Sunteți pe pagina 1din 21

TEMA 8 CONTABILITATEA DIZOLVĂRII ȘI LICHIDĂRII

SOCIETĂȚILOR COMERCIALE

8.1. Aspecte generale privind dizolvarea și lichidarea societăților comerciale

Dizolvarea societăților comerciale este o operațiune care, asemănător constituirii


intervine în activitatea unei societăți comerciale o singură dată și marchează sfârșitul
existenței acesteia.
Situațiile generale comune în care poate interveni operațiunea de dizolvare a
societăților comerciale sunt:
- statutul sau contractul de societate prin care se fixează o durată maximă pentru
activitatea unei societăți comerciale;
- imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
- hotărârea Adunării Generale a Asociaților sau Acționarilor;
- reducerea capitalului social sub minimul legal, dacă acționarii sau asociații nu au decis
completarea acestuia.
În funcție de forma de societate sunt o serie de situații particulare de dizolvare a
societăților comerciale, prevăzute în legislația societăților comerciale.
Dizolvarea societăților comerciale atât din punct de vedere juridic, cât și contabil, se
determină în două etape și anume:
- lichidarea societății comerciale;
- partajul bunurilor între asociați sau acționari.
Pentru a asigura protecția asociaților și informarea terților, societatea comercială
dizolvată, este obligată să-și numească un lichidator care să întocmească actele contabile și
celelalte formalități ale lichidării și partajului. Lichidatorul este numit de asociați sau de
tribunal, și trebuie să fie expert contabil.
La dizolvarea și lichidarea societăților comerciale cu capital de stat se vor avea în vedere
și precizările elaborate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.
Încetarea existenței societăților comerciale ce persoane juridice presupune parcurgerea a
două etape: -dizolvarea
-lichidarea

8.2. Operațiunile care se efectuează în situația dizolvării societăților


comerciale

1. Inventarierea și evaluarea elementelor de activ și de pasiv ale societăților comerciale care


urmează să se lichideze, înregistrarea rezultatelor inventarierii și ale evaluării, efectuate cu
această ocazie.
2. Întocmirea situațiilor financiare de către societățile comerciale care urmează să se
lichideze.
3. Stabilirea de către Adunarea Generală a Acționarilor sau a Asociaților a operațiunilor care
urmează să fie efectuate de către lichidator în numele societății comerciale.
4. Valorificarea elementelor de activ (vânzarea imobilizărilor și a stocurilor, încasarea
creanțelor, a investițiilor financiare pe termen scurt, etc).
5. Achitarea datoriilor societăților comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor
sociale de stat, precum și a celorlalte obligații sociale către alte fonduri, salariați și alți
terți.
6. Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pirdere).

1
7. Calcularea, reținerea și virarea impozitului pe profit/venit și a impozitului pe dividende în
urma acțiunii de dizolvare/lichidare.
8. Întocmirea bilanțului de partaj.
9. Efectuarea partajului capitalului propriu (activului net) al societății comerciale, rezultat
din lichidarea societății comerciale, în funcție de :
- prevederile statului/sau ale contractului de societate
- hotărârea Adunării Generale a Acționarilor/Asociaților, consemnată în Registrul
ședințelor Adunării Generale
- cota de participare la capitalul social.
Partajul constă în împărțirea capitalului propriu (activul net) al societății comerciale,
rezultat din lichidare, între acționarii sau asociații societății comerciale.

8.3. Operațiuni care se efetuează în cazul lichidării societății comercilae

În această etapă a dizolvării societății comerciale se efectuează următoarele operațiuni:


- începerea lichidării
- operațiunile propriu -zise de lichidare
- încheierea lichidării
Operațiunile de mai sus presupun parcurgerea următoarelor etape ale lichidării:
1. Inventarierea și evaluarea elementelor de activ și de pasiv ale societăților comerciale care
urmează să se lichideze;
2. Întocmirea Întocmirea situațiilor financiare de către societățile comerciale care urmează să
se lichideze.
3. Stabilirea de către Adunarea Generală a Acționarilor sau a Asociaților a operațiunilor care
urmează să fie efectuate de către lichidator în numele societății comerciale.
4. Valorificarea elementelor de activ (vânzarea imobilizărilor și a stocurilor, încasarea
creanțelor, a investițiilor financiare pe termen scurt, etc).
5. Achitarea datoriilor societăților comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor
sociale de stat, precum și a celorlalte obligații sociale către alte fonduri, salariați și alți
terți.
Se întocmește bilanțul în baza datelor din contabilitate, date care au fost puse de acord cu
rezultatele inventarierii

