Sunteți pe pagina 1din 7

ÎNTREBĂRI ORALE

Nume şi prenume candidat: ________________________________________________________________


Puncta Aspect
Puncta
UC 1 Punctaj j critic
j
"COMPLETAREA ŞI TRANSMITEREA DOCUMENTELOR SPECIFICE" stabilit realiza îndeplinit
minim
t DA NU
AC 1. Identifică corect datele necesare întocmirii documentelor specifice în funcţie de prestaţia de efectuat,
codificându-le conform nomenclatorului.
Întrebare: Ce aspecte se trec în fișa de reparaţii?
Răspuns:
- Se noteaza termenul de executie si materialele necesare reparatiei.
4 2
- Se marchează pe schema mașinii locul unde este avariată (dacă este cazul)
- Se marchează pe schema mașinii locul unde este avariată (dacă este cazul)
- Se notează observațiile la fiecare punct de lucru (unde este cazul).
TOTAL AC 1 4 2
AC 2. Întocmeşte corect documentele specifice în baza informaţiilor tehnice primite pe parcursul
desfăşurării activităţilor specifice.
Întrebare: De câte ori se pot completa documentele pe parcurs, cu
lucrările suplimentare? 1 1
Răspuns: de câte ori este cazul.
TOTAL AC 2 1 1
AC 3. Asigură circulaţia operativă a documentelor specifice la punctele de lucru, luând măsuri concrete de
păstrare a acestora.
Întrebare: Cum păstraţi documentele specifice ?
Răspuns:
- corespunzător 3 2
- pe toată durata lucrărilor
- pentru a se reduce pericolul deteriorării şi pierderii acestora
TOTAL AC 3 3 2

UC 2 Puncta Aspect
Puncta
Punctaj j critic
"APLICAREA NORMELOR DE PROTECŢIE A MUNCII ŞI PREVENIRE ŞI stabilit
j
realiza îndeplinit
STINGERE A INCENDIILOR" minim
t DA NU
AC 4. Însuşeşte corect şi responsabil normele de protectie a muncii, participând periodic la instructaje.
Întrebare: Care sunt substanţele toxice care pun în pericol sănătatea
mecanicului auto?
Răspuns:
- gaze de eșapament 4 2
- lichid de frână, răcire
- substanțe decapante
- benzină - motorină
TOTAL AC 4 4 2
AC 5. Aplică prompt normele de prevenire şi stingere a incendiilor, luând măsuri concrete de verificare
periodică a mijloacelor şi echipamentelor de stins incendiul.
Întrebare: Care sunt sursele de incendiu ce se regăsesc în mediul de
lucru?
Răspuns:
- combustibil (benzină, motorină)
5 3
- uleiuri minerale
- acetilenă
- materiale din cauciuc şi mase plastice
- lacuri, vopsele, diluanţi
TOTAL AC 5 5 3

CALIFICAREA : MECANIC AUTO 37


AC 6. Acţionează cu promptitudine în vederea limitării situaţiilor de risc pe toată durata desfăsurării
activităţilor specifice, raportând pericolele identificate factorilor responsabili în vederea eliminării lor.
Întrebare: Câte tipuri de riscuri pot apărea în activitatea mecanicului
auto?
Răspuns:
- risc mecanic 4 2
- risc termic
- risc electric
- risc chimic
TOTAL AC 6 4 2
AC 7. Aplică rapid măsuri de evacuare în caz de accident conform planului prestabilit, avertizând cu
promptitudine personalul cu ajutorul mijloacelor din dotare(acustic sau optic).
Întrebare: Conform cărui aspect se face evacuarea personalului în situaţii
critice? 1 1
Răspuns: conform unui plan prestabilit.
TOTAL AC 7 1 1

