Sunteți pe pagina 1din 3

273148968/17.07.

2019 reclamatie enel


CERERE

Subsemnatul(a), ......................................................................................................, cu domiciliul în


localitatea ...................................................... sector/judeţul...................................
str. ........................ ..........................................nr.........., bl..........sc........et........ap......... .
posesor/posesoare al/a BI/CI seria ........... nr. ....................., eliberat de ..................................... la data
de ........................., în calitate de .......................................................
al ................................................................................................., cu sediul
în ........................................... str...................................................................... nr..........bl..........
sc........et........ap.......sector/judet...........................telefon ..............................., fax................................,
email .........................@..................................., înmatriculată la registrul comerţului sub
nr. ........................................, având codul fiscal nr. .............................. din ............................, solicit,

certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică

pentru .................................................................................................................................................,
situat la (adresa) :str.............................................................................nr..........,bl..........sc........etaj........
ap.........sector............................... având ca obiect de activitate (cod
CAEN): ................................... ................................................................................................................
...................................................
...................................................................................................................................................................

structura funcţională: ...............................................................................................................................


.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Anexez la cerere documentaţia solicitată, completă, şi anume:

a) memoriul tehnic privind descrierea obiectivului şi a activităţii care se desfăşoară sau se va


desfăşura în acesta, după caz;
b) planul de situaţie cu încadrarea în zonă cu menţionarea vecinătăţilor, după caz
c) schiţe cu detalii de structură funcţională şi dotări specifice profilului de activitate;
d) actul doveditor destinaţie imobilului (autorizaţie de construcţie, etc.) conform- art.6 Ord.
M.S.nr.119/2014; (unde este cazul) da..... nu......
e) acte doveditoare privind deţinerea legală a spaţiului; acceptul vecinilor, asociaţiei de proprietari;
f) cod fiscal, certificat constatator;
g) autorizaţia sanitară de funcţionare, certificatul de înregistrare în registrul unic al cabinetelor
medicale (unde este cazul) da..... nu......
h) chitanţa de plată a tarifului de certificarea conformitatii cu normele de sănătate publică
nr. ......................... din data de .................., în valoare de 200 lei;
i) alte documente în funcţie de obiectiv, obiect activitate,cod c.a.e.n., e.t.c.

Documentele menţionate la lit. b) – i) vor fi depuse în copie cu menţiunea „conform cu


originalul” şi vor fi semnate şi ştampilate de către solicitant

Data ....../....../............. Semnătura .................................

* Cerere pentru certificarea conformităţii cu normele de igiena si sănătate publică


Taxa de 200 lei se achită în contul RO36TREZ70020E365000XXXX deschis la
Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti din Splaiul Unirii nr. 6, sector 4.

Beneficiar :
Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti
Str. Avrig nr. 72 – 74, Sector 2.
Cod Fiscal 4400956.
DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT
CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti cu sediul in str.Avrig nr. 72-74, sector
2, operator de date cu caracter personal, prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate
(nume, prenume, CNP, număr şi serie carte identitate, adresa de domiciliu, conturi email, imagine,
telefon, etc) prin mijloace automatizate/ manuale în vederea scopului specificat în declaraţie/legislatia
in vigoare.
Datele furnizate sunt destinate utilizării de către operator, sunt comunicate persoanei vizate
sau reprezentantului legal al persoanei vizate şi nu vor fi transferate către alte entităţi, cu excepţia
autorităţilor competente de cercetare a unor fapte penale, la solicitarea acestora.

Subsemnatul ________________________________________________________, având

datele de identificare: CI /BI /P seria ______________ nr. ______________ , eliberat de

______________ la data de ______________ , declar pe propria răspundere ca îmi dau acordul cu

privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele personale în scopul obtinerii

_____________________________________________________________, iar aceste date

corespund realităţii.

În acest sens, sunt de acord cu depunerea de copii ale documentelor prevazute in cerere, ele
fiind necesare în scopul anterior menţionat.

Am luat la cunoştinţă faptul că refuzul meu determină refuzul operatorului/furnizorului de a-


mi elibera documentele solicitate şi, în consecinţă, de a nu-mi furniza serviciile dorite.
Am luat la cunostinţă că datele vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile
Regulamentului general privind protecţia datelor (RGPD) nr.679 din 27.04.2016, privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a
acestor date cu modificările şi completările ulterioare.

Data Semnătura
____________ ______________

S-ar putea să vă placă și