8.4. Operațiuni care se efetuează în cazul în care societatea comercială


intră în faliment

1. Sigilarea și conservarea bunurilor care fac parte din averea societății comerciale.
2. Inventarierea și evaluarea elementelor de activ și de pasiv ale societății comerciale,
înregistrarea rezultatelor inventarierii și ale evaluării efectuate cu această ocazie.
Lichidatorul va angaja în numele debitorului un evaluator care va evalua bunurile din
averea debitorului.
3. Întocmirea situațiilor financiare de către societățile comerciale care urmează să se
lichideze.
4. Vânzarea bunurilor perisabile sau supuse deprecierii iminente.
5. Vânzarea bunurilor importante din averea debitorului (terenuri, instalații) cât mai
avantajos și cât mai repede, cu acordul prelabil al creditorilor.
6. Depunerea la bancă, în contul debitorului, a sumelor realizate din vânzarea bunurilor
7. Stabilirea, potrivit legii, a maselor pasive.

2
8. Distribuirea sumelor realizate din lichidare, potrivit planului de disribuire între creditori,
în ordinea prevăzută de lege.
9. Întocmirea și aprobarea raportului final.
10. Întocmirea situațiilor financiare finale.
Dacă lichidarea se prelungește peste durata unui exercițiu financiar, lichidatorii sunt
obligați să întocmească situațiile financiare anuale ale societăților comerciale care își
încetează activitatea.

EXEMPLUL 1 CONTABILITATEA LICHIDĂRII HOTĂRÂTĂ DE


ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SAU ASOCIAȚILOR, ÎN
SITAȚIA ÎN CARE SE OBȚINE PROFIT DIN LICHIDARE

1. Situația elementelor de activ și de pasiv, conform bilanțului, se prezintă astfel:

Bilanțul societății Y
Activ Sume Pasiv Sume

Imob corporale (ct213-2813) 2400000 Capital subscris vărsat (ct 1012) 1500000
(6000000-3600000) (1500000 părți sociale ×1
Active circulante leu/parte socială)
 Stocuri (ct 301-391) 480000 Rezerve (ct 1061) 300000
(600000-120000) Provizionane (ct 151) 300000
 Creanțe (per > 1 an) 840000 Datorii pe termen scurt (404) 1800000
(ct 4111+4118-491)
(750000+ 150000 - 60000)
 Conturi la bănci în lei 180000
(ct 5121)
Total activ 3900000 Total pasiv 3900000

2. Operațiunile de lichidare a societății comerciale efectuate de lichidator


 Clădirile au fost vândute cu 2700000 lei față de valoarea contabilă netă de 2400000 lei
 Materiile prime au fost vândute cu 432000 lei față de valoarea contabilă netă de
480000lei
 Clienții incerți sunt în sumă de 150000 lei, din care se încasează 72000 lei, iar pentru
încasarea înainte de termen a clienților incerți s-au acordat sconturi în sumă de 15000
lei
 Pentru plata înainte de termen a datoriilor către furnizori, aceștia au acordat sconturi în
sumă de 60000 lei
 Cheltuielile efectuate cu lichidarea societății sunt de 156000 lei

3. Înregistrări contabile privind operațiunile de lichidare (înregistrate în lei)

3.1. Valorificarea imobilizărilor corporale

a) Vânzarea clădirilor
_________________________________
461 = % 3213000 lei
7583 2700000 lei
4427 513000 lei

