Sunteți pe pagina 1din 6

Școala Gimnazială Drăgănești Aprob

Nr.tel 0230/536076 DIRECTOR


Telefon/fax: 0233789002 PROF. ELENA ISTRATE
e-mail: draganestiscoala@yahoo.com
nr…………din……………

PLAN MANAGERIAL
AL PROFESORULUI RESPONSABIL CU EDUCATIA RUTIERA
ANUL ŞCOLAR 2015- 2016

1.VIZIUNE :

VALORIFICAREA ROLULUI DEFINITORIU AL EDUCAŢIEI RUTIERE ÎN PREGĂTIREA


ELEVILOR ŞI CONTRIBUŢIA ÎN DEVENIREA LOR CA CETĂŢENI ACTIVI ÎNTR-O
SOCIETATE DINAMICĂ, ÎN CONTINUĂ TRANSFORMARE, CONTRIBUIND TOTODATĂ
LA PROCESUL PERMANENT DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII VIEŢII SI REDUCEREA
SUBSTANTIALA A IMPLICARII LOR IN EVENIMENTE RUTIERE NEPLACUTE.

STIMULAREA DEZVOLTĂRII COGNITIVE, SPIRITUALE, INTERPERSONALE ŞI


SOCIALE PRIN EXTINDEREA SPAŢIULUI DE INTERVENŢIE ÎN PROCESUL
EDUCAŢIONAL EXTRASCOLAR, ÎN SCOPUL VALORIFICĂRII TUTUROR VALENŢELOR
EDUCATIVE ALE CONŢINUTULUI ÎNVĂŢĂRII ÎN INTERESUL SUPERIOR AL ELEVULUI

2. PUNCTE TARI :

- EXPERIENŢĂ ÎN DOMENIUL ACTIVITĂŢII DE EDUCATIE RUTIERA ;


- CADRU DIDACTIC CU EXPERIENTA IN EDUCATIA RUTIERA, CU COMPETENŢE
NECESARE EVALUĂRII ŞI VALORIFICĂRII VALENŢELOR EDUCATIVE DERIVATE
DINTR-O PROBLEMATICĂ EDUCATIVĂ DIVERSĂ;
-DIVERSITATEA PROGRAMULUI DE ACTIVITĂŢI EDUCATIVE IN DOMENIUL
EDUCATIEI RUTIERE;
- MODALITĂŢI ALTERNATIVE DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER PRIN ACTIVITĂŢI
DERULATE IN SCOPUL CUNOASTERII SI APLICARII IN MEDIUL RURAL A
LEGISLATIEI RUTIERE;
- EXISTENŢA UNEI OFERTE EDUCAŢIONALE PROPRII;
-PARTICIPAREA ELEVILOR LA MANIFESTĂRILE EDUCATIVE RUTIERE LOCALE SI
JUDEŢENE;
-FINALITATEA PROGRAMELOR EDUCATIVE RUTIERE ALE ELEVILOR PRIN
PARTICIPAREA LA COMPETIŢII LA NIVEL DE UNITATE, LOCAL SI JUDEŢEAN ;
-EXISTENŢA PARTENERIATULUI EDUCAŢIONAL CU FAMILIA, COMUNITATEA,
SOCIETATI CU ACTIVITATE RUTIERA, POLITIE ÎN VEDEREA RESPONSABILIZĂRII
ACESTORA ÎN SUSŢINEREA ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTULUI EDUCAŢIONAL RUTIER;
-COLABORAREA CU INSTITUŢII SPECIALIZATE ÎN ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE:
BISERICA, CABINETUL MEDICAL, POLITIA LOCALA ETC.

2
3. PUNCTE SLABE :

-FONDURI INEXISTENTE PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR DE EDUCATIE


RUTIERA;
-INSUFICIENTA FORMARE A CADRELOR DIDACTICE ÎN DOMENIUL EDUCATIEI
RUTIERE;

4. OPORTUNITĂŢI :

- INTERESUL ELEVILOR PENTRU ACTIVITATI DE EDUCATIE RUTIERA;


- INTALNIRI SI ACTIVITATI COMUNE PROFESOR-ELEVI-PARINTI IN AFARA ORELOR
DE CURS PENTRU FAVORIZAREA CRESTERII COEZIUNII IN VEDEREA PREVENIRII
EVENIMENTELOR RUTIERE;
- ORGANIZAREA UNOR SCHIMBURI DE EXPERIENTA CU SOCIETATI CU ACTIVITATE
RUTIERA SI POLITIE DIN JUDET;
-INTALNIRI FRECVENTE CADRE DIDACTICE-PARINTI-ELEVI-COMUNITATE LOCALA-
POLITIE

5. AMENINŢĂRI:

-DEZAVANTAJUL CREAT DE PROGRAMELE ŞCOLARE ÎNCĂRCATE CARE NU PERMIT


DEZVOLTAREA ACTIVITATILOR DE EDUCATIE RUTIERA;
-NEIMPLICAREA FAMILIEI ÎN SUSŢINEREA ACTIVITĂŢII DE EDUCATIE RUTIERA DIN
LIPSA DE TIMP .