UC 3 Puncta Aspect
Puncta
Punctaj j critic
"ASIGURAREA CU PIESE DE SCHIMB ŞI MATERIALE A LOCULUI DE stabilit
j
realiza îndeplinit
MUNCĂ" minim
t DA NU
AC 8. Stabileşte corect şi în funcţie de specificul lucrărilor necesarul de piese de schimb şi de materiale, în
baza programului de aprovizionare şi a stocurilor existente.
Întrebare: Cum stabiliţi programul de aprovizionare?
1 1
Răspuns: periodic și în timp util.
TOTAL AC 8 1 1
AC 9. Alege cu atenţie furnizorul pe baza referinţei privind comportarea în exploatare a produselor livrate.
Întrebare: În concordanţă cu ce anume se stabilesc sursele de procurare?
1 1
Răspuns: cu recomandările din cartea tehnică a autovehiculelor.
TOTAL AC 9 1 1
AC 10. Execută corect controlul pieselor şi a materialelor de schimb în vederea recepţionării conform
necesarului, verificând cu atenţie perioada de garanţie a acestora.
Întrebare: Cum se verifică reperele recepţionate?
1 1
Răspuns: din punct de vedere al perioadei de garanție.
TOTAL AC 10 1 1
AC 11. Execută corect manipularea pieselor cu ajutorul mijloacelor adecvate, depozitându-le în spaţiile
special amenajate asigurate Împotriva efracţiei.
Întrebare: Cum executaţi controlul pieselor de schimb și a materialelor în
vederea depozitării?
Răspuns:
- vizual
5 3
- cantitativ
- pe tipuri de repere
- în funcție de furnizor
- în funcție de garanție
TOTAL AC 11 5 3

Puncta Aspect
Puncta
UC 4 Punctaj j critic
j
"PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII PROPII" stabilit realiza îndeplinit
minim
t DA NU
AC 12. Identifică corect etapele de realizare a lucrărilor în funcţie de comenzi, stabilind cu precizie termenii
de execuţie şi finalizare a acestora.
Întrebare: În ce scop se face identificarea lucrărilor?
1 1
Răspuns: în scopul stabilirii etapelor de realizare a termenului final.
TOTAL AC 12 1 1

CALIFICAREA : MECANIC AUTO 38


AC 13. Stabileşte cu profesionalism de comun acord cu clientul, resursele de materiale şi piese de schimb
necesare executării lucrărilor.
Întrebare: Care sunt aspectele în urma cărora se stabiliesc resursele?
1 1
Răspuns: natura şi complexitatea lucrărilor.
TOTAL AC 13 1 1
AC 14. Planifică corect activitatea proprie în funcţie de complexitatea lucrărilor şi a posibilităţilor de
realizare a acestora, respectând în totalitate cerinţele clientului.
Întrebare: Care sunt activităţile proprii pe care le desfășuraţi la
începerea lucrului?
Răspuns: 5 3
- identificarea lucrărilor - stabilirea etapelor - alocarea resurselor
- selectarea furnizorilor - planificarea corectă a activităților
TOTAL AC 14 5 3

Puncta Aspect
Puncta
UC 5 Punctaj j critic
j
"DIAGNOSTICAREA DISFUNCŢIONALITĂŢILOR" stabilit realiza îndeplinit
minim
t DA NU
AC 15. Identifică corect printr-o verificare amănunţită a fiecărui sistem în parte (sistem vizat),
disfuncţionalităţile, respectând indicaţiile producătorului şi a parametrilor nominali de funcţionare.
Întrebare: Unde se efectuează identificarea disfuncţionalităţilor?
3 2
Răspuns: stand, pe rampă şi pe traseu.
TOTAL AC 15 3 2
AC 16. Depistează prin metode specifice cauzele disfuncţionalităţilor sistemelor autovehiculului.
Întrebare: Care este cauza uzurii premature a motorului?
Răspuns: Blocarea termostatului în poziția deschis, permițând accesul lichidului de 1 1
răcire spre radiator și pompa de apă.
TOTAL AC 16 1 1
AC 17. Oferă soluţii corecte de remediere a defectelor sistemului vizat, ţinând cont de raportul calitate preţ
şi cerinţele clientului.
Întrebare: Din ce puncte de vedere trebuie să corespundă soluţia de
remediere? 1 1
Răspuns: din punct de vedere tehnic, calitativ şi economic.
TOTAL AC 17 1 1

UC 6 Puncta Aspect
Puncta
Punctaj j critic
"EFECTUAREA LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢIE LA stabilit
j
realiza îndeplinit
MECANISMELE MOTORULUI minim
t DA NU
AC 18. Execută corect în funcţie de uzura cilindrilor, operaţia de segmentare, folosind sculele şi
dispozitivele specifice în conformitate cu metodologia de lucru.
Întrebare: Când se realizează segmentarea?
1 1
Răspuns: numai dacă uzura cilindrilor este în limita admisibilă.
TOTAL AC 18 1 1
AC 19. Execută corect în funcţie de posibilităţile tehnice ale atelierului şi de opţiunea clientului, reparaţiile
capitale a mecanismului motor sau înlocuirea reperelor uzate cu unele noi sau recondiţionate.
Întrebare: Ce înţelegeţi prin soluţie pentru reparaţie capitală a sistemelor
auto? 2 1
Răspuns: înlocuire de repere sau recondiţionare repere.
TOTAL AC 19 2 1
AC 20. Repară corect mecanismul de distribuţie, utilizând corect sculele şi dispozitivele specifice.
Întrebare: Care sunt sculele, dispozitivele şi verificatoarele specifice? 3 2
Răspuns:
- truse de chei, cheie dinamometrică
- scule speciale: dispozitive de introdus pistonul în cilindru, cleşte de montat
segmenţi, micrometru de alezaj
şubler, trusă de lere, manometru
- S.D.V.-uri