3
b) Încasarea contravalorii
__________________________________
5121 = 461 3213000 lei

c) Scăderea din evidență a clădirilor vândute


___________________________________
% = 212 6000000 lei
281 3600000 lei
6583 2400000 lei

d) Închiderea contului de venituri


___________________________________
7583 = 121 2700000 lei

e) Închiderea contului de cheltuieli


___________________________________
121 = 6583 2400000 lei

3.2. Valorificarea stocurilor

a) Vânzarea materiilor prime


___________________________________
411 = % 514080 lei
707 432000 lei
4427 82080 lei

b) Trecerea la mărfuri a materiilor prime și scăderea din gestiune a mărfurilor vândute


___________________________________
371 = 301 600000 lei
607 = 371 600000 lei

c) Anularea provizionului
___________________________________
391 = 7814 120000 lei

d) Închiderea contului de cheltuieli


___________________________________
121 = 607 600000 lei

e) Închiderea conturilor de venituri


___________________________________
% = 121 552000 lei
707 432000 lei
7814 120000 lei

f) Încasarea contravalorii materiilor prime vândute


______________________________________
5121 = 411 514080 lei

4
3.3. Valorificarea creanțelor

a) Încasarea parțială de la clienții incerți


___________________________________
5121 = 4118 72000 lei

b) Trecerea pe cheltuieli a clienților incerți neîncasați


___________________________________
6588 = 4118 78000 lei

c) Anularea provizioanelor
___________________________________
491 = 7814 60000 lei

d) Încasarea clienților incerți


___________________________________
5121 = 411 735500 lei

e) Acordarea sconturilor
___________________________________
667 = 411 15000 lei

f) Închiderea conturilor de cheltuieli


__________________________________
121 = % 93000 lei
667 15000 lei
6588 78000 lei

g) Închiderea contului de venituri


___________________________________
7814 = 121 60000 lei

3.4. Valorificarea datoriilor

a) Plata furnizorilor de imobilizări


___________________________________
404 = 5121 1740000 lei

b) Scont primit
___________________________________
404 = 767 60000 lei

c) Închiderea contului de venituri


___________________________________
767 = 121 60000 lei

3.5. Cheltuielile de lichidare


a) Cheltuieli efectuate
___________________________________
628 = 5121 156000 lei

5
b) Închiderea contului de cheltuieli
___________________________________
121 = 628 156000 lei

3.6. Anularea provizioanelor

a) Anularea provizioanelor
___________________________________
151 = 7812 300000 lei

b) Închiderea contului de venituri


___________________________________
7812 = 121 300000 lei

3.7. Regularizarea TVA

a) TVA de plată
___________________________________
4427 = 4423 595080 lei

b) Plata TVA
___________________________________
4423 = 5121 595080 lei

3.8. Calcularea, reținerea și virarea impozitului pe profit și a impozitului pe


dividende în urma acțiunii de lichidare
Societatea Y se încadrează în prevederile de aplicare a cotei de impozitare prevăzută în
codul fiscal.

a) Impozit pe profit datorat


___________________________________
691 = 441 105750 lei

b) Închiderea contului de cheltuieli


___________________________________
121 = 691 105750 lei

c) Virarea impozitului pe profit


___________________________________
441 = 5121 105750 lei

6
4. Situația conturilor 121 și 5121 înainte de efectuarea partajului (lei)

D 121 C
Si - - Si
Rd 2400000 2700000 Rd
600000 552000
93000 60000
156000 60000
105750 300000
Tsd 3354750 3672000 Tsc

Sfc 317250

D 5121 C
Si 180000 - Si
Rd 3213000 1740000 Rd
514080 156000
72000 595080
735000 105750
Tsd 4714080 2596830 Tsc

2117250 Sfd

5. Bilanțul înainte de efectuarea partajului

Bilanțul societății Y
Activ Sume Pasiv Sume

Conturi la bănci în lei (ct5121) 2117250 Capital subscris vărsat (ct 1012) 1500000
(1500000 părți sociale ×1
leu/parte socială)
Rezerve (ct 1061) 300000
Rezultatul exercițiului financiar 317250
(ct 121 sold creditor)
Total activ 2117250 Total pasiv 2117250

