Sunteți pe pagina 1din 3

Aprobat

Şef Catedra de ortodonție


Conf. univ., dr. șt. med.
_______________Trifan Valentina
28 ianuarie 2020

Plan tematic al seminarelor la Prevenția anomaliilor dento-maxilare,


anul III, semestrul VI, anul de studii 2019-2020

1. Conceptul profilactic în ortodonție. Dispensarizarea. Etapele dispensarizării.


2. Profilaxia prenatală. Influențe în dezvoltarea aparatului dento-maxilar. Măsuri de
profilaxie prenatală și în actul de naștere.
3. Profilaxia postnatală. Obiective și măsuri. Ereditatea și aberațiile cromozomiale în
declanșarea anomaliilor dento-maxilare.
4. Factori etiologici generali ai anomaliilor dento-maxilare. Clasificare, caracteristică
generală.
5. Factori etiologici loco-regionali ai anomaliilor dento-maxilare. Tulburări funcționale.
6. Principiile terapiei funcționale. Reeducarea funcțională.
7. Obiceiurile vicioase care pot declanșa anomalii dento-maxilare. Mijloace de combatere.
8. Miogimnastica. Noțiuni și obiective. Indicații către miogimnastică.
9. Fiziologia cinematicii mandibulare. Antrenamentul muscular pentru corectarea
respirației orale.
10. Fiziologia actului de deglutiție. Deglutiția atipică. Antrenamentul muscular pentru
îndepărtarea deglutiției atipice.
11. Pierderea precoce a dinților temporari. Mijloace de combatere a migrărilor dentare.
12. Restabilirea integrității arcadelor dentare în funcție de dentiție. Metode și tehnici.
Menținătoarele de spațiu.
13. Obiectivele tratamentului interceptiv. Indicații către utilizare.
14. Tratamentul interceptiv al anomaliilor dento-maxilare în plan sagital.
15. Tratamentul interceptiv al anomaliilor dento-maxilare în plan transversal.
16. Tratamentul interceptiv al anomaliilor dento-maxilare în plan vertical.
17. Totalizare.

Șef studii
Conf. univ., dr. șt. med. Lucia Avornic
Aprobat
Şef Catedra de ortodonție
Conf. univ., dr. șt. med.
_____________Trifan Valentina
28 ianuarie 2020

Тематический план cеминаров по Профилактикe зубо-челюстных


аномалий, III курс, VI семестр, 2019-2020 учебного года

1. Профилактическая концепция в ортодонтии. Диспансеризация. Этапы


диспaнсеризации.
2. Пренатальная (дородовая) профилактика. Цели, влияние на формирование
зубочелюстного аппарата. Профилактические мероприятия при рождении.
3. Постнатальная (послеродовая) профилактика. Принципы и меры.
Наследственность, хромосомные аберрации в возникновении зубочелюстных
аномалий.
4. Общие этиологические факторы при возникновении зубочелюстных аномалий.
Классификация, характеристика. Функциональные нарушения.
5. Местные этиологические факторы при возникновении зубочелюстных аномалий.
Функциональные нарушения.
6. Принципы функционального лечения. Функциональное перевоспитание.
7. Вредные привычки которые могут являться причиной зубочелюстных аномалий.
Средства профилактики.
8. Миогимнастика. Задачи обучения. Показания к миогимнастикe.
9. Физиология кинематики (движения) нижней челюсти. Мышечные тренировки для
коррекции ротового дыхания.
10. Физиология акта глотания. Мышечные тренировки для устранения атипичного
глотания.
11. Преждевременная потеря временных зубов. Способы предотвращения миграции
зубов.
12. Методы восстановления целостности зубных рядов в зависимости от периода
формирования прикуса. Удерживатели места.
13. Задачи интерцептивного лечения. Показания к применению.
14. Интерцептивное лечение зубочелюстных аномалий в сагиттальной плоскости.
15. Интерцептивное лечение зубочелюстных аномалий в трансверсальной
плоскости.
16. Интерцептивное лечение зубочелюстных аномалий в вертикальной плоскости.
17. Итоговое занятие.

Șef studii
Conf. univ., dr. șt. med. Lucia Avornic
Aprobat
Şef Catedra de ortodonție
Conf. univ., dr. șt. med.
_____________Trifan Valentina
28 ianuarie 2020

The thematical plan of seminars for Prevention of dento-maxillary anomalies


IIIrd year, VIth semester of 2019-2020 academic year

1. The prophylactic concept in orthodontics. Dispensarization. Phases of clinical follow up.


2. The prenataly prophylaxis. Influence of hereditary factors on the dento-maxillary
complex development.
3. The postnataly prophylaxis. Objectives and preventive measures. Heredity and
chromosomial aberrations in dento-maxillary anomalies occurrence.
4. General etiological factors of the dento-maxillary anomalies. Classification, general
characteristics.
5. Loco-regional etiological factors of the dento-maxillary anomalies. Dysfunctions.
6. Principles of functional therapy. Functional reeducation.
7. Bad habits that may cause dento-maxillary anomalies. Ways of breaking bad habits.
8. Miogymnastics. Notion and objectives. Indications for miogymnastics.
9. Physiology of mandibular kinematics. Muscle training for breaking oral breathing.
10. Physiology of deglutition. Infantile deglutition. Muscle training to remove infantile
deglutition.
11. Early loss of teeth. Measures to prevent dental migration.
12. Methods of restoring the integrity of dental arches, according to the dentition. Space
maintainers.
13. Objectives of interceptive treatment. Indications for use.
14. Interceptive treatment of dento-alveolar anomalies in sagittal plane.
15. Interceptive treatment of dento-alveolar anomalies in transversal plane.
16. Interceptive treatment of dento-alveolar anomalies in vertical plane.
17. Totalization.

Șef studii
Conf. univ., dr. șt. med. Lucia Avornic