Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

Data: 30.01.2020
Clasa: a VIII-a
Profesor: Lupșe Adina Melinda
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Gârbău
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii
Disciplina: Matematică - Algebră
Unitatea de învăţare: Rapoarte de numere reale reprezentate prin litere
Titlul lecției: Împărțirea rapoartelor de numere reale reprezentate prin litere
Tipul lectiei: Lecţie mixtă

Competenţe generale

1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în


care au fost definite
2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în
enunţuri matematice
3. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau
globală a unei situaţii concrete
4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii
concrete şi a algoritmilor de prelucrare a acestora
5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii-problemă
6. Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea
cunoştinţelor din diferite domenii

Competenţe specifice

1.1. Identificarea în exemple, în exerciţii sau în probleme a formulelor de calcul prescurtat

5.1. Deducerea şi aplicarea formulelor de calcul prescurtat pentru optimizarea unor calcule

6.1. Rezolvarea unor situaţii problemă utilizând rapoarte de numere reale reprezentate prin
litere;interpretarea rezultatului

Obiective operaționale :
 Cognitive

După parcurgerea lecţiei elevul va fi capabil:


OC1 - Să împartă rapoartele de numere reale reprezentate prin litere;
OC2 - Să determine inversa unui raport de numere reale reprezentate prin litere;
OC3 - Să rezolve exerciţii în care intervin ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea
parantezelor;
OC4 - Să aplice noţiunile învăţate la operațiile cu numere reale reprezentate prin litere;
OC5 - Să aplice corect regula semnelor în aplicații.

 Afective

OA1 - sǎ dovedeascǎ interes pentru informaţiile prezentate, prin participarea activǎ;


OA2 - să manifeste curiozitate şi să-și dezvolte simţul critic.

 Psiho-motorii

OP1 - să păstreze ordinea, disciplina şi liniştea în clasă pentru buna desfăşurare a lecţiei;
OP2 - să scrie corect, frumos şi îngrijit problemele propuse.

Strategii didactice:

 Principii didactice:
a. Principiul participării şi învăţării active;
b. Principiul asigurării progresului gradat al performanţei;
c. Principiul conexiunii inverse.

 Metode şi procedee
- conversaţia;
- expunerea;
- exerciţiul;
- explicaţia;
- învățarea prin descoperire.

 Mijloace de realizare
- manual;
- tablă, cretă;
- videoproiector;
- tablă interactivă;
- laptop;
- fișe de lucru.

 Forme de organizare
- frontal;
- individual.

 Forme de evaluare: orală, observarea sistematica, frontală, aprecieri verbale.

Resurse: conţinuturi: conform programei


capacităţi de învăţare: modeste
condiţii: sala de clasă
durata: 50 minute

Material biliografic:
- Programa şcolară;
- Ion Tudor, Matematică-aritmetică, algebră, geometrie- Caiet de lucru. Inițiere, Ed.
Paralela 45, Partea a I-a, 2019
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Etapele lecţiei ACTIVITATEA DE INSTRUIRE SRATEGII DIDACTICE Evaluare


(durata)
Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode Mijloace Forme
de
organiz
are

1.Moment Asigură condiţiile optime pentru Elevul de serviciu anunţă Conversaţia Catalogul Frontal
organizatoric desfăşurarea lecţiei; elevii care sunt absenţi.
( 2 minute)
Notează absenţii; Pregătesc materialele
necesare desfăşurării
Verifică dacă există materialele activităţii.
necesare desfãşurãrii lecţiei şi dacă toţi Elevii se pregătesc pentru
elevii au pe bancă cele necesare. lecţie

2.Verificarea Verifică frontal tema, calitativ şi Elevii comunică Conversaţia Tabla Frontal Orală
temei cantitativ individual şi rezolvă rezultatele/problemele
(2 minute) eventualele neclarităţi/nelămuriri întâmpinate în rezolvarea Explicaţia Caiet de lucru
întâlnite. temei. Exerciţiul Caiete Individual
Prezintă la control Frontală
caietele de teme.

Corectează acolo unde


este cazul.
3. Reactualiza Profesorul explică modalitatea prin care Conversația Tabla Frontal Frontală
rea se vor recapitula noțiunile anterior
cunoştinţelo învățate, folosind metoda ciorchinelui. Caiete
r dobândite
anterior Răspund la întrebările Orală
Se scrie pe tablă în centru tema
(6 minute) capitolului: „Rapoarte de numere reale profesorului și
reprezentate prin litere” și se completează ciorchinele
în caiete
completează cu alte „bobițe”
răspunzând la întrebările profesorului:
1.Ce am învățat până acuma la acest Încurajări
capitol? verbale
2.La amplificarea și simplificare
rapoartelor ce metode de calcul vom
întâlni?
3.Care sunt metodele de descompunere
în factori?
4. Ce operații am învățat sa efectuăm cu
aceste rapoarte de numre reale
reprezentate prin litere?

4. Captarea Pentru a capta atenția elevilor și pentru Conversația Laptop Frontal


atenției a-i pregăti pentru noile noțiuni se
(5 minute) efectuează un exercițiu de asociere cu Ies la tablă pentru a Videoproiector
ajutorul tablei interactive. efectua exercițiul de
asociere. Tablă
Fiecare elev primește și o fișă de lucru interactivă
cu acest exercițiu pentru a-l rezolva.
5. Anuțarea Conversația Caiete Orală
titlului și a
obiectivelor Pentru ca elevii să afle subiectul lecției Tabla
urmărite aceștia trebuie să răspundă la
(2 minut) următoarea întrebare: Învățarea prin Creta
descoperire
Ce operație a rapoartelor cu numere Descoperă titlul lecției
reale reprezentate prin litere credeți noi și îl notează în caiete:
„Împărțirea rapoartelor
că învățăm noi azi?
de numere reale
reprezentate prin litere”

Informează elevii asupra obiectivelor


principale ale lecţiei care vor fi
prezentate.