Efectuarea partajului capitalului propriu (activului net) al societății comerciale,


rezultat din lichidarea societății comerciale (între acționarii sau asociații societății comerciale)
se face în funcție de :
a) Prevederile statutului și/sau ale contractului de societate
b) Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor sau Asociaților, consemnată în Registrul
ședințelor adunării generale
c) Cota de participare la capitalul social

6. Înregistrările contabile privind operațiunile de partaj între asociați sau acționari,


persoane fizice sunt următoarele (în lei):

7
6.1. Restituirea capitalului social

a) Obligația de restituire
___________________________________
1012 = 456 1500000 lei

b) Plata către acționari/asociați


___________________________________
456 = 5121 1500000 lei

6.2. Restituirea rezervelor legale

a) Obligația de restituire
___________________________________
1061 = 456 300000 lei

b) Impozitul pe profit aferent rezervelor legale (300000 × 25%)


___________________________________
456 = 441 75000 lei
441 = 5121 75000 lei

6.3. Decontarea profitului din lichidare


___________________________________
121 = 456 317250 lei

6.4. Impozitul pe dividende aferente rezervelor legale și profitului din operațiuni


de lichidare (225000 lei + 317250 lei = 542250 lei × 5%)
___________________________________
456 = 446 27113 lei

6.5. Virarea impozitului pe dividende la bugetul statului


___________________________________
446 = 5121 27113 lei

6.6. Plata dividendelor din rezerve legale și din lichidare către acționari/asociați
(542250 lei – 27113 lei)
___________________________________
456 = 5121 515137 lei

7. Situația conturilor 456 și 5121, după efectuarea partajului (în lei)

D 456 C
Si - - Si
Rd 1500000 1500000 Rc
75000 300000
27113 317250
515137
Tsd 2117250 2117250 Tsc

8
D 5121 C
Si 2117250 - Si
Rd - 1500000 Rc
75000
27113
515137
Tsd 2117250 2117250 Tsc

După efectuarea operațiilor de partaj conturile societăților se închid, urmând a fi


efectuate doar operațiile legale de radierea societății din registrele Oficiului Comerțului și
organelor fiscale.

EXEMPLUL 2 CONTABILITATEA FALIMENTULUI UNEI SOCIETĂȚI


COMERCIALE, ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DISPONIBILITĂȚILE
BĂNEȘTI REZULTATE ÎN URMA LICHIDĂRII ASIGURĂ ACHITAREA
DATORIILOR

1. Situația elementelor de activ și de pasiv, conform bilanțului întocmit pe baza daterlor


din contabilitate, date care au fost puse de acord cu rezultatele inventarieii, se
prezintă astfel:

Bilanțul societății Z
Activ Sume Pasiv Sume

Imob corporale (ct 208-2808) 900000 Capital subscris vărsat (ct 1012) 1500000
(1200000-300000) (1500000 părți sociale ×1
Imob corporale (ct 212-2812) 2250000 leu/parte socială)
(3000000-750000) Rezerve (ct 1061) 300000
Imob financiare (ct 261) 750000 Datorii pe termen scurt (ct 401 2400000
Active circulante +404 +419)
 Stocuri (ct 371) 1500000 (1350000+600000+450000)
 Creanțe (per > 1 an) 600000 Datorii pe termen lung (ct 162) 1800000
(ct 411)
Total activ 6000000 Total pasiv 6000000

2. Operațiunile efectuate de judecătorul sindic și de lichidator


Operațiunile efectuate de lichidator au în vedere, asigurarea disponibilităților bănești în
vederea achitării datoriilor societăților către creditori.
 S-au vândut programe informatice cu 750000 lei față de valoarea contabilă netă de
900000 lei
 Clădirile au fost vândute cu 2700000 lei față de valoarea contabilă netă de 2250000 lei
 Mărfurile au fost vândute cu 1800000 lei față de valoarea contabilă netă de 1500000lei
 S-au vândut titluri de participare cu 900000 lei față de 750000 lei costul de achiziție
 S-a încasat de la clienții suma de 540000 lei, acordându-se un scont de 10%
 S-a achitat împrumutul în sumă de 1800000 lei și dobânzi 300000 lei

