoconjugare.
Complement compus

18) Răspuns corect: b, c, d. [Bibliografie: 2, pag. 103, 115; 6, pag. 40, 55, 60]
Diazepinele utilizate în terapeutică ca hipnoinductoare fac parte din grupul 3, cu
structură chimică de 7-nitro-l ,4-benzodiazepine (nitrazepam, flunitrazepam). Ele sunt
sedativ-hipnogene intense, cu durată intermediară şi sunt indicate în hiposomnii
psihogene, nevrotice. Mai poate fi utilizat şi midazolam (derivat de 1,2 imidazol- î ,4

167
benzodiazepine, grupul 6).

19) Răspuns corect: c, d. [Bibliografie: 2, pag. 98, 115; 6, pag. 26, 60]
Midazolam este o imidazobenzodiazepină (derivat de 1,2-imidazol-l ,4-
benzodiazepină) şi este utilizat în inducţia anesteziei generale. Inducţia şi durata sunt
relativ scurte (durata cca 45 minute). Diazepamul (derivat de 1,4- benzodiazepină)
poate fi utilizat în preanestezie.

20) Răspuns corect: a, c. [Bibliografiei, pag. 112; 6, pag. 65]


Buspirona (derivat de azaspirodecandionă) este tranchilizant şi anxiolitic, prin mecanism
inhibitor al transmisiei serotoninergice, fiind agonist al receptorilor serotoninergici
presinaptici 5 - HTIa.

2!) Răspuns corect: a, d. [Bibliografie: 2, pag. I l l , II2, 115, 116, 141; 6, pag. 52,
53,61,67]
Diazepamul (derivat de 1,4-benzodiazepină, grupul 1) are toate acţiunile
tranchilizantelor benzodiazepine: anxiolitică, sedativ-hipnoinductoare (intensă),
miorelaxantă (intensă), anticonvulsivantă (intensă). Meprobamatul (derivat de
propandioli dicarbamaţi) este anxiolitic şi miorelaxant (intens). Ambele pot produce
miastenie, ca efect secundar miorelaxării şi sunt contraindicate în miastenia gravis.

22) Răspuns corect: b, d. [Bibliografie: 2, pag. 115, 136; 6, pag. 58, 60, 61, 131]
Diazepamul şi clonazepamul sunt benzodiazepine cu acţiune anticonvulsivantă
intensă, utilizate pe cale i.v. în epilepsie, în starea de rău epileptic. Experimental
sunt active în convulsiile provocate prin electroşoc şi prin excitante SNC.

23) Răspuns corect: a, b, c. [Bibliografie: 2, pag. 115; 6, pag. 58, 60, 61]
Benzodiazepinele derivaţi de 1,4 - benzodiazepine, grupul 1, tip diazepam, cu Tl/2
lung (diazepam, clordiazepoxid, medazepam, clorazepat, bromazepam, flurazepam)
sunt utilizate în terapeutică mai frecvent, ca anxiolitice. Clordiazepoxid şi
medazepam au acţiune anxiolitică intensă. Diazepamul este mai intens sedativ-
hipnoinductor.

24) Răspuns corect: a, b, c, d. [Bibliografie: 2, pag. I l l , 112 - 113; 6, pag. 40, 58]
Tranchilizantele pot avea funcţie de structura chimică, următoarele acţiuni
farmacodinamice, utile în terapeutică: anxiolitică, miorelaxantă, anticonvulsivantă,
inductoare a anesteziei generale şi sedativ-hipnoinductoare. Ele nu sunt
hipnocoercitive (nu forţează somnul în lipsa hiposomniei) şi nu au efectele adverse
ale hipnocoercitivelor. Ele sunt hipnoinductoare, inducând somnul în hiposomniile
de etiogenie psihogenă, nevrotică, ca o consecinţă a tratării sindromului nevrotic,
anxios.

25) Răspuns corect: a, b, c. [Bibliografie: 2, pag. 114-115; 6, pag. 58, 70]

168
Mecanismele de acţiune ale tranchilizantelor benzodiazepine sunt: potenţarea
neurotransmisiei inhibitoare mediată de G ABA, prin activarea unui situs de pe
subunitatea alfa a compIexuIuTreceptor postsinaptic G ABA-A, cu creşterea
frecvenţei de deschidere a canalelor de CI', hiperpolarizare postsinaptică şi inhibiţie
neuronală; inhibarea recaptării adenozinei în neuroni, adenozina fiind mediator al
transmisiei purinergice, cu acţiune anxiolitică.

26) Răspuns corect: a, b, c, e. [Bibliografie: 2; pag. 111, 119- 120; 6, pag. 52]
Tranchilizantele (tranchilizante minore) se deosebesc de neuroleptice (tranchilizante
majore) prm aceea că efectul tranchilizant este minor şi nu au efectele pe care le au
în plus neurolepticele şi anume nu au: acţiune clinică antipsihotică, efecte secundare
extrapiramidale, acţiune cataleptică (Ia doze mari), acţiune antiamfetaminică care
este în corelaţie cu potenţa neuroîepfică.

27) Răspuns corect: a, b, c, e. [Bibliografie: 2, pag. 114, 115; 6, pag. 64]


Diazepamul (derivat de 1,4-benzodiazepină, grupul 1) este biotransformat în
procente mari, pe două căi oxidative, rezultând doi metaboliţi activi şi anume:
nordazepam (dealkilare oxidativă) şi oxazepam (3-hidroxilare) care este ulterior
glucuronoconjugat. Durata de acţiune a nordazepamului este mai lungă decât a
diazepamului. Procentul de legare de proteinele plasmatice este mare. Timpul de
înjumătăţire (TT72) şi semiviaţa eliminării sunt lungi. Efectul teratogen cu fisuri
labio-palatine este propriu benzodiazepinelor.
v
28) Răspuns corect: a, c, d, e. [ Bibliografie: 2, pag. 112 — 113; 6, pag. 53]
Indicaţiile tranchilizantelor pot fi cele enumerate în test, în conformitate cu acţiunile
farmacodinamice specifice tranchilizantelor, comentate Ia alte teste, şi cu intensitatea
acestor acţiuni la diferitele grupe chimice şi medicamente. Excepţie face afirmaţia
privind indicaţia în hiposomniile psihotice, care este greşită, deorece tranchilizantele
pot fi indicate în hiposomnii psihogene ioevrotice). Hiposomniile psihogene se
manifestă în nevroze (tulburări de ordin cantitativ ale proceselor psihice).
Hiposomniile psihotice apar în psihoze (tulburări de ordin calitativ ale proceselor
psihice).
29) Răspuns corect: a, b, c, d. [Bibliografie: 2, pag. 113; 6, pag. 53]
Tofisopam nu este 1,4 - benzodiazepină din grupul 1, cu timp de înjumătăţire (Tl/2)
lung, de tip diazepam, ci este 2,3 - benzodiazepină, din grupul 7, cu Tl/2 scurt.

30) Răspuns corect: a, b, c, e. [Bibliografie: 6, pag. 55, 64, 65]


Alprazolam este 1,4 - benzodiazepină din grupul 4 (triazolbenzodiazepine) cu timp de
înjumătăţire (Tl/2) scurt şi durată de acţiune scurtă. De aceea, la întreruperea bruscă a unui
tratament lung, provoacă un sindrom de abstinenţă (de sevraj) sever. Este nu numai anxiolitic, ci
şi antidepresiv cu eficacitate echivalentă antidepresivelor amine triciclice şi cu răspuns clinic mai
rapid. De aceea poate fi indicat şi în depresia anxioasă.

169
31) Răspuns corect: a, b, c, e. [Bibliografie: 6, pag. 53]
în insuficienţă hepatică şi la vârstnici, din cauza insuficienţei generalizate a funcţiilor de
epurare, suni indicate benzodiazepinele din grupul 2, de tip oxazepam, care sunt structuri
deja 3-hidroxilate. Spre deosebire de benzodiazepinele din grupul 1 de tip diazepam, cele
din grupul 2 nu necesită o primă etapă de biotransformare hepatică de către SOMH, ci
numai biotransformare prin glucuronoconjugare.
Benzodiazepinele sunt tranchilizantele de elecţie în tulburările anxioase severe, în timp ce
buspirona poate fi utilă în anxietatea de intensitate slabă sau moderată, având avantajul lipsei
apariţiei toleranţei şi a sindromului de sevraj.
Simpatoliticele pot fi utile pentru reducerea simptomelor neurovegetative asociate
sindromului anxios.

32) Răspuns corect: b, d. [Bibliografie: 6, pag. 56 - 57]


Diazepamul este o benzodiazepină din grupul 1, cu un caracter intens iipofil. De aceea,
profilul farmacocinetic se caracterizează printr-o absorbţie orală bună, difuziune rapidă
prin bariera hemato-encefalică, placentă şi în laptele matern. Legarea de proteinele
plasmatice se face în procent ridicat, iar biotransformarea hepatică de către SOMH are loc
pe două căi oxidative: dezalchilare şi 3- hidroxilare, urmată de glucuronoconjugare. Tl/2
este lung, de 15-60 ore.

33) Răspuns corect: a, b, c. [Bibliografie: 6, pag. 56]


CYP3A4 reprezintă principala izoformă care biotransformă benzodiazepinele. De aceea,
inhibitorii acestei izoforme (eritromicina, claritromicina sau ketoconazolul) pot provoca
scăderea biotransformării benzodiazepinelor, cu efecte de supradozare ale acestora.
Rifampicina şi griseofulvina sunt inductori enzimatici, producând creşterea
biotransformării medicamentelor metabolizate de acelaşi sistem enzimatic, cu efecte de
subdozare.
34) Răspuns corect: a, c, d. [Bibliografie: 6, pag. 58, 63]
Medazepamul este o benzodiazepmă din grupul I, având astfel un profil farmacologic
asemănător diazepamului. Prezintă toate efectele diazepamului (anxiolitic, hipnotic-
sedativ, miorelaxant şi anticonvulsivant), însă de intensitate mult mai redusă. T1/2 este
lung, atât pentru medazepam (25-55 ore), cât şi pentru metabolici activi (30-90 ore).

35) Răspuns corect: a, c, d, e. [Bibliografie: 6, pag. 64 - 65]


Aiprazolarñül este o benzodiazepină din grupul 4 (l,2-triazoI-l,4-benzodiazepine), cu o
absorbţie orală rapidă şi completă. Efectul anxiolitic este de scurtă durată, TI/2 fiind de
10-15 ore. Dé aceea, la oprirea bruscă a unui tratament prelungit, poate să apară un
sindrom de sevraj sever. Unul dintre avantajele faţă de alte benzodiazepine este efectul
antidepresiv, asemănător aminelor triciclice, însă cu răspuns clinic mai rapid

36) Răspuns corect: b, c, d, e. [Bibliografie: 6, pag. 60 - 65] —


Diazepamul are o biodisponibilitate orală redusă, din cauza unui efect de prim pasaj
hepatic foarte ridicat. Spre deosebire de alte medicamente care sunt biotransformate intens

170
la primul pasaj hepatic, dozele de diazepam nu trebuie să fie crescute, deoarece metaboliţii
formaţi sunt activi.

37) Răspuns corect: a, c. [Bibliografie: 6, pag. 58, 64]


AIprazoiam este o benzodiazepină cu efect anxiolitic şi antidepresiv. Indicaţiile de elecţie
sunt depresia anxioasă şi atacul de panică. Efectele miorelaxant, anticonvulsivant şi
sedativ-hipnotîc sunt de intensitate mult mai redusă decât cele ale diazepamului, de aceea
alprazolamul nu se foloseşte în stările spastice musculare, starea de rău epileptic sau
preanestezie.

38) Răspuns corect: a, d. [Bibliografie: 6, pag. 65 - 66]


Buspirona este un anxiolitic cu mecanism indirect de acţiune, agonist 5-HT1A
presinaptic, cu diminuarea eliberării şi favorizarea recaptării serotoninei din fanta
sinaptică. De aceea, efectul sé instalează lent, după o săptămână de tratament cu doze
mici, care se crescjreptat. Datorită mecanismului de acţiune diferit de cel al
benzodiazepinelor, este practic lipsită de celelalte efecte ale acestora (sedativ- hipnotic,
anticonvulsivant şi miorelaxant). La asociere cu alcool, potenţarea deprimării SNC este
mai puţin gravă.

39) Răspuns corect: a, c. [Bibliografie: 6, pag. 55]


Diazepam şi medazepam fac parte din grupul 1 de beîizodiazepine, care se biotransformă
Ia mai mulţi metaboliţi activi, dintre câFe“cei N-rlezalchilaţi au un Tl/2 plasmatic lung,
de peste 40-50 de ore. Oxazepam aparţine grupului 2 de benzodiazepine, derivaţi 3-
hidroxilaţi, biotransformarea sa făcându-se într-o singură fază, prin glucuroîioconjugare.
Are astfel un Tl/2 scurt, de 4-10 ore. Alprazolam face parte din grupul 4 de benzodiazepine,
derivat de l,2-triazoJ-l,4- benzodiazepină, care se biotransformă hepatic, prin hidroxilare,
la un metabolit activ alfa-hidroxilat. Tl/2 este mediu, de 10-15 ore, atât pentru substanţa
activă, cât şi pentru metabolitul activ. Midazolam aparţine grupului 6 de benzodiazepine,
derivat de l,2-imidazol-l,4-benzodiazepină. Are un Tl/2 scurt, mai mic de 5 ore, de aceea
nu se foloseşte ca tranchilizant, ci ca inductor al anesteziei generale sau ca hipnotic.

40) Răspuns corect: b, c, d. [Bibliografie: 6, pag. 65]


Tofisopam este derivat de 2,3-benzodiazepină, cu efect anxiolitic. Se biotransformă
hepatic la metaboliţi inactivi, Tl/2 şi durata de acţiune fiind scurte, de cca 8 ore. Spre
deosebire de alte benzodiazepine, nu are efect hipnotic, miorelaxant sau anticonvulsivant.
2.3. NEUROLEPTICE (ANTIPSIHOTICE)
Răspunsuri comentate
Complement grupat

1) Răspuns corect: A (a, b, c); [Bibliografie: 2, pag. 124; 6, pag. 77]


Neuroleptice fenotiăzine cu radicali aminoalchilici în poziţia 10, sunt: cu lanţ alifatic
neramificat (clorpromazina, triflupromazina) şi cu lanţ alifatic ramificat
(levomepromazi na).

171
2) Răspuns corect: A (a, b, c); [ Bibliografie: 2, pag. 119; 6, pag. 69]
Neuroleptice "incisive" dezinhibitorii sunt: fenotiăzine piperazinilalchilice
(flufenazina), butirofenone (haloperidol), benzamide (sulpirid), difenilbutilpiperidine
(pimozid).

3) Răspuns corect: A (a, b, c); [Bibliografie: 2, pag. 118 - 119; 6, pag. 69]
Neurolepticele sedative au efect sedativ şi anxiolitic'intens şi indtrc somnolenţă. Au
acţiune antipsihotică antihalucinantă mai slabă, comparativ cu neurolepticelc incisive.
Sunt indicate în agitaţie psihomotorie acută. Neuroleptice sedative sunt fenotiazinele
aminoalchilice (lev'omepromazina şi clorpromazina) şi piperidilalchilice (tioridazina).

4) Răspuns corect: A (a, b, c); [Bibliografie: 2, pag. 120, 122; 6, pag. 71, 74, 79]
Neuroleptice cu efecte secundare vegetative de tip alfa - 1 adrenolitic. sunt: fenotiăzine
aminoalchilice şi piperidilalchilice (levomepromazina etc.) şi butirofenone (droperidol,
haloperidol). Acţiunile alfa-1 adrenolitice sunt centrale (bulb, hipotalamus) şi periferice
(arteriole periferice) şi se manifestă prin: bradicardie şi hipotensiune arterială posturală.

5) Răspuns corect: A (a, b, c); [Bibliografie: 2, pag. 121, 122; 6, pag. 71, 74, 81]
Neuroleptice cu efecte secundare vegetative de tip vagolitic antimuscarinic sunt:
fenotiăzine (clorpromazina, tioridazina) şi difenilbutilpiperidine (pimozid, fluspirilen,
penfluridol). Acţiunile antimuscariniee se manifestă prin: hiposalivaţie, constipaţie,
dificultăţi în micţujpe; tulburări de vedere, tahicardie. Acţiunea antimuscarinică
diminuă efectul advers extrapiramidal (datorat unei dominanţe funcţionale colinergice,
consecutive blocajului dopaminergic produs de neurolepticele clasice).

6) Răspuns corect: A (a, b, c); [Bibliografie: 2, pag. 121 - 122, 126; 6, pag. 72, 73, 74,
79]
Haloperidolul (derivat de butirofenonă) este neuroleptic "incisiv" dezinhibitor,
antagonist predominant dopaminergic D2 şi în consecinţă se caracterizează prin reacţii
adverse (R.A.) neurologice extrapiramidale intense, manifestate ca sindrom parkinsonian
(hipertonie, hipokinezie, tremor) şi ca dislepsii (mişcări involuntare ale gurii, limbii, gâtului şi
rigiditatea muşchilor trupului şi extremităţilor). Haloperidolul mai are şi efecte vegetative
simpatolitice slabe (alfa - 1 adrenolitice): hipotensiune arterială şi bradicardie.

7) Răspuns corect: A (a, b, c); [Bibliografie: 2, pag. 123,125; 6, pag. 77]


Levomepromazina (fenotiazină cu lanţ aminoalchilic ramificat) este neuroleptic sedativ
şi anxiolitic intens, prin urmare este indicat: ca neuroleptic în psihoze cu agitaţie
psihomotorie acută;ca tranchilizant major, la doze mici, în practica nepsihiatrică; ca
tranchilizant major, sedativ şi hipnogen, în anesteziologie, în tehnica de anestezie
potenţată.

8) Răspuns corect: D (d);- [Bibliografie: 2, pag. 120; 6, pag. 71, 83]

172
Risperidon (Rispolept®) este un neuroleptic modem, atipic, cap de serie pentru
neurolepticele foarte active pe simptomele negative autistice ale schizofreniei (apatie,
izolare, greutate în vorbire).

Complement simplu

9) Răspuns corect: d; [Bibliografie: 2, pag. 118-119, 125; 6, pag. 69, 77]


Levomepromazina nu este neuroleptic incisiv, ci sedativ, anxiolitic.

10) Răspuns corect: c; [Bibliografie: 2, pag. 118-119, 125; 6, pag. 69]


Neuroleptic sedativ este levomepromazina (fenotiazină aminoalchilică ramificată).

11) Răspuns corect: d; [Bibliografie: 2, pag. 118; 6, pag. 68]


Decanoatul de flufenazină este un ester al flufenazinei (neuroleptic cu oxidril alcoolic
în lanţul lateral) şi reprezintă o structură depot, cu acţiune prelungită ( 3 - 4 săptămâni).
Avantaj: asigurarea continuităţii tratamentului ambulatoriu, în psihozele cronice.

12) Răspuns corect: e; [Bibliografie: 2, pag. 118; 6, pag. 70, 83]


Risperidon (Rispolept®) este un neuroleptic modem, cap de serie pentru mecanismul
antagonist predominant asupra sistemului serotoninergic, la nivelul receptorilor 5 -
HT2. El este antagonist serotoninergic şi dopaminergic, într-un raport antipsihotic
optim 5 - HT2/D2 = 25/1.

Asociaţie simplă

13) Răspuns corect: 1 - b, 2 - e, 3 - c, 4 - a, 5 - d; [Bibliografie: 2, pag. 118; 6, pag. 68]


14) Răspuns corect: 1 - a, 2 - e, 3 - d, 4 - c, 5 - b; [Bibliografie: 6, pag. 70, 71]
Neurolepticele diminuă hiperfuncţiile dopaminergică şi/sau serotoninergică,
incriminate în fiziopatogenia psihozelor. Mecanismul poate fi: indirect (depleţia
depozitelor de caîecolamine) sau direct pe receptori (antagonist D2 şi/sau 5 - HT2).
Reserpina provoacă depleţia (epuizarea depozitelor de catecolamine (dopamină,
noradrenalină, adrenalină). Sulpirid este antagonist selectiv D 2. Haloperidol este
antagonist
D2/5-HT2(9).
Flufenazina este antagonist D2/ 5 - HT2 (24). Risperidon este capul de serie al
neurolepticelor antagonişti predominant 5 - HT2, el fiind antagonist 5 - HT2/D2 (25).

Asociaţie compusă

15) Răspuns corect: 1 - B (b), 2- B (b), 3 - A (a), 4 - A (a), 5 - A (a); [Bibliografie:


2, pag. 117; 6, pag. 68]
Agonişti medicamentoşi selectivi D2 sunt: apomorfina (emetic); dopamina şi
bromocriptirta (antiparkinsoniene). Antagonişti medicamentoşi selectivi D 2 suni.:

173
sulpirid (neuroleptic); metoclopramida (antiemetic şi propulsiv gastric).

16) Răspuns corect: 1 - B (b), 2- A (a), 3- A (a), 4 - A (a), 5 - A (a); [Bibliografie:


2, pag.120; 6, pag. 70, 71]
Predominant pe simptomele pozitive "floride" ale schizofreniei (halucinaţii, delir),
acţionează antagonişti predominant D2 şi anume: sulpirid (antagonist D2 pur),
haloperidol, fluspirilen, flufenazina. Predominant pe simptomele negative ale
schizofreniei (apatie, izolare, greutate în vorbire), acţionează risperidon, care este
antagonist predominant 5 - HTf'şi^mniie-S^H'2/D2 = 25; 1.

Relaţie cauză - efect __

17) Răspuns corect: C (l-a adevărată, a 2-a neadevărată); [Bibliografie: 2, pag. 126;
pag. 80]
Droperidol este neuroleptic, derivat de butirofenonă, indicat în tehnica de
neuroleptanalgezie, deoarece are latenţă şi durată scurte (2-3 minute şi respectiv 30
minute, la administrare i.v.).

18) Răspuns corect: C (l-a adevărată, a 2-a neadevărată); [Bibliografie: 2, pag.


119; 6, pag. 70]
în cadrul acţiunilor de tip psiho-fiziologic, neurolepticele au şi acţiune
antiamfetaminică (antagonizează efectul stimulator central al amfetaminei). Potenţa
neuroleptică pare a fi corelată cu acţiunea antiamfetaminică. în cadrul acţiunilor de tip
psiho-fiziologic, se încadrează şi efectul hipnogen (hipnoinductor) al

174
neurolepticelor. Dar efectul hipnogen este de intensitate invers proporţională cu efectul
antipsihotic.

19) Răspuns corect: A (ambele corecte şi în relaţie cauzală); [Bibliografie: 2, pag.


121; 6, pag. 72]
Efectele adverse neurologice de tip extrapiramidal au fost numite (Predescu, 1976) şi
reprezintă "efectele penibile" ale neurolepticelor clasice incisive, antagonişti selectivi
sau predominant dopaminergici D 2 . Aceasta deoarece atingerea eficacităţii terapeutice
antipsihotice cu acest tip de neuroleptiee necesită doze Ia care apar şi efectele adverse
neurologice extrapiramidale. Mecanismul fenomenului este următorul: dozele necesare
pentru eficacitate antipsihotică realizează un blocaj dopaminergic intens la nivel nigro-
striat, blocaj ce permite hiperfuncţie colinergică, responsabilă de sindromul neurologic
extrapiramidal.

20) Răspuns corect: C (l-a corectă, a 2-a greşită); [Bibliografie: 2, pag. 121; 6, pag. 72]
Mecanismul apariţiei, efectelor neurologice extrapiramidale constă în hiperfuncţia
colinergică la nivel nigro-striat, datorită faptului că neuronii colinergici nu mai sunt
modulaţi de cei dopaminergici (nu serotoninergici) blocaţi intens de neurolcpticele
clasice incisive, la dozele terapeutice.

21) Răspuns corect: C (l-a corectă, a 2-a falsă); [Bibliografie: 2, pag. 121; 6, pag. 72]
"Pragul neuroleptic" al eficacităţii antipsihotice coincide cu doza la care apar primele
tulburări motorii fine înregistrate prin deformarea scrisului. Aceste tulburări motorii
fine, precum şi altele mai grave semnalate în cadrul efectelor adverse neurologice ale
neurolepticelor clasice (sindrom tip parkinsonian, acatizie, dislepsii) şi în cadrul
sindromului neuroleptic malign de supradozare (catatonie, hipertermie, transpiraţie cu
deshidratare şi mortalitate ridicată > 10%), nu sunt deloc dorite. Dar realitatea este că
pragul zonei terapeutice a dozelor eficace antipsihotice este şi pragul zonei
farmacotoxicologice a dozelor ce induc efecte nedorite, mai ales de tip neurologic
extrapiramidal, manifestate prin tulburări motorii.

Complement compus
22) Răspuns corect: a, b, c; [Bibliografie: 2, pag. 118; 6, pag. 69]
Neuroleptiee sedative, cu efect anxiolitic intens, sunt fenotiazinele cu radicalii din
poziţia 10: aminoalchilici (tip dorpFomazină şi tip levomepromazină) şi
piperidilalchilici (tip tioridazină).
23) Răspuns corect: a, c; [Bibliografie: 2, pag. 121 - 122; 6, pag. 72, 73] Neurolepticele
cu mecanism predominant antagonist dopaminergic D2 sunt caracterizate prin efecte
secundare neurologice marcate, şi anume: sindrom parkinsonian (butirofenone,
fenotiazine piperazinilalchilice) acatizie şi dislepsii sub formă de contracturi musculare
regionale (fenotiazine piperazinilalchilice şi halogenate) sau-mişcări involuntare ale

175
gurii, limbii, gâtului, ochilor şi rigiditatea muşchilor trunchiului şi extremităţilor
(butirofenone).

24) Răspuns corect: a, b, c; [Bibliografie: 2, pag. 123,124 -125; 6, pag. 74]


Clorpromazina (fenotiazină aminoalchilică neramificată) este neuroleptic sedativ şi
hipnogen şi produce somnolenţă. Ca fenotiazină se caracterizează prin reacţii adverse
(RA) toxice hepatice şi alergice sub formă de fotoalergii sau agranulocitoză.

25) Răspuns corect: a, c; [Bibliografie: 2, pag. 127; 6, pag. 83]


Reserpina (alkaloid din Rauwolfia) este neurosimpatolitic şi neuroleptic. Ca
neurosimpatolitic are efect vasodilatator şi deprimant cardiac şi este indicat în
hipertensiunea arterială. Printre efecte secundare se numără şi sindromul diareic. Ca
neuroleptic este indicat în psihoze. La dozele neuroleptice induce depresie, cu tendinţă
la sinucidere, datorită mecanismului de acţiune ce constă în epuizarea (depleţia)
depozitelor de catecolamine (dopamină, dar şi adrenalină şi noradrenalină), necesare
menţinerii tonusului timic.

26) Răspuns corect: d, e; [Bibliografie: 2, pag. 118; 6, pag. 71, 83]


Risperidon (Rispolept®) este capul de serie pentru neurolepticele moderne antagonişti
predominant serotoninergici pe receptorii 5HT2. Risperidon este antagonist 5 HT2/D2 în
raportul antipsihotic optim de 25:1. Are efect neuroleptic intens pe simptomele negative
de tip autistic, ale schizofreniei (apatie, izolare, greutate în vorbire).

27) Răspuns corect: a, b, c, d; [Bibliografie: 2, pag. 119 - 120, 122; 6, pag. 70]
Neurolepticele clasice, antagonişti predominant dopaminergici D2, nu au efect
miorelaxant. Dimpotrivă, la nivel motor, ele produc tulburări pe fond de hipertonie,
care poate să atingă catatonia (în sindromul neuroleptic malign, de supradozare).

28) Răspuns corect: b, c, d, e; [Bibliografie: 2, pag. 121 - 123]


Neurolepticele clasice, antagonişti predominant dopaminergici D2, nu induc ca efect
advers miastenie, deoarece ele nu au efect miorelaxant, ci dimpotrivă induc hipertonie
şi contracturi ale muşchilor striaţi cu tulburări motorii nedorite, prin mecanism
neurologic extrapiramidal (sindrom de tip parkinsonian, acatizie, diskinezii).
Tulburările funcţiilor sexuale sunt consecinţa creşterii secreţiei- de prolactină
(amenoree, galactoree, ginecomastie, scăderea libidoului).
29) Răspuns corect: a, b, c, e; [Bibliografie: 2, pag. 119 - 122; 6, pag. 70, 71]
Neurolepticele clasice sunt antagonişti ai receptorilor dopaminergici D2 (şi nu
agonişti), întrucât ele tratează hiperfuncţia dopaminergică incriminată în
fiziopatogenia psihozelor.

30) Răspuns corect: a, b, d, e; [Bibliografie: 2, pag. 121 - 122; 6, pag. 72, 73]
Toate afirmaţiile din test sunt corecte, cu excepţia faptului că intensitatea sindromului
neurologic extrapiramidal scade cu creşterea acţiunii sedative, fiind mai redus la
neurolepticele sedative anxiolitice (levomepromazină, clorpromazină). Intensitatea

176
sindromului neurologic extrapiramidal creşte cu creşterea acţiunii antipsihotice, fiind
mai intens la neuroleptice incisive, dezinhibitorii, (flufenazină, haloperidol etc),
puternic eficace asupra simptomelor pozitive "floride" ale schizofreniei (halucinaţii,
delir). Sindromul de abstinenţă, la întreruperea unui tratament lung, cu doze mari, se
caracterizează prin diskinezii de tip coreiform, datorită unei hiperfuncţii dopaminergice
acute însoţită de o hipofuncţie colinergică. Sindromul neuroleptic malign se manifestă
la supradozare, printr-o hiperfuncţie colinergică gravă (catatonie, transpiraţie cu
deshidratare, mortalitate > 10%).

31) Răspuns corect: a, d. [Bibliografie: 6, pag. 81]


Neurolepticele benzamide sunt antagonişti selectivi D2 şi D4, cu predominanţă D2. Au
efect dezinhibitor incisiv foarte intens, cu efecte adverse neurologice, vegetativolitice
şi sedative slabe. La doze mici se pot folosi ca antidepresive.

32) Răspuns corect: b, c, d. [Bibliografie: 6, pag. 81, 82]


Clozapina, olanzapina şi risperidona se încadrează în grupul neurolepticelor atipice, cu
mecanism antagonist predominant al receptorilor serotoninergici 5HT2A. Flupentixol
şi haloperidol blochează predominant receptorii dopaminergici D2, fiind considerate
neuroleptice tipice.

33) Răspuns corect: a, b, c, d. [Bibliografie: 6, pag. 82]


Clozapina face parte din grupul antipsihoticelor atipice, cu mecanism de acţiune
antagonist asupra receptorilor D4 şi 5-HT2A. In urma acestui mecanism, are eficacitate
asupra simptomelor negative ale schizofreniei, iar reacţiile adverse extrapiramidale sunt
foarte reduse. Dezavantajul major al clozapinei este frecvenţa mare (1-2%) a deprimării
măduvei hematoformatoare, cu risc de agranulocitoză posibil fatală. De aceea, este
rezervată cazurilor refractare la alte tratamente.

34) Răspuns corect: b, c. [Bibliografie: 6, pag. 83]


Risperidona este un antipsihotic atipic, cu mecanism de acţiune predominant asupra
receptorilor 5-HT2. Are eficacitate asupra simptomelor negative şi pozitive ale
schizofreniei, cu predominanţă pe simptomele negative. Potenţa acţiunii
antipsihotice este foarte mare, de ci|caJ?0-]00 ori mai mare faţă de clorpromazină.
Efectul sedativ este redus.

35) Răspuns corect: a, c, d. [Bibliografie: 6, pag. 83]


Risperidona este un antipsihotic atipic, derivat de benzizoxazol. în manifestările
psihotice acute, se foloseşte în prima linie de tratament, cu doze mici care se cresc
treptat. Spre deosebire de neurolepticele tipice, risperidona este lipsită practic de
efectele adverse neurologice extrapiramidale.
' 2.'4. ANTIPARKINSQNIENE ŞI ANTIALZHEIMER Răspunsuri comentate

Complement grupat
1) Răspuns corect: A (a, b, c). [ Bibliografie: 2, pag. 129-130; 6, pag. 139, 140]
Sunt antiparkinsoniene: biperiden (anticolinergic), amantadina (stimulant al eliberării
dopaminei), pergolid (agonist dopaminergic D2). Carbidopa nu este antiparkinsonian, dar
se asociază cu levodopa (aminoacrd precursor al dopaminei), deoarece carbidopa este
inhibitor al aromatic l-aminoacid decarboxilazei şi împiedică biosinteza dopaminei în
periferie, de unde dopamina nu poate difuza prin bariera hemato-encefalică, în SNC.

2) Răspuns corect: D (d). [Bibliografie: 2, pag. 132 - 133; 6, pag. 146] Trihexifenidil este
antiparkinsonian cu mecanism anticolinergic. Ca şi celelalte antiparkinsoniene
anticolinergice (benzatropina, orfenadrina, prociclidina, biperiden) este indicat în formele
incipiente, mai ales când predomină hipertonía, datorată hiperactivităţii colinergice în
sistemul nigrostriat. Având mecanism anticolinergic, este indicat (şi nu contraindicat) în
parkinsonismul medicamentos indus de neurolepticele clasice incisive. Parkinsonismul
indus de neuroleptice este un sindrom neurologic extrapiramidal, datorat unei dominanţe
funcţionale la nivel nigrostriat a neuronilor colinergici, consecinţă a blocajului
dopaminergic D2 intens produs de neurolepticele clasice, în special cele incisive. Ca
anticolinergic, este hiposecretor şi anulează sialoreea din boala Parkinson. Are efecte
secundare anticolinergice: midriază pasivă cu creşterea presiunii intraoculare (CI în
glaucom), cicloplegie cu tulburări de vedere, retenţie urinară (CI în adenom de prostată),
constipaţie.

3) Răspuns corect: D (d). [Bibliografie: 2, pag. 131-132; 6, pag. 141, 143] Levodopa este
antiparkinsonian precursor al dopaminei (deficitară în boala Parkinson) şi este indicat în
formele avansate, când hipokinezia, datorată hipoactivităţii dopaminergice, deranjează
activitatea bolnavului. Este cel mai eficace antiparkinsonian. Este precursor atât al
dopaminei, cât şi al noradrenalinei şi are efecte atât dopaminergice, cât şi adrenergice. De
aceea, la asocierea cu simpatomimetice apare un sinergism (nu antagonism) cu risc de
aritmii. în tratament lung, cu doze mari, poate să apară o stare psihotică paranoidă, ca
efect advers secundar al unei hiperfuncţii dopaminergice şi este contraindicat în psihoze.
Fiind aminoacid, este transportat activ prin membranele biologice (inclusiv la nivelul
barierei hemato-encefalice), cu transportorii aminoacizilor aromatici.
4) Răspuns corect: D (d). [Bibliografie: 2, pag. 132; 6, pag. 144]
SelegiJina (Jumex®) este un antiparkinsonian modem IMAO - B, ce influenţează pozitiv
metabolismul dopaminei, prin inhibarea selectivă şi ireversibilă a subtipului enzimatic
MAO-B, ce metabolizează dopamina prin dezaminare oxidativă. Selegilina nu
antagonizează, ci creşte şi prelungeşte efectele levodopei, permiţând reducerea dozelor de
levodopa şi ameliorarea unora dintre efectele adverse ale acesteia şi anume: obişnuinţa şi
fenomenul "on-off". Tratamentul precoce cu selegilină întârzie cu 6-9 luni nevoia
tratamentului cu levodopa. Selegilina este biotransformată la amfetamină şi
metamfetamină. Nu apar efecte secundare de tip amfetaminic, semnificative clinic, la
dozele terapeutice uzuale, care însă nu trebuiesc depăşite (uzual: 5 mg x 2/zi). Timpul de
înjumătăţire {T\n) este lung (cca 24 ore), deoarece se leagă de proteinele plasmatice în
procent ridicat (95%) şi se fixează în hematii.

Complement simplu

5) Răspuns corect: d. [Bibliografie: 2, pag. 129; 6, pag. 139]


Amantadina (amină triciclică) face parte din antiparkinsonienele ce stimulează transmisia
dopaminergică (deficitară la nivei- nigrostriat, în parkinsonism), prin stimularea eliberării
dopaminei din depozitele axonale nigrostriatale în fantele sinaptice dopaminergice.

Asociaţie simplă ."

6) Răspuns corect: 1 - a, 2 - c, 3 - d, 4 - e, 5 - b. [Bibliografie: 2, pag. 129 - 130; 6, pag.


139, 140]
Antiparkinsonienele acţionează prin două tipuri de mecanisme de acţiune: anticolinergic
(trihexifenidil) şi stimulant al transmisiei dopaminergice (amantadina, selegilina,
bromocriptina). Stimularea transmisiei dopaminergice, deficitară în boala Parkinsoa, se
poate realiza prin stimularea eliberării de dopamină (amantadina),. inhibarea selectivă a
subtipului enzimatic MAO - B, cu diminuarea biodegradării ţlopaminei (selegilina),
creşterea biosintezei de dopamină (levodopa), mecanism agonist dopaminergiC D z
(bromocriptina).

Relaţie cauză - efect

7) Răspuns corect: C (l-a adevărată, a 2-a neadevărată). [Bibliografie: 2, pag. 132;


pag. 144]
SelegiHna are timp de înjumătăţire lung (Tl/2 ~ 24 ore-), deoarece se leagă de proteinele
plasmatice în procent mare (95%) şi se fixează în hematii. Selegilina se elimină
biotransformată (Ia amfetamină şi metamfetamină).

8) Răspuns corect: E (ambele neadevărate). [Bibliografie: 2, pag. 132; 6, pag. 144] 184

179
Selegilina nu are TI/2 scurt, ci lung (cca 24 ore), tocmai pentru că se leagă de proteinele
plasmatice în procent înalt (95%).

9) Răspuns corect: C (l-a adevărată, a 2-a neadevărată). [Bibliografie: 2, pag. 132- 133;
6, pag. 146]
Trihexifenidil este antiparkinsonian cu mecanism anticolinergic şi are efecte secundare
anticolinergice. De aceea trihexifenidil poate potenţa efecte secundare, de tip
anticolinergic, ale fenotiazinelor neuroleptice şi antihistaminice.

Complement compus

10) Răspuns corect: a, b, c, e. [Bibliografie: 2, pag. 130, 132 - 133; 6, pag. 141,
146]
Trihexifenidil, fiind un antipadansonian anticolinergic, are eficacitate inferioară faţă de
levodopa, dar are efecte adverse mai puţine şi este mai maniabil. De aceea este indicat în
formele incipiente ale"'bolii Parkinson, mai ales când predomină hipertonia. Este indicat
şi în sindromul neurologic extrapiramidal indus de neurolepticele clasice incisive
(parkinsonismul medicamentos), pentru a contracara prin efectul anticolinergic,
hiperfimcţia colinergică de la nivel nigrostriat. întreruperea administrării se face treptat,
deoarece la întreruperea bruscă, se manifestă efectul rebound-colinergic (efect de reglare
”up” a receptorilor colinergici), cu o hiperftincţie colinergică, manifestată cu simptome
grave (halucinaţii, transpiraţii profiize, efecte vegetative colinergice).

11) Răspuns corect: a, b, c. [Bibliografie: 2, pag. 130, 131-132; 6,pag.


143] Levodopa (precursorul dopaminei) este cel mai eficace antiparkinsonian, dar are
numeroase efecte adverse şi este greu maniabil. De aceea, este indicat în formele avansate
ale bolii Parkinson. Se asociază cu inhibitoare ale dopa-decarboxilazei (benserazid,
carbidopa), care acţionează numai în periferie, deoarece nu difuzează prin bariera hemato-
encefalică, protejând astfel levodopa de degradarea la nivel periferic. Levodopa este
contraindicat în parkinsonismul medicamentos indus de neuroleptice, deoarece prin aport
de dopamină agravează boala de bază: psihoza. Induce numeroase tipuri de reacţii adverse
ca: obişnuinţă cu diminuarea intensităţii şi duratei efectului (după cca doi ani de
tratament); efect "on - off' (fluctuaţii mari ale stării bolnavului, pe parcursul unei zile),
care se intensifică treptat, făcând tratamentul inoperant.

12) Răspuns corect: a, b, c, d. [Bibliografie: 2. pag. 132; 6, pag. 144]


Selegilina (Jumex®) este un antiparkinsonian modem, IMAO-B selectiv. Tratamentul
precoce cu selegilină întârzie cu 6-9 luni nevoia tratamentului cu levodopa. în asociere cu
levodopa, potenţează efectele acesteia, astfel încât pot fi utilizate doze de levodopa mai
mici, iar dozele de selegilină pot fi reduse chiar la jumătate. Nu induce fenomen "on-ofF'
şi obişnuinţă dopaminergică, ci la asociere cu levodopa ameliorează aceste efecte adverse
specifice tratamentului cu levodopa. Selegilina este biotransformată la amfetamina şi
metamfetamină şi poate induce efecte secundare de tip amfetaminic la doze mai mari de
10 mg/zi, doze ce depăşesc dozele zilnice uzuale (5 mg x 2/zi).

13) Răspuns corect: a, b, c. [Bibliografie: 2, pag. 129 - 130; 6, pag. 139,140]


Medicamente utile în boala Parkinson, sunt: levodopa (aminoacidul precursor în

180
biosinteza dopaminei, deficitară în parkinsonism); selegilina (inhibitor selectiv al
enzimei MAO-B, ce degradează dopamina); trihexifenidil (anticolinergic util în
contracararea hiperactivităţii colinergice, responsabilă de hipertonie şi rigiditate).

14) Răspuns corect: a, b, c. [Bibliografie: 2, pag. 129 - 130; 6, pag. 139, 140]
Antiparkinsoniene ce stimulează transmisia dopaminergică, deficitară la nivel
nigrostriat, sunt: levodopa (aminoacidul precursor ce creşte biosinteza de dopamină);
amantadina (amină triciclică, ce stimulează eliberarea dopaminei); bromocriptina
(derivat de la alcaloizii din ergot, ce este agonist dopaminergic D2).

15) Răspuns corect: d, e. [Bibliografie: 2, pag. 130 - 131; 6, pag. 139, 141, 143] Enzima
majoră în metabolizarea dopaminei în sistemul nigrostriat. monoaminooxidaza subtipul
B (MAO - B), prezintă polimorfism şi este marker genetic pentru boala Parkinson.
Trihexifenidil este antiparkinsonian cu mecanism anticolinergic şi de aceea, la
întreruperea bruscă a administrării, poate induce efect rebound colinergic (efect de reglare
"up" a receptorilor colinergici), cu o hiperfuncţie colinergică, manifestată cu simptome
grave (halucinaţii, transpiraţii profuze, efecte vegetative colinergice).
Levodopa (precursorul dopaminei) după cca 2 ani induce obişnuinţă dopaminergică (efect
de reglare "down" a receptorilor dopaminergici), manifestată la întreruperea bruscă printr-
o deficienţă dopaminergică majoră, cu akinezie majoră. Levodopa, după 2 ani de
tratament, la cca 1-4 ore de la administrare, provoacă mişcări anormale involuntare de tip
CQreiform (clipire, deschiderea gurii, rotaţii spontane ale trunchiului, membrelor şi
capului şi dispnee prin diskinezia muşchilor respiratori) ca o consecinţă a unei
hiperfuncţii dopaminergice în putamen. Amantadina are şi acţiune antivirotică şi este
indicată în profilaxia virozelor cu virus gripal A.

16) Răspuns corect: a, c, e. [Bibliografie: 6, pag. 139 - 140]


Levodopa este un precursor al dopaminei, care creşte biosinteza acesteia prin
decarboxilare centrală catalizată de DOPA-decarboxilază. Selegilina este un inhibitor
selectiv şi ireversibil al monoaminoxidazei B (IMAO-B), enzimă care metabolizează
dopamina. Tolcapon inhibă selectiv şi reversibil enzima COMT periferică, care
metabolizează levodopa. Benserazid este un inhibitor al DOPA- decarboxilazei periferice,
care previne astfel biotransformarea periferică a jcv'odopei. Pramipexo] esle un
antiparkinsonian modem, agonist al receptorilor D2.

17) Răspuns corect: d, e. [Bibliografie: 6, pag. 139 - 140]


Tolcapon şi entacapon sunt inhibitori selectivi şi reversibili ai enzimei COMT periferice,
care metabolizează levodopa. Selegilina este un inhibitor selectiv şi ireversibil al
monoaminoxidazei B (1MAO-B), enzimă care metabolizează dopamina. Amantadina
stimulează eliberarea dopaminei în fanta sinaptică, iar ropinirol este un agonist
dopaminergic D2.

!8) Răspuns corect: a, b, c. [Bibliografie: 6, pag. 140]


Sunt agonişti ai receptorilor dopaminergici D2: derivaţi ai alcaloizilor din ergot
(bromccriptina) şi derivaţii nonergolinici (ropinirol, pramipexol). Tolcapon şi entacapon
sunt inhibitori selectivi şi reversibili ai enzimei COMT periferice, care metabolizează
181
levodopa şi dopamina.

19) Răspuns corect: a, b, c, d. [Bibliografie: 6, pag. 141]


Administrat împreună cu levodopa, tolcapon creşte biodisponibilitatea acesteia de cta 2
ori, creşte ASC şi timpul de înjumătăţire ale levodopei. De aceea, dozele de levodopa pot
fi micşorate corespunzător. Reacţiile adverse dopaminergice ale levodopei pot fi crescute
de către tolcapon, prin inhibarea biotransformării acesteia.

20) Răspuns corect: a, b, c. [Bibliografie: 6, pag. 139, 140, 144]


Tolcapon este un antiparkinsonian modern, inhibitor selectiv şi reversibil al enzimei
COMT periferică. Se asociază cu levodopa, pentru a mări biodisponibilitatea acesteia
după administrare orală. Astfel, poate fi micşorată doza de levodopa administrată, cu
reducerea consecutivă a efectelor adverse produse de aceasta. în asociere cu
medicamentele cu structură chimică de catecol, le poate inhiba biotransformarea,
producând efecte de supradozare ale acestora.

21) Răspuns corect: b, c, d, e. [Bibliografie: 6, pag. 148 - 151]


Maladia Alzheimer este o boală neurodegenerativă caracterizată prinţr-o degenerescenţă
neuronală colinergică şi printr-o suprastimulare gl.uţamatergică. De aceea, obiectivele
principale ale farmacoterapiei în boala Alzheimer sunt creşterea funcţiei colinergice
centrale deficitare şi reducerea excitotoxicităţii glutamatergice. Astfel, precursorii
biosintezei de acetilcolină, agoniştii colinergici, anticolinesterazicele şi antagoniştii
receptorilor glutamatergici NMDA pot fi utilizaţi ca medicamente antialzheimer.
Anticolinergicele sunt contraindicate, deoarece pot agrava manifestările bolii.

22) Răspuns corect: a, b, d. [Bibliografie: 6, pag. 150- 151]


Donepezil, rivastigmina şi galantamina sunt inhibitori relativ selectivi ai
acetilcolinesterazei cerebrale, fiind astfel utili pentru creşterea funcţiei colinergice,
deficitară la bolnavii cu maladie Alzheimer. Memantina este un antagonist al receptorilor
glutamatergici NMDA, în timp ce betanecol este un agonist pe receptorii colinergici.

23) Răspuns corect: b, c, e. [Bibliografie: 6, pag. 151]


Donepezil este un anticolinesterazic, cu acţiune predominant cerebrală, producând
creşterea cantităţii de acetilcolină la nivel SNC. Se leagă de proteinele plasmatice în
procent ridicat, de aceea Tl/2 este lung, cu posibilitatea administrării o dată pe zi. Reacţiile
adverse, mai reduse ca intensitate decât în cazul anticolinesterazicelor mai puţin selective,
sunt de tip colinergic muscarinic (greaţă, vomă, diaree) sau nicotinic (insomnie, crampe
musculare).

24) Răspuns corect: b, c, e. [Bibliografie: 6, pag. 148]


Boala Alzheimer este o boală neurologică progresivă, caracterizată din punct de vedere
neurochimic printr-o degenerescentă neuronală colinergică şi printr-o suprastimulare
glutamat-ergică. De asemenea, o altă ipoteză privind etiopatogenia bolii Alzheimer este
cea inflamatorie, conform căreia se acumulează ţesut glial în jurul plăcilor senile, cu un
răspuns local mediat aeul^rin intermediul citokinelor şi prin activarea cascadei
complementului. Ţinând cont de toate aceste aspecte, farmacoterapia în boala Alzheimer
are printre obiectivele principale creşterea funcţiei colinergice centrale deficitare,

182
reducerea excitotoxicităţii glutamat-ergice centrale şi diminuarea procesului inflamator
imun cerebral.