CALIFICAREA : MECANIC AUTO 39


TOTAL AC 20 3 2
AC 21. Verifică lucrările de reparaţii şi întreţinere la mecanismele motorului, executând corect probe de
încercare la bancul de lucru şi pe drum în funcţie de parametrii nominali de funcţionare ai autovehiculului.
Întrebare: Ce înţelegeţi prin parametrii nominali de funcţionare a
autovehiculului?
Răspuns:
3 2
- putere
- consum
- raport de compresie
TOTAL AC 21 3 2

UC 7 Puncta Aspect
Puncta
Punctaj j critic
"ETANŞAREA SISTEMELOR: UNGERE, RĂCIRE, ALIMENTARE CU stabilit
j
realiza îndeplinit
COMBUSTIBIL" minim
t DA NU
AC 22. Verifică cu atenţie sistemele de ungere, răcire, alimentare cu combustibil, identificând corect
neetanşeităţile cu ajutorul sculelor şi a dispozitivelor specifice tipului de autovehicul.
Întrebare: Care sunt neetanşeităţile la sistemul de alimentare cu
combustibil ?
Răspuns:
- neetanşeitatea rezervorului
- neetanşeitatea buşonului de rezervor
7 4
- neetanşeitatea la conducte şi racorduri
- neetanşeitatea la pompa de alimentare cu combustibil(mecanică sau electrică)
- neetanşeitatea la elementul filtrant
- neetanşeitatea la carburatoare
- neetanşeitatea la injectoare
TOTAL AC 22 7 4
AC 23. Execută cu precizie demontarea /remontarea subansamblelor sistemelor, respectând cu stricteţe
succesiunea operaţiilor prevăzute în cartea tehnică a autovehiculului.
Întrebare: Ce tipuri de sisteme cunoașteţi?
Răspuns:
- sistem de unger
- sistem de răcire (aer sau lichid) 4 2
- sistem de alimentare cu combustibil
- sistem de evacuare gaze arse, corespunzătoare autovehiculelor sau tipului de motor cu
care acestea sunt echipate
TOTAL AC 23 4 2
AC 24. Înlocuieşte cu atenţie piesele defecte cu piese noi sau recondiţionate compatibile din punct de vedere
dimensional.
Întrebare: Cum trebuie să fie piesele noi sau recondiţionate?
Răspuns: compatibile din punct de vedere dimensional, al formei şi caracteristicilor 3 1
de material.
TOTAL AC 24 3 1
AC 25. Verifică prin probe corespunzătoare tipului de sistem vizat modul de eliminare a neetanseităţilor,
folosind corect sculele şi dispozitivele specifice.
Întrebare: Cum verificaţi modul de eliminare a neetanșeităţilor la
sistemul de răcire a autovehiculului?
Răspuns:
- prin verificarea conductelor
- prin verificarea racordurilor
7 4
- prin verificarea radiatoarelor
- prin verificarea pompei de apă
- prin verificarea garniturilor blocului motor
- prin verificarea nivelului agentului termic în vasul de expansiune
- prin verificarea robineților
TOTAL AC 25 7 4

CALIFICAREA : MECANIC AUTO 40


UC 8 Puncta Aspect
Puncta
Punctaj j critic
"EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢIE LA PUNŢI ŞI stabilit j
realiza îndeplinit
SUSPENSII" minim
t DA NU
AC 26. Execută corect controlul eficacităţii suspensiei faţă – spate în funcţie de tipul constructiv al punţii,
identificând cu atenţie piesele uzate la standurile special amenajate.
Întrebare: Pe ce se face controlul suspensiei?
1 1
Răspuns: pe standuri speciale.
TOTAL AC 26 1 1
AC 27. Înlocuieşte elementele defecte la punţi şi suspensii cu altele noi conform condiţiilor tehnice prescrise
de producător, utilizând corect sculele şi dispozitivele specifice.
Întrebare: Care sunt condiţiile tehnice prescrise de producător?
3 2
Răspuns: caracteristici elastice, dimensionale şi de material.
TOTAL AC 27 3 2
AC 28. Execută corect controlul etanşeităţii elementelor de suspensie, folosind metode specifice în funcţie
de tipul de fluid utilizat la sistemul de amortizare.
Întrebare: Care sunt defecţiunile apărute la amortizor?
2 1
Răspuns: deformaţii sau apariţia pierderilor de fluid de amortizare
TOTAL AC 28 2 1