9
 Au fost achitați furnizori în sumă de 1350000, primindu-se un scont de 5%
 Au fost achitați furnizori de imobilizări în sumă de 600000 lei
 Au fost restituite avansurile încasate de la clienți în sumă de 450000 lei
 Pentru efectuarea operațiunilor de lichidare s-au efectuat cheltuieli în sumă totală de
240000 lei din care salarii 150000 lei și cheltuieli cu licitațiile 90000 lei

3. Înregistrări contabile privind operațiunea de lichidare (înregistrate în lei)

3.1. Valorificarea programelor informatice


a) Vânzarea programelor informatice
_______________________________
461 = % 892500 lei
7583 750000 lei
4427 142500 lei

b) Încasarea contravalorii programelor informatice vândute


_________________________________
5121 = 461 892500 lei

c) Scăderea din evidență a programelor informatice vândute


________________________________
% = 208 1200000 lei
2808 300000 lei
6583 900000 lei

d) Închiderea contului de venituri


___________________________________
7583= 121 750000 lei

e) Închiderea contului de cheltuieli


___________________________________
121 = 6583 900 000 lei

3.2. Valorificarea imobilizărilor corporale

a) Vânzarea clădirilor
_______________________________
461 = % 3213000 lei
7583 2700000 lei
4427 513000 lei

b) Încasarea contravalorii
__________________________________
5121 = 461 3213000 lei

c) Scăderea din evidență a clădirilor vândute


___________________________________
% = 212 3000000 lei
2812 750000 lei
6583 2250000 lei

10
d) Închiderea contului de venituri
___________________________________
7583= 121 2700000 lei

e) Închiderea contului de cheltuieli


___________________________________
121 = 6583 2250000 lei

3.3. Valorificarea mărfurilor

a) Vânzarea mărfurilor
___________________________________
411 = % 2142000 lei
707 1800000 lei
4427 342000 lei

b) Încasarea contravalorii mărfurilor


____________________________________
5121 = 411 2142000 lei

c) Scăderea din gestiune a mărfurilor vândute


___________________________________
607 = 371 1500000 lei

d) Închiderea contului de cheltuieli


___________________________________
121 = 607 1500000 lei

e) Închiderea conturilor de venituri


___________________________________
707= 121 1800000 lei

3.4. Valorificarea activelor obținute

a) Vânzarea acțiunilor (titlurilor de participare)


___________________________________
461= 7641 900000 lei

b) Scăderea din evidență a acțiunilor vândute


______________________________________
6641 = 261 750000 lei

c) Încasarea contravalorii acțiunilor


______________________________________
5121 = 461 900000lei

d) Închiderea contului de venituri


______________________________________
7641 = 121 900000 lei

11
e) Închiderea contului de cheltuieli
______________________________________
121= 6641 750000 lei

3.5. Valorificarea creanțelor

a) Încasarea creanțelor de la clienți și acordarea scontului


___________________________________
5121 = 411 540000 lei
667 = 411 60000 lei

b) Închiderea contului de cheltuieli


__________________________________
121 = 667 60000 lei

3.6. Regularizarea împrumutului

a) Plata împrumutului și a dobânzii


__________________________________
162 = 5121 1800000 lei
666 = 5121 300000 lei

b) Închiderea contului de cheltuieli


__________________________________
121 666 300000 lei

3.7. Regularizarea furnizorilor

a) Achitarea furnizorilor și înregistrarea scontului


___________________________________
401 = 5121 1282500 lei
401 = 767 67500 lei

b) Închiderea contului de venituri


___________________________________
767 = 121 67500 lei

3.8. Achitarea furnizorilor de imobilizări


_____________________________________
404 = 5121 600000 lei

3.9. Restituirea avansurilor încasate de la clienți


_____________________________________
419 = 5121 450000 lei

3.10. Regularizarea salariilor


a) Evidențierea salariilor cuvenite, a impozitului pe salarii, precum și plata acestora
____________________________________
641 = 421 150000 lei