25) Răspuns corect: a, c, d. [Bibliografie: 6, pag. 150]


Donepezil, rivastigmina şi galantamina sunt inhibitoare relativ selective ale
acetilcolinesterazei cerebral#, cu creşterea--consecutivă a-nivelului cerebral de
acetilcolină, fiind astfel utile în tratamentul bolii Alzheimer. Atropină şi scopolamina sunt
anticolinergice, fiind contraindicate absolut în maladia Alzheimer.
2.5. ANTICONVULSIYANTE (ANTIEPILEPTICE) ŞI MIORELAXANTE
CENTRALE Răspunsuri comentate

Complement grupat
]) Răspuns corect: D (d). [Bibliografie: 2, pag. 138 ; 6, pag. 129]
Fenitoina este anticonvulsivant cu numeroase efecte adverse secundare şi toxice, între care şi:
gingivită hipertrofică (hiperplazia gingiilor) şi anemie, dar nu feriprivă, ci megaloblastică (prin
lipsă de acid folie). în cazul apariţiei anemiei megaloblastice, se continuă fenitoina, sub tratament
cu acid folie.

2) Răspuns corect: E (a, b, c, d, e). [Bibliografie: 2, pag. 136; 6, pag. 123]


Toate medicamentele enumerate sunt antiepileptice, aparţinând la diferite clase chimice şi anume:
fenobarbital (barbiturice), primidona (pirimidindione = dezoxibarbiturice), fenitoina
(hidantoine), etosuximida (succinimide), acid valproic (alte structuri).

3) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 136; 6, pag. 123]


Medicamente antiepileptice sunt: fenobarbital (barbiturice) util în marele rău epileptic, diazepam
(benzodiazepină) şi lidocaina (anestezic local) utile în sţarea de rău epileptic.

4) Răspuns corect: D (d). [Bibliografie: 2, pag. 136, 139; 6, pag. 131]


Acidul valproic (acidul n-dipropilacetic) este anticonvulsivant şi antiepileptic eficace în
marele şi micul rău epileptic, iar experimental în convulsiile prin electroşoc şi prin
excitante SNC.

5) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 138-139; 6, pag. 129]


Carbamazepina (dibenzazepină) este antiepileptic eficace în marele rău epileptic şi
epilepsia psihomotorie. în plus este eficace şi indicată în nevralgia de trigemen, în
tratament cronic.

6) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 137-138; 6, pag. 127] Fenobarbitalul
(barbituric) este antiepileptic indicat în marele rău epileptic, de elecţie la copii mici (la
care fenitoina provoacă frecvent reacţii adverse). în tratament cronic, cu doze mari, poate
induce anemie megaloblastică, ce necesită tratament cu acid folie. Este un puternic
inductor enzimatic al S.O.M.H. şi prin inducţie enzimatică încrucişată poate să fie redusă
eficacitatea multor medicamente asociate, între care şi anticoagulantele orale cumarinice.

7) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 138; 6, pag. 129]

183
Fenitoina (hidantoină) este un antiepileptic cu potenţial farmacotoxicologic ridicat.
Provoacăr tulburări nervoase (ataxie, dizartrie), tulburări de vedere (cataractă, nistagmus),
hiperplazie gingivală. La nivelul tubului digestiv produce: distensie abdominală, până la
ileus paralitic letal ( şi nu ileus mecanic care este consecutiv unei hipertonii intestinale).
Anemia indusă este megaloblastică, prin lipsă de acid folie (şi nu feriprivă).

8) Răspuns corect: E (a, b, c, d, e). [Bibliografie: 2, pag. 138; 6, pag. 129]


Fenitoina, antiepileptic cu potenţial farmacotoxicologic ridicat, provoacă numeroase
reacţii adverse, unele grave şi anume: icter (toxicitate hepatică), sindrom lupoid
(colagenoză manifestată mai ales la indivizii acetilatori lenţi), dcwnatită exfoliativă cu
posibil deces (toxicitate ^artanată), gastralgii, hemoragii gastrice cu hematemeză şi
hirsutism.

9) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 138; 6, pag. 129]


Fenitoina este un antiepileptic eficace şi indicat în marele rău epileptic şi epilepsia
psihomotorie. Are şi efect antiaritmic, fiind clasificată în clasa 1 B, cu mecanism blocant
al canalelor de sodiu (clasificarea Vaughan - Williams) şi este utilizată ca antiaritmic, cu
spectru îngust, fiind indicată în aritmii induse de supradozarea digitalicelor.

Complement simplu

10) Răspuns corect: d. [Bibliografie: 2, pag. 136; 6, pag. 123]


Clonazepam este benzodiazepină cu acţiune anticonvulsivantă, util în starea de rău
epileptic.

11) Răspuns corect: a. [Bibliografie: 2, pag. 136; 6, pag. 123]


Fenobarbitalul este barbituric utilizat ca antiepileptic în marele rău epileptic şi în celelalte
forme (cu excepţia micului rău).

12) Răspuns corect: c. [Biblibgrafie: 2, pag. 138- 139; 6, pag. 129]


în .nevralgia de trigemen este foarte eficace anticonvulsivantul carbamazepină
(dibenzazepină) administrat cronic, în cure lungi.

Asociaţie simplă

13) Răspuns corect: l-a; 2-e; 3-c; 4-d; 5-b. [Bibliografie: 2, pag. 136; 6, pag. 123]

14) Răspuns corect: I-b; 2-c; 3-a; 4-e; 5-d. [Bibliografie: 2, pag. 136; 6, pag. 123]
15) Răspuns corect: I-e; 2-c; 3-b; 4-d; 5-a. [Bibliografie: 2, pag. 136, 139; 6, pag. 123]
Active de elecţie în marele rău epileptic, iar experimental în convulsiile prin electroşoc,
sunt: primidona (pirimidindione), fenobarbital (barbiturice), fenitoina (hidantoine),
carbamazepina (dibenzazepine). Active de elecţie în micul rău epileptic, iar
experimental în convulsiile prin excitante chimice ale SNC, sunt: etosuximida
(succinimide), trimetadiona (oxazolidindione). Acidul valproic este activ atât în marele
rău, cât şi în micul rău epileptic. în starea de rău epileptic (status epilepticus) sunt active
în administrare i.v.: clonazepam, diazepam (benzodiazepine) şi lidocaina (anestezic
local). Gabapentin (Neurontin® ) este un nou antiepileptic indicat în epilepsia parţială
la adult, ca tratament adiţional altor convulsivante.

16) Răspuns corect: 1-e; 2-d; 3-c; 4-b; 5-a. [Bibliografie: 2, pag. 137; 6, pag. 125]
Acţiunea antiepileptică rezultă din împiedicarea depolarizării sau din hiperpol ari zarea
membranei neuronale. Mecanismele implicate sunt: blocarea canalelor de sodiu
(fenitoina, carbamazepina, acidul valproic); blocarea canalelor de calciu de tip T
(etosuximida, trimetadiona); deschiderea canalelor de clor, prin activarea complexului
receptor postsinaptic GABA-A (fenobarbital, clonazepam, diazepam); creşterea
nivelului de neuromediator inhibitor GABA, prin inhibarea ireversibilă a GABA-T
(GABA aminotransferaza) ce degradează GABA (vigabatrina, acidul valproic);
inhibarea eliberării de neuromediator excitator glutamat (lamotrigin).

Relaţie cauză - efect


- 47) Răspuns corect: A (ambele afirmaţii adevărate şi în relaţie cauzală).
[Bibliografie: 2, pag. 137; 6, pag. 125]
Există o corelaţie bună între concentraţia plasmatică (Cp) a antiepilepticuiui şi efectul
său terapeutic (95% din bolnavii echilibraţi clinic au Cp apropiate, chiar dacă dozele
administrate au fost diferite). Această corelaţie bună Cp - eficacitate antiepileptică, în
absenţa unei relaţii doză - eficacitate, permite şi impune optimizarea posologiei cu
antiepileptice, prin monitorizarea Cp a antiepilepticuiui.

18) Răspuns corect: E (ambele false). [Bibliografie: 2, pag. 137; 6, pag. 127]
Fenobarbitalul este un puternic inductor enzimatic al S.O.M.H. ( şi nu inhibitor) şi de
aceea poate să diminue eficacitatea altor medicamente biotransformate de
S.O.M.H., ca de ex. anticoagulante orale cumarinice şi contraceptive orale.

19) Răspuns corect: A (ambele afirmaţii adevărate şi în relaţie cauzală). [Bibliografie:


2, pag. 138; 6, pag. 127] ,,
Fenobarbitalul provoacă la întrerupere bruscă a tratamentului cronic un sindrom de
abstinenţă, cu stare de hiperexcitabilitate până la convulsii. Fenomenul este consecinţa
inducerii unei sensibilizări a receptorilor din transmisia excitatoare giutamatergică, ca
urmare a reducerii eliberării sinaptice de acid glutamic, prin potenţarea de către
fenobarbital a transmisiei inhibitoare GABA (hetero-reglare "up").

20) Răspuns corect: C (l-a adevărată, a 2-a falsă). [Bibliografie: 2, pag. 137-138; 6, pag.
127]
Tratamentul cronic cu fenobarbital induce toleranţă dobândită cronică (obişnuinţă), cu
tendinţă Ia mărirea dozelor pentru obţinerea aceluiaşi efect terapeutic. Tratamentul nu
trebuie însă întrerupt rapid, ci treptat, pentru a evite simptomatologia unui sindrom de
abstinenţă, care în formă gravă se manifestă cu crize convulsivante de mare rău epileptic.

Complement compus

21) Răspuns corect: a, b, c, e. [Bibliografie: 2, pag. 136; 6, pag. 123]


Medicamentele utilizate în epilepsie sunt: lidocaina (anestezic local), diazepam şi
clonazepam (beiizodiazepine) indicate în starea de rău epileptic; etosuximida
(succinimidă) indicată în micul rău epileptic.
185
22) Răspuns corect: a, b, c, d. [Bibliografie: 2, pag. 137- 138; 6,pag.l27] Fenobarbitalul
(barbituric) este antiepileptic indicat în marele rău epileptic şi celelalte forme (cu excepţia
micului rău). Este de elecţie la copii mici {la care fenitoina provoacă frecvent reacţii
adverse). Induce anemie megaloblastică, caz în care se face tratament cu acid folie. Induce
dependenţă fizică, manifestată Ia întreruperea bruscă a unui tratament cronic, prin
sindrom de abstinenţă cu convulsii clonico-tonice. Nu este inhibitor, ci inductor
enzimatic.

23) Răspuns corect: a, b, c, d. [Bibliografie: 2, pag. 138; 6, pag. 129]


Fenitoina are o sferă largă de efecte adverse, la nivelul a diferite aparate şi sisteme, printre
care şi: tulburări nervoase (dizartrie, ataxie), tulburări de vedere (nistagmus, cataractă),
colagenoză (tip sindrom lupoid, cu predispoziţie Ia indivizii cu deficit enzimatic de
acetilare), hiperplazie gingivală. Produce anemie megaloblastică.

24) Răspuns corect: a, c, d, e. [Bibliografie: 2, pag. 138-139; 6, pag. 129] Carbamazepina


(dibenzazepină) este anticonvulsivant indicat în toate formele de epilepsie, cu excepţia
micului rău epileptic. în plus, mai este eficace şi este indicată în: nevralgia de trigemen
precum şi în diabetul insipid datorat unor tulburări de origine retrohipofizară (cu
hiposecreţie de ADH). Este contraindicată în sarcină deoarece are efect teratogen de tip
spina bifida sau/şi cardiac.

186
25) Răspuns corect: a, b, c, d. [Bibliografie: 2, pag. 140 - 142; 6, pag. 132]
Testul se referă la farmacologia miorelaxantelor. Mecanismele de acţiune miorelaxantă
sunt: diminuarea sau abolirea reflexelor spinale mono- şi polisinaptice (clorzoxazona,
baclofen); hiperpolarizare în postsinapsele excitatoare, prin mecanism inhibitor de tip
agonist hetcro-postsinaptic GABA-B) (baclofen); deprimarea receptorilor din fusul
muscular,, prin favorizarea reţinerii calciului în reticulul endoplasmic, cu decuplarea
procesului excitaţie - contracţie (dantrolen). Miorelaxantele sunt indicate în stări spastice
dureroase ale muşchilor striaţi, fiind mai active în formele acute, decât în cele cronice.
Baclofen este activ şi poate fi indicat de asemenea în corea Huntington. Corea Huntington
(gr. Choreia = dans) este o boală genetică rară, datorată stimulării excesive a neuronilor
de către neuromediatorii aminoacizi excitatori (ca acidul glutamic), pe fond de reducere
masivă a numărului de receptori GABA. Clinic se manifestă o hiperfuncţie dopaminergică
motorie.

26) Răspuns corect: b, c, d, e. [Bibliografie: 6, pag. 124]


Carbamazepina se epurează practic total (peste 99%) prin metabolizare hepatică, de către
mai multe izoforme ale citocromului P450. Fenitoina şi fenobarbitalul sunt
biotransformate de izoformele CYP2C9 şi CYP2C19, izoforme care metabolizează şi alte
antiepileptice. Astfel se explică interacţiunile de competiţie care pot să apară, cu creşterea
concentraţiilor plasmatice şi efecte de supradozare. Analogii structurali ai acidului gama-
aminobutiric, de exemplu gabapentin, se epurează în principal nebiotransformaţi, prin
excreţie renală. Valproatul este metabolizat atât de citocromul P450, cât şi de UGT şi este
inhibitor al acestor două sisteme enzimatice. Epurarea hepatică a fenitoinei are o mare
variabilitate în funcţie de doză, cinetica fiind de tip Michaelis-Menten, nonliniară la doze
mari, de saturaţie, sau liniară la doze mai mici.

27) Răspuns corect: a, c, d. [Bibliografie: 6, pag. 124]


Carbamazepina, valproatul şi fenitoina sunt biotransformate de către SOMH dependent
de citocromul P450. Gabapentin, analog structural al GABA, se epurează în formă
netransformată, în principal prin excreţie renală. Lamotrigin este biotransformat prin
glucuronoconjugare de către UGT (uridin glucuronil- transferaza).

28) Răspuns corect: a, b, e. [Bibliografie: 6, pag. 125,131]


în grupa antiepilepticelor, corelaţia dintre concentraţiile plasmatice şi efectul
terapeutic/toxic este în general bună. De aceea, monitorizarea terapeutici poate fi şi
trebuie făcută pe criteriul farmacocinetic. Fac excepţie acidul valproic şi clonazepamuî,
pentru care supravegherea pe criteriul clinic este obligatorie.

29) Răspuns corect: b, c. [Bibliografie: 6, pag. 124]


Izoformele CYP2C9 şi CYP2C19 sunt implicate în biotransformarea antiepilepticelor
menţionate în enunţ. Se explică astfel interacţiunile de competiţie pentru aceste izoforme,
cu efect de inhibare reciprocă a biotransformării, cu creşterea concentraţiilor plasmatice
şi efecte de supradozare.

30) Răspuns corect: a, b, c. [Bibliografie: 6, pag. 123 - 125, 131]


Acidul-valproic este un antiepileptic cu spectru larg, fiind util în marele rău epileptic,
micul rău epileptic şi crizele mioclonice. Mecanismele de acţiune sunt blocarea canalelor
de" sodiu şi creşterea nivelului central de GABA, prin inhibarea ireversibilă a enzimei
GABA-aminotransferaza. Epurarea se face predominant prin biotransformare hepatică,
catalizată de citocromul P450 şi de UGT. Pe parcursul tratamentului pot să apară rareori
semne de toxicitate la nivelul ficatului, de aceea se impune monitorizarea funcţiei
hepatice. Administrat In primul trimestru de sarcină, poate produce efecte teratogene
(spina bifida, malformaţii la nivelul degetelor, cardio-vasculare şi oro-faringiene).
Monitorizarea terapeutică pe criteriul far-maGocinetic nu este posibilă, deoarece nu există o
corelaţie bună între concentraţiile plasmatice şi efectele terapeutice, respectiv toxice. Este
obligatorie supravegherea pe criteriul clinic.
2.6. ANTIDEPRESrV
E Răspunsuri comentate

Complement grupat '

1) Răspuns corect: C (b,d). [Bibliografie: 2, pag. 145; 6, pag. 88]


Antidepresivele pot avea componentă psihomotorie: activatoare (dezipramina, nortriptilina),
stabilizatoare (imipramina) sau sedativă (doxepina, amitriptilina).

2) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 146; 6, pag. 88,98}


Sunt antidepresive sedative anxiolitice tipice: doxepina (3+), amitriptilina (3 +); şi
atipice: mianserina (2 +). Imipramina este mai puţin sedativ (I - 2+) şi are tendinţă
stabilizatoare. Dezipramina nu are efect sedativ (± 0) şi manifestă un efect psihomotor
activator. — .-
r-

3) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 146; 6, pag. 88]


Antidepresive cu mecanism de acţiune inhibitoare a recaptării noradrenalinei şi
serotoninei, neselectiv, sunt: nortriptilina, imipramina, doxepina.
Fluvoxamina şi sertralina sunt inhibitoare selective ale recaptării serotoninei.

4) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 146; 6, pag. 88]


Antidepresive, cu mecanism de acţiune inhibitor selectiv al recaptării serotoninei, sunt:
fluoxetin, paroxetin, sertralin.
Dezipramina şi maprotilina sunt inhibitoare selectiv ale recaptării noradrenalinei.

5) Răspuns corect: D (d). [Bibliografie: 2, pag. 150; 6, pag. 104, 105]


RA de tip “ch'eese effect" (efectul brânzei) se manifestă prin crize hipertensive
periculoase, la consum de alimente bogate în tiramină (brânzeturi fermentate, bere, peşte
afumat, etc.) în timpul tratamentului cu antidepresive ce au mecanism clasic IMAO
neselectiv şi ireversibil (ca fenelzina, nialamida, tranilcipromina). Moclobemid este un
antidepresiv modem, cap de serie pentru mecanismul IMAO- A selectiv şi reversibil. El
inhibă selectiv şi reversibil monoaminooxidaza subtip A (MA.O-A) ce metabolizează
specific noradrenalina şi serotonina. Ca urmare, subtipul MAO-B rămâne liber să
metabolizeze tiramina. în plus, reversibilitatea legăturii-cu MAO-'A permite competiţia
pentru MAQ-A, între 1MAO-A şi excesul de tiramină. Excesul de tiramină va putea fi
astfel degradat, nu numai de MAO-B, ci şi de MAO-A.

6) Răspuns corect: E (a, b, c, d, e). [Bibliografie: 2, pag. 150; 6, pag. 88 - 89]


188
Toate afirmaţiile sunt corecte pentru mirtazapin. Mirtazapin (Remeron <R)) este un
antidepresiv modem, cap de serie pentru un mecanism nou antidepresiv, care constă în
blocajul receptorilor presinaptici alfa-2, atât în sinapsele noradrenergice,

189
eât şi în heterosinapsele adreno- serotoninergice. Prin acest mecanism, mirtazaprn creşte
concentraţiile de noradrenalină şi serotonină în fantele Siriaptice, necesare în depresie
pentru stimularea receptorilor postsinaptici adrenergici beta-1 şi serotoninergici 5-HT)A.
Dar mirtazâpin mai blochează şi receptorii postsinaptici serotoninergici 5-HT2 (responsabili
de agitaţia psihomotorie serotoninergică) şi 5- HT3 (responsabili de vomă). Acest
antagonism serotoninergic pe receptorii 5-HT2 şi 5-HT3 reprezintă un avantaj major al
mirtazapinului , în sensul că RA de tip serotoninergic (semnalate la inhibitorii selectivi ai
recaptării serotoninei) sunt absente la mirtazapin.

7) Răspuns corect: A (a, b,c). [Bibliografie: 2, pag. 146- 147; 6, pag. 95]
Primele trei afirmaţii sunt corecte. Antidepresivele clasice cresc concentraţiile de
noradrenalină şi serotonină în fantele sinaptice, în consecinţă potenţează efectele de tip
noradrenergic şi serotoninergic. Efectul -timoanaleptic scade cfl creşterea efectului sedativ.
Efectele stimulatoare SNC ale amfetamine! sunt potenţate (excepţie mianserina, care
antagonizează). Ultimele două afirmaţii sunt greşite. Efectele reserpinei sunt antagonizate
(experimental: „ptoza, hipotermia şi catalepsia). Antidepresivele au efect anticolinergic
central şi periferic (mai intens cele sedative ca doxepina şi amitriptilina). , '

8) Răspuns corect: E (a, b, c, d, e). [Bibliografie: 2. pag. 147; 6, pag. 95 - 96]


Toate afirmaţiile sunt corecte. Antidepresivele amine triciclice pot induce anxietate şi chiar
psihoză de tip maniacal prin hiperactivítate adrenergică centrală. Antidepresivele cu
componenţă psihomotorie activatoare (tip desipramină) pot provoca insomnie, iar cele cu
componentă sedativă (tip amitriptilină şi doxepină) pot induce somnolenţă. Antidepresivele
triciclice au efecte secundare anticolinergice centrale şi periferice (mai intense la
amitriptilină şi doxepină) care contraindică administrarea în glaucom, hipertrofie de
prostată, aritmii cardiace.

9) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 149; 6, pag. 95 - 96]


Primele trei afirmaţii sunt corecte. Antidepresivele amine triciclice şi tetraciclice pot
potenţa: efectele psihostirnulantelor amfetaminice (cu excepţia mianserinei, ce
antagonizează); efectele hipertensive ale catecolaminelor şi simpatomimeticeior provocând
crize hipertensive; efectele anticolinergice ale antispasticelor de tip atropină, ale
antiparkinsonienelor de tip trihexifenidil, precum şi efectele secundare anticolinergice „ ale
neurolepticelor fenotiazinice ca levomepromazina şi difenilbutilpiperidine ca pimozid.
Ultimele două afirmaţii sunt incorecte, deoarece antidepresivele antagonizează efectul
antiepilepticelor (prin scăderea pragului convulsivant) şi efectul antihipertensivelor.

10) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 151; 6, pag. 106]
Sărurile de litiu nu sunt indicate în convulsii; ele însele pot produce ca RA tulburări nervoase
uneori însoţite de convulsii. Asocierea sărurilor de litiu_cu haloperidol (neuroleptic incisiv)
poate provoca tulburări nervoase grave (encefalopatie, sindrom extrapiramidal," letargie).
«*«■*—
190
11) Răspuns corect: E (a, b, c, d, e). [Bibliografie: 2, pag. 151; 6, pag. 106]
Toate afirmaţiile sunt adevărate. Sărurile de litiu provoacă tulburări digestive de îritaţie
(vomă, diaree). Tulburările renale sunt consecinţa efectelor toxice renale de tip tubulopatii
cronice, manifestate clinic ca sindrom toxic Fanconi (poliurie şi polidipsie). în consecinţă,
toxicitatea Iitiului este potenţată de diureticele saluretice. Toxicitatea Iitiului este
potenţată .de dieta hiposodată şi este diminuată de sărurile de sodiu. Sărurile de litiu sunt
contraindicate în sarcină şi alăptare, deoarece pot induce letargie, la făt şi sugar.

12) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 151; 6, pag. 106] Farmacoterapia cu
litiu se optimizează prin monitorizarea RA (digestive: renale, nervoase, tiroidiene)
electroliţilor (K+, Na+), funcţiei renale (creatininemie). Concentraţia plasmatică a Iitiului
(litemia) se monitorizează strict, săptămânal în prima lună, bilunar în lunile 2 - 3 şi lunar
în lunile 4 -6.

Complement simplu
13) Răspuns corect: a. [Bibliografie: 2, pag. 145 - 146; 6, pag. 88]
Doxepina este antidepresiv din grupa amine triciclice cu componentă psihomotorie sedativă
şi anxiolitică, indicat în depresie cu anxietate şi agitaţie.

14) Răspuns corecfcjL^Bibliografie: 2, pag. 148 - 149; 6, pag. 93]


Asocierea aatidepresivelor amine triciclice cu antidepresive IMAO (inhibitoare ale
monoaminooxidazei) provoacă efecte secundare puternice, de tip atropinic (excitaţie SNC,
cu tremor, delir, febră, convulsii, comă). De aceea, trecerea de la un tratament cu
antidepresive amine triciclice Ia IMAO se poate face numai după o pauză de minim 10 zile.

15) Răspuns corect: d. [Bibliografie: 2, pag. 149; 6, pag. 104- 105]


Antidepresivele clasice IMAO (inhibitori de monoaminooxidază), neselective şi
ireversibile, provoacă crize hipertensive la indivizi ce consumă alimente bogate în tiramină
(brânzeturi fermentate, peşte afumat, bere, etc.), cunoscute sub denumirea de efectul brânzei
("cheese effect"). Consumul acestor alimente trebuie evitat de indivizii sub tratament cu
IMAO. 1MAO-A modeme, selective şi reversibile sunt inhibitoare exclusiv ale subtipului
MAO-A, ce biotransformă specific noradrenalina şi serotononirta, astfel că subtipul MAO-
B, rămâne disponibil pentru metabolizarea excesului de tiramină. De aceea 1MAO-A dau
"cheese effect" foarte redus.

16) Răspuns corect: b. [Bibliografie: 2, pag. 145; 6, pag. 86]


Timereticele sunt antidepresive cu efect psihostimulant, dezinhibitor, energizant. De aceea,
timereticele agravează o depresie agitată şi sunt contraindicate în acest caz.

17) Răspuns corect: e. [Bibliografie: 2, pag. 146; 6, pag. 88]


Antidepresivul cu efect psihomotor stabilizator este imipramina. Dezipramina are efect
psihomotor activator. Dezipramina inhibă selectiv recaptarea noradrenalinei. Dojiepina,
191
amitriptilina şi mianserina au efect psihomotor sedativ.
18) Răspuns corect: d. [Bibliografie: 2, pag. 146; 6, pag. 88 - 89]
Antidepresivul cu mecanism inhibitor reversibil al monoaminooxidazei subtip A (IMAO-
A) este moclobemid (Aurorix<R)). Moclobemid este antidepresiv modem, cap de serie
pentru IMAO- A şi are avantaj net faţă de antidepresivele clasice IMAO neselective şi
ireversibile, din care fac parte: fenelzina, nialamida, tranilcipramina. Mirtazapin este un
antidepresiv modem, dar cu mecanism de. acţiune blocant al receptorilor presinaptici alfa -
2.

19) Răspuns corect: b. [Bibliografie: 2, pag. 146; 6, pag. 88 - 89]


Antidepresivul, cu mecanism blocant al auto- şi heteroreceptorilor presinaptici alfa
- 2 din heterosinapsele adreno-serotoninergice, este mirtazapin (Remeron<R)). Mirtazapin
este un antidepresiv modem, cap de serie pentru acest mecanism cu totul novator în clasa
antidepresivelor. Moclobemid este un antidepresiv modem cu mecanism IMAO-A.
Fluvoxamina, fluoxetin şi paroxetin sunt inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei.

20) Răspuns corect: d. [Bibliografie: 2, pag. 146; 6, pag. 88 - 89]


Moclobemid (Aurorix<R)) este un antidepresiv modem, capul de serie pentru IMAO-A
selective şi reversibile.

21) Răspuns corect: d. [Bibliografie: 2, pag. 146; 6, pag. 88 - 89]


Mirtazapin (Remeron(R)) este antidepresiv modem, cap de serie pentru blocantele
autoreceptorilor presinaptici alfa - 2 din sinapsele noradrenergice şi heteroreceptorilor
presinaptici alfa -2 din heterosinapsele adreno- serotoninergice.

22) Răspuns corect: d. [Bibliografie: 2, pag. 146; 6, pag. 88]


Antidepresivele modeme, inhibitoare selective ale recaptării serotoninei (5 -
hidroxitriptaminei: 5-HT) sunt: paroxetina, fluoxetina, fluvoxamina, sertralin.
'ii

Asociaţie simplă

23) Răspuns corect: 1 - c; 2 - a; 3 - b; 4 - e; 5 - d. [Bibliografie: 2, pag. 146; 6, pag. 88-


89]
Acestea sunt asocierile corecte ale fiecăreia dintre mecansimele antidepresive cu medicamentul
antidepresiv reprezentativ pentru mecanismul respectiv.

Relaţie cauză - efect

24) Răspuns corect: D (l-a incorectă parţial, iar a 2-a adevărată şi în relaţie cauzală).
[Bibliografie: 2, pag. 148-149; 6, pag. 93]
Asocierea antidepresivelor triciclice şi 1MAO este contraindicată datorită potenţării puternice a
efectelor secundare de tip atropinic. De aceea trecerea se face cu o pauză de minim 10-14 zile.

25) Răspuns corect: C (l-a corectă, iar a 2-a neadevărată). [Bibliografie: 2, pag.
¡51; 6, pag. 106]
Farmacoterapia cu litiu se optimizează prin dozarea concentraţiei plasmatice de litiu,
deoarece R A pot să apară chiar şi la zona terapeutică (0,5 -1,5 mEq/1), iar aceasta este
foarte apropiată de zona litemiei toxice (1,8 - 2 mEq/1).

Complement compus

26) Răspuns corect: b, d. [Bibliografie: 2, pag. 149; 6, pag. 93, 95]


Antidepresivele amine triciclice şi tetraciclice au latenţă de acţiune lungă (1-5
săptămâni), iar durata tratamentului pentru verificarea eficienţei este de minim 4
săptămâni, datorită mecanismului indirect de acţiune. începerea unui tratament cu
triciclice se face numai după 2 săptămâni de la întreruperea antidepresivelor IMAO,
asocierea fiind contraindicată, deoarece provoacă efecte secundare puternice, de tip
atropinic. Antidepresivele triciclice (ca doxepina şi amitriptilina) au efect secundar
anticolinergic şi potenţează efectele altor anticolinergice (antiparkinsonienele cu
mecanism anticolinergic; jieuorolepticele fenotiazine şi difenilbutilpiperidine).

27) Răspuns corect: b, d, e. [Bibliografie: 2, pag. 151; 6, pag. 106]


Sărurile de litiu, ca antidepresive, au indice terapeutic (de siguranţă) mic. Reacţiile.-
adverse (RA) pot să apară chiar în zona terapeutică (0,5 - 1,5 mEq/1). Asocierea cu
haloperidol este contraindicată, deoarece poate produce tulburări nervoase grave, între
Li+ şi Na+ există antagonism, astfel că: efectele litiului sunt diminuate de sodiu (inclusiv
de antiacidele cu sodiu), iar dieta hiposodată potenţează RA ale litiului.
28) Răspuns corect: a, b, c, e. [Bibliografie: 2, pag.150; 6, pag. 89,105] Moclobemid este
un antidepresiv modem, inhibitor selectiv şi reversibil al subtipului enzimatic MAO - A, ce
metabolizează neuromediatorii antidepresivi: noradrenalina şi serotonina. RA cunoscută ca
"cheese effect (efectul brânzei), după administrarea de 1MAO neselective, la indivizi ce
consumă alimente bogate în tiramină (brânzeturi fermentate, peşte afumat, bere etc.) şi

193
manifestată prin crize hipertensive, este practic absentă, datorită faptului că subtipul MAO
- B este liber pentru a metaboliza tiramina.

29) Răspuns corect: a, b, c, e. [Bibliografie: 2, pag. 145-148; 6, pag. 88,91] . Nortriptilina


este antidepresiv cu structură de amină triciclică. Are mecanism de acţiune inhibitor
neselectiv al recaptării noradrenalinei şi serotoninei, predominant pe noradrenalină. De
aceea are componentă psihomotorie activatoare şi este contraindicată în depresiile agitate.

30) Răspuns corect: a, b, d. [Bibliografie: 2, pag. 148 - 149; 6, pag. 92]


Principiile de tratament al depresiilor prevăd următoarele: formele uşoare de depresie se
tratează cu psihoterapie; antidepresivele au ca indicaţie principală depresia endogenă
(ciclică, tardivă, de involuţie); depresia agitată, însoţită de insomnie, este agravată do-
timeretice (IMAO) şi de antidepresivele cu componentă activatoate (desipramina,
nortriptilina); în depresia endogenă schizofrenică de elecţie sunt neurolepticele, în special
cele cu efect antidepresiv (ex. levomepromazina, tioridazina etc.); la vârstnici, aminelp
triciclice produc frecvent efecte secundare de tip anticolinergic şi de aceea dozele sunt
iniţial 1/3 din doza adultului şi sunt crescute treptat până la 1/2.

31) Răspuns corect: a, b, d, e. [Bibliografie: 6, pag. 102]


Sindromul serotoninergic este o stare toxică, determinată de un exces de serotonină în SNC.
Medicamentele care cresc cantitatea de serotonină, de exemplu antidepresivele 1SRS sau
analgezicul tramadol, pot declanşa acest tip de sindrom. Manifestările includ tulburări
mentale (agitaţie, nelinişte, confuzie), tulburări vegetative (tahicardie, HTA, midriază,
tremor) şi tulburări neuromusculare (hiperreflectivitate, hipertonie, ataxie). Tratamentul
poate include la nevoie un antagonist serotoninergic de tip ciproheptadină. Antipsihoticele
de tip risperidonă blochează receptorii serotoninergici, cu reducerea activităţii
serotoninergice centrale.

32) Răspuns corect: c, d. [Bibliografie: 6, pag. 88, 103]


Fluoxetina este un antidepresiv atipic, inhibitor selectiv al recaptării serotoninei. Avantajele
faţă de antidepresivele tipice de tip amine tri- şi tetraciclice includ lipsa efectelor secundare
alfa-1 adrenolitice şi anticolinergice şi lipsa efectului sedativ.
33) Răspuns corect: a, c, e. [Bibliografie: 6, pag. 90,92]
Amitriptilina şi clomipramina aparţin grupului de antidepresive triciclice tipice, inhibitoare
neselective ale recaptării NA şi seroîoninei. Fluvoxamina, citalopram şi venlafaxina sunt
antidepresive modeme, atipice, cu mecanisme de acţiune diferite de cele tipice. Astfel,
fluvoxamina şi citalopram sunt inhibitoare selective ale recaptării serotoninei, iar
venlafaxina inhibă recaptarea serotoninei şi dopaminei.

34) Răspuns corect: a, b, c. [Bibliografie: 6, pag. 93]


Antidepresivele triciclice şi ISRS produc o hiperfuncţie adrenergică şi/sau serotoninergică la
nivel central. De aceea,* vor apărea interacţiuni finalizate cu sinergism de potenţare la
asocierea cu IMAD, care inhibă biotransformarea NA şi 5-HT, şi cu simpatomimeticele.
194
Antidepresivele reduc efectele anticonvulsivantelor, prin scăderea pragului convulsivant, şi
ale simpatoliticelor (antagonism de efect).

35) Răspuns corect: b, d, e. [Bibliografie: 6, pag. 93]


Antidepresivul modem moclobemid este un inhibitor selectiv şi reversibil al
monoaminoxidazei A (1MAO-A). Spre deosebire de IMAO clasice, neselective şi
ireversibile, reacţiile adverse care apar la asocierea cu antidepresivele triciclice sunt de mică
importanţă. De aceea, trecerea de la un tratament la altul se poate face iară pauză.
Mecanismul indirect de acţiune este cauza latenţei lungi (2-4 săptămâni) până la apariţia
efectului. Una dintre reacţiile adverse cele mai frecvente este uscăciunea zgurii.
2.7. STIMULANTE ALE SUC ŞI - - -
NEUROTONICE (NOOTROPE)
Răspunsuri comentate

Complement grupat
1) Răspuns corect: D (d). [Bibliografie : 2, pag. 153, 160 ; 6, pag. 116]
Doxapram (stimulant bulbar cu mecanism mixt reflex şi direct) este analeptic respirator
indicat în deprimarea respiratorie din intoxicaţiile cu deprimante ale SNC.

2) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 152, 158; 6, pag. 107, 115]
Sunt stimulante corticale psihomotorii utilizate în terapeutică: cafeina şi amfetamina.
Au efecte secundare stimulante corticale psihomotorii de tip amfetaminic, moderate,
anorexigenele din grupul amfepramonei, deoarece au mecanism dopaminergic.
Anorexigenele din grupul fenfluraminei (fenfluramina şi dexfenfluramina) nu au efecte
secundare psihostimulante de tip amfetaminic, deoarece au mecanism serotoninergic..

3) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 156; 6, pag. 111,112]


Cafeina are următoarele contraindicaţii: hiperexcitabilitate nervoasă, insomnie,
epilepsie (deoarece este stimulant cortical psihomotor şi reacţiile la stirnuli sunt mai
rapide şi intense); cardiopatie ischemică (întrucât provoacă tahicardie şi
coronaroconstricţie); ulcer gastro-duodenal (fiindcă induce hipersecreţie gastrică). Nu
are contraindicaţie în astm bronşic, întrucât are efecte benefice asupra funcţiei
respiratorii, crescând capacitatea vitală (prin bronhodilataţie şi stimularea centrului
bulbar). în cefaleea pulsatilă din criza de migrenă este indicată.

4) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 160; 6, pag. 117]


Stricnina (alcaloid) este stimulant al SNC, predominant medular şi produce
hiperreflectivitate medulară, cu creşterea tonusului funcţional al muşchilor striaţi, mai
ales în caz de astenie neuro-muscuVarâ? fiind indicat în acest caz, pe cale injectabilă
s.c. Fiind substanţă amară, în administrare per os, sub formă de tinctură de Nux vomica,
cu 15-20 minute înainte de mese, este stimulant al secreţiei gastrice şi poftei de
mâncare. Mecanismul de acţiune stimulant medular este: de tip antagonist al glicinei 195
(neuromediator medular inhibitor), prin blocaj al receptorilor glicinergici cu blocarea
celulei inhibitoare Renshaw şi inhibarea transmisiei influxului inhibitor de la celulele
Renshaw la motoneuroni, în coamele medulare anterioare.

5) Răspuns corect: B (a, c). [Bibliografie: 2, pag. 161; 6, pag. 118] pjracetam şi
meclofenoxat sunt neurotonice cu efect mai spectaculos în suferinţe cerebrale acute
(comă toxică şi traumatică, accidente vasculare cerebrale, hemoragie cerebrală). Ele
sunt active şi în suferinţe cerebrale cronice (de involuţie), ca toate celelalte neurotonice.
Complement simplu
6) Răspuns corect: d. [Bibliografie : 2, pag. 154 - 155 ; 6, pag. 110 - 111]
Cafeina (alcaloid purinic), stimulant cortical şi stimulant bulbar al centrului respirator,
nu scade, ci stimulează secreţia gastrică şi are acţiune ulcerigenă la doze mari, prin
mecanism antagonist al adenozinei (neuromediator purinic) pe receptorii purinergici PI.
Prin acelaşi mecanism, are şi acţiune diuretică. Cleşte tonusul muşchilor striaţi, atât prin
efect central, cât şi mecanism periferic musculotrop.

7) Răspuns corect: c. [ Bibliografie : 2, pag. 155 ; 6, pag. 111]


Cafeina este antagonist al adenozinei şi are efecte inverse adenozinei (neuromediator
purinergic), producând la doze mari reacţii adverse secundare de hipofuncţie
purinergică, între care şi: tahicardie, extrasistole, palpitaţii (prin exacerbarea stimulării
funcţiilor cardiace), dureri anginoase (prin coronaroconstricţie şi tahicardie),
hiperaciditate gastrică cu dureri gastroduodenale. Asupra diurezei, efectul nu este de
scădere,, ci este benefic diuretic (prin creşterea filtrării glomerulare, consecutiv
vasodilataţiei renale). La doze mari, efectele cardiovasculare, datorate mecanismului
de tip antagonist al adenozinei, sunt potenţate prin mecanismul musculotrop de inhibare
â fosfodiesterazei şi de creştere a concentraţiei de AMPc în fibrele musculare
miocardice şi vasculare.

8) Răspuns corect: e. [Bibliografie : 2, pag. 152 - 153 ; 6, pag. 107]


Sunt utilizate în terapeutică ca analeptice respiratorii, stimulantele predominant
bulbare, cu mecanism direct la nivelul centrului respirator bulbar (bemegrid) şi cu
mecanism mixt, direct şi reflex la nivelul chemoreceptorilor nicotinici din glomusul
carotidian (doxapram). Cafeina are acţiune stimulantă directă asupra centrului
respirator bulbar, dar este stimulant predominant cortical (psihostimulant). Stricnina
este stimulant predominant medular. Meclofenoxat este neurotonic (nootrop).

9) Răspuns corect :.b. [Bibliografie : 2, pag. 157 ; 6, pag. 112]


Amfetamina, stimulant cortical psihomotor intens, are efecte dopaminergice, prin
inhibarea recaptărij dopaminei în sinapsele centrale şi prin stimularea receptorilor
dopaminergici. Astfel că poate provoca agitaţie şi agresivitate. De asemenea, prin
stimularea căilor dopaminergice ale plăcerii, din sistemul limbic, induce euforie, cu
dependenţă psihică'intensă şi intră în grupa medicamentelor stupefiante. Toleranţa,
dependenţa fizică şi sindromul de abstinenţă sunt de intensitate foarte mică. întrucât

196
stimulează şi eliberarea de noradrenalină şi adrenalină, în sinapsele adrenergice
centrale, are şi efecte neurosimpatomimetice, ca: tahicardie, hipertensiune arterială, etc.
La administrare prelungită, apare depresia, ca fenomen de epuizare centrală a
neuromeadiatorilor implicaţi în tonusul timic (noradrenalina şi adrenalina). Asupra
convulsiilor, este cunoscut că are acţiune anticonvulsivantă.

Relaţie cauză - efect

-10) Răspuns corect: C (l-a corectă, a 2-a incorectă). [Bibliografie : 2, pag. 155 -
156; 6, pag. 110-111]
Cafeina este utilă şr indicată în criza de migrenă (cefalee pulsatilă, datorată
vasodilataţiei cerebrale plegice), deoarece creşte rezistenţa vasculară cerebrală, cu
scăderea fluxului sanguin cerebralei diminuarea presiunii lichidului cefalo-rahidian
(LCR).

Complement compus

11) Răspuns corect: a, b, c, d. [Bibliografie : 3, pag. 525 - 528 ; 6, pag. 118 - 119]
Meclofenoxat este stimulant SNC de tip' heurotonic (psihotonic, nootvop) şi nu poate
fi indicat în preanestezie.

12) Răspuns corect: a, b, c, e ; [Bibliografie : 2, pag. 153 - 155 ; 6, pag. 108, 110 - 111]
Cafeina (alcaloid purinic) este stimulant cortical psihomotor (psihostimulant,
nooanaleptic) şi stimulează,procesele neuronale, pe seama rezervelor funcţionale ale
neuronilor, ducând la diminuarea acestor rezerve, posibil până la epuizarea lor. Nu
stimulează refacerea rezervelor funcţionale ale neuronilor şi nu favorizează
acumularea energiei, în neuroni. Fiind.. antagonist al adenozinei, pe receptorii
purinergici P| - A|, are efecte antagonice adenozinei, între care şi efecte secundare
anxiogen şi proulcerigen priahiperaciditate gastrică.

13) Răspuns corect: a, b, d. [Bibliografie : 2, pag. 154 ; 6, pag. 110-111]


Cafeina, alcaloid purinic (1, 3, 7 - trimetilxantina) este antagonist al adenozinei
(neuromediator purinic) pe receptorii purinergici P|. De aceea, la dozele terapeutice,
efectele cafeinei sunt antagonice efectelor adenozinei. La doze mari, cafeina inhibă
fosfodiesteraza şi creşte (nu scade) concentraţia de AMPc. Acest mecanism stă la baza
efectelor periferice cardio-vasculare şi anume: stimulare cardiacă şi vasodilataţie.

14) Răspuns corect: b, c, d, e. [Bibliografie: 2, pag. 154-155; 6, pag. 110-111]


Cafeina nu este stimulant psihomotor interrs, ci moderat. Totuşi poate trezi din narcoză
şi de aceea este indicată în supradozări şi intoxicaţii cu inhibitoare SNC şi alcool şi este
contraindicată la epileptici. Tensiunea arterială este adusă spre normal, la hipotensivi,
prin stimularea centrului vasomotor bulbar. De aceea este indicată ca analeptic
vasomotor în hipotensiunea cronică (sub formă de cafea). Produce coronaroconstricţie,

197
cu dureri anginoase la exces şi este contraindicată în cardiopatie ischemică. Creşte
„capacitatea respiratorie vitală, prin stimularea centrului respirator bulbar şi
bronhodilataţie.

15) Răspuns corect: a, b, c. [Bibliografie: 2, pag. 161; 6, pag. 107, 118] Medicamente
neurotonice (psihotonice sau nootrope) sunt: piritinol, meclofenoxat, piracetam.
Amfetamina şi cafeina sunt stimulante corticalc psihomotorii (psihostimulante sau
noo-analeptice).

2.8. ANALGEZICE MORFINOMIMET1CE (ANALGEZICE


STUPEFIANTE)
Răspunsuri comentate

Complement grupat
1) Răspuns198
corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 165; 6, pag. 162]
In conformitate cu “scara analgezică”, durerile acute se tratează cu analgezice plus adjuvanţi (antispastice,
antiinflamatoare, tranchilizante), după cum urmează: treapta l-a (dureri slabe sau moderate), analgezice
neopioide + adjuvant; treapta a 2 -a (dureri persistente crescânde) opioide slabe tip codeină + neopioide +
adjuvant; treapta a 3-a (dureri foarte intense), opioide forte + sau - adjuvant. Analgezicele morfinoinimetice
forte mai sunt indicate şi în durerile postoperatorii foarte intense, în primele 1 - 2 zile. în durerile cronice,
analgezicele morfmomimetice forte nu sunt indicate decât in durerile foarte intense din cancer.

2) Răspuns corect: E (a, b, c, d, e). [Bibliografie: 2, pag. 168; 6, pag. 166]


în clasificarea analgezicelor morfmomimetice, funcţie de potenţa analgezică şi tipul de acţiune agonist -
antagonist, agoniştii totali |i şi k puternici, cu potenţă mai mare decât morfina, sunt: sutentanil (de 1000-ori
mai potent), fentanil (de 100 ori mai potent), piritramid, levorfanol.-'metadona, dextromoramida,
hidromoifona, oximorfona.

3) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 168; 6, pag. 166]


Agoniştii totali ¡j. şi K, medii şi slabi, cu potenţa mai mică decât morfina, sunt dextropropoxifen,
hidrocodona, oxicodona, petidina, tilidina, codeina (de 120 ori mai puţin potentă).

4) Răspuns corect: B (a, c). [Bibliografie: 2, pag. 168; 6, pag. 166]


Analgezice agonişti parţiali k şi antagonişti (i, sunt: pentazocina, nalbufma, butorfanol, nalorfina. Produc
analgezie spinală (efect k) şi sunt analgezice morfmomimetice slabe. Nefiind agonişti ţi, nu produc euforie
şi dependenţă psihică şi nici nu deprimă centrul respirator. De aceea, unele dintre ele (ca nalorfina) sunt
utilizate ca antidot în supradozarea sau intoxicaţia cu morfină şi morfinomimetice agonişti |i şi k.

5) Răspuns corect: E (a, b, c, d, e). [Bibliografie: 2, pag. 168 — 169; 6, pag. 176 - 177]
Morfina şi morfinomimeticele (cu excepţia metadonei) au biodisponibilitate per os redusă în medie < 50%
(15 - 60%), datorită coeficientului de epurare hepatică mare (E > 40%). Clearance-ul hepatic este dependent
de debitul sanguin hepatic, funcţia cardiacă, tensiunea arterială. Variabilitatea farmacocinetică este mare.
datorată’dependenţei de doi parametri variabili în anumite stări patologice şi anume: activitatea enzimatică
hepatică şi debitul sanguin hepatic. T1/2 este mediu (2 - 5 ore) şi durata de acţiune analgezică medie (2 - 7
ore).

6) Răspuns corect: C (b, d). [Bibliografie: 2, pag. 169; 6, pag. 181]


Metadona face excepţie de la profilul farmacocinetic al morfinomimeticelor. Are biodisponibilitate per os
bună > 60% (70 - 95%). Tl/2 lung (10-80 ore), cu durată de acţiune analgezică lungă (8 - 48 ore) şi risc de
acumulare, datorită procentului ridicat de legare de proteinele plasmatice. Variabilitatea farmacocinetică este
funcţie de nivelul proteinemiei.

7) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 169, 172; 6, pag. 166]
în şupradozarea şi intoxicaţia acută cu opiacee, pentru combaterea deprimării centrului respirator bulbar, pot
fi utilizaţi ca antidot, antagonişti ai receptorilor (J.. Receptorii p. (respectiv subtipul JJ. - 2) sunt responsabili
de deprimarea centrului respirator. Medicamentele antidot pot fi: antagonişti ţi şi agonişti k, cu acţiune slabă
analgezică (nalorfina) şi antagonişti totali (i şi k, fară acţiune analgezică (naloxon, naltrexon).