6.OBIECTIVE:

-RECUNOASTEREA ACTIVITATII DE EDUCATIE RUTIERA CA DIMENSIUNE


FUNDAMENTALA A PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV
-REDUCEREA IMPLICARII ELEVILOR IN EVENIMENTE RUTIERE ÎN ANUL ŞCOLAR
2015- 2016;
-OPTIMIZAREA RELAŢIEI PROFESOR-ELEVI - FAMILIE;
-DIVERSIFICAREA ACTIVITĂŢII DE EDUCATIE RUTIERA;
-COLABORAREA CU DIFERITE INSTITUTII PENTRU ASIGURAREA CARACTERULUI
EDUCATIV AL ACTIVITATILOR;
-CONECTAREA SCOLII LA PROGRAME ŞI PROIECTE EDUCAŢIONALE PRIVIND
EDUCATIA RUTIERA, LA NIVEL LOCAL, JUDEŢEAN ŞI NAŢIONAL.
-DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR DE EDUCATIE RUTIERA PRIN ATRAGEREA
ELEVILOR IN VEDEREA CUNOASTERII MAI APROFUNDATE A LEGISLATIEI RUTIERE .

3
7. MODALITĂTI DE REALIZARE :

-COLABORAREA CU FAMILIA ÎN VEDEREA REDUCERII IMPLICARII ELEVILOR IN


EVENIMENTE RUTIERE;
-ÎNCURAJAREA PARTICIPĂRII ELEVILOR LA CONCURSURI ŞCOLARE PRIVIND
EDUCATIA RUTIERA IN SCOALA SI IN AFARA SCOLII;
-ACTIVITĂŢI DE ORIENTARE SI CUNOASTERE A LEGISLATIEI RUTIERE IN VIGOARE
PRIVIND CIRCULATIA PIETONILOR PE DRUMURILE PUBLICE;
-ACTIVITĂŢI DE EDUCAŢIE RUTIERĂ SI SECURITATE PERSONALĂ CU INVITAŢI DIN
RÂNDUL SPECIALIŞTILOR;
-VIZITE LA SECTIA DE POLITIE DRĂGĂNEȘTI, SOCIETATI CU ACTIVITATE RUTIERA,
VIZIONARI DE FILME CU EVENIMENTE RUTIERE PRODUSE ETC.

8. REZULTATE AŞTEPTATE:

-CREŞTEREA CALITĂŢII ACTULUI EDUCAŢIONAL ŞI A REZULTATELOR INSTRUIRII


PRIVIND EDUCATIA RUTIERA;
-STIMULAREA INTERESULUI CADRELOR DIDACTICE, ELEVILOR SI PARINTILOR DE
A SE IMPLICA ÎN PROGRAME EDUCATIVE PRIVIND EDUCATIA RUTIERA LA
NIVELUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT IN FAMILIE SI IN COMUNITATE;
-PROMOVAREA ACTIVITATILOR DE EDUCATIE RUTIERA CA APLICATII CONCRETE A
CUNOSTINTELOR ACUMULATE, A ABILITATILOR SI COMPETENTELOR FORMATE PE
PARCURSUL ANULUI

4
I.PROIECTARE ŞI ORGANIZARE
NR.
ACTIVITATI RESPONSABIL COLABORATORI TERMEN
CRT.
DISTRIBUIREA MATERIALELOR PRIVIND ADMINISTRATOR INCEPUT DE
1.
EDUCATIA RUTIERA. CADRELE DIDACTICE AN SCOLAR
DESEMNAREA RESPONSABILULUI CU
INCEPUT DE
2. EDUCATIA RUTIERA SI A C.P. CADRELE DIDACTICE
AN SCOLAR
RESPONSABILITATILOR
CONSTITUIREA COMITETELOR DE ELEVI SI
PARINTI PENTRU DESFASURAREA RESPONSABIL E.R. INCEPUT DE
3. PARINTI
ACTIVITATILOR DE EDUCATIE RUTIERA PE CADRELE DIDACTICE AN SCOLAR
CLASE SI LA NIVEL DE SCOALA
ÎNTOCMIREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATI DIRECTOR
INCEPUT DE
4. ANUALE ŞI SEMESTRIALE PRIVIND RESPONSABIL E.R. PARINTI
AN SCOLAR
EDUCATIA RUTIERA CADRELE DIDACTICE
INTOCMIREA BAZEI DE DATE PRIVIND DIRECTOR-SECRETAR INCEPUT DE
5. CADRELE DIDACTICE
NUMARUL DE ELEVI CE VOR PARTICIPA RESPONSABIL E.R. AN SCOLAR
INTENSIFICAREA ACTIVITĂŢII CADRELOR
DIDACTICE PENTRU ELIMINAREA DIRECTOR-C.P.
6. CADRELE DIDACTICE LUNAR
EVENIMENTELOR RUTIERE NEDORITE IN RESPONSABIL E. R.
COMUNITATEA LOCALA
INTOCMIREA PROGRAMELOR DE DIRECTOR INCEPUT DE
INSTITUTIILE IMPLICATE
PARTENERIATE CU SOCIETATI CU ACTIVITATI AN SCOLAR
7.
RUTIERE,POLITIA RUTIERA SI SECTIA 9 RESPONSABIL E.R.
POLITIE MOARA
ÎNTOCMIREA COMITETULUI CU
REPREZENTANTI DIN RANDUL PARINTILOR, PARINTI
DIRECTOR INCEPUT DE
8 ELEVILOR SI CADRELOR DIDACTICE CARE CADRELE DIDACTICE
RESPONSABIL E.R. AN SCOLAR
SE OCUPA DE EDUCATIA RUTIERA PE
SCOALA SI CLASE
ORGANIZAREA ACTIUNILOR DE EDUCATIE
INSTITUTIILE IMPLICATE
9. RUTIERA IN CADRUL ACTIVITATILOR CADRELE DIDACTICE PERIODIC
PARINTI
EXTRASCOLARE
ORGANIZAREA DE ACTIUNI PENTRU
DIRECTOR
10. IMPLEMENTAREA LEGISLATIEI RUTIERE IN CADRELE DIDACTICE APRILIE 2014
RESPONSABIL E.R.
CADRUL SAPTAMANII „SCOALA ALTFEL” PARINTI
ORGANIZAREA DE CONCURSURI PE TEME
DIRECTOR
11. RUTIERE, VIZIONARI DE FILME RESPONSABIL E.R. SEM I
DOCUMENTARE CU EVENIMENTE RUTIERE