12
421 = 444 15000 lei
581 = 5121 135000 lei
5311 = 581 135000 lei
421 = 5311 135000 lei
444 = 5121 15000 lei

b) Închiderea contului de cheltuieli


_____________________________________
121 = 628 90000 lei

3.11. Reflectarea cheltuielilor cu licitațiile

a) Efectuarea cheltuielilor de licitație


_____________________________________
628 = 5121 90000 lei

b) Închiderea contului de cheltuieli


_____________________________________
121 = 628 90000 lei

3.12. Înregistrarea TVA și achitarea acestuia

a) Obigația de plată
___________________________________
4427 = 4423 997500 lei

b) Plata TVA
___________________________________
4423 = 5121 997500 lei

4. Situația conturilor 121 și 5121 înainte de efectuarea partajului (lei)

D 121 C
Si - - Si
Rd 900000 750000 Rd
2250000 3000000
150000 1800000
750000 900000
60000 67500
300000
150000
90000
Tsd 6000000 6217500 Tsc
Sfc 217500

13
D 5121 C
Si - - Si
Rd 892500 1800000 Rd
3213000 300000
2142000 1282500
900000 600000
540000 450000
135000
15000
90000
Tsd 7687500 5670000 Tsc
2017500 Sfd

5. Bilanțul înainte de efectuarea partajului

Bilanțul societății Y

Activ Sume Pasiv Sume

Conturi la bănci în lei (ct5121) 2017500 Capital subscris vărsat (ct 1012) 1500000
(1500000 părți sociale ×1
leu/parte socială)
Rezerve (ct 1061) 300000
Rezultatul exercițiului financiar 217500
(ct 121 sold creditor)
Total activ 2017500 Total pasiv 2017500

 Distribuirea sumelor realizate din lichidare, potrivit planului de distribuire între


creditori se face în ordinea prevăzută de lege.
 Societatea Z se încadrează în prevederile de aplicare acotei de impozit pe profit
prevăzută de Codul Fiscal.

6. Înregistrările contabile privind operațiunile de partaj între asociați sau acționari,


persoane fizice sunt următoarele (în lei):

6.1. Restituirea capitalului social la acționari sau asociați

1. Obligația de plată
___________________________________
1012 = 456 1500000 lei

2. Plata capitalului către acționari/asociați


___________________________________
456 = 5121 1500000 lei

6.2. Impozitul pentru profitul din lichidare

a) Impozitul pe profit datorat

14
___________________________________
691 = 441 54375 lei
217500 × 25% = 54375

b) Inchiderea contului de cheltuieli


___________________________________
121 = 691 54375 lei

c) Virarea impozitului pe profit


___________________________________
441 = 5121 54375 lei

6.3. Regularizări privind dividende cuvenite acționarilor/asociaților

a) Dividende cuvenite asociaților sau acționarilor


_____________________________________
% = 456 463125 lei
1068 300000 lei
121 163125 lei (217500 - 54375)

b) Impozit pe dividende
___________________________________
456=446 23156 lei (463125 ×5%)

c) Virarea impozitului pe dividende la bugetul statului


___________________________________
446=5121 23156 lei

d) Plata dividendelor la acționari/asociați (463125lei – 23156 lei = 439969 lei)


___________________________________
456 = 5121 439969 lei

7. Situația conturilor 456 și 5121, după efectuarea partajului (în lei)

D 456 C
Si - - Si
Rd 1500000 1500000 Rc
23156 463125
439969
Tsd 1963125 1963125 Tsc
0

15
D 5121 C
Si 2017500 - Si
Rd - 1500000 Rc
54375
23156
439969
Tsd 2017500 2017500 Tsc
0

Odată cu efectuarea operației de partaj între acționari sau asociați, conturile societății
comerciale aflată în această situație se închid, urmând a fi efectuate doar operațiile legale de
radiere a societății din registrele Oficiului Comerțului și organelor fiscale.