8) Răspuns corect: B (a, c). [Bibliografie: 2, pag. 170; 6, pag. 171]


Analgezicele morfinoniimetice pot prezenta următoarele tipuri de acţiuni farmacodinamice de intensitate
variabilă, funcţie de substanţă: analgezică şi antitusivă, vomitivă, bronhoconstrictoare (marcată la morfină,
datorită eliberării de histamină), antidiareică.
199
9) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 171, 172; 6, pag. 173, 177] Efectele secundare ale
morfinei sunt: greţuri, vărsături (prin stimularea centrului vomei), deprimarea respiraţiei (prin deprimarea
centrului respirator bulbar), urticarie (prin eliberarea de histamină). Morfina nu provoacă sindrom diareic şi
micţiuni frecvente, ci invers constipaţie şi retenţie urinară (prin creşterea tonusului, diminuarea
peristaltismului şi contracţiilor). Nu produce hipertensiune arterială, ci hipotensiune arterială, prin efect pe
receptorii 8 (delta).

10) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 171; 6, pag. 172 - 173] Reacţia adversă majoră, la
administrarea repetată a analgezicelor opiacee, este toxicomania, manifestată la agoniştii fi. Toxicomania
cuprinde farmacodependenţa psihică şi fizică, precum şi toleranţa dobândită instalată pentru unele dintre
acţiuni, între care şi acţiunea analgezică. Analgezicele opiacee nu produc midriază şi hipertensiune arterială,
ci mioză şi hipotensiune arterială până Ia starea de şoc, simptomatologie evidenţiată în supradozare şi
intoxicaţia acută.

11) Răspuns corect: B (a, c). [Bibliografie: 2, pag. 171; 6, pag. 173]
Simptonrele supradozării şi intoxicaţiei acute cu analgezice opiacee sunt: deprimare respiratorie cu respiraţie
de tip Cheyne - Stokes, hipotensiune arterială până Iii colaps în stare de şoc. Alte simptome sunt: mioză
(excepţie petidina) şi nu midriază; retenţie urinară şi constipaţie şi nu incotinenţă urinară şi scaune frecvente.

12) Răspuns corect: E (a, b, c, d, e). [Bibliografie: 2, pag. 173; 6, pag. 178] Contraindicaţiile morfinei sunt:
depresie respiratorie şi astm bronşic (datorită deprimării respiratorii prin deprimarea centrului respirator şi
bronhoconstricţie); abdomen acut (deoarece îi maschează evoluţia); hipertrofie de prostată (datorită retenţiei
urinare); copii sub 2 ani (datorită insuficientei dezvoltări a sistemelor enzimatice şi a barierei
hematoencefalice).

13) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 173; 6, pag. 178] Administrarea de morfină poate
influenţa testele de laborator: creşte PC02 (prin deprimarea ventilaţiei pulmonare) cu tendinţă la acidoză;
scade metabolismul bazai (până la 10%) şi consumul celular de oxigen; influenţează testele hepatice (ca
urmare a inducerii spasmului sfincterului Oddi).

14) Răspuns corect: D (d). [Bibliografie : 2, pagi 173 - 174 ; 6, pag. 185] Pentazocina este agonist k, dar
antagonist (i. în consecinţă, produce numai analgezie spinală (efect k) şi este analgezic morfinomimetic
slab. Fiind antagonist
are avantajul de a nu fi euforizant cu potenţial de dependenţă psihică (ci dimpotrivă provoacă disforie) şi de
a nu fi deprimant respirator.
15) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 174; 6, pag. 187]
Tramadol este agonist opioid fi, k, 5 cu eficacitate submaximală şi ca atare este analgezic mediu, cu risc mic
de farmacodependenţă. Induce greaţă şi vomă, cu o incidenţă similară agoniştilor opioizi. Are şi mecanism
analgezic monoaminergic spinal, la nivelul căilor descendente inhibitoare ale durerii.
v
Complement simplu

16) Răspuns corect: d. [Bibliografie : 2, pag. 167 ; 6, pag. 165]


Efectele stimulării receptorilor opioizi kappa (k) sunt: analgezie spinală (submaximală). Analgezia
supraspinală maximală, euforia cu farmacodependenţă psihică şi depresia centrului respirator bulbar sunt
efecte ale stimulării receptorilor opioizi miu (n).

17) Răspuns corect: d. [Bibliografie: 2, pag. 168, 172 - 173; 6, pag. 177 - 178] Morfina nu este indicată în
durerile de orice intensitate, ci exclusiv în dureri foarte intense, rebele, fie acute în tratament de scurtă
durată, fie cronice exclusiv în
neoplasm. Această restricţie se datorează potenţialului toxicomanogen ridicat, ce aşează morfina şi
morfinomimeticele agonişti /i, în grupa medicamentelor stupefiante, cu regim special de prescriere şi
eliberare. 200
18) Răspuns corect: d. [Bibliografie: 2, pag. 173 - 174; 6, pag. 174,185] Pentazocina este agonist k şi
antagonist fi. Ca agonist k induce analgezie la nivel spinal, submaximală, situându-se în clasa
analgezicelor medii şi slabe şi având doza echianalgezică cu 10 mg morfină s.c., de cca 50 mg. Ca
antagonist jx nu produce euforie, ci disforie.

19) Răspuns corect: c. [Bibliografie: 2, pag. 173; 6, pag. 177]_


Dozele letale de morfină, la indivizi neobişnuiţi sunt: > 120 mg per os şi > 60 mg s.c. La toxicomani, dozele
letale cresc la > 250 mg (250 mg - 50 g).

Asociaţie simplă

20) Răspuns corect: 1-b, 2-a, 3-d, 4-c, 5 -e. [Bibliografie: 2, pag. 170; 6, pag. 174] Agonişti totali (fi şi k),
puternici, cu eficacitate maximală, funcţie de potenţa relativă faţă de morfină, sunt: fentanil (potenţa relativă
- 100) şi metadona (potenţă relativă > 1). Agonişti totali (fi şi k), medii şi slabi, cu eficacitate submaximală,
funcţie de potenţa relativă faţă de morfină, sunt: petidina (potenţa relativă ~ 0,1) şi codeina (potenţa relativă
~ 0,08). Agonişti parţiali (k) şi antagonişti parţiali (fi), cu eficacitate analgezică submaximală, funcţie^f
potenţa relativă faţă de morfină, sunt: pentazocina (potenţa relativă ~ 0,2).

Complement compus

21) Răspuns corect: a, b, c, d. [Bibliografie: 2, pag. 170; 6, pag. 171] Morfinomimeticele au acţiuni
principale, utile în terapeutică: analgezică (mecanism la nivel spinal, talamic şi cortical) şi antitusivă
(deprimarea centrului tusei). în cadrul acţiunilor secundare sunt şi: creşterea tonusului muşchilor netezi ai
tubului digestiv, arborelui biliar şi aparatului excretor renal, precum şi mioză (nu midriază).

22) Răspuns corect: a, b, c, e. [Bibliografie: 2, pag. 166; 6, pag. 163 - 164]


Agonişti fiziologici ai receptorilor opioizi (fi, k, 8) sunt neuropeptide de patru tipuri: endorfine a, ß, y
(polipeptide), dinorfine A,B (polipeptide), encefaline (pentapeptide) şi endomorfine 1, 2 (tetrapeptide).

23) Răspuns corect: d, e. [Bibliografie: 2, pag. 174; 6, pag. 187]


Tramado! este indicat în dureri moderate, acute şi cronice, pe căile : p.o., rectal, s.c., i.m., i.v. Posologia
este : 50 -lOO'mg/ o dată, max. 400 mg/zi.
Are mecanism complex : agonist slab al receptorilor opioizi p, k, 8 şi inhibitor al recaptării noradrenalinei şi
recaptării serotoninei.

24) Răspuns corect: b, d. [Bibliografie : 2, pag. 167 ; 6, pag. 165]


Efectele activării receptorilor opioizi kappa (k) sunt: analgezie spinală cu eficacitate analgezică
submaximală, sedare şi disforie.

25) Răspuns corect: a, b, c, e. [Bibliografie : 2, pag. 167 ; 6, pag. 165]


Efecte ale activării receptorilor opioizi miu (|i) sunt: analgezia supraspinală maximală, deprimarea centrului
respirator, euforie cu dependenţă psihică. Hipotensiunea arterială este efect al stimulării receptorilor opioizi
8.

26) Răspuns corect: a, b, c. [Bibliografie : 2, pag. 168-169 ; 6, pag. 166]


Fentanil, metadona şi morfina sunt morfînomimetice agonişti totali (ţi şi k) puternici, cu eficacitate
analgezică maximală. 201
27) Răspuns corect: a, b, c, e. [Bibliografie : 2, pag. 171 ; 6, pag. 172 - 173] Analgezicele morfînomimetice
au următoarele tipuri de efecte adverse: farmacodependenţă psihică şi fizică, cu sindrom de abstinenţă,
precum şi efecte secundare ca: greţuri, vărsături (stimularea centrului vomei), retenţie urinară (creşterea
tonusului muşchilor netezi ai aparatului excretor renal) şi constipaţie (creşterea tonusului şi scăderea
peristaltismului tubului digestiv), nu sindrom diareic.

28) Răspuns corect: a, b, c. [Bibliografie : 2, pag. 167, 171 ; 6, pag. 165]


Efectele adverse ale morfinomimeticelor agonişti miu (|i) sunt: dependenţă psihică datorată euforiei şi
dependenţă fizică cu sindrom de abstinenţă la reducerea dozelor sau întrerupere. Deprimarea respiraţiei este
efectul secundar cel mai periculos. Hipotensiunea posturală este evidentă la morfinomimeticele active şi pe
receptorii 8.
... - ~
29) Răspuns corect: a, b, c, e. [Bibliografie: 2, pag. 171 - 172; 6, pag. 173] Simptomele supradozării şi
intoxicaţiei acute cu morfînomimetice sunt: mioză accentuată (excepţie petidina), depresie respiratorie cu
respiraţie de tip Cheyne - Stokes, până la apnee şi cianoză, precum şi hipotensiune arterială până Ia colaps
în starea de şoc. Nu produc incontinenţă urinară, ci retenţie urinară. Respiraţia Gheyne-Stokes se datorează
deprimării centrului respirator balbar, cu scăderea sensibilităţii lui la C0 2. Se înregistrează scăderea
frecvenţei şi amplitudinii mişcărilor respiratorii, până la apnee. Dioxidul de carbon acumulat în cantitate
¡nare va reuşi-să stimuleze centrul respirator, urmând după apnee, o reluare a respiraţiei, pentru scurt timp.

30) Răspuns corect: a, b,'c, d. [Bibliografie: 2, pag. 174; 6, pag. 187]


Tramadol are mecanism complex de acţiune analgezică şi anume: mecanism agonist opioid |i, k, 5 şi
mecanism monoaminergic spinal. Astfel că efectele secundare şi contraindicaţiile (CI) sunt consecinţe ale
acestor douâ mecanisme şi anume: greaţă, vărsături şi risc mic de farmacodependenţă (mecanism opioid),
precum şi tahicardie, transpiraţie, contraindicată asocierea cu antidepresive IMAO şi cu inhibitoarele
recaptării serotoninei (mecanismul monoaminergic spinal noradrenergic şi serotoninergic).

31) Răspuns corect: a, b, d, e. [Bibliografie: 6, pag. 176 - 177]


Morfina are o structură polară, cu lipofilie scăzută, având astfel o absorbţie per os redusă, lentă şi variabilă.
Este biotransformată rapid la nivel microzomal hepatic prin glucuronoconjugare, cu formarea unor metaboliţi
care se elimină predominant urinar şi prin bilă. Participă la circuitul enterohepatic şi enterogastric, cu
prelungirea remanenţei în organism. Morfina trece prin placentă şi în laptele matern, putând induce
deprimare respiratorie la făt, nou-născut sau sugar.

32) Răspuns corect: b, c, d. [Bibliografie: 6, pag. 178 - 179]


Fentanil este un analgezic morfinomimetic, derivat fenilpiperidinic, agonist total al receptorilor opioizi, cu
eficacitate forte. Comparativ cu morfina, fentanil are o absorbţie per os foarte bună, datorită Iipofiliei înalte.

33) Răspuns corect: a, b, e. [Bibliografie: 6, pag. 181]


Metadona este un analgezic morfinomimetic care are o biodisponibilitate orală bună, comparativ cu morfina.
Timpul de înjumătăţire şi durata de acţiune sunt lungi, datorită procentului mare de legare de proteinele
plasmatice (90%) şi tisulare, cu tendinţă Ia acumulare. Se poate folosi în tratamentul toxicomaniei indusă de
morfină şi derivaţii acesteia, datorită potenţialului toxicomanogen şi euforizant mai redus şi sindromului de
sevraj mai^groperat comparativ cu morfina.

34) Răspuns corect: d, e. [Bibliografie: 6, pag. 185]


Pentazocina este un analgezic opioid cu mecanism agonist kappa - antagonist miu. De aceea, nu trebuie
asociată cu morfina, deoarece apare antagonismul competitiv asupra receptorilor miu-1, cu antagonizarea
efectului analgezic cu mecanism supraspinal. Deprimarea respiratorie morfînică, consecutivă stimulării
miu-2, nu este antagonizată de către pentazodnă, probabil din cauza antagonismului miu-2 slab
receptorilor202
al acesteia. Pentazocina poate declanşa sindromul de abstinenţă Ia morfinomani, prin antagonizarea inhibării
morfinomimetice a eliberării neuromediatorilor nociceptivi.
35) Răspuns corect: a, b, c, e. [Bibliografie: 6, pag. 170, 182]
Dextropropoxifen este un agonist al receptorilor opioizi miu şi kappa, cu eficacitate submaximală. Printre
avantajele utilizării sale ca analgezic se pot menţiona efectele toxicomanogen şi deprimant respirator slab,
putând fi astfel folosit pentru tratamentul toxicomaniei şi sindromului de abstinenţă la morfinomimetice.
Nu are efect antitusiv.
2.9. ANALGEZICE - ANTIPÍRETICE
Răspunsuri comentate

Complement grupat
1) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 176; 6, pag. 188 - 189] Analgezice
antipiretice,. derivaţi de acid salicilic, sunt: acid acetilsalicilic, diflunisal, benorilat (esterul
acidului acetilsalicilic cu paracetamol). Glafenina este derivat de chinolină. Fenacetina este
derivat de anilină.

2) Răspuns corect: E (a, b, c, d, e). [Bibliografie: 2, pag. 176 - 177; 6, pag. 190] Acţiunea
analgezică a analgezicelor-antipiretice are mecanism central talamic (ridicarea pragului
perceperii durerii) şi periferic antinociceptiv (inhibarea biosintezei de prostaglandine ca PGE,,
implicate în nocicepţie şi inflamaţie). Acţiunea antipirética are mecanism central liipotalamic
(readucerea la normal a nivelului funcţional ridicat al centrilor termoregulatori, cu stimularea
mecanismelor de termoliză). Mecanismul molecular constă în inhibarea biosintezei de PGE2
care are efect pirogen la nivel central hipotalamic.

3) Răspuns corect: A (a, b,c). [Bibliografie: 2, pag. 178; 6, pag. 191 - 192] Biodisponibilitatea
acidului acetilsalicilic este diferită funcţie de starea fizică şi chimică. Forma cristalizată din
etanol realizează concentraţii plasmatice (Cp) duble, faţă de forma cristalizată din n-hexan.
Sarea de sodiu sau asocierea acidului cu NaHCO.-ţ în comprimate efervescente sunt forme ce
cresc hidrosolubilitatea în mediul acid gastric şi realizează Cp duble faţă de comprimatele
care conţin forma de acid.

4) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 178; 6, pag. 193 — 194]
Acidul acetilsalicilic are acţiune analgezică-antipiretică moderată, antiinflamatoare puternică
şi antiagregantă plachetară eficientă la doze mici subanalgezice. Efectele metabolice sunt:
uricozuric (hipouricemic), hipocolesterolemiant şi hipoglicemiant.

5) Răspuns corect: E (a, b, c, d, e). [Bibliografie: 2, pag. 179; 6, pag. 194]


Acidul acetilsalicilic are efecte adverse secundare: efect proulcerigen (prin inhibarea
biosintezei de PGE2 citoprotectoare gastrică), microhemoragii (prin acţiune hipocoagulantă),
bronhoconstricţie cu agravarea astmului bronşic (prin inhibarea biosintezei de PGE2
bronhodilatatoare) şi euforie. Induce şi reacţii adverse alergice, cu erupţii cutanate (eritem
polimorf, nodos şi pigmentat fix).

6) Răspuns corect: E (a, b, c, d, e). [Bibliografie: 2, pag. 179; 6, pag. 194 - 195] Acidul
acetilsalicilic este contraindicat (CI) în ulcer gastro-duodenal, diateză hemoragică, astm
bronşic, alergie Ia salicilaţi (frecvent pe teren atopic).
Este CI înainte de o intervenţie chirurgicală, cu minimum o săptămână, pentru a nu favoriza
şi potenţa hemoragia (prin acţiunile antiagregantă plachetară şi hipoprotrombinizantă). 203
7) Răspuns corect: C (b, d). [Bibliografie: 2, pag. 178; 6, pag. 193 - 194]
Acidul acetilsalicilic, la doze mici subanalgezice acetilează ireversibil ciclooxigenaza
constitutivă de tip COX-1, din trombocite şi inhibă astfel biosinteza plachetară a TXA5 cu rol
proagregant plachetar. Astfel se manifestă efectul antiagregant plachetar.

8) Răspuns corect: B (a, c). [Bibliografie: 2, pag. 180; 6, pag. 197]


Metamizol (noraminofenazona), fiind derivat de pirazolonă, are aceleaşi efecte adverse ca
aminofenazona (reacţii alergice cutanate şi tulburări sanguine) cu deosebirea că nu a fost
incriminat în inducerea cancerului gastric.

9) Răspuns corect: A ţa, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 180; 6, pag. 197] Aminofenazona are
reacţiile adverse specifice derivaţilor de pirazolonă şi anume: erupţii cutanate alergice,
leucopenie şi agranulocitoză. în plus a fost incriminată în favorizarea cancerului gastric, ca
urmară a biotransformării la nitrozamine cancerigene, în stomac, prin reacţie cu alimentele,
în prezenţa acidului clorhidric. In consecinţă, în unele ţări a fost retrasă din consum, iar în
altele (inclusiv România) a scăzut prescrierea practic la zero.

10) Răspuns corect: E (a, b, c, d, e). [Bibliografie: 2, pag. 180-181; 6, pag. 199 - 200]
Paracetamol are reacţii adverse specifice derivaţilor de anilină şi anume: methemoglobinemie
(gravă la indivizi cu deficit genetic de NADH - methemoglobin -reductază), erupţii cutanate
alergice, rabdomiolize (= destrucţii ale fibrelor striate). In plus, paracetamolul se
caracterizează farmacotoxicologic, prin toxicitate hepatică manifestată la doze mari, prin
citoliză hepatică şi icter. Intoxicaţia acută (la doze duble faţă de cele maxime de 3g/zi) are
simptomatologie de toxicitate hepatică: necroză acută hepatică, hepatomegalie, dureri în
hipocondrul drept, icter.

11) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 180; 6, pag. 197] Aminofenazona şi
metamizol (noraminofenazona) sunt pirazolone şi au acţiuni farmacodinamice comune:
analgezică, antipiretică şi antispastică. Acţiunile analgezică şi antispastică sunt mai intense
la metamizol. Acţiunea antiinflamatoare, prezentă la aminofenazonă, este nesemnificativă la
metamizol.

12) Răspuns corect: B (a, c). [Bibliografie: 2, pag. 178, 180; 6, pag. 193, 199]
Paracetamol (derivat de anilină) şi acidul acetilsalicilic (derivat de acid salicilic) au
comune acţiunile analgezică şi antipireticâ. Acidul acetilsalicilic are şi acţiune
antiinflamatoare intensă şi este uricozuric. Derivaţii de anilină (paracetamol şi
fenacetină) nu prezintă acţiune antiinflamatoare şi nu sunt uricozurici.

13) Răspuns corect: C (b, d). [Bibliografie: 2, pag. 180; 6, pag. 197]
MetamizoJ (noraminofenazona), fiind derivat de pirazolonă, este contraindicat în alergie
la pirazolone şi în leucopenie.

14) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 181; 6, pag. 199 - 200]
Paracetamol (derivat de anilină) are următoarele contraindicaţii: insuficienţă - hepatică
(este toxic hepatic), atopie (are potenţial alergizant la nivel cutanat), deficit de NADH -

204
methemoglobin - reductază (este methemoglobinizant).

Complement simplu

15) Răspuns corect: d. [Bibliografie: 2, pag. 179; 6, pag. 194- 195]


Acidul acetilsalicilic nu este contraindicat în cardiopatie ischemică, unde este util datorită
acţiunii antiagregant plachetare.

16) Răspuns corect: c. [Bibliografie: 2, pag. 180-181; 6, pag. 199]


Paracetamol este derivat de anilină şi nu are acţiune antiinflamatoare.

17) Răspuns corect: b. [Bibliografie: 2, pag. 180; 6, pag. 195]


Doza zilnică medie de acid acetilsalicilic pentru acţiune antiagregant plachetară este 0,
200 g (0,500 g la 2- 3 zile).

18) Răspuns corect: e. [Bibliografie: 2, pag. 179; 6, pag. 197]


Metamizol este derivat de pirazolonă ca şi aminofenazona, dar nu este cancerigen gastric
ca aminofenzona.

19) Răspuns corect: d. [Bibliografie: 2, pag. 165; 6, pag. 162]


Nevralgiile se tratează cu medicaţie fizio-patogenică. în cazul nevralgiei de trigemen,
medicamentul de elecţie este carbamazepina (anticonvulsivant indicat în marele rău
epileptic şi celelalte forme de epilepsie (cu excepţia micului rău).

Asociaţie compusă

20) Răspuns corect: 1 - A(a), 2 - B(b), 3 - A(a), 4 - B(b), 5 - D(nici a, nici b).
[Bibliografie: 2, pag. 177,178 - 179; 6, pag. 190 - 191]
Acidul acetilsalicilic acetilează ireversibil şi neselectiv ciclooxigenaza (COX). Acetilând
izo-forma COX-2, inductibilă în toate ţesuturile în prezenţa unor stimuli
externi proinflamatori (microorganisme, leziuni tisulare etc.), inhibă biosinteza
prostaglandinelor ca roi inflamator şi hiperalgic, atât la nivel periferic, cât şi la nivel
medular (PGE| şi POF^*). Acesta este mecanismul antiinflamator. Acetilând izo-forma
COX-1, constitutivă în toate ţesuturile, inhibă biosinteza de prostaglandine cu roluri
benefice fiziologice (ca PGE2), cu rol citoprotector gastric, bronhodilatator şi
natriuretic. Acesta este mecanismul efectelor secundare: ulcerigen, bronhooonstrictor
astmatiform. .¿ţ

Complement compus

21) Răspuns corect: a, b, c. [BibliografÎe: 2;"pag. 176,367; 6, pag. 188 — 189]


Sunt analgezice-antipiretice: metamizol şi propifenazona (derivaţi de pirazolonă),
glafenina (derivat de chinolină). Metamizol este şi antispastic miotrop. Fenpipramida
este antispastic neurotrop parasimpatolitic, iar pitofenona este antispastic miotrop.

22) Răspuns corect: a, b, c. {Bibliografie: 2, pag. 178; 6, pag. 193 - 194] j

205
Efectele principale, utilizate în terapeutică, ale acidului acetilsalieilic sunt: analgezic -
antipiretic, antiinflamator şi antiagregant plachetar. Alte efecte benefice \j sunt: uricozurie
(hipouricemiant), hipocolesterolemiant şi hipoglicemiant. f

23) Răspuns corect: a, b, c. [Bibliografie: 2, pag. 176 - 177, 178; 6, pag. 190]
j Analgezicele antipiretice pot avea următoarele tipuri de efecte terapeutice, funcţie ţ de
grupa chimică: analgezică - antipiretică (pirazolone, derivaţi de acid salicilic, j aniline);
antiinflamatoare (derivaţi de acid salicilic, pirazolone); antispastică | musculotropă
(pirazolone).

24) Răspuns corect: a, b, c. [Bibliografie: 2, pag. 180; 6, pag. 197]


î Efectele adverse specifice derivaţilor de pirazolonă (aminofenazonă, i
noraminofenazonă) sunt: alergii (erupţii cutanate, iar la noraminofenazonă chiar i edem
glotic); tulburări v sanguine (leucopenie, agranulocitoză). în plus, aminofenazona creşte
incidenţa cancerului gastric, ca urmare a biotransformării la nitrozamine cancerigene, prin
reacţie cu alimentele, în prezenţă de HCI, în stomac. Precauţiile ce se impun:-«tilizare
limitată.
t
25) Răspuns corect: a, b, c, e. [Bibliografie: 2, pag. 179; 6, pag.
194]
i Acidul acetilsalicilic are efecte adverse secundare: microhemoragii gastrice |
(hipocoagulare), agravarea astmului bronşic (bronhoconstricţie prin inhibarea biosintezei de
PGE2); tulburări de echilibru şi auditive cu acufene (zgomote în urechi). Efectele alergice
pot fi: erupţii cutanate (eritem polimorf, eritem pigmentat
fix, eritem nodos) şi chiar edem angioneurotic. Tulburări acido-bazice apar în
intoxicaţia acută: iniţial alcaloză respiratorie (prin stimularea centrului respirator,
cn hiperventifaţie), iar ulterior acidoză metabolică (prin acumulare de acizi salicilic şi acetic.).

26) Răspuns corect: a, c. [Bibliografie: 2, pag. 180; 6, pag. 197]


Metamizol (noraminofenazona) are efecte adverse caracteristice derivaţilor de pirazolonă şi
anume: erupţii cutanate alergice şi agranulocitoză. Agranulocitoza are mecanism imunologic
şi se poate instala în 6 - 10 ore (la subiect sensibilizat) şi în 7- 10 zile (la prima administrare).

27) Răspuns corect: a, c. [Bibliografie: 2, pag. 178; 6, pag. 193 - 194]


Acidul acetilsalicilic inhibă (prin acetilare ireversibilă) ciclooxigenaza constitutivă COX-I din
trombocite, blocând biosinteza de TXA2 cu rol proagregant plachetar. Acesta este mecanismul
antiagregant plachetar.

28) Răspuns corect: a, b, c, d. [Bibliografie: 2, pag. 180-181; 6, pag. 199-200] Paracetamol


(derivat de anilină), metabolitul activ al fenacetinei, nu are toxicitate renală şi nu produce
nefrită interstiţială cronică, precum fenacetina dacât la doze foarte mari, dar are toxicitate
hepatică, producând, prin citoliză hepatică, hepatită acută.

29) Răspuns corect: b, d. [Bibliografie: 2, pag. 178; 6, pag. 194]

206
Ciclooxigenaza constitutivă COX-1 din trombocite este sensibilă ta dozele mici subanalgezice
de acid acetilsalicilic care o acetilează ireversibil, blocând biogeneza de TXA 2 CU rol
proagregant plachetar. Ciclooxigenaza constitutivă COX-I din endoteliul vascular este
acetilată ireversibil la doze mari antiinflamatoare, blocându-se astfel biosinteza de PGI2 cu rol
antiagregant plachetar. în consecinţă, la doze mici acidul acetilsalicilic are efect util
antiagregant plachetar, iar la doze mari apare efectul secundar nedorit proagregant plachetar,
cu favorizarea! accidentelor trombotice.

30) Răspuns corect: d, e. [Bibliografie: 2, pag. 179; 6, pag. 194]


Acidul acetilsalicilic trebuie evitat la bolnavii sub tratament cu heparină, deoarece are efect
hipocoagulant (prin acţiune antiagregant plachetară la doze mici şi hipoprotrombinizantă la
doze mari).

207
3. MEMCAŢIA SISTEMULUI NERVOS VEGETATIV
(SNV) TESTE

Prof. Dr. Aurelia Nicoleta CRÎSTEA Asist. univ. Cristina


Daniela MARINECI
3.1 Simpatomimetice şi simpatolitice

Complement grupat a) ergotamina


]) Sunt adrenomimetice b) nicergolina
vasoconstrictoare generale: c) metisergida
a) adrenalina d) dihidroergotoxina
e) ergometrina
b) etilefrina
c) noradrenalina 6) Tolazolina are următorul profil
d) fenilefrina ej efedrina farmacologic:
a) postsinaptic, adrenolitic alfa 1
2) Sunt adrenomimetice b) presinaptic, antagonist alfa-2
biotransformate de COMT: c) arteriolodilataţie, la doze medii şi
noradrenalma
mari
bj izoprenalina
d) indicaţie în insuficienţă circulatorie
c) adrenalina
periferică
d) orciprenalina
e) contraindicaţie în hiperaciditate şi
e) efedrina
ulcer gastro-duodenal
3) Simpatomimeticele au următoarele
7) Sunt beta-adrenolitice lipofile:
efecte adverse secundare:
a) metoprolol
a) tahiaritmii
b) oxprenolol
b) lipotimie
c) timolol
c) hipertensiune arterială
d) propranolol
d) hipoglicemie
e) pindolol
e) hipocolesterolemie
8) Profilul farmacocinetic al beta-
4) Sunt adrenolitice selective alfa-1:
adrenoliticelor hidrofile se
a) prazosin
caracterizează prin:
b) doxazosin
a) biodisponibijitate per os redusă
c) terazosin
b) coeficient de absorbţie digestivă
d) tolazolina
relativ redus
e) fenilefrina
c) timp de înjumătăţire (Tl/2) peste
5) Dintre alcaloizii cornului secarei şi mediu şi lung
derivaţii de semisinteză, sunt alfa- d) efect al primului pasaj hepatic înalt
adrenolitice: e) absorbţia per os neinfluenţată de
alimente 16) Dobutamina acţionează
predominant asupra receptorilor:
9) Sunt beta-adrenolitice pure: a) alfa-1
a) atenolol b) alfa-2
b) labetalol _ c) alfa-2 presinaptici
c) timolol 12) Simpatolitice agonişti predominant
d) acebutolol imidazolici 1-1, sunt:
e) pindolol a) moxonidina
10) Beta-adrenoliticele neselective dau b) clonidina
interacţiuni manifestate prin sinergism c) rilmenidina
de potenţare, cu următoarele d) reserpina
medicamente: e) metildopa
a) verapamil
b) glibenctarnida 13) Potenţarea efectului vasopresor al
c) cimetidina noradrenalinei apare la asociere cu:
d) clonidina a) antidepresive IMAO
e) terbutalina b) antidepresive triciclice
c) reserpina
11) Neurosimpatoliticele prezintă d) chinidina
următoarele efecte: e) digitoxina
a) hipersecreţie gastrică
b) hipotensiune arterială
c) bronhoconstricţie
d) relaxarea motiJităţii digestive
e) tahicardie
d) 'beta-l
Complement simplu e) beta-2
14) Este agonist al receptorilor 17) Notaţi indicaţia terapeutică a
adrenergici alfa-1: noradrenalinei:
a) prazosin a) astm bronşic
b) terbutalina b) insuficienţă circulatorie acută
c) dihidro- ergotoxina hipotonă
d) noradrenalina c) tahicardie paroxistică
e) dobutamina d) hipotensiune cronică
e) hipotensiune posturală
15) Care este indicaţia terapeutică a
noradrenalinei: 18) Beta-adrenoliticele nu au ca
a) astm bronşic indicaţie terapeutică:
b) insuficienţă circulatorie acută a) hipertensiunea arterială
hipertonă b) tahiaritmiile
c) colaps c) cardiopatia ischemică
d) hipotensiune cronică d) hipertiroidismul
e) hipotensiune posturală e) tulburările ischemice periferice
221
19) Notaţi agonistul receptorilor e) ergometrina
adrenergici alfa-2 presinaptici: 21) Este medicament indicat în
a) clonidina migrenă:
b) prazosin a) nicergolina
c) fenoxibenzamina b) dihidroergotoxina
d) pindolol c) naftidrofuril
e) salhutamol d) terlipresina
e) dihidroergotamina
20) Este adrenomimetic vasodilatator
periferic şi tocolitic:
a) tolazolina
b) nicergolina
c) fentolamina 24) Corelaţi adrenomimeticul cu
indicaţia terapeutică:
Asociaţie simplă 1. noradrenalina
22) Corelaţi adrenomimeticele cu 2. isoxsuprina
receptorii asupra cărora acţionează: 3. nafazolina
\. adrenalina 4. salmeterol
2. fenilefrina 5. dobutamina
3. nafazolina
4. isoxsuprina a) şoc cardiogen
5. dobutamina b) conjunctivite
c) arterite
a) alfa şi beta d) astm bronşic
b) alfa e) hipotensiune arterială acută
c) alfa-1
d) beta-1 25) Corelaţi asocierile de medicamente
e) beta-2 cu efectele:
1. simpatomimetice + antidepresive
23) Coreiaţi triciclice sau IMAO
adrenomimeticele cu 2. simpatomimetice + anestezice
utilitatea farmacoterapeutică: generale hălogenate
1. nafazolina 3. simpatomimetice + cafeină
2. isoxsuprina 4. simpatomimetice + antihipertensive
3. r>oradrenalina 5. simpatomimetice + antidiabetice
4. terbutalina
5. dobutamina a) stimulare intensă SNC
b) efectul antihipertensiv diminuat
a) vasoconstrictor general c) aritmii
b) vasoconstrictor local d) crize hipertensive
c) stimulant cardiac e) eficacitatea hipoglicemiantelor
d) vasodilatator periferic şi tocolitic diminuată
e) bronhodilatator
d) isoxsuprina 26) Corelaţi medicamentul cu
222
încadrarea farmacoterapeutică: d) antiparkinsonian anticolinergic
1. ergotamina e) antiparkinsonian agonist D2
2. dihidroergotoxina
3. metilergometrina

Relaţie cauză-efect 28) Reserpina are timpul de înjumătăţire


foarte mare (Tl/2 cca 10- 11 zile),
27) Propranololul are timp de
datorită participării la circuitul entero-
înjumătăţire (Tl/2) relativ mic şi durată
gastric
relativ scurtă, în corelaţie directă cu
biotransformarea hepatică masivă Ia
nivelul sistemelor oxidazice
microzomale.:

Complement compus
a) infiltraţiile locale cu hialuronidază
29) Precizaţi indicaţiile terapeutice ale b) infiltraţiile locale cu cocaină
noradrenalinei: c) infiltraţile locale cu fentolamină sau
a) insuficienţă circulatorie acută de tip procaină
hipoton d) intravenos etilefrina
b) insuficienţă circulatorie acută de tip e) intravenos ser glucozat
hiperton
32) Notaţi acţiunile de utilitate
c) colaps
farmacoterapeutică ale
d) hipotensiunea posturală
simpatomimeticelon
e) hipotensiunea cronică
a) vasoconstrictoare generală
30) Notaţi substanţele medicamentoase b) vasoconstrictoare locală
indicate în hipotensiunea arterială c) bronhodilatatoare
cronică şi posturală: d) tocolitică
a) fenilefrina e) cardiotonică
b) etilefrina
33) Sunt adrenomimetice
c) adrenalina
bronhodilatatoare:
d) efedrina
a) salbutamol
e) dopamina
b) fenoterol
31) Notaţi tratamentul de urgenţă al c) salmeterol
necrozei tisulare provocată de d) prenalterol
e) terbutalina
injectarea paravenoasă a
noradrenalinei: 34) Notaţi încadrarea farmacodinamică
4. bromocriptina a isoxsuprinei:
5. trihexifenidil a) vasodilatator periferic
a) vasodilatator central şi periferic b) beta2-adrenomimetic
b) antimigrenos c) tocolitic
c) ocitocic d) alfa-adrenolitic
e) vasoconstrictor local 223
35) Precizaţi mecanismul de acţiune al 40) Precizaţi mecanismele de acţiune
terbufalinei; ale reserpinei:
a) parasimpatolitie a) neurosimpatolitic
b) simpatomimetic ‘ b) epuizarea depozitelor granulare de
c) beta-1- adrenomimetic noradrenalină şi adrenalină
d) beta-2-adrenomimetic c) neuroleptic
e) antihistaminic Hi d) blochează eliberarea noradrenalinei
din vezicule
36) Precizaţi care dintre următoarele e) depleţia depozitelor d-e dopamină şi
medicamente cu acţiune la nivelul serotonină
SNV, sunt contraindicate în cardiopatia
ischemică: 41) Precizaţi în ce boli asociate eu
a) salbutamol hipertensiunea arterială sunt indicate
b) efedrina beta-adrenolitice:
c) fenoterol a) tahiaritmii cardiace
d) adrenalina b) insuficienţă cardiacă decompensată
e) terbutalina c) cardiopatie ischemică
d) insuficienţă circulatorie periferică
37) Precizaţi care dintre următoarele hipertonă
medicamente cu acţiune la nivelul e) astm bronşic
SNV, sunt contraindicate în astmul
bronşic: 42) Notaţi substanţele medicamentoase
a) timolol contraindicate la diabetici, datorită
b) atenolol riscului de comă hipoglicemică:
c) propranolol a) propranolol
d) fenoterol b) atenolol
e) salbutamol c) tknolol
d) izoprenalină
38) Precizaţi indicaţiile terapeutice ale e) adrenalină
adren alinei: 43) Precizaţi contraindicaţiile beta-
a) astm bronşic, înTratament de fond adrenoliticelor neselective:
b) cardiopatie ischemică a) astm bronşic ■
c) stop cardiac b) bradicardie
d) şoc anafilactic c) bloc atrio-ventricular
e) asociată cu procaina, în stomatologie d) diabet insipid
e) tahicardie
39) Notaţi indicaţiile terapeutice ale
reserpinei: 44) Precizaţi beta-adrenoliticele
a) hipertensiune arterială, stadiul II contraindicate la bolnavii cu astm
b) hipertensiune arterială forme grave bronşic:
c) boli psihiatrice - psihoze a) oxprenoloi
d) Boli psihiatrice - depresii b) timolol
e) insuficienţă circulatorie cerebrală c) propranolol
d) atenolol
224
e) metoprolol următoarele contraindicaţii şi precauţii:
a) hipotiroidie
45) Notaţi acţiunile de utilitate b) diabet ,
farmacoterapeutică ale. beta- c) cardiopatie ischemică
adrenoliticelor: d) hipertensiune arterială
a) antihipertensivă e) tahiaritmii
b) antianginoasă
c) antiaritmică 51) Prazosin are următorul profil
d) antiglaucomatoasă farmacologic:
e) antibradicardică a) adrenolitic selectiv alfa -1
b) vasodilatator şi hipotensor intens
46) Precizaţi care sunt betar adrenolitice c) efecte benefice pe metabolismul
selective: lipidic
a) atenolol d) tahicardie reflexă
b) timolol e) fenomenul primei doze constă în crize
c) metoprolol hipertensive .
d) oxprenoloi '
e) propranolol 52) Sunt beta-adrenolitice hidrofile:
a) atenolol
47) Precizaţi îneadrarea b) sotalol
farmacodinamică a prazosinului: c) propranolol
a) simpatolitic d) oxprenoloi
b) alfa-l-adrenolitic e) metoprolol
c) antihipertensiv 53) Profilul farmacocinetic al beta-
d) antiastmatic adrenoliticelor lipofile se caracterizează
e) antitahicardic
prin:
48) Precizaţi în ce boli asociate cu
a) biodisponibilitate per os înaltă
hipertensiunea arterială sunt indicate
b) absorbţie digestivă înaltă
alfa-1 adrenolitice chinazoîine:
c) efect al primului pasaj hepatic ridicat
a) cardiopatie ischemică
d) variabilitate interindividuală mare, în
b) insuficienţă cardiacă
privinţa concentraţiei plasmatice
c) bloc atrio-ventricular
e) timp de înjumătăţire (Tl/2) relativ
d) astm bronşic
e) hipercolesterolemie rnic

49) Sunt adrenomimetice 54) Beta-adrenoliticele au următoarele


vasoconstrictoare locale: efecte:
a) efedrina a) deprimă toate funcţiile miocardului
b) oximetazolina b) scad secreţia de renină din aparatul
c) nafazolina juxtaglomerular
d) xilometazolina c) bronhoconstricţie
e) isoxsuprina. d) creşterea lipolizei
e) vasodilataţie periferică
50) Simpatomimeticele prezintă
225
55) Reserpina are următoarele efecte 60) Prazosin este indicat ca medicament
adverse: de primă alegere la bolnavi cu
a) depresie cu tendinţă la suicid hipertensiune arterială asociată cu:
b) bradicardie accentuată a) cardiopatie ischemică
c) retenţie hidrosalină b) astm bronşic
d) constipaţie c) insuficienţă cardiacă
e) hiposalivaţie până la asialie d) diabet
e) insuficienţă hepatică
56) Antagonizarea efectului
antihipertensiv al clonidinei, apare la 61) Ergotamina şi dihidroergotamina au
asociere cu: următoarele acţiuni farmacodinamice:
a) guanetidina a) vasoconstricţie arterială şi venoasă,
b) tolazolina cu predominanţă în teritoriul venos
c) beta-adrenolitice b) creşterea rezistenţei periferice cu
d) antidepresive triciclice tendinţă la HTA
e) captopril c) vasoconstricţie carotidiană, utilă în
criza de migrenă
57) Pentru dopamină sunt corecte d) închiderea anastomozelor
afirmaţiile: arteriovenoase, cu şuntarea fluxului
a) la doze mici (sub 10 mcg/kg/min) sanguin dinspre carotidă către vena
activează receptorii Di periferici jugulară
b) potenţează efectele haloperidolului e) acţiune tocolitică
c) la doze medii (10 mcg/kg/min) are 62) Sunt simpatomimetice
efect betai adrenergic bronhodilatatoare:
d) se administrează i.v. şi s.c a) salmeterol
e) la doze mari (peste 15 mcg/kg/min) b) prenalterol
are efect alfa( adrenergic. c) fenoterol
58) Adrenalina are următoarele efecte: d) pirbuterol
a) stimulează toate funcţiile miocardului e) izoprenalina
contráctil şi excitoconductor 63) Despre pseudoefedrină sunt
b) produce bronhodilataţie adevărate afirmaţiile:
c) scade glicogenoliza hepatică a) este agonist selectiv alfa-1
d) vasodilataţie la concentraţii mici b) se foloseşte ca decongestiv al
e) hipoglicemie mucoasei nazale
59) Simpatomimetice cu mecanism mixt c) intensitatea reacţiilor adverse
de acţiune, sunt: stimulatoare SNC şi cardiovasculare
a) dopamina este similară cu a efedrinei
b) noradrenalina d) necesită precauţie la bolnavii cu
c) efedrina HTA, cardiopatie ischemică, tahicardie
d) fenilefrina e) se administrează per os, deoarece are
e) prenalterol biodisponibilitate bună după
administrare pe această cale

226
64) Pentru derivaţii de beta- trigonului vezicii urinare, capsulei
feniletilamină simpatomimetici sunt prostatei şi- uretrei prostatice
valabile următoarele: c) are efecte secundare la nivelul
a) creşterea volumului radicalului grefat prostatei, cu afectarea ejaculării
Ia amină determină creşterea d) se foloseşte în tratamentul
selectivităţii pentru receptorii beta-2 hiperplaziei benigne de prostată
b) compuşii catecolici difuzează bine e) efectele asupra tensiunii arteriale
prin bariera hematoencefalică sunt comparabile cu cele'ale
c) compuşii cu radicali situaţi pe chinazolinelor
nucleul-benzenic în poziţia orto sunt
metabolizaţi de COMT
d) radicalul grefat la amină are caracter
hidrofob, favorizând difuziunea în SNC.
e) substituirea în poziţia alfa este
responsabilă de metabolizarea
compuşilor de către MAO

65) Sunt simpatolitice agonişti


presinaptici alfa-2:
a) apraclonidina
b) brimonidina
c) moxonidina
d) ketanserina
e) fentol amina

66) Sunt beta-1 adenolitice selective:


a) metoprolol
b) bisoprolol
c) celiprolol
d) carvedilol
e) nebivolol

67) Sunt beta-adrenolitice neselective:


a) propranolol
b) metoprolol
c) sotalol
d) carvedilol
e) betaxolol

68) Tamsulosin:
a) este un adrenolitic cu selectivitate
pe receptorii alfa-IA şi alfa-1D de la
nivelul prostatei
b) relaxează muşchii netezi ai
227
69) Sotalol: b) este agonist adrenergic alfa-2
a) este un beta-bJocant hidofi/ presinaptic
b) este un betal-blocant selectiv c) este folosit ca antihipertensiv *
c) este un blocant al canalelor de potasiu d) determină reducerea presiunii
d) scurtează repolarizarea ventriculară oculare
e) în tahiaritmii reduce ritmul sinusal e) este folosit în oftalmologie ca
70) Apraclonidina: antiglaucomatos
a) este un alfa-adrenolitic
3.2. Parasimpatomimetice şi părăsim patolitice

Complement grupat d) dispnee


e) transpiraţii
1) Pilocarpina are efecte muscarinice cu
predominanţă la următoarele niveluri:
8) Care este indicaţia terapeutică a
a) ochi
neostigminei, bazată pe efect de tip
b) miocard nicotinic:
c) glande exocrine 4) Tratamentul intoxicaţiei cu atropină
d) vase cuprinde:
e) tub digestiv a) spălături gastrice
b) pilocarpină
2) Efectele secundare ale pilocarpinei, c) barbiturice
după administrare în sacul conjunctival, d) obidoximă
pot fi: e) scopolamină
a) hipersalivaţie
b) arsuri epigastr ice 5) Atropină are următoarele indicaţii:
c) hipersudoraţie a) astm bronşic
d) colici, b) spasme şi colici gastro-intestinale
e) diaree c) hipersialie
d) examenul fundului de ochi
3) Farmacoterapia intoxicaţiei cu e) bradicardie sinusală
derivaţi organofosforici cuprinde:
a) neostigmina 6) Scopolamina are următoarele indicaţii:
b) atropină a) rău de mişcare
c) fisostigmina b) preanestezie
d) obidoxima c) boala Parkinson
e) . pilocarpina d) ileus paralitic
e) adenom de prostată
Complement simplu

7) Care efect secundar nu este de tip


muscarinic:
a) arsuri epigastrice
b) ileus paralitic a) atonie intestinală postoperatorie
c) micţiuni frecvente b) retenţie urinară
c) enurezis nocturn Complement compus
d) miastenia graviş
e) antidot în curarizarea cu suxametoniu 16) Precizaţi mecanismul de acţiune al
anticolinesterazicelona) formează cu
9) Precizaţi încadrarea farmacodinamică a acetilcolinesteraza un complex
neostigminei: a) atropina
a) anticolinesterazic b) scopolamina
b) parasimpatomimetic direct c) propantelina
c) colinergic central d) butilscopolamoniu
d) anticolinergic ej e) pirenzepin
parasimpatolitic

10) Notaţi parasimpatoliticul ce are


acţiune stimulantă asupra sistemului
nervos central (SNC):
a) antiastmatic bronhodilatator
Asociaţie simplă b) antispastic digestiv, biliar şi renal
c) hiposecretor gastric
11) Asociaţi corect parasimpatoliticul cu d) antispastic, urinar
utilizarea farmacoterapeutică: e) midriatic
1. tropicamida
2. butilscopolamoniu
3. emepronium
4. pirenzepin
5. ipratropium 5. carbacol

Asociaţie compusă a) parasimpatomimetic cu mecanism


direct pe receptori
12) Asociaţi corespunzător b) parasimpatomimetic cu mecanism
parasimpatomimeticul cu mecanismul de indirect, anticolinesterazic
acţiune:
1. acetilcolina
2. neostigmina
3. pilocarpina
4. piridostigmina stimulării centrului vagal bulbar.