6. Se prezintă de către profesor, cu Conversaţia Tabla Frontal Orală


Transmiterea ajutorul prezentării definițiile pentru
noului conţinut efectuarea corectă a împărțirilor: Expunerea Laptop Frontală
informaţional
(predare) Definiție: Împărțirea fracțiilor Explicaţia Videoproiector Individual
( 10 minute) 𝐴(𝑥) 𝐶(𝑥)
algebrice 𝐵(𝑥) ș𝑖 𝐷(𝑥) , 𝐵(𝑥) ≠ Aprecieri
verbale
0, 𝐶(𝑥) ≠ 0, 𝐷(𝑥) ≠ 0 se efectuează
astfel:
Elevii ascultă explicațiile
𝐴(𝑥) 𝐶(𝑥) 𝐴(𝑥) ⋅ 𝐷(𝑥) şi notează în caiete
: = definiția .
𝐵(𝑥) 𝐷(𝑥) 𝐵(𝑥) ⋅ 𝐶(𝑥)
Observare
În continuare se prezintă următoarele Elevii ajută la efectuarea
Sistematică
exemple: calculelor și notează
exemplele în caiete Frontal
5𝑥 3 5𝑥 2 5𝑥 3 8𝑦 4𝑥
: = ∙ 2= = 4𝑥
2𝑦 8𝑦 2𝑦 5𝑥 1

Aprecieri
𝑥+2 𝑥+2 1 verbale
∶ (𝑥 + 2) = ∙ = Explicaţia Tabla Frontal
3−𝑥 3−𝑥 𝑥+2
1
= Exercițiul Caiete
3−𝑥
Individual
𝑥+1 𝑥+3 𝑥+1 𝑥+1
: = ∙ = Elevii sunt atenți și ajută
𝑥−3 𝑥+1 𝑥−3 𝑥+3
𝑥 2 + 2𝑥 + 1 la rezolvarea exemplelor.
=
𝑥2 − 9
7. Fixarea În continuare elevii vor primi o fișă de Elevii rezolvă fișa de Conversaţia Caiete Orală
cunoștințelor/ lucru pentru a fixa noțiunile noi lucru oferită de profesor. Explicaţia Fişa de lucru Frontal Frontală
realizarea dobândite și cele anterior învățate.
conexiunii
inverse Câte un elev iese la tablă Exerciţiul Individual
(20 minute) pentru a rezolva Individual Aprecieri
Profesorul intervine cu explicații și ajută
exercițiile de pe fișa de verbale
elevii unde întâmpină probleme.
lucru. Observare
sistematică
Profesorul intervine cu observații unde
este nevoie.
8.Evaluare Concluziile si aprecierile Elevii asculta Conversaţia Catalogul Activitate
(Aprecierea profesorului vor fi orale, cu atentie profesorul frontala
Evaluarea
activităţii aprecierile ui
critice (daca este cazul),
elevilor) profesorului.
dar, mai ales, de
(1 minut)
încurajare pentru toți
elevii. Elevii care s-au
remarcat vor fi notați.

9. Anunțarea și Se verifică dacă au rămas nelămuriri . Explicaţia Frontal


explicarea
temei pentru Ca și temă rămân exercițiile 2,3,4 de la
acasă pagina 68 din culegere.
( 2 minute)
Formule de calcul
prescurtat

Metoda grupării
termenilor
Factorul comun

Descompunerea în
Amplificarea
factori
rapoartelor de
numere reale
reprezentate prin
Determinare
litere
domeniul de
definiție Simplificarea
rapoartelor de
numere reale
Rapoarte de reprezentate
prin litere
Înmulțirea numere reale
rapoartelor de
numere reale
reprezentate prin Adunarea
litere rapoartelor de Aducerea la același
Scăderea numere reale numitor a
rapoartelor de reprezentate prin rapoartelor de
numere reale litere numere reale
reprezentate prin reprezentate prin
litere litere
Folosind regulile de calcul învățate asociați fiecărui calcul din coloana A răspunsul corect din coloana B

A B

2 4
a) :
5 15
1) 𝑥 2 + 4𝑥 + 4

b) 4𝑥 3 ∙ 3𝑥 5 2) 12𝑥 8

3
c) 24𝑥 7 : 4𝑥 2 3) 2

d) (𝑥 − 5)(𝑥 + 5) 4) 𝑥 2 − 25

e) (𝑥 + 2)2 5) 6𝑥 5

6) 𝑥 2 + 25
Fișă de lucru – Împărțirea rapoartelor de numere reale

reprezentate prin litere

Clasa a VIII-a

1) Calculați: 𝑥−3 𝑥+6


c) : =
𝑥−9 𝑥−5
25𝑥 15𝑥 6−2𝑥 𝑥+1
a) : = d) : =
3 6 7𝑥−4 5𝑥−2
2𝑦 8𝑦 2
b)
3𝑥 2: 6𝑥
=
5𝑎 20𝑎2 3) Calculați:
c) : =
𝑏−3 4𝑏
5−𝑥 4𝑥 2 −8
27𝑎3 𝑏5 a) : =
d) : = 𝑥+9 5+𝑥
𝑏+5 3𝑎2
2𝑥−5 3−4𝑥
b) : =
3𝑥+2 𝑥+2

2) Efectuați împărțirile:
6𝑥−5 3𝑥+1
c) : =
𝑥+6 4𝑥−2
𝑥 3 −1
a) : (𝑥 + 2) =
𝑥+2
𝑥+6 𝑥+3
b) : =
𝑥+3 𝑥−6

S-ar putea să vă placă și