EXEMPLUL 3 CONTABILITATEA FALIMENTULUI UNEI SOCIETĂȚI


COMERCIALE ÎN NUME COLECTIV, ÎN SITUAȚIA ÎN CARE
DISPONIBILITĂȚILE BĂNEȘTI REZULTATE ÎN URMA
FALIMENTULUI NU ASIGURĂ PLATA DATORIILOR

1. Situația elementelor de activ și de pasiv, conform bilanțului întocmit pe baza daterlor


din contabilitate, date care au fost puse de acord cu rezultatele inventarieii, se
prezintă astfel:

Bilanțul societății X (SNC)

Activ Sume Pasiv Sume

Imob corporale (ct 208-2808) 1500000 Capital subscris vărsat (ct 1012) 240000
(1800000-300000) (24000 părți sociale ×10
Active circulante lei/parte socială)
 Stocuri (ct 371-378) 90000 Rezerve (ct 1061+1068) (15000 315000
(150000 - 60000) + 300000)
 Conturi la bănci 240000 Datorii pe termen scurt (ct 401) 1350000
(ct5121) Venituri în avans (ct. 472) 135000
Cheltuieli în avans(ct 471) 120000 Rezultatul exercițiului 90000
financiar(ct 121) sold D
Total activ 1950000 Total pasiv 1950000

Se determină aportul asociaților la capitalul social. Conform statutului și contractului de


societate aportul acestora este de 240000 lei, din care:
- asociatul A 144000 lei = 60%
- asociatul B 96000 lei = 40%

2. Operațiuni efectuate de judecătorul sindic și lichidator


Judecătorul sindic și lichidatorul SNC efectuează următoarele operațiuni:
 Vânzarea construcțiilor cu 750000 lei față de valoarea contabilă netă de 1500000 lei
 Vânzarea mărfurilor cu 150000 lei față de valoarea contabilă netă de 90000lei
 Încasarea chiriei în sumă de 120000 lei plătită, în avans
 Restituirea chiriei în sumă de 135000 lei, încasată anticipat

16
 Stabilirea sumelor de acoperit de către cei doi asociați pentru achitarea furnizorilor
 Plata furnizorilor

3. Înregistrări contabile privind operațiunea de lichidare (înregistrate în lei)

3.1. Valorificarea imobilizărilor corporale

a) Vânzarea construcțiilor
_______________________________
461 = % 892500 lei
7583 750000 lei
4427 142500 lei

b) Scăderea din gestiune a construcțiilor vândute


___________________________________
% = 212 1800000 lei
2812 300000 lei
6583 1500000 lei

c) Încasarea contravalorii construcțiilor vândute


__________________________________
5121 = 461 892500 lei

d) Închiderea contului de cheltuieli


___________________________________
121 = 6583 1500000 lei

e) Închiderea contului de venituri


___________________________________
7583= 121 750000 lei

3.2. Valorificarea mărfurilor

a) Vânzarea mărfurilor
___________________________________
411 = % 178500 lei
707 150000 lei
4427 28500 lei

b) Scăderea din gestiune a mărfurilor vândute

___________________________________
% = 371 150000 lei
607 90000 lei
378 60000 lei

c) Încasarea contravalorii mărfurilor vândute


____________________________________
5121 = 411 178500 lei

17
d) Închiderea contului de cheltuieli
___________________________________
121 = 607 90000 lei

e) Închiderea conturilor de venituri


___________________________________
707= 121 150000 lei

3.3. Regularizarea TVA

a) Obigația de plată TVA


___________________________________
4427 = 4423 171000 lei

b) Virarea TVA de plată


___________________________________
4423 = 5121 171000 lei

3.4. Încasarea chiriei achitate în avans


___________________________________
5121 = 471 120000 lei

3.5. Restituirea chiriei încasate anticipat


___________________________________
472 = 5121 135000 lei

4. Situația conturilor 121 și 5121 înainte de efectuarea partajului (lei)

D 121 C
Si - - Si
Rd 1500000 750000 Rd
90000 150000
Tsd 1590000 900000 Tsc
690000 Sfd

D 5121 C
Si 240000 - Si
Rd 892500 171000 Rd
135000
Tsd 1431000 306000 Tsc
1125000 Sfd

18
5. Bilanțul înainte de efectuarea partajului capitalului propiu (activului net)