Relaţie cauză - efect 15) Antispasticul urinar emepronium se


administrează cu un volum suficient de
13) Atropină are timp de înjumătăţire apă, în poziţie şezândă sau în picioare,
lung (Tl/2 = 12-38 ore), datorită deoarece provoacă ulceraţii esofagiene.
participării la circuitul entero-hepatic

14) în caz de tonus vagal crescut,


atropina induce bradicardie şi
hipotensiune arterială slabă, datorită a) blochează receptorii colinergici

229
b) realizează concentraţii mari de b) colici abdominale şi scaune diareice
acetilcolină involuntare
c) împiedică sinteza acetilcolinei c) mioză şi tulburarea acomodării vederii
d) acţionează antagonist acetilcolinic d) paralizia muşchilor striaţi respiratori
17) Precizaţi indicaţiile terapeutice ale e) convulsii
neostigminei, bazate pe efectele de tip
muscarinic: 22) Precizaţi contraindicaţiile
a) atonia intestinală postoperatorie parasimpatomimeticelor cu mecanism
b) antidot anticurarizant direct:
c) retenţia urinară postoperatorie a) ulcer gastro - duodenal
d) miastenia gravis b) astm bronşic
e) diagnosticul miasteniei c) hipotensiune arterială
d) glaucom
18) Notaţi indicaţiile terapeutice ale e) tahicardie
neostigminei bazate pe acţiunea la
nivelul plăcii motorii: 23) Notaţî ¿ontraindicaţiile
a) antidot în curarizarea cu tubocurarină anticolinesterazicelor:
b) miastenia gravis a) astm bronşic
c) diagnosticul miasteniei b) ileus mecanic
d) atonia intestinală postoperatorie c) miotonie
e) retenţia urinară d) ileus paraliticus
e) miastenia gravis
19) Precizaţi încadrarea farmacodinamică
a piridostigminei: 24) Notaţi acţiunile parasimpatoliticelor
a) parasimpatomimetice directe la nivelul ochiului:
b) parasimpatomimetice indirecte a) midriază pasivă
c) anticolinergice b) creşterea tensiunii intraoculare
d) anticolinesterazice c) cidoplegie
e) parasimpatolitice d) midriază activă
e) acţiune antiglaucomatoasă
20) Notaţi efectele farmacodinamice ale
anticolinesterazicelor: 25) Notaţi simptomele intoxicaţiei cu
a) scăderea presiunii intraoculare atropină:
b) creşterea tonusului muşchilor a) midriază activă
intestinali b) tulburarea vederii pentru aproape
c) creşterea tonusului muşchilor vezicii c) retenţie urinară
urinare d) hipertermie
d) relaxarea muşchilor striaţi e) delir
e) stimularea SNC 26) Profilul farmacodinanric al pilocarpinei
se caracterizează prin următoarele:
21) Notaţi efectele de tip muscarinic a) hipersalivaţie
semnalate în intoxicaţia cu derivaţi b) hipersudoraţie
organofosforici: c) hiposecreţie gastrică
a) bronhoconstricţie cu dispnee d) hipomotilitate digestivă

230
e) mioză activă b) edrofoniu
c) fluostigmina
27) Pilocarpina are următoarele indicaţii: d) pilocarpina
a) glaucom e) carbacol
b) examenul fundului de ochi
c) hipersialie 33) Acţiunile atropinei Ia nivelul
d) intoxicaţia cu derivaţi organofosforici aparatului digestiv, sunt:
e) intoxicaţia cu atropină a) creşterea tonusului şi peristaltismului /
b) hiposecreţie salivară
28) Contraindicaţiile parasimpaloliticelor c) antispastic intens
sunt: d) hiposecreţie gastrică slabă
a) glaucom e) creşterea tranzitului intestinal
b) retenţie urinară
c) adenom de prostată 34) Paras i mpat oii ti ce GU-efect
d) colici renoureterale antispastic urinar intens, sunt:
e) ileus mecanic a) tolterodin .
b) pirenzepen
29) Notaţi medicamentele care potenţează c) emepronium —
efectele parasimpatoliticelor: d) ipratropium
a) antiparkinsoniene anticolinergice e) eumidrina
b) antidepresive triciclice
c) anticolinesterazice 35) Parasimpatolitice cu efect antispastic
d) fenotiazine neuroleptice gastrointestinal sunt:
e) fenotiazine antihistaminice a) otilonium
b) tiotropium
30) Atropină provoacă următoarele efecte c) butilscopolamoniu
secundare: d) propantelina
a) uscăciunea gurii şi disfagie e) fenpipramida
b) bronhospasm cu dispnee 36) Sunt anticolinergice antispastice
c) constipaţie atonă urinare:
d) retenţie urinară a) propantelina
e) tulburarea vederii pentru departe b) oxibutinin
31) Parasimpatomimeticele produc c) tiotropium
următoarele reacţii adverse: d) propiverin
a) dispnee şi crize de astm bronşic la e) tolterodin
astmatici
b) constipaţie 37) Propantelina:
c) retenţie urinară a) este un derivat de amoniu cuaternar
d) bradicardie b) este agonist neselectiv al receptorilor
e) colici abdominale colinergici
c) are acţiune predominată la nivelul
32) Din grupa anticolinesterazicelor fac tubului digestiv
parte: d) la doze mari, acţiunea se extinde şi
a) neostigmina asupra receptorilor nicotinici din

231
ganglionii vegetativi şi din placa a) ipratropium
motorie b) emepronium
e) adenomul de prostată reprezintă o c) oxitropium
contraindicaţie. d) tiotropium
e) otilonium
38) Indicaţiile terapeutice ale
oxibutininei sunt: 40) Tropicamida, administrată topic la
a) enurezis diurn, prin ¡maturitate vezicală nivelul ochiului, produce:
b) senzaţie imperioasă de urinaTe Ia femei a) midriază .
c) vezică urinară spastică neurogenă b) cicloplegie
d) adenom de prostată c) cefalee şi fotofobie
e) disurie d) tulburarea vederii pentru aproape
e) scăderea presiunii intraoculare.
39) Sunt anticolinergice bronhodilatatoare:
. MEDICAŢIA SISTEMULUI
NERVOS VEGETATIV
RĂSPUNSURI
3*K SIMPATOMIMET1 CE ŞI S1MPATOLITICE Răspunsuri comentate

Complement grupat

1) Răspuns corect: E (a, b, c, d, e). [Bibliografie: 2, pag. 12; 6 pag. 245]


Toate adrenomimeticele enumerate în test sunt vasoconstrictoare generale indicate în
hipotensiune arterială acută sau cronică, fiind agonişti: neselectivi ai receptorilor alfa şi
beta (adrenalina, etilefrina, efedrina), predominant alfa (noradrenalina) şi selectivi alfa-
1 (fenilefrina).

2) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 13, 196; 6 pag. 249] Catec&l^&rto-
metil-transferaza (COMT) catalizează metilarea la o grupare hidroxil fenolic,
condiţionată de existenţa a două grupări hidroxil fenolice în poziţia orto, cu alte cuvinte
condiţionată de structura de tip catecol (ortodifenoli), prezentă la: noradrenalină,
adrenalină, izoprenalină. COMT nu poate acţiona în cazul unor structuri de tip
rezorcinol (metadifenoli), prezentă la: orciprenalină, terbutalină, fenoterol. De aceea, la
aceşti derivaţi, T 1/2 creşte şi durata de acţiune este medie (orciprenalina, până la 5 ore)
şi relativ lungă (terbutalina, fenoterol, până Ia 6-8 ore). Efedrina este derivat fenilic (ftră
hidroxili fenolici).

3) Răspuns corect: A (a, b,c). [Bibliografie: 2, pag. 16; 6 pag. 252]


Efectele adverse secundare ale simpatomimeticelor rezultă din exacerbarea acţiunilor
farmacodinamice de stimulare la nivel cardiac (tahiaritmii) şi vascular (vasoconstricţie
cu hipertensiune arterială şi Iipotimie). De asemenea, efecte adverse secundare rezultă
şi din acţiunile metabolice ale simpatomimeticelor şi anume: hiperglicemie ( şi nu

232
hipoglicemie) şi hipercolesterolemie ( şi nu hipocolesterolemie).

4) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 32; 6 pag. 266, 268] Adrenolitice
selective alfa-1 sunt chinazolonele: prazosin, doxazosin, terazosin. Prin acest
mecanism, ele produc efect vasodilatator şi hipotensor intens, util în hipertensiune
arterială. Tolazolina (derivat etil-imidazolic) este adrenolitic alfa -1, dar este şi
simpatomimetic indirect şi produce arteriolodilataţie utilă în tulburări circulatorii
periferice spastice. Fenilefrina este alfa-1 selectiv, dar adrenomimetic.

5) Răspuns corect: C (b, d). [Bibliografie: 2, pag. 28; 6 pag. 263]


Sunt alfa-adrenolitice şi produc arteriolodilataţie centrală şi periferică, utilă în
insuficienţă circulatorie cerebrală şi periferică: dihidroergotoxina (derivat de
semisinteză dihidrogenat al ergotoxinei), precum şi nicergolina (derivat semisintetic de
lisergol). Ergotamina (alcaloid natural peptidic, din cornul secarei) este alfa-
adrenomimetic cu efect vasoconstrictor, util în migrenă. Ergometrina (alcaloid natura]
amidic, din cornul secarei) este alfa-adrenomimetic cu efect ocitocic, util în travaliu.
Metisergida (derivat amidic de semisinteză) are efect vasoconstrictor, dar prin
mecanism antagonist serotoninic.

6) Răspuns corect: E (a, b, c, d, e). [Bibliografie: 2, pag. 31; 6 pag. 266 - 267] Tolazolina
(etilimidazol) este un medicament cu un spectru larg de acţiuni, încadrat în grupa alfa-
adrenolitice. Este alfa-1 adrenolitic postsinaptic la doze medii şi mari şi produce
arteriolodilataţie, utilă în tulburări circulatorii periferice spastice. La doze mici, este
antagonist alfa-2 presinaptic, cu efect simpatomimetic (indirect). Mai are şi acţiune
parasimpatomimetică şi histaminergică, manifestată la dozele terapeutice, prin efecte
secundare la nivelul tubului digestiv: hiperaciditate gastrică şi dureri epigastrice
(contraindicaţie în gastrită hiperacidă şi ulcer gastroduodenal).

7) Răspuns corect: E (a, b, c, d, c). [Bibliografie: 2, pag. 34; 6 pag. 271]


Majoritatea beta-adrenoliticelor sunt lipofile, cu coeficient de'partiţie lipide/apă
(exprimat în coeficientul de partiţie octanol/apă) mai mare decât 1, în ordine
descrescătoare: propranolol (3, 65), oxprenolol (2,18), metoprolol (2,15), timolol
(2,10), pindolol (1,75). Beta-adrenoliticele lipofile au un profil farmacocinetic diferit
de cele hidrofile.

8) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 34; 6 pag. 271 - 272] Beta-
adrenoliticele atât cele hidrofile (atenolol etc.) cât şi cele lipofile (propranolol etc.) au
biodisponibilitate per os redusă (< 60%), dar din cauze diferite, corelate cu tipul de
solubilitate. Beta-adrenoliticele hidrofile au coeficient de absorbţie digestivă relativ
redus (< 60%), diminuat de interacţia cu alimentele şi alte medicamente. Excepţie face
sotalolul, care are biodisponibilitate per os înaltă ( > 90% ). Beta-adrenoliticele lipofile
însă au o biotransformare hepatică masivă, cu un efect înalt al primului pasaj hepatic.
Timpul de înjumătăţire (TI/2) este în corelaţie directă cu biotransformarea hepatică. în

233
consecinţă, Tl/2 este peste mediu şi lung în cazul beta-adrenoliticelor hidrofile ce sunt
biotransformate hepatic nesemnificativ: atenolol (5 ore), sotalol (10 - 15 ore). Tl/2 este
însă relativ mic, la beta-adrenoliticele lipofile, biotransformate hepatic masiv:
propranolol (2-5 ore).

9) Răspuns corect: B (a, c). [Bibliografie: 2, pag. 35; 6 pag>«272]


Sunt beta-adrenolitice pure: atenolol (care este şi selectiv beta-1) şi timolol (neselectiv,
beta-1 şi beta-2). Sunt beta-adrenolitice care au şi alte efecte asociate: labetalolul (alfa
— adrenolitic), pindolol (simpatomimetic parţial), acebutolol (simpatomimetic şi
chinidinic).

10) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag 40; 6 pag. 276 - 277] Beta-
adrenoliticele, atât cele neselective, cât şi cele selective beta-1, nu se asociază cu
verapamil (blocant al canalelor de calciu cu efect deprimSf cărdiac important),
deoarece la asociere se manifestă un sinergism de potenţare, cu efecte cardiodeprimante
severe. Cimetidina, fiind inhibitor enzimatic al S.O.M.H., potenţează efectele multor
medicamente, între care şi beta-adrenolitice lipofile, putând să provoace efecte grave de
supradozare. Beta-adrenolitcele neselective (beta-1 şi beta-2), având efect
hipoglicemiant (prin inhibarea glicogenolizei în ficat şi în muşchii striaţi, datorită
blocajului beta-2), potenţează efectul hipoglicemiant al glibenclamidei (sulfonamidă
antidiabetică) şi pot induce comă hipoglicemică. Asocierea beta-adrenoliticelor
(antihipertensive) cu clonidină (tot antihipertensiv), nu se manifestă prin sinergism de
potenţare, aşa cum ar părea normal, ci prin hipertensiune arterială, paradoxală, la
întreruperea bruscă a tratamentului. Beta- adrenoliticele neselective antagonizează (prin
efect bronhoconstrictor beta-2 blocant), efectul bronhodilatator al antiastmaticelor
bronhodilatatoare, inclusiv adrenomimetice beta-2, ca terbutalina.

11) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 42; 6 pag. 281]
Neurosimpatoliticele reduc tonusul funcţional simpatic, astfel că efectele sunt de
predominanţă a tonusului parasimpatic şi anume: hipersecreţia glandelor exocrine
(inclusiv'hipersecreţie gastrică), bronhoconstricţie, stimularea motilităţii digestive,
bradicardie (şi nu tahicardie) şi hipotensiune arterială.

12) Răspuns corect: B (a, c). [Bibliografie: 2, pag. 47-49; 5 (2001), pag. 226-227; 6
pag. 285]
Simpatolitice agonişti presinaptici adrenergici alfa-2 sau/şi imidazolici 1-1, sunt:
clonidină, moxonidina şi rilmenidina. Clonidină are predominanţă alfa-2 (la nivel
central şi periferic). Agonişti predominant imidazolici 1-1 (la nivelul trunchiului
cerebral) ^sunt: moxonidina şi rilmenidina. Reserpina şi metildopa sunt simpatolitice,
dar cu mecanism indirect neurosimpatolitic.

13) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 19; 6, pag. 255] Antidepcesivele
IMAO scad metabolizarea noradrenalinei prin inhibiţia neselectivă a MAO a şi MAOb;

234
antidepresivele triciclice împiedică recaptarea NA din fanta sinaptică şi în acest fel cresc
concentraţia mediatorului la acest nivel; reserpina împiedică recaptarea şi concentrarea
în vezicule a NA, producând la începutul tratamentului (1-2 săptămâni) o creştere a
mediatorului în fanta sinaptică. Asocierea acestor medicamente cu NA duce la creşterea
efectului vasopresor al acesteia.

Complement simplu
14) Răspuns corect: d. [Bibliografie: 2, pag. 11 - 12, 26-27; 6 pag. 245, 262]
Noradrenalina este agonist adrenergic neselectiv (alfa-1, alfa-2 şi beta-1) cu
predominanţă alfa-1. Prazosin este antagonist alfa-1 adrenergic.
¡5) Răspuns corect: c. [Bibliografie: 2, pag. 18 - 19; 6 pag. 254]
(Noradrenalina, adrenergic din grupa farmacoterapeutică a vasoconstrictoarelof
generale, este indicată în-patologie însoţită de hipotensiune arterială acută (cu vaiori
sub 50 mmHg) şi colaps grav de cauze metabolice, precum şi insuficienţă circulatorie
acută de tip hipoton. Este contraindicată în insuficienţă circulatorie acută hipertonă.
Nefiind şi agonist beta-2, nu are efect bronhodilatator şi nu poate fi eficace în astmul
bronşic.

16) Răspuns corect: d. [Bibliografie: 2, pag. 12, 24-25; 6 pag. 261]


Dobutamina este predominant beta-1 adrenergic, fiind indicat ca stimulant cardiac.
Mixtura racemică are doi enantiomeri: (+) este beta-1 agonist şi alfa-1 antagonist, iar (-
) este alfa-1 agonist.

17) Răspuns corect: b. [Bibliografie: 2, pag. 18 - 19; 6 pag. 254 - 255] Noradrenalina
agonist adrenergic neselectiv (alfa-1, alfa-2 şi beta-1) are efeci vasoconstrictor intens
şi este indicată în insuficienţă circulatorie acută hipotonă. în insuficienţa circulatorie
acută hipertonă, noradrenalina este contraindicată.

18) Răspuns corect: e. [Bibliografie:-2, pag. 39; 6 pag. 275 - 276] Beta-adreuoliticele
nu pot avea ca indicaţie terapeutică, ci dimpotrivă sunt contraindicate în tulburările
ischemice periferice (arterite, boala Raynaud), deoarece prin blocaj al receptorilor
beta-2, au efect vasoconstrictor periferic.

19) Răspuns corect: a. [Bibliografie: 2, pag. 26,47; 6 pag. 262]


Clonidina este agonist al receptorilor adrenergici alfa-2 presinaptici modulatori şi
stimulează recaptarea noradrenalinei din fanta sinaptică, având efect simpatolitic, util
ca antihipertensiv.

20) Răspuns corect: d. [Bibliografie: 2, pag. 12, 23 - 24; 6 pag. 245,262]


Vasodi|atatoare periferice şi tocolitice sunt adrenomimetice beta-2, tip isoxsuprină.
Sunt indicate în insuficienţa circulatorie periferică hipertonă şi în travaliu prematur.

21) Răspuns corect: e. [Bibliografie: 2.. pag. 29 - 30; 6 pag. 263]

235
Ergotamina (alcaloid natural peptidic din cornul secarei), precum şi dihidroergotamina
(derivatul său de semisinteză dihidrogenat) surit medicamente indicate în migrenă.
Ergotamina este predominant alfa-adrenomimetic, cu efect vasoconstrictor în special
pe vasele cerebrale, util în criza de migrenă. Dihidroergotamina este alfa-
adrenomimetic şi vasoconstrictor cerebral mai slab ca ergotamina. în plus, prin
dihidrogenare, se imprimă la dihidroergotamină şi un efect alfa-adrenolitic slab. în
consecinţă, dihidroergotamina este utilă în migrenă, atât în criză, cât şi în tratamentul
de fond.
Asociaţie simplă
22) Răspuns corect:l-a, 2-c, 3-b, 4-e, 5-d. [Bibliografie: 2, pag. 12-14; 6, pag.
245,249]
Adrenomimeticele sunt derivaţi de beta-feniletilamină (adrenalina, fenilefrina,
dobutamina, isoxuprina) şi derivaţi etil-imidazolici (nafazolina). Ciclul benzenic în
poziţia beta pe lanţul de etilamină imprimă efecte adrenergice alfa şi beta. Ciclul
imidazolic imprimă selectivitate pentru receptorii alfa, cu efect vasoconstrictor local
(nafazolina, xilometazolina, oximetazolina). Lipsa hidroxilului fenolic din poziţia 4 pe
ciclul benzenic reduce efectele beta- şi imprimă selectivitate alfa-1 (fenilefrina).
Radicalul grefat la amină imprimă afinitate pentru receptorii beta. Creşterea mărimii
radicalului grefat Ia aminăridică selectivitatea pentru receptorii beta (dobutamina,
isoxuprina).

23) Răspuns corect: 1-b, 2-d, 3-a, 4-e, 5-c. [Bibliografie: 2, pag. 12; 6, pag. 245, 258]
Nafazolina este vasoconstrictor local (indicat ca decongestionant al mucoaselor nazală
şi oculară). Isoxuprina este vasodilatator periferic (indicat în insuficienţă circulatorie
periferică hipertonă) şi tocolitic (indicat în caz de travaliu prematur). Noradrenalina este
vasoconstrictor general (indicat în situaţii de hipotensiune arterială acută). Terbutalina
este bronhodilatator (indicat în astm bronşic). Dobutamina este stimulant cardiac).

24) Răspuns corect: 1-e, 2-c, 3-b, 4 -d, 5-a. [Bibliografie: 2, pag. 16 - 17; 6, pag. 245]
Noradrenalina este indicată în hipotensiune arterială acută (cu valori sub 50 mm Hg) şi
în insuficienţă circulatorie periferică acută, de tip hipoton. Isoxuprina este
adrenomimetic selectiv beta-2, util în insuficienţe circulatorii'periferice dé tip hiperton
(arterite, boala Raynaud, acrocianoză). Nafazolina este indicată exclusiv extern, ca
decongestiv local al mucoaselor oculară (în conjunctivite) şi nazală (în rinite).
Salmeterol este adrenomimetic selectiv beta-2 modem, indicat în astm bronşic, criză şi
fond. Dobutamina este adrenomimetic selectiv beta-1, indicat în şoc cardiogen.

25) Răspuns corect: l-d, 2- c, 3-a, 4-b, 5-e. [Bibliografie: 2, pag. 17; 6, pag. 253]
Primele trei asocieri dau interacţiuni de tip sinergism de potenţare, iar ultimele două
de tip antagonism de efect.
Antidepresivele potenţează efectele amfetaminei şi simpatomimeticelor, putând
provoca crize hipertensive, chiar după întreruperea administrării (câteva zHe după
aminele triciclice şi două săptămâni după IMAO). Anestezicele generale (cele

236
halogenate şi ciclopropanul) în asociere cu simpatomimetice, cresc excitabilitatea
miocardului, putând provoca aritmii şi fibrilaţie ventriculară fatală. Derivaţii xantici
(cafeina, teofilina) potenţează intens stimularea SNC şi cardiacă indusă de
simpatomimeticele Iipofile, cu efecte beta -I. Simpatomimeticele au efect hipertensiv şi
pot diminua efectul antihipertensivelor. Simpatomimeticele induc glicogenoliză cu
hiperglicemie şi diminuă eficacitatea hipoglicemiantelor antidiabetice.

26) Răspuns corect: 1-b, 2-a, 3-c, 4-e, 5-d. [Bibliografie: 2, pag. 28; 6, pag. 263]
Alcaloizii naturali din cornul secarei şi derivaţii lor de semisinteză au încadrarea
farmacoterapeutică, funcţie de mecanismul de acţiune. Ergotamina (alcaloid natural
peptidic) are mecanism predominant alfa-adrenomimetic, cu efect vasoconstrictor
cerebral, util în criza de migrenă. Dihidroergotoxina (derivatul dihidrogenat al
alcaloidului natural peptidic ergotoxina) are mecanism predominant alfa- adrenolitic cu
efect vasodilatator cerebral şi periferic, util în insuficienţă circulatorie cerebrală şi
periferică. Metilergometrina (derivat de semisinteză al alcaloidului natural amidic
ergometrina) are acţiune ocitocică, prin mecanism alfa- adrenomimetic predominant.
Bromocriptina (derivat de semisinteză al alcaloizilor naturali peptidici) este agonist
dopaminergic D2, util ca antiparkinsonian. Trîhexifenidil este antiparkinsonian
anticolinergic, şi nu are legătură structurală cu alcaloizii din cornul secarei.

Relaţie cauză -efect:


27) Răspuns corect: A (ambele corecte şi în relaţie cauzală). [Bibliografie: 2, pag.
34; 6, pag. 271 -272]
Propranololul reprezintă tipul pentru beta-adrenoliticele Iipofile, având coeficientul de
partiţie lipide/apă cel mai mare (3, 65). Beta-adrenoliticele Iipofile au o biotransformare
hepatică masivă la nivelul sistemelor oxidazice microzomale (S.O.M.H.). Timpul de
înjumătăţire (Tl/2) şi durata de acţiune sunt relativ scurte şi în corelaţie directă cu viteza
de biotransformare hepatică, astfel că pentru propranolol Tl/2 = 2-5 ore.

28) Răspuns corect: A (ambele corecte şi în relaţie cauzală). [Bibliografie: 2, pag.


43; 6, pag. 282 - 283]
Reserpina este alcaloid cu pKa = 6,60 şi la pH-uI sângelui de 7,34 se află în mare parte
nedisociată.'Forma nedisociată în sânge difuzează simplu prin mucoasa gastrică şi Ia
pH-uI gastric acid disociază în proporţie ridicată. Forma disociată se concentrează astfel
în stomac. Ca urmare a eliminării prin mucoasa gastrică, reserpina se elimină în
majoritate prin fecale (60% în primele 4 zile). Ajunsă în intestin, la pH bazic, (pH < 8),
reserpina revine Ia forma nedisociată în proporţie mare şi se reabsoarbe prin difuziune
simplă. Participă astfel la circuitul entero- gastric. Consecinţa este prelungirea timpului
de înjumătăţire, acesta fiind foarte mare: Tl/2 ~ 10-11 zile. Tl/2 foarte mare şi
mecanismul de acţiune indirect, de tip neurosimpatolitic sunt cauzele duratei (D) lungi
de acţiune antihipertensivă, după întreruperea tratamentului (D = 1-2 săptămâni).

Complement compus

237
29) Răspuns corect: a, c. [Bibliografie: 2, pag. 18 - 19; 6, pag. 254]
Noradrenalina (sin. norepinefrina, levarterenol) este adrenomimetic neselectiv, agonist
alfa-1, alfa-2 şi beta-1 (nu este agonist beta-2). La nivel vascular, are efect exclusiv
alfa-1 (arterioloconstricţie), fară efect antagonic beta-2 (arteriolodilataţie). De aceea
produce arterioloconstricţie intensă, cu hipertensiune arterială sistolică (efect alfa-1
vascujar şi beta-1 cardiac) şi diastolică (efect alfa-1). în consecinţă este încadrată la
vasoconstrictoare generale şi indicată în insuficienţă circulatorie acută de tip hipoton şi
în colaps (hipotensiune arterială acută sub 50 mm Hg) de patologie diversă.
Administrarea se face exclusiv i.v. în venele mari, în perfuzie diluată. Nu poate fi
utilizată ca vasoconstrictor local, întrucât poate provoca necroză tisulară, datorată
vasoconstricţiei brutale.

30) Răspuns corect: b, d. [Bibliografie: 2, pag. 22; 6, pag. 253,257-258]


Etilefrina şi efedrina sunt adrenomimetice neselectiy.e alfa şi beta. în consecinţă sunt
încadrate la vasoconstrictoare generale indicate în hipotensiunea arterială cronică sau
stări hipotenslve uşoare temporare (din astenie, convalescenţă), precum şi în
hipotensiunea posturală (ortostatică).

31) Răspuns corect: a, c. [Bibliografie: 2, pag. 18; 6', pag. 254]


Injectarea paravenoasă accidentală a noradrenalinei poate produce necroză tisulară,
consecinţă a acţiunii intense arterioloconstrictoare. Clinic se evidenţiază paloare şi
temperatură scăzută a suprafeţei afectate. Prin urmare tratamentul de urgenţă constă în
aplicare de căldură locală şi infiltraţii locale de ser fiziologic cu: hialuronidază (enzimă
ce hidrolizează mucopolizaharidele din substanţa fundamentală a ţesutului şi creşte
astfel viteza de absorbţie a noradrenalinei de la nivel paravenos, cu cca 40%) şi procaină
(vasodilatator şi anestezic local, ce favorizează de asemenea absorbţia şi combate
durerea de hipoxie ) sau fentolamină (vasodilatator alfa-adrenolitic).

32) Răspuns corect: a, b, c, d. [Bibliografie: 2, pag. 12; 6, pag. 245-253]


Acţiunile de utilitate farmacoterapeutică ale adrenomimeticelor sunt: vasoconstrictoare
generală (efect alfa -1); vasoconstrictoare locală (efect alfa-1, moderat de efectul beta-
2); bronhodilatatoare (efect beta -2); tocolitică (efect beta-
2, la nivel uterin) şi stimulantă cardiacă (efect beta-1). Acţiunea stimulantă cardiacă
de tip adrenojriimetic se manifestă atât asupra funcţiilor miocardului contráctil
(contractilitate, excitabilitate, tonicitate), cât şi asupra funcţiilor miocardului excito-
conductor (ritmicitate, conductibilitate). Acţiunea cardiotonică este specifică
glicozizilor cardiotonici şi se manifestă în sens stimulator exclusiv asupra funcţiilor
miocardului contráctil, în timp ce asupra funcţiilor miocardului excito-conductor,
sensul este deprimant.

33) Răspuns corect: a, fa, c, e. [Bibliografie: 2, pag. 12; 6, pag. 245]


Sunt bronhodilatatoare adrenomimetice selective beta-2: salbutamol, fenoterol,
salmeterol şi terbutalina. Prenalterol este adrenomimetic beta-1, cu acţiune stimulant

238
cardiacă.

34) Răspuns corect: a, b, c. [Bibliografie: 2, pag. 12; 6, pag. 245, 259 - 260]
Isoxsuprina este beta-2 adrenomimetic şi ca atare, la nivel vascular efectul este
vasodilatator periferic, iar la nivel uterin este tocolitic (= relaxant uterin).

35) Răspuns corect: b, d. [Bibliografie: 2, pag. 12; 6, pag. 245, 261]


Terbutalina este simpatomimetic adrenomimetic, selectiv beta-2 adrenomimetic, cu
efect bronhodilatator util în astmul bronşic.

36) Răspuns corect: b, d. [Bibliografie: 2, pag. 17, 21 - 22 ; 6, pag. 252 - 253]


Adrenalina şi efedrina sunt adrenomimetice alfa şi beta, neselective. Ele induc
tahicardie, prin efectele beta-1, şi consecutiv, crize de cardiopatie ischemică. De aceea
sunt contraindicate în cardiopatia ischemică.

37) Răspuns corect: a, c. [Bihliografie: 2, pag. 25,41; 6, pag. 272 - 273, 275 - 276]
Timolol şi propranolol sunt beta-adrenolitice neselective. Ele sunt contraindicate în
astmul bronşic, deoarece produc bronhoconstricţie (efect secundar de blocaj beta-2).
Atenolol este adrenolitic selectiv beta-1 şi nu este contraindicat la astmatici. Fenoterol
şi salbutamol (albuterol) sunt adrenomimetice selective beta-2, cu efect
bronhodilatatator, încadrate la grupa farmacoterapeutică de antiastmatice.

38) Răspuns corect: c, d, e. [Bibliografie: 2, pag. 20-21 ; 6, pag. 256]


Adrenalina (epinefrina, suprarenina) este adrenomimetic neselectiv alfa-1, alfa-2, beta-
1, beta-2. Indicaţiile, corespunzătoare acţiunilor farmacodinamice principale, sunt: stop
cardiac (efect beta-1 stimulant cardiac), şoc anafilactic (efecte antagonice histaminei),
asociată cu procaina sau Iidocaina, în soluţii injectabile, utilizate în stomatologie (efect
vasoconstrictor local, cu prelungirea efectului anestezicului local şi reducerea
sângerării). Mai poate fi utilizată în astmul bronşic, dar exclusiv în criză (nu în tratament
de fond), în lipsa adrenomimeticelor beta-2 selective. Este însă contraindicată în
cardiopatia ischemică, pe care o agravează, prin vasoconstricţie şi tahicardie.
39) Răspuns corect: a, c. [Bibliografie: 2rpag,44; 6, pag. 282 - 283]
Reserpina (alcaloid) este indicată, conform acţiunilor farmacodinamice principale, în
hipertensiune arterială stadiul II (mecanism neurosimpatolitic) şi în psihoze (mecanism
neuroleptic). Este contraindicată în depresii, deoarece reserpina în tratament îndelungat
^ţroate induce stări depresive, cu tendinţă la sinucidere (consecinţă a epuizării
depozitelor de neuromediatori necesari tonusului timic: adrenalină, serotonină).

40) Răspuns corect: a, b, c, e. [Bibliografie: 2, pag. 27,43 - 44; 6, pag. 281, 282]
Reserpina este neurosimpatolitic (prin epuizarea depozitelor granulare sinaptice, de
noradrenalină şi adrenalină) şi neuroleptic (prin depleţia depozitelor sinaptice de
dopamină şi serotonină).

239
41) Răspuns corect: a, c. [Bibliografie: 2, pag. 39; 6, pag. 275 - 276] Beta-
adrenoliticele sunt de primă alegere, în hipertensiunea arterială asociată cu tahiaritmii
cardiace (au efect antiaritmic) şi cardiopatie ischemică (au efect antianginos). Sunt
contraindicate în insuficienţă cardiacă decompensată (au acţiune inotrop negativă), în
insuficienţă circulatorie periferică hipertonă (au acţiune vasoconstrictoare prin blocaj
beta-2, în cazul beta-adrenoliticelor neselective) şi în astm bronşic (au acţiune
bronhoconstrictoare prin blocaj beta-2, în cazul celor neselective).

42) Răspuns corect: a, c. [Bibliografie: 2, pag. 35, 36, 39, 41; 6, pag. 272-273]
Propranolol şi timolol sunt beta-adrenolitice neselective, cu efecte atât dorite de tip
beta-1, cât şi nedorite de tip beta-2. între efectele secundare de tip beta-2 se înscrie şi
efectul hipoglicemiant (prin antagonizarea glicogenolizei în muşchii striaţi). De aceea
beta-adrenoliticele neselective sunt contraindicate la diabetici, deoarece pot potenţa
efectul medicaţiei antidiabetice, până la comă hipoglicemică. Atenolol este adrenolitic
selectiv beta-1 şi nu are efecte secundare de tip beta-2 litic. Beta-1 adrenoliticele
selective (atenolol, metoprolol) sunt de elecţie în cazurile de diabet asociat patologiei
tratate. Adrenalina şi izoprenalina sunt hiperglicemiante.
v

43) Răspuns corect: a, b, c. [Bibliografie: 2, pag. 38-39 ; 6, pag. 276] Contraindicadle


beta-adreîioliticelor' neselective se bazează atât pe efectele secundare de blocaj beta-1
la nivel cardiac (bradicardie, bloc atrio-yentricular, insuficienţă cardiacă
decompensată), cât şi pe efectele secundare de blocaj beta-2, la nivel bronşic (astm
bronşic), la nivelul circulaţiei periferice (tulburări ischemice periferice hipertone) şi
metabolismului glucidic (diabet zaharat sub tratament cu hipoglicemiante).
Adrenoliticele selective beta-1, au contraindicaţii bazate exclusiv pe efectele secundare
de blocaj beta-1 (bradicardie, bloc atrio-ventricular, insuficienţă cardiacă
decompensată).
44) Răspuns corect: a, b, c. [Bibliografie: 2, pag. 35, 36, 38 - 39; 6, pag. 272 - 273]
Beta-adrenoliticele neselective (oxprenolol, timolol, propranolol) sunt contraindicate la
astmatici, întrucât au şi efecte secundare de blocaj beta-2, între care şi
bronhoconstricţie. Atenolol şi metoprolol sunt selective beta-1.

45) Răspuns corect: a, b, c, d. [Bibliografie: 2, pag. 37 - 38; 6, pag. 274]


Ac{iunile farmacoterapeutice ale beta-adrenoliticelor au mecanisme de blocaj beta- 1
cardiac (acţiune antihipertensivă, antianginoasă, antiaritmică, antitahicardică), şi un
mecanism de blocaj beta-neselectiv (acţiune antiglaucomatoasă, prin diminuarea
formării umorii apoase) consecinţă a reducerii concentraţiei de AMP C.

46) Răspuns corect: a, c. [Bibliografie: 2, pag. 35; 6, pag. 272]


Adrenolitice selective beta-1, fără efecte secundare de blocaj adrenergic beta-2, sunt:
atenolol şi metoprolol.

240
47) Răspuns corect: a, b, c. [Bibliografie: 2, pag. 32; 6, pag. 269]
Prazosin este antihipertensiv cu mecanism simpatolitic, alfa-1 adrenolitic şi structură
chimică de chinazolone.

48) Răspuns corect: b, c, d, e. [Bibliografie: 2, pag. 33; 6, pag. 269] Antihipertensivele


alfa-1 adrenolitice chinazoline de tip prazosin sunt de primă alegere în hipertensiunea
arterială asociată cu patologie în care beta-adrenoliticele sunt contraindicate şi anume:
patologie cardiacă (insuficienţă cardiacă decompensată, bloc atrioventricular);
patologie respiratorie (astm bronşic, insuficienţă respiratorie); patologie metabolică
lipidică (hipercolesterolemie, ateroscleroză). Explicaţia: absenţa efectelor secundare
cardiace (de blocaj beta-1), respiratorii (de blocaj beta-2),. precum şi efecte proprii
benefice în metabolismul lipidic. Alfa-1 adrenoliticele chinazoline sunt însă
contraindicate în cardiopatie ischemică, pe care o poate agrava datorită tahicardiei
reflexe induse de vasodilataţia intensă.

49) Răspuns corect: a, b, c, d. [Bibliografie: 2, pag. 12; 6, pag. 245]


Pot fi utilizaţi ca adrenomimetice vasoconstrictoare locale, agoniştii neselectivi alfa şi
beta (efedrina, adrenalina) şi neselectivi alfa (derivaţii etil-imidazolici: nafazolina,
oximetazolina, xilometazolina). Tsoxsuprina este agonist beta-2 şi induce
arteriolodilataţie.

50) Răspuns corect: b, c, d, e. [Bibliografie: 2, pag. 17; 6, pag. 253]


Simpatomimeticele sunt contraindicate sau necesită precauţie, în bolile pe care le pot
agrava prin efectele lor şi anume:
diabet (prin hiperglicemie), cardiopatie ischemică (prin tahicardie), hipertensiune
arterială (prin vasoconstricţie şi creşterea debitului cardiac), tahiaritmii (prin efecte
cronotrop şi batmotrop pozitive), hipertiroidie (prin efect stimulant central). Efecte
stimulante centrale semnificative au numai simpatomimeticele cu un coeficient de
partiţie lipide/apă favorabil difuziunii prin bariera hemato-encefalică (ex.efedrina).

51) Răspuns corect: a, b, c, d. [Bibliografie: 2, pag. 32-33; 6, pag. 269]


Prazosin (derivat chinazolinic) este vasodilatator şi hipotensor intens, prin mecanism
adrenolitic alfa-1 selectiv. Provoacă "fenomenul primei doze", ce constă nu în crize
hipertensive, ci în hipotensiune arterială ortostatică intensă. Pentru a preveni acest
fenomen, dozele sunt crescute treptat, iar după prima doză se stă în clinostatism cca 30
minute. Induce tahicardie reflexă compensatorie. Are efecte benefice pe metabolismul
lipidic: reduce colesterolul plasmatic, trigliceridele. LDL, VLDL şi creşte HDL. De
aceea, prazosin, (ca şi celelalte chinazoline: doxazosin, terazosin), este antihipertensiv
de primă alegere la bolnavii cu hipercolesterolemie şi dislipidemii.

52) Răspuns corect: a, b. [Bibliografie: 2, pag. 34; 6, pag. 271]


Beta-adrenolitice hidrofile (cu coeficient de partiţie lipide/apă < 1) sunt: atenolol şi
sotalol. Profilul farmacocinetic este diferit de cel al beta-adrenoliticelor lipofile de tip

241
propranolol (propranolol, oxprenolol, metoprolol).

53) Răspuns corect: b, c, d, e. [Bibliografie: 2, pag. 34; 6, pag. 271] Beta-adrenoliticele


lipofile nu au biodisponibilitate per os înaltă, ci redusă (10 - 60%), ca şi beta-
adrenoliticele hidrofile, dar din cauze diferite. Beta-adrenoliticele lipofile au absorbţie
digestivă înaltă, dar au un efect al primului pasaj hepatic ridicat, datorită
biotransformării hepatice masive la nivelul S.O.M.H. Beta- adrenoliticele lipofile
prezintă o largă variabilitate interindividuală în privinţa procesului de biotransformare
(dependent de numeroşi factori variabili fizio - patologic) şi în consecinţă în privinţa
concentraţiei plasmatice. De exemplu: propranolol (variabilitate cu ţnultiplu X 20).

54) Răspuns corect: a, b, c. [Bibliografie: 2, pag. 35; 6, pag. 272 - 273] Beta-
adrenoliticele produc prin blocarea receptorilor betat adrenergici, deprimarea funcţiilor
miocardului contractil şi excitoconductor; scăderea secreţiei de renină din aparatul
juxtaglomerular renal. Prin blocarea receptorilor beta2 adrenergici produc
bronhoconstricţie. Scad lipoliza (efect de blocaj betat) şi provoacă vasoconstricţie
periferică (efect de blocaj beta2).

55) Răspuns corect: a, b, c. [Bibliografie: 2, pag. 44; 6, pag. 283]


Reserpina este un neurosimpatolitic ce produce golirea depozitelor de catecolamine.
Datorită acestei acţiuni poate produce ca reacţii adverse: depresie, bradicardie, retenţie
hidrosalină.

56) Răspuns corect: b, c, d. [Bibliografie: 2, pag. 49; 6, pag. 287]


Tolazolina este antagonist al receptorilor alfa2 presinaptici, deci antagonizează efectul
clonidinei; la asociere cu beta adrenolitice apare HTA paradoxală, la întreruperea bruscă
a tratamentului; antidepresivele triciclice împiedică recaptarea NA din fanta sinaptică
şi în acest fel este antagonizat efectul antihipertensiv al clonidinei.

57) Răspuns corect: a, c, e. [Bibliografie: 2, pag. 24; 6, pag. 260]


Dopamina are efecte doză dependente: la doze mici (sub 10 mcg/kg/min) activează
receptorii Di periferici din arterele renale, mezenterice, coronare, producând
vasodilataţie; la doze medii este adrenergic betai stimulând toate funcţiile miocardice;
la doze mari (peste 15 mcg/kg/min) este alfai adrenergic producând vasoconstricţie.

58) Răspuns corect: a, b, d. [Bibliografie: 2, pag. 20; 6, pag. 255]


Adrenalina stimulează toate funcţiile miocardului contractil şi excitoconductor (efect
betai); produce bronhodilataţie (efect betai); vasodilataţie arterială şi venoasă la
concentraţii mici (efect beta2). Nu s-cade ci creşte glicogenoliza hepatică (efect alfai)
provocând hiperglicemie.

59) Răspuns corect: a, c. [Bibliografie: 2, pag. 11; 6, pag. 245]


Dopamina are mecanism de acţiune direct, pe receptorii Di la doze mici, betai la doze
medii, alfai la doze mari; la doze medii are şi mecanism indirect favorizând eliberarea

242
NA în fanta sinaptică. Efedrina este simpatomimetic alfai, alfa2, betai, beta2, dar şi
indirect prin favorizarea eliberării şi acumulării NA în fanta sinaptică.

60) Răspuns corect: b, c, d. [Bibliografie: 2, pag. 32 - 33; 6, pag. 269]


Prazosin este un alfai adrenolitic selectiv ce produce vasodilataţie (arteriolodilataţie);
este indicat în HTA asociată cu astm bronşic, deoarece nu produce bronhoconstricţie;
cu diabet deoarece nu influenţează metabolismul glucidic; cu insuficienţă cardiacă
deoarece nu influenţează funcţiile miocardului. Este contraindicat în cardiopatie
ischemică, pe care o agravează prin tahicardie reflexă. Este contraindicat în insuficienţă
hepatică, deoarece se elimină majoritar prin bilă (cca. 90%).

61) Răspuns corect: a, b, c, d. [Bibliografie: 6, pag. 264]


Ergotamina, alcaloid natural din cornul secarei, şi dihidroergotamina, derivat
dihidrogenat, sunt agonişti adrenergici alfa-1 parţiali, cu activitate intrinsecă mică
(submaximală) şi agonişti serotoninergici parţiali, cu activitate intrinsecă mare.
Determină vasoconstricţie arterială şi venoasă, cu predominanţă în teritoriul venos şi
creşterea rezistenţei periferice cu tendinţă la HTA. Utilizarea lor în criza de migrenă se
datorează vasoconstricţiei carotidiene şi închiderii anastomozelor arteriovenoase, cu
şuntarea fluxului sanguin dinspre carotidă către vena jugulară. Au acţiune ocitocică,
ergotamina fiind folosită în metroragii şi post-partum.

62) Răspuns corect: a, c, d, e. [Bibliografie: 6, pag. 245]


Sunt bronhodilatatoare prin mecanism -agonist pe receptorii beta-2 adrenergici:
izoprenalina (agonist beta neselectiv), salmeterol, fenoterol, pirbuterol (agonişti beta-2
selectivi). Prenalterol este agonist beta-1 adenergic la nivel cardiac, fiind folosit ca
stimulant cardiac.

63) Răspuns corect: b^dfe^Bibliografie: 6, pag. 258 - 259]


Pseud o efedrina este adrenomimetic alfa şi beta. Este indicată ca vasoconstrictor
decongestinant cu administrare per os în stări congestive ale mucoasei nazale. ProfU
farmacologic similar efedrinei, cu deosebirea că intensitatea efectelor stimulante SNC
şi cardiovasculate este mai redusă. Totuşi, există riscul efectelor secundare
adrenomimetice stimulante centrale şi cardiovasculare, de aceea HTA, cardiopatia
ischemică, tahicardia reprezintă situaţii care necesită prudenţă. Are biodisponibilitate
bună per os pentru că se absoarbe bine per os.

64) Răspuns corect: a, c, d. [Bibliografie: 6, pag. 249]


Radicalul grefat la amină imprimă selectivitate pentru receptorii beta; odată cu creşterea
mărimii radicalului grefat la amină, creşte selectivitatea pentru beta-2 (ADR are efect
beta-2, iar NA nu are). Hidroxilii fenolici situaţi în poziţiile 3 şi 4 (derivaţi o-
dihidroxibenzen = catecoli) sunt grupări distribuitoare, cu caracter hidrofil; compuşii
catecolici nu difuzează sau difuzează puţin prin bariera hemato- encefalică şi nu au
efecte stimulatoare SNC semnificative (NA, DA). Hidroxilii fenolici situaţi în poziţiile

243
3 şi 4 sunt metabolizaţi specific, prin metilare catalizată de COMT. Radicalul grefat la
amină are caracter hidrofob, favorizând difuziunea în SNC. Substituirea jn poziţia alfa
împiedică acţiunea MAO şi creşte durata de acţiune de la minute, la ore (efedrina,
amfetamina).

65) Răspuns corect: a, b, c. [Bibliografie: 6, pag. 249]


Sunt simpatolitice agonişti presinaptici alfa-2 de tip clonidina: apraclonidina,
brimonidina, moxonidina; sunt simpatolitice cu mecanism de acţiune agonist asupra
receptorilor modulatori presinaptici alfa-2, sau/şi agonist al receptorilor centrali
imidazolici 1-1. Ketanserina şi fentolamina sunt alfa-adrenolitice.

66) Răspuns corect: a, b, c, e. [Bibliografie: 6, pag. 262]


Sunt beta-1 selective: metoprolol, bisoprolol, celiprolol, nebivolol. Carvedilol este un
betablocant neselectiv.

67) Răspuns corect: a, c, d: [Bibliografie: 6, pag. 262]


Sunt beta-adrenolitice neselective propranolol, sotalol, carvedilol. Metoprolol şi
betaxolol sunt beta-1 adrenolitice selective.

68) Răspuns corect: a, b, c, d. [Bibliografie: 6, pag. 270 - 271]


Tamsulosin este un adrenolitic cu selectivitate pe receptorii alfa-lA şi alfa-lD situaţi la
nivelul prostatei, determinând relaxarea muşchilor netezi ai trigonului vezicii urinare,
capsulei prostatei şi uretrei prostatice, cu scăderea rezistenţei opuse fluxului urinar.
Prezintă efecte secundare locale, la nivelul prostatei, constând în afectarea ejaculării.
Indicaţia terapeutică este hiperplazia benignă de prostată. Deoarece muşchii, netezi
vasculari conţin predominat receptori alfa-lB, pe care tamsulosin nu acţionează, efectele
hipotensive ale acestuia sunt reduse comparativ cu ale adrenoliticelor alfa-1 neselective
chinazoline, de tip prazosin.

69) Răspuns corect: a, c, e. [Bibliografie: 6, pag. 278]


Sotalol este un beta-adrenolitic hidrofil, neselectiv. Blochează canalele ionice de K+, cu
întârzierea repolarizării ventriculare; de aceea este folosit pentru reducerea ritmului
sinusal în tahiaritmii.

70) Răspuns corect: b, d, e. [Bibliografie: 6, pag. 278]


Apraclonidina este agonist adrenergic alfa-2 presinaptic, cu efecte simpatolitice, dar nu
este utilizat ca antihipertensiv. Este indicată în oftalmologie, pentru reducerea presiunii
intraoculare, cu utilizare de scurtă durată, în glaucom.
3.2. PARASIMPATOMIMET1CE Şl PARASIMPATOLITICE
Răspunsuri comentate

Complement grupat

1 ) Răspuns corect: B (a. c). [Bibliografie: 2, pag. 54 - 55; 6, pag. 293]

244
Pilocarpina este parasimpatomimetic cu mecanism direct asupra receptorilor
muscarinici şi manifestă efecte muscarinice cu predominanţă Ia nivelul: ochiului şi
glandelor exocrine. Efecte semnificative clinice are şi la nivelul tubului digestiv,
manifestate chiar după administrare locală în sacul conjunctival.