5
II. IMPLEMENTARE

NR.
ACTIVITATI RESPONSABIL COLABORATORI TERMEN
CRT.
RESPECTAREA TEMELOR STABILITE,
DIRECTOR
PRIVIND DESFASURAREA ACTIVITATILOR CADRELE DIDACTICE CONFORM
1. PARINTII
DE EDUCATIE RUTIERA DIN CADRUL RESPONSABIL E.R. PLANIFICARILOR
INSTITUTIILE IMPLICATE
PROIECTELOR EDUCATIONALE EXTRASC.
OPERATIONALIZAREA ACTIVITATILOR DIN
CONFORM
2. CALENDARUL PROPRIU SI A CELOR DIN RESPONSABIL E.R. PARTENERI IN EDUCATIE
PLANIFICARILOR
PARTENERIATE
DESFASURAREA DE ACTIVITATI SPECIFICE DIRECTOR
3. PENTRU PREVENIREA DE EVENIMENTE CADRELE DIDACTICE PARINTI PERIODIC
RUTIERE IN DRUM SPRE SI DE LA SCOALA INSTITUTIILE IMPLICATE
PARTICIPARE LA CONCURSURI DE
CADRELE DIDACTICE
4. EDUCATIE RUTIERA LOCALE, JUDETENE, COMISIA METODICA LA CERERE
IMPLICATE
INTERJUDETENE
ACŢIUNI DE CUNOAŞTERE ŞI RESPECTARE
REGULILOR DE CIRCULATIE RUTIERA
RESPONSABIL E.R. CONFORM
5. PRIVIND CIRCULATIA PE DRUMURILE CADRELE DIDACTICE
CADRELE DIDACTICE PLANIFICARILOR
PUBLICE CA PIETON,BICICLIST,
CONDUCATOR HIPO
ÎMBUNĂTĂŢIREA IMAGINII SCOLII PRIN
ACTIUNI CARE AU DUS LA REDUCEREA
NUMARULUI DE EVENIMENTE RUTIERE PE DIRECTOR
6. CADRELE DIDACTICE PERIODIC
RAZA COMUNEI CU APARIŢII ÎN PRESĂ, PE RESPONSABIL E.R.
SITE-URI EDUCAŢIONALE ,PE POSTURI DE
TELEVIZIUNE

6
III.CONTROL ŞI EVALUARE

NR.
ACTIVITĂŢI RESURSE COLABORATORI TERMEN
CRT.
MONITORIZAREA TUTUROR ACŢIUNILOR
PRIVIND EDUCATIA RUTIERA CUPRINSE ÎN
PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE RESPONSABIL E.R. DIRECTOR
1. PERIODIC
EXTRASCOLARE, URMĂRINDU-SE STADIILE DE CADRELE DIDACTICE
PARCURGERE, OPTIMIZAREA DEMERSULUI
DIDACTIC, FINALITATEA ACESTORA
REALIZAREA DE INTERASISTENŢE LA
DIRECTOR PARINTII
2. ACTIVITĂŢILE EDUCATIVE EXTRASCOLARE DE LUNAR
RESPONSABIL E.R.
EDUCATIE RUTIERA
ANALIZA PERIODICĂ ŞI FINALĂ A STADIULUI
3. DIRECTOR PARINTII
ÎNDEPLINIRII PROGRAMELOR DE ACTIVITĂŢI SEMESTRIAL
RESPONSABIL E.R.
PRIVIND EDUCATIA RUTIERA .

INTOCMIT

PROF. TROFIN MARIA MĂDĂLINA