Bilanțul societății X

Activ Sume Pasiv Sume

Conturi la bănci în lei (ct5121) 1125000 Capital subscris vărsat (ct 1012) 240000
(24000 părți sociale ×10
lei/parte socială)
Rezerve (ct 1061 +1068) (15000 315000
+ 300000)
Rezultatul exercițiului financiar 780000
(ct 121 sold debitor) din care:
 din exercițiul curent 90000
 din lichidare 690000
Datorii pe termen scurt (ct 401) 1350000
Total activ 1125000 Total pasiv 1125000

 Determinarea capitalului propriu (activului net)


CP (ANC) = 1125000 lei – 1350000 = -225000
Rezultă că, pentru achitarea furnizorilor în sumă de 1350000, capitalul propriu (activul
net), este insuficient.
În cazul în care bunurile care alcătuiesc averea societății în nume colectiv nu sunt
suficiente pentru plata datoriilor, judecătorul sindic va recurge la procedura de executare silită
împotriva asociaților (conform Legii nr 64/1995privind procedura reorganizării judiciare și a
falimentului, cu modificările ulterioare).
Societatea X se încadrează în prevederile de aplicare a cotei de impozit pe profit,
prevăzută de Codul Fiscal.

 Calcularea și vărsarea impozitului pe profit și impozitului pe dividende

1. Decontarea rezervelor legale


________________________________
1061 = 456 15000 lei

2. Impozitul pe profit aferent rezervelor legale (15000 × 25% = 3750)


a) obligația de plată
_____________________________
456 = 441 3750 lei

b) plata impozitului pe profit (rezerve)


_____________________________
441 = 5121 3750 lei

3. Decontarea altor rezerve


_________________________________
1068 = 456 300000 lei
4. Impozitul pe dividende (300000 lei +15000 lei – 3750 lei = 310650 lei; 310650 × 5% =
15562)
a) Obligația de plată

19
________________________________
456 = 446 15562 lei

b) Plata impozitului pe dividende


_________________________________
446 = 5121 15562 lei

6. Înregistrările contabile privind operațiunile de partaj între asociați sau acționari,


persoane fizice sunt următoarele (în lei):

 Situația partajului capitalului propriu (activului net) și a datoriilor pe asociați

Capitalul propriu (activul net) repartizat


Explicații Capital social Rezerve legale Alte rezerve Total
0 1 2 3 4= 1+2+3
Asociatul A 144000 6750 170662 321412
60%
Asociatul B 96000 4500 113775 214275
40%
Total 240000 11250 284437 535687

Pierderi și datorii înregistrate


Explicații Pierderi din Pierderi din Furnizori Total Diferențe
exercițiul lichidare
curent
0 5 6 7 8 = 5+6+7 9 = 8-4
Asociatul A 54000 414000 810000 1278000 956587
60%
Asociatul B 36000 276000 540000 852000 637725
40%
Total 90000 690000 1350000 2130000 1594312

 Înregistrări privind partajul capitalului propriu (activului net) și a sumelor


depuse de asociați pentru plata datoriilor

1. Capitalul social de restituit asociaților


___________________________________
1012 = 456 240000 lei

2. Pierderea curentă și pierderea din lichidare


___________________________________
456 = 121 780000 lei

3. Depunerea de către asociați a sumelor necesare achitării furnizorilor

Asociatul A: 244312 lei × 60% = 146587 lei


Asociatul B: 244312 lei × 40% = 97725 lei
Total 244312 lei

20
____________________________________
5121 = 456 244312 lei
Asociatul A 146587 lei
Asociatul B 97725 lei

4. Achitarea furnizorilor
_____________________________________
401 = 5121 1350000 lei

 Situația conturilor 456 și 121, după terminarea operațiunilor de lichidare (în lei)

D 456 C
Si - - Si
Rd 3750 15000 Rc
15562 300000
780000 240000
244312
Tsd 799312 799312 Tsc
0

D 121 C
Si 1125000 - Si
Rd 244312 3750 Rc
15562
1350000
Tsd 1369312 1369312 Tsc
0

În urma efectuării acestor operații conturile societății comerciale se închid, urmând a


se efectuate operațiile legale de radiere a societății comerciale din registrele Oficiului
Comerțului și organelor fiscale.

21