2) Răspuns corect: E (a, b, c, d, e). [Bibliografie: 2, pag. 55; 6, pag. 293] Pilocarpina,
administrată topic în sacul conjunctival pentru efecte locale la nivelul ochiului, poate
provoca efecte secundare generale manifestate la nivel: digestiv (hipersalivaţie cu
arsuri epigastrice, colici, diaree), precum şi la nivelul glandelor exocrine sudoripare,
deoarece au sinapse muscarinice (hipersudoraţie).

3) Răspuns corect: C (b, d). [Bibliografie: 2, pag. 61; 6, pag. 300]


Derivaţii organofosforici sunt parasimpatomimetice indirecte anticolinesterazice
ireversibile. Farmacoterapia intoxicaţiei necesită: un parasimpatolitic (atropină i.v
2, 5 mg, repetată până Ia apariţia semnelor atropinice), precum şi un reactivator de
colinesterază utilizat ca antidot şi anume obidoxÎFma"(Toxogonina®) i.v. 4-6 mg/kg,
repetată Ia fiecare oră. Prima administrare'de obldoximă se face după prima injecţie de
atropină. Obidoxima formează un complex cu acetilcolinesteraza fosforilată ireversibil
de către derivatul organofosforic, complex ce permite eliberarea moleculelor de enzimă
liberă şi de reactivator fosforilat.

4) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 66; 6, pag. 305]


Atropină este alcaloid parasimpatolitic care are şi efecte proprii stimulatoare la nivelul
sistemului nervos central (SNC). In consecinţă, farmacoterapia intoxicaţiei cuprinde:
un parasimpatomimetic direct la nivelul receptorilor muscarinici (pilocarpină 10 mg
s.c., repetată până la apariţia secreţiei salivare), precum şi un deprimant SNC în faza de
excitaţie (barbituric). Deoarece atropina este alcaloid şi se elimină masiv prin mucoasa
gastrică (cca 1/3, în formă nemetabolizată), se aplică spâlături şi aspiraţie gastrică, chiar
dacă administrarea s-a făcut pe o altă cale decât calea orală.

5) Răspuns corect: E (a, b, c, d, e). [Bibliografie: 2, pag. 67; 6, pag. 305]


Atropina este parasimpatolitic (blocant direct al receptorilor muscarinici) indicat în
corelaţie cu încadrarea farmacod in amică, în: astm bronşic (ca bronhodilatator); spasme
şi colici gastro-intestinale (ca antispastic); hipersialie (ca hiposecretor cu potenţa cea
mai mare la nivelul glandelor salivare); examenul fundului de ochi în

245
oftalmologie (ca midriatic); bradicardie sinusală şi bloc atrio-ventricular (ca stimulant
al miocardului excitoconductor în caz de tonus vagal crescut).

6) Răspuns corect: A (a,’b, c). [Bibliografie: 2, pag. 67; 6, pag. 306]


Scopolamina este alcaloid parasimpatolitic şi anticolinergic central, cu efecte
inhibitoare la nivelul sistemului nervos central (SNC), la doze mici. în consecinţă, este
indicată în: rău de mişcare; preanestezie (asociată cu un analgezic morfinomimetic
puternic ca morfina sau hidromorfon); boala Parkinson de etiopatogenie
postencefalitică, cu efect intens pe tremor. Ileus paralitic şi adenomul de prostată sunt
contraindicaţii.

Complement simplu
7) Răspuns corect: b. [Bibliografie: 2, pag. 53, 59; 6, pag. 291]
Ileus paralitic nu poate fi efect secundar de tip muscarinic. Ileus mecanic este efect
secundar muscarinic.

8) Răspuns corect: d. [Bibliografie: 2, pag. 59; 6, pag. 297 - 298]


Neostigmina, parasimpatomimetic anticolinesterazic, are indicaţii terapeutice bazate pe
efecte nicotinice: miastenia gravis şi supradozarea curarizantelor antidepolarizante de
tip tubocurarină. Supradozarea curarizantelor cu depolarizare prelungită, de tip
suxametoniu, reprezintă o contraindicaţie majoră.

9) Răspuns corect: a. [Bibliografie: 2, pag. 62; 6, pag. 294]


Neostigmina este parasimpatomimetic indirect anticolinesterazic (inhibitor al
acetilcolinesterazei, enzima ce metabolizează specific neuromediatorul acetilcolina).
Are acţiune moderat reversibilă.

10) Răspuns corect: a. [Bibliografie: 2, pag. 66; 6, pag. 302,305]


Parasimpatolitice cu acţiune la nivelul sistemului nervos central (SNC) sunt atropina şi
scopolamina. Ele fiind ălcaloizi, difuzează bine prin bariera hemato- encefalică. Dar în
timp ce scopolamina se manifestă exclusiv ca anticolinergic central cu efect inhibitor
SNC (la doze mici), atropina are efect propriu stimulant SNC (la doze mari).
Butilscopolamoniu (bromură) şi propantelina sunt derivaţi de amoniu cuaternar
şi nu difuzează prin bariera hematoencefalică. Pirenzepina este amină triciclică,
dar cu acţiune predominantă la nivelul receptorilor muscarinici Mt din ganglionii
parasimpatici intramurali din plexul mezenteric.
Asociaţie simplă
11) Răspuns corect: 1-e, 2-b, 3-d, 4-c, 5-a. [Bibliografie: 2, pag. 62 - 63; 6, pag. 301]
Utilizarea farmacoterapeutică a parasimpatoliticelor de sinteză este în corelaţie cu
teritoriul predominant de acţiune.

Asociaţie compusă
12) Răspuns corect: l-A(a), 2-B(b), 3-A(a), 4-B(b), 5-A (a). [Bibliografie: 2, pag. 50-
51; 6, pag. 289-290]
Parasimpatomimetice cu mecanism direct asupra receptorilor colinergici de tip
muscarinic, sunt: acetilcolina (neuromediatorul colinergic), pilocarpina (alcaloid),
carbacol (carbamoilester de sinteză). Parasimpatomimetice cu mecanism indirect
anticolinesterazic (inhibitor al acetilcolinesterazei, enzima ce biotransformă specific
acetilcolina) sunt: neostigmina şi piridostigmina (anticolinesterazice cu acţiune
reversibilă moderat).

Relaţie cauză - efect


13) C (l-a corectă, a 2-a incorectă). [Bibliografie: 2, pag. 65; 6, pag. 304]
Atropină are timp de înjumătăţire lung (Tl/2 = 1.2 —38 ore), datorită faptului că
participă la circuitul entero-gastric (şi nu entero-hepatic). Atropină este alcaloid (cu
2 grupări ionizabiie şi pKa = 5,93 şi 9,65) şi datorită caracterului bazic se poate elimina
difuzând simplu prin mucoasa gastrică, concentrându-se în stomac (la pH acid), de unde
ajungând în intestin (la pH bazic) se reabsoarbe prin difuziune simplă. Circuitul entero-
gastric se repetă până la eliminarea totală a atropinei, pe cale digestivă (cca 1/3) şi
urinară.

14) Răspuns corect: E (ambele incorecte). [Bibliografie: 2, pag. 66; 6, pag. 304]
Atropină are efecte moderate la nivelul aparatului cardiovascular, în sensuri diferite
(stimulator sau inhibitor), în funcţie de tonusul vagal al individului. Astfel, în caz de
tonus vagal crescut (la vagotonici), efectele sunt: tahicardie şi hipertensiune arterială
slabă (prin acţiune de tip parasimpatomimetic la nivel cardiac). In cazul tonusului vagal
normal şi la doze mici, efectele sunt: bradicardie şi hipotensiune arterială slabă (prin
stimularea centrului vagal bulbar).

15) Răspuns corect: A (ambele corecte şi în relaţie cauzală). [Bibliografie: 2, pag. 68;
6, pag. 309]
Emepronium (Cisrelax® ) provoacă ulceraţii esofagiene la contactul direct, de
aceea,pentru a evita acest efect nedorit, este indicat următorul mod de administrare:
asociat cu un volum suficient de apă, în poziţie şezândă sau în picioare, timp de 10-15
minute.

Complement compus

16) Răspuns corect: a, c; "[Bibliografie: 2, pag. 56 - 57; 6, pag. 295]


Parasimpatomimeticele cu mecanism indirect anticolinesterazic formează un complex
cu acetilcolinesteraza din sinapsele colinergice, inhibându-i astfel activitatea de
hidroliză a acetilcolinei (ACH). Ca urmare se acumulează şi se realizează concentraţii
mari de ACH şi apar efectele colinergice, de tip muscarinic şi nicotinic.

17) Răspuns corect: a, c. [Bibliografie: 2, pag. 59; 6, pag. 297]

247
Meostigmina (sin. neoeserina) este anticolinesterazic moderat reversibil şi are efecte de
tip muscarinic şi de tip nicotinic. Efectele muscarinice se manifestă predominant la
nivelul tubului digestiv şi vezicii urinare şi justifică indicaţiile în: stări de atonie
intestinală (atonie postoperatorie, constipaţie atonă, ileus paraliticus), precum şi în
retenţie urinară (postoperatorie, postpartum). Restul indicaţiilor menţionate în test se
bazează pe efecte de tip nicotinic.

18) Răspuns corect: a, b, c. [Bibliografie: 2, pag. 59; 6, pag. 297]


Neostigmina, anticolinesterazic moderat reversibil, are efecte de tip muscarinic şi de tip
nicotinic predominant somatice. Indicaţiile bazate pe efectele de tip nicotinic somatice,
prin acumularea acetilcolinei la nivelul plăcii motorii, sunt: antidot anticurarizant în
supradozarea curarizantelor antidepolarizante de tip tubocurarină şi miastenia gravis
(diagnostic şi tratament). Atenţie! Anticolinesterazicele sunt sinergice şi potenţează
efectul curarizantelor depolarizante de tip suxametoniu.

19) Răspuns corect: b, d. [Bibliografie: 2, pag. 56, 59; 6, pag. 290]


Piridostigmma este parasimpatomimetic cu mecanism indirect de tip anticolinesterazic.

20) Răspuns corect: a, b, c, e. [Bibliografie: 2, pag. 51 - 53; 6, pag. 290 - 291]


Parasimpatomimeticele cu mecanism indirect anticolinesterazic au efecte
farmacodinamice colinergice de tip muscarinic (mioză cu scăderea presiunii
intraoculare, creşterea tonusului, muşchilor netezi cavitari intestinali şi ai vezicii
urinare), precum şi de tip nicotinic somatic (stimularea şi nu relaxarea muşchilor striaţi)
şi central (stimularea SNC).

21) Răspuns corect: a, b, c. [Bibliografie: 2, pag. 61; 6, pag. 299]


Derivaţii organofosforici au efecte parasimpatomimetice, prin mecanism indirect
anticolinesterazic ireversibil) cu durată lungă. Efectele sunt colinergice, de tip
muscarinic şi nicotinic şi se manifestă exacerbat în intoxicaţie. Efectele de tip
muscarinic sunt: bronhospasm cu dispnee expiratorie, colici abdominale, vărsături,
scaune diareice şi micţiuni frecvente, involuntare, mioză şi tulburarea acomodării
vederii la distanţă. Paralizia muşchilor striaţi respiratori şi convulsii urmate de comă cu
deprimarea centrului respirator sunt efecte de tip nicotinic.

22) Răspuns corect: a, b, c. [Bibliografie: 2, pag. 53; 6, pag. 292,293]


Parasimpatomimeticele cu mecanism direct au contraindicaţii bazate pe efectele
adverse secundare, muscarinice, între care: ulcer gastro-duodenal (hipersecreţie
gastrică), astm bronşic (bronhoconstricţie şi hipersecreţie bronşică), hipotensiune
arterială (vasodilataţie şi bradicardie), bradicardie şi bloc atrio-ventricular (deprimarea
ritmicităţii şi conductibilităţii miocardice). Glaucomul şi tahicardia reprezintă posibile
indicaţii terapeutice ale parasimpatomimeticelor.

23) Răspuns corect: a, b, c. [Bibliografie: 2, pag. 58 - 59; 6, pag. 297 - 298]


Parasimpatomimeticele cu mecanism indirect anticolinesterazic au contraindicaţii

248
bazate pe efectele secundare atât muscarinice, cât şi nicotinice. Contraindicaţii bazate
pe efectele secundare muscarinice sunt: astm bronşic şi ileus mecanic. Contraindicaţie
bazată pe efectele secundare nicotinice este miotonia. Ileus paraliticus şi miastenia
gravis reprezintă indicaţii ale anticolinesterazicelor.

24) Răspuns corect: a, b, c. [Bibliografie: 2, pag. 64; 6, pag. 302] Parasimpatoliticele


produc la nivelul ochiului: midriază pasivă (prin relaxarea muşchiului neted circular al
irisului), cu creşterea tensiunii intraoculare şi contraindicaţie în glaucom precum şi
cicloplegie cu tulburarea acomodării vederii. Midriază activă produc
simpatomimeticele (prin contracţia muşchiului neted radiar al irisului).

25) Răspuns corect: b, c, d, e. [Bibliografie: 2, pag. 66; 6, pag. 305] Simptomatologia


'‘intoxicaţiei cu atropină (parasimpatolitic) cuprinde efecte periferice (midriază
pasivă, tulburarea de acomodare a vederii, retenţie urinară, disfagie, constipaţie,
tahicardie) şi efecte centrale de stimulare (hipertermie, delir, convulsii).

26) Răspuns corect: a, b, e. [Bibliografie: 2, pag. 54 - 55; 6, pag. 293]


Pilocarpina, alcaloid cu acţiune parasimpatomimetică directă pe receptorii colinergici
muscarinici, are următoarele efecte muscarinice: mioză activă (prin contracţia
muşchiului circular al irisului); hipersecreţie glandulară exocrină (hipersalivaţie,
hipersudoraţie, hipersecreţie gastrică etc.); stimularea muşchilor netezi cavitari,
predominant la nivelul tubului digestiv (hipermotilitate gastro- intestinală).

249
27) Răspuns corect: a, e. [Bibliografie: 2, pag. 55; 6, pag. 293]
pilocarpina este parasimpatomimetic direct şi produce mioză activă, urmată de scăderea
presiunii intraoculare, efect util în glaucom. Fiind parasimpatomimetic, poate fi indicată
în intoxicaţia cu atropină, care este parasimpatolitic. Restul indicaţiilor enumerate în
test reprezintă indicaţii ale atropinei. — ' —
»

28) Răspuns corect: a, b, c. [Bibliografie: 2, pag. 64,67; 6, pag. 303]


Contraindicaţii le (CI) parasimpatoliticelor sunt în corelaţie cu efectele secundare şi
anume: midriază cu creşterea presiunii intraoculare şi dureri ale globilor oculari (CI în
glaucom); scăderea tonusului vezicii urinare, cu rărirea micţiunilor şi disurie (CI în
retenţie urinară şi adenom de prostată). Colicile renoureterale şi ileus mecanic
reprezintă indicaţii ale parasimpatoliticelor antispastice.

29) Răspuns corect: a, b, d, e. [Bibliografie: 2, pag. 65; 6, pag. 303]


Efectele parasimpatoliticelor sunt potenţate de medicamente care au efecte
anticolinergice, fie utilizate în farmacoterapie (antiparkinsonienele anticolinergice ca
trihexifenidil, biperiden), fie efecte secundare (antidepresivele triciclice ca imipramina,
amitriptilina, nortriptilina, precum şi fenotiazinele neuroleptice ca tioridazina,
clorpromazina şi fenotiazinele antihistaminice ca prometazina).

30) Răspuns corect: a, c, d. [Bibliografie: 2, pag. 66; 6, pag. 305]


Atropina provoacă următoarele efecte secundare rezultate din exacerbarea acţiunilor
secundare de tip parasimpatolitic: uscăciunea gurii şi disfagie (hiposecreţie salivară);
constipare atonă ( diminuarea tonusului şi peristaltismului intestinal); retenţie urinară
(scăderea tonusului vezicii urinare). Tulburarea vederii pentru aproape este efect
secundar parasimpatolitic, pentru departe este efect secundar simpatolitic.

31) Răspuns corect: a, d, e. [Bibliografie: 2, pag. 53; 6, pag. 291]


Efectele adverse de tip muscarinic ale parasimpatomimeticelor sunt: bronhoconstricţie
cu dispnee şi crize de astm prin activarea receptorilor, M3; bradicardie prin activarea
receptorilor M2 miocardici, colici abdominale prin activarea receptorilor, M3din
muşchii netezi ai tubului digestiv.

32) Răspuns corect: a, b, c. [Bibliografie: 2, pag. 56; 6, pag. 294]


Anticolinesterazice (substanţe care blochează acetilcolinesteraza) sunt: neostigmina
(moderat reversibil); edrofoniu (uşor reversibil); fluostigmina (ireversibil).

33) Răspuns corect: b, c, d. [Bibliografie: 2, pag. 65; 6, pag. 304]


Atropina, prin blocarea receptorilor muscarinici, produce: hiposecreţie salivară intensă
până !a asialie, hiposecreţie gastrică slabă (în faza psihică), efect antispastic intens pe
tubul digestiv, scăderea tonusului şi peristaltismului normal al tubului digestiv şi
scăderea tranzitului intestinal.
34) Răspuns corect: a, c. [Bibliografie: 2, pag. 62-63; 6, pag. 309]

250
Emepronium şi tolterodin au efect antispastic urinar şi se folosesc în incotinenţa urinară
cu hipertonie vezicală.

35) Răspuns corect: a, c, d, e. [Bibliografie: 6, pag. 303]


Otilonium, butilscopolamonium, propantelina şi fenpipramida au efect antispastic
gastrointestinal. Tiotropîîim este parasimpatolitic bronhodilatator.

36) Răspuns corect: b, d, e. [Bibliografie: 6, pag. 301]


Propantelina este antispastic digestiv. Oxibutinin, propiverin, tolterodin sunt
antispastice urinare. Tiotropium este antiastmatic bronhodilatator.

37) Răspuns corect: a, c, d, e. [Bibliografie: 6, pag. 308]


Propantelina are structură de derivat de amoniu cuaternar, de aceea absorbţia per os este
scăzută, dozele orale fiind de 10 ori mai mari decât cele injectabile. Aste antagonist
neselectiv al receptorilor colinergici, cu predominanţă de acţiune la nivelul tubului
digestiv, fiind folosită ca antispastic gastro-intestinal. La doze mari blochează şi
receptorii nicotinici din ganglionii vegetativi iar la doze toxice şi pe cei din placa
motorie. Adenomul de prostată este o contraindicaţie a tuturor anticolinergicelor.

38) Răspuns corect: a, b, c. [Bibliografie: 6, pag. 309]


Oxibutinin este un antispasfaPurinar, prin mecanism parasimpatolitic cu predominanţă
la nivelul aparatului excretor urinar. Indicaţiile sale terapeutice sunt: enurezis diurn, prin
¡maturitate vezicală, senzaţie imperioasă de urinare la femei, vezică urinară spastică
neurogenă. Adenomul de prostată şi disuria reprezintă contraindicaţii.

39) Răspuns corect: a, c, d. [Bibliografie: 6, pag. 301]


Sunt anticolinergice Bronhodilatatoare ipratropium, oxitropium, tiotropium.
Emepronium este anticolinergic antispastic urinar; otilonium este un anticolinergic
folosit ca antispastic digestiv.

40) Răspuns corect: a, b, c, d. [Bibliografie: 6, pag. 312]


Tropicamida este un anticolinergic folosit în oftalmologie ca midriatic şi cicloplegic.
Efectele sale secundare sunt fotofobie şi cefalee (datorită blocării reflexului fotomotor,
pe timpul unei midriaze prelungite), tulburarea vederii pentru aproape (datorită
focalizării cristalinului pentru distanţă, ca urmare a cicloplegiei) şi creşterea presiunii
intraoculare (ca urmare a împiedicării scurgem umorii apoase prin canalul Schlemm).
4. MEDICAŢIA APARATULUI RESPIRATOR
TESTE
Prof. Dr. Aurelia Nîeoleta Cristea
Şef lucrări Ioana Laura TURCţJLEŢ
'I
4. t
Complement grupat a) codeina produce deprimare
respiratorie la noul născut
1) Notaţi afirmaţiile corecte:
4.1» Antiíusive-expectorante
b) codeina produce farmacodependenţă c) deprimant slab al centrului respirator
!a sugar d) toxicomanogen slab
c) clobutinol este antitusiv neopioid e) constipant
d) expectóramele cu săruri de amoniu
sunt preferate în epilepsie 5) Notaţi afirmaţiile corecte pentru
e) bromhexifi este indicată în tuşea ioduri:
uscată a) distribuire selectivă în glanda tiroidă
b) potenţial alergizant
2) Notaţi inhibitoarele opioide ale c) stări congestive ale aparatului
centrului tusei, naturale şi sintetice: respirator
a) codeina d) activează procesele anabolice
b) dextrometorfan proteice
c) morfina e) de elecţie ca expectorante, în sezonul
d) butamirat rece
e) clobutinol

3) Notaţi antitusivele cu potenţial


toxicomanogen:
a) morfina c) benzoat de sodiu
b) dextrometorfan d) saponine
e) guaifenezina
Complement simplu
8) Bromhexinul este indicat ca:
6) Notaţi mecanismul de acţiune, a) anestezic local
corespunzător pentru bromhexin: b) antitusiv
a) secretostimulant c) expectorant
b) reflex d) antihistaminic
c) bronhosecretolitic e) miorelaxant
d) fizico-chimic
e) mixt 9) Notaţi expectorantul miorelaxant:
a) guaiacolsulfonat de potasiu
7) Expectorante cu mecanism exclusiv b) acetilcisteina
reflex sunt: c) bromhexin
a) săruri de amoniu d) benzoat de sodiu
b) ioduri e) guaifenesina
c) codeina
d) guaifenesina 10) Notaţi expectorantul pentru care
e) oxeladina există restricţii referitoare la materialul

4) Notaţi efectele absente la noscapină Complement compus


(narcotină): 11) Notaţi antitusivele inhibitoare
a) antitusiv central neopioide ale centrului tusei:
b) analgezic a) dextrometorfan
253
b) butamirat c) ambroxol
c) clobutinol d) bromhexin
d) ambroxol e) guaifenesina
e) oxeladina
14) Bromhexin are următoarele
12) Notaţi antitusivele fără risc de caracteristici farmacologice:
farmacodependenţă: a) bronhosecretolitic
a) codeina b) mecanism chimic
b) dextrometorfan c) produce iritaţie gastrică
c) clobutinol d) nu induce bronhospasm
d) butamirat e) la astmatici se asociază cu
e) oxeladina bronhodilatatoare

13) Notaţi expectorantele 15) Notaţi afirmaţiile corecte pentru


bronhosecretolitice, mucolitice: clorura de amoniu:
a) acetilcisteina a) indicaţie ca expectorant
b) carbocisteina v b) indicaţie ca diuretic
recipientelor şi aparatelor utilizate c) provoacă iritaţie gastrică
pentru administrare: d) provoacă stimulare SNC
a) benzoat de sodiu e) contraindicată în alcaioză
b) ioduri
c) guaifenesina
d) acetilcisteina
e) bromhexin

Complement gffîpat c) previne infiltratul eozinofîlic


1) Sunt antiastmatice antileucotriene d) indicaţie în tratamentul de fond
antagonişti competitivi ai receptorilor Cys e) diminuă efectele SRS - A
LTi:
3) Notaţi antiastmaticele care pot fi
a) montelukast
utilizate în tratamentul de fond:
b) zafirlukast
a) teofîlină, per os
c) pranlukast J)
b) cromoglicat de sodiu, aerosoli
zileuton
c) beclometazon dipropionat, aerosoli
o nedocromil
d) teofîlină, aerosoli
2) Montelukast are următoarele e) adrenomimetice, s.c.
proprietăţi farmacologice:
4) în tratamentul crizei severe şi stării de
a) antiastmatic
rău astmatic se indică:
b) antagonizează bronhospasmul
a) teofîlină, i.v.

254
b) hidrocortizon hemisuccinat, i.v. de acţiune bronhodilatatoare:
c) oxigen - a) stimulează fosfodiesteraza
d) hidrocortizon hemisuccinat, p.o. b) blochează receptorii purinergici Pi -
e) histaglobină Ai
c) scade concentraţia de AMPc
5) Sunt contraindicate la astmatici: d) este antagonist al adenozinei
a) peniciline şi cefalosporine e) inhibă adenilatciclaza
b) morfina 10) Glucocorticosteroizii au mecanism
c) barbiturice complex de acţiune antiastmatică, care
d) beta-adrenolitice constă în:
e) parasimpatomimetice
6) Antiastmaticele adrenomimetice au Complement simplu
următoarele efecte de tip beta-2: . 11) Notaţi mecanismul de acţiune
a) ameliorarea clearence-ului antiastmatic, pentru cromoglicatul
mucociliar disodic:
b) inhibarea degranulării mastocitelor a) bronhodilatator
pulmonare b) parasimpatolitic
c) efect tocolitic c) musculotrop
d) vasoconstricţie cu decongestionarea d) stimulator al degranulării
mucoasei traheo-bronşice mastocitelor
e) scăderea concentraţiei de AMPc e) inhibitor al eliberării autacoidelor. din
mastocite
7) Reacţiile adverse ale
bronhodilatatoarelor adrenomimetice, 12) Teofîlina nu are următorul efect:
administrate abuziv în aerosoli, pct fi: a) bronhodilatator musculotrop
a) tahifilaxie b) stimulant cardiac
b) bronhoconstricţie intensă c) sensibilitate particulară la copii
c) stare de rău astmatic ' d) stimulator al fosfodiesterazei
d) bradicardie e) creşte concentraţia de AMPc
e) somnolenţă
13) Notaţi antiastmaticul
8) Ipratropium are următorul profil adrenomimetic selectiv beta-2:
farmacologic: a) orciprenalina
a) indicat în astm bronşic cu b) efedrina
componentă vagală reflexă importantă c) isoxsuprina
b) de elecţie îifbronşita cronică d) terbutalina
obstructivă, prin hipersecreţie de mucus e) dobutamina
c) administrare inhalatorie, în aerosoli
d) exclusiv în criză 14) Nu este bronhodilatator
e) agonist M2 şi Mi adrenomimetic beta-2 selectiv:
a) terbutalina
9) Teofîlină are următoarele mecanisme b) orciprenalina

255
c) salbutamol b) metabolizare catalizată de COMT şi
d) fenoterol MAO
e) salmeterol c) structură de rezorcinolamină
a) acţiune antiinflamatoare d) potenţă relativă mai mare, comparativ
b) acţiune antiexudativă cu orciprenalina
c) hiposecreţie bronşicâ e) durată medie de acţiune
d) scade numărul de receptori beta-
adrenergici 19) Notaţi antiastmaticul antileucotrienic
e) acţiune imunostimuiatoare antagonist al receptorilor Cys LT,:
u) amrinona
b) molsidomin

15) Ketotifen nu este: Asociaţie simplă


a) antiastmatic 21) Asociaţi corect medicamentul
b) antialergic antiastmatic, cu mecanismul de acţiune:
c) antihistaminic Hi 1. salmeterol
d) adrenomimetic 2. ipratropium
e) antagonist al calciului 3. aminofilina*
16) Teofîlina nu este: 4. nedocromil
a) bronhodilatator 5. beclflrnetazon dipropionat
b) diuretic a) antiinflamator corticosteroid
c) stimulant SNC *'d) anticonvulsivant b) inhibitor al degranulării mastocitelor
e) inhibitor al fosfodiesterazei c) musculotrop
17) Antiastmaticele au următoarele d) parasimpatolitic
caracteristici, cu o excepţie: e) adrenomimetic beta-2
a) teofîlina se administrează în aerosoli Asociaţie compusă
b) teofîlina este antagonist al adenozinei,
pe receptorii Pi - Ai 23) Asociaţi corect medicamentele
c) cromoglicatul de sodiu se antiastmatice cu mecanismul de '
administrează exclusiv în tratamentul de acţiune:
fond al astmului 1. salbutarnol
d) dozele în aerosoli reprezintă 10 - 20% 2. teofîlina
din dozele sistemice 3. montelukast
e) tahifilaxia instalată la beta- 4. acid cromoglicic
adrenomimetice se combate cu 5. nedocromil
ketotifen sau corticosteroizi
a) bronhodilatator
18) Terbutalina are următoarele b) inhibitor ai degranulării mastocitelor
caracteristici, cu o excepţie: c) moxonidina
a) mecanism adrenomimetic selectiv d) montelukast
beta-2 e) valsarían

256
20) Notaţi medicamentul contraindicat la
bolnavii astmatici:
a) efedrina
b) ipratropium
c) atenolol
d) metoprolol
e) propranolol

22) Asociaţi corect medicamentul


antiastmatic, cu mecanismul de acţiune:
1. pirbuterol
2. teofîlina
3. zileuton
4. ketotifen
5. dexametazon izonicotinat

a) adrenomimetic beta-2
b) musculotrop
c) antileucotrienic
d) inhibitor al degranulării mastocitelor
e) antiinflamator corticosteroid

24) Asociaţi corect medicamentele


antiastmatice cu mecanismul de acţiune:
1. fenoterol
2. montelukast
3. zafirlukast
4. pranlukast
5. zileuton
a) bronhodilatator
b) antileucotrienic, antagonist al
receptorilor Cys LTi

257
Relaţie cauză - efect 25) Soluţiile şi de aceea tratamentul crizei de astm
injectabile de bronşic se face în etape începându-se cu
teofilină nu se asociază cu soluţii ce au corticosteroizi pe cale inhalatorie şi
pH < 8, deoarece acţiunea continuând pe cale sistemică.
bronhodilatatoare este scăzută în acidoză.
29) Corticosteroizii se administrează pe
26) Antiastmaticele cu structură de cale inhalatorie în infecţii bronşice şi
cromone sunt administrate exclusiv micoze pulmonare, deoarece au efect
inhalator, deoarece absorbţia digestivă imunosupresiv.
este slabă.

27) Cromoglicatul de sodiu este util în


tratamentul crizei de astm bronşic,
deoarece se administrează pe cale a) administrarea injectabilă, exclusiv i.v.
injectabilă. b) deces subit, la administrare rapidă
i.v.
Coipplement compus c) bine tolerată per os, la ulceroşi
d) contraindicată în epilepsie
30) Notaţi afirmaţiile valabile pentru e) asocierea cu simpatomimetice
bronhodilatatoarele adrenomimetice: provoacă aritmii grave
a) salbutamol este rezorcinolamină
b) fenoterol provoacă tahicardie şi 33) Notaţi afirmaţiile valabile pentru
insomnie cromoglicatul de sodiu:
c) izopreniilina se administrează per os a) administrare exclusiv inhalator
d) fenoterol este rezorcinolamină b) exclusiv în criza de astm bronşic
e) doza de salbutamol este de 2 mg sau 4 c) la administrare repetată frecvent,
mg/comprimat agravarea astmului şi reacţii alergice
d) durata tratamentului maxim 1-2 zile
31) Notaţi afirmaţiile valabile pentru
e) indicat în astmul bronşic alergic
teofilină şi aminofilină:
a) teofilină are Tl/2 mediu 34) Glucocorticosteroizii au următorul
b) Tl/2 este crescut în insuficienţă mecanism molecular de acţiune
hepatică şi cardiacă antiinflamatoare:
c) Tl/2 este crescut la fumători a) inhibarea biosintezei eicosanoidelor
d) indicele terapeutic este mare proinflamatoare
e) aminofilina este un derivat de teofilină
greu solubil

32) Notaţi afirmaţiile valabile pentru


teofilină:
28) La oprirea tratamentului cu
corticosteroizi sistemici se poate produce
moarte prin insuficienţă suprarenală acută

258
b) stimularea fosfolipazei A2 d) la sfârşit injectabil i.v., 1 - 2 zile
c) stimularea biosintezei de lipocortină e) în final se reduc dozele progresiv,
d) inhibarea ciclooxigenazei lent, în 1 - 2 săptămâni
e) inhibarea lipooxigenazei
39) Treptele trecerii de la corticoterapia
35) Glucocorticosteroizii antiastmatici sistemică la cea inhalatorie sunt:
au profilul farmacotoxicologic a) reducere rapidă a dozelor sistemice
caracterizat prin: b) asociere sistemic + inhalator, 1 - 2
a) insuficienţă suprarenală acută săptămâni
b) atrofia mucoasei respiratorii c) reducerea rapidă a dozelor inhalatorii
c) candidoze orofaringiene d) continuarea cu doze inhalatorii, mici
d) stimularea activităţii axului hipofizo- e) trecerea se face sub control clinic şi
hipotalamo- suprarenal spirometric
e) moarte, la trecerea de Ia
corticosteroizi inhalatori la cei sistemici 40) Notaţi medicamentele care pot fi
indicate în astm bronşic asociat cu
36) Glucocorticosteroizii antiastmatici cardiopatie ischemică:
au următoarele contraindicaţii: a) adrenalină
a) forme grave de astm şi starea de rău b) efedrină
astmatic c) bambuterol
b) inhalator, la corticodependenţi d) propranolol
c) inhalator, în infecţii bronşice e) terbutalină ■
d) sarcină, primul trimestru
e) imunosupresie 41) în tratamentul crizei severe de astm
bronşic se utilizează:
37) Glucocorticosteroizii au a) corticosteroizi sistemici i.v.
"următoarele indicaţii ca antiastmatice: b) corticosteroizi inhalatori în doze mari
a) crize severe de astm bronşic şi bronhodilatat5r adrenomimetic
b) crize uşoare de astm c) beta-2 adrenomimetice administrate
c) status astmaticus inhalator
d) tratament de întreţinere, la d) corectarea acidozei metabolice
corticodependenţi e) corectarea hipoxiei
e) tratament de întreţinere, în astm
moderat şi sever 42) Imunoterapia în cazul .astmului
bronşic este indicată în:
38) Etapele tratamentului crizelor foarte a) astm bronşic persistent sever
grave şi stării de rău astmatic, cu b) astm bronşic extrinsec atopic cu
corticosteroizi, sunt:' alergen specific rezistent la terapia cu
a) la început dexametazon izonicotinat, adrenomimetice
inhalator, până la încetarea crizelor c) astm bronşic infecţios
b) apoi asociere inhalator şi per os 1 - 2 d) astm bronşic extrinsec atopic cu
săptămâni alergen specific refractar la terapia cu
c) per os 4 - 5 zile antiinflamatoare antiastmatice

259
e) astm bronşic cu plurisensibilizare e) se administrează în doze mai mici,
comparativ cu dozele p.o.
43) Farmacodinamia zileutonului
cuprinde: 46) Sunt inhibitoare ale degranulării
a) este inhibitor al degranulării mastocitare:
mastocitare a) montelukast
b) are mecanism indirect de acţiune prin b) nedocromil
inhibarea selectivă 5- lipooxigenazei c) ketotifen
c) inhibă faza tardivă a inflamaţiei d) zileuton
d) este antagonist competitiv pe e) tiotropium
receptorii Cys-LT
e) are ca efect antagonizarea 47) Următoarele afirmaţii referitoare la
bronhospasmului din astmul bronşic, acţiunea acidului cromoglicic sunt
scăderea secreţiei de mucus de la nivelul adevărate:
bronhiilor, scăderea permeabilităţii a) este indicat în astmul alergic, ca
capilare, scăderea infiltratului de tratament de fond
eozinofile şi bazofile în căile aeriene b) este indicai în crizele de astm bronşic
c) stabilizează membrana mastocitară,
44) Montelukast: inhibă eliberarea de histamină din
a) este un antileucotrienic, antagonist mastocite
selectiv cu afinitate înaltă pentru receptorii d) are specificitate pentru mastocitele cu
Cys-LT localizare bronhoalveolară
b) se metabolizează hepatic la nivel e) se găseşte condiţionat şi sub formă de
SOMH soluţie oftalmică şi aerosoli nazali
c) antagonizeză bronhospasmul,
combate edemul şi scade secreţia de 48) Care dintre bronhodilatatoareie
mucus următoare se utilizează exclusiv în
d) prezintă numeroase reacţii adverse profilaxia de lungă durată a crizei de astm
e) interacţionează farmacocinetic cu bronşic:
warfarina a) izoprenalina
b) salmeterol
45) Corticosteroizii inhalatori în terapia
c) orciprenalina
astmului bronşic:
d) izoetarina
a) sunt utilizaţi în criza severă de astm
e) formoterol
bronşic
b) prezintă ca efecte secundare atrofia 49) Se utilizează exclusiv în terapia
mucoasei • respiratorii, disfonie crizei de astm bronşic:
reversibilă, retenţie hidrosalină a) izoprenalina
c) se utilizează exclusiv ca tratament de b) salbutamol
fond c) izoetarina
d) este contraindicată asocierea lor cu d) beclometazona
beta-adrenomimetice inhalatorii în cazul e) salmeterol
astmului bronşic persistent sever

260
50) Referitor la farmacoterapia astmului c) salmeterolul inhalator se foloseşte în
bronşic sunt adevărate următoarele tratamentul de fond al astmului bronşic
afirmaţii: persistent, moderat şi sever
a) beta-adrenomimeticele folosite în d) nedocromil reprezintă medicaţie de
terapia crizei uşoare şi moderate sunt rezervă pentru tratamentul profilactic al
cele inhalatorii, cu durată scurtă şi astmului bronşic la copii
medie e) tratamentul cu corticosteroizii i.v se
b) la copii mici se preferă administrarea face 2-3 zile în cazul crizelor severe de
comprimatelor retard pentru profilaxia astm bronşic sau a stării de rău astmatic
crizelor nocturne
4. MEDICAŢIA APARATULUI RESPIRATOR
RĂSPUNSURI
4.1. ANTITUSIVE - EXPECTORANTE
Răspunsuri comentate

Complement grupat

1) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 184, 185, 189 - 190; 6, pag. 355,
357, 362]
Codeina, antitusiv central, alcaloid din opiu, difuzează prin placentă şi în laptele matern,
putând produce deprimarea centrului respirator şi farmacodependenţă la noul născut şi
sugar.
Clobutinol este antitusiv neopioid, cu eficacitate aproape egală cu cea a codeinei.
Expectorantele cu săruri de amoniu au efect stimulator SNC până la convulsii şi este
contraindicat în epilepsie.
Bromhexin fiind expectorant este indicat în tuşea umedă.

2) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 184; 6, pag. 355]


Inhibitoarele opioide ale centrului tusei sunt naturale (codeina şi morfina) şi’ sintetice
(dextrometorfan). ~

3) Răspuns corect: B (a, c). [Bibliografie: 2, pag. 184 - 186; 6, pag. 357]
Antitusive cu potenţial toxicomanogen sunt opioidele naturale: morfina şi codeina.
Morfina are potenţial toxicomanogen ridicat, este stupefiant şi are indicaţie ca antitusiv
în mod excepţional în tuse foarte intensă. Codeina are potenţial toxicomanogen redus şi
poate dezvolta toxicomanie numai după administrare prelungită.

4) Răspuns corecff C (b;' d). [Bibliografie: 2, pag. 186; 6, pag. 355]


Noscapina (narcotina), fiind alcaloid din opiu, dar cu structură izochinolinică, nu este
analgezic şi nu produce toxicomanie.

5) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 190; 6, pag. 363]

261
Iodurile de sodiu sau potasiu, utilizate în preparate expectorante, se distribuie selectiv
în glanda tiroidă şi pot induce efecte de hipertiroidie (activarea proceselor catabolice
proteice) şi tireotoxicoză. Au potenţial alergizant, inducând sensibilizare la iod.
Provoacă fenomene de iodism, manifestate prin congestia mucoaselor nazală,
laringiană, conjunctivală şi prin stări congestive pulmonare acute. De aceea se
administrează cu prudenţă în sezonul rece.

Complement simplu

6) Răspuns corect: c. [Bibliografie: 2, pag. 188 - 189; 6, pag. 361]


Bromhexin este expectoram bronhosecretolitic mucôlitic. Mecanismul constă în
stimularea activităţii lizozomilor, cu creşterea secreţiei de enzime ce hidrolizează
mucopolizaharidele.

7) Răspuns corect: d. [Bibliografie: 2, pag. 186; 6, pag. 360]


Expectorante secretosti mul ante, prin mecanism exclusiv reflex, sunt saponinele din
produsele vegetale expectorante (species pectorales, ceai pectoral). Mecanismul reflex
(indirect) constă în iritarea nespecifică a receptorilor din mucoasa gastrică, însoţită de
declanşarea unui reflex vago-vagal, cu stimularea vagală a secreţiei glandelor bronşice.
Restul expectorantelor enumerate sunt secretostimulante, prin mecanism mixt (direct +
reflex).

8) Răspuns corect: c. [Bibliografie: 2, pag. 191; 6, pag. 361]


Bromhexinul este indicat ca expectorant bronhosecretolitic.
9) Răspuns corect: e. [Bibliografie: 2, pag. 190 6, pag. 363]
Guaifenesina este bronhosecretostimulant utilizat ca expectorant, dar are şi acţiune
miorelaxantă. La doze mari, poate provoca paralizia muşchilor striaţi, începând cu
membrele posterioare şi sfârşind cu muşchii respiratori. Este-contraindicată în caz de
miastenie.

10) Răspuns corect: d. [Bibliografie: 2, peg. 191; 6, pag. 364]


Acetilcisteina este expectorant bronhosecretolitic. Având structura chimică de acid
acetilamino-2 -mercapto-3 propionic, are caracter reducător. Soluţia este uşor oxidabilă,
prin oxidare devenind roz. Recipientele şi aparatele utilizate pentru administrare trebuie
să fie obligatoriu din sticlă, plastic, oţel, deoarece interacţionează cu fier, cupru,
cauciuc. Mecanismul acţiunii mucolitice se bazează pe caracterul reducător: prin
gruparea sulfhidrică reduce legăturile disulfidiee- din mucoproteinele secreţiei
bronşice, efectul fiind intens la pH slab alcalin (pH > 7,5).

Complement compus ,
11 ) Răspuns corect: b, c, e. [Bibliografie: 2, pag. 184; 6, pag. 355]
Ântitusivele inhibitoare neopioide ale centrului tusei sunt: butamirat, clobutinol,
oxeladina. Dextrometorfan este antitusiv inhibitor al centrului tusei opioid sintetic.

262
Ambroxol este expectorant:

12) Răspuns corect: b,c,d,e. [Bibliografie: 2, pag. 184- 186; 6, pag. 355, 357]
Antitusive fără risc de farmacodependenţă sunt cele neopioide: clobutinol, butamirat,
oxeladina. Dextrometorfanul, deşi antitusiv opioid sintetic, are avantajul absenţei
riscului de farmacodependenţă.
13) Răspuns corect: a, b, c, d. [Bibliografie: 2, pag. 188- 189; 6, pag. 361] Expectorante
bronhosecretolitice mucolitice sunt: acetilcisteina, carbocisteina, ambroxol,
bromhexin. Guaifenesina este expectoram secretostimulant.

14) Răspuns corect: a, b, c, e. [Bibliografie: 2, pag. 191; 6, pag. 365]


Bromhexin este expectorant bronhosecretolitic prin mecanism chimic. Produce iritaţie
gastrică şi este contraindicat în ulcer gastroduodenal. în aerosoli induce bronhospasm şi
de aceea se administrează cu prudenţă la astmatici, în asociere cu bronhodilatatoare.

15) Răspuns corect: a, b, c, d. [Bibliografie: 2, pag. 189- 190; 6, pag. 362] Preparatele
cu clorură de amoniu sunt indicate ca expectorante secretostimulante. Soluţiile sunt
acide şi sunt indicate ca diuretice acidifiante şi în alcaloză. Provoacă iritaţie gastrică,
până la vomă şi epigastralgii, precum şi stimulare SNC până la convulsii.
4.2. ANTÎASTMATÎCE
Răspunsuri comentate

Complement grupat

1) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 203; 6, pag. 343]


Montelukast (Singulair®), zafirlukast şi pranlukast sunt antiastmatice antileucotriene
cu mecanism antagonist competitiv al receptorilor Cys LT| (receptori pentru cistenil-
leucotriene). Zileuton este antiastmatic antileucotrienic, dar cu mecanism inhibitor al 5-
lipooxigenazei. Nedocromil este antiastmatic cu mecanism inhibitor al degranulării
mastocitelor.

2) Răspuns corect: E (a, b, c, d, e). [Bibliografie: 2, pag. 203; 6, pag. 345 - 346]
Montelukast (Singulair®) este antiastmatic antileucotrienic, antagonist competitiv al
SRS - A (= substanţa lent reactivă a anafilaxiei) pentru receptorii Cys LT| (receptorii
pentru cistenil-leucotriene). Are atât efecte imediate (antagonizarea bronhospasmului,
scăderea secreţiei de mucus, combaterea edemului), cât şi îndelungate (prevenirea
infiltratului eozinofilic), fiind indicat în tratamentul de fond, pe termen lung, al astmului
persistent. SRS -/A conţine trei cistenil- leucotriene (LTC4, LTD4, LTE4).

3) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 195; 6, pag. 326]


în tratamentul de fond al astmului bronşic se utilizează căile per os şi respiratorie. De
elecţie este teofilina per os. De alternativă sunt inhibitoarele degranulării mastocitare
(ca de ex. cromoglicat de sodiu, aerosoli) în astmul bronşic alergic sau corticosteroizii
(ca de ex. beclometazon dipropionat, aerosoli) în cazul astmului sever şi la

263
corticodependenţi. Teofilina nu_se administrează în aerosoli, deoarece este iritant
tisular.

4) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 195; 6, pag. 327]


în tratamentul crizei severe-, şi stării de rău astmatic se utilizează exclusiv calea
injectabilă. De elecţie sunt teofilina i.v. în perfuzie sau corticosteroizii (respectiv
hidrocortizon hemisuccinat i.v. repetat sau perfuzie) în cazul crizelor grave refractare şi
în starea de rău astmatic. în tratamentul asociat se indică oxigen pentru corectarea
hipoxiei. Histaglobina se utilizează în scopul hiposensibilizării nespecifice.
Hidrocortizonul hemisuccinat este o formă hidrosolubilă utilizată exclusiv i.v.

5) Răspuns corect: E (a, b, c, d, e). [Bibliografie: 2, pag. 195 - 196; 6, pag. 330]
La astmatici sunt contraindicate: medicamente cu potenţial alergizant (peniciline,
cefalosporine, sulfamide, pirazolone ca metamizol), medicamente ce potenţează
insuficienţa respiratorie (morfină, barbiturice) şi medicamente ce favorizează
br&nlrospasmul (beta-adrenolitice, parasimpatomimetice, mucolitice în aerosoli şi
AINS neselective).

6) Răspuns corect: A (a, b,x). [Bibliografie: 2, pag. 196; 6, pag. 332] Antiastmaticele
adrenomimetice au ca efecte de tip beta-2, pe lângă bronhodilataţie şi efectele de la
punctele a, b, şi c. Vasoconstricţia urmată de decongestionarea mucoasei traheo-
bronşice este efect de tip alfa - 1, indus numai de antiastmaticele adrenomimetice din
generaţia J, alfa şi beta (adrenalina şi efedrina). Mecanismul intim de acţiune beta-
adrenomimetic constă în stimularea adenilatciclazei membranare, cu o creştere a
biosintezei şi concentraţiei de AMPc şi nu cu scădere.

7) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 196; 6, pag. 332]


Bronhodilatatoarele adrenomimetice, la administrare repetată frecvent pot produce
tahifilaxie cu scăderea efectului, prin forţarea reglării "down", cu internalizarea
receptorilor beta-2 în membrană şi scăderea numărului de receptori disponibili pentru
stimulare. La abuz de aerosoli pot să apară efecte paradoxale, manifestate printr-o
bronlioconstricţie intensă cu stare de rău astmatic.

8) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 197 - 198; 6, pag. 336-337]
lpratropium este un antiastrriătic cu mecanism parasimpatolitic şi în consecinţă este
antagonist al receptorilor muscarinici M2 şi Mj şi nu agonist. Este indicat în astmul
bronşic cu componentă parasimpatică (vagală) reflexă importantă. Bronhodilataţia
produsă este de intensitate moderată astfel că poate fi indicat numai în tratamentul de
fond, exclus în criză. Datorită acţiunii hiposecretoare este de preferat în bronşita cronică
obstructivă cu hipersecreţie de mucus, slab influenţată de beta-2 adrenomimetice.

9) Răspuns corect: C (b, d). [Bibliografie: 2, pag. 198; 6, pag. 338]


Teofilina are acţiune bronhodilatatoare prin mecanism antagonist al adenozinei

264
(mediatorul sistemului purinergic), ca urmare a blocării receptorilor purinergici Pi - A|,
cu stimularea adenilatciclazei şi creşterea concentraţiei de AMPc. La doze mari are şi
un mecanism muscuiotrop de creştere a concentraţiei de AMPc, prin inhibarea
fosfodiesterazei (enzima ce catalizează degradarea AMPc).

10) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 202; 6, pag. 352] - -
Glucocorticosteroizii au mecanism complex de acţiune antiastmatică, care constă în:
acţiune antiînflamatoare, acţiune antiexudativă (ca urmare a diminuării permeabilităţii
membranelor) şi hiposecreţie bronşică cu vâscozitate redusă. Mai intervine acţiunea
imunodepresivă cu diminuarea sintezei şi litrului de igE şi diminuarea sintezei de
histamină. Asupra receptorilor adrenergici, acţiunea este nu de scădere, ci de creştere a
numărului, cu favorizarea efectelor beta-adrenergice şi anularea tahifilaxiei indusă de
tratamentul abuziv cu beta-adrenergice.
Complement simplu
] 1) Răspuns corect: e. [Bibliografie: 2, pag. 200; 6, pag. 349]
Cromoglicatul disodic este antiastmatic prin mecanism inhibitor al eliberării
autacoidelor (histamină) din mastocite, deci prin inhibiţia (şi nu stimularea)
degranulării mastocitelor.

12) Răspuns corect: d. [Bibliografie: 2, pag. 198; 6, pag. 338]


Teofilina este bronhodilatator musculotrop prin creşterea concentraţiei de AMPc, ca o
consecinţă a efectului inhibitor al fosfodiesterazei (enzimă ce degradează AMPc). Deci
nu este stimulator al fosfodiesterazei.

13) Răspuns corect: d. [Bibliografie: 2, pag. 196; 6, pag. 330]


Terbutalina este antiastmatic adrenomimetic selectiv beta-2. Orciprenalina este
antiastmatic adrenomimetic beta-neselectiv. Efedrina este antiastmatic alfa şi beta-
adrenomimetic, având efecte secundare atât de tip beta-1, cât şi de tip alfa.
Isoxsuprina este adrenomimetic selectiv beta-2, dar cu predominenţă de teritoriu
vascular.şi uterin. Dobutamina este beta-1 adrenomimetic.

14) Răspuns corect: b. [Bibliografie: 2, pag. 196; 6, pag. 330]


Orciprenalina este bronhodilatator adrenomimetic beta-neselectiv, având nu numai
efect beta-2 bronhodilatator, ci şi efecte secundare beta-1 stimulante cardiace şi
stimulante SNC, ca şi izoprenalina. Radicalul grefat la amină este acelaşi: izopropil.

15) Răspuns corect: d. [Bibliografie: 2, pag. 201; 6, pag. 350]


Ketotifen are toate efectele enumerate în afară de efectul adrenomimetic, deoarece
structura sa chimică nu este specifică pentru receptorii adrenergici.
El este antiastmatic util în astm bronşic alergic, prin mecanisme inhibitor al degranulării
mastocitelor şi al eliberării histaminei şi leucotrienelor, precum şi prin mecanism
antihistaminic Hi.
* 4.

265
16) Răspuns corect: d. [Bibliografie: 2, pag. 199; 6, pag. 341]
Teofilina nu este anticonvulsivant, ci dimpotrivă, fiind stimulant SNC, este
contraindicat în epilepsie.

17) Răspuns corect: a. [Bibliografie: 2, pag. 199 - 201; 6, pag. 339]


Teofilina nu se administrează în aerosoli pe cale respiratorie şi nici injectabil
extravascular, deoarece are efect iritant tisular. Injectabil se administrează exclusiv
i. v., iar per os pe mâncate.

18) Răspuns corect: b. [Bibliografie: 2, pag. 196- 197; 6, pag. 330-331]


Terbutalina are structură de rezorcindlamînă (metadifenoli) ca şi orciprenalina şi în
consecinţă nu poate fi metabolizată de către COMT (catecol orto-metiltransferază). Este
metabolizată exclusiv de MAO (monoaminoxidaza) şi durata de acţiune este medie (3-6
h).

19) Răspuns corect: d. [Bibliografie: 2, pag. 400; 6, pag. 325]


Montelukast (Singulair®) este singurul antiastmatic enumerat în test. Are mecanism
autileucotrienic, antagonist competitiv, la nivelul receptorilor Cys LT| (receptori pentru
cistenil -leucotriene) cu SRS - A ( substanţa lent reactivă a anafilaxiei, care conţine trei
cistenil - leucotriene (LTC4, LTD4, LTE4).

20) Răspuns corect: e. [Bibliografie: 2, pag. 196,262; 6, pag. 330, 272] Propranololul
este beta-adrenolitic neselectiv (P, + P;). Prin blocarea receptorilor p 2 din
musculatura netedă bronşică, provoacă bronhoconstricţie^agravând astmul bronşic.
Atenolol şi metoprolol sunt beta-adrenolitice selective (pi) şi pot fi indicate la
astmatici.

Asociaţie simplă:
21) Răspuns corect: 1 - e; 2 - d; 3 - c; 4 - b; 5 — a. [Bibliografie: 2, pag. i 94; 6, pag.
325]

22) Răspuns corect: 1 - a; 2 - b; 3 - c; 4 - d; 5 - e. [Bibliografie: 2, pag. 194; 6, pag. 325]

Asociaţie compusă
23) Răspuns corect: 1 - A(a); 2 - A(a); 3 - A(a); 4 - B(b); 5 — B(b). [Bibliografie:
pag. 194; 6, pag. 325]
Sunt antiastmatice bronhodilatatoare: salbutamol (adrenomimetic beta-2), teofilina
(antagonist al adenozinei), montelukast (Singulair®) (antileucotrienic, antagonist al
receptorilor Cys LTi).

24) Răspuns corect: 1 - A(a); 2 - C(a şi b); 3 - C(a şi b); 4 - C(a şi b); 5 - A(a);
[Bibliografie: 2, pag. 194, 203; 6, pag. 325, 343]
Fenoterol este bronhodilatator prin mecanism adrenomimetic selectiv beta-2.

266
Montelukast (Singulair®), zafirlukast şi pranlukast sunt bronhodilatatoare prin
mecanism antileucotrienic antagonist al receptorilor Cys LTi (receptori pentru cistenil-
leucotriene) competitiv cu SRS -A (LTC4 + LTD4 + LTE4). Zileuton este bronhodilatator
antileucotrienic, dar mecanismul intim este de inhibitor al 5- lipooxigenazei (enzimă ce
biosintetizează leucotriene).
Relaţie cauză -efect

25) Răspuns corect: B (ambele corecte, fără relaţie cauzală). [Bibliografie: 2, pag.
199- 200; 6, pag. 343],
Soluţiile injectabile de teofilină au pH = 8,2 - 9,2 şi la pH < 8 apar cristale de teofîlină.

26) Răspuns corect: A (ambele corecte, şi în relaţie cauzală). [Bibliografie: 2, pag.


200- 201; 6, pag. 348]
Antiastmaticele cromone sunt administrate exclusiv inhalator, deoarece per os se absorb
slab. Pe de altă parte, administrarea injectabilă nu este justificată, datorită latenţei de
instalare foarte lungi a efectului (10 - 15 zile).

27) Răspuns corect: E (ambele incorecte). [Bibliografie: 2, pag. 200 - 201; 6, pag. 349]
Cromoglicatul de sodiu nu poate fi utilizat în criza de astm bronşic, iar administrarea
injectabilă nu se justifică, deoarece are latenţă lungă de instalare a efectului (10 - 15
zile), iar pentru aprecierea eficacităţii este necesară o durată a tratamentului de minim
1-2 luni.

28) Răspuns corect: C (l-a corectă, a 2-a incorectă). [Bibliografie: 2 , pag. 202 - 203;
6, pag. 353]
în tratamentul crizei de astm bronşic nu sunt eficace corticosteroizii administraţi pe cale
inhalatorie, ci numai cei sistemici (per os. sau i.v). Pentru a preveni moartea prin
insuficienţă suprarenală acută, soluţia este ca întreruperea tratamentului cu
corticosteroizi sistemici să fie făcută prin reducerea lentă a dozelor.

29) Răspuns corect: D (l-a incorectă, a 2-a corectă). [Bibliografie: 2, pag. 202 - 203; 6,
pag. 353]
Corticosteroizii au efect imunosupresor şi tocmai de aceea sunt contraindicaţi pe cale
inhalatorie în infecţii ..bronşice, tbc pulmonar şi antecedente de micoze pulmonare.

Complement compus

30) Răspuns corect: d, e. tBibliografie: 2, pag. 196 - 197; 6, pag. 330, 331, 332]
Salbutamol ca şi sahneterol nu este rezorcinolamină (metadifenol), ci saligenină (- OH
şi -CH2-OH în poziţia orto). Fenoterol nu provoacă tahicardie şi insomnie, deoarece
face parte din generaţia a IlI-a de adrenomimetice selective beta-2 şi nu are efecte
secundare de tip beta-1, respectiv stimulante cardiace şi SNC. Izoprenalina nu se poate
administra per os, datorită efectului mare al primului pasaj. Dozele de salbutamol şi
terbutalină sunt corecte. Fenoteroi ca şi terbutalina şi orciprenalina este rezorcinolamină

267
(metadifenol).

31) Răspuns corect: a, b. [Bibliografie: 2, pag. 199; 6, pag. 339 - 341]


Teofîlina are T1/2 (timp de înjumătăţire mediu, de cca 6 ore (3 - 9h). T 1/2 este crescut
în insuficienţă hepatică până la de 10 ori (cca 60 h) prin reducerea coeficientului de
extracţie hepatică (EH) şi în insuficienţă cardiacă ca urmare a diminuării clerence-ului
hepatic (C!h) prin reducerea debitului saunguin hepatic (QH), conform formulei C1H =
QH X EH.
La fumători, Tl/2 nu este crescut, ci dimpotrivă scăzut la 1/2 {cca 3h), datorită inducţiei
enzimatice provocată de fumul de ţigară (benzpiren). Indicele terapeutic (IT) este mic,
având în vedere faptul că, concentraţia plasmatică (Cp) terapeutică este de 1 0 - 1 5 mg
teofilină/ 1, iar reacţiile adverse apar la Cp > 20 mg/l şi devin grave !a Cp >30 mg/l.
Teofilină are hidrosolubilitate mică (0,5 %). Aminofilina (teofffi'n-etilendiamina, cu
86% teofilină) are hidrosolubilitate ridicată (20%), având absorbţie completă în intestin
şi permiţând prepararea de soluţii apoase injectabile.

32) Răspuns corect: a, b, d, e. [Bibliografie: 2, pag. 199 - 200; 6, pag. 341 - 343]
Teofilină este iritant tisular şi de aceea este administrată injectabil exclusiv intravenos
(i.v.), per os pe mâncate. Stimulează secreţia gastrică şi se administrează cu precauţie
Ia ulceraşi. Este stimulant SNC, produce hiperexcitabilitate şi este contraindicată în
epilepsie. La administrare rapidă i.v. provoacă hipotensiune arterială intensă (prin
mecanismul musculotrop de inhibare a fosfodiesterazei) şi convulsii (prin stimulare
puternică a SNC), putând produce deces subit. Asocierea cu simpatomimetice induce
aritmii grave, prin potenţarea efectului stimulant cardiac.

33) Răspuns corect: a, c, e. [Bibliografie: 2, pag. 200-201; 6, pag. 348 - 349]'


Cromoglicatul de sodiu se administrează exclusiv inhalator, deoarece absorbţia
digestivă este slabă. Latenţa instalării efectului este de 10 -15 zile, necesitând un
tratament de minim 1- 2 luni pentru aprecierea eficacităţii. De aceea nu este util în criza
de astm bronşic şi este utilizat exclusiv în tratamentul de fond. Este indicat în astmul
bronşic alergic, îndeosebi 1a. copii.
La administrare-repetată frecvent poate provoca agravarea astmului şi reacţii alergice
(erupţii cutanate, edem Quincke şi chiar şoc anafilactic). Nedocromil are avantajul că
aceste reacţii adverse se manifestă rar.

34) Răspuns corect: a, c. [Bibliografie: 2, pag. 202; 6, pag. 352] Glucocorticosteroizii


au ca mecanism molecular de acţiune antiinflamatoare inhibarea biosinteZei
eicosanoidelor proinflamatoare, prin inhibarea fosfolipazei A2
de către lipocortină, proteină a cărei biosinteză este stimulată de glucocorticosteroizi.

35) Răspuns corect: a, b, c. [Bibliografie: 2, pag. 202; 6, pag. 352]


La administrarea sistemică a corticosteroizilor, la doze peste 1 mg/zi, prin
inhibarea _ activităţii axului hipofizo-hipotalamo-suprarenal, se poate instala

268
insuficienţa suprarenală acută, cu durată de luni de zile, pe fondul căreia, la trecerea de
la corticosteroizii sistemici la cei inhalatori, se poate produce moartea. La administrare
locală: pot provoca atrofia mucoasei respiratorii, prin catabolism proteic; pot favoriza
candidozele orofaringiene, prin efect imunosupresiv; pot induce chiar insuficienţa
corticosuprarenală acută, la doze de peste 1,5 mg/zi la adult.

36) Răspuns corect: c, d, e. [Bibliografie: 2, pag. 202 -203; 6, pag. 353]


Glucocorticosteroizii utilizaţi ca antiastmatici sunt contraindicaţi în imunosupresie pe
care o agravează, precum şi pe cale inhalatorie în infecţii bronşice, tbc pulmonar sau
antecedente de micoze pulmonare, deoarece scad capacitatea de apărare imunitară a
organismului, prin efectul imunosupresiv. în sarcină, în primul trimestru, sunt
contraindicaţi, deoarece pot provoca mai ales la doze mari, efecte teratogene în
embriogeneză, manifestate prin malformaţii cardio-vasculare, cranio- faciale şi
membre. Glucocorticosteroizii inhalatori sunt ineficienţi în crize şi stare de rău
astmatic.

37) Răspuns corect: a, c, d, e. [Bibliografie: 2, pag. 202 - 203; 6, pag. 326 - 327, 353 -
354]
Glucocorticosteroizii reprezintă o medicaţie de rezervă pentru cazurile refractare la alte
tratamente. Exclusă administrarea în crize uşoare.

38) Răspuns corect: c, e. [Bibliografie: 2, pag. 203; 6, pag. 353]


Tratamentul crizelor foarte grave şi stării de rău astmatic se face cu corticoterapie
sistemică, în trepte. Se începe cu hidrocortizon hemisuccinat i.v. (repetat sau perfuzie),
zilnic, până la încetarea crizelor; se continuă cu prednison per os, 4 - 5 zile; în final se
reduc dozele de prednison progresiv, lent, în timp de 1 - 2 săptămâni, pentru a nu induce
insuficienţa suprarenală acută.

39) Răspuns corect: b, e. [Bibliografie: 2, pag. 203; 6, pag. 353]


Trecerea de la corticoterapia sistemică de criză la corticoterapia inhalatorie
(beclometazon dipropionat) de întreţinere în caz de astm sever sau la corticodependenţi
se face lent, în două trepte, sub control clinic şi spirtrtrietric, cu deosebită precauţie,
pentru a evita posibila moarte prin insuficienţa suprarenală acută. Treptele sunt:
administrare asociată (sistemic + inhalator), 1 - 2 săptămâni, urmată de reducerea lentă
în 1 - 2 săptămâni a dozelor de corticosteroid sistemic.
40) Răspuns corect: c, e. [Bibliografie: 2, pag. 196, 199-200; 6, pag. 330, 332]
în astm bronşic asociat cu cardiopatie ischemică, pot fi administrate următoarele
antiastmatice citate: bambuterol şi terbutalina (bronhodilatator adrenomimetii selectiv
P2). Adrenalina şi efedrina sunt antiastmatice bronhodilatatoare adrenomimetice, dar
din generaţia I, neselective, având efecte beta (Pi + P2) şi alfa (ai). Prin efectele oii, ele
produc vasoconstricţie şi coronaroconstricţie, iar prin efecte Pi induc tahicardie, fiind
contraindicate în cardiopatia ischemică. în astmul bronşic este contraindicat propranolol
(beta - adrenolitic neselectiv).

269
41) Răspuns coTect: a, d, e. [Bibliografie: 6, pag. 326, 327]
Tratamentul crizei severe de astm bronşic cuprinde următoarele: farmacoterapia cu
corticosteroizi sistemici administaţi i.v., corectarea hipoxiei (oxigenoterapie),
corectarea acidozei metabolice datorate hipercapniei (NaHCOi sau THAM), hidratare
(glucoză 5% şi ser fiziologic în volume 2:1), tratmentul etiotrop al infecţiei, în caz de
spută purulentă (antibioterapie), intubare şi ventilaţie mecanică asistată. Farmacoterapia
cu corticosteroizi inhalatori este ineficientă în criza de astm bronşic, iar beta-2
adrenomimeticele administrate inhalator se utilizează în cazul crizelor de astm bronşic
de intensitate uşoară sau medie. Corticosteroizi inhalatori în doze mari şi
bronhodilatator adrenomimetic cu durată lungă de acţiune se utilizează în tratamentul
de fond al astmului bronşic persistent sever (treapta 4).

42) Răspuns corect: b, d. [Bibliografie: 6, pag. 328]


Imunoterapia (hiposensibilizarea specifică sau nespecifică) este indicată în cazul
astmului bronşic extrinsec atopic, cu un alergen declanşator specific, identificat, la tineri
neexpuşi la corticoterapie îndelungată şi la pacienţi cu astm bronşic extrinsec atopic cu
alergen specific rezistent la adrenomimetice şi antiinflamatoare. Astmul bronşic cu
plurisensibilizare, astmul bronşic persistent sever, astmul bronşic neatopic şi astmul
bronşic de etiologie infecţioasă reprezintă contraindicaţii ale hiposensibilizării.

43) Răspuns corect: b, c, e. [Bibliografie: 6, pag. 343 - 347]


Zileuton este un antistmatic antileucotrienic, inhibitor selectiv al 5-LOX, efectele sale
sunt datorate inhibării biosintezei de cistenil-leucotriene: bronhodilataţie, scăderea
secreţiei de mucus de la nivelul bronhiilor, scăderea permeabilităţii capilare, scăderea
infiltratului de eozinofile şi bazofile în căile aeriene. Reduce sau inhibă faza tardivă a
inflamaţiei. Nu este un antagonist competitiv ai receptorilor pentru Cys-LT
(montelukast, zafirlukast, pranlukast), astfel inhibă şi biosinteză altor LT (LTB4, cele
derivate din LTA4) care nu aparţin SRSA.

44) Răspuns corect: a, b, c. [Bibliografie: 6, pag. 343 - 346]


Montelukast este un antiastmatic antileucotrienic, antagonist selectiv, competitiv, cu
afinitate înaltă al receptorilor Cys-LT, efectele în astmul bronşic fiind datorate scăderii
acţiunii SRSA: imediate (antagonîzarea bronhospasmului, combaterea edemului şi
scăderea secreţiei de muemts) şi îndelungate (prevenirea infiltratului eozinofilic). Este
metabolizat hepatic la nivelul SOMH, dar de altă izoformă decât cea care melabolizeză
warfarirta, ca urmare la asocierea celor două substanţe nu apar interacţiuni de ordin
farmaeocinetic. Deoarece producţia de Ieucotriene este predominant Ia locul procesului
inflamator, antileucotrienele prezintă reacţii adverse generale puţine.

45) Răspuns corect: c, e. [Bibliografie: 6, pag. 326 - 327, 331, 351 - 353]
Corticosteroizii inhalatori In terapia astmului bronşic sunt contraindicaţi în tratamentul
crizei (se folosesc corticoizi exclusiv sistemic), sunt indicaţi în tratamentul de fond al
astmului bronşic persistent uşor, moderat sau sever. în astmul bronşic persistent sever

270
se utilizează corticosteroizi inhalatori în doze mari (1,6-2 mg) în asociere cu beta-
adrenomimetice inhalatorii cu durată lungă (salmeterol, formoterol, bambuterol).
Reacţiile adverse ale corticosteroizilor inhalatori sunt: atrofia mucoasei respiratorii,
disfonie reversibilă, candidoză orală, insuficienţă corticosuprenaliariă acută (la doze
peste 1 mg/zi la adult şi 0,5 mg/zi la copil). Retenţia hidrosalină, cu apariţia edemelor
este un efect secundar al administrării sistemice a corticosteroizilor.

46) Răspuns corect: b, c. [Bibliografie: 6, pag. 325]


Inhibitoare ale degranulării mastocitare sunt: cromonele (acidul cromoglicinic,
nedocromil sodic, cromoglicat sodic) şi ketotifenul. Monbtelukast şi zileuton sunt
antileucotriene, iar tiotropium este bronhodilatator PS-litic.

47) Răspuns corect: a, c, d, e [Bibliografie: 6, pag. 349]


Acidul cromoglicic este utilizat în astmul alergic exclusiv ca tratament de fond (latenţă
până Ia apariţia efectului este de 1»D-15 zile) şi este ineficace în tratamentul crizei.
Mecanismul de acţiune este acela de a stabiliza membrana masiocitară, inhibând
degraniilarea mastocitelor da la nivel bronho-alveolar şi eliberarea de histamină. Se
utilizează şi ca antialergic şi antiinflamator în rinita şi conjunctivită alergică
(condiţionat şi sub formă de soluţie ofitalmică 2 % şi aerosoli nazali)

48) Răspuns corect: b,£.'[Bibliografie: 6, pag. 331]


Se utilizează .exclusiv în profilaxia de lungă durată a crizei de astm bronşic
adrenomimetice cu durată lungă de acţiune (peste 12 ore) şi latenţă lungă (10-20
minute): salmeterol, formoterol, bambuterol.
x

49) Răspuns corect: a, cTJBibliografie: 6, pag. 330]


Sunt indicate exclusiv în terapia crizei bronhodilatatoare cu debut rapid (1-3 min.) şi
durată scurtă (1-3 h): ADR (1-3 h), izoprenalina (1/2 - 2 h), izoetarina (1-3 h).
¿0) Răspuns corect: a, b, c, e [Bibliografie: 6, pag. 333, 349, 354] în profilaxia imediată
şi terapia crizelor uşoare şi moderate de astm bronşic, de eiecţie sunt beta-2
adrenomimeticele cu durată scurtă şi medie, administrate pe cale inhalatorie. în
tratamentul de fond al astmului persistent moderat şi sever se utilizează un beta-2
adrenomimetic cu durată lungă (salmeterol, formoterol, bambuterol) pe cale inhalatorie.
Asocierea cu un corticosteroid inhalator, poate reduce doza necesară de corticosteroid.
Nedocromilul reprezintă medicaţia de primă alegere în profilaxia astmului bronşic la
copii astmatici, deoarece prezintă ca avantaj toxicitaea redusă (cazuri rare de reacţii
adverse). Se administreză, la adult şi copil: aerosoli, 2-4 mg Ia 6 h. în cazul crizelor
severe de astm bronşic sau a stării de rău astmatic terapia i.v. cu corticosteroizi trebuie
să fie de scurtă durată ( 2 - 3 zile), pentru a nu evita apariţia reacţiilor adverse ale
acestora.

271
5. MEDICAŢIA APARATULUI CARDIO-
VASCULAR TESTE

Prof. Dr. Aurelia Nicoleta CRISTEA Conf. Dr.


Alexandru BREZINA Şef lucrări Cornel CHIRIŢĂ
5.1. Cardiotonice, alte stimulante cardiace şi aritiaritmice

Complement grupat şi în cazuri de urgenţă, deoarece:


J) Riscul reacţiilor adverse toxice prin a) efectul se instalează relativ repede
acumulare este mai mic pentru digoxină b) epurarea se face în proporţie mică
comparativ cu digitoxina, deoarece: prin metabolizare
a) este metabolizată în proporţie mai c) se poate administra şi prin injectare
mare i.v.
b) are un volum de distribuţie aparent, d) are acţiune inotrop pozitivă mai
mai mic intensă comparativ cu alte digitalice
c) are moleculă mai puţin polară e) nu se acumulează în organism
d) este epurată mai rapid
5) Gradul de liposolubilitate a unui
e) are afinitate mai mică faţă de
glicozid cardiotonic, influenţează:
proteinele plasmatice
a) biodisponibilitatea după administrarea
2) Pentru amrinonă afirmaţia greşită orală
este: b) proporţia legării de albuminele
a) inhibă fosfodiesteraza miocardică plasmatice
b) produce vasodttâtoţie c) modalitatea principală de epurare
c) are acţiune inotpop pozitivă d) cinetica epurării
d) este indicată în aritmiile e) intensitatea acţiunii bradicardizante
supraventriculare
6) în tratamentul de urgenţă al aritmiilor
e) se administrează intravenos în cure
ventriculare grave, se alege:
scurte a) verapamilul
3) în care dintre următoarele tipuri de b) lidocaina
c) propranololul
aritmii sunt indicate cardiotonicele:
d) bretiliu tosilat
a) tahicardia paroxistică ventriculară
e) nifedipina
b) tahicardia paroxistică atrială
c) extrasistole ventriculare multiple 7) Blocantele canalelor calciului (ca
d) fibrilaţiă atrială antiaritmice), determină:
e) fibrilaţie sau flutter atrial din cadrul a) prelungirea duratei repolarizării
sindromului WPW b) scăderea frecvenţei sinusale
c) scăderea vitezei depolarizării
4) Digoxină este un cardiotonic utilizat
diastolice acută
d) încetinirea conducerii AV
e) scurtarea repolarizării 13) Referitor la insuficienţa cardiacă,
afirmaţia greşită, este:
8) Propranololul şi verapamilul sunt
a) se datoreşte unei disfuncţii
medicamente relativ mult utilizate (HTA,
ventriculare
aritmii, cardiopatia ischemică); asocierea
e) infarctul acut de miocard
lor este contraindicată (sau trebuie
evitată) deoarece amândouă: 10) Care dintre următoarele antiaritmioe
a) favorizează bronhoconstricţia sunt mai active în condiţii de tahicardie
b) au acţiune inotrop negativă şi miocard depolarizat:
c) produc vâsoconstricţie coronariană a) propafenona
d) deprimă conducerea A-V b) flecainida
e) produc spasme vasculare periferice c) lidocaina
d) fenitoina
9) în care dintre următoarele afecţiuni e) chinidina
sunt contraindicate blocantele beta-
adrenergice:
a) tahicardia supraventriculară
b) glaucomul
c) angina cronică stabilă b) una dintre caracteristici este scăderea
d) sindromul Raynaud debitului cardiac
c) unul dintre simptome este scăderea
Complement simplu toleranţei la efort
11) Afirmaţia greşită pentru d) compensator, organismul
digitoxină, este: - reacţionează prin inhibarea unor
a) are o moleculă practic nepolară mecanisme neuroendocrine
b) se leagă în proporţie mare de e) tratamentul se face cu medicamente
proteinele plasmatice J inotrop pozitive la care se pot asocia
c) are un volum de distribuţie aparent, diuretice şi vasodilatatoare
mic
d) se epurează în principal prin 14) Asocierea unor vasodilatatoare în
metabolizare tratamentul insuficienţei cardiace este
e) în urgenţe se administrează prin uneori utilă, deoarece:
injectare i.v. a) stimulează reflex contracţia
miocardică
12) Care dintre următoarele afirmaţii b) favorizează eliminarea excesului de
referitoare la digoxină, este greşită: sare şi apă
a) se epurează predominant c) micşorează presarcina şi/sau
prin eliminare renală postsarcina
b) se administrează atât pe cale orală d) înlătură tahicardia
cât şi prin injectare i.v. v e) inhibă sistemul renină-angiotensină-
c) are un tl/2 de cca.l,5 zile aldosteron
d) are avantajul faptul că în
insuficienţa renală nu se acumulează 15) Proprietatea farmacocinetică
e) este tonicardiacul de ales în I.C. comună pentru toate cardiotonicele:
se absorb uşor administrate oral

285
a) se epurează după o cinetică de de edem pulmonar acut rezistente la
ordinul I tratamentul clasic
b) se leagă într-o proporţie mică de b) digitalicele sunt indicate în
proteinele plasmatice tahicardiile supraventriculare
c) se acumulează în insuficienta c) în caz de aritmii ventriculare prin
hepatică supradozare cu digitalice antiaritmiticul
d) au un volum de distribuţie mic de primă alegere este chinidina
d) nitroglicerina administrată i.v. poate fi
16) Caracteristica farmacocinetică care utilă în infarctul miocardic acut
se aplică tuturor glicozidelor complicat
cardiotonice: e) dobutamina este indicată în şocul
a) se acumulează în insuficienţa cardiogen
hepatică
20) Care dintre următoarele funcţii ale
b) se acumulează în insuficienţa renală
miocardului, este responsabilă de
c) au un volum de distribuţie real, mare
generarea de aritmii ectopice sub
d) au o bună biodisponibilitate
acţiunea glicozidelor cardiotonice:
administrate oral
a) inotropă
e) se leagă într-o proporţie mare de
b) batmotropă
proteinele plasmatice
c) tonotropă
d) cronotropă
17) Care dintre următoarele grupe de e) dromotropă
medicamente sunt contraindicate în
insuficienţa cardiacă: 23) Care dintre următoarele antiaritmice
a) stimulantele beta, -adrenergice blochează canalele sodiului:
b) blocantele calcice de tip verapamil a) verapamilul
c) inhibitoarele fosfodiesterazei b) amiodarona
d) nitraţii organici c) atenololul
e) inhibitoarele enzimei de conversie d) lidocaina
e) sotalolul
18) Mecanismul de acţiune la nivel
molecular al efectului inotrop pozitiv al
cardiotonicelor se explică prin:
a) activarea adenilatciclazei
b) inhibarea fosfodiesterazei 3. dobutamina
c) inhibarea Na+/K+ ATF-azei 4. teofilina
5. amrinona
Asociaţie simplă a) acţionează prin mecanism vegetativ
b) contraindicată în insuficienţa
22) Asociaţi:
hepatică
1. digitoxina
c) acţiune inotrop pozitivă şi
2. digoxina
d) blocarea canalelor sodiului vasodilatatoare sistemică
e) blocarea canalelor calciului d) inhibă neselectiv fosfodiesterazele
e) contraindicată în insuficienţa renală
19) Afirmaţia greşită este:
a) dopamina este indicată în cazuri grave

286
23) Asociaţi: antianginoasă
1. amrinona b) antiaritmic cu spectru larg
2. dobutamina c) digitalic pentru administrare i.v.
3. digitoxina d) face parte din grupa substanţelor
4. milrinona nitrovasodilatatoare
5. digoxina e) are şi acţiune antiagregantă plachetară

a) tic -1,5 zile 26) Asociaţi:


b) U n ~ 6 - 7 zile 1. chinidina
c) U n ~ 0,8 ore 2. lidocaina
d) U n ~ 2 ore la ăcetilatorii rapizi 3. fenitoina
e) t|/2 ~ 2 - 3 minute 4. amiodarona
5. tosilatul de bretiliu
24) Asociaţi:
1. digoxina a) fenilbutazona îi creşte riscul toxic
2. dobutamina b) poate deregla funcţia tiroidiană
3. ouabaina (strofantina G) c) poate produce hipotensiune arterială
4. amrinona severă, chiar colaps
5. digitoxina d) prin supradozare poate produce
convulsii
a) inactivată rapid la primul pasaj e) asociază şi acţiune parasimpatolitică
hepatic; se adm. i.v. în perfuzie, diluată
în ser fiziologic sau glucoză 5%
b) se administrează i.v. (în bolus sau
perfuzie) diluată în soluţie de NaCl 2. dobutamina
izotonă 3. aminofilina
4. amrinona
5. adrenalina
Asociaţie compusă
a) produce tahicardie
27) Asociaţi: b) acţionează prin mecanism vegetativ
1. digoxina
c) absorbţie digestivă nesemnificativă
28) Asociaţi:
d) absorbţie digestivă foarte bună
1. digoxina
e) absorbţie digestivă variabilă
2. lidocaina (ca antiaritmic)
3. fenitoina (ca antiaritmic)
25) Asociaţi:
4. molsidomina
1. deslanozid
5. nifedipina
2. chinidina
3. amiodarona a) se administrează oral
4. dipiridamolul b) se administrează i.v.
5. molsidomina
29) Asociaţi:
a) are acţiune antiaritmică şi 1. se utilizează ca antiaritmic

287
2. bradicardia contraindică substanţa 34) Cardiotonicele sunt indicate în
3. se utilizează ca antihipertensiv tratamentul tahicardiilor supraventri-
4. boala Raynaud este o indicaţie culare, deoarece stimulează contracţia
posibilă miocardică.
5. biodisponibilitate mare şi constantă 35) Inductoarele- enzimatice asociate
digitoxinei cresc toxicitatea acesteia,
1
deoarece aceste substanţe stimulează'
Relaţie cauză-efect metabolizarea glicozidei tonieardiace.

32) Cardiotonicele sunt contraindicate 36) Digitoxina are un.t1/2 mare (~ 6,7
în tahiaritmiile supraventriculare, zile), de aceea are o tendinţă la
acumulare crescută în insuficienţa!
deoarece favorizează automatismul
hepatică.
ectopic.
37) Asocierea inhibitoarelor sau
33) Inhibitoarele selective ale inductoarelor enzimatice la digoxină nu
modifică semnificativ toxicitatea
fosfodiesterazei miocardice au pe lângă
acţiunea inotrop pozitivă şi acţiune
Complement compus
vasodilatatoare, de aceea sunt de primă
alegere în tratamentul de întreţinere în 38) Eficacitatea glicozizilor
insuficienţa cardiacă. cardiotonici în tahiaritmiile
a) nifedipina supraventriculare se explică
b) verapamilul
prin:
30) Asociaţi: a) creşterea concentraţiei Ca2+ în
1. are acţiune inotrop pozitivă celulele miocardice
2. poate produce tahicardie b) înlăturarea fiaearului de automatism
3. se administrează i.v. ectopic
4. tahicardiile supraventriculare c) prelungirea perioadei refractare şi
reprezintă o indicaţie încetinirii conducerii la nivelul nodului
5. inhibă fosfodiesteraza miocardică AV
a) digoxina d) reducerea frecvenţei contracţiilor
b) dobutamina ventriculare
e) acţiunea cronotrop negativă
31) Asociaţi:
1. absorbţie digestivă foarte bună
39) Creşterea concentraţiei Ca2+ în
2. legare în proporţie mare de-proteinele
plasmatice celulele miocardiace de către digitalice
3. eliminarea renală este principala explică:
formă de epurare1 a) acumularea de AMPc în celulele
4. se distribuie preferenţial1 în miocard miocardiace
5. se administrează atât oral cât şi i.v. b) mărirea perioadei refractare a
nodului AV
a) digitoxina
c) stimularea contracţiilor miocardice
b) digoxina
d) micşorarea frecvenţei cardiace
e) favorizarea automatismului ectopic

288
40) Blocantele canalelor calciului sunt ventriculară
utile în: e) are şi acţiune analgezică prin
a) tahicardia paroxistică mecanism central
supraventriculară
b) fibrilaţia atrială 44) Afirmaţiile greşite pentru chinidină:
c) flutterul atrial cu răspuns ventricular este un antiaritmic cu spectru larg
a) are un indice terapeutic mare
rapid
b) micşorează viteza depolarizării
d) aritmiile ventriculare
diastolice
e) fibrilaţia atrială cu sindrom WPW
c) are şi acţiuni vegetati voii tice
respectîv eficacitatea glicozidei,
deoarece ea este metabolizată în (anticolinergice, a - blocante)
proporţie mică. d) poate fi administrată şi în prezenţa
blocului AV

45) Eficacitatea cardiotonicelor este


41) Pentru amiodaronă sunt corecte optimă în:
afirmaţiile: a) insuficienţa cardiacă congestiva
a) este un antiaritmic cu spectru larg cronică cu fibrilaţie atrială
b) blochează canalele calciului b) insuficienţa cardiacă cronică cu ritm
c) efectul se instalează rapid sinusal
d) este contraindicată în prezenţa c) infarctul acut de miocard neînsoţit de
cardiopatiei ischemice tahiaritmiesupraventriculară;
e) prezintă un risc mare de toxicitate d) insuficienţă cardiacă însoţită de
cumulativă boală coronariană
e) fibrilaţie atrială
42) Care dintre următoarele
medicamente pot fi utile pentru 46) Medicamente care acţionează ca
tratamentul unui bolnav cu tahiaritmie antiaritmice prin mecanism vegetativ
supraventriculară care asociază şi astm sunt:
bronşic: a) procainamida
a) propranololul b) lidocaina
b) nifedipina c) propranololul
c) verapamilul d) diltiazemul
d) digoxină e) esmololul
e) bretiliul tosilat
47) Care dintre blocantele canalelor
43) Pentru lidocaină (ca antiaritmic) calciului de mai jos nu se utilizează ca
sunt greşite afirmaţiile:
antiaritmice:
a) este indicată în aritmiile ventriculare
a) diltiazemul
periculoase
b) nifedipina
b) este activă administrată oral cât şi
c) nicardipina
prin injectare
d) amlodipina
c) are un timp de înjumătăţire mediu
e) verapamilul
mic (sub 2 ore)
d) nu deprimă marcat conducerea atrio-

289
48) Notaţi mecanismele de acţiune b) efect tahicardizant
cardiotonică ale digitalicelor: c) efect proaritmogen, la doze mari
a) inhibarea Na7K+ ATP-azei d) stimulează Na’ / K+ - ATPaza
b) stimularea Na+/K+ ATP-azei sarcolemică
c) creşterea Ca2+ citoplasmatic în fibra e) cresc concentraţia Ca2+ în
cardiacă sarcoplasmă
d) inhibarea eliberării Ca2+ din reticulul
sarcoplasmic 54) Care dintre cardiotonicele
e) stimularea pacemakerului următoare se situează pe primele două
locuri privind efectul bradicardizant;
49) Creşterea toxicităţii digitalicelor este a) digoxina
favorizată de următoarele: b) acetildigitoxina
a) supradozare c) digitoxina
b) hipercalcemie d) lanatozid C
c) hipokaliemie e) dezacetillanatozid C
d) asociere cu simpatomimetice
55) In insuficienţa cardiacă acută, se
e) asocierea cu antiacide
administrează i.v.
a) digoxină
50) Cardiolonicele digitalice au efect
b) furosemid
pozitiv asupra funcţiilor cardiace:
c) nitroglicerină
a) inotropă
d) verapamil
b) batmotropă
e) morfină
c) tonotropă
d) cronotropă 56) Parametrii monitorizaţi în terapia
e) dromotropă cu digoxină sunt:
a) puls, EKG
51) Sunt stimulante cardiace, inhibitori b) kaliemia şi magneziemia - v
selectivi ai fosfodfesterazei miocardice c) funcţia hepatică
de tip HI: d) funcţia renală
a) teofilina e) concentraţia plasmatică a digoxinei
b) amrinona
c) aminofilina 57) Antiaritmicele au următoarele
d) milrinona mecanisme de acţiune, cu excepţiile:
e) dobutamina a) blocarea canalelor ionice de sodiu
b) blocarea canalelor ionice de potasiu
52) Cresc efectul antiaritmic şi c) inhibarea fosfodiesterazei şi
toxicitatea fenitoinei: creşterea concentraţiei de AMPc
a) fenilbutazona d) blocarea canalelor ionice lente der
b) paracetamol calciu
c) cirnetidina e) blocaj adrenergic alfa-1
d) fenobarbital
e) alcoolismul cronic 58) Nu sunt medicamente antiaritmice:
53) Cardiotonicele digitalice au a) chinidina
următoarele caracteristici, cu excepţiile: b) molsidomin
a) deprimă conducerea atrioventriculară c) lidocaina

290
d) verapamil
e) amrinona

59) Notaţi asocierile contraindicate:.


a) propranolol + verapamil
b) propranolol + dihidralazina
c) amiodarona + propranolol
d) amiodarona + verapamil
e) amiodarona + chinidină

60) Alegeţi afirmaţiile corecte


referitoare la medicaţia insuficienţei
cardiace:
a) medicamentele inotrop
pozitive stimulează forţa de
contracţie $ i ameliorează
deficitul de pompă cardiacă
b) inhibitoarele enzimei de conversie a
angiotensinei reduc remodelarea
ventriculară şi vasculară pc termen
lung
c) vasodilatatoarele reduc presarcina
şi/sau postsarcina
d) beta-blocantele sunt contraindicate
absolut, deoarece pot agrava boala
e) djyreticele elimină excesul de sare şi
apă, cu scăderea volemiei şi reducerea
postsarcinii

61) Inhibitoarele enzimei de conversie


a angiotensinei pot fi utile în
tratamentul insuficienţei cardiace,
deoarece:
a) reduc postsarcina, prin scăderea
rezistenţei periferice

291
b) reduc presarcina, indirect, ca o 64) Adenozina
consecinţă a scăderii retenţiei hidrosaline a) este un nucleozid natural
c) cresc tonusul simpatic, cu creşterea b) este o substanţă de sinteză
activităţii miocardului insuficient c) este un agonist al receptorilor
d) reduc frecvenţa cardiacă, prin efect purinergici
direct cronotrop negativ d) încetineşte ritmul sinusal şi viteza de
e) reduc remodelarea ventriculară şi conducere în nodul atrio-ventricular
vasculară pe termen lung, cu consecinţe e) la asociere cu teofilina, se produce
benefice în reducerea morbidităţii şi sinergism de potenţare
mortalităţii
65) Reacţiile adverse ale digitoxinei se
62) Alegeţi afirmaţiile corecte manifestă mai frecvent în următoarele
referitoare la farmacoterapia condiţii:
insuficienţei cardiace cronice: a) digitalizare de urgenţă exagerat de
a) diureticul de elecţie este furosemid rapidă
b) în caz de hipokaliemie, se pot b) posologie crescută în tratamentul
administra diuretice antialdosteronice cronic
c) dintre medicamentele inotrop pozitive, c) asociere cu fenitoină
glicozidele cardiotonice sunt cele mai d) insuficienţă hepatică
utilizate în insuficienţa cardiacă cronică e) asociere cu fenobarbital
gravă
d) amrinona poate fi administrată pe
termen lung în insuficienţa cardiacă
cronică
e) utilizarea cronică a medicamentelor
inotrop pozitive prelungeşte semnificativ
durata de viaţă

63) Amiodarona prezintă următoarele


proprietăţi farmacocinetice:
a) biodisponibilitate per os foarte
variabilă (22-86%)
b) acumulare în inimă, unde
concentraţia medie este de 20 ori mai
mare decât în sânge
c) biotransformare hepatică catalizată
de izoforma CYP3A4, ceea ce
antrenează numeroase interacţiuni Ia
asocierea amiodaronei cu inductori sau
inhibitori enzimatici
d) eliminare lentă, în aproximativ 7 luni
după întreruperea tratamentului
e) avantajul principal îl reprezintă
indicele terapeutic mare, cu dozele
toxice mult mai mari decât cele
terapeutice

292
Complement grupat 6) Notaţi
5.2. Ântianginoase afirmaţiile corecte
1) Notaţi mecanismele implicate în
coronarodilataţie: pentru nitroglicerină:
a) creşterea concentraţiei de AMPc a) gliceriltrinitrat
b) reducerea concentraţiei mioplasmatice b) lichid volatil, exploziv
de calciu c) manipularea diluată 1 % în alcool
c) aport de oxid de azot (NO) d) comprimatele clasice au termen de
d) inhibarea fosfodiesterazei valabilitate mare
e) blocarea recaptării adenozinei în e) de evitat perfiizoarele din sticlă
celulele miocardice
7) Medicamentele antianginoase diminuă
2) Notaţi mecanismele acţiunii travaliul cardiac prin:
antianginoase: a) scăderea tonusului simpatic
a) diminuarea travaliului cardiac b) diminuarea calciului disponibil pentru
b) micşorarea pre şi postsarcinii cardiace contracţie
c) diminuarea calciului citoplasmatic c) micşorarea pre şi postsarcinii
d) scăderea tonusului simpatic d) .creşterea AMPc-ului
e) coronarodilataţie ‘ e) blocarea recaptării adenozinei în
celulele miocardice
3) Precizaţi mecanismele implicate în
efectul coronarodilatator: 8) Precizaţi mecanismele moleculare ale
a) blocarea canalelor de calciu acţiunii antianginoase a nitraţilor şi
b) scăderea concentraţiei de GMPc nitriţilor:
c) creşterea concentraţiei de AMPc a) pun în libertate oxid nitros, prin
d) activarea fosfodiesterazei biotransformare
e) stimularea recaptării adenozinei în b) activează receptorul pentru oxidul
celulele miocardice v nitros
c) cresc concentraţia de GMPC
4) Precizaţi mecanismele acţiunii
antianginoase:
a) coronarodilataţie
b) scăderea tonusului simpatic
c) diminuarea travaliului cardiac
d) creşterea postsarcinii şi-scăderea
presarcinii cardiace
e) creşterea calciului citoplasmatic
5) Notaţi mecanismele acţiunii
antianginoase a nitraţilor şi nitriţilor
organici:
a) veuodilataţie şi arteriolodilataţie
b) scăderea presarcinii şi postsarcinii
inimii
c) scăderea travaliului cardiac şi
consumului de oxigen
d) coronarodilataţie
e) creşterea aportului de sânge oxigenat

293
J) inhibă guanilatciclaza d) nitrazepam
e) scad concentraţia de AMPC e) nitrofurantoina

9) în caz de polipatologie, în care angina 12) Induc tahifilaxie prin


pectorală se asociază cu risc de biotransformare tiol-dependentă, la NO
insuficienţă cardiacă sau bloc atrio- activ:
ventricular (bloc A-V), dacă gravitatea a) nitroglicerina
crizei anginoase o cere, se poate asocia la b) isosorbid dinitrat
nitroglicerină: c) pentaeritril tetranitrat
a) propranolol d) nitroprusiat de sodiu
b) verapâmil e) molsidomin
c) diltiazem
d) nifedipin 13) Molsidomin are următorul profil
e) molsidomin farmacologic:
a) coronarodilatator
10) Notaţi acţiunile farmacodinamice b) biotransformare la un metabolit activ
ale blocantelor canalelor de calciu nitrozaminic
voltaj-activate: c) biotransformare la NO fiziologic
a) vasodilataţie coronariană activ
b) efect inotrop şi cronotrop negativ d) dezvoltă tahifilaxie tiol-dependentă
c) scăderea travaliului cardiac e) tratamentul crizelor anginoase
d) creşterea debitului sanguin
coronarian
e) diminuarea rezistenţei periferice şi
postsarcinii
c) coronarodilataţie
d) hipotensiune arterială
Complement simplu e) bradicardie reflexă
14) Coronarodilatator ce inhibă 16) Nitroglicerina are următoarele
recaptarea adenozinei în celulele caracteristici, cu o excepţie:
miocardice este: a) biodisponibilitate per os, înaltă
a) nitroglicerina b) efect coronarodilatator
b) diltiazem c) scade pre- şi postsarcina inimii
c) molsidomin d) produce venodilataţie mai intensă
d) dipiridamol decât arteriolodilataţie
e) amiodarona e) scade consumul de oxigen al
miocardului
15) Antianginoasele nitriţi şi nitraţi au 17) Notaţi singura afirmaţie corectă,
următoarele acţiuni, exceptând: pentru medicamentul antianginos
a) arteriolodilataţie molsidomin: ~
b) venodilataţie a) prin biotransformare, nu eliberează
11) Sunt compuşi nitrovasodilatatori: NO (cu efect de EDRF)
a) nitroglicerina b) are profilul farmacodinamic similar
b) molsidomin cu nitraţii organici
c) nitroprusiat de sodiu c) inhibă guanilatciclaza, scade GMPc

294
şi creşte concentraţia de Ca2+ d) per cutan, la nivelul toracelui
intracelular e) per cutan, la nivelul antebraţului
d) dezvoltă toleranţă tiol-dependentă
e) calea de administrare este
sublinguală

18) Antianginos ce acţionează a) inhibarea recâptării adenozinei, în


predominant prin venodilataţie, cu celulele cardiace
b) biotransformarea tiol-independentă, la
Asociaţie simplă NO activ
c) biotransformare tiol-dependentă, la
2Q) Asociaţi corespunzător NO activ
medicamentele antianginoase cu d) scăderea concentraţiei ionilor de
mecanismul specific: calciu, disponibili pentru contracţie
1. beta-adrenoUtiee e) reducerea tonusului simpatic
2. blocantele canalelor de calciu cardiostimulaîor
3. nitraţi şi nitriţi organici
4. molsidomin
5. dipiridamol
a) reducerea consumului de oxigen al
miocardului, prin micşorarea travaliului
Asociaţie compusă v cardiac
b) creşterea aportului de oxigen, prin
21) Corelaţi medicamentele coronarodilataţie
antianginoase cu mecanismele de
restabilire a echilibrului aport-consum.
de oxigen, în miocard:
1. beta-adrenolitice
2. blocantele canalelor de calciu
3. nitraţii şi nitriţii organici
4. molsidomin
5. dipiridamol scăderea presarcinii inimii,
este:
a) papaverina
b) dipiridamolul
c) diltiazem
d) nitroglicerina
e) propranolol

19) Precizaţi calea şi locul de


administrare ale produsului Nitroderm
TTS®:
a) per os
b) sublingual
c) perfuzie i.v.