UC 9 Puncta Aspect
Puncta
Punctaj j critic
"EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢIE LA stabilit
j
realiza îndeplinit
SISTEMUL DE DIRECŢIE" minim
t DA NU
AC 29. Asigură încadrarea corectă a jocurilor funcţionale în limitele admisibile pentru fiecare tip de direcţie
în parte în conformitate cu recomandările tehnice ale producătorilor.
Întrebare: Ce tipuri de sisteme de direcţie cunoașteţi?
Răspuns:
6 3
- cu melc globoidal - cu mecanism servo - cu melc cilindric şi sector dinţat
- cu roţi dințate - cu manivelă - cu cremalieră
TOTAL AC 29 6 3
AC 30. Execută corect lucrări de reparaţii la sistemul de direcţie, utilizând numai piese verificate din punct
de vedere tehnic şi calitativ prescrise de producător.
Întrebare: Care este defectul sistemului de direcţie când rotirea volanului
manevrează o singură roată?
Răspuns: 2 1
- bara de conexiune (longitudinală) este ruptă
- levierul inferior al fuzetei roţilor este rupt
TOTAL AC 30 2 1
AC 31. Reglează geometria roţilor după metodologii bine stabilite, respectând valorile recomandate în
manualele tehnice.
Întrebare: Ce tipuri de de transmisie cunoașteţi?
3 2
Răspuns: tracţiune faţă, spate sau integrală.
TOTAL AC 31 3 2

Puncta Aspect
Puncta
UC 10 "EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢIE LA Punctaj j critic
j
SISTEMUL DE FRÂNARE" stabilit realiza îndeplinit
minim
t DA NU
AC 32. Stabilește corect gradul de uzură a elementelor de frânare, controlând eficacitatea sistemului de
frânare la standurile de frânare.
Întrebare: Care sunt elementele de frânare la autovehicule?
Răspuns:
- plăcuţe
4 2
- saboţi
- discuri
- tamburi de frânare
TOTAL AC 32 4 2
CALIFICAREA : MECANIC AUTO 41
AC 33. Controlează corect etanşeitatea sistemului de frânare prin vizualizarea pierderilor de lichid şi
măsurarea forţei pedalei de frânare.
Întrebare: Cum se face controlul etanșeităţii?
1 1
Răspuns: prin măsurarea forței la pedală
TOTAL AC 33 1 1
AC 34. Execută cu atenţie remedieri la sistemul de frânare, înlocuind corect piesele uzate cu piese noi la
cotele nominale prescrise de fabricant.
Întrebare: Care sunt disfuncţionalităţile sistemului de frânare la
autovehicule?
2 1
Răspuns:
- pedală înţepenită pe ax - gripaje la pistoanele din sistemul de frânare
TOTAL AC 34 2 1

UC 11 Puncta Aspect
Puncta
Punctaj j critic
"EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢIE LA stabilit
j
realiza îndeplinit
SISTEMUL DE TRANSMISIE" minim
t DA NU
AC 35. Verifică periodic funcţionarea sistemului de transmisie prin încercări şi probe funcţionale, respectând
normele tehnice recomandate de producător și a cerinţelor clientului.
Întrebare: Câte tipuri de arbori planetari cunoasteţi?
Răspuns:
2 1
- cu cuplaj tribodă
- cu cuplaj cardanic
TOTAL AC 35 2 1
AC 36. Execută corect operaţiile de întreţinere la sistemul de transmisie specifice subansamblului vizat,
respectând normele tehnice ale fabricantului.
Întrebare: Ce tipuri de diferenţiale cunoașteţi în funcţie de principiul de
funcţionare? 2 1
Răspuns: mecanic, hidraulic
TOTAL AC 36 2 1
AC 37. Repară corect sistemul de transmisie, urmărind cu atenţie metodologia de lucru recomandată de
producător.
Întrebare: Care sunt părţile componente ale trasmisiei longitudinale ?
Răspuns:
5 3
- arbori - articulaţii - cuplaje de compensare
- amortizoare - suporturi intermediare
TOTAL AC 37 5 3

Puncta Aspect
Puncta
UC 12 Punctaj j critic
j
"OFERIREA DE CONSULTANŢĂ DE SPECIALITATE" stabilit realiza îndeplinit
minim
t DA NU
AC 38. Informează corect clientul asupra rezultatului verificărilor şi testărilor efectuate la sistemele
autovehiculelor.
Întrebare: Cum se fac verificările și testările?
1 1
Răspuns: în prezenţa clientului.
TOTAL AC 38 1 1
AC 39. Verifică cu operativitate cerinţele clientului, analizându-le cu atenţie în conformitate cu posibilităţile
de realizare a acestora.
Întrebare: Cum identificaţi care sunt cerinţele clientului?
1 1
Răspuns: prin întrebări clare în conformitate cu rezultatele testărilor efectuate.
TOTAL AC 39 1 1
AC 40. Furnizează corect informaţii şi soluţii susţinute cu argumente tehnice clientului.
Întrebare: Cum trebuie să fie informaţiile și soluţiile oferite clientului?
1 1
Răspuns: trebuie să satisfacă în totalitate cerinţele clientului.
TOTAL AC 40 1 1

CALIFICAREA : MECANIC AUTO 42


UC 13 Puncta Aspect
Puncta
Punctaj j critic
"UTILIZAREA APARATELOR ŞI ECHIPAMENTELOR DE MĂSURARE ŞI stabilit
j
realiza îndeplinit
TESTARE" minim
t DA NU
AC 41. Alege corect aparatele şi echipamentele de măsurare şi testare în funcţie de specificul controlului de
efectuat, solicitând personal specializat în cazul unor anomalii în funcţionare.
Întrebare: Cum acţionaţi în situaţia în care apar anomalii în funcţionarea
aparatelor şi echipamentelor de măsurare şi testare auto? 1 1
Răspuns: solicit personal de specialitate.
TOTAL AC 41 1 1
AC 42. Utilizează corect şi în condiţii de siguranţă aparatele şi echipamentele de măsurare şi testare,
diagnosticând rapid şi eficient defecţiunile.
Întrebare: Ce echipamente de testare suspensii şi sistem de frânare
cunoașteţi?
Răspuns: 3 2
- stand pentru geometrie - banc de centicubat pompe de injecţie
- analizor de gaze arse
TOTAL AC 42 3 2
AC 43. Depozitează în condiţii de securitate aparatele şi echipamentele, asigurând accesarea uşoară a
acestora în funcţie de necesităţi.
Întrebare: De ce ţineţi cont la depozitarea aparatelor și materialelor
folosite la lucrări de reparaţii auto?
Răspuns: 3 2
- de condițiile de depozitare - de siguranța în depozitare
- de accesare ușoară a acestora
TOTAL AC 43 3 2

Puncta Aspect
Puncta
UC 14 Punctaj j critic
j
"UTILIZAREA SCULELOR, DISPOZITIVELOR ŞI MATERIALELOR" stabilit realiza îndeplinit
minim
t DA NU
AC 44. Alege în funcţie de gradul de uzură sculele, dispozitivele şi verificatoarele, utilizându-le corect și în
condiţii de securitate la executarea lucrărilor specifice.
Întrebare: Ce tipuri de scule, dispozitive şi verificatoare utilizaţi?
5 3
Răspuns: truse de chei fixe, tubulare, mixte, dinamometrice, pneumatice
TOTAL AC 44 5 3
AC 45. Verifică periodic uzura sculelor şi dispozitivelor, selectându-le pe cele defecte în vederea
recondiţionării acestora conform recomandărilor fabricanţilor.
Întrebare: Ce faceţi cu dispozitivele uzate?
1 1
Răspuns: le înlocuiesc cu altele noi.
TOTAL AC 45 1 1
AC 46. Utilizează corect sculele, dispozitivele şi verificatoarele, respectând instrucţiunile de exploatare
prescrise de producător și normele de securitate a muncii.
Întrebare: Ce trebuie făcut în momentul apariţiei defecţiuniilor?
Răspuns: acestea sunt identificate şi sesizate serviciilor de 2 1
întretinere şi reparatie.
TOTAL AC 46 2 1
AC 47. Depozitează corect sculele, dispozitivele şi verificatoarele, asigurând accesarea ușoară a acestora.
Întrebare: Care sunt tipurile de scule, dispozitive şi verificatoare pe care
mecanicul auto trebuie să le depoziteze în condiţii de securitate?
4 2
Răspuns:
- truse de chei - dispozitive de presat – depresat - burghie - alezoare
TOTAL AC 47 4 2

Evaluator: ___________________________
Semnătura: __________________________
Data: __________________

CALIFICAREA : MECANIC AUTO 43