295
22) Nitroglicerina per os are o 28) Notaţi acţiunile nitraţilor organici ca
biodisponibilitate nesemnificativă (Bd < medicaţie antianginoasă:
1%), datorită a) coronarodilataţie
Relaţie cauză - cfect coeficientului de b) arteriolodiiataţie
absorbţie scăzut. c) reducerea postsarcinii
d) venoconstricţie
23) Asocierea nitraţi cu beta-blocante e) reducerea presarcinii
este avantajoasă în farmacoterapia
anginei pectorale, deoarece nitraţii 29) Precizaţi mecanismele moleculare
ale acţiunii antianginoase a nitriţilor şi
Complement compus nitraţilor:
25) Notaţi medicamentele atât a) stimulează guanilatciclaza
antiagregante plachetare cât şi b) scad concentraţia de GMPc
antianginoase: c) cresc concentraţia de GMPc
a) dipiridamol d) blochează receptorii pentru oxidul
b) amiodarona nitros
c) acid acetil salicilic e) fixează în moleculă oxidul nitros
d) clopidogrel endogen
e) nitroglicerină
30) Notaţi acţiunile blocantelor
26) Notaţi nitraţii şi nitriţii organici şi canalelor lente de calciu ca medicaţie
formele farmaceutice cu acţiune de antianginoasă:
durată lungă: a) coronarodilataţie
a) nitroglicerina unguent 2% b) diminuarea rezistenţei periferice
b) nitroglicerina TTS c) reducerea presarcinii
c) pentaeritril tetranitrat, oral d) efect inotrop şi cronotrop negativ
d) nitroglicerina, aerosoli e) diminuarea travaliului cardiac
e) nitroglicerină, comprimate
sublinguale

27) Medicaţia antianginoasă produce


coronarodilataţie prin:
a) aport de oxid de azot (NO)
b) inhibarea fosfodiesterazei
c) blocarea recaptării adenozinei în
celulele miocardice
d) micşorarea presarcinii
e) micşorarea postsarcinii
combat tahicardia reflexă şi cefaleea
produse de beta-blocante.

24) Beta-adrenoliticele scad


mortalitatea postinfarct şi riscul unui
nou infarct, dacă sunt administrate în
faza de început a infarctului acut de
miocard.

296
31) Precizaţi medicamentele ce sunt e) vasoconstrictor periferic
contraindicate în angina pectorală
asociată cu astm bronşic: 36) Alegeţi principiile corecte de
a) dipiridamol tratament al cardiopatiei ischemice:
b) amiodarona a) factorii de risc pentru ateroscleroza
c) nifedipin coronariană (fumat, HTA,
d) propranolol hiperlipidemie) trebuie combătuţi
e) oxprenolol b) farmacotevapia anginei pectorale cu
teofilină reprezintă o prioritate
32) Nitroglicerina poate provoca c) medicaţia antianginoasă trebuie să
următoarele reacţii adverse: asigure un echilibru între aportul şi
a) cefalee cu caracter pulsatil nevoia de oxigen a miocardului
b) congestie cutanată în jumătatea d) tratamentul cu statine hipolipemiante
inferioară a corpului este contraindicat, deoarece pot agrava
c) Iipotimie boala
d) tahifilaxie tiol-independentă e) antiagregantele plachetare de tip acid
e) sindrom de hipersensibilizare Ia acetilsalicilic sau clopidogrel sunt utile
nitriţi pentru prevenţia infarctului de miocard şi
a morţii
33) Precizaţi acţiunile farmacodinamice
ale blocantelor canalelor de calciu 37) Reacţiile adverse ale nitraţilor şi
voltaj-dependente, ca antianginoase: nitriţilor organici cuprind:
a) reducerea consumului de oxigen a) tahifilaxie, după 2 luni de tratament
b) creşterea aportului de oxigen continuu
c) stimularea directă a contractilităţii b) dureri ale globilor oculari
miocardului c) cefalee pulsatilă
d) arteriolodilataţie d) bradicardie
e) coronarodilataţie e) congestie cutanată în jumătatea
superioară a corpului
34) Nitraţii şi nitriţii organici au
biodisponibilitate (Bd) diferită, funcţie 38) Precizaţi acţiunile
de compus şi de calea de administrare. farmacodinamice ale nitraţilor şi
Notaţi alternativele corecte: nitriţilor organici:
a) nitroglicerina per os, Bd ~ 30% a) reducerea presarcinii şi creşterea
b) nitroglicerina sublingual, Bd ~ 40% postsarcinii inimii
c) nitroglicerina transdermic, Bd - 72 % b) creşterea presarcinii şi reducerea
d) isosorbid dinitrat p.o, Bd ~ 22%
e) isosorbid mononitrat, p.o., Bd - 93% postsarcinii inimii
c) reducerea presarcinii şi postsarcinii
35) Dipiridamolul are următorul profil inimii
farmacologic: d) hipertensiune arterială cu tahicardie
a) stimulează recaptarea adenozinei în reflexă
celulele miocardice a) acţiune antiagregantă piachetară
b) coronarodilatator
c) antiagregant plachetar 39) Asocierea nitraţilor organici cu
d) favorizează sinteza de ATP în beta-adrenoliticele are următoarele
miocard avantaje:

297
a) beta-adrenoliticele combat tahicardia afirmaţiile:
reflexă indusă de nitraţi a) este un derivat de benzotiazepină
b) miraţii combat deprimarea cardiacă b) are o biodisponibilitate per os foarte
produsă de beta-adrenolitice c) acţiunea deprimantă carcfiaca este*
c) efectul antianginos este potenţat mai intensă decât în cazul varapamilului
d) miraţii combat hipotensiunea arterială d) tahicardia reflexă este mai redusă,
produsă de beta-adrenolitice faţă de nifedipină
e) beta-adrenoliticele potenţează efectul e) indicaţia sa principală este
antiagregant plachetar al nitraţilor hipertensiunea arterială
40) Despre diltiazem sunt valabile
Complement grupat a) propranolol + clonidină
b) propranolol + hidroclorotiazida
1) Notaţi antihipertensivele centrale
c) propranolol + verapamil
selective agonişti lâ nivelul receptorilor
d) propranolol + dihidralazina
imidazolici Ii: e) propranolol + captopril
a) clonidina
b) rilmenidina 6) Provoacă "fenomenul primei doze"
c) alfa-metildopa cu sincopă şi posibil colaps, următoarele
d) moxonidina antihipertensive:
e) reserpina a) alfa-metildopa
b) prazosin
2) Notaţi antihipertensivele antagonişti ai c) reserpina
receptorilor AT-1 ai angiotensinei H: d) terazosin
a) losartan e) hidroclorotiazida
b) valsartan
c) telmisartan 7) Notaţi antihipertensivele care induc
&) captopril tahicardie reflexă:
enalapril a) clonidina
3) Se utilizează în urgenţe hipertensive: b) prazosin
a) furosemid c) propranolol
b) clortalidon d) dihidralazina
c) nitroprusiat de sodiu e) reserpina
d) reserpina
e) alfa - metildopa 8) Efectele secundare ale beta-
adrenoliticelor selective sunt:
4) Sunt de preferat la hipertensivii cu a) fenomene depresive
dislipidemii: b) astenie
a) prazosin c) bradicardie şi bloc atrio-ventricular
b) nifedipina d) colaps, la administrare intravenoasă
c) dihidralazina e) decompensare cardiacă
d) propranolol
e) hidroclorotiazida 9) Reserpina are următoarele
contraindicaţii:
5) Sunt contraindicate următoarele a) stări depresive
asocieri antihipertensive: b) astm bronşic
c) ulcer gastro-duodenal

298
d) constipaţie a) nifedipină
e) tahicardie b) enalapril
c) doxazosin
10) Notaţi antihipertensivele care induc d) oxprenolol
efect rebound, cu exacerbarea bolii e) dihidralazină
hipertensive: d) beta-adrenolitice
a) alfa - 1 adrenolitice e) diuretice
b) clonidina
c) reserpina

Complement simplu
î 1) Propranolol are următoarele 15) Prazosinul este indicat în
mecanisme de acţiune hipertensiunea arterială asociată cu,
antihipertensivă, cu excepţia: următoarele boli, exceptând:
a) blochează receptorii adrenergici beta- a) insuficienţă cardiacă
1 b) tahiaritmii
b) diminuă efecte stimulante cardiace c) astm bronşic
ale adrenalinei d) insuficienţă circulatorie periferică
c) creşte secreţia de renină e) dislipidemii, ateroscleroză
d) blochează receptorii beta -
16) Propranolol este antihipertensiv de
adrenergici presinaptici
elecţie, în următoarele cazuri,
e) are efecte beta-adrenolitice centrale
«tceptând:
12) Alfa-1 adrenoliticele sunt a) cardiopatie ischemică
antihipertensive de elecţie în cazul b) tahiaritmii
următoarelor boli asociate, cu c) astm bronşic.
excepţia: d) renină plasmatică crescută
a) astm bronşic e) asociere cu dihidralazină
b) insuficienţă cardiacă
17) Lisinopril este antihipertensiv din
c) bloc cardiac
grupa:
d) tahiaritmii
a) neurosimpatolitice
e) insuficienţă circulatorie periferică
b) ganglioplegice
13) La un diabetic, cu hipertensiune c) blocanţi ai canalelor de calciu
arterială, se evită antihipertensivul: d) antagonişti ai angiotensinei II
a) captopril e) inhibitoare ale enzimei de conversie
b) dihidralazină a angiotensinei
c) nifedipină
18) Propranolol are următoarele
d) prazoşin
proprietăţi, cu o excepţie:
e) hidroclorotiazidă
a) hidrofilie
14) La un astmatic, cu hipertensiune b) absorbţie digestivă, foarte bună
arterială, se evită antihipertensivul: c) efectul primului pasaj hepatic, mare

299
d) difuziune în sistemul nervos central 2. clonidină
e) lipofilie 23) Propranolol are următoarele
19) Notaţi ţesutul pe care acţionează caracteristici, cu o excepţre:
selectiv, nifedipina: a) blocant neselectiv beta-1 şi beta-2
a) miocard contractil b) efect chinidinic
b) vase sanguine c) scade secreţia de renină
c) coronare d) corectează efectele secundare ale
d) ţesut nodal dihidralazinei
e) bronhii e) hidrofîl şi nu difuzează prin bariera
hematoencefalică şi prin placentă
20) Notaţi mecanismul corespunzător
de acţiune antihipertensivă, pentru 24) Fiecare din următoarele
clonidină: medicamente antihipertensive poate
a) parasimpatolitic central produce bradicardie, cu excepţia:
b) agonist pe receptorii imidazolici 1-1 a) clonidină
c) agonist alfa-2 presinaptic b) propranolol
d) antagonist alfa-2 presinaptic c) reserpina
e) agonist alfa-2 presinaptic şi 1-1 d) dihidralazina
e) alfa-metildopa
21) Irbesartan este antihipertensiv din
grupa: 25) Metildopa are contraindicaţie
a) simpatolitice centrale majoră în:
b) neurosimpatolitice a) hipertensiune arterială severă
c) inhibitoare ale enzimei de conversie b) tahicardie
a angiotensinei c) constipaţie cronică
d) antagonişti pe receptorii AT-1 d) glaucom
e) diuretice e) insuficienţă hepatică
22) Prazosin are următoarele 26) Zona maniabilă a dozelor zilnice
caracteristici, cu o excepţie: terapeutice la clonidină este (în mg):
a) adrenolitic selectiv alfa-1
b) scade rezistenţa arterială a) 0,005 - 0,050
c) induce fenomenul primei doze b) 0,075 - 0,600
d) induce efect rebound, la întrerupere c) 0,200 - 0,800
bruscă d) 0,500- 1,500
e) indicaţie de elecţie Ia e) 0,500 - 30
antihipertensivi cu dislipidemii

Asociaţie simplă
27) Asociaţi fiecare antihipertensiv cu 3. prazosin
mecanismul corespunzător de acţiune: 4. nifedipina
1. reserpina 5. propranolol
a) agonist alfa-2 presinaptic şi

300
imidazolic 1-1 5. captopril
b) neurosimpatolitic
c) beta-adrenolitic a) ganglioplegic
d) alfa-1 adrenolitic b) musculotrop
e) blocant al canalelor de calciu c) inhibitor al enzimei de conversie
d) antagonist al receptorilor AT-1
28) Corelaţi fiecare antihipertensiv cu e) diuretic
mecanismul corespunzător de acţiune:
1. clortalidon

Relaţie cauză - efect 30) Reserpina are acţiune


29) în hipertensiunea arterială, este antihipertensivă cu latenţă şi durată
indicată asocierea propranolol + scurte, datorită mecanismului indirect de
dihidralazină, deoarece dihidralazina acţiune.
antagonizeaza bradicardia indusă de
propranolol, iar propranololul
antagonizează tahicardia reflexă şi
creşterea compensatoare a secreţiei de
renină produse de dihidralazină.

Complement compus
d) blocant al canalelor de calciu
31) Precizaţi mecanismul de acţiune al e) blocant al canalelor de sodiu
propranolol ului în hipertensiunea
33) Precizaţi mecanismul de acţiune al
arterială:
reserpinei, ca antihipertensiv:
a) blochează receptorii betar adrenergici
a) simpatolitic central
postsinaptici
b) neurosimpatolitic
b) diminuă efectele inotrop ffccronotrop
c) predominanţa tonusului parasimpatic
pozitive ale adrenalinei
d) neuroleptic
c) creşte secreţia de renină
e) hipotermizant
d) blochează adrenoreceptorii beta - 2
presinaptici 34) Precizaţi mecanismul de acţiune al
e) are efecte beta-adrenolitice centrale captoprilului:
a) interferă cu sistemul renină-
32) Precizaţi mecanismul de acţiune al angiotensină
nifedipinei în hipertensiunea arterială: b) inhibă specific enzima de conversie a
a) bradicardie angiotensinei I
b) scade rezistenţa vasculară periferică c) inhibă formarea angiotensinei II
c) scade debitul cardiac d) inhibă degradarea bradikininei
2. eprosartan e) creşte secreţia de aldosteron
3. dihidralazina
4. trimetafan 35) Notaţi antihipertensivele ce scad
301
secreţia de renină: 40) Precizaţi medicamentele ce trebuie
a) propranolol evitate în hipertensiunea arterială, la un
b) clonidină diabetic:
c) reserpină a) enalagril
d) dihidralazină b) hidroclorotiazida
e) alfa-metil dopa c) nifeâipîntf®“*“'
d) propranolol
36) Precizaţi mecanismele efectului e) dihidralazina
diureticelor în hipertensiunea arterială:
a) acţiunea diuretică 41) Mecanismele beta-adrenolitice de
b) scăderea volemiei acţiune antihipertensivă sunt:
c) acţiunea saluretică a) antagonist beta^î'postsinaptî?
d) creşterea Na+ în muşchii netezi b) antagonist beta-2 presinaptie
vasculari c) scăderea debitului cardiac
e) antagonizarea retenţiei hidrosaline d) inhibarea eliberării de noradrenaiină
reactive indusă de antihipertensive e) creşterea secreţiei de renină

37) Precizaţi în ce boli asociate cu 42) Intoxicaţia acută cu beta-


hipertensiunea arterială, sunt adrenolitice se tratează pe cale
contraindicate beta-adrenoliticele: intravenoasă, cu:
a) astm bronşic a) fenobarbital
b) bradicardie severa b) aminofilină
c) insuficienţă circulatorie periferică c) atropină
d) tahiaritmii d) izoprenalină
e) cardiopatie ischemică e) glucagon

38) Notaţi cazurile în care alfa -1 43) Terazosin are următoarele


adrenoliticele sunt antihipertensive de particularităţi farmacologice,
elecţie: comparativ cu prazosin:
a) astm bronşic a) avantajul duratei mari de acţiune
b) bloc atrio-ventricular b) absenţa fenomenului primei doze
c) tahiaritmii c) absenţa tahicardiei reflexe
d) insuficienţă circulatorie periferică d) colaps posibil, la prima doză
e) dislipidemii e) induce efect rebound

39) Precizaţi medicamentele ce se evită 44) Indicaţiile clonidinei sunt:


la hipertensivii cu fenomene depresive: a) hipertensiune arterială, forme uşoare şi
a) prazosin moderate
b) beta-adrenolitice b) hipertensiune arterială, forme
c) dihidralazina moderate şi severe '
d) reserpină c) glaucom primar cronic
e) metildopa d) intoxicaţie acută cu morfină
e) sindrom de abstinenţă |a morfină

302
45) Moxonidina are următoarele prodrogurile
avantaje, comparativ cu clonidina: d) efect cardio-protector
a) biodisponibilitate per os, mai mare e) reacţii adverse cu frecvenţă mică, la
b) agonisi selectiv al receptorilor o farmacografie corectă.
imidazolici 1-1
c) agonist selectiv alfa-2 presinaptic 49) Reacţiile adverse semnalate la
d) absenţa efectului sedativ şi inhibitoarele enzimei de conversie a
somnolenţei angiotensinei:
e) indicat Ia conducătorii auto a) hipotensiune arterială orlostatică,
fără importanţă, la prima doză
46) Dihidralazina are următoarele b) tuse uscată şi obstrucţie nazală
particularităţi farmacologice: c) erupţii cutanate şi edem
a) biodisponibilitatea înaltă, per os angioneurotic
b) variabilitate interindividuală anormală, d) tulburări de gust
de biotransformare e) hipokaliemie
c) poate induce colagenoze cu
manifestare de lupus eritematos 50) Notaţi măsurile farmacografice
diseminat corecte, la farmacoterapia cu
d) hipercolesterolemie inhibitoare ale enzimei de conversie
e) autolimitarea efectului antihipertensiv, (DEC):
în timp a) iniţial, 1/4 -1/2 din doza curentă
b) dieta hiposodată şi diureticele sunt
47) Nitropmsiatu! de sodiu are necesare cu 2-3 zile înainte
următoarele particularităţi: c) asocierea IEC cu diuretice se începe cu
a) stabilitatea soluţiei injectabile, 2.4 de doze mari de diuretic
ore d) contraindicată asocierea cu diuretice
b) timpul de înjumătăţire ultrascurt (Tl/2 hipokaliemiante
= câteva minute) e) întreruperea IEC, în caz de diminuare a
c) methemoglobinemie, la administrare funcţiei renale
peste 3 zile
d) colaps, la supradozare 51) Alegeţi principiile corecte ale
e) indicaţie în urgenţe hipertensive, diluat famnacoterapiei antihipertensive:
în perfuzie a) iniţierea farmacoterapiei se face cu
48) Notaţi afirmaţiile corecte pentru doze eficace minime
inhibitoarele enzimei de conversie a b) se preferă monoterapia, în scopul
angiotensinei: limitării apariţiei efectelor adverse
a) compuşii activi au absorbţie per os c) produsele cu efect de lungă durată
neinfluenţată de alimente sunt indicate pentru reducerea
b) formele prodrog au absorbţie per os fluctuaţiilor tensiunii arteriale şi pentru
diminuată în prezenţa alimentelor creşterea complianţei
c) dezesterificarea d) în caz de monoterapie, diureticele
hepatică bioactivează sau beta-blocantele sunt de primă
alegere
303
e) o asociere folosită cu multă prudenţă e) fibrilaţie atrială
este blocant de calciu de tip verapamil +
beta-adrenolitic 54) Următoarele medicamente cresc
nivelul bradikininei:
52) Precizaţi antihipertensivele care
a) -captopril
produc efect rebound la întreruperea
b) telmisartan
bruscă a tratamentului:
a) rezerpina c) enalapril
b) terazosin d) irbesartan
c) doxazosin e) lisinopril
d) metoprolol
e) clonidină 55) Următoarele efecte farmacodinamice
aparţin antagoniştilor receptorilor AT-1:
53) Alegeţi indicaţiile terapeutice ale a) vasodilataţie
amlodipinei: b) creşterea excreţiei renale hidrosaline
a) HTA, ca monoterapie sau în asociere c) scăderea volemiei
b) angină vasospastică d) hipokaliemie
c) insuficienţă cardiacă cu HTA e) creşterea secreţiei de renină
d) angină cronică stabilă
5.4. Vasödilatatoare cerebrale şi periferice

Complement grupat c) tulburări vasculare cohleo -


vestibuläre
1) Cinarizina are următoarele indicaţii: d) infarct miocardic acut
a) insuficienţă circulatorie cerebrală e) insuficienţă circulatorie periferică
b) migrenă
hipotonă
c) tulburări circulatorii labirintice
d) sindrom Meniăre
4) Nicergolina are următoarele
e) “râu de mişcare
caracteristici:
a) derivat de acid lisergic hidrogenat
2) Notaţi vasodilatatoarele cerebrale şi
periferice musculotrope: Complement simplu
a) pentoxifilina
b) xantinol nicotinat 7) Este vasodilatator periferic şi
c) cinarizina cerebral, beta-2 adrenomimetic:
d) isoxsuprina a) alprostadil
e) dihidroergotoxina b) tolazolina-
c) nicergolina
3) Naftidrofuril are următoarele d) dihidroergotoxina
indicaţii: e) isoxsuprina
a) sindrom Raynaud b) derivat de acid nicotinic
b) tulburări vasculare retiniene c) alfa-adrenolitic
d) efect musculotrop

304
e) este indicată în insuficienţă a) acid nicotinic
circulatorie cerebrală şi periferică b) nicotinil alcool
c) vincamina
5) Extractul de Ginkgo biloba are d) benciclan
următorul profil farmacologic: e) tolazolina
a) indicaţie în tulburări circulatorii
cerebrale, retiniene, vestibuläre şi 11) Sunt vasodilatatoare cerebrale şi
periferice periferice, alfa-adrenolitice:
b) măreşte circulaţia arterială în creier şi a) pentoxifilina
membre b) isoxsuprina
c) previne agregarea plachetară c) nicergolina
d) scade rezistenţa capilară şi tonusul d) tolazolina
venos ej dihidroergotoxina
e) diminuă metabolismul energetic
neuronal 12) Vincamina are următoarele
caracteristici:
6) Notaţi vasodilatatoarele periferice şi a) alcaloid indolic
cerebrale ce îmbunătăţesc proprietăţile b) creşte circulaţia cerebrală
reologice ale sângelui: c) stimulează metabolismul neuronal
a) vincamina d) antagonizează efectul hipnotic al
b) xantinol nicotinat hipnoticelor barbiturice şi al alcoolului
c) cinarizina e) este indicată în insuficienţă
d) pentoxifilina circulatorie cerebrală, retiniana şi
e) naftidrofuril cohleovestibulară

13) Xantinol nicotinat are următoarele


proprietăţi:
b) misoprostol
8) Este vasodilatator periferic şi c) dinoprostum
cerebral, antagonist pe receptorii d) benciclan
serotoninergici 5 - HT2B: e) buflomedil
a) dihidroergotoxina
b) nicergolina
c) naftidrofuril
d) vincamina
e) cinarizina a) derivat de acid nicotinic şi teofilină
b) produce arteriolodilataţie mai
9) Este vasodilatator periferic din clasa intensă în teritoriul cerebral
prostaglandine: c) previne agregarea plachetară şi
a) alprostadil hiperlipemia
d) diminuă metabolismul neuronal
Complement compus e) este indicat în tulburări
10) Notaţi vasodiiatatoarele cerebrale şi ischemice periferice, vestibuläre,
periferice, musculotrope: retiniene şi cerebrale.
14) Pentoxifilina aré următoarele cerebrală
caracteristici:
a) derivat xantinic 15) Naftidrofuril este vasodilatator
b) produce vasodilataţie periferică periferic şi cerebral, contraindicat în:
intensă, la nivel arteriolar şi capilar a) hemoragie cerebrală acută
c) favorizează agregarea plachetară şi b) ulcer gastroduodenal evolutiv
eritrocitară c) insuficienţă cardiacă decompensată
d) provoacă dureri epigastrice d) infarct acut de miocard
e) este indicată în insuficienţă e) hipertensiune arterială
circulatorie periferică, retiniană şi
5. MEDICAŢIA
APARATULUI CARDIO-
VASCULAR RĂSPUNSURI
5.1. Cardiotonice şi alte stimulante cardiace, antiaritmice Răspunsuri comentate

Complement grupat
1) Răspuns corect: D (d). [Bibliografie: 4, pag. 258, 263 - 264; 6, pag. 378 - 379] Cauza
principală a riscului mai scăzut a toxicităţii cumulative a digoxinei, este faptul că ea este
epurată mult mai rapid, predominant nebiotransformată prin epurare renală. Astfel, în
cazul digoxinei t 1/2 este de aproximativ 1,5 zile iar a digitoxinei de 6,7 zile. Cauza primară
a acestor deosebiri este diferenţa de polaritate respectiv liposolubilitate a celor 2 molecule.

2) Răspuns corect: D (d). [Bibliografie: 4, pag. 275 - 278; 6, pag. 389,391] Amrinona
micşorează funcţia de frână a nodului AV crescând frecvenţa ventriculară (efect
proaritmic). Substanţa nu numai că nu este indicată în aritmiile supraventriculare ci chiar
contraindicată.

3) Răspuns corect: C (b, d). [Bibliografie: 4, pag. 261; 6, pag. 382 - 383] Digitalicele au
două mari categorii de indicaţii: insuficienţa cardiacă şi tahiaritmiile supraventriculare. în
tahiaritmiile supraventriculare ele sunt utile deoarece cresc funcţia de frână a nodului AV
scăzând astfel frecvenţa ventriculară (efect dromotrop negativ) şi datorită faptului că ele
cresc influenţele vagale asupra inimii, în fibrilaţia atrială şi flutterul atrial ele reduc
frecvenţa ventriculară, nu opre'S'c aritmia. Este contraindicată administrarea in sindrom
W - P - W.

4) Răspuns corect: B (a, c). [Bibliografie: 4, pag. 263 - 265; 6, pag. 386]
Datorită unor caracteristici farmacocinetice efectul digoxinei se instalează relativ rapid
(legare de proteinele plasmatice redusă: cca. 25%). Pe de altă parte, ea se poate administra
i.v.; ceea ee face să fie principalul tonicardiac utilizat în urgenţe (edem pulmonar acut,
tahicardie paroxistică supraventriculară).

5) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 4, pag. 257 - 259; 6, pag. 378 - 379] Gradul

306
de liposolubilitate a moleculei unui tonicardiac (dependent de polaritate) determină
biodisponibilitatea, proporţia legării de proteinele plasmatice, epurarea (predominant
prin metabolizare sau prin excreţie). Toate glicozidele cardiotonice se epurează conform
unei cinetici de ordinul I.

6) Răspuns corect: C (b, d). [Bibliografie: 4, pag. 302, 314; 6, pag. 399]
Lidocaina şi tosilatul de bretiliu sunt antiaritmice de urgenţă în aritmiile ventriculare
periculoase. Se administrează i.v. sau în perfuzie i.v. şi sunt mult utilizate în serviciile de
terapie intensivă.
, S5B$37*";

7) Răspuns corect: C (b, d). [Bibliografie: 4, pag. 289, 314 - 317; 6, pag. 397]
Ca antiaritmice, blocantele canalelor calciului (antagonişti ai calciului) acţionează la
nivelul ţesutul excitoconductor nodal (nodul sinusal şi nodul AV) prin inhibare?
depolarizării dependente de Ca2+ extracelular. Astfel se explică scăderea frecvenţei
sinusale şi încetinirea conducerii AV.

8) Răspuns corect: C (b, d). [Bibliografie: 4, pag. 333 - 339; 6, pag. 410]
Atât beta-blocantele cât şi blocantele canalelor calciului în special cele de tip verapamil au
acţiune inotrop negativă şi deprimă conducerea A-V, fiecare în parte fiind contraindicate
jn insuficienţa cardiacă şi bloc A-V. Asocierea lor este cu atât mai mult contraindicată
deoarece determină o deprimare cardiacă periculoasă.

9) Răspuns corect: D (d). [Bibliografie: 4, pag. 335; 6, pag. 275 - 276]


Blocantele beta-adrenergice sunt în general contraindicate în afecţiuni vasculospastice
periferice, cum este de exemplu sindromul Raynaud deoarece consecutiv blocadei beta-
adrenergicc este favorizată vasoconstricţia alfa- adrenergică. Blocantele betaj-selective
(acebutolol, atenolol, metoprolol, etc.) prezintă un risc mai mic în prezenţa afecţiunilor
vasculospastice.

10) Răspuns corect: E (a, b, c, d, e). [Bibliografie: 4, pag. 290; 6, pag. 396]
Este vorba despre antiaritmicele din grupa blocantelor canalelor rapide ale sodiului. Aceste
antiaritmice au afinitate crescută pentru canalele activate (depolarizare - faza 0) şi pentru
cele inactivate (repolarizare - faza 1 şi 2), situaţie în care există tahicardie şi miocardul
este depolarizat.

Complement simplu

11) Răspuns corect: e. [Bibliografie: 4, pag. 267 - 268; 6, pag. 385 - 386]
Datorită caracteristicilor ei farmacocinetice (legare de proteinele -plasmatice în procent
ridicat, de 95%), digitoxina face parte din grupa cardiotonicelor cu efect care se instalează
lent şi este de durată lungă. Instalarea lentă a efectului face să fie ineficace în urgenţe.
Digitoxina se administrează numai oral, are o foarte bună biodisponibilitate şi este
rezervată cazurilor de I. C. care nu reprezintă o urgenţă şi pentru tratamentul de întreţinere
(menţinere).

12) Răspuns corect: d. [Bibliografie; 4, pag. 263 - 265; 6, pag. 386]


Având în vedere faptul că digoxina se epurează în majoritate prin eliminare renală sub
formă nemetabolizată (aprox. 70%), în caz de insuficienţă renală ea are o tendinţă crescută
de acumulare. Acest aspect impune o reducere corespunzătoare a posologiei.
13) Răspuns corect: d. [Bibliografie: 4, pag. 247 - 249; 6, pag. 372 — 374]
Pentru a compensa consecinţele disfuncţiei ventriculare stângi sunt activate unele
mecanisme neuroendocrine (sistemul simpato-suprarenal şi renină-angiotensină-

308
aJdosteron, secreţia de vasopresină şi endotelină), în plus se elibejează şi unele substanţe
endogene cu rol modelator. Acest complex de mecanisme reuşeşte la început să
compenseze consecinţele deficitului contráctil, dar în timp devine dăunător şi este
necesară instituirea tratamentului medicamentos.

14) Răspuns corect: c. [Bibliografie: 4, pag. 248 - 249; 6, pag. 374] Vasodilatatoarele
utilizate în insuficienţa cardiacă, în funcţie de mecanismul lor de acţiune, produc
venodilataţie şi/sau arteriolodilataţie ceea ce determină scăderea presarcinii şi/sau
postsarcinii uşurând astfel munca inimii insuficiente.

15) Răspuns corect: b [Bibliografie: 4, pag. 257-258; 6, pag. 379]


Epurarea glicozidelor cardiotonice (prin metaboiizare şi eliminare renală) se realizează
după o cinetică de ordinul 1.

16) Răspuns corecîfc. [Bibliografie: 4, pag. 257-258; 6, pag. 379]


Glicozidele cardiotonice se leagă, în general, în proporţie mare de ţesuturi (miocard,
muşchi striaţi, etc.) Unde pot realiza concentraţii superioare celor plasmatice. Consecutiv
acestei concentrări tisulare volumul de distribuţie real este mare.

17) Răspuns corect b. [Bibliografie: 4, pag. 262,308; 6, pag. 410]


Una dintre contraindicaţiile blocantelor calcice tip verapamil este insuficienţa cardiacă.
Chiar sub tratament digitalic asocierea lor este contraindicată, deoarece măresc efectul
bradicardizant şi de deprimare a conducerii atrioventriculare (până la bloc) al digitalicelor.

18) Răspuns corect: c. [Bibliografie: 4, pag. 252,256 — 257; 6, pag. 379] Glicozidele
cardiotonice blochează funcţia de transportor cationic a Na +/ K+ ATP- azei sarcoJemice
cu creşterea consecutivă a concentraţiei Na+ sarcoplasmice, ceea ce determină o activare
a .pompei schimbătoare a Na+ cu Ca2+. Această creştere consecutivă a concentraţiei Ca2+
din sarcoplasmă antrenează şi alte mecanisme care duc la mărirea acestei concentraţii şi
explică acţiunea inotrop pozitivă (dar şi cea batmotrop pozitivă) a tonicardiacelor.

19) Răspuns corect: c. [Bibliografie: 4, pag. 261,293; 6, pag. 384]


Chinidina este strict contraindicată pentru combaterea aritmiilor ventriculare prin
supradozare digitalică deoarece ea agravează talburările de conducere. Sunt indicate
antiaritmice care nu deprimă conducerea AV şi nu agravează deficitul de conducere:
fenitoina, lidocaina.
20) Răspuns corect: b. [Bibliografie: 4, pag. 255; 6, pag. 381]
Glicozidele cardiotonice stimulează funcţia batmotropă (acţiune batmotrop pozitivă),
favorizând automatismul ectopic. Are loc o scurtare a perioadei refractare a miocardului
contráctil şi o creştere a excitabilităţii. în aceste condiţii, în cazul dozelor mari şi toxice
poate fi favorizată generarea de focare ectopice ventriculare (efect proaritmic). In cazul
dozelor terapeutice, consecutiv ameliorării irigării şi oxigenării miocardului, scade
excitabilitatea şi se manifestă aşa numitul efect batmotrop indirect negativ care înlătură în
mare măsură efectul proaritmic.
309
21) Răspuns corect: d. [Bibliografie: 4, pag. 289, 301; 6, pag. 396]
Lidocaina (anestezic local cu structură amidică), ca antiaritmic blochează canalele rapide
ale sodiului printr-o fixare labilă şi uşor reversibilă, clasificându-se în clasa IB.

Asociaţie simplă

22) Răspuns corect: 1-b; 2-e; 3-a; 4-d; 5-c. [Bibliografie: 4, pag. 264, 267, 268- 272,275
- 277; 6, pag. 377, 385 - 386, 389, 391]
Digitoxina se epurează predominant prin metabolizare hepatică. în insuficienţa hepatică
creşte mult acumularea - potenţial toxic crescut Digoxina se epurează predominant prin
eliminare renală sub formă nemetabolizată. în insuficienţa renală se acumulează excesiv.
Dobutamina stimulează receptorii cardiaci betai şi alfai ceea ce explică efectul inotrop
pozitiv intens şi tahicardia relativ slabă. Teofilina inhibă neselectiv fosfodiesterazele
(spectru larg), efectul inotrop pozitiv fiind slab. Amrinona (lnocor®) inhibă selectiv
fosfodiesteraza miocardică (de tip IU). Are acţiune inotrop pozitivă (Ia doze relativ mari)
şi acţiune vasodilatatoare sistemică. Cumularea acestor două acţiuni uşurează munca
inimii şi creşte debitul cardiac.

23) Răspuns corect: l-d; 2-e; 3-b; 4-c; 5-a. [Bibliografie: 4, pag. 264, 266, 267, 272,276;
6, pag. 385,386,389,391,392]
Amrinona (lnocor®) injectată i.v. are un U a prin distribuţie mic, de aproximativ 4, 6
minute, iar cel prin epurare de 4,4 ore la acetilatorii lenţi şi de 2 ore la cei rapizi. în
insuficienţa cardiacă, renală şi hepatică poate creşte semnificativ. Dobutamina
administrată i.v. este rapid metabolizată sub influenţa CQMT, are t m ~ 2,4 minute.
Digitoxina are un tm mare - 6 - 7 zile, ceea ce explică durata lungă de acţiune şi persistenţa
reacţiilor toxice în caz de supradozare. Milrinona are T1/2 foarte scurt de 0,8 ore,
consecinţă a eliminării urinale nebiotransformaiă. Digoxina are un T m de ~ 1,5 zile,
intermediar în cadrul tonicardiacelor.

N.B. Cunoaşterea timpului de înjumătăţire este necesara pentru stabilirea dozelor şi a


intervalului dintre doze, a timpului necesar realizării concentraţiei plasmatice constante în
platou, a timpului în care concentraţia scade spre zero în cazul opririi administrării.

24) Răspuns corect: 1-e; 2-a; 3-c; 4-b; 5-d. [Bibliografie: 4, pag. 263 -277; 6, pag. 379,
385,386, 389, 391]
Digoxina (polaritate respectiv Iiposolubilitate medie, între digitoxină şi ouabaină) se
caracterizează printr-o absorbţie digestivă variabilă în funcţie de forma farmaceutică şi
individ. Dobutamina, catecolamină de sinteză, inactivată rapid la primul pasaj hepatic
(COMT), se administrează exclusiv i.v. în perfuzie sub forma de soluţii diluate izotone
(NaCl, glucoză). Ouabaina (strofantina G) are o moleculă intens polară cu o
Iiposolubilitate foarte mică. Se administrează prin injectare exclusiv i.v. lent, soluţii
diluate cu apă distilată. Azi se utilizează limitat datorită riscului mare de aritmii grave.
Amrinona (Inocor®) se administrează prin injectare i.v. (bolus sau perfuzie) diluată în ser
fiziologic. Nu se diluează cu soluţie glucozată - incompatibilitate. Este activă şi pe cale
310
orală, dar administrată pe termen lung determină reacţii adverse grave. Digitoxină, cu
molecula practic nepolară, uşor liposolubilă se absoarbe aproape în totalitate după
administrare orală.

25) Răspuns „corect: 1-c; 2-b; 3-a; 4-e; 5-d. [Bibliografie: 4, pag. 266, 291, 310, 332; 6,
pag. 379,402,424,413]
Desianozidul (deşşcetillanatozid C) se administrează i.v., în urgenţe, având o acţiune care
se instalează rapid, dar este de scurtă durată. Chinidina este un antiaritmic cu spectru larg,
util în anumite forme de aritmii atriale şi ventriculare. Amiodarona are acţiune antiaritmică
şi antianginoasă (prin mecanisme încă incomplet precizate). Este un medicament de
rezervă., pentru cazurile rezistente la alte medicaţii. Dipiridamolul are acţiune
antianginoasă relativ puţin eficace. Are şi acţiune antiagregantă plachetară prin: creşterea
cantităţii de AMPc în plachete (inhibă fosfodiesteraza), stimularea eliberării de
prostaciclină din endoteliul vascular şi inhibarea recaptării adenozinei. Moldsidomina,
alături de filtraţii organici şi nitroprusiatu! de sodiu face parte din aşa numita grupă a
substanţelor nitrovasodilatatoare.

26) Răspuns corect: 1-e; 2-d; 3-a; 4-b; 5-c. [Bibliografie: 4, pag. 291 - 305, 310 - 314; 6,
pag. 401,404,405,408,409]
Chinidina are şi acţiune parasimpatolitică care în anumite condiţii poate antagoniza
acţiunea antiaritmică şi poate genera aritmii (efect proaritmic). Lidocaina, administrată în
doze mari poate stimula excesiv SNC cu apariţia de convulsii. Este contraindicată în stări
convulsive, epilepsie, antecedente convulsive. în cazul asocierii cu fenilbutazona, aceasta
poate deplasa fenitoina de pe proteinele plasmatice şi astfel creşte riscul apariţiei reacţiilor
adverse toxice. Amiodarona conţine iod în moleculă, poate produce disfuncţii tiroidiene
(obişnuit hipotiroidism, mai rar hipertiroidism). Este contraindicată în distiroidii. Bretiliu
tosilat, neurosimpatolitic, a fost utilizat iniţial ca antihipertensiv. In caz de supradozare
poate produce hipotensiune severă chiar colaps. Este rezervat numai cazurilor de aritmii
ventriculare grave (rezistente, recidivante), se administrează i.v. în perfuzie, sub
monitorizare clinică şi electrică.

Asociaţie compusă.
27) Răspuns corect: 1 — D (nici a, nici b); 2 — C (a+b); 3 - A(a); 4 - D(nici a, nici
; 5 - C(a+b). [Bibliografie: 4, pag. 263, 269 - 272, 275 - 277; 6, pag. 382, 388, 389,
390,391]
Digoxina, glicozid cardiotonic, nu produce tahicardie (ci bradicardie) şi nu acţionează prin
mecanism vegetativ. Dobutamina. catecolamină de sinteză, produce tahicardie moderată.
Acţionează prin mecanism vegetativ (stimulează receptorii betai şi alfai cardiaci).
Aminofilina (teofilină etilendiaminică) produce tahicardie, nu acţionează prin mecanism
vegetativ (este antagonist al adenozinei, inhibitor al fosfodiesterazei). Amrinona
(Inocor®) nu influenţează frecvenţa cardiacă, nu acţionează prin mecanism vegetativ
(inhibă fosfodiesteraza miocardică). Adrenalina, catecolamină cu funcţii complexe
(neurotransmiţător adrenergic, hormon medulosuprarenal) produce tahicardie,
simpatomimetic cu spectru larg (alfa,, alfa 2, beta:, beta 2). 311
28) Răspuns corect: 1 - C(a+b); 2 - B(b); 3 - G(a+b); 4 - A(a); 5 - A(a). [Bibliografie: 4,
pag. 263, 301 - 305, 332, 340; 6, pag. 386,404,405,421, 447] Digoxina, datorită
caracteristicilor sale farmacocinetice, se poate administra atât i.v. cât şi oral, în funcţie de
necesitatea clinică (a se ţine cont de biodisponibilitatea variabilă în funcţie de forma
farmaceutică şi/sau individ). Lidocaina, în cardiologie, se administrează numai i.v.
Fenitoina (ca antiaritmic) se administrează obişnuit i.v. lent, se poate utiliza şi calea orală
(doze mari, dar numai pe termen scurt). Molsidomina (antianginos), având o mare şi
constantă biodisponibilitate, se administrează numai oral. Nifedipina se administrează oral
(în urgenţe hipertensive se poate administra sublingual).

29) Răspuns corect: 1 - B(b); 2 - B(b); 3 - C(a+b); 4 - A(a); 5 - D(niei a, nici b).
[Bibliografie: 4, pag. 339 - 344; 6, pag. 409-410, 445,447]
Verapamilul, blocant al canalelor calciului, are acţiune deprimantă cardiacă (nodul sinusal
şi AV) fiind util în aritmiile supraventriculare. Nifedipina nu are aceste proprietăţi.
Acţiunea deprimantă cardiacă a verapamilului contraindică substanţa în bradicardie.
Nifedipina are o acţiune deprimantă cardiacă slabă, nesemnificativă clinic, nu este
contraindicată în bradicardie. Ambele blocante ale canalelor calciului se utilizează ca
antihipertensive: nifedipina scade rezistenţa periferică, verapamilul scade debitul cardiac.
Nifedipina (spre deosebire de verapamil) datorită acţiunii sale vasodilatatoare este indicată
în sindromul Raynand. Blocantele canalelor calciului cu toate că se absorb în proporţie de
peste 90% după administrare orală, ele au o Bd medie (nifedipina) sau mică (verapamil)
datorită metabolizării chiar de la primul pasaj hepatic; variabilitatea este mare. Dozele
orale sunt proporţional mai mari (vezi verapamil, doza p.o., i.v.).

30) Răspuns corect: 1 - C(a+b); 2 - B(b); 3 - C(a+b); 4 - A(a); 5 — D(nici a, nici


. [Bibliografie: 4, pag. 263 - 265, 271 - 272; 6, pag. 378, 386, 389]
Atât digoxina cât şi dobutamina au acţiune inotrop pozitivă. Ele cresc, prin mecanisme
diferite, concentraţia Ca2+ în sarcoplasmă ceea ce favorizează scurtarea sarcomerilor din
componenţa fibrelor contractile. Digoxina (ca şi toate glicozidele tonicardiace) produce
bradicardie. Dobutamina produce tahicardie slab-moderată (efect betai), poate să crească
uşor consumul de oxigen al miocardului. Digoxina (spre deosebire de digitoxină) se poate
administra i.v. - avantaj în urgenţe. Dobutamina se poate administra numai i.v. în
perfuzie. Digoxina este indicată în diferite tipuri de tahicardie supraventriculară, în timp
ce dobutamina nu este indicată (poate creşte frecvenţa ventriculară). Nici digoxina şi nici
dobutamina nu afectează fosfodiesteraza miocardiacă.

31) Răspuns corect: 1 - A(a); 2 - A (a); 3 - B(b); 4 - C(a+b); 5 - B(b). [Bibliografie: 4,


pag. 263 - 268; 6, pag. 385,386, 387]
Digitoxină, moleculă practic nepolară(o singură grupare -OH pe nucleul sterolic), are o
bună liposolubilitate. Absorbţie digestivă foarte bună. Digitoxină se leagă în proporţie
mare de proteinele plasmatice (peste 95%). Digoxina, moleculă mai polară (două grupări
-OH) are o liposolubilitate mai scăzută, respectiv absorbţie digestivă şi legare de
proteinele plasmatice medie iar epurarea se face în principal prin eliminarea renală
(metabolizare scăzută). Glicozidele cardiotonice au o distribuţie tisulară largă (Vd real
312
mare), chiar preferenţială pentru unele ţesuturi, cum este de exemplu miocardul.
Digitoxină, moleculă foarte puţin hidrosolubilă nu poate fi condiţionată sub formă de
soluţie injectabilă. Se administrează numai oral. Digoxina se administrează atât voral cât
şi i.v.

Relaţie cauză - efect


32) Răspuns corect: D.(l incorectă, a 2-a corectă). [Bibliografie: 4, pag. 259-261; ' 6,
pag. 382,-383]
Glicozidele cardiotonice se utilizează pentru combaterea tahicardiilor supraventriculare
(tahicardie paroxistică atrială, flutter atrial, fibrilaţie atrială), deoarece deprimă
conducerea AV şi scad frecvenţa ventriculară. Ele (în special la doze mari) favorizează
automatismul ectopic prin facilitarea apariţiei focarelor ectopice ventriculare ca o
consecinţă a scurtării perioadei refractare a miocardului contractil.
33) Răspuns corecţi i (1 corectă, a 2-a incorectă). [Bibliografie: 4, pag. 275 - 279;
pag. 390-391]
Inhibitoarele selective ale fosfodiesterazei, de exemplu amrinona (Inocor®), asociază la
acţiunea inotrop pozitivă şi acţiunea vasodilatatoare, ambele utile în insuficienţa cardiacă.
Ele se utilizează numai în cazuri rebele la tratamentul clasic (tonicardiac + diuretic +
vasodilatator) şi în cazuri selecţionate de insuficienţă cardiacă acută, deoarece administrate
timp îndelungat au toxicitate mare. Administrarea se limitează la 24 - 48 ore, strict, i.v.

34) Răspuns corect: B (ambele corecte, fără relaţie de cauzalitate). [Bibliografie: 4, pag.
259 - 260; 6, pag. 380 - 382]
Cardiotonicele sunt indicate în tratamentul tahicardiilor supraventriculare deoarce deprimă
conducerea A-V (acţiune dromotrop negativă). Ele stimulează contracţia miocardică
(acţiune inotrop pozitivă) fapt pentru care se utilizează în tratamentul insuficienţei
cardiace.

35) Răspuns corect: D (1 incorectă, a 2-a corectă). [Bibliografie: 4, pag. 268; 6, pag, 386]
Inductoarele enzimatice, cum ar fi rifampicina, barbituricele, fenitoina, fenilbutazona, etc.,
asociate digitoxinei scad eficacitatea ei deoarece este stimulată metabolizarea glicozidei.
Acest lucru este posibil deoarece digitoxina este epurată în principal prin metabolizare mai
precis prin bioinactivare.

36) Răspuns corect: B (ambele corecte, fără relaţie de cauzalitate). [Bibliografie: 4, pag.
257 - 259, 267 - 268; 6, pag. 385]
Digitoxina are într-adevăr un Un mare, aceasta explică tendinţa în general de a se acumula
în organism. Insă tendinţa crescută la acumulare în insuficienţa hepatică se datorează
faptului că epurarea ei se face în majoritate prin metabolizare hepatică.

37) Răspuns corect: A (ambele corecte şi în relaţie cauzală). [Bibliografie: 4, pag. 263 -
265; 6, pag. 386]
313
Digoxina este un cardiotonic care se epurează în majoritate (~ 80%) prin eliminare renală
sub formă nemetabolizată. în aceste condiţii inductoarele respectiv inhibitoarele
enzimatice nu modifică semnificativ profilul farmacodinamic sau farmacotoxicologic al
digoxinei.

Complement compus

38) Răspuns corect: c, d. [Bibliografie: 4, pag. 255, 260; 6, pag. 382, 383]
Cardiotonicele sunt utile în tahiaritmiile supraventriculare (fibrilaţia atrială, flutterul atrial)
şi în insuficienţa cardiacă însoţită de fibrilaţie atrială datorită acţiunii lor dromotrop
negative. Aceasta determină prelungirea perioadei refractare şi încetinirea conducerii la
nivelul nodului AV, iar prin micşorarea numărului de impulsuri ce ajung la ventricul are
loc reducerea frecvenţei contracţiilor ventriculare.

39) Răspuns corect: c, e. [Bibliografie: 4, pag. 256 - 257; 6, pag. 380, 381]
Atât acţiunea inotrop pozitivă cât şi cea batmotrop pozitivă a glicozideior tonicardiace se
datorează creşterii concentraţiei Ca2+ în celulele miocardice.

40) Răspuns corect: a, b, c. [Bibliografie: 4, pag. 315; 6, pag. 409]


Blocantele canalelor calciului ca antiaritmice au acţiune evidentă la nivelul ţesuturilor
miocardice a căror excitaţie este dependentă de ionii de calciu (nodul sinusal şi nodul
atrioventricular). Aceasta explică eficacitatea acestor medicamente în tahiaritmiile
supraventriculare.

41) Răspuns corect: a, e. [Bibliografie: 4, pag. 310 -312; 6, pag. 407-408] Amiodarona
este un antiaritmic cu spectru larg, eficace profilactic şi curativ în aritmii ventriculare şi
supraventriculare. Cu toate acestea este considerată ca un antiaritmic de rezervă pentru
cazurile rezistente ia alte medicamente. Are caracteristici farmacocinetice care determină
uft tranzit lent al substanţei în organism, ceea ce predispune la un risc mare de toxicitate
cumulativă.

42) Răspuns corect: c, d. [Bibliografie: 4, pag. 263 - 265, 315 - 317; 6, pag. 399, 330]
Verapamilul şi digoxina pot fi eficace în tahiaritmiile supraventriculare pe de o parte, iar
pe de altă parte nu sunt contraindicate în astmul bronşic.

43) Răspuns corect: b,e. [Bibliografie: 4, pag. 304 - 305; 6, pag. 403 - 404]
Cu toate că lidocaina se absoarbe uşor şi repede administrată oral, biodisponibilitatea ei
este total nesatisfacătoare deoarece este metabolizată în proporţie mare chiar de la primul
pasaj hepatic; în plus există şi variaţii individuale mari. Se administrează obişnuit i.v. lent
(în bolus) după anumite scheme (mg, interval de timp) apoi se continuă cu administrarea
în perfuzie i.v.. Se poate administra şi i.m. dar efectul apare mai târziu ( 1 5 - 2 0 minute)
şi durează până în 2 ore. Are şi acţiune anestezică locală (mecanism periferic), nu
analgezică de tip morfînic (mecanism central).

44) Răspuns corect: b, e. [Bibliografie: 4, pag. 291 -293; 6, pag. 401]


Chinidina deprimă conducerea atrioventriculară şi nu este indicată în prezenţa blocului; în
314
blocul AV complet este strict contraindicată. Are indice terapeutic mic, ceea ce alături de
frecvenţa mare (peste 25%) a reacţiilor adverse importante, face ca medicamentul să fie
utilizat mai rar astăzi.

45) Răspuns corect: a; b, d, e. [Bibliografie: 4, pag. 259 - 261; 6, pag. 383]


în general eficacitatea cardiotonicelor este optimă în toate cazurile menţionate (a, b, d, e)
cu excepţia infarctului de miocard neînsoţit de o tahicardie supraventriculară (c); în acest
caz digitalicele nu sunt utile. De menţionat faptul că în insuficienţa cardiacă însoţită de
boală coronariană (d) eficacitatea este redusă în cazurile în care o parte importantă din
miocard este afectată de ischemie şi scleroză.

46) Răspun^corect: c, e. [Bibliografie: 4, pag. 308 - 309; 6, pag. 396]


Beta - blocantele acţionează, majoritatea lor, ca antiaritmice prin mccanism pur vegetativ
(blocarea receptorilor £S| - cardiaci). Unele asociază într-o oarecare măsură şi o acţiune
de tip chinidinic, de exemplu propranololul. Esmololul este un beta-blocant cardioselectiv
(nu blochează semnificativ şi receptorii (3a) şi fară acţiune de tip chinidinic.

47) Răspuns corect: b, c, d. [Bibliografie: 4, pag. 315 -317, 336; 6, pag. 396, 443, 446]
Blocantele canalelor calciului din grupa dihidropiridinelor (nifedipina, amlodipina,
nicardipina şi altele) la dozele terapeutice au acţiune vasodilatafoare (arteriolară,
coronariană şi sistemică); funcţiile miocardului nu sunt deprimate semnificativ, deci ele
nu se utilizează ca antiaritmice.

48) Răspuns corect: a, c. [Bibliografie: 2, pag. 212 - 214; 6, pag. 379 - 380] Cardiotonicele
digitalice au ca mecanism molecular primar de acţiune: inhibarea pompei membranare de
sodiu-potasiu (Na+/K+ ATP-aza), cu inhibarea efluxului de Na+ şi creşterea concentraţiei
cationului Na+ intracitoplasmatic. Creşterea concentraţiei de Na+ intracitoplasmatic -
antrenează o cascadă de mecanisme secundare ce duc la creşterea mesagerului secund Ca 2+
intracitoplasmatic şi anume prin: inhibarea schimbului cationic Na+/Caz+; creşterea
influxului de Ca2+ prin canalele membranare lente de fugă, în sensul gradientului de
concentraţie; eliberarea activă a Ca2+ din depozitele reticulului intracitoplasmatic. Efectul
este inotrop pozitiv. Pacemakerul este inhibat, efectul fiind cronotrop negativ
(bradicardizant).

49) Răspuns corect: a, b, c, d. [Bibliografie: 2, pag. 214 - 215 , 217; 6, pag. 382 - 385]
Creşterea toxicităţii digitalicelor asupra miocardului contráctil, cu favorizarea aritmiilor
chiar la doze mici, este favorizată de dezechilibrele electrolitice (hipercalcemie,
hipokaliemie, hipomagneziemie), precum şi de asocierea cu
diuretice saluretice hipokaliemiante şi cu simpatomimetice adrenomimetice beta-1
(adrenalina, izoprenalina, efedrina, dopamina). Antiacidele diminuă absorbţia
digitalicelor.

50) Răspuns corect: a, b, c. [Bibliografie: 2, pag. 212-214; 6, pag. 380] Cardiotonicele


digitalic? au efect pozitiv (stimulator) pe miocardul contráctil, rezultând stimularea
forţei de contracţie (efect inotrop +), a excitabilităţii (efect batmotrop +) şi a tonicităţii315
(efect tonotrop +). Ele au efect negativ (inhibitor) pe miocardul excitoconductor,
rezultând rărirea descărcărilor pacemakerului (efect cronotrop -) şi scăderea vitezei de
conducere (efect dromotrop -).

51) -Răspuns corect: b, d. [Bibliografie: 2, pag. 223; 6, pag. 389]


Stimulante modeme ale întregului miocard (contráctil şi excitoconductor), prin
mecanism inhibitor selectiv al fosfodiesterazei miocardice de tip III, sunt: amrinona
(Inocor®) şi milrinona (Corotrope®) (dipiridine). Teofilina şi aminofilina (derivaţi
xantici) sunt inhibitori neselectivi.

52) Răspuns corect: a, b, c. [Bibliografie: 2, pag. 235; 6, pag. 405]


Cresc efectul şi riscul de RA, inclusiv toxicitatea fenitoinei, asocierile cu:
medicamente inhibitoare enzimatice (fenilbutazonă, paracetamol, cimetidină), precum
şi medicamente legate de proteinele plasmatice în procent foarte mare (fenilbutazona),

53) Răspuns corect: b, d. [Bibliografie: 2, pag. 212 - 214; 6, pag. 380 — 382]
Cardiotonicele digitalice inhibă Na+/K+ ATP-aza şi cresc concentraţia de Ca2+ în
sarcoplasmă. Acţiunile sunt tendinţă la bradicardie (efect cronotrop-), deprimarea
conducerii atrioventriculare (efect dromotrop-) precum şi efect proaritmogen (efect
batmotrop+).

54) Răspuns corect: b, c. [Bibliografie: 2, pag. 214; 6, pag. 382]


Frecvenţa efectelor secundare (inclusiv efectul bradicardizant) este mai ridicată la
grupa de cardiotonice digiialice de tip digitoxină, la care profilul farmacocinetic
favorizează cumularea în organism. Incidenţa şi intensitatea scade (în corelaţie cu *
potenţialul de acumulare) în ordinea: digitoxină, acetil digitoxină, dezacetillanatozid
C, lanatozid C, digoxină.

55) Răspuns corect: a, b, c, e. [Bibliografie: 2, pag. 308,239; 6, pag. 374]


în insuficienţa cardiacă acută (decompensată) este contraindicat verapamilul datorită
acţiunii deprimante cardiace intense şi scăderii debitului cardiac. Tratamentul este i.v.:
furosemid (diuretic), digoxină (cardiotonic, inotrop +), nitroglicerină (vasodilatator ce
reduce presarcina şi postsarcina inimii, precum şi coronarodilatator), morfină
(analgezic - sedativ şi venodilatator).
56) Răspuns corect: a, b, d, e. [Bibliografie: 2, pag. 216; 6, pag. 384]
Parametrii monitorizaţi în terapia cu digitalice sunt: pulsul (se întrerup digitalicele la
frecvenţa < 60 bătăi/minut), EKG, kaliemia (minim 4 mEq/1) şi magneziemia,
concentraţia plasmatică (la bolnavii cu risc sau asocieri cu risc). în plus, în cazul digoxinei
se monitorizează şi funcţia renală (epurare majoritar renală, în forma nebiotransformată >
80%). în cazul digitoxinei, se monitorizează funcţia hepatică (epurare prin biotransformare
hepatică > 80%).
57) Răspuns corect: c, e. [Bibliografie: 2, pag. 229; 6, pag. 396]
Antiaritmicele au următoarele mecanisme de acţiune: blocarea canalelor ionice de sodiu
(clasa 1); blocaj beta-adrenergic (clasa 2); blocarea canalelor ionice de potasiu (clasa 3) şi
blocarea canalelor ionice lente de calciu (clasa 4).
316
58) Răspuns corect: b, e. [Bibliografie: 2, pag. 224, 229,249; 6, pag. 396]
Nu sunt antiaritmice: molsidomin (antianginos prin aport de NO) şi amrinona (Inocor®)
(stimulant cardiac prin inhibiţia selectivă a fosfodiesterazei tip III şi creşterea concentraţiei
de mesager secund AMPc).

59) Răspuns corect: a, c, d, e. [Bibliografie: 2, pag. 238, 262; 6, pag. 408,4 TQ] Asocierea
propranolol cu verapamil i.v. provoacă o deprimare cardiacă periculoasă. Amiodarona nu
se asociază cu propranolol, verapamil sau chinidină, dr.oarece potenţează bradicardia şi
tendinţa la bloc Â-V. Asocierea propranolol cu dihidralazină este recomandată în
tratamentul hipertensiunii arteriale, deoarece propranololul antagonizează efectele
secundare ale dihidralazinei (tahicardia reflexă, secreţia compensatoare de renină).

60) Răspuns corect: a, b, c, e. [Bibliografie: 6, pag. 373 — 374]


Beta-blocantele pot fi utile în insuficienţa cardiacă, prin următoarele acţiuni: scăderea
frecvenţei cardiace, reducerea remodelării, diminuarea reacţiilor adverse produse de
concentraţiile înalte de catecolamine.

61) Răspuns corect: a, b, e. [Bibliografie: 6, pag. 373 —374]


Inhibitoarele enzimei de conversie a angiotensinei sunt utile & testamentul insuficienţei
cardiace, în principal prin scăderea postsarcimi şi presarcinii cu uşurarea muncii inimii,
dar şi prin reducerea pe termen lung a remodelării ventriculare şi vasculare. Reduc tonusul
simpatic, prin: scăderea nivelului angiotensinei tisulare. Nu acţionează direct asupra
funcţiilor miocardului, neavâod astfel efect cronotrop negativ.

62) Răspuns corect: b, c. [Bibliografie: 6, pag. 374]


Tiazidele şi compuşii înrudiţi cu acestea sunt diureticele de elecţie în tratamentul pe
termen lung ai insuficienţei cardiace. Hipokaiiemia poate fi compensată cu KC1 sau cu
diuretice antialdosteronice. Glicozidele cardiotonice pot fi folosite pe

317
termen lung, cu îmbunătăţirea vieţii cardiacilor, însă nu prelungesc semnificativ durata de
viaţă, deoarece determină treptat moartea unui număr din miocite şi influenţează negativ
boala prin efectul secundar aritmogen. Amrinona se administrează numai în caz de
insuficienţă cardiacă congestivă acută, severă, rezistentă la glicozidele cardiotonice.

63) Răspuns corect: a, b, c, d. [Bibliografie: 6, pag. 407]


Absorbţia orală a amiodaronei este parţială, din cauza biotransformării prin dezalchilare
la nivelul primului pasaj intestinal. De aceea, biodisponibilitatea per os prezintă o mare
variabilitate interindividuală. Se acumulează şi se stochează în diverse ţesuturi, din care
se elimină foarte lent. Biotransformarea se face hepatic, fiind catalizată de izoforma
CYP3A4, ceea ce poate duce Ia multe interacţiuni medicamentoase cu medicamente
biotransformate de acelaşi sistem enzimatic. Indicele terapeutic al amiodaronéi este mic,
concentraţiile plasmatice terapeutice (0,5-2 mcg/ml) fiind foarte apropiate de cele toxice
(peste 2,5 mcg/mi).

64) Răspuns corect: a, b, c, d. [Bibliografie: 6, pag. 4 1 0 - 4 1 1 ]


Adenozina este un nucleozid natural, mediatorul sistemului purinergic, fiind astfel agonist
al receptorilor purinergici. Are efecte inhibitoare asupra miocardului excitoconductor,
producând reducerea ritmului sinusal şi încetinirea conducerii impulsurilor la nivelul
nodului atrio-ventricular. La asociere cu antagoniştii receptorilor purinergici de tip
teofilină, se produce antagonism competitiv asupra receptorilor.

65) Răspuns corect: a, b, d. [Bibliografie: 6, pag. 382. 386]


Reacţiile adverse ale digitoxinei sunt favorizate de supradozarea absolută (digitalizare de
urgenţă exagerat de rapidă, posologie crescută în tratamentul cronic) sau relativă (condiţii
ce potenţează toxicitatea digitalicelor sau favorizează acumularea, de ex.: hipokaliemie,
insuficienţă hepatică, etc.). Asocierea cu inductoare enzimatice de tip fenobarbital sau
fenitoină are ca rezultat grăbirea biotransformării digitoxinei, cu scăderea eficacităţii
acesteia.
5.2. ANTIANGINOASE
Răspunsuri comentate

Complement grupat .
1) Răspuns corect E (a, b, c, d, e). [Bibliografie: 2, pag. 242 - 243; 6, pag. 413] Toate
mecanismele enumerate induc coronarodilataţie, crescând aportul de sânge oxigenat
necesar miocardului ischemic. Creşterea concentraţiei de AMPc (adenozin monofosfat
ciclic) favorizează mecanismele de relaxare a fibrei musculare netede coronare. Reducerea
concentraţiei mioplasmatice de ioni Ca2+ inhibă declanşarea mecanismelor implicate în
contracţia fibrei musculare netede coronare. Aportul de oxid de azot (NO) favorizează
vasodilataţia şi respectiv coronarodilataţia. NO şi alţi compuşi constituie factorul
endotelial relaxant (EDRF = endothelial derived relaxing factor) care este eliberat de
endoteliul vascular şi are rol vasodilatator. Inhibarea fosfodiesterazei (enzima ce
metabolizează AMPc) are ca rezultat creşterea concentraţiei de AMPc necesar
coronarodilataţiei. Adenozina (mediatorul principal al sistemului purinergic, puternic
coronarodilatator) este eliberată de miocard în condiţii de ischemie, cu rolul de
contracarare a ischemiei, prin coronarodilataţie. Blocarea recaptării adenozinei în celulele
miocardice favorizează coronarodilataţia.

2) Răspuns corect E (a, b, c, d, e). [Bibliografie: 2, pag. 242 - 243; 6, pag. 413] Toate
mecanismele enumerate contribuie la acţiunea antianginoasă de restabilire a
dezechilibrului dintre consumul de oxigen miocardic şi aportul de sânge oxigenat prin
vasele coronare. Reduc consumul de oxigen al miocardului primele patru mecanisme
enumerate: diminuarea travaliului cardiac, prin micşorarea pre- şi postsarcinii cardiace,
diminuarea concentraţiei citoplasmatice de ioni Ca2+ disponibili pentru contracţia fibrei
miocardice şi prin scăderea tonusului simpatic cardiostimulator. Creşte aportul de oxigen,
ultimul mecanism enumerat: coronarodilataţia.

3) Răspuns corect: B (a, c). [Bibliografie: 2, pag. 242 - 243; 6, pag. 413]
Două dintre mecanismele implicate în efectul coronarodilatator sunt: blocarea canalelor
de calciu, urmată de scăderea concentraţiei ionilor„Ca2+ şi creşterea concentraţiei de
AMPc, prin inhibarea fosfodiesterazei. O anumită concentraţie intracitoplasmatică de ioni
Ca2+ reprezintă factorul declanşator al mecanismelor contracţiei fibrelor musculare. în
fibrele musculare netede, AMPc este mesagerul sccund ce stimulează mecanismele de
reducere a calciului citoplasmatic disponibil pentru contracţie, inducând relaxare. Restul
mecanismelor enumerate sunt implicate în coronarodilataţie sau coronaroconstricţie, în
funcţie de sens. Sensul prezentat în test corespunde coronaroconstricţiei.
4) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 242 - 243; 6, pag. 413]
Trei dintre mecanismele care pot contribui la acţiunea antianginoasă sunt:
coronarodilataţia ce permite creşterea aportului de sânge oxigenat la miocard, scăderea
tonusului simpatic cardiostimulator cu reducerea travaliului cardiac. Ultimele două
mecanisme enumerate sunt prezentate în sens antagonist acţiunii antianginoase.

5) Răspuns corect: E (a, b, c, d, e). [Bibliografie: 2, pag. 245 - 246; 6, pag. 417] Toate
mecanismele enumerate corespund acţiunii antianginoase a nitraţilor şi nitriţilor organici.
Nitraţii şi nitriţii organici (tip nitroglicerină) combat dezechilibrul dintre consumul de
oxigen al inimii şi aportul redus, intervenind pozitiv asupra ambelor componente ale
dezechilibrului. Astfel, ei cresc aportul-de sânge oxigenat, prin inducerea
coronarodilataţiei (evidentă la doze terapeutice mai mari). Ei reduc consumul de oxigen
al inimii prin scăderea travaliului cardiac. Scăderea travaliului cardiac este consecinţa
scăderii presarcinii inimii (prin venodilata(ie) şi a postsarcinii (prin arteriolodilataţie).
Nitraţii şi nitriţii organici, precum şi molsidomina (nucleu sidnoniminic modem),
acţionează antianginos predominant prin venodilataţie cu scăderea presarcinii inimii.

6) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 244, 247 - 248; 6, pag. 418 — 419]
Nitroglicerina (glicerol trinitrat) este lichid volatil şi de aceea comprimatele obişnuite nu
au termen de valabilitate mare, ci mic (3 luni). Este explozivă şi manipularea trebuie făcută
în formă diluată 1% în alcool. Ambalajele din PVC (nu din sticlă) adsorb nitroglicerina şi
trebuiesc evitate (perfuzoare, etc.). 319
7) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 242 - 243; 6, pag. 413]
Una dintre direcţiile în care acţionează medicamentele antianginoase, pentru a restabili
echilibrul dintre aportul'şi consumul de oxigen al inimii, este reprezentată de reducerea
consumului de oxigen, prin diminuarea travaliului cardiac. Trei dintre mecanismele ce pot
contribui la reducerea travaliului cardiac sunt: scăderea tonusului simpatic cardfostimulant
(beta-adrenolitice), diminuarea calciului intracitoplasmatic disponibil pentru contracţia
miocardului (blocantele canalelor de calciu), micşorarea pre şi postsarcinii inimii (nitraţii
şi nitriţii organici, molsidomin). Ultimele două mecanisme enumerate nu contribuie la
diminuarea travaliului cardiac, ci la coronarodilataţie şi consecutiv la a doua direcţie de
restabilire a echilibrului aport-consum şi anume de creştere a aportului de oxigen.

8) Răspuns corect: A (a, b,c). [Bibliografie: 2, pag. 245; 6, pag. 416]


Nitraţii şi nitriţii organici sunt biotransformaţi în metaboliţi activi: oxid de azot (NO) şi
tionitriţi sau S-nitrozotioli Metabeliţii activi activează
receptorul ' 'pentru oxii '‘"nîfros, cu stimularea guanilatciclazei şi creşterea
concentraţiei de, mesager secund GMPc, care declanşează mecanismele celulare relaxante
musculare şi vasodilataţia, respectiv coronarodilataţia. Mecanismele la nivel molecular
sunt similare cu cele fiziologice asigurate de NO conţinut în EDRF (factorul endotalial
relaxant) eliberat de endoteliul vascular, cu funcţie vasodilatatoare.

9) Răspuns corect: D(d). [Bibliografie: 2, pag. 244; 6, pag. 414-415, 423] în criză severă
de angină pectorală, se indică bi sau triterapia, asociindu-se la nitroglicerină, un beta-
blocant sau/şi un blocant calcic. în cazul în care există risc de insuficienţă cardiacă sau de
bloc atrio-ventricular (bloc A-V),beta-blocanteie şi blocante calcice de tip verapamil sau
diltiazem sunt contraindicate datorită efectului lor deprimant cardiac intens. în acest caz,
de elecţie sunt blocantele calcice de tip nifedipin, care sunt predominant vasodilatatoare
arteriolare. Molsidomin are acelaşi mecanism de acţiune cu nitroglicerina şi se
administrează în tratament de fond şi nu în criză, deoarece latenţa este de 30-60 minute.

!0) Răspuns corect: E (a, b, c, d, e). [Bibliografie: 2, pag. 250; 6, pag. 421 -422] Toate
acţiunile enumerate corespund blocantelor canalelor de calciu voltaj-activate. Ele au efect
antianginos, acţionând asupra ambelor direcţii posibile de restabilire a echilibrului aport-
consum de oxigen miocardic şi anume: creşterea aportului şi reducerea consumului. Ele
produc vasodilataţie coronariană, crescând astfel debitul sanguin coronarian şi aportul de
oxigen (efect mai pronunţat Ia blocantele calcice de tip diltiazem). Pe de altă parte, ele au
efect inotrop şi cronotrop negativ, scăzând astfel travaliul cardiac şi consumul de oxigen
(efect mai pronunţat Ia blocantele calcice de tip verapamil). In plus, ele produc
arteriolodilataţie periferică, cu diminuarea rezistenţei periferice şi postsarcinii cardiace,
mecanism ce contribuie de asemenea la scăderea travaliului cardiac şi consumului de
oxigen (efect mai pronunţat Ia tipul nifedipin).

11) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 246; 6, pag. 413,429]
Sunt compuşi nitrovasodilatatori cu acţiune antianginoasă (nitroglicerina şi molsidomin),
precum şi cu acţiune antihipertensivă (nitroprusiat de sodiu). Nitroglicerina face parte din

320
grupa chimică a nitraţilor şi nitriţilor organici. Molsidomin este primul medicament din
clasa sidnonimine. Nitroprusiatul de sodiu este nitrofericianura de sodiu. Nitrazepamul
este hipnoinductor benzodiazepinic. Nitrofurafttoina este antimicrobian.

12) Răspuns corect. A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 245,246, 249; 6, pag. 416] Toate
medicamentele enumerate sunt biotransformate la oxid de azot (NO) cu funcţie de
vasodilatator fiziologic. Dar, biotransformarea este tiol-dependentă (depinde de grupările
-SH din cisteina intracelulară) exclusiv la nitraţii şi nitriţii organici: nitroglicerina,
isosorbit mono- şi dinitrat, pentaeritril tetranitrat. Aceştia sunt biotransformaţi la oxid de
azot (NO) şi la tionitriţi sau S-nitrozotioli (R-SNO) activi. Biotransformarea nu este tiol-
dependentă (a: molsidomin (derivat sidnoniminic) şi la nitroprusiat de sodiu
(nitrofericianura de sodiu). Biotransformarea tiol-dependentă face posibilă instalarea
toleranţei acute (de tip tahifilaxie), prin epuizarea grupărilor tiol, la o administrare foarte
frecventă.

13) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 249; 6, pag. 420 - 421 ] Molsidomin
(Corvaton® ) este un antianginos modem, cap de serie în clasa chimică sidnonimine. Are
un profil farmacodinamic similar nitraţilor organici, având unele avantaje:
biodisponibilitate per os mare (~ 90%), nu induce tahicardie reflexă, nu dezvoltă tahifilaxie
tiol-dependentă. Este biotransformat la un metabolit activ (N-nitrozo-aminoacetonitril) ce
eliberează direct NO fiziologic activ. Mecanismul este tiol-independent. Este indicat
exclusiv în tratament de fond (latenţa = 30-60 minute, durata = 2-6 ore).

Complement simplu
14) Răspuns iorect: d. [Bibliografie: 2, pag. 243,253; 6, pag. 413, 424] DipiridamoluJ
este medicament antianginos coronarodilatator, prin mecanismul de inhibare a recaptării
adenozinei In celulele miocardice. Adenozina (neuromediator al sistemului purinergic)
este un puternic coronarodilatator, eliberat de miocard în condiţii de ischemie.

15) Răspuns corect: e. [Bibliografie: 2, pag. 245; 6, pag. 416-417]


"Nitriţii şi nitraţii organici, utilizaţi pentru efectul antianginos, produc arteriolodilataţie,
cu hipotensiune arterială, însoţită de tahicardie reflexă compensatoare (şi nu de bradicardie
reflexă).

16) Răspuns corect: a. [Bibliografie: 2 , pag. 247 - 248; 6, pag. 416-417] Nitroglicerina
per os, nu are biodisponibilitate înaltă, ci nesemnificativă (<1%), datorită
biotransformării aproape totală, la J-ul pasaj hepatic. Biotransformarea hepatică este
catalizată în prima fază de nitrat reductază (în prezenţa glutationului) şi în a doua fază de
glyewonoconjugază.

17) Răspuns corect: b. [Bibliografie: 2, pag. 249; 6, pag. 420 - 421 ]


Molsidomin (Corvaton®) este un medicament modem antianginos (cap de serie în clasa
chimică sidnonimine), care are profil farmacodinamic similar cu nitraţii şi nitriţii organici.
Are acelaşi mecanism de acţiune vasodilatator şi coronarodilatator, constând în eliberarea
321
de NO (cu efect de EDRF), vasodilatator fiziologic. Are avantajul că nu dezvoltă toleranţă
acută (tahifilaxie) tiol - dependentă. Calea de administrare este per os şi nu sublinguală,
întrucât este indicat în tratament de fond.
18) Răspuns corect: d. [Bibliografie: 2, pag. 243; 6, pag. 413]
Nitraţii şi nitriţii organici ca nitroglicerina acţionează antianginos, predominant prin
venodilataţie, cu. scăderea presarcinii inimii, reducerea travaliului cardiac şi diminuarea
consumului de oxigen al miocardului.

19) Răspuns corect: d. [Bibliografie: 2, pag. 247 - 248; 6, pag. 419]


Produsul Nitroderm TTS ® (therapeutic transdermic system) conţine nitroglicerină (25 sau
50 mg) într-o formă farmaceutică modernă cu aplicare per cutană toracică şi absorbţie
iFanscutană. Eliberarea, controlată în timp, este de 5- 10 mg/24 ore.

Asociaţie simplă

20) Răspuns corect: 1-e, 2-d, 3-c, 4-b. 5-a. [Bibliografie: 2, pag. 242 - 243; 6, pag.
413,416]
Beta-adrenoliticele blochează receptorii adrenergici beta-1 din miocard şi scad astfel
tonusul simpatic cardiostimulator, micşorând travaliul cardiac. Blocantele canalelor de
calciu voltaj-dependente de tip L (lente), scad concentraţia ionilor Ca2+ intracitoplasmatici,
necesară pentru declanşarea mecanismelor contracţiei miocardului, arteriolelor şi
coronarelor, având astfel mecanism complex de acţiune antianginoasă. Nitraţi şi nitriţi
organici, precum şi molsidomin sunt biotransformaţi la oxid de azot (NO) cu funcţie
fiziologică vasodilatatoare. Deosebirea este că biotransformarea este tiol-dependentă în
cazul nitraţilor şi nitriţilor. Dipiridamol inhibă recaptarea adenozinei cu funcţie
coronarodilatatoare, în celulele miocardului, inducând astfel coronarodilataţie prin
intermediul adenozinei.

Asociaţie compusă

21) Răspuns corect: l-A(a), 2-C(a+b), 3-C(a+b), 4-C(a+b), 5-B(b); [Bibliografie:


pag. 242, 243; 6, pag. 413]
Beta-adrenoliticele deprimă funcţiile cardiace, micşorează astfel travaliul cardiac şi reduc
consumul de oxigen al inimii.
Dipiridamol este coronarodilatator şi astfel creşte aportul de oxigen la miocard. Blocantele
canalelor de calciu, nitraţii şi nitriţii organici, precum şi molsidomin acţionează ca
antianginoase, prin ambele mecanisme: reducerea consumului şi creşterea aportului de
oxigen.

Relaţie cauză-efect
22) Răspuns corect: C (l-a corectă, a 2-a falsă). [Bibliografie: 2, pag. 244, 247; 6, pag.
416, 418]
Nitroglicerina per os are o biodisponibilítate nesemnificativă (Bd < 1%), dar nu datorită
coeficientului de absorbţie care este mare, ci datorită biotransformării hepatice care este
322
aproape totală la 1 -ui pasaj hepatic.

23) Răspuns corect: C (l-a corectă, a 2-a incorectă). [Bibliografie: 2, pag. 247; 6, pag.
418]
Asocierea nitraţi organici cu beta-biocante, este indicat în farmacoterapia anginei
pectorale, deoarece prezintă avantaje şi anume:
- potenţarea efectului antianginos cu reducerea dozelor şi reacţiilor adverse (RA)
specifice fiecărui grup;
-antagonizarea reciprocă a unor RA: nitraţii combat deprimarea cardiacă produsă de beta-
biocante; beta-blocantele combat cefaleea şi tahicardia reflexă indusă de nitraţi.

24) Răspuns corect: C (l-a adevărată, a 2-a greşită). [Bibliografie: 2, pag. 250; 6, pag. 421]
Beta-adrenoliticele scad mortalitatea şi riscul unui nou infarct, dacă sunt administrate
postinfarct, din prima zi de debut al infarctului, cronic timp de 1-2 ani, per os, în doze de
180 - 240 mg/zi.

Complement compus
25) Răspuns corect: a, e. [Bibliografie: 2, pag. 245,253; 6, pag. 417,424] Medicamente
antianginoase, care să fie şi antiagregante plachetare, sunt: dipiridamoJ şi nitroglicerina.
Acţiunea antiagregantă plachetară este utilă la nivelul leziunii aterosclerotice, în cazul în
care între cauzele bolii coronariene se află şi obstrucţia coronariană aterosclerotică.

26) Răspuns corect: a, b, c. [Bibliografie: 2 , pag. 247 - 248; 6, pag. 418-419]


Nitroglicerina unguent (2%), o aplicaţie percutană toracică are durata efectului ~ 4- 5
ore. Nitroglicerina TTS (Nitroderm TTS®) a 25 mg sau 50 mg, eliberează controlat 5
sau 10 mg/24 ore. Pentaeritril tetranitrat (Nitropector® şi Pentalong®) per os axe durata
4-8 ore.

27) Răspuns corect: a, b, c. [Bibliografie: 2, pag. 242 - 243; 6, pag. 413]


Medicaţia antianginoasă produce coronarodilataţie cu creşterea aportului de oxigen în
miocard, prin: aport de oxid de azot (NO) cu rol vasodilatator fiziologic (nitraţii şi nitriţii
organici, precum şi molsidomin); inhibarea fosfodiesterazei cu creşterea concentraţiei de
AMPc în fibrele musculare netede (dipiridamol); blocarea recaptării adenozinei cu rol
coronarodilatator fiziologic (dipiridamol). Ultimele două mecanisme, enumerate în test,
nu induc coronarodilataţie, ci permit reducerea travaliului cardiac, cu diminuarea
consumului de oxigen al miocardului.
28) Răspuns corect: a, b, c, e. [Bibiiografie: 2, pag. 245; 6, pag. 416-417]
Nitraţi i organici sunt medicamente antianginoase deoarece prezintă următoarele acţiuni
farmacodinamice: eoronarodilataţie cu creşterea aportului de sânge oxigenat în miocard;
arteriolodilaîaţie cu reducerea postsarcinii inimii; venodilataţie (şi nu venoconstricţie) cu
reducerea presarcinii.

29) Răspuns corect: a, c. [Bibliografie: 2, pag. 245; 6, pag. 416]


Nitriţii şi nitraţii organici au ca mecanism molecular de acţiune antianginoasă: stimularea
323
guanilatciclazei, cu creşterea concentraţiei de GMPc şi declanşarea mecanismelor celulare
relaxante vasculare. Acest mecanism este stimulat în urma activării (şi nu blocării)
receptorilor pentru oxidul nitros (NO), de către NO eliberat (şi nu fixat) din molecula
nitratului sau nitritului organic.

30) Răspuns corect: a, b, d, e. [Bibliografie: 2, pag. 250-251; 6, pag. 421] Blocantele


canalelor lente (L) de calciu reprezintă medicaţie antianginoasă, datorită acţiunilor
următoare: eoronarodilataţie cu creşterea aportului de sânge oxigenat; arteriolodilataţie cu
diminuarea rezistenţei periferice şi reducerea postsarcinii inimii (şi nu presarcinii); efect
inotrop şi cronotrop negativ cu diminuarea travaliului cardiac.

31) Răspuns corect: d, e. [Bibliografie: 2, pag. 39, 250; 6, pag. 276] Beta-adrenoliticele
neselective (beta-1 şi beta-2), ca propranolol şi oxprenolol, sunt medicamente
antianginoase, antiaritmice şi antihipertensive, contraindicate în caz de astm bronşic
asociat, deoarece au efect bronhoeonstrictor (prin blocajul receptorilor beta-2 din
bronşiolc).

32) Răspuns corect: a, c, e. [Bibliografie: 2, pag. 246; 6, pag. 417]


Nitroglicerina, medicament antianginos, provoacă reacţii adverse specifice clasei de nitraţi
şi nitriţi organici, din care face parte. Efectele secundare, derivate din exacerbarea
acţiunilor farmacodinamice, secundare, sunt: cefalee cu caracter pulsatil (datorată
vasodilataţiei cerebrală şi meningeană, cu creşterea presiunii intracraniene); congestie
cutanată, dar nu în jumătatea inferioară, ci în jumătatea superioară a corpului (întrucât
arteriolodilataţia produsă este evidentă în 1/2 superioară a corpului); Iipotimie şi sincope
(consecinţă a instalării hipotensiunii arteriale). Alte tipuri de reacţii adverse, caracteristice
clasei de nitraţi şi nitriţi organici, sunt: tahifilaxia (toleranţă dobândită acută), cu dispariţia
efectului antianginos după 2 luni de tratament continuu, tiol-dependentă (epuizarea
grupărilor -SH fiind cauza apariţiei tahifilaxiei); precum şi sindromul de hipersensibilizare
la nitraţi şi nitriţi, caracterizat prin hipotensiune arterială până Ia colaps, bradicardie până
la stop cardiac).

33) Răspuns corect: a, b, d, e. [Bibiiografie: 2, pag. 250; 6, pag. 421]


BŞocantele canalelor de calciu au efect antianginos, ca urmare a următoarelor acţiuni
farmacodinamice: coronarodilataţie urmată de creşterea aportului de sânge oxigenat Ja
miocard; arteriolodilataţie cu scăderea postsarcinii inimii şi reducerea consumului de
oxigen; diminuarea contractilităţii miocardului (şi nu stimularea), cu reducerea travaliului
cardiac, urmată de reducerea consumului de oxigen.

34) Răspuns corect: b, c, d, e. [Bibliografie: 2, pag. 244 - 245, 247 - 248; 6, pag. 416]
Nitroglicerina per os, are biodisponibilitate nesemnificativă (<1%), datorită
biotransformării aproape totale, la primul pasaj hepatic.

35) Răspuns corect: b. c. d. [Bibliografie: 2, pag. 253; 6, pag. 424]


Dipiridamol este medicament antianginos şi antiagregant plachetar. Mecanismul
antianginos se bazează pe următoarele mecanisme: inhibarea (şi nu stimularea) recaptării
324
adenozinei coronarodilatatoare în miocardul ischemic; favorizarea sintezei de ATP, în
miocard, cu ameliorarea producerii şi utilizării energiei, urmată de creşterea capacităţii de
lucru a fibrei miocardice. Dipiridamol produce vasodilataţie periferică cu hipotensiune
arterială (şi nu vasoconstricţie).

36) Răspuns corect : a, c, e. [Bibliografie : 6, pag. 414]


In tratamentul cardiopatiei ischemice este foarte importantă combaterea factorilor de risc
pentru ateroscleroza coronariană : fumat, HTA, hiperiipidemie. Tratamentul cu
hipolipemiante (statine sau fibraţi) şi antiagregante plachetare (acid acetilsalicilic sau
clopidogrel) este util pentru prevenţia infarctului de miocard şi a morţii. Medicaţia
antianginoasă specifică asigură un echilibru între aportul şi nevoia de oxigen a
miocardului. Teoftlina este contraindicată în cardiopatia ischemică, deoarece creşte
frecvenţa cardiacă, cu creşterea consumului de oxigen miocardic.

37) Răspuns corect : a, b, c, e. [Bibliografie : 6, pag. 417]


Nitraţii şi nitriţii organici jjroduc toleranţă de tip tahifilaxie, în cazul administrării de mai
multe ori pe zi sau continuu. Tahifilaxia poate fi totală după 2 luni de tratament continuu.
Prin vasodilataţia sistemică pe care o produc, au ca reacţii adverse cefaiee cu caracter
pulsatil, dureri ale globilor oculari, congestie cutanată în jumătatea superioară a corpului
şi tahicardie reflexă, cu creşterea consumului de oxigen al miocardului.

38) Răspuns corect : c, d, e. [Bibliografie : 6, pag. 417]


Nitraţii şi nitriţii organici produc relaxarea muşchilor netezi vasculari, cu venodilaiaţie,
arteriolodilataţie şi coronarodilataţie. De aceea, produc scăderea presarcinii şi postsarcinii
inimii, cu scăderea travaliului acesteia ; de asemenea, se produce hipolensiune arterială,
cu tahicardie reflexă. în plus, asociază şi acţiune antiagregantă plachetară, utilă la nivelul
leziunii aterosclerotice.

39) Răspuns corect: a, b, c. [Bibliografie : 6, pag. 418]


La asocierea nitraţilor organici cu beta-adrenoliticele este potenţat efectul antianginos şi
sunt antagonizate reciproc unele reacţii adverse asupra frecvenţei miocardului. Nitraţii
potenţează hipotensiunea arterială produsă de beta- adrenolitice. Efectul antiagregant al
nitraţilor este neinfluenţat de prezenţa beta- blocantelor.

40) Răspuns corect: a, d. [Bibliografie: 6, pag. 422 - 423]


Diltiazemui, derivai de benzotiazepină, are o biodisponîbîlitate orală scăzută (aprox. 45%),
din cauza biotransformării intense la nivelul primului pasaj hepatic. Are un profil
farmacodinamic intermediar între verapamil şi nifedipină. Astfel, efectul deprimant
cardiac este mult mai redus faţă de verapamil, iar vasodilataţia sistemică este mult mai
redusă comparativ cu cea produsă de nifedipină. De aceea, tahicardia reflexă este mai puţin
intensă. Ca antihipertensiv, este utilizat mai rar, indicaţia sa principală fiind angina
vasospastică şi cronică stabilă, datorită acţiunii intense coronarodilatatoare.
5.3. ANTIHIPERTENSIVE
Răspunsuri comentate
325
Complement grupat
1) Răspuns corect: C (b, d). [Bibliografie: 2, pag. 49; 5 (2001), pag. 226 - 227; 6, pag.
435]
Antihipertensive simpatolitice centrale modeme agonişti selectivi la nivelul receptorilor
imidazolici presinaptici 1-1 din centrul simpatic al bulbului rahidian, sunt: moxonidina
(Cynt®. Physiotens®) şi rilmenidina (Tenaxum®). Moxonidina şi rilmenidina sunt şi
agonişti ai receptorilor adrenergici alfa-2 presinaptici. Dar raportul afinităţilor, pentru
receptorii imidazolici l-l şi cei alfa -2 adrenergici presinaptici, este invers aceluia al
clonidinei. Clonidina este agonist predominant asupra receptorilor alfa-2 presinaptici.
în consecinţă, moxonidina şi rilmenidina induc efecte secundare de tip alfa-2
presinaptic, mai puţin intense şi frecvente decât clonidina (sedare cu somnolenţă,
astenie, hiposalivaţie).

2) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 257; 5 (2001), pag. 284 — 287; 6,
pag. 448]
Antihipertensive moderne antagonişti ai receptorilor AT-1 ai angiotensinei II, sunt:
losartan (Cozaar®), valsartan (Diovan®), telmisartan (Micardis®, Pritor®), irbesartan
(Aprovel®), eprosartan (Teveten®), candesartan (Atacand®). La aceşti antagonişti AT-
I, efectul secundar clasic al majorităţii inhibitorilor enzimei de conversie a
angiotensinei, tuşea, este mult mai puţin Revent.

3) Răspuns corect: B (a, c). [Bibliografie: 2, pag. 259; 6, pag. 431 ]


în urgenţele hipertensive (edemul pulmonar acut, encefalopatia hipertensivă, hemoragia
intracraniană, hipertensiunea severă postoperatorie din chirurgia vasculară),
farmacoterapia parenterală cuprinde frecvent: furosemid (diuretic de ansă,
antihipertensiv), nitroprusiat de sodiu sau diazoxid (antihipertensive musculotrope).

4) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 259; 6, pag. 433]


La hipertensivii cu dislipidemir-şi ateroscleroză sunt de elecţie alfa-1 adrenolitice (tip
prazosin), blocante ale canalelor de calciu (tip nifedipin) sau vasodilatatoare
musculotrope (tip dihidralazină). Aceste grupe nu influenţează sau au o influenţă
benefică asupra metabolismului lipidic. Astfel, alfa-1 adrenoliticele cresc HDL cu rol
antiaterogen, scad LDL şi VLDL cu rol aterogen. Dihidralazina scade colesterolemia,
cu durată de luni sau ani, după întreruperea administrării. Blocantele canalelor de calciu
nu influenţează metabolismul lipidic, dar prezintă efect antiaterogen. Hidroclorotiazida
(diuretic tiazidic) are acţiune hipercolesterolemiantă. Propranolol (beta-adrenolitic)
creşte concentraţia plasmatică de trigiiceride (mecanism necunoscut).

5) Răspuns corect: B (a,-c). [Bibliografie: 2, pag. 260; 6, pag. 434]


Hipertensiunea arterială (HTA) se tratează în trepte, funcţie de forma şi stadiu! HTA, cu
monoterapie sau asocieri de două sau trei antihipertensive. Două dintre posibilele
asocieri sunt de reţinut ca fiind contraindicate. Acestea sunt: propranolol + clonidiriă
(provoacă HTA paradoxală la sistarea tratamentului); propranolol + verapamil
326
(potenţează deprimarea cardiacă periculos).

6) Răspuns corect: C (b, d). [Bibliografie 2, pag. 263; 6, pag. 434-435,437] "Fenomenul
primei doze” este provocat de antihipertensivele alfa-1 adrenolitice (prazosin,
doxazosin, terazosin). Acest fenomen se datorează unei hipotensiuni ortostatice brutale,
manifestată la prima doză şi constă în: ameţeală, leşin, rar sincopă (la prazosin,
doxazosin) şi posibil colaps (la terazosin). Măsurile profilactice constau în: iniţial doze
mici, crescute progresiv până la doza eficientă; prima doză, în poziţie culcat şi sub
supraveghere.

7) Răspuns corect: C (b, d). [Bibliografie: 2, pag. 32, 263; 6, pag. 269, 440]
Induc tahicardie reflexă, compensatoare arteriolodilataţiei intense, alfa-l adrenoliticele
(tip prazosin) şi vasodilatatoarele musculotrope (tip dihidralazină). în consecinţă, aceste
medicamente agravează şi sunt contraindicate în cardiopatia ischemică.

8) Răspuns corect: E (a, b, c, d, e). [Bibliografie: 2, pag. 38 - 39; 6, pag. 275 - 276] Beta-
adrenoliticele selective sunt beta-1 adrenolitice şi au efecte secundare deprimante:
centrale (astenie, ca o consecinţă a reducerii fluxului sanguin periferic şi fenomene
depresive, după tratament îndelungat) şi cardio-vasculare (bradicardie , bloc
atrioventricular, decompensare cardiacă la bolnavii cardiaci cu o compensare la limită
şi hipotensiune arterială cu tendinţă la colaps cu deosebire la administrare intravenoasă).

9) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 44; 6, pag. 283, 438]
Contraindicaţiile reserpinei sunt în corelaţie cu efectele secundare ale acţiunilor
neuroleptică şi neurosimpatolitică. Aceste acţiuni se datorează depletirii
neuromediatorilor (noradrenalină, adrenalină, dopamină şi serotonină) la nivel central şi
periferic. în consecinţă, prin depletirea adrenalinei şi serotoninei necesare tonusului
timic, pot fi induse stări depresive, cu tendinţă la sinucidere. Prin depletirea
neuromediatorilor adrenergici, scade tonusul simpatic şi se manifestă efectele secundare
de predominanţă parasimpatică, care impun contraindicaţii (CI) corespunzătoare şi
anume: bronhoconstricţie şi hipersecreţie bronşică (CI: astm bronşic); hipersecreţie
gastrică (CI: ulcer gastro-duodenal); hipermotilitate gastro- infestinală (CI: sindrom
diareic); bradicardie accentuată (CI: bradicardie).

10) Răspuns corect: C (b, d). [Bibliografie: 2, pag. 38,48, 260 - 261; 6, pag. 435] Efectul
rebound (de ricoşeu) poate să apară la Întreruperea bruscă a unui tratament îndelungat,
cu doze mari, de antihipertensive de tip simpatolitic şi anume: agonişti alfa-2
presinaptici (tip clonidină) şi beta-adrenolitice (tip propranolol etc.). Se manifestă prin
hipertensiune arterială exacerbată şi alte simptome de tip simpatic (tahicardie,
transpiraţii, etc.) Cauza este sensibilizarea receptorilor adrenergici (reglare "up"), ca o
consecinţă a stimulări-Mer deficitare de către neuromediator, datorită fie diminuării
exagerate a concentraţiei de neuromediator în fanta sinaptică (clonidină), fie blocajului
receptorilor prin antagonişti (beta-adrenolitice). Nu induc efect rebound simpatoliticelc327
care, după întreruperea tratamentului, au durată de acţiune relativ lungă (alfa-1
adrenolitice, cca 8 ore), sau lungă (reserpina, 1-2 săptămâni).

Complement simplu
! 1.) Răspuns corect c. [Bibliografie: 2, pag. 37; 6, pag. 434]
Propranolol (beta-adrenolitic) nu cfeşte, ci scade secreţia de renină din aparatul
juxtaglomerular renal (efect antagonist beta-1 postsinaptic).

12) Răspuns corect: d. [Bibliografie: 2, pag. 33,263; 6, pag. 269, 437]


Alfa-! adrenoliticele (tip prazosin) blochează receptorii alfa-1 din muşchii netezi
arteriolari şi produc arteriolodilataţie. Ele nu acţionează la nivel bronşic (receptori beta-
2) şi nici miocardic (receptori beta-1). De aceea pot fi de elecţie în hipertensiunea
arterială asociată cu astm bronşic, insuficienţă cardiacă, bloc cardiac, precum şi
insuficienţă circulatorie periferică de tip hiperton, situaţii în care sunt contraindicate
beta-adrenoliticele. Induc tahicardie reflexă şi nu pot fi de elecţie în tahiaritmii, caz în
care sunt de elecţie beta-adrenoliticele care au efect antiaritmic şi antitahicardic.
v

13) Răspuns corect: e. [Bibliografie: 2, pag. 302; 6, pag. 433]


Hidroclorotiazida, antihipertensiv diuretic, are acţiune nedorită hiperglicemiantă şi este
contraindicată